BÀI TẬP TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CÓ LỜI GIẢI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI TẬP TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CÓ LỜI GIẢI":

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột con l ắc lò xo nếu treo vào đầu d ưới c ủa m ột l ực k ế lò xo r ồi kích thích cho con l ắc dao độ ng v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi c ực ti ểu và c ực đạ i quan sát được trên l ực k ế l ần l ượt là 0 và F max . N ếu đem con l ắc lò xo đó treo tr ực ti ếp vào m ột điểm c ố đị nh trên giá không còn l ực k ế rồi kích thích dao động điều hòa v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi tác d ụng lên giá treo sẽ A. v ẫn gi ữ nguyên nh ư c ũ. B. có giá tr ị c ực đại t ăng và giá tr ị c ực ti ểu không đổ i C. có giá tr ị c ực đạ i gi ảm và giá tr ị c ực ti ểu không đổi D. có giá tr ị c ực đạ i và c ực ti ểu đề u tăng Câu 2. Con l ắc đơn treo vào tr ần c ủa m ột thang máy c ủa m ột tòa nhà cao t ầng. Khi thang máy đi lên nhanh dần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 1. Khi thang máy đi xu ống ch ậm d ần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 2. Khi thang máy chuy ển độ ng th ẳng đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 3. So sánh nào sau đây là đúng? A. T 1 = T 2 < T 3. B. T 1 = T 2 > T 3. C. T 1 > T 3 > T 2. D. T 1 < T 3 < T 2. Câu 3. Một m ạch dao độ ng LC lí t ưởng c ủa m ột máy thu có độ t ự c ảm không đổ i đang b ắt được sóng vô tuy ến. N ếu t ăng điện dung c ủa t ụ điện lên 9 l ần thì t ần s ố c ủa sóng vô tuy ến thu được s ẽ A. t ăng lên 3 l ần B. gi ảm đi 3 l ần C. t ăng lên 9 l ần D. giảm đi 9 l ần Câu 4. Trên m ặt thoáng ch ất l ỏng có hai ngu ồn sóng k ết h ợp dao động cùng pha, cách nhau 18 cm. Sóng trên m ặt ch ất l ỏng có b ước sóng là λ = 4 cm. T ại m ột th ời điểm t, trên đoạn n ối hai ngu ồn, ph ần t ử t ại trung điểm nhô lên cao nh ất. Lúc đó, s ố ph ần t ử nhô lên cao nh ất trên đoạn n ối hai ngu ồn là A. 4 B. 5 C. 8 D. 9 Câu 5. Ch ọn câu phát bi ểu đúng khi nói v ề các lo ại quang ph ổ. A. Ch ỉ có nguyên t ử hi đro phát ra được quang ph ổ v ạch phát x ạ có các v ạch màu thu ộc vùng ánh sáng nhìn th ấy. B. Các v ạch t ối trong quang ph ổ vạch h ấp th ụ c ủa m ột ch ất khí không cùng vị trí so v ới các v ạch màu trong quang ph ổ v ạch phát x ạ c ủa ch ất khí đó. C. Quang ph ổ liên t ục c ủa các ch ất nóng sáng đề u không thay đổi theo nhi ệt độ và không ph ụ thu ộc thành ph ần c ấu t ạo c ủa ngu ồn sáng. D. Các v ạch trong quang ph ổ v ạch h ấp th ụ là các v ạch t ối trên nền c ủa m ột quang ph ổ liên t ục Câu 6. Cho hai ch ất điểm dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố, có ph ươ ng trình dao động t ươ ng ứng lệch pha nhau m ột góc π. Có th ể k ết lu ận r ằng A. Hai ch ất điểm luôn chuy ển độ ng không cùng chi ều. B. Trung điểm c ủa đoạn n ối hai ch ất điểm hoàn toàn không dao động C. Hai ch ất điểm không cùng lúc đi qua v ị trí cân b ằng. D. Hai dao động không th ể cùng g ốc th ời gian. Câu 7. Sóng vô tuy ến và sóng âm cùng có đặc điểm chung là A. cùng bản ch ất sóng điện t ừ vì sóng vô tuy ến có th ể truy ền âm thanh đi xa. B. tốc độ truy ền c ủa chúng đề u ph ụ thu ộc môi tr ường truy ền. C. không th ể truy ền trong chân không. D. tốc độ truy ền c ủa chúng l ớn nh ất khi ở trong ch ất chân không. Câu 8. Một v ật th ực hi ện đồ ng th ời hai dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố có ph ươ ng trình: x1 = A1cos(20t + π6) (cm; s) và x 2 = 6cos(20t + 2 π3) (cm; s). Bi ết t ốc độ c ực đạ i c ủa v ật là 200 cms. Biên độ A1 có giá tr ị là A. 14 cm. B. 10 cm. C. 6 cm. D. 8 cm.
Xem thêm

