HIỆN TƯỢNG XÍCH TRIỀU POTX

Tìm thấy 946 tài liệu liên quan tới tiêu đề "HIỆN TƯỢNG XÍCH TRIỀU POTX":

ĐI ỀU KI ỆN KH ẮT KHE ĐỂ LÀM SUMOCHUYÊN NGHI ỆP

ĐI ỀU KI ỆN KH ẮT KHE ĐỂ LÀM SUMOCHUYÊN NGHI ỆP

Đi ều ki ện kh ắt khe để làm sumochuyên nghi ệpCác võ s ĩ sumo ph ải tr ải qua các bài sát h ạch vô cùng kh ắt khe và có ch ếđộ ăn đặc bi ệt để t ăngcân m ới có th ểthi đấu trong môn võ truy ền th ống và là ni ềm t ựhào c ủa Nh ật B ản. Sumo là m ộtmôn võ c ổtruy ền c ủa Nh ật B ản, xu ất hi ện cách đâ y kho ảng 1.500 n ăm và được x ếp vào hàngnh ững môn võ có l ịch s ửlâu đời nh ất th ếgi ới. Võ sumo là ni ềm t ựhào c ủa th ểthao Nh ật B ản, làbi ểu t ượn g v ăn hóa tinh th ần c ủa ng ười Nh ật. Các võ s ĩ sumo mu ốn thành tài ph ải luy ện t ập r ấtkh ắc nghi ệt. Đi ều ki ện để được gia nh ập lò luy ện sumo r ất kh ắt khe. Các sumo ph ải là nam, đã t ốtnghi ệp trung h ọc c ơs ở, tu ổi nh ập môn mu ộn nh ất là 23, chi ều cao t ối thi ểu là 1,67 m, cân n ặng t ốithi ểu là 67 kg.Sau khi trải qua các kỳ sát hạch về sức khỏe bao gồm thị lực, độ bền, tốc độ chạy… các võ sinhđược nhận sẽ bắt đầu tập luyện, ăn uống theo chế độ của sumo để tăng trọng lượng. Thời gian tậpluyện mỗi ngày của các võ sinh bắt đầu từ 5 giờ sáng tới 11 giờ trưa, sau đó họ m ới ăn bữa sáng.Sau khi ngủ trưa, đến chiều, các võ sinh có thời gian thư giãn theo sở thích riêng, như xem TV, đọcsách. Ngủ sau khi ăn no là cách để các võ sĩ tăng cân nhanh. Bởi bên cạnh chiến thuật thì cân n ặngcó vai trò quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của võ sĩ sumo trong các tr ận thi đấu.Sau khi kết thúc các khóa đào tạo, họ trở thành các võ sĩ sumo và lần l ượt được x ếp vào các cấpbậc khác nhau trong giới, tùy theo năng lực, thành tích và kinh nghi ệm thi đấu. C ụ thể gồm 6 cấp:Yokozuna, Ozeki, Sekiwate, Komusubi, Maegashira và Jyuryo. Mỗi cấp bậc lại có quy định về trangphục và kiểu búi tóc không giống nhau. Từ đẳng cấp Jonidan trở xuống, các võ sĩ mặc trang phụctruyền thống Yukata và dép Geta. Đẳng cấp cao hơn (Makushita và Sandanme) h ọ có th ể mặc thêm1 chiếc áo khoác ngắn trang trí theo kiểu truyền thống bên ngoài áo Yukata và mang dép Zori.Những võ sĩ đã được công nhận là Sekitori thì mặc áo choàng bằng lụa và họ cũng búi tóc theo ki ểutrau chuốt hơn, có tên là Oicho.
Xem thêm

6 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh, Mã số hồ sơ 147970 ppt

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ (HỢP TÁC XÃ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HUYỆN KHÁC VỚI HUYỆN ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN TỈNH, MÃ SỐ HỒ SƠ 147970 PPT

