BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:" MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THUỶ SẢN THỌ QUANG " POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:" MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THUỶ SẢN THỌ QUANG " POTX":

xác định sản phẩm chủ lực và phát triển sản phẩm chủ lực đồng bằng sông cửu long đến năm 2020

XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM CHỦ LỰC VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020

Là một trong những đồng bằng rộng lớn và phì nhiêu bậc nhất Đông Nam Á và thế giới, ĐBSCL đã trở thành vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, thủy hải sản và câ y ăn trái nh iệt đới lớn nhất Việt Nam. Hơn thế, nó còn là vùng kinh tế trọn g đ iể m cả n ước, có vị trí qu an trọn g tron g chiến lược phát triển kinh tế, hợp tác đ ầu tư và giao thương với các nước tron g khu vực và thế giới. Quá trình cải cách kinh tế trong nư ớc và hội nhập kinh tế quốc tế mà th ời gian qua đ ã giúp cho các lĩnh vực côn g nghiệp, dịch vụ và đặc biệt là nông nghiệp ở ĐBSCL đạt được những thành tựu to lớn. Tố c độ tăng trưởng GDP lập nên kỷ lụ c mới, xuất nhập khẩu và thu hú t đầu tư nước ngoài không ngừng gia tăn g; cơ cấu kinh tế chu yển d ịch dần từ nông n ghiệp tru y ền thống san g côn g nghiệp, thươn g mại dịch vụ và nông n ghiệp côn g nghệ cao; thu nhập bình quân đầu người tăng lên và đời số ng xã hộ i không ngừng được cải th iện ; một số sản ph ẩm nôn g nghiệp, thủ y sản và côn g nghiệp chế biến đ ã trở thành sản phẩm xu ất khẩu chủ lự c đem về nhiều n goại tệ cho các đại phư ơng tron g vùng và cả n ước . Tu y nh iên , qu á trình phát triển kinh tế của ĐBSCL thờ i gian qua cũng bộc lộ khá nhiều yếu kém: tăn g trưởn g xu ất kh ẩu không ổn địn h, còn chứa đựng nh iề u y ếu tố kh ông b ền vững và d ễ bị tổn thư ơng b ởi những cú sốc từ b ên n go ài; sản ph ẩm ch ủ lực còn í t và phát triển chậm, chư a chu y ển dịch th eo hướng tăng hàm lư ợng trí tu ệ và công nghệ cao n ên chưa phát hu y h ết tiềm năng, thế mạnh củ a vùng; năng lực cạnh tranh trong xuất kh ẩu củ a các sản phẩm còn thấp . Theo đ ánh giá của nhiều nhà ngh iê n cứu, sự phát triển kinh tế ­ xã hộ i củ a Đồng b ằn g sôn g Cửu Lon g còn khá b iệt lập , chưa có sự gắn kết chặt chẽ với các vùng kh ác củ a đ ất nước cũng như quố c t ế. Đồn g thời, sự phát triển của vùng cũng rất thiếu đồng bộ, chưa cân xứng giữa các n gành n ghề, lĩnh vực và giữa các địa phư ơng; phát triển nặng về chiều rộn g, chạ y theo số lượng nên ch ất lượng, hiệu quả và đ ặc biệt là tính cạnh tranh quốc tế không cao Nhữn g hạn chế trên đây xu ất phát từ nhiều ngu y ên nh ân , nhưng n gu y ên nh ân chủ yếu có thể khẳng định là thi ếu vắng nhữn g sản ph ẩm chủ lự c có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn, sứ c cạnh tranh cao và nhất là tạo được động lực thúc đ ẩy khai th ác một cách h iệ u qu ả tài ngu y ên th iên nhiên, lao động và những lợ i thế “trời cho ” mà khôn g một nơi n ào kh ác có được ngoài vùn g đất nầ y . Vấn đề đặt ra ở đâ y là, làm cách nào để ĐBSCL xác định được sản phẩm chủ lực ho ặc hàng hó a, d ịch vụ có tiềm n ăng để tập trung đầu tư phát triển; làm cách nào đ ể cho sản ph ẩm chủ lự c ĐBSCL có thể cạnh tranh ngang ngử a với hàng hóa, d ịch vụ cùn g lo ại trong cả nước và trên thế giới; và làm cách nào đ ể sản ph ẩm chủ lực ĐBSCL khôn g n gừn g phát triển và phát triển một cách bền vữn g trong môi trường hộ i nh ập và cạnh tranh quốc tế
Xem thêm

