BÀI GIẢNG TIẾNG ANH UNIT 12 WATER SPORTS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI GIẢNG TIẾNG ANH UNIT 12 WATER SPORTS ":

Đối chiếu trình độ các bài thi quốc tế

ĐỐI CHIẾU TRÌNH ĐỘ CÁC BÀI THI QUỐC TẾ

ế ủ ườ ng ti ng Anh trong môi tr ng làm vi c h ng ngày. Bài thi TOEIC ban u c T ch c Ki m tra - ánh giáữ ế ườ ệ ằ đầ đượ ổ ứ ể đ giáo d c ETS biên so n theo ngh c a B Công nghi p và Ngo i th ng Nh t B n. Bài thi TOEIC có th iụ ạ đề ị ủ ộ ệ ạ ươ ậ ờ l ng 2 gi và bao g m 200 câu h i tr c nghi m có nhi u l a ch n (4 l a ch n A, B, C, D) c chi thành 2ượ ờ ồ ỏ ắ ệ ề ự ọ ự ọ đượ ph n: 100 câu h i nghe hi u và 100 câu h i c hi u. Thí sinh c ánh giá theo thang i m riêng cho ph nầ ỏ ể ỏ đọ ể đượ đ đ ể ầ vi t và ph n nghe/nói v i thang i m t 5 n 495. T ng i m hai ph n c ng l i t o ra thang i m chung tế ầ ớ đ ể ừ đế ổ đ ể ầ ộ ạ ạ đ ể ừ 10 n 900 i m. Ch ng ch TOEIC có 5 màu khác nhau: Da cam (10-215 i m), Nâu ((220-465), Xanh l cđế đ ể ứ ỉ đ ể ụ (470-725), Xanh lam (730-855) và Vàng (860-900).KET (Trình ti ng Anh "chìa khóa") là trình ti ng Anh cho ng i b t u, c ng là trình ánh giá uđộ ế độ ế ườ ắ đầ ũ độ đ đầ tiên trong khuôn kh Khung ánh giá ti ng Anh chính c a H Cambridge. V t qua bài thi KET, thí sinh s cóổ đ ế ủ Đ ượ ẽ trình s d ng ti ng Anh múc c b n nh t v i các k n ng thi t y u trong giao ti p môi tr ng xã h iđộ ử ụ ế ở độ ơ ấ ớ ỹ ă ế ế ế ở ườ ộ và làm vi c s d ng ti ng Anh là ngôn ng giao ti p. Bài thi KET g m 3 ph n thi: c - vi t, Nghe và Nói.ệ ử ụ ếế ồ ầ Đọ ếPET (Trình s c p) là trình hai trong Khung ánh giá ti ng Anh chính c a H Cambridge. trình độ ơ ấ độ đ ế ủ Đ Ở độ này, ng i s d ng ã có các k n ng t ng i t t có th ng phó v i các tình hu ng giao ti p xã h i vàườ ử ụ đ ỹ ă ươ đố ố để ể ứ ớ ố ế ộ công vi c thông th ng trong môi tr ng s d ng ti ng Anh làm ngôn ng giao ti p. Bài thi PET có ba ph n:ệ ườ ườ ử ụ ếế
Xem thêm

3 Đọc thêm

Giải quyết chế độ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, Mã số hồ sơ 161062 docx

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG KHÁNG CHIẾN, MÃ SỐ HỒ SƠ 161062 DOCX

TRANG 1 GI Ả I QUY Ế T CH Ế ĐỘ ANH HÙNG L ỰC LƯỢ NG V Ũ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘ NG TRONG KHÁNG CHI Ế N, MÃ S Ố H Ồ SƠ 161062 A TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: - Bước 1: Người có công hoặc thân nhân t[r]

