FORTY-FIVE MINUTE TEST CLASS 12C2 PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "FORTY-FIVE MINUTE TEST CLASS 12C2 PPSX":

FORTY-FIVE MINUTE TEST CLASS 12C2 ppsx

FORTY-FIVE MINUTE TEST CLASS 12C2 PPSX

FORTY-FIVE MINUTE TEST CLASS 12C2. NAME:………………………………. PRONUNCIATION Xác định từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 1.A . exercise B. manager C. pollution D. predator 2. A. shortage B. passenger C. satisfy D. pneumonia 3. A. organize B. environment C. endangerment D. attraction Xác định từ có phần gạch chân có phát âm khác với các từ còn lại: 4. A. games B. stands C.stops D. advertise 5. A. dangerous B. village C. manager D. biogas 6. A. stopped B. preferred C. killed D. frightened GRAMMAR AND STRUCTURE Hãy chọn một phương án trong 4 phương án được gạch chân cần sửa để câu đúng. 7. In spite of my father is old, he gets up early and does morning exercises. A B C D 8. Although the bad traffic, I managed to arrive at the meeting on time. A B C D 9. The workers went on strikes because of they thought their wages were low. A B C D 10. Please arrive on time in order to we will be able to start the meeting punctually. A B C D 11. It was so a funny film that I burst out laughing. A B C D 12. They can speak English and use a computer so as to they can easily get a good job. A B C D Hãy chọn phương án đúng nhất: 13. Cindy is sick. She can’t go to work. A. Cindy is too sick to go to work B. Cindy is sick enough to go to work C. Cindy is such sick that she can’t go to work D. Cindy is sick so that she can’t go to work 14. The teacher was explaining the lesson slowly and clearly_____. A. to make his students to understand it B. in order that his students can understand it C. so as to that his students could understand it D. so that his students could understand it
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bài giảng LỚP 12C2

BÀI GIẢNG LỚP 12C2

3.7 5.6 5.0 6.8 8.3 5.4 7.8 5.5 6.3 4.9 Tb Tốt 10 6.4 5.97.1 6.9Phạm Thị Hoan 4.2 4.8 5.3 7.4 8.3 6.5 8.0 6.6 7.9 5.6 Tb Khá 11 5.6 6.36.8 7.4Nông Thị Huê 4.6 5.6 5.4 7.0 8.5 5.8 7.9 5.9 7.1 5.5 Tb Tốt 12 7.1 6.26.5 6.1Nguyễn Thị Huế 5.5 4.7 6.4 7.1 6.5 4.7 4.9 6.7 6.5 5.6 Tb Khá 13 6.9 5.85.5 6.3Nông Thị Huế 4.8 6.0 5.9 6.8 7.9 5.6 6.9 7.3 6.8 5.6 Tb Tốt 14 7.2 6.35.6 7.1Lộc Văn Huy 6.5 7.1 6.2 8.5 8.4 6.0 7.6 7.0 6.9 5.4 Khá Tốt 15 6.9 6.9HSTT7.2 6.9Hứa Thị Huyền 5.9 5.7 4.6 6.7 7.5 5.3 7.1 6.8 7.0 5.2 Tb Khá 16 5.8 6.15.7 6.4Đặng Thị Thu Hương
Xem thêm

1 Đọc thêm

Bài giảng LỚP 12C2

BÀI GIẢNG LỚP 12C2

6.3 4.7 6.3 7.6 8.8 5.7 6.4 6.9 6.4 5.7 Tb Khá 8 7.2 6.67.3 7.0Trần Thu Hiền 6.6 5.7 6.6 8.9 8.3 5.7 5.9 7.2 7.3 6.1 Khá Tốt 9 7.6 6.7HSTT6.0 6.6Phạm Thị Hiệp 3.7 5.6 5.0 6.8 8.3 5.4 7.8 5.5 6.3 4.9 Tb Tốt 10 6.4 5.97.1 6.9Phạm Thị Hoan 4.2 4.8 5.3 7.4 8.3 6.5 8.0 6.6 7.9 5.6 Tb Khá 11 5.6 6.36.8 7.4Nông Thị Huê 4.6 5.6 5.4 7.0 8.5 5.8 7.9 5.9 7.1 5.5 Tb Tốt 12 7.1 6.26.5 6.1Nguyễn Thị Huế 5.5 4.7 6.4 7.1 6.5 4.7 4.9 6.7 6.5 5.6 Tb Khá 13 6.9 5.85.5 6.3Nông Thị Huế 4.8 6.0 5.9 6.8 7.9 5.6 6.9 7.3 6.8 5.6 Tb Tốt 14 7.2 6.35.6 7.1Lộc Văn Huy