63 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

Câu 1 (2.0 đi m) ể1) Tính giá tr bi u th c A = ị ể ứ 20 45 3 18 72 − + +2) Rút g n bi u th c P = ọ ể ứ 1 1 x x x xx 1 x 1   ÷ ÷  ÷ ÷  + −+ −+ −( x 0, x 1) ≥ ≠Câu 2 (2.0 đi m) ể Gi i các ph ng trình sau: ả ươ1) 2x 8 =2) x 1 4x 4 9x 9 16x 16 2 12− + − + − − − =Câu 3 (2.0 đi m) ể Cho hàm số y (m 1)x m 4 = − + − (x là bi n, m ế ≠ 1)1) Xác đ nh hàm s bi t r ng đ th hàm s đi qua đi m A(2; 3) ị ố ế ằ ồ ị ố ể2) V đ th hàm s tìm đ c trên. ẽ ồ ị ố ượ ởCâu 4 (3.0 đi m) ể Cho đ ng tròn (O) đ ng kính AB, E thu c đo n th ng AO ườ ườ ộ ạ ẳ(E khác A, O và AE > EO). G i H là trung đi m c a AE, k dây CD vuông góc ọ ể ủ ẻv i AE t i H. ớ ạ1) Ch ng minh AC vuông góc v i BC. ứ ớ2) T giác ACED là hình gì, ch ng minh? ứ ứ3) G i I là giao đi m c a DE và BC. Ch ng minh HI là ti p tuy n c a ọ ể ủ ứ ế ế ủđ ng tròn đ ng kính EB. ườ ườCâu 5 (1.0 đi m) ể Cho hàm s y = (m – 1)x + m + 2 ( ố m ≠ 1)Tìm giá tr c a m đ đ th hàm s t o v i tr c tung và tr c hoành m t ị ủ ể ồ ị ố ạ ớ ụ ụ ộtam giác có di n tích b ng 2 (đ n v di n tích)
Xem thêm

Đọc thêm

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

BÀI T P NHÓMẬ Đ TÀI:ỀNH NG CHI N L C C A NG I Ữ ƯỢ Ủ ƯỜ THÁCH TH C TH TR NGỨ ƯỜ Tóm l cượ Nh ng doanh nghi p chi m hàng th hai, th ba có th ữ ệ ế ứ ứ ểáp d ng chi n l c c nh tranh: t n công vào doanh nghi p ụ ế ượ ạ ấ ệd n đ u và các đ i th khác đ tăng thêm th ph n.ẫ ầ ố ủ ể ầ Có nh ng tr ng h p ng i thách th c th tr ng đã đu i ữ ườườ ườ ổk p hay v t xa ng i d n đ u th tr ng. ượ ườ ẫ ầ ườ Trong quý 4/2007, Nokia đã chi m h n 50% th tr ng ế ơ ườđi n tho i thông minh trên toàn th gi i, trong khi Research ệ ạ ế ớIn Motion BlackBerry gi 10,9% th ph n, và Apple ch n m ữ ầ ỉ ắ5,2% th ph n. ầ Trong quý 4/2010, iPhone c a Apple v n gi m t ph n ủ ẫ ữ ộ ầnh c a th tr ng v i t l 16,1% - ít h n m t n a so v i t ỏ ủ ườ ệ ơ ộ ử ớ ỷl 28% c a Nokia. Nh ng doanh s bán hàng tăng nhanh ệ ủ ư ốchóng khi n công ty c a Steve Jobs nhanh chóng đi đ u th ế ủ ầ ịtr ng. Trong quý hai năm 2011, theo IDC, Apple có 19,1% ườth ph n v i t c đ tăng tr ng hàng năm lên đ n 141%. ầ ớ ố ộ ưở ếNokia, đã xu ng v trí th ba v i 15,7% ố ứ ớ th ph n và t c đ ầ ố ộtăng tr ng -30,7%.ưở Xác đ nh m c tiêu chi n ụ ếl c và đ i th c nh tranhượ ố ủ ạ Ng i thách th c th tr ng tr c tiên ph i ườ ườ ướ ảxác đ nh m c tiêu chi n l c c a mình. M c ế ượ ủ ụtiêu chi n l c c a h u h t nh ng ng i thách ế ượ ủ ầ ế ữ ườth c th tr ng là tăng th ph n c a mình v i ứ ườ ầ ủ ớ
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tình hình Kinh Tế Thế Giới.

TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI

t ton cu, nhng tỡnh hỡnh xut khu c nm vn t c kt qu tng i khỏ hn tỡnh hỡnh chung ca th trng th gii. Kim ngch xut khu nm 2009 c t 56,5 t USD, gim 9,9% so vi cựng k, nhng vn khỏ hn so vi nhiu nc (gim t 20-30%). Nhp siờu gim cũn mc 11 t USD, chim 16,5% kim ngch xut khu (nm 2008 con s tng ng l 18 t USD v 28,8%).Th nm, tỡnh hỡnh kinh t v mụ c n nh hn. Lm phỏt c kim soỏt di 7% so vi thỏng 12-2008; h thng ti chớnh, tớn dng ngõn hng n nh hn. Lói sut v t giỏ hi oỏi c iu chnh tng i linh hot, phự hp tỡnh hỡnh th trng; h s an ton ca cỏc ngõn hng thng mi c nõng lờn; cha cú du hiu tng n xu...Th sỏu, cụng tỏc ch o iu hnh ca Chớnh ph va tp trung, va linh hot nờn cú tỏc dng lm tng hiu qu ca cỏc chớnh sỏch v mụ; cng c nim tin cho doanh nghip; tỏc dng tớch cc n tõm lý nhõn dõn, gúp phn n nh i sng chớnh tr, xó hi.a) Ưu Điểm của gói kích cầu:Gói kích cầu của chính phủ đã góp phần thực hiện đợc mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô; Các cân đối thu chi ngân sách nhà nớc, tiền tệ, cán cân thanh toán quốc tế đ ợc đảm bảo, lạm phát đợc kiềm chế ở mức thấp nhất, tốc độ tăng trởng đợc duy trì hợp lý và bền vững. Với việc áp dụng hỗ trợ lãi suất ở mức 4% năm, đã giúp cho doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, phục hồi sản xuất và hỗ trợ cho việc phát triển ổn định và an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng. Việc thực hiện các chính sách miễn giảm, giãn thuế đã giảm bớt một phần khó khăn cho doanh nghiệp và ngời dân, góp phần phục hồi và từng bớc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, kích thích cầu đầu t tiêu dùng. Theo
Xem thêm

7 Đọc thêm

đề TÀI xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ lập TRÌNH c++

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

1. Lí do ch n đ tài ọ ề Trong s phát tri n c a khoa h c cu i th k 20 đ u th k 21, công ngh thông tin ự ể ủ ọ ố ế ỷ ầ ế ỷ ệ hi n nay là ngành có t c đ phát tri n nhanh nh t. ệ ố ộ ể ấ Công ngh thông tin ệ ở n c ta còn ướ m i, ớ song t c đ phát tri n c a nó r t nhanh và m nh, chi m m t v trí quan tr ng ố ộ ể ủ ấ ạ ế ộ ị ọ trong các ngành khoa h c công ngh . ọ ệ M t trong nh ng lĩnh v c đang đ c ng d ng ộ ữ ự ượ ứ ụ tin h c hóa r t ph bi n n c ta là lĩnh v c qu n lý. Tin h c hóa trong qu n lý đã ọ ấ ổ ế ở ướ ự ả ọ ả giúp cho các nhà qu n lý đi u hành công vi c m t cách khoa h c, chính xác ả ề ệ ộ ọ và hi u ệ quả. Vi c ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý sinh viên là c n thi t. vì ệ ứ ụ ệ ả ầ ế v y tôi ch n đ tài “ ậ ọ ề xây d ng ch ng trình qu n lý đi m c a sinh viên b ng ngôn ự ươ ả ể ủ ằ ng l p trình C++” ữ ậ làm đ tài nghiên c u c a tôi. ề ứ ủ 2. M c tiêu c a đ tài ụ ủ ề Xây d ng ch ng trình ự ươ qu n lí sinh viên b ng ngôn ng l p trình C++. ả ằ ữ ậ 3.Ph m vi nghiên c u ạ ứ Phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên b n ế ế ệ ố ả ằ g ngôn ng l p trình C++. ữ ậ 4. Ph ng pháp nghiên c u ươ ứ Đ c tham kh o m t s tài li u v ph ng pháp l p trình ọ ả ộ ố ệ ề ươ ậ C++, trên c s đó ơ ở ti n hành phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên. ế ế ế ệ ố ả Tham kh o, quan sát các ph n m m qu n lí sinh viên trong th c t . ả ầ ề ả ự ế
Xem thêm

7 Đọc thêm

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY I SỰ TỒN TẠI V À ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA NƯỚC TA 1- Khái niệm, đặc điểm v phân loà ại sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học ở nước ta 1.1. Khái niệm sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học: -Trước hết chúng ta có thể hiểu sản phẩm dịch vụ l nhà ững vật thể hoặc những quy trình hoặc cả hai có thể đem lại những tợi ích giá trị đáp ứng nhu cầu của tổ chức hoặc cá nhân n o à đó . -Sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học được hiểu l nhà ững sản phẩm dịch vụ có thể cung ứng những “hiệu năng ích dụng" với công nghệ hiện đại phục vụ cuộc sống nhằm thoả mãn nhu cầu của một tổ chức hoặc cá nhân xác định. 1.2. Đặc điểm :Sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học mang đầy đủ tính chất của một sản phẩm dịch vụ : - Tính không đồng nhất: các dịch vụ thường được hoạch định xung quanh một đòi hỏi dị biệt của một khách h ng cá bià ệt. VD: Với dịch vụ sửa chữa v bà ảo h nh à điện tử, với dịch vụ n y sà ẽ tồn tại nhiều hình thái khác nhau với khách h ng khác nhau. Vì và ậy trong Marketing sản phẩm, tồn tại một mức độ hợp lý của việc chuẩn mực hoá m trà ường hợp điển hình bản chất l dà ịch vụ đậi lý đặc quyền. Các công ty thương mại chọn đại lý đặc quyền theo một số định chuẩn xác định bảo đảm cho khách h ng tin tà ưởng khi mua bán h ng à ở đó. - Tính vô định hình: Các khách h ng không thà ể sờ, nếm, ngửi hoặc sử dụng thử sản phẩm dịch vụ trước khi mua. Những ý kiến quan điểm của người của người khác về dịch vụ có thể được thu thập, nhưng các yếu tố thử nghiệm thì không. Có nhiều tính vô định hình trong các thương vụ, đó cũng l khía cà ạnh “phi chuẩn mực” của thị trường dịch vụ. VD: khi mua
Xem thêm

18 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ SỰ PHÁT TRUYỂN TÂM VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI 1 SỐ XÃ THUỘC 3 KHU VỰC NÔNG THÔN, THÀNH THỊ VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ SỰ PHÁT TRUYỂN TÂM VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TẠI 1 SỐ XÃ THUỘC 3 KHU VỰC NÔNG THÔN, THÀNH THỊ VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LI U1.1.Tổng quan về din dƣỡng1.1.1. Địn ng ĩa, p ƣơng p áp đán giá và p ân oại tìn trạng dindƣỡng1.1.1.1. Dinh dưỡng là:Tình trạng cơ thể đƣợc cung cấp đầy đủ, cân đối các thành phần dinhdƣỡng, đảbảo cho sự phát triển toàn vẹn, t ng trƣởng của cơ thể để đảbảochức n ng sinh ý và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội.1.1.1.2. Tình trạng dinh dưỡng là:Tập hợp các đặc điểchức phận, cấu trúc và sinh hóa phản ánh mức đápứng nhu cầu dinh dƣỡng của cơ thể.1.1.1.3. Phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng:Đánh giá dinh dƣỡng à quá trình thu thập và phân tích thông tin, số iệu vềtình trạng dinh dƣỡng và nhận định tình hình trên cơ sở các thông tin số iệu đó.Một số phƣơng pháp định ƣợng ch nh đƣợc sử d ng trong đánh giá tình trạngdinh dƣỡng nhƣ [2, 5, 6]+ Nhân trắc học+ Điều tra h u phần và tập quán n uống
Xem thêm

Đọc thêm

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮM

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮM

Trong sản xuất nước mắm công nghiệp thì nước thải là từ khâu vệ sinh và một lượng nướcmắm dư đọng trong các thiết bị. Thành phần chủ yếu là các hợp chất vô cơ, hữu cơ dễ phânhủy, cặn lắng của nước mắm. Nên vì thế , đặc trưng của nước thải là hàm lượng COD, BODcao, độ muối cao. Có chứa độ màu do sử dụng chất tạo màu nước mắmThành phần và tính chất nước thảisản xuất nước mắm:Bảng thành phần và tính chất nước thải sản xuất nước mắmNhận xét: tính chất nước thải hầu như chỉ ô nhiễm chất hữu cơ. Hàm lượng SS không cao.Tỷ lệ BOD5 : COD là 0,66 nên nước thải này thích hợp sử dụng các công trình sinh học.Hệ thống xử lý nước thải sản xuất nước mắmQuy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất nước mắmThuyết minh sơ đồ quy trình côngnghệ xử lý trên:Nước thải từ khu sản xuất được thu gom , theo hệ thống thu gom, nước chảy qua mương dẫncó đặt song chắn rác, ở đây nước thải sẽ được loại bỏ các chất hữu cơ hoặc những chất cókích thước lớn, nhằm tránh gây tắc nghẽn các công trình phía sau ( ở đây rác được thu gomvà đem đi xử lý).Tiếp theo đó nước được đưa qua bể điều hòa để ổn định lưu lượng và nồng độ, tránh hiệntượng quá tải vào giờ cao điểm, do đó giúp cho hệ thống làm việc ổn và giảm kích thước cáccông trình đơn vị tiếp theo. Trong bể điều hòa có bố trí hệ thống thổi khí nhằm xáo trộn hoàntoàn nước thải không cặn lắng trong bể đồng thời cung cấp O2 để giảm một phần BOD.Nước thải tiếp tục đưa qua bể UASB, nước thải đi từ đáy bể và dâng lên từ từ qua hỗn hợp
Xem thêm

6 Đọc thêm

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT BAO BÌ GI ẤY

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT BAO BÌ GI ẤY

Thuyết minh sơ đồ công nghệ trên:Nước thải từ các nguồn phát sinh theo mạng lưới thu gom nước thải chảy vào hố thu của trạmxử lý theo đường ống chính. Nước thải trước khi vào hố thu đi qua song chắn rác để loại bỏnhững rác thô nhằm bảo vệ thiết bị, hệ thống đường ống…Hố chứa rác được kiểm tra và thugom định kỳ.Nước thải từ hố thu được chảy tràn sang bể điều hòa. Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưulượng và hàm lượng chất thải trong nước thải đi vào trạm xử lý. Bể điều hòa được lắp đặt hệthống sục khí để khuấy trộn và giảm 1 phần BOD, COD, SS…Sau khi xử lý sơ bộ bằngphương pháp cơ học, nước thải được tiếp tục chuyển sang bể keo tụ, tạo bông cặn mục đíchđể xử lý lượng SS có trong nước thải. Trong bể keo tụ bố trí thiết bị khuấy trộn để tăng sựtiếp xúc giữa các hạt điện tích trong nước, giúp cho quá trình keo tụ xảy ra nhanh hơn. Hóachất dùng trong quá trình keo tụ là PAC. Trong quá trình này phải sử dụng chất trợ keo giúpcho quá trình keo tụ diễn ra nhanh và hiệu quả hơn. Cần tính toán sao cho lượng chất keo tụcho vào vừa đủ. Khi