TẢI Ý NGHĨA 12 SỐ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN LÀ GÌ? THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN NHƯ THẾ NÀO?

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TẢI Ý NGHĨA 12 SỐ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN LÀ GÌ? THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN NHƯ THẾ NÀO?":

TẢI Ý NGHĨA 12 SỐ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN LÀ GÌ? THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN NHƯ THẾ NÀO?

TẢI Ý NGHĨA 12 SỐ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN LÀ GÌ? THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN NHƯ THẾ NÀO?

Căn cước công dân theo quy định của Luật căn cước công dân 2014 là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân đó.[r]

Đọc thêm

Phần mềm quản lý thư viện

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN


Q Đ -2: Mã độ c gi ả là s ố th ứ t ự c ủ a các độ c gi ả cĩ trong h ệ th ố ng b ắ t đầ u t ừ 1. Khi thêm m ớ i ph ả i ki ể m tra cĩ nh ữ ng s ố th ứ t ự b ị xố thì b ổ sung vào nh ữ ng s ố th ứ t ự b ị tr ố ng này. N ế u khơng cĩ (ngh ĩ a là nh ữ ng s ố th ứ t ự liên t ụ c v ớ i nhau) thì thêm v ớ i s ố t ự nhiên ti ế p theo. Trong tr ườ ng h ợ p xố thì khơng ph ả i ch ỉ nh s ử a l ạ i s ố th ứ t ự c ủ a các t ự a sách ở phía sau.
Xem thêm

42 Đọc thêm

Dinh dưỡng với nhiễm khuẩn và miễn dịch ở trẻ em

DINH DƯỠNG VỚI NHIỄM KHUẨN VÀ MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM

Đố i v ớ i mi ễ n d ị ch thì thi ế u protein – n ă ng l ượ ng ả nh h ưở ng tr ự c ti ế p đế n h ệ
th ố ng mi ễ n d ị ch đặ c bi ệ t là mi ễ n d ị ch qua trung gian t ế bào, các ch ứ c ph ậ n di ệ t khu ẩ n c ủ a b ạ ch c ầ u đ a nhân trung tính, b ổ th ể và bài xu ấ t các globulin mi ễ n d ị ch nhóm IgA. Ở tr suy dinh d ưỡ ng, tuy ế n ứ c gi ả m v ề th ể tích và có bi ế n đổ i hình thái. Các m ả ng Peyer ở ru ộ t non c ũ ng b ị teo đ ét cùng v ớ i gi ả m các nang lympho bào. Các lympho T (tr ưở ng thành ở tuy ế n ứ c) có vai trò mi ễ n d ị ch qua trung gian t ế bào và các lympho B (tr ưở ng thành ở t ủ y x ươ ng) ch ị u trách nhi ệ m v ề mi ễ n d ị ch d ị ch th ể ngh ĩ a là t ạ o ra các kháng th ể đặ c hi ệ u c ủ a các kháng nguyên t ấ n công c ơ
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đồ án nhập môn công nghệ phần mềm Tên đồ án: Phần mềm quản lý thư viện

ĐỒ ÁN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TÊN ĐỒ ÁN: PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN


-Thi ế t k ế d ữ li ệ u v ớ i tính ti ế n hoá:
+Quy đị nh liên quan:QD4
QD4: Ch ỉ cho m ượ n v ớ i th còn h ạ n và sách không có ng ườ i dang m ượ n.M ỗ i độ c gi ả m ượ n t ố i đ a 5 quy ể n trong 4 ngày.

31 Đọc thêm

Chăm sóc dinh dưỡng khi trẻ bị bệnh

CHĂM SÓC DINH DƯỠNG KHI TRẺ BỊ BỆNH

chu ố i, cam, chanh, xoài, đ u đủ ... để t ă ng c ườ ng vitamin và ch ấ t khoáng.
Tr b ị tiêu ch ả y, tránh cho ă n các th ứ c ă n có nhi ề u đườ ng, n ướ c ng ọ t có ga vì có th ể làm tiêu ch ả y n ặ ng h ơ n. Đồ ng th ờ i c ầ n tránh các th ứ c ă n có nhi ề u ch ấ t x ơ , ít dinh d ưỡ ng nh ư các lo ạ i rau thô, tinh b ộ t nguyên h ạ t nh ư ngô đỗ gây khó tiêu. Các lo ạ i súp, n ướ c cháo mu ố i, dung d ị ch Oresol ch ỉ là các d ị ch để bù n ướ c, không nên coi là th ứ c ă n vì
Xem thêm