1 Đọc thêm

Tài liệu LỚP 12C2

TÀI LIỆU LỚP 12C2

3.7 5.6 5.0 6.8 8.3 5.4 7.8 5.5 6.3 4.9 Tb Tốt 10 6.4 5.97.1 6.9Phạm Thị Hoan 4.2 4.8 5.3 7.4 8.3 6.5 8.0 6.6 7.9 5.6 Tb Khá 11 5.6 6.36.8 7.4Nông Thị Huê 4.6 5.6 5.4 7.0 8.5 5.8 7.9 5.9 7.1 5.5 Tb Tốt 12 7.1 6.26.5 6.1Nguyễn Thị Huế 5.5 4.7 6.4 7.1 6.5 4.7 4.9 6.7 6.5 5.6 Tb Khá 13 6.9 5.85.5 6.3Nông Thị Huế 4.8 6.0 5.9 6.8 7.9 5.6 6.9 7.3 6.8 5.6 Tb Tốt 14 7.2 6.35.6 7.1Lộc Văn Huy 6.5 7.1 6.2 8.5 8.4 6.0 7.6 7.0 6.9 5.4 Khá Tốt 15 6.9 6.9HSTT7.2 6.9Hứa Thị Huyền 5.9 5.7 4.6 6.7 7.5 5.3 7.1 6.8 7.0 5.2 Tb Khá 16 5.8 6.15.7 6.4Đặng Thị Thu Hương
Xem thêm

1 Đọc thêm

Topic các bài thi nói tiếng anh B1

TOPIC CÁC BÀI THI NÓI TIẾNG ANH B1

I met him when we are studying at polytechnic university of Ho Chi Minhcity on nineteen eighty three. He sat beside me in my class.2/ How long you have known him?I have known him since nineteen eighty three.3/ What this person does?He is a supply and drain water engineer. He has cheerful, hornest, simple,eaqual qualification.4/ What you usually do or did with him?we studied, changed experience, played football, drank coffee… when wewas studying at the university.5/ Explain why this person important in your life?I particularly like him because he has a good behave, he allways helps meand everybody. I like him about study method, carefuless, seriousless, selflessness,independence and creativeness. He help me a lot when I met difficulte things in mylife (he helps me look for my work and when I lack of money).Part 3: Two – way discusion1/ Do you have any childhood friendships that are still nowaday? Tell meabout them?- Yes, I do. The childhood friendships that are still nowaday that I have hadsome friends from childhood, we grew up together and now we are neighbors. 2/ Is it common to have friendships across gerenations?- Yes, It is do. It is common to have friendships across gerenations. 3/ What things should friends never do?- Somethings friends should never do that are not take care, say bad thingsfor each other or have some bad habits: dishonesty, fraud, insensitive, selfish. 4/ There is proverb that say, “A friend in need is A friend indeed” Do youagree?12Yes, I do. I agree that a friend in need is a friend indeed. Thanks to them,life becomes meaningful.
Xem thêm

16 Đọc thêm

KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC NĂM 2009 LỚP 12C2

KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC NĂM 2009 LỚP 12C2

Trờng THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ anLớp 12 C2 (chuyên Sử)Điểm thi đại học năm 2009TTHọ và tên Kết quả thi Trờng ĐKDTVăn Sử Địa Tổng1 Trịnh Minh Nga 8.25 8.0 9.25 25.5 ĐH Luật HN2 Trần Trọng Cờng 8.0 8.5 8.5 25.0 ĐH Luật HN3 Nguyễn Thị Thanh Thủy 8.5 7.5 8.75 25.0 ĐH Luật HN4 Bùi Thị Thủy 8.0 9.0 8.0 25.0 HV Báo chí5 Thái Thị Thơm 8.0 8.0 8.5 24.5 ĐHKHXH&NV6 Nguyễn Thị Kim Dung 8.0 7.5 9.25 24.5 ĐHKHXH&NV7 Nguyễn thị Hờng 7.0 8.5 8.75 24.5 ĐH s phạm 1 HN8 Lê Minh Hằng 7.5 8.5 8.0 24.0 Học viện báo chí9 Lê thị Thu Dung 8.0 7.0 8.5 23.5 ĐHKHXH&NV10 Lê Thị Hơng 8.0 8.25 7.0 23.5 ĐH Luật HN11 Nguyễn Thị Tú Anh 8.0 6.0 9.25 23.5 ĐHKHXH&NV12 Nguyễn Thị Tuyết Nga 8.5 5.75 8.5 23.0 Học viện HCQG13 Phạm Thị Thúy 7.5 6.25 8.5 22.0 Học viện Báo Chí 14 Nguyễn Thị Nga 8.0 6.75 6.75 21.5 ĐH Luật HN15 Phạm Thị Hiền 7.5 7.0 6.75 21.5 ĐH Luật HN16 Lê Khánh Linh 7.5 7.5 6.5 21.5 ĐH Luật HN17 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 7.0 6.25 7.25 20.5 Học viện HCQG18 Ngô Thị Mơ 7.5 5.5 7.5 20.5 Học viện báo chí19 Nguyễn Thị Xuân Ngọc 6.5 7.5 5.5 19.5 Học viện báo chí 20 Tăng Thị Hồng Thanh 6.0 5.5 7.5 19.0 ĐH Luật TPHCM21 Đinh Thị Thu Hiền 6.5 5.0 7.0 18.5 ĐHKHXH&NV22 Nguyễn Huy Hải Anh 7.5 3.25 7.5 18.5 ĐHKHXH&NV23 Lê Thị Hải Hà 5.0 4.0 8.25 17.5 ĐH Luật TPHCM24 Nguyễn Thị Hà 6.0 4.5 5.75 16.5 Học viện báo chí
Xem thêm

1 Đọc thêm

bài giảng mạch điện xoay chiều RLC phần 1

BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU RLC PHẦN 1

Khóa học Dòng điện xoay chiều và Dao động điện từ BÀI GIẢNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - I. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ 2 PHẦN TỬ 1. Mạch điện R, L Đặc điểm: ♦ Điện áp và tổng trở của mạch: 2 2RL R L2 2RL LU U UZ R Z= += + ♦ Định luật Ohm cho đoạn mạch2 2R Lo

5 Đọc thêm

DS10 C2

DS10 C2

- Ghi bài , vẽ hình- Gv Hướng dẫn từ hđ 2- Cho hs nhận xét về đthị y = b- Tương tự đv x = aII. Hàm số hằng y = b HĐ3 : Hs y = IxI và các k liên quanHoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng- Suy nghĩ làm nháp- Ghi bài - Hs phát biểu- Cho hs tìm txđ, chiều biến thiên, bảng bt, vẽ đồ thị, gợi ý nhắc lại đn giá trị tuyệt đối ?- Lưu ý tính chẵn lẻ để vẽ đthị nhanh và chính xác hơnIII. Hàm số y = IxI V - Củng cố Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng- Làm nháp, lên bảng - Tìm gt nhỏ nhất, lớn nhất của hs y = IxI- Vẽ đthị hs y = x+1 và y = -x + 2. Tìm tđộ giao điểm của 2 đthị trênGhi những câu đúng - Dặn dò : BTVN: 1, 2, 3, 4 SGK trang 41, 42.Ngày soạn : Tiết ppct : 12Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAIBÀI TẬP HÀM SỐ y = ax + b3Trường THPT Lê Lợi Toán 10 cơ bản – Đs và Gt
Xem thêm

9 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN L1000A YASKAWA

HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN BIẾN TẦN L1000A YASKAWA

chỉnh động cơ12 quay lại màn hình ban đầuMode 2: chế độ điều khiển bằng bàn phímBướcPhímHiển thịXử dụng các phím mũi tên đểchon thứ tự số muốn thay đổihoặcTăng giảm giá trị sốNhấn enter để lưu giá trị mớiChữ “end” sẽ xuất hiện khisave một giá trị mới.Đèn drive sẽ sáng.Mode 7: chế độ quan sát tham số.BướcPhímHiển thị:

28 Đọc thêm

Vật lý 6 - MẶT PHẲNG NGHIÊNG pps

VẬT LÝ 6 - MẶT PHẲNG NGHIÊNG PPS

1/Đặt vấn đề: 2/Thí nghiệm: C2:Cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng: +Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng Hoạt động 3: Rút ra kết luận từ kết quả thí nghiệm @ Yêu cầu HS đọc và trả lời câu C3,C4, C5

4 Đọc thêm

c2 ky thuat so

C2 KY THUAT SO

bớt dương dẫn đến bản cực bên phải của tụ bớt âm → Vbes/Q2 giảm xuống → làm cho ib giảm → ices cũng giảm → VRc2 giảm → Vc/Q2 tăng lên → Vb/Q1 tăng theo → dẫn đến Q1 nhanh chóng chuyển sang dẫn bão hoà và Q2 tắt. Khi Q2 tắt thì tồn tại dòng ico2 , tụ C2 bắt đầu xả và nạp (xả hết điện tích và đổi cực tính nạp trở lại), lúc này làm cho vb/Q2 tăng đến khi = V

15 Đọc thêm

Tiểu luận: Vận dụng mô hình cạnh tranh của M.Porter để phân tích tình hình cạnh tranh của mặt hàng trà xanh C2 của công ty Universal Robina Corporation tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2010 ppt

TIỂU LUẬN: VẬN DỤNG MÔ HÌNH CẠNH TRANH CỦA M.PORTER ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG TRÀ XANH C2 CỦA CÔNG TY UNIVERSAL ROBINA CORPORATION TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 PPT

Tiểu luận Vận dụng mô hình cạnh tranh của M.Porter để phân tích tình hình cạnh tranh của mặt hàng trà xanh C2 của công ty Universal Robina Corporation tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2010 LỜI MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài.M.Porter được biết đến là nhà hoạch định chiến lược và cạnh tranh hàng đầu thế giới với tác phẩm nổi tiếng " mô hình 5 lực lượng cạnh tranh". Theo M.Porter, bất kỳ doanh nghiệp nào khi tham gia kinh doanh đều chịu 5 áp lực cạnh tranh đến từ: các đối thủ cạnh tranh hiện tại, khách hàng, nhà cung ứng, các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn và từ các sản phẩm thay thế. Việc phân tích 5 áp lực này sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp mình.Nhận thấy tầm quan trọng của mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter trong phân tích môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp - nội dung quan trọng trong việc tìm ra cơ hội và thách thức để phục vụ cho quá trình hoạch định chương trình kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI, em xin chọn đề tài "Vận dụng mô hình cạnh tranh của M.Porter để phân tích tình hình cạnh tranh của mặt hàng trà xanh C2 của công ty Universal Robina Corporation tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2010" cho bài kiểm tra 20% môn quản trị dự án FDI của mình.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.- Tìm ra những cơ hội và thách thức doanh nghiệp gặp phải trong bối cảnh cạnh tranh của mặt hàng nước giải khát trên thị trường Việt Nam.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.- Đối tượng: Mặt hàng trà xanh C2 của công ty Universal Robina Corporation.- Phạm vi: Nghiên cứu tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2010.
Xem thêm

12 Đọc thêm

HỆ THỐNG BỔ THỂ (Kỳ 4) pptx

HỆ THỐNG BỔ THỂ (KỲ 4) PPTX

HỆ THỐNG BỔ THỂ (Kỳ 4) Con đường lectin Gần đây người ta mới phát hiện thêm một con đường hoạt hoá bổ thể khác mà cũng không cần có sự tham gia của kháng thể. Con đường này được khởi động thông qua các protein có khả năng bám vào carbohydrate được gọi là các lectin, vì thế con đường hoạt hoá bổ thể này được gọi là con đường lectin (lectin pathway). Giống như con đường không cổ điển, do không cần kháng thể nên con đường lectin cũng là thành phần của đáp ứng miễn dịch bẩm sinh. Con đường lectin được khởi động khi protein trong huyết thanh có tên gọi là mannose-binding lectin (lectin gắn mannose, viết tắt là MBL) gắn vào các gốc mannose là thành phần của các glycoprotein hoặc các phân tử carbohydrate trên bề mặt của các vi sinh vật. Vì các gốc mannose chỉ có trên bề mặt các vi sinh vật chứ không có trên các tế bào của động vật có vú nên con đường lectin được coi là một biện pháp để hệ thống miễn dịch phân biệt “lạ-quen”. Tuy nhiên về cơ chế hoạt động thì con đường lectin giống với con đường cổ điển hơn. MBL là một protein của pha cấp được tạo ra trong các phản ứng viêm. Về cấu trúc thì MBL có hình dạng tương tự như phân tử C1q và về chức năng thì protein này cũng hoạt động tương tự như phân tử C1q trong quá trình hoạt hoá con đường cổ điển. Phân tử MBL có hai phân tử enzyme protease có cấu trúc và hoạt tính tương tự như C1r và C1s bám vào là mannose-associated serine protease 1 và 2 (lần lượt được kí hiệu là MASP1 và MASP2). Phức hợp MBP-MASP1-MASP2 hoạt hoá C4 và C2 để tạo thành C4bC2a mang hoạt tính C3 convertase trong con đường cổ điển. Như vậy con đường lectin hoà vào với con đường cổ điển từ bước hoạt hoá C3. Các cấu thành liên quan đến sự hình thành của C3/C5 convertase trong các con đường cổ điển, không cổ điển và lectin được tóm tắt trong bảng 6.3. Bảng 6.3. Các thành phần liên quan đến sự hình thành của C3 convertase và C5 convertase Con đường cổ điển
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bài tập toán c2

BÀI TẬP TOÁN C2

Bài tập toán c2

17 Đọc thêm