TRANG 1 ĐĂ NG KÝ THÀNH L ẬP CHI NHÁNH, V Ă N PHÒNG ĐẠI DI ỆN TR ỰC THU ỘC H ỢP TÁC XÃ H ỢP TÁC XÃ L ẬP CHI NHÁNH, V Ă N PHÒNG ĐẠI DI ỆN T ẠI HUY ỆN KHÁC V ỚI HUY ỆN ĐẶT TR Ụ S Ở CHÍNH NH[r]

6 Đọc thêm

Tóm tắt môn dẫn luận ngôn ngữ

TÓM TẮT MÔN DẪN LUẬN NGÔN NGỮ

MỘT HIỆ TƯỢ Ộ ĐẶC BIỆT.. CH VIẾT TIẾNG VIỆT.[r]

36 Đọc thêm

Cá Bống Tượng Sốt Xí Muội

CÁ BỐNG TƯỢNG SỐT XÍ MUỘI

Cá Bống Tượng Sốt Muội Cho cá ra đĩa, rưới sốt muội lên. Nguyên liệu:- 250gr cá bống tượng. - 2 thìa súp bột năng. - 1 thìa súp bột rán xù. - 100gr nước muội ngâm. - 1/2 củ hành tây. - 1 qủa ớt sừng. - 2 thìa cà phê tương cà chua. - 1 thìa cà phê tương ớt. - 1 thìa súp dầu ăn. - 1 thìa cà phê hành tím băm. - 1 thìa súp nước muội ngâm Thực hiện:- Cá bống tượng đánh vảy sạch, móc ruột, rửa sạch, để ráo. - Lăn cá qua bột năng rồi lăn qua bột rán xù, đem rán giòn. - Chế biến sốt: hành tây, ớt thái hạt lựu. Đun nóng chảo dầu, phi thơm hành, cho tương cà chua, tương ớt vào đảo, cho hành tây, ớt, muội và nước ngâm muội vào đun sôi.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Nguyễn Xí pdf

TÀI LIỆU NGUYỄN XÍ PDF

tử của Vương Thông, ông biết Thông định chia dường, hẹn nhau khi pháo nổ thì quân mặt trước mặt sau cùng đánh úp Lê Triện. Ông và Đinh Lễ bèn tương kế tựu kế dụ Thông vào ổ mai phục Tốt Động, rồi đốt pháo giả làm hiệu cho quân Minh tiến vào. Quân Vương Thông thua to, Trần Hiệp, Lý Lượng và 5 vạn quân bị giết, 1 vạn quân bị bắt sống. Thông cùng các tướng chạy về cố thủ ở Đông Quan.[sửa] Vượt ngục Đông QuanLê Lợi được tin thắng trận liền tiến đại quân ra bắc, vây thành Đông Quan. Nguyễn được lệnh cùng Đinh Lễ mang quân vây phía nam thành.Tháng 2 năm 1427, tướng Minh là Phương Chính đánh úp Lê Triện ở Từ Liêm, Triện bị tử trận. Tháng 3 Vương Thông đánh trại quân Lam Sơn ở Tây Phù Liệt. Nguyễn cùng Đinh Lễ mang 500 quân thiết đột tiếp viện, đánh đuổi quân Minh đến My Động. Hậu quân Lam Sơn không theo kịp, Vương Thông bèn quay lại đánh, hai tướng cưỡi voi bị sa xuống đầm lầy, bị quân Minh bắt mang về thành. Đinh Lễ không chịu hàng bị giết, còn Nguyễn nhân một đêm mưa gió dùng mưu lừa quân gác ngục trốn thoát trở về. Lê Lợi thấy ông về mừng rỡ.Sau đó ông lại cầm quân tham gia trận chiến Xương Giang tiếp ứng cho Lê Sát bắt được Hoàng Phúc, Thôi Tụ là đạo viện binh sót lại sau khi Liễu Thăng bị chém. Đó là trận thắng lợi kết thúc khởi nghĩa Lam Sơn.Công thần 4 đời vuaNăm 1428, Nguyễn được phong chức Long hổ tướng quân Suy trung bảo chính công thần.Năm 1429, khi khắc biển công thần, Nguyễn được xếp hàng thứ 5, được phong làm huyện hầu.Năm 1437 đời Lê Thái Tông, ông làm chức quan chính sự kiêm Tri từ tụng.Năm 1442, vua Lê Thái Tông mất, ông cùng Trịnh Khả, Lê Thụ nhận di chiếu phò vua Lê Nhân Tông.Năm 1445, vua Nhân Tông còn nhỏ, Nguyễn Thái hậu nhiếp chính, ông làm Nhập nội đô đốc, nhận lệnh cùng Lê Thận mang quân đi đánh Chiêm Thành, nhưng chưa đi thì bị quyền thần tố cáo tội lỗi nên bị bãi chức. Năm 1448 Nguyễn được phục hồi chức thiếu bảo.Tháng 10 năm 1459, anh Nhân Tông là Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân giết vua lên ngôi, đặt niên hiệu Thiên Hưng. Các đại thần Đỗ Bí, Lê Thụ, Lê Ngang mưu lật đổ vua Thiên Hưng bị bại lộ đều bị giết. Nguyễn bàn mưu với Lê Lăng (con Lê Triện), Lê Niệm (cháu nội Lê Lai) lật đổ Nghi Dân lần nữa.Ngày 6 tháng 6 âm lịch năm 1460 Nguyễn phát động binh biến, chém bầy tôi thân cận của Nghi Dân là Phạm Đồn, Phan Ban ở nghị sự đường, nắm lấy cấm binh, đóng chặt cửa thành, sai Lê Ninh Thuận bắt vây cánh và phế vua Thiên Hưng làm Lệ Đức hầu, rước con út của Thái Tông là Tư Thành lên ngôi, tức là vua Lê Thánh Tông nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Chuong 14 ppt