3 Đọc thêm

Chủ Đề: Chào năm mới - Đề tài: Những cánh hoa mùa xuân - Lớp : Mầm

CHỦ ĐỀ: CHÀO NĂM MỚI - ĐỀ TÀI: NHỮNG CÁNH HOA MÙA XUÂN - LỚP : MẦM

Ho ạ t độ ng 2: Nh ữ ng cánh hoa mùa xuân
Tr nh ậ n gi ấ y, bút màu và v ẽ b ứ c tranh hoa mùa xuân c ủ a mình. Trong quá trình tr v ẽ quan sát, g ợ i ý và giúp đỡ tr khi c ầ n thi ế t. Trò chuy ệ n v ớ i tr v ề quá trình tr th ự c hi ệ n. Có th ể g ợ i ý để tr trang trí thêm các chi ti ế t ph ụ cho b ứ c tranh sinh độ ng. Nh ắ c nh ở tr dùng mà s ắ c nh ạ t để tô màu n ề n.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tìm hiểu về sốt virut ở trẻ em

TÌM HIỂU VỀ SỐT VIRUT Ở TRẺ EM

Triệu chứng trẻ bị sốt virut
S ố t cao: Đ ây là bi ể u hi ệ n th ườ ng g ặ p ở nh ữ ng tr ườ ng h ợ p s ố t do virut, th ườ ng t ừ 38-39°C, th ậ m chí 40-41°C. Trong c ơ n s ố t tr th ườ ng m ệ t m ỏ i và ít đ áp
ứ ng v ớ i các lo ạ i thu ố c h ạ s ố t thông th ườ ng nh ư paracetamol... Khi h ạ s ố t tr l ạ i t ỉ nh táo, ch ơ i bình th ườ ng; đ au mình m ẩ y: ở tr l ớ n thì đ au c ơ b ắ p, tr th ườ ng kêu

5 Đọc thêm

TẢI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN - HOATIEU.VN

TẢI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN - HOATIEU.VN

Trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ Căn cước công dân thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Đ[r]

52 Đọc thêm

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài docx

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI DOCX

K Ể T Ừ NGÀY GIAO NH ẬN CON NUÔI, NG ƯỜI NH ẬN CON NUÔI VÀ TR Ẻ EM ĐƯỢC NH ẬN LÀM CON NUÔI CÓ TÊN TRÊN CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ỀN VÀ NGH ĨA V Ụ GI ỮA CHA, M Ẹ VÀ CON THEO QUY ĐỊNH C ỦA PHÁP LU[r]

3 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp-tổ chức quản lý sử dụng lao động tiền lương trong công ty dệt may hà nội part5 docx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC QUẢN LÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TRONG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI PART5 DOCX

T ng di n tích qu c gia là 143.999 kmậ ẻ ấ ổ ệ ố 2 v i dân sớ ố Kinh nghiệm nước ngoài có thể áp dụng vào Việt Nam Lý luận thị trường BĐS Nội dung quản lý Nhà nước đối với thị trường BĐS[r]

17 Đọc thêm

Tổng quan về thẻ thanh toán

TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN

Ch
ươ
ng 1: T

ng quan v

th

thanh toán ......................................................................................3

Ch
ươ
ng 2: Phân lo

i th

thanh toán .............................................................................................6

1. Theo công ngh

s

n xu

t th

................................................................................................6

2. Theo ph

m vi lãnh th

s

d

ng th

......................................................................................6

3. Theo ngu
ồn tài chính đả
m b

o cho vi

c s

d

ng th

............................................................6

4. Theo ch

th

phát hành ........................................................................................................7

5. Theo hình th

c liên k
ế
t phát hành ........................................................................................7

6. S

d

ng k
ế
t h

p trong tên g

i s

n ph

m th

.........................................................................8

Ch
ươ
ng 3: Tìm hi

u v

mã BIN t

i Vi

t Nam .............................................................................9

Ch
ươ
ng 4: Các t

ch

c th

qu

c t
ế
............................................................................................ 11

Ch
ươ
ng 5: Các t

ch

c chuy

n m

ch th

c

a Vi

t Nam ............................................................ 18

Ch
ươ
ng 6: M

t s

giao d

ch c
ơ
b

n trên ATMPOS .................................................................. 23

Ch
ươ
ng 7: Nh

n d

ng r

i ro v

s

d

ng th

ngân hàng .............................................................. 25

Ch
ươ
ng 8: M

t s

v

trí làm vi

c trong l
ĩnh vự
c th

................................................................... 27

A. M

ng kinh doanh th

........................................................................................................ 27

B. M

ng nghi

p v

phát hành, thanh toán, tra soát. ................................................................ 31

C. M

ng nghi

p v

qu

n lý r

i ro và x

lý tranh ch

p............................................................ 33

D. M

ng nghi

p v

v

n hành h

th

ng .................................................................................. 34

E. M

ng công vi
ệc liên quan đế
n th

tín d

ng qu

c t
ế
........................................................... 37

Ch
ươ
ng 9: M
ột số kiến thức nâng cao về thẻ
............................................................................. 39