4 Đọc thêm

Mẫu Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đ n v báo cáo:……………….... ơ ị M u s B 01 – DN ẫ ố Đ a ch :…………………………. ị ỉ (Ban hành theo QĐ s 152006QĐ ố BTC Ngày 20032006 c a B tr ng ủ ộ ưở BTC) B NG CÂN Đ I K TOÁN Ả Ố Ế T i ngày ... tháng ... năm ...(1) ạ Đ n v tính:............. ơ ị TÀI S N Ả Mã số Thuy t ế minh Số cu i ố năm (3) Số đ u ầ năm (3) 1 2 3 4 5 a Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) ả ắ ạ 100 I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n ề ả ươ ươ ề 110 1.Ti n ề 111 V.01 2. Các kho n t ng đ ng ti n ả ươ ươ ề 112 II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n ả ầ ư ắ ạ 120 V.02 1. Đ u t ng n h n ầ ư ắ ạ 121 2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n () (2) ự ả ầ ư ắ ạ 129 (…) (…) III. Các kho n ph i thu ng n h n ả ả ắ ạ 130 1. Ph i thu khách hàng ả 131 2. Tr tr c cho ng i bán ả ướ ườ 132 3. Ph i thu n i b ng n h n ả ộ ộ ắ ạ 133 4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự 134 5. Các kho n ph i thu khác ả ả 135 V.03 6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi () ự ả ắ ạ 139 (…) (…) IV. Hàng t n kho ồ 140 1. Hàng t n kho ồ 141 V.04 2. D phòng gi m giá hàng t n kho () ự ả ồ 149 (…) (…) V. Tài s n ng n h n khác ả ắ ạ 150 1. Chi phí tr tr c ng n h n ả ướ ắ ạ 151 2. Thu GTGT đ c kh u tr ế ượ ấ ừ 152 3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c ế ả ả ướ 154 V.05 1 2 3 4 5 5. Tài s n ng n h n khác ả ắ ạ 158 B TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) Ả Ạ 200 I Các kho n ph i thu dài h n ả ả ạ 210 1. Ph i thu dài h n c a ả ạ ủ khách hàng 211 2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c ố ở ơ ị ự ộ 212 3. Ph i thu dài h n n i b ả ạ ộ ộ 213 V.06 4. Ph i thu dài h n khác ả ạ 218 V.07 5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi () ự ả ạ 219 (...) (...) II. Tài s n c đ nh ả ố ị 220 1. Tài s n c đ nh h u hình ả ố ị ữ 221 V.08 Nguyên giá 222 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 223 (…) (…) 2. Tài s n c đ nh thuê tài chính ả ố ị 224 V.09 Nguyên giá 225 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 226 (…) (…) 3. Tài s n c đ nh vô hình ả ố ị 227 V.10 Nguyên giá 228 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 229 (…) (…) 4. Chi phí xây d ng c b n d dang ự ơ ả ở 230 V.11 III. B t đ ng s n đ u t ấ ộ ả ầ ư 240 V.12 Nguyên giá 241 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 242 (…) (…) IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n ả ầ ư ạ 250 1. Đ u t vào công ty con ầ ư 251 2. Đ u t vào công ty liên k t, liên doanh ầ ư ế 252 3. Đ u t dài h n khác ầ ư ạ 258 V.13 4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n () ự ả ầ ư ạ 259 (…) (…) V. Tài s n dài h n khác ả ạ 260 1. Chi phí tr tr c dài h n ả ướ ạ 261 V.14 2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i ả ế ậ ạ 262 V.21 3. Tài s n dài h n khác ả ạ 268 T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200) ổ ộ ả 270 NGU N V N Ồ Ố a N ph i tr (300 = 310 + 330) ợ ả ả 300 I. N ng n h n ợ ắ ạ 310 1. Vay và n ng n h n ợ ắ ạ 311 V.15 2. Ph i tr ng i bán ả ả ườ 312 3. Ng i mua tr ti n tr c ườ ả ề ướ 313 4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c ế ả ả ộ ướ 314 V.16 5. Ph i tr ng i lao đ ng ả ả ườ ộ 315 6. Chi phí ph i tr ả ả 316 V.17 7. Ph i tr n i b ả ả ộ ộ 317 8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ả ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự 318 9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác ả ả ả ả ộ ắ ạ 319 V.18 10. D phòng ph i tr ng n h n ự ả ả ắ ạ 320 II. N dài h n ợ ạ 330 1. Ph i tr dài h n ng i bán ả ả ạ ườ 331 2. Ph i tr dài h n n i b ả ả ạ ộ ộ 332 V.19 3. Ph i tr dài h n khác ả ả ạ 333 4. Vay và n dài h n ợ ạ 334 V.20 1 2 3 4 5 5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr ế ậ ạ ả ả 335 V.21 6. D phòng tr c p m t vi c làm ự ợ ấ ấ ệ 336 7.D phòng ph i tr dài h n ự ả ả ạ 337 B V N CH S H U (400 = 410 + 430) Ố Ủ Ở Ữ 400 I. V n ch s h u ố ủ ở ữ 410 V.22 1. V n đ u t c a ch s h u ố ầ ư ủ ủ ở ữ 411 2. Th ng d v n c ph n ặ ư ố ổ ầ 412 3. V n khác c a ch s h u ố ủ ủ ở ữ 413 4. C phi u qu () ổ ế ỹ 414 (...) (...) 