Đọc thêm

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

báo với ngân hàng để khóa thẻ, ngừng các phát sinh khi bị kẻ gian lợi dụng.- Khi sử dụng thẻ thanh toán khách hàng được hưởng rất nhi ều ưu đãi vàgiảm giá đặc biệt cho chủ thẻ tại các địa điểm mua sắm và gi ải trí.3. Bất cập trong việc mở, sử dụng và quản lý tài khoản thanh toán.- Thứ nhất, thói quen sử dụng tiền mặt của người dân.Tiền mặt là một công cụ thanh toán không hạn chế về đối tượng và phạm visử dụng. Tiền mặt có điểm ưu việt rất lớn là thanh toán tức thời và vô danh, th ủtục đơn giản. Vì vậy, tiền mặt đã trở thành m ột công cụ rất được ưa chu ộng trongthanh toán và từ lâu đã trở thành thói quen khó thay đổi c ủa ng ười tiêu dùng vànhiều doanh nghiệp Việt Nam.Còn không ít người dân cho rằng, cứ phải tiền trong tay mới là ti ền của mình,còn để trong tài khoản thì không biết thế nào. Trong mua s ắm cũng v ậy, ph ần đôngngười mua và người bán vẫn quen thực hiện theo phương thức “ti ền trao cháomúc”, họ không tin tưởng khi mua hàng qua, bên cạnh đó pháp luật v ề b ảo v ệngười tiêu dùng của Việt nam vẫn chưa thực sự hiệu quả.Ngoài ra, niềm tin của người dân vào chiếc máy ATM cũng còn th ấp saukhông ít những vụ việc mất an ninh, giao dịch lừa đảo nên người dân cũng ng ạithực hiện các giao dịch trên máy ATM mà khoảng 80% giao d ịch qua ATM là đ ể rúttiền mặt và cũng vì thế chiếc máy ATM ở Việt nam được gọi là máy rút tiền tự độngtrong khi bản chất của ATM là máy giao dịch tự động.- Thứ hai, những bất cập trong hành lang pháp lý.Tình trạng nền kinh tế tiền mặt ở Việt Nam đã kéo dài trong nhiều năm làdo không có một hành lang pháp lý ngay từ đầu. Thời gian qua, mặc dù hành langpháp lý trong lĩnh vực thanh toán đã cải thiện khá nhiều song vẫn ch ưa đ ầy đ ủ vàđồng bộ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thanh toán đi ện tử và th ương m ạiđiện tử. Luật Giao dịch điện tử đã được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2005nhưng vẫn chưa đủ cơ sở để các ngân hàng tổ chức tri ển khai các kênh giao d ịchđiện tử vì chưa tạo được một cơ chế tổng hợp điều chỉnh hoạt động thương mại
Xem thêm

13 Đọc thêm

Định tuyến và gán bước sóng trong mạng quang WDM

Định tuyến và gán bước sóng trong mạng quang WDM

Các kĩ thuật trong thông tin quang có thể cung cấp giải pháp ứng dụng cho hiện tại và tƣơng lai. Thông qua sự phát triển của sợi quang thì kiến trúc mạng viễn thông cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, cung cấp tốc độ rất cao để truy ền dữ liệu có dung lƣợng lớn. Một số thuận lợi của hệ thống thông tin quang là: dung lƣợng băng thông cao, truyền dẫn dài, đáng tin cậy. Những năm gần đây, việc gia tăng dung lƣợng mạng truyền dẫn cùng với việc phát triển các ứng dụng và dịch vụ mới đến khách hàng đã tạo ra hiện tƣợng gọi là thắt cổ chai trong mạng truy nhập. Không nghi ngờ gì nữa mạng quang là một gi ải pháp cần thiết và quan trọng trong vấn đề truy ền dẫn. Trong đó, mạng quang thụ động PON (Passive Optical Network) là một gi ải pháp tri ển vọng đầy hứa hẹn trong mạng truy nhập để làm giảm bớt hiện tƣợng thắt cổ chai. Mạng PON là mạng điểm đến đa điểm mà không có các thành phần tích cực trong tuy ến truyền dẫn từ nguồn đến đích, cơ bản thì nó bao gồm sợi quang và các thiết bị thụ động. Điều này làm tiết ki ệm chi phí bảo dƣỡng, phân phối thi ết bị , cấp nguồn và tận dụng đƣợc kiến trúc mạng quang.
Xem thêm

Đọc thêm

bài tập lớn vi xử lý

BÀI TẬP LỚN VI XỬ LÝ

.. .Bài tập lớn vi xử lý Đề Thiết kế đồng hồ số hiển thị thời gian : V+ phút V+ V+ DISP1 abcdefg abcdefg V+ V+... tình không đề cập đến, thiết kế có quyền chọn giải pháp cho phù hợp với thực tế DISP1 Bài tập lớn vi xử lý Đề Tại nút giao thông ngã t-, sau nghiên cứu l-u l-ợng xe hàng ngày, ng-ời ta đ-a h-ớng... Nếu gặp tình không đề cập đến, thiết kế có quy ền chọn giải pháp cho phù hợp với thực tế Bài tập lớn vi xử lý Đề Thiết kế máy tính, hiển thị LCD Bàn phím có 10 chữ số 0-9; phím cộng, trừ, nhân,
Xem thêm

11 Đọc thêm

Điện xoay chiều 60 câu lđt

Điện xoay chiều 60 câu lđt

bài tập về điện xoay chiều thường chiếm rất nhiều câu trong đề thi đại học và nó cũng là một trong những dạng bài tập khó nên với tài liệu này cac bạn có thể tham khảo cách làm 1 số bài tập liên quan đến điện xoay chiều

Đọc thêm

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ CÓ LỜI GIẢ

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ CÓ LỜI GIẢ

Tổng hợp các bài tập xác xuất thống kê có lời giải cho các bạn sinh viên tham khảo. Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê một cách chi tiết nhất.BAØI GIAÛIXAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ(GV: Traàn Ngoïc Hoäi – 2009)CHÖÔNG 1NHÖÕNG ÑÒNH LYÙ CÔ BAÛN TRONGLYÙ THUYEÁT XAÙC SUAÁTBaøi 1.1: Coù ba khaåu suùng I, II vaø III baén ñoäc laäp vaøo moät muïc tieâu. Moãikhaåu baén 1 vieân. Xaùc suaát baén truùng muïc tieâu cuaû ba khaåu I, II vaø III laànlöôït laø 0,7; 0,8 vaø 0,5. Tính xaùc suaát ñeåa) coù 1 khaåu baén truùng.b) coù 2 khaåu baén truùng.c) coù 3 khaåu baén truùng.d) ít nhaát 1 khaåu baén truùng.e) khaåu thöù 2 baén truùng bieát raèng coù 2 khaåu truùng.Lôøi giaûiToùm taét:Khaåu suùng I IIù IIIXaùc suaát truùng 0,7 0,8 0,5Goïi Aj (j = 1, 2, 3) laø bieán coá khaåu thöù j baén truùng. Khi ñoù A1, A2, A3 ñoäclaäp vaø giaû thieát cho ta:1 12 23 3P(A ) 0,7; P(A ) 0, 3;P(A ) 0, 8;P(A ) 0, 2;P(A ) 0, 5;P(A ) 0,5.= == == =a) Goïi A laø bieán coá coù 1 khaåu truùng. Ta coùA = A1A2A3 + A1A2A3 + A1A2A3Vì caùc bieán coá 1 2 3 1 2 3 1 2 3 A A A ,A A A ,A A A xung khaéc töøng ñoâi, neântheo coâng thöùc Coäng xaùc suaát ta coù1 2 3 1 2 3 1 2 31 2 3 1 2 3 1 2 3P(A) P(A A A A A A A A A )P(A A A ) P(A A A ) P(A A A )= + += + +Vì caùc bieán coá A1, A2, A3 ñoäc laäp neân theo coâng thöùc Nhaân xaùc suaát ta
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÀI TẬP TRUYEN ĐỘNG ĐIỆN

BÀI TẬP TRUYEN ĐỘNG ĐIỆN

yêu cầu bài tập là các ví dụ thức tế trên các thiết bị điện dân dụng công nghiệp máy móc liên quan tới kĩ thuật điện. Bài tập mô tả các lĩnh vực cụ thể và chi tiết các quá trình biến thiên theo đồ hình trạng thái

9 Đọc thêm

EFFECT OF FAULT RESISTANCE ON FAULT LOCATION FUNCTION OF DISTANCE PROTECTION NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN TRỞ SỰ CỐ ĐẾN CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ RƠLE BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH

EFFECT OF FAULT RESISTANCE ON FAULT LOCATION FUNCTION OF DISTANCE PROTECTION NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN TRỞ SỰ CỐ ĐẾN CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ RƠLE BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiMột trong những vấn đề về chất lƣợng điện năng phổ biến trong hệ thống điệnlà sóng hài và sụt áp ngắn hạn. Sóng hài đƣợc sinh ra và lan truyền trong hệ thốngdo việc sử dụng các tải phi tuyến, các thiết bị điện tử công suất; các thiết bị hồquang và phóng điện (lò hồ quang điện, đèn phóng điện); các thiết bị điện tử côngsuất (các bộ nghịch lƣu, biến tần).Sóng hài trong hệ thống điện có thể gây nhiều vấn đề đối với các thiết bị có lõitừ nhƣ gây phát nóng quá mức, gây rung động đối với các thiết bị quay, làm quá tảidây trung tính, ảnh hƣởng tới các bộ điều khiển thiết bị. Giải pháp loại trừ sóng hàitrong hệ thống điện có thể chia ra ba nhánh chính: Sử dụng bộ lọc thụ động, sửdụng bộ lọc tích cực và bộ lọc lai ghép giữa hai dạng này. Bộ lọc tích cực và bộ lọclai ghép có khả năng loại trừ hầu hết các sóng hài phát sinh, tuy nhiên giá thành cácthiết bị này còn đắt và kèm theo chi phí bảo dƣỡng cao.Luận văn đi sâu phân tích về việc sử dụng thiết bị lọc sóng hài thụ động (gồmcác thành phần R, L, C) để loại trừ các sóng hài trong lƣới điện phân phối. Trongluận văn này sẽ tính toán thiết kế các bộ lọc dựa trên các số liệu đo lƣờng thực tế.2. Lịch sử nghiên cứuCác bộ lọc song hài thụ động đã đƣợc nghiên cứu từ rất lâu trên thế giới, tuynhiên tại Việt Nam, các công trình công bố chƣa cho thấy có các nghiên cứu nào thểhiện qui trình và các bƣớc tính toán cần thiết cho các loại bộ lọc thụ động với điềukiện dựa trên số liệu đo lƣờng thu thập đƣợc từ các thiết bị đo.3. Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứuNội dung luận văn tập trung nghiên cứu về chất lƣợng điện năng trong lƣớiphân phối, tuy nhiên tập trung vào ảnh hƣởng của sóng hài tới các thiết bị và vậnhành của lƣới điện và các giải pháp. Phần nội dung chính của luận văn sẽ mô tả chitiết phƣơng thức tính toán thiết kế bộ lọc sóng hài thụ động kiểu cộng hƣởng đơndựa trên số liệu đo lƣờng thu thập đƣợc. Phần áp dụng đƣợc thực hiện với các số10
Xem thêm

Đọc thêm

100 CAD exercises learn by pr jason artes 2

100 CAD exercises learn by pr jason artes 2

100 bài tập Autocad 2D 3D, Các bài tập giúp các bạn thành thạo phần mềm Autocad. Thuộc các chuyên nghành cơ khí, điện, xây dựng ..... 100 bài tập Autocad 2D 3D, Các bài tập giúp các bạn thành thạo phần mềm Autocad. Thuộc các chuyên nghành cơ khí, điện, xây dựng .....

Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN AN TOÀN ĐIỆN HAUI

BÀI TẬP LỚN AN TOÀN ĐIỆN HAUI

An toàn điệnngười bị nạn chỉ chạm vào một pha thì chỉ cần nối đất một đường dây cònđầu kia ném vào pha đó nhưng tránh ném vào người bị nạn. Bước 2: cấp cứu ngay lập tức căn cứ tình trạng nạn nhân để xử lý chothích hợp.+ Nạn nhân mất tri, giác tim vẫn đập nhẹ thở nhẹ cần đặt nặn nhân nơi thoángkhí yên tĩnh rối nới lỏng quần áo thắt lưng và xem có gì trong miệng thì lấy ra rồicho ngửi Amoniac. Xoa bóp toàn thân cho nóng lên đồng thời đi mời y Bác Sĩngay.+ Nạn nhân chưa mất tri giác chỉ bị mê man trong chốc lát cần đặt nặng nhânnơi thoáng khí yên tĩnh và cấp tốc đi mời y, bác sĩ ngay rồi chuyển nạn nhân đến cơsở y tế gần nhất.+ Trong trường hợp nạn nhân tắt thở tim ngừng đập toàn thân co giật cần đặtnạn nhân nơi thoáng khí bằng phẳng nới lỏng quần áo thắt lưng lau sạch máu nướcbọt các chất bẩn kiểm tra miệng rồi hô hấp nhân tạo cho đến khi y bác sĩ tới có ýkiến quyết định mấy thôi .Câu 6:Công thức xác định dòng điện qua người khi gười chạm vào một cựccủa mạng điện đơn giản? Trường hợp 1 mạng có điện dung nhỏ+Mạng hai dây cách điện với đất:sơ đồ như sau:Ing =Như vậy mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào:-Điện áp của mạng: U-Điện trở cơ thể người Rng-Điện trở cách điện của mạng: Rcd+Mạng chỉ có một dây:sơ đồ như sau:4
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG

BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG

BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNGI/Mục tiêu:1.Kiến thức: Giải được các bài tập tính công suất và điện năng tiêu thụđối vối các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song.2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải Bt3.Thái độ: Tích cực học tập.II/Chuẩn bị:1.Giáo viên : Một số bài tập có liên quan2.Học sinh : Ôn tập định luật ôm đối với các loại đoạn mạch và các kiếnthức về công suất và điện năng tiêu thụIII/ Giảng dạy :1. Ổn định lớp:2. Kiểm tra :a. Bài cũ :GV: Viết công thức tính của đoạn mạch mắc nối tiếp, song song ?Viết công thức tính công xuất và điện năng tiêu thụ?HS: Trả lờiGV: nhận xét, ghi điểmb. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới :3. Tình huống bài mới : Giáo viên nn tình huống như đã ghi ở SGK4. Bàimới :Nội dung ghi bảngTrợ giúp của giáoHoạt động của hocviên
Xem thêm

7 Đọc thêm

BÀI KIỂM TRA XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH SỐ (2)

BÀI KIỂM TRA XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH SỐ (2)

b. Độ đồng đều của tổng thể chung.c. Phương pháp chọn mẫu.d. Cả a), b), c).e. Không yếu tố nào cả .2) Ưu điểm của Mốt không phải là:a. San bằng mọi chênh lệch giữa các lượng biến.b.Không chịu ảnh hưởng của các lượng biến đột xuất.c. Kém nhậy bén với sự biến động của tiêu thức.d. Cả a), c).e. Cả a), b), c)3) Đại lượng nào không phản ánh chiều hướng của mối liên hệ tương quan:a. Hệ số tương quan.b. Hệ số chặn (b0 )c. Hệ số hồi quy (b1 ).d. Cả a), b).e. Cả a), c).f. Cả a), b), c).4) Phân tích dãy số thời gian có tác dụng:δ a. Phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian.εφγηb. Biểu hiện xu hướng và tính quy luật của sự biến độngc. Là cơ sở để dự đoán mức độ tương lai của hiện tượng.d. Cả a), b).e. Cả b), c).
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ VÀ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ

ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ VÀ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ

Lời nói đầu Ngày nay việc ứng dụng kỹ thuật số đang ngày càng phát triển rộng rãi và thâm nhập ngày càng nhiều vào các lĩnh vực kỹ thuật và đời sống xã hội. Với xu hướng tất yếu này cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ chế tạo, người ta đã tạo những vi mạch số có cấu trúc mạnh và các chứng năng thuận lợi phục vụ trong ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa.... Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, đặc biệt là ngành điện, điện tử, sự phát minh ra các linh kiện điện tử đã và đang ngày càng đáp ứng được yêu cầu của các hệ thống. Ưu điểm của việc sử dụng các linh kiện điện tử làm cho các hệ thống linh hoạt và đa dạng hơn, giá thành thấp hơn và độ chính xác cao hơn. Sau thời gian học tập và tìm hiểu, chúng em đã được làm quen với môn học vi mạch tương tự và vi mạch số. Để áp dụng lý thuyết với thực tế của môn học này chúng em nhận bài tập lớn : Thiết kế mạch mô phỏng đo ,hiển thị tốc độ động cơ và giám sát nhiệt độ”. Tuy nhiên do kiến thức còn hạn chế, tài liệu tham khảo có giới hạn nên còn có những sai sót. Chúng em rất mong thầy, cô giáo góp ý kiến và giúp đỡ chúng em để bài tập lớn được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

Đọc thêm

Bài 7 trang 197 sgk Vật lý lớp 10

BÀI 7 TRANG 197 SGK VẬT LÝ LỚP 10

Một dây tải điện Một dây tải điện ở 20oC có độ dài 1 800m. Hãy xác định độ nở dài của dây tải điện này khi nhiệt độ tăng lên đến 50oC về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây tải điện là α = 11,5 . 10-6 K-1. Hướng dẫn giải: Độ tăng chiều dài của thanh khi nhiệt độ tăng đến 500C là ∆l          ∆l = l2 – l1 = l1α(t2- t1)          ∆l = 1800. 11,5. 10-6 (50o – 20o) = 0,62.

1 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỪ XA ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CHO PHỤ TẢI DÂN DỤNG ÁP DỤNG TẠI ĐIỆN LỰC TP PHỦ LÝ HÀ NAM

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỪ XA ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CHO PHỤ TẢI DÂN DỤNG ÁP DỤNG TẠI ĐIỆN LỰC TP PHỦ LÝ HÀ NAM

Hệ thống điện Việt Nam được xây dựng và phát triển theo mô hình tích hợp dọc tập trung truyền thống từ khâu phát điện, truyền tải, phân phối điện tới khách hàng. Độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia gặp nhiều khó khăn trong nhiều giai đoạn khi dự phòng thấp hoặc do ràng buộc giới hạn của lưới điện truyền tải, giải pháp là phải có dự phòng vận hành phù hợp để đáp ứng nhu cầu phụ tải từng miền. Hơn nữa, tốc độ tăng nhanh của nhu cầu phụ tải và mức độ điện khí hóa cao trong 10 năm trở lại đây khiến cho cần đầu tư nâng cấp và mở rộng lưới điện và hệ thống điện, cũng như cần ưu tiên hiện đại hóa và tự động hóa. Cụ thể, cần hiện đại hóa lưới điện để trở nên linh hoạt hơn và có thể vận hành đáp ứng nhu cầu của hệ thống khi phần năng lượng tái tạo ngày một nhiều hơn. Từ đó, Việt Nam đã đưa ra những ưu đãi tối đa để thực hiện các hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả về cả phía cung và phía cầu, để tăng độ tin cậy và hiệu suất của các công ty Điện lực, tối ưu hóa cấu trúc hệ thống điện phân phối thông qua việc thu thập dữ liệu và xử lý thông tin.
Xem thêm

Đọc thêm

THIẾT KẾ MẠCH ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY

THIẾT KẾ MẠCH ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY

Ngày nay ngành kỹ thuật điện có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Các hệ thống điện ngày nay rất đa dạng và đang thay thế các công việc hàng ngày của con người từ những công việc từ đơn giản đến phức tạp như điều khiển tín hiệu đèn giao thông, đo tốc độ động cơ hay các đồng hồ số. Các hệ thống này có thể thiết kế theo hệ thống tương tự hoặc hệ thống số. Tuy nhiên trong các hệ thống điện thông minh hiện nay người ta thường sử dụng hệ thống số hơn là các hệ thống tương tự bởi một số các ưu điểm vượt trội mà hệ thống số mang lại đó là: độ tin cậy cao, giá thành thấp, dễ dàng thiết kế, lắp đặt và vận hành… Để làm được điều đó, chúng ta phải có kiến thức về môn kĩ thuật số, hiểu được cấu trúc và chức năng của một số IC số, mạch giải mã, cáccổng logic và một số kiến thức về các linh kiện điện tử. Sau một thời gian học tập và tìm hiểu tài liệu về kỹ thuật số, tôi đã quyết định chọn đề tài:” thiết kế mạch đồng hồ bấm giây dùng” để nghiên cứu .Với đề tài nàychúng em sử dụng các IC số để làm thành một mạch đồng hồ thời gian thực bao gồm cả phút, giây, tích tắc.Bài tập bao gồm cả hình ảnh và mạch điện minh hoạ giúp các bạn đọc dễ hiểu hơn về mạch đồng hồ bấm giây.
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT NGUỘI NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT NGUỘI NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Vị trí/ ý nghĩa, vai trò của mô đunMô đun này tạo điều kiện cho học viên làm quen với các loại dụng cụ cầm tay, dụng cụ trợlực dùng trong các công việc của thợ Điện và Điện lạnh. Giúp học viên rèn luyện các kỹnăng sử dụng dụng cụ đúng phương pháp, chức năng và đảm bảo an toàn. Thông qua đó họcviên sẽ ứng dụng để chế tạo một số chi tiết ứng dụng trong lắp đặt Điện và Điện lạnh.Mô đun này thực hành tại xưởng nên người học phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động đểđảm bảo an toàn trong khi thực hành.Mục tiêu của mô đun+ Sử dụng được các dụng cụ đo như: thước cặp, pan-me, thước lá, thước góc.+ Thực hiện phương pháp vạch dấu mặt phẳng và vạch dấu khối theo yêu cầu chi tiếtgia công (theo bản vẽ).+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ gia công nguội cầm tay như: đục, cưa, giũa...+ Lựa chọn được các dụng cụ gia công cầm tay.+ Thực hiện được quy trình gia công hoàn thiện một sản phẩm.+ Gia công được sản phẩm đơn giản phục vụ ngành điện theo bản vẽ.Thời gian:Thời gian chuẩn cần thiết cho bài học này là 40 giờ đối với môi trường học trên lớp. Tuynhiên, thời lượng có thể được điều chỉnh nếu người học có điều kiện tự học ở nhà hay tạinơi làm việc.Nội dung chính của mô đun:THỜI GIANBÀINỘI DUNGTổngLýthuyết
Xem thêm

63 Đọc thêm

bài tập điện tâm đồ nâng cao

BÀI TẬP ĐIỆN TÂM ĐỒ NÂNG CAO

Bài tập điện tâm đồ nâng cao là bộ gồm hơn 100 bài tập ECG dưới hình thức trắc nghiệm có đáp án và giải thích cơ chế, qua đó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cơ chế trong điện tim, các bạn sẽ cảm thấy thích thú hơn trong việc tiếp cận chúng và giúp ích trong công việc.

229 Đọc thêm

Thiết kế mạch mô phỏng đo và hiển thị tốc độ động cơ( có gắn Encoder 100 xungvòng, khoảngđo 02500vòngphút

Thiết kế mạch mô phỏng đo và hiển thị tốc độ động cơ( có gắn Encoder 100 xungvòng, khoảngđo 02500vòngphút

Ngày nay việc ứng dụng vi điều khiển, vi xử lý đang ngày càng phát triển rộng rãi và thâm nhập ngày càng nhiều vào các lĩnh vực kỹ thuật và đời sống xã hội.Với xu hướng tất yếu này cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ chế tạo,người ta đã tạo những vi điều khiển có cấu trúc mạnh hơn, đáp ứng thời gian thực tốt hơn, chuẩn hóa hơn so với các vi điều khiển 8 bit trước đây. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học,đặc biệt là ngành điện, điện tử,sự phát minh ra các linh kiện điện tử đã và đang ngày càng đáp ứng được yêu cầu của các hệ thống.Ưu điểm của việc sử dụng các linh kiện điện tử làm cho các hệ thống linh hoạt và đa dạng hơn,giá thành thấp hơn và độ chính xác cao hơn. Sau thời gian học tập và tìm hiểu,chúng em đã được làm quen với môn học vi xử lý và đo lường hệ thống. Để áp dụng lý thuyết với thực tế của môn học này chúng em nhận bài tập lớn: thiết kế mạch mô phỏng đo và hiển thị tốc độ động cơ( có gắn Encoder 100 xungvòng, khoảngđo 02500vòngphút”. Tuy nhiên do kiến thức còn hạn chế,tài liệu tham khảo có giới hạn nên còn có những sai sót.Chúng em rất mong thầy,cô giáo thông cảm và giúp đỡ chúng em hoàn thiện bài tập lớn này.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO MÔN: KỸ THUẬT QUẤN DÂY MÁY ĐIỆN, THIẾT KẾ DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

BÁO CÁO MÔN: KỸ THUẬT QUẤN DÂY MÁY ĐIỆN, THIẾT KẾ DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

CÂU 1: TRÌNH BÀY CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THIẾT KẾ DÂY QUẤN KHÔNG DỒNG BỘ1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN1.1.1. Từ Cực:1.1.2. Cuộn Dây:1.1.3. Nhóm Cuộn Dây:a. Nhóm cuộn dây đồng tâm:b) Nhóm cuộn dây đồng khuôn:1.1.4. Cách Dấu Dây Giữa Các Nhóm Cuộn:a. Đấu dây các nhóm cuộn tạo các từ cực thật:b. Đấu dây các nhóm cuộn tạo các từ cực giả:1.5. Góc Điện:Ví dụ: Động cơ có từ cực, có bước từ cực  = 1800 độ điện hay  = 1800 độ hình học. Nếu độn cơ có 47 từ cực thì bước từ cực  = 1800 độ điện chỉ tương ứng với 900 độ hình học. Tương tự, nếu động cơ càng có nhiều từ cực thì bước từ cực tính theo độ hình học càng ít đi.Trong thực hành, để bố trí các cuộn trên stato ở vị trí chính xác tương ứng với góc lệch pha tính theo độ điện, có thể dùng công thức quy đổi để xác định khoảng cách lệch pha tính theo số rãnh như sau:=0 (độ điện) . Zsrãnh3600 . p0= góc lệch pha tính theo độ điện.= khoảng cách lệch pha tính theo số rãnh.Zs= tổng số rãnh trên statop= số cặp từ cực1.2. PHÂN LOẠI DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ :1.3. CÁCH VẼ LẠI SƠ ĐỒ DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ 3 PHA VÀ 1 PHA 1.3.1 Qui Ước Trên Sơ Đồ Bộ Dây Quấn:1.3.2. Cách Tính Để Vẽ Lại Sơ Đồ Bộ Dây Quấn Động Cơ Ba PhaCÂU 2: TÍNH TOÁN SỐ LIỆU DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ2.1. TÍNH TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ: •Lập tỉ số : = = 1,73.Ta thấy tỉ số của k = 1,73 gần khoảng cho phép1,82,0 nên có thể thực hiện được với số từ cực 2p= 2 (tốc độ n = 2820 vòngphút).2.2. BƯỚC TỪ CỰC:T = = = 11,77 cm.2.3. TÍNH CÔNG SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ:Áp dụng công thức : P = C.Dt2 .L.n (kw).Chọ nhằng số Arnold C= 1.10 6 ; với Dt= 7,5 ; L =5,2 ; n = 3000 vòng phút. Ta có: P = 106.7.5 2.5.2.3000 = 0,877 kw.2.4. TỪ THÔNG Ở MỖI TỪ CỰC:2.5. SỐ VÒNG DÂY MỖI PHA (Wt):2.6. TÍNH ĐƯỜNG KÍNH CUỘN DÂY:2.7 HỆ SỐ LẤP ĐẦY (Kld) :2.8. TÍNH DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC (If) : 2.9. NGIỆM LẠI PHỤ TẢI ĐƯỜNG (A):2.10. XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC CỦA ĐỘNG CƠ
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề