TÀI LIỆU HÓA KHỐI 9 10

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TÀI LIỆU HÓA KHỐI 9 10 ":

Tài liệu HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LI ỆU docx

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LI ỆU DOCX

Tài liệu hướng dẫn tra cưú Trung tâm Thông tin – Thư viện Trang 1 HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU I. Giới thiệu: Phân hệ tra cứu là một cổng nối giúp cộng đồng bạn đọc và thư viện giao tiếp với nhau được tiện lợi và hiệu quả. Phân hệ này được tích hợp trên mạng Intranet/Internet để tạo ra một môi trường phục vụ bạn đọc tra cứu và sử dụng thông tin do thư viện cung cấp. Tính năng tra cứu liên thư viện theo giao thức Z39.50 giúp thư viện có thể kết nối khai thác, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ của mình với các thư viện khác. II. Chức năng: Chức năng của phân hệ tra cứu được chia ra theo ba nhóm đề mục: - Nhóm chức năng theo CSDL Biên mục. - Nhóm chức năng thư viện điện tử. - Nhóm chức năng tiện ích. 1. Nhóm chức năng theo CSDL Biên mục: 1.1 Nhóm chức năng tra cứu chung: Ðây là chức năng tra cứu chung cho các dạng tài liệu khác nhau. Để tiện cho việc sử dụng, chức năng này phân công việc tìm kiếm theo ba mức tìm: Tìm đơn giản, tìm chi tiết, tìm nâng cao.
Xem thêm

10 Đọc thêm

TỔNG QUAN TÀI LI ỆU

TỔNG QUAN TÀI LI ỆU 21


TỔNG QUAN TÀI LI ỆU 2.1. Các nghiên cứu trong và ngoài nước
- “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CẠNH TRANH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HOÁ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH: TRƯỜNG HỢP NGÀNH NGÂN HÀNG” do chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) thực hiện vào tháng 5 năm 2006 nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về dịch vụ ngân hàng của Việt Nam, bao gồm cả quá trình đổi mới từ năm 1990; môi trường chính sách, pháp luật hiện hành và những cam kết tự do hoá dịch vụ ngân hàng gần đây. Bằng việc sử dụng mô hình kim cương, báo cáo còn phân tích năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh của những thay đổi gần đây trên thế giới cũng như ảnh hưởng của tự do hoá đối với các dịch vụ ngân hàng trên cả hai góc độ: ảnh hưởng đối với chính bản thân ngành và đối với nền kinh tế nói chung, kể cả những ảnh hưởng mang tính xã hội. Đồng thời báo cáo còn đưa ra những kiến nghị, nhằm cải thiện khung pháp lý, chính sách điều tiết và vận hành; chiến lược phát triển ngành ngân hàng.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân pdf

TÀI LIỆU MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PDF

CÁC TÀI LI ỆU CHỨNG MINH SỐ THUẾ Đ Ã N ỘP HOẶC TẠM NỘP TRONG NĂM ĐỀ NGHỊ GI ẢM THUẾ:...[r]

2 Đọc thêm

TÀI LI ỆU ĐỀ THI THỬ MÔN TI ẾNG ANH

TÀI LI ỆU ĐỀ THI THỬ MÔN TI ẾNG ANH

Read the following passage carefully then choose the answer (A, B, C, or D) which you think is best suited to the gaps?. I ...(41)...from SwitzerlandA[r]

Đọc thêm

Tài liệu Phòng trừ phi hoá chất chuột hại trong ruộng lúa nước pptx

TÀI LIỆU PHÒNG TRỪ PHI HOÁ CHẤT CHUỘT HẠI TRONG RUỘNG LÚA NƯỚC PPTX

BIỆN PHÁP SỬ DỤNG BẪY CÂY TRỒNG CỘNG ĐỒNG ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI L ỆU NÀY LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP VỪA HIỆU QUẢ VỪA AN TOÀN CHO MÔI TRƯỜNG DÙNG ĐỂ PHÒNG TRỪ HAI TRONG SỐ CÁC OÀI CHUỘT HẠI CHÍNH [r]

8 Đọc thêm

De thi hoc sinh gioi li 9

De thi hoc sinh gioi li 9

de thi hoc sinh gioi vat lí 9 là tài lieu rat có ich cho nhung bạn hoc sinh dang hung thú với 10 vật lí ......................................................................................................................................................................................................

Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 pptx

TÀI LIỆU ÔN THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 PPTX

TRANG 1 TÀI LI ỆU ÔN THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 PREPOSITION A: Giới từ đơnin/at/from//Gới từ képinto/thoughout/Gới từ phái sinhalong/before Cụm gới từout of/because of/in order to/in f[r]

3 Đọc thêm

PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH của CÔNG TY TNHH một THÀNH VIÊN TIẾN tài

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN TÀI

... Lam Phân tích báo cáo tài công ty TNHH thành viên Tiến Tài MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 10 TIẾN TÀI 10 Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH. .. THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 10 TIẾN TÀI 10 Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH thành viên Tiến Tài .10 Bảng 1.1: Tình hình nhân công ty TNHH thành viên Tiến Tài ... VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1.1 Khái niệm ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính 2.1.1.1 Khái niệm Phân tích báo cáo tài vận dụng công cụ kỹ thuật phân tích vào báo cáo tài chính, tài
Xem thêm

48 Đọc thêm

TONG HOP LY THUYET HOA 10

TONG HOP LY THUYET HOA 10

Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10 Tổng hợp ly thuyết hóa 10
Xem thêm

Đọc thêm

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 ĐẦY ĐỦ

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 ĐẦY ĐỦ

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 ĐẦY ĐỦBỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 ĐẦY ĐỦBỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 ĐẦY ĐỦ
BỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 ĐẦY ĐỦBỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 ĐẦY ĐỦBỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 ĐẦY ĐỦBỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 ĐẦY ĐỦBỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 ĐẦY ĐỦBỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 ĐẦY ĐỦBỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 ĐẦY ĐỦ

65 Đọc thêm

Tối ưu hóa lợi nhuận với BI

TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN VỚI BI


Lo ại bỏ h àng kém hi ệu quả
Bằng cách đo lường các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động chủ chốt (KPI - Key Performance Indicator) về số lần bảo hành, các mặt hàng bán chậm nhất hay số khách hàng mua và tổng doanh thu bán được từ những mặt hàng đó, BI còn giúp NQT biết được những mặt hàng kém hiệu quả, làm tiêu tốn nhiều chi phí cho các hoạt động hỗ trợ, tồn kho để từ đó ra quyết định loại bỏ hay cải tiến thành một sản phẩm mới.

6 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC KÌ VÀ ĐỀ 45 PHÚT HÓA LỚP 9_ THCS KIM SƠN

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC KÌ VÀ ĐỀ 45 PHÚT HÓA LỚP 9_ THCS KIM SƠN

ĐỀ KIỂM TRA hóa học kì và đề 45 PHÚT hóa lớp 9
ĐỀ KIỂM TRA hóa học kì và đề 45 PHÚT hóa lớp 9
ĐỀ KIỂM TRA hóa học kì và đề 45 PHÚT hóa lớp 9
ĐỀ KIỂM TRA hóa học kì và đề 45 PHÚT hóa lớp 9
ĐỀ KIỂM TRA hóa học kì và đề 45 PHÚT hóa lớp 9
ĐỀ KIỂM TRA hóa học kì và đề 45 PHÚT hóa lớp 9 ĐỀ KIỂM TRA hóa học kì và đề 45 PHÚT hóa lớp 9 ĐỀ KIỂM TRA hóa học kì và đề 45 PHÚT hóa lớp 9
ĐỀ KIỂM TRA hóa học kì và đề 45 PHÚT hóa lớp 9
ĐỀ KIỂM TRA hóa học kì và đề 45 PHÚT hóa lớp 9
ĐỀ KIỂM TRA hóa học kì và đề 45 PHÚT hóa lớp 9
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI GIẢNG CHUYỂN DẠ BÌNH THƯỜNG: PHÁ ỐI VÀ PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG PHÁ ỐI

BÀI GIẢNG CHUYỂN DẠ BÌNH THƯỜNG: PHÁ ỐI VÀ PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG PHÁ ỐI

Sau khi học xong bài giảng này, sinh viên có khả năng: Phân tích được lợi ích và nguy cơ của phá ối, phân tích được chỉ định và chống chỉ định phá ối, phân tích thời điểm và kỹ thuật phá ối, mô tả biến chứng và cách thức theo dõi sản phụ sau phá ối.

Đọc thêm

các phương pháp gia công tiên tiến: gia công điện hoá

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIÊN TIẾN: GIA CÔNG ĐIỆN HOÁ

mục lụcKhái niệm :1Tổng quan về phương pháp gia công điện hóa :1Nguyên lý của quá trình gia công điện hóa :3Cơ sở lý thuyết :9Máy và dụng cụ gia công :10Các thông số và khả năng công nghệ :10phạm vi ứng dụng :15các phương pháp gia công điện hóa :16Ưu, nhược điểm .28An toàn trong gia công điện hóa.29Phạm vi ứng dụng.29

37 Đọc thêm

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC ỐI XÉT NGHIỆM NHIỄM SẮC THỂ THAI NHI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC ỐI XÉT NGHIỆM NHIỄM SẮC THỂ THAI NHI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG

Bài viết trình bày xác định tỉ lệ bất thường nhiễm sắc thể thai nhi qua chọc ối, tìm hiểu liên quan các chỉ định chọc ối với bất thường nhiễm sắc thể thai nhi và đánh giá các ảnh hưởng không mong muốn khi chọc ối.

Đọc thêm