CHUONG 14 PPT

phụ kiện của cơ cấu giặt 2 tay nắm. Hình 14.20 là ngoại hình của phụ kiện cơ cấu giặt 1 tay nắm. V. Phụ kiện bệ xíPhụ kiện loại này là chủ phụ kiẹn xí bệt, đóng mở nguồn nước tiểu tiện và đại tiện của gian vệ sinh.Phụ kiện bệ xí bệt thường có két nước, van phao, van xả, van nước vào, phụ kiện tay gạt tổ thành.Chủng loại cụ thể của bệ có: Phụ kiện xí bệt, phụ kiện xổm, cơ cấu tự động xả trôi nước, cơ cấu tự đóng xả trôi và phụ kiện tiểu tiện.Phụ kiện tiểu tiện gồm có van nước, vòi phun và cửa thoát nước tổ thành.34Hình 14.20: Ph ki n c c u gi t h n h p 1 tay n mụ ẹ ơ ấ ặ ỗ ợ ắL n nh tớ ấKhoa ChÕ biÕn L©m s¶n Bé m«n C«ng nghÖ XÎ – MécVI. Những loại khácCác loại khác chủ yếu là chỉ các loại khoá vòi nước. Nó bao gồm: Vòi khoá nước lạnh, vòi khoá nước xịt, vòi nước cổ dài, vòi nước xoay tròn, vòi nước phòng hoá nghiệm, vòi nước tự động, dụng cụ rửa tay, bồn giặt, van đạp chân.Vòi nước lạnh, vòi nước cổ dài, vòi nước xoay tròn đều được lắp trên ống nước dùng để đóng mở nước cho bồn rửa và các dụng cụ khác. Vòi khoá nước xịt ống mềm, thường dùng cho khoảng cách xa. Vòi nước phòng hoá nghiệm, lắp trên ống dẫn nước được lắp đưa vào các bồn VII. Tiểu linh kiện vệ sinhCác loại dụng cụ này là chỉ giá treo khăn mặt, khăn tắm, tay vịn, hộp xà phòng Vật liệu để làm là thép, thép không rỉ, đồ nhựa.Chủng loại của các loại chi tiết này rất nhiều, hình dáng bên ngoài rất đẹp. Khi tiến hành lựa chọn, nên chú ý đến vấn đề tạo hình, màu sắc và sự đồng bộ
Xem thêm

23 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KINH TẾ PHẠM THỊ HUYỀN, TRƯƠNG ĐÌNH CHIẾN PDF

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KINH TẾ PHẠM THỊ HUYỀN, TRƯƠNG ĐÌNH CHIẾN PDF

lượng là khl khách hàng quay trờ lại với không sản phẩm nào trên tay.Muốn có được các sản phẩm có chất lượng cao và đồng bộ, cần hiểu về khái niệmQuản lý Chất lượng đồng bộ (Total Quality Management - TQM). Quản lý chất lượngđồng bộ lả quan điểm quản trị kinh doanh trong đó tất cả các nhân viên trong doanhnghiệp và các đối tác bên ngoài doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trinh cảl tiến chấtlượng sản phẩm và quá trinh kinh doanh. VỚI các doanh nghiệp lớn, chất lượng theođánh giá của khách hàng là triết lý kinh doanh của họ. Chất lượng được đánh glá trêncác khía cạnh như mức độ chất lượng và sự ổn định của chát lượng.Thực tế cho thấy, có một mối quan hệ thuận chiều giữa chất lượng sản phẩm vàmừc độ thỏa màn của khách hàng, khả năng sinh lờl, sự trung thành của khách hàngvà khả năng cạnh tranh. Chất lượng sản phẩm càng cao. mức độ thỏa mân của kháchhàng càng lớn. Các doanh nghiệp có thể tính giá cao cho sản phẩm có chất lượng cao,15thu lợi nhuận cao. Điều đó khẳng đ!nh rằng, chất lượng la sự đám bảo vững chắc nhấtcho sự t ٢ung thành của khách háng, la vũ khi tự vệ mạnh nhất của doanh nghiệp t ٢ươccạnh t ٢anh và la con đường duy nhất dẻ phat t ٢iển vửng chắc và k‫؛‬ếm tiền.Tuy nhiên, cần ghi nhơ một gui luật bất biến rằng, mong muốn về chắt lượng khOngngưng gia tàng. ĐJnh nghla chất lượng phái láy khách hàng làm trung tâm và dượckhách hàng thưa nhận. Chất íuựng là toàỉi bộ những tinh nang, đặc điểm của một sánp h ẩ m đ em lại khả nang thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng (Ớ Ệ C nói ra hay khôngơ ặ nói ra). CO hai khai niệm về chất lượng dang tồn tại, dO la chất lưọ'ng phU hợp vàchất lượng thực h‫؛‬ện. Chất lượng phU hợp la mưc độ chát lượng dáp ưng nhu cầu thỊtrương. Chất lượng thực hìện la mưc độ chất lượng mà nha cung ưng cO thể tạo ra chosản phẩm. CO những sán phẩm dạt chất lượng thực hiện cao nhưng thát bại vl khOngdạt chát lượng phU hợp. Thêm nữa, chát lượng phU hợp cO sự khác biệt giữa cácnhOm khách hàng.Chất lượng la cả một ٩ uá trinh tư thiết kế, sản xuất va phân phốl٠ dược phản anh
Xem thêm

252 Đọc thêm

Thiết kế đô thị

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Il n'y a pas de norme scientifique ni de formulemathématique pour déterminer les règles decomposition urbaine, c'est à renouveler pour chaquesite et cela vient de l'analyse du paysage existant et duprojet qu'on fait. Il faut arriver à comprendre la richessedes formes de la ville. Le rapport à l'espace libre seradifférent suivant le pays et la culture. Le savoir-faire duprofessionnel compte également. Les seules règlessont la cohérence et la lisibilité.2.2. Questions –RéponsesVí dụ ều khoản của Bản ồ quy hoạ hị ịa p ở Pháp: 14 đi đ ch đơ t đ hương- : Các loại hình chiếm hoặc sử dụ ất bị cấm.- : Các loại hình chiếm hoặc sử dụn ất chịu một số ều kiện nhấ ịnh.- ờng dẫn vào cơng trình ờng giao thơng.- : Mạ ới kỹ thuật (cấ ớ ện).- ặ ểm về ấ ớc lơ ất).- : Vị trí của các cơng trình xây dựng so với ranh giới ờng giao thơng và các cơng trìnhcơng cộng khác (bố trí thẳng hàng hoặc lùi).- : Vị trí của cơng trình xây dựng so vớ ờng phân ranh (khoảng cách so với cơngtrình lân cận).- : Vị trí giữa các cơng trình trên cùng mộ ất (khoảng cách so với cơng trình lân cận).- : Mậ ộ xây dựng.- : Chiều cao tố ủa các cơng trình.- : Diện mạo.- : Bãi ậu xe (số chỗ bắt buộc so với diện tích sàn xây dựng, cách bố trí bãi xe.- : Khoảng trống tự do và khoảng trồng cây xanh, khơng gian trồng rừng theo phân loại(hình thức tạo cảnh quan).- : Hệ số sử dụ ất (càng ngày càng ít ợc sử dụng vì chỉ cầ các ịnh hạnchế về chiề iều khoản 10) và mậ ộ xây dựng iều khoản 9) cũng ủ ể khống chế).Đi
Xem thêm

22 Đọc thêm

Nguyễn Xí doc

NGUYỄN XÍ

Công thần 4 đời vua Năm 1428, Nguyễn được phong chức Long hổ tướng quân Suy trung bảo chính công thần. Năm 1429, khi khắc biển công thần, Nguyễn được xếp hàng thứ 5, được phong làm huyện hầu. Năm 1437 đời Lê Thái Tông, ông làm chức quan chính sự kiêm Tri từ tụng. Năm 1442, vua Lê Thái Tông mất, ông cùng Trịnh Khả, Lê Thụ nhận di chiếu phò vua Lê Nhân Tông. Năm 1445, vua Nhân Tông còn nhỏ, Nguyễn Thái hậu nhiếp chính, ông làm Nhập nội đô đốc, nhận lệnh cùng Lê Thận mang quân đi đánh Chiêm Thành, nhưng chưa đi thì bị quyền thần tố cáo tội lỗi nên bị bãi chức. Năm 1448 Nguyễn được phục hồi chức thiếu bảo. Tháng 10 năm 1459, anh Nhân Tông là Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân giết vua lên ngôi, đặt niên hiệu Thiên Hưng. Các đại thần Đỗ Bí, Lê Thụ, Lê Ngang mưu lật đổ vua Thiên Hưng bị bại lộ đều bị giết. Nguyễn bàn mưu với Lê Lăng (con Lê Triện), Lê Niệm (cháu nội Lê Lai) lật đổ Nghi Dân lần nữa. Ngày 6 tháng 6 âm lịch năm 1460 Nguyễn phát động binh biến, chém bầy tôi thân cận của Nghi Dân là Phạm Đồn, Phan Ban ở nghị sự đường, nắm lấy cấm binh, đóng chặt cửa thành, sai Lê Ninh Thuận bắt vây cánh và phế vua Thiên Hưng làm Lệ Đức hầu, rước con út của Thái Tông là Tư Thành lên ngôi, tức là vua Lê Thánh Tông nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Tháng 6 năm 1460, Nguyễn được phong làm khai phủ nghi đồng tam ty, Nhập nội kiểm hiệu thái phó Bình chương quân quốc trọng sự Á quận hầu, giúp việc chính sự. Tháng 10 năm đó ông được phong làm Sái quận công. Năm 1462, con Nguyễn là Nguyễn Sư Hồi không hợp cánh với một số đại thần nên làm thơ vứt ra đường để vu cho họ làm loạn nhưng việc bị phát giác. Vua Thánh Tông nể công lao của ông nên không trị tội Sư Hồi. Năm đó ông được phong chức Nhập nội hữu tướng quốc. Năm 1463 lại được phong chức thái uý. Năm 1465, Nguyễn qua đời, thọ 69 tuổi, được truy tặng làm thái sư, thuỵ là
Xem thêm

5 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐI ỆN TỬ CĂN BẢN

GIÁO TRÌNH ĐI ỆN TỬ CĂN BẢN

_*BẢNG SO SÁNH CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BA KIỂU RÁP TRANSISTOR EC ,BC ,CC_ _ : _ EC BC CC Điểm chung Cực E Cực B Cực C Tín hiệu vào Cực B Cực E Cực B Tín hiệu ra Cực C Cực C Cực E Độ lệch pha Ng[r]