1. Chu
ẩn bảo mật PCI DSS
.................................................................................................... 39

2. Ch
ươ
ng trình 3D Secure .................................................................................................... 40

3. Nguyên t
ắc bảo vệ thẻ thanh toán
...................................................................................... 41

4. M
ười sáu mẹo hạn chế gian lận thẻ tín dụng
...................................................................... 42
Xem thêm

44 Đọc thêm

bộ trưởng bộ công an ban hành thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp quản lý

bộ trưởng bộ công an ban hành thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp quản lý

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2016 và thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân.
2. Những nơi chưa có điều kiện triển khai cấp thẻ Căn cước công dân theo Luật Căn cước công dân thì tiếp tục sử dụng biểu mẫu cấp, quản lý Chứng minh nhân dân theo Quyết định số 998/2001/QĐ- BCA(C11) ngày 10 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng, trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 phải thực hiện thống nhất theo Thông tư này.
Xem thêm

Đọc thêm

TẢI TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN - HOATIEU.VN

TẢI TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN - HOATIEU.VN

- “Chuyển phát bằng đường bưu điện đến tận tay công dân”: trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có yêu cầu chuyển phát trả bằng đường bưu điện ghi có và ghi đầy đủ [r]

4 Đọc thêm

Thông tư số 48/2019/TT-BCA

THÔNG TƯ SỐ 48/2019/TT-BCA

b) Tr  d  li u k t qu  gi i quy t c p, đ i, c p l i th  Căn c ả ữ ệ ế ả ả ế ấ ổ ấ ạ ướ c công dân cho Phòng C nh sát  ả qu n lý hành chính v  tr t t  xã h i n i đã chuy n d  li u; ả ề ậ ự ộ ơ ể ữ ệ
c) C p nh t d  li u k t qu  phê duy t c p th  Căn c ậ ậ ữ ệ ế ả ệ ấ ướ c công dân, thông tin c a công dân cho  ủ C  s  d  li u qu c gia v  dân c  và ki n ngh  h y s  đ nh danh cá nhân (n u có) theo quy đ nh. ơ ở ữ ệ ố ề ư ế ị ủ ố ị ế ị 2. Phòng C nh sát qu n lý hành chính v  tr t t  xã h i nh n d  li u k t qu  phê duy t c p, đ i, ả ả ề ậ ự ộ ậ ữ ệ ế ả ệ ấ ổ   c p l i th  Căn c ấ ạ ướ c công dân đ ượ c tr  v  đ  qu n lý theo quy đ nh và tr  d  li u k t qu  phê  ả ề ể ả ị ả ữ ệ ế ả duy t c p, đ i, c p l i th  Căn c ệ ấ ổ ấ ạ ướ c công dân cho n i đã chuy n d  li u. ơ ể ữ ệ
Xem thêm

4 Đọc thêm

THÔNG TƯ SỐ 41/2019/TT-BCA

THÔNG TƯ SỐ 41/2019/TT-BCA

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đọc thêm

BÀI TÂP SGK MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 (42)

BÀI TÂP SGK MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7 (42)

TRẢ LỜI: Theo số dân : đô thị có số dân đông nhất thay đổi từ 12 triệu dân tăng lên đến 20 triệu dân, rồi đến 27 triệu dân.[r]

2 Đọc thêm

2 HỌ CHỮ ĐỆM VÀ TÊN GỌI KHÁC NẾU CÓ1

2 HỌ CHỮ ĐỆM VÀ TÊN GỌI KHÁC NẾU CÓ1

- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân ;CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân; ĐDHP là viết tắt của đại diện hợp pháp./.[r]

2 Đọc thêm

TẢI MẪU SỐ 45-HC: BIÊN BẢN PHIÊN TÒA PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH - HOATIEU.VN

TẢI MẪU SỐ 45-HC: BIÊN BẢN PHIÊN TÒA PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH - HOATIEU.VN

Trả lời:
- Khoảng 1500 năm TCN ở trên bờ sông Hằng, bắt đầu hình thành một số nhà nước đâu tiên, đứng đâu là các tiêu vương.
- Đến khoảng 500 năm trước Công nguyên, nước Ma-ga-đa lớn mạnh hơn cả,

Đọc thêm

Báo cáo " Vấn đề xây dựng pháp luật về trưng cầu ý dân" potx

BÁO CÁO " VẤN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ TRƯNG CẦU Ý DÂN" POTX

Xây d_ự_ng _ _lu_ậ_t tr_ư_ng c_ầ_u ý dân”_.1 Trưng cầu ý dân là một trong những cách thức thực hiện dân chủ trực tiếp, một trong những hình thức cao của việc nhân dân tham gia quản lý nh[r]

5 Đọc thêm