5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n ệ ạ ả 415 6. Chênh l ch t giá h i đoái ệ ỷ ố 416 7. Qu đ u t phát tri n ỹ ầ ư ể 417 8. Qu d phòng tài chính ỹ ự 418 9. Qu khác thu c v n ch s h u ỹ ộ ố ủ ở ữ 419 10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i ợ ậ ế ư ố 420 11. Ngu n v n đ u t XDCB ồ ố ầ ư 421 II. Ngu n kinh phí và qu khác ồ ỹ 430 1. Qu khen th ng, phúc l i ỹ ưở ợ 431 2. Ngu n kinh phí ồ 432 V.23 3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ ồ 433 T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400) ổ ộ ồ ố 440 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN Đ I K TOÁN Ỉ Ả Ố Ế CH TIÊU Ỉ Thuy t ế minh S cu i ố ố năm (3) S đ u ố ầ năm (3) 1. Tài s n thuê ngoài ả 24 2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công ậ ư ậ ữ ộ ậ 3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c ậ ộ ậ ử ượ 4. N khó đòi đã x lý ợ ử 5. Ngo i t các lo i ạ ệ ạ 6. D toán chi s nghi p, d án ự ự ệ ự L p, ngày ... tháng ... ậ năm ... Ng i l p bi u ườ ể K toán tr ng ế ưở Giám đ c ố (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên, đóng d u) ọ ấ Ghi chú: (1) Nh ng ch tiêu không có s li u có th không ph i trình bày nh ng không đ c ữ ỉ ố ệ ể ả ư ượ đánh l i s th t ch tiêu và “Mã s “. ạ ố ứ ự ỉ ố (2) S li u trong các ch tiêu có d u () đ c ghi b ng s âm d i hình th c ghi ố ệ ỉ ấ ượ ằ ố ướ ứ trong ngo c đ n (...). ặ ơ (3) Đ i v i doanh nghi p có kỳ k toán năm là năm d ng l ch (X) thì “S cu i ố ớ ệ ế ươ ị ố ố năm“ có th ghi là “31.12.X“; “S đ u năm“ có th ghi là “01.01.X“. ể ố ầ ể 2. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ế ả ạ ộ Đ n v báo cáo: ................. ơ ị M u s B 02 – DN ẫ ố Đ a ch :…………............... ị ỉ (Ban hành theo QĐ s 152006QĐBTC ố Ngày 20032006 c a B tr ng BTC) ủ ộ ưở BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KINH DOANH Ế Ả Ạ Ộ Năm……… Đ n v tính:............ ơ ị CH TIÊU Ỉ Mã số Thuy t ế minh Năm nay Năm tr c ướ 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ấ ị ụ 01 VI.25 2. Các kho n gi m tr doanh thu ả ả ừ 02 3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p ầ ề ấ d ch v (10 = 01 02) ị ụ 10 4. Giá v n hàng bán ố 11 VI.27 5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch ợ ộ ề ấ ị v (20 = 10 11) ụ 20 6. Doanh thu ho t đ ng tài chính ạ ộ 21 VI.26 7. Chi phí tài chính 22 VI.28 Trong đó:Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng 24 9. Chi phí qu n lý doanh nghi p ả ệ 25 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh ợ ầ ừ ạ ộ {30 = 20 + (21 22) (24 + 25)} 30 11. Thu nh p khác ậ 31 12. Chi phí khác 32 13. L i nhu n khác (40 = 31 32) ợ 40 14. T ng l i nhu n k toán tr c thu ổ ợ ế ướ ế (50 = 30 + 40) 50 15. Chi phí thu TNDN hi n hành ế ệ 16. Chi phí thu TNDN hoãn l i ế ạ 51 52 VI.30 VI.30 17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p ợ ế ệ (60 = 50 – 51 52) 60 18. Lãi c b n trên c phi u () ơ ả ổ ế 70 L p, ngày ... tháng ... năm ... ậ Ng i l p bi u ườ ể K toán tr ng ế ưở Giám đ c ố (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên, đóng d u) ọ ấ Ghi chú:() Ch tiêu này ch áp d ng đ i v i công ty c ph n. ỉ ỉ ụ ố ớ ổ ầ
Xem thêm

5 Đọc thêm

Những nguyên lý cơ bản của nghĩa MácLenin

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NGHĨA MÁCLENIN

Ch nghĩa MácLênin “ là h th ng quan đi m và h c thuy t “ khoa h c c a Mác, ủ ệ ố ể ọ ế ọ ủ Ăngghen, Lênin đ c hình thành và phát tri n trên c s k th a nh ng giá tr t t ng nhân ượ ể ơ ở ế ừ ữ ị ư ưở lo i và t ng k t th c ti n th i đ i; là th gi i quan, ph ng pháp lu n ph bi n c a nh n ạ ổ ế ự ễ ờ ạ ế ớ ươ ậ ổ ế ủ ậ th c khoa h c và th c ti n cách m ng; là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, ứ ọ ự ễ ạ ọ ề ự ệ ả ấ ả gi i phóng nhân dân lao đ ng kh i ch đ áp b c, bóc l t và ti n t i gi i phóng con ng i. ả ộ ỏ ế ộ ứ ộ ế ớ ả ư
Xem thêm

20 Đọc thêm

Bài giảng thiết kế đường ôtô 2 P15 docx

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG ÔTÔ 2 P15 DOCX

N Ộ I DUNG CÔNG TÁC KH Ả O SÁT THI Ế T K Ế ĐƯỜ NG ÔTÔ Như mọi công trình xây dựng cơ bản hác đồ án thiết kế là không thể thiếu được trước khi làm mới hoặc cải tạo - 1 TK đường ôtô cần ph[r]

6 Đọc thêm

bài 11:them hình ảnh vào trang chiếu

BÀI 11THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU

BÀI 11:THÊM HÌNH ẢNH BÀI 11:THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾUVÀO TRANG CHIẾU 1.Hình nh và các đ i t ng khác ố ượtrên trang chi uếHình ảnh là dạng thông tin trực quan và dễ gây ấn tượng nhất.Hình ảnh thường được dùng để minh họa nội dung dạng văn bản, làm cho nội dung văn bản thêm sinh động,hấp dẫnNgoài ra chúng ta còn có thể chèn các đối tượng sau đây vào trang chiếu-Tệp âm thanh;-Đoạn phim;-Bảng và biểu đồ,….Phần mềm trình chiếu PowerPoint còn có một bộ sưu tập hình ảnh được tạo sẵn,được gọi là Clip Art Dưới đây là các bước cần thực hiện để chèn ảnh:1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào2.Chọn lệnh Insert =>From File . Hộp thoại Insert Picture xuất hiện (hình 1)3.Chon thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in4. Nháy chon tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert 1.Hình nh và các đ i t ng khác ố ượtrên trang chi uế
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

CÁC D Ự ÁN LIÊN QUAN Đ Ế N V Ậ N T Ả I CHI Ế M 10% V Ố N Đ Ầ U T Ư NH Ư NG CH Ỉ Đ EM L Ạ I L Ợ I Ứ NG T ƯƠ NG Đ ƯƠ NG V Ớ I VI Ệ C GI Ả M 2% TRANG 12 TRANG 13 SO SÁNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN[r]

35 Đọc thêm

chương 2 ứng dụng của nghiên cứu tiếp thị

CHƯƠNG 2 ỨNG DỤNG CỦA NGHIÊN CỨU TIẾP THỊ

Ố Ế Ố 2.2 H Ệ TH Ố NG THÔNG TIN QU Ả N LÝ VÀ THÔNG TIN TI Ế P TH Ị ‰HỆ THỐNG THÔNG TIN TIẾP THỊMARKETING INFORMATION SYSTEM LÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ TIẾP THỊ SỬ DỤN[r]

15 Đọc thêm

T10-Bai thuc hanh 2

T10-BAI THUC HANH 2

yên, không khuấy hay động vào. Quan sát sự đổi màu của nước ở những chỗ có thuốc tím. So sánh màu cảu nước trong 2 cốc. Chú ý: Lượng thuốc tím lấy rất ít, lấy nhiều quan sát hiện tượng không rõ.- Cốc nước có màu tím.- Màu tím của kali pemanganat lan ra trong nước. Lúc đầu chỉ thấy nước gần tinh thể kali pemanganat có màu tím. Để lâu thì ta thấy cả cốc nước đều có màu tím và màu tím trong cốc (1) và cốc (2) là như nhau. kali pemanganat đã lan tỏa ra toàn cốc nước.  B ng k t qu TNả ế ảST
Xem thêm

6 Đọc thêm

Báo cáo " Thực tiễn hài hoà pháp luật về đầu tư trong khuôn khổ ASEAN " ppt

BÁO CÁO " THỰC TIỄN HÀI HOÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ TRONG KHUÔN KHỔ ASEAN " PPT

trong c ch tip nhn cỏc khon u t quc t v nh lp cỏc d ỏn TNN l C quan iu phi u t (BKPM & ICB). Tuy vy, cỏc d ỏn TNN trờn 100 triu USD phi c Tng thng phờ duyt mi c tip nhn. i vi cỏc d ỏn di 100 triu USD, BKPM & ICB gii quyt tip nhn theo c ch rỳt ngn vi thi hn khụng quỏ mi ngy lm vic v vi th tc thun li cho nh TNN. Thỏi Lan cú BOI cung cp cỏc dch v min phớ cho cỏc nh TNN, h tr lm cỏc th tc cp giy phộp TNN, thnh lp d ỏn TNN, cỏc dch v th thc xut nhp cnh, cp phộp lao ng, gii quyt mi vn theo c ch mt ca vi thi hn rỳt ngn v th tc thun li. Malaysia, Philippine, Singapore cng cú quy nh tng t vi quy nh ca Thỏi Lan. Vit Nam cú s vn ng t tp quyn vo SCCI/MPI (mt ca) sang tn quyn cho nghiên cứu - trao đổi 6 Tạp chí luật học số 12/2008 u ban nhõn dõn cp tnh v ban qun lớ cỏc khu cụng nghip, khu ch xut, cỏc khu kinh t- thng mi (nhiu ca), do vy m khụng phi lỳc no cng thun li cho nh TNN. Nhng dự c ch mt ca hay nhiu
Xem thêm

11 Đọc thêm

NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG

NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG

THƠ VỀ NGƯỜI CHỒNG LÍ TƯỞNG Tuy n ch ng ch t l ng,ể ồ ấ ượL ng tháng không tiêu.ươKhông đ c nói nhi u,ượ ềKhông cho cãi v .ợ Ph i bi t đi ch , ế ợN u n ng, quét nhà.ấ ướKhông đ c la cà,ượR u chè c b c.ượ ờ ạ Không đ c l i nhác,ượ ườPh i t m hàng ngày, ắKhông đ c x n say,ượ ỉKhông hay "tá l ",ảKhông đ c qu y phá ượ ậKhông đánh v con ợ Không béo, không lùnKhông g y, không mầ ốTh c khuya d y s m ứ ậ ớNghe v chăm con.ợ Bi t mua ph n son ế ấLàm quà cho v ợ
Xem thêm

18 Đọc thêm

Quy trình phát triển PSP và ứng dụng - 6 pps

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PSP VÀ ỨNG DỤNG - 6 PPS

TRANG 7 3.2.9 B Ả N T Ổ NG K Ế T K Ế HO Ạ CH ĐỀ ÁN C Ậ P NH Ậ T Đến lúc này, bạn sẽ hoàn tất thêm các mục sau trong bản tổng kết kế hoạch đề án với các chỉ dẫn sau: Sai sót mắc phải thực[r]

19 Đọc thêm

đề TÀI xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ lập TRÌNH c++

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

1. Lí do ch n đ tài ọ ề Trong s phát tri n c a khoa h c cu i th k 20 đ u th k 21, công ngh thông tin ự ể ủ ọ ố ế ỷ ầ ế ỷ ệ hi n nay là ngành có t c đ phát tri n nhanh nh t. ệ ố ộ ể ấ Công ngh thông tin ệ ở n c ta còn ướ m i, ớ song t c đ phát tri n c a nó r t nhanh và m nh, chi m m t v trí quan tr ng ố ộ ể ủ ấ ạ ế ộ ị ọ trong các ngành khoa h c công ngh . ọ ệ M t trong nh ng lĩnh v c đang đ c ng d ng ộ ữ ự ượ ứ ụ tin h c hóa r t ph bi n n c ta là lĩnh v c qu n lý. Tin h c hóa trong qu n lý đã ọ ấ ổ ế ở ướ ự ả ọ ả giúp cho các nhà qu n lý đi u hành công vi c m t cách khoa h c, chính xác ả ề ệ ộ ọ và hi u ệ quả. Vi c ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý sinh viên là c n thi t. vì ệ ứ ụ ệ ả ầ ế v y tôi ch n đ tài “ ậ ọ ề xây d ng ch ng trình qu n lý đi m c a sinh viên b ng ngôn ự ươ ả ể ủ ằ ng l p trình C++” ữ ậ làm đ tài nghiên c u c a tôi. ề ứ ủ 2. M c tiêu c a đ tài ụ ủ ề Xây d ng ch ng trình ự ươ qu n lí sinh viên b ng ngôn ng l p trình C++. ả ằ ữ ậ 3.Ph m vi nghiên c u ạ ứ Phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên b n ế ế ệ ố ả ằ g ngôn ng l p trình C++. ữ ậ 4. Ph ng pháp nghiên c u ươ ứ Đ c tham kh o m t s tài li u v ph ng pháp l p trình ọ ả ộ ố ệ ề ươ ậ C++, trên c s đó ơ ở ti n hành phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên. ế ế ế ệ ố ả Tham kh o, quan sát các ph n m m qu n lí sinh viên trong th c t . ả ầ ề ả ự ế
Xem thêm

7 Đọc thêm

Xây Dựng - Thiết Kế Đường ÔTô (Đường Cao Tốc) phần 8 pps

XÂY DỰNG - THIẾT KẾ ĐƯỜNG ÔTÔ (ĐƯỜNG CAO TỐC) PHẦN 8 PPS

N Ộ I DUNG CÔNG TÁC KH Ả O SÁT THI Ế T K Ế ĐƯỜ NG ÔTÔ Như mọi công trình xây dựng cơ bản hác đồ án thiết kế là không thể thiếu được trước khi làm mới hoặc cải tạo - 1 TK đường ôtô cần ph[r]

12 Đọc thêm

Những mốc cơ bản của quá trình đổi mới kinh tế

NHỮNG MỐC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ

–Lãi suất, tỷ giá theo thị trường–Đasố hạnngạch nhậpkhẩuvàtrợ cấpxuấtkhẩubị loại bỏ Thành tựu:–Tăng trưởng (5,1% 1988, 8% 1989)–Kiềmchế lạm phát (301% 1987, 67% 1990)–Xlương thực(nhập450 tấnnăm 1988, nước XK gạothứ ba1990), và dầuthô!–Giảmthâmhụtthương mại Suy thoái CN, nhiềuDN lạchậu, nguy cơ phá sảnChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 4Củng cố sau cải cách, 1989-1992 Sau 1989, nhịp độ cải cách chậmlại 1990: –Nhiều đạoluật(đầutư nước ngoài, pháp lệnh ngânhàng, luật công ty..) chỉnh sửavàrađời Sau 6/1991:–Phát triểnkinhtế nhiều thành phần–Ngân hàng nước ngoài và liên doanh, công ty tráchnhiệmhữuhạn được phép họat động
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu Kinh tế Việt Nam - Những mốc cơ bản của quá trình đổi mới kinh tế doc

TÀI LIỆU KINH TẾ VIỆT NAM - NHỮNG MỐC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ DOC

3. Nhu cầu hàng hóa và dịch vụ công tăng cao (chínhsách cho ngườididân, y tế, giáo dục…). 4. Dung hòa giữavaitròquảnlýtruyềnthống của chínhphủ với các xu hướng mới củatoàncầu hóa (mức độcan thiệp, sự minh bạch và đáng tin cậy, phân cấp trungương–địaphương, chính sách đốivới khu vựcquốcdoanh-ngoài quốc doanh, vấn đề kiểm soát và phát triểnhệ thống thông tin…)Mộtvàisuynghĩ về vai tròchính phủở ViệtNam TCH mang nhiềucơ hộivàthử thách. Chưabaogiờ tiến trình này lạidiễn ra nhanh chóng nhưhiệnnay.  Thuyết“Đàn sếu bay” không còn phù hợp. ViệtNam từng thành công ngay từđầugđ “Đổimới”. Lịch sử cho thấy, mỗi khi đốimặtvới khó khănvà thử thách mới, bằng chính sách và bước điđúng đắn, ViệtNam đãvượtqua vàtiếptụctăngtrưởng. Để tránh tụthậu, nâng cao thành tích và chấtlượng tăng trưởng, cầncónhững chính sáchmang tính đột phá và thựchiện các cải cách mộtcách triệt để, toàn diệnhơn.Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 16Giải pháp chính sách nhằmtăng cường hiệuquả cải cách củakinhtế ViệtNam(1) Giảmthuế thu nhậptheomứccủaASEAN;
Xem thêm

16 Đọc thêm

phương pháp giải quyết xung đột

PHƯƠNG PHÁP GI Ả I QUY Ế T XUNG Đ Ộ T

phương pháp gi i quy ế t xung đ ộ tCác lãnh đạo có trách nhiệm tạo ra một môi trường làm việc sao cho tạo điều kiện tốt nhất khuyến khích nhân viên, cho phép họ đóng góp và phát triển. Trong công việc, bất đồng lẫn nhau là điều không thể tránh. Nếu những bất hoà đó xảy ra và tiến triển thành xung đột giữa các cá nhân, người lãnh đạo cần can thiệp ngay lập tức để duy trì lại sự cân bằng nơilàm việc.Hoà giải xung đột là một kỹ năng mà bất kỳ người lãnh đạo nào cũng có thể sở hữu với sự chuẩn bị và thực hành thường xuyên. Khi giải quyết xung đột, điều quan trọng là phải nhận ra khi nào nên sử dụng những kỹ thuật quản lý xung đột riêng biệt dựa trên tình huống và những người liên quan.Dưới đây là 5 đường hướng quản lý xung đột hữu ích với những ai luôn phải đối mặt với xung đột. Mỗi phương hướng giải quyết có hiệu quả khác nhau trong những hoàn cảnh cụ thể, điều quan trọng là cần hiểu thời điểm nào nên áp dụng chúng và người khác có thể lĩnh hội cách hoà giải của bạn như thế nào.Cạnh tranhĐây là một phương pháp quyết đoán nhưng không mang nhiều tính hợp tác, bởi nó là cách giải quyết thiên về hướng quyền lực, cá nhân theo đuổi quyền lợi của chính họ đối với vấn đề tài chính của người khác. Phương pháp này sử dụng tốt nhất trong những tình huống đòi hỏi có quyết định nhanh chóng mang tính sống còn, ví như trong trường hợp khẩn cấp.Giúp đỡ, làm ơnĐây là phương pháp không dứt khoát nhưng lại mang tính hợp tác và nó đối lập với phương pháp cạnh tranh. Những lãnh đạo sử dụng phong cách này có thể bỏ qua quyền lợi của chính họ để thoả mãn nhu cầu của người khác. Phương pháp này có thể phát huy hiệu quả tốt nhất khi vấn đề cần giải quyết trở nên đặc biệt quan trọng với người khác hơn là bản thân bạn, hoặc khi bạn đặt tiêu chí duy trì sự hoà đồng và hài hoà trong tổ chức lên hàng đầu.Lảng tránhĐây là phương pháp vừa không quyết đoán vừa không hợp tác. Những người sử dụng cách này sẽ không giải quyếttriệt để được xung đột. Nó thường được áp dụng với những vấn đề ít mang tầm quan trọng, thông thường hoặc với những vấn đề quan trọng hơn cần được giải quyết. Do vậy, chi phí để giải quyết xung đột nói trên thường cao hơn số
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bài giảng kỹ thuật viễn thám : XỬ LÝ THÔNG TIN VIÊN THÁM ppt

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VIỄN THÁM : XỬ LÝ THÔNG TIN VIÊN THÁM PPT

vào máy thông qua giai đoạn chọn tập mẫu. Sau khi người sử dụng chọn tập mẫu cho các đối tượng cần phân loại máy tính sẽ tự động phân loại và cho kết quả dưới dạng ảnh đã được phân loại.  Có hai nhóm phương pháp phân loại cơ bản là phân loại không kiểm định (Unsupervised) và phân loại có kiểm định (Supervised). 3.4.2. Phương pháp xử lý bằng máy tính3.4 Các phương pháp xử lý thông tin viễn thám 3. Phân tích ảnh hay giải đoán bằng phương pháp số:A) phân loại không kiểm định (Unsupervised classification) Với phân loại này phổ phản xạ và độ sáng khác nhau của các nhóm pixel trên ảnh và thang độ xám các lớp được phân loại theo kinh nghiệm và được đặt tên một cách không có kiểm tra ngoài thực địa. Thông thường số lượng các lớp được phân chia trong phân loại không có kiểm định nhiều hơn so với phân loại có kiểm định. Sau khi đối chiếu so sánh kỹ, một số lớp gần nhau có thể được điều chỉnh và ghép vào cùng một lớp để cho phù hợp với thực tế.  Trong phân loại không kiểm định máy tính yêu cầu cung cấp thông tin về số lượng lớp cần phân loại, độ tập trung của mỗi lớp thông qua độ chênh lệch chuẩn, vị trí tương đối của các lớp trong không gian phổ Sau đó máy tính sẽ tự động tìm và gộp các pixel lại theo yêu cầu của người sử dụng. Phân loại không kiểm định thường chỉ dùng để phân loại sơ bộ trước khi bước vào phân loại chính thức.3.4.2. Phương pháp xử lý bằng máy tính12
Xem thêm

13 Đọc thêm

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ CƠM KHÔ

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ CƠM KHÔ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINHHọ và tên sinh viên: TÔ BÍCH LINHMã số sinh viên: 81C701120KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁCƠM KHÔNgành: Công nghệ Sau thu hoạchBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2011LỜI CÁM ƠNXin chân thành cám ơn toàn thể Ban lãnh đạo, Ban quản lý, các cán bộ, nhân viên,công nhân viên thuộc Xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hòa đã hết lònggiúp đỡ tôi trong khoảng thời gian thực tập qua, tận tình chỉ dẫn và giúp tôi hoàn thiệnhơn về vốn kiến thức vẫn còn non yếu của bản thân.Cám ơn ban lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM và các giảng viênkhoa Công nghệ sau thu hoạch đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc với thực tế, đượcứng dụng những bài học bổ ích vào thực tiễn sản xuất tại đơn vị thực tập.Xin cám ơn cô Phan Thị Ngọc Tuyết, giảng viên trường Đại học Sài Gòn đã tậntình giúp đỡ tôi hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp.Và một lần nữa, tôi xin gởi lời cám ơn chân thành dến tất cả mọi người đã giúp đỡtôi trong thời gian qua, và tất cả kiến thức tôi tiếp thu được sẽ trở thành hành trang chotương lai để tôi vững bước vào cuộc sống.
Xem thêm

5 Đọc thêm

TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TEXTRANK

TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TEXTRANK

gồm toàn bộ các phần quan trọng được trích ra từ văn bản đầu vào. Tóm tắt theo tóm lược: là tóm tắt có kết quả đầu ra là một tóm tắt khônggiữ nguyên lại các thành phần của văn bản đầu vào mà dựa vào thông tinquan trọng để viết lại một văn bản tóm tắt mới.Hiện nay, các hệ thống sử dụng tóm tắt theo trích xuất được sử dụng phổbiến và cho kết quả tốt hơn tóm tắt theo tóm lược. Nguyên nhân tạo ra sự khácbiệt này là do các vấn đề trong bài toán tóm tắt theo tóm lược như: biểu diễn ngữnghĩa, suy luận và sinh ra ngôn ngữ tự nhiên được đánh giá là khó và chưa có7nhiều kết quả nghiên cứu khả quan hơn so với hướng trích xuất câu của bài toántóm tắt theo trích xuất. Trong thực tế, theo đánh giá của Dragomir R. Radev(Đại học Michigan, Mỹ) chưa có một hệ thống tóm tắt theo tóm lược đạt đến sựhoàn thiện, các hệ thống tóm tắt theo tóm lược hiện nay thường dựa vào thànhphần trích xuất có sẵn. Các hệ thống này thường được biết đến với tên gọi tómtắt theo nén văn bản.Tóm tắt theo nén văn bản (Text Compaction): là loại tóm tắt sử dụng cácphương pháp cắt xén (truncates) hay viết gọn (abbreviates) đối với các thông tinquan trọng sau khi đã được trích xuất.Mặc dù tính trên cơ sở phân loại có nhiều loại tóm tắt khác nhau nhưng hailoại tóm tắt là tóm tắt đơn văn bản và tóm tắt đa văn bản vẫn được sự quan tâmlớn của các nhà nghiên cứu về tóm tắt tự động.1.4. Tóm tắt đơn văn bảnBài toán tóm tắt văn bản đơn cũng giống như các bài toán tóm tắt khác, làmột quá trình tóm tắt tự động với đầu vào là một văn bản, đầu ra là một đoạnvăn bản ngắn gọn mô tả nội dung chính của văn bản đầu. Văn bản đơn có thể làmột trang Web, một nội dung đăng trên mạng xã hội, một bài báo, một tài liệudạng văn bản (ví dụ: .doc, .txt)... Tóm tắt văn bản đơn là bước làm cơ sở cho
Xem thêm

64 Đọc thêm

Cùng chủ đề