23 Đọc thêm

THỰC HÀNH BIỆN PHÁP TU TỪ AD VÀ HD

THỰC HÀNH BIỆN PHÁP TU TỪ AD VÀ HD

ĐỊNH NGHĨA ẨN DỤ LÀ SO SÁNH NGẦM, L ẤY TÊN GỌI SỰ VẬT ,HI ỆN TƯỢNG NÀY ĐỂ GỌI TÊN SỰ VẬT, HI ỆN TƯỢNG KHÁC DỰA TRÊN MỐI QUAN HỆ TƯƠNG ĐỒNG, NHẰM TĂNG SỨC GỢI HÌNH, GỢI CẢM CHO SỰ DIỄN ĐẠ[r]

14 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA THỬ VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN Hè 2010 pot

ĐỀ KIỂM TRA THỬ VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN HÈ 2010 POT

E LÀ ĐIỂM CHÍNH GIỮA ĐOẠN BC.. TÍNH DI ỆN TÍCH TAM GIÁC ABC.[r]

2 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN TẬP ANCOL PHENOL (2)

TÀI LIỆU ÔN TẬP ANCOL PHENOL (2)

Trong hỗn hợp etanol và nước, kiểu liên kết hiñro nào là bền nhất?. CHI_ều tăng dần nhiệt ñộ sôi của các chất là: AA[r]

1 Đọc thêm

Đề tài: Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc doc

ĐỀ TÀI: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP BÁNH CAO CẤP BẢO NGỌC DOC

TRANG 1 ĐỀ TÀI NH ỮNG GIẢI PHÁP HO ÀN THI ỆN H Ệ THỐNG K ÊNH PHÂN PH ỐI SẢN PH ẨM CỦA DOANH NGHIỆP BÁNH CAO C ẤP BẢO NGỌC TRANG 2 ĐỀ TÀI NH ỮNG GIẢI PHÁP HO ÀN THI ỆN H Ệ THỐNG K ÊNH PHÂ[r]

2 Đọc thêm

thu tinh

THU TINH

Viết văn đối với con trai đã khó,còn viết thư để làm quenbạn gái thì còn khó gấp 100 lần.nhưng sau khi trãi quagiai đoạn đấu tranh tâm lí và giải quyết quả tim đangđập với 1 tần số chóng mặt -> Anh quyết định viết lá thưnày gửi cho em.Thật ra thì cũng chẳng có gì quan trọnglắm đâu em à, nhưng mà có lẽ em sẽ rất là ngạc nhiênkhi nhận được lá thư này phải ko? Có lẽ em ko thể hiểuđược lý do tại sao anh viết lá thư này ?Lý do thì có hàng trăm lý do nhưng quy kết lại thì chỉ có1 mà thôi, đó là vì em rất "dễ thương". Anh muốn đượclàm quen với em. Anh biết anh ko đẹp trai bằng Birainhay ZaiZai thậm chí anh còn " trai" nữa là khác nhưngmà người ta thường hay nói 1 người "dễ thương" mà đivới 1 người " trai" thì sẽ càng tôn lên vẻ đẹp của ngườiđó.Vậy thì người "dễ thương" hãy thử làm bạn với người" trai" xem nào,để xem lời của người ta nói có đúnghay ko em nhéEm yêu,Trong một thời gian dài, anh chẳng hề chịu trách nhiệm đối với ai, không phải trả lời bất kỳ ai cũng như chẳng cam kết đối với ai ngoại trừ đối với chính bản thân anh. Trong suốt cuộc đời của mình, anh đã xem xét thế giới hiện hữu quanh mình và thành thật tin tưởng rằng mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất. Thếrồi đột nhiên em bước vào cuộc đời anh, và anh đã nhận thấy rằng mình đã tự lừa dối chính mình.Em thương yêu, anh là người đàn ông không được hoàn hảo và đang đi tìm một điều gìtrọn vẹn. Anh đã nhận thấy rằng cuộc đời anh không phải là tất cả như anh lầm tưởng. Thực sự, nó thiếu rất nhiều điều trong đó có cả nhân tố tình yêu. Bây giờ, anh đã nhận thấy rằng tình yêu và những gì đi kèm theo nó có thể giúp người ta làm cho cuộc sống có ý nghĩ đầy đủ hơn.Em yêu, em chính là người mà đôi khi anh phải gục ngã trong vô vọng và anh cũng chẳng thể dấu được tình cảm của anh dành cho em. Qủa thật, anh chẳng bao giờ nghĩ
Xem thêm

1 Đọc thêm

Khổ qua nhồi xốt xí muội pot

KHỔ QUA NHỒI XỐT XÍ MUỘI

Khổ qua nhồi xốt muội Mức độ: Trung bình Chuẩn bị: 15 phút Chế biến: 25 phút Vị đắng của khổ qua được dịu đi nhờ xốt muội chua chua, mặn mặn và vị ngọt của các loại rau, nấm, món ăn sẽ giúp bạn chinh phục cả nhà. Nguyên liệu:  Khổ qua 300gr  Đậu hủ non 150gr  Ớt đỏ 50 gr, đậu bo 50gr  Nấm đông cô 40gr, ành tây 20gr  Bột năng 20gr  muội ngâm 6 trái  Nước tương, hạt nêm chay, muối, đường Các bước thực hiện: 1 Ớt đỏ bỏ hạt, xắt hạt lựu. Hành tây lột vỏ, xắt hạt lựu. Đậu bo luộc chín. Khổ qua rửa sạch xắt khúc, bỏ ruột. Nấm đông cô luộc rồi đem xả qua nước lạnh, xắt hạt lựu. 2 muội bỏ hạt, bằm nhuyễn. Trộn đều hỗn hợp đậu hũ non, nấm đông cô, ớt đỏ, đậu bo, nêm gia vị vừa ăn, nhồi vào khổ qua, hấp chín. Xào hành tây. muội với ít dầu ăn. 3
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÁ CHẼM XÍ MUỘI ppt

CÁ CHẼM XÍ MUỘI

CÁ CHẼM MUỘI Nguyên liệu: 1 con cá chẽm 600-800g, 100g thịt nạc dăm, 50g cá thát lát, 50g giò sống, 5 tai nấm mèo, 1 củ cà rốt, 2 quả cà chua, ớt, ngò, 100g xà lách, củ hành khô, củ hành tây, tỏi, muối, tiêu, đường, 5 muỗng tương cà, 1 muỗng tương muội, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng dầu mè, giấm, xì dầu, dầu ăn. Thực hiện: Cá làm sạch rút xương, ướp với tiêu, muối, đường, hành tỏi băm nhỏ, dầu hào, dầu mè. Nấm mèo ngâm nước rửa sạch xắt sợi, thịt nạc băm nhuyễn, cá thát lát đánh dai, giò sống trộn đều ướp chút tiêu, hành tỏi băm, rồi nhồi vào giữa bụng cá dùng chỉ cột sơ lại. Đun sôi dầu ăn cho cá vào chiên vàng trên lửa vừa, trở đều hai mặt cho vàng giòn. Hành tây thái lát mỏng, cà rốt tỉa hoa thái mỏng ngâm giấm đường, ớt, cà chua tỉa hoa. * Làm nước sốt: phi hành tỏi thơm, cho tương cà, tương muội vào xào đều cho xì dầu, giấm vào và nếm vừa ăn, tắt bếp. Thưởng thức:
Xem thêm

4 Đọc thêm

Phát hiện 180 biến thể gen quy định chiều cao docx

PHÁT HIỆN 180 BIẾN THỂ GEN QUY ĐỊNH CHIỀU CAO DOCX

TRANG 1 _PHÁT HI_ _ỆN 180 BIẾN _ _TH_ _Ể GEN QUY ĐỊNH _ _CHI_ _ỀU CAO_ Các nhà nghiên cứu di truyền học đã công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí Nature Tự nhiên số ra ngày 30/9 cho thấ[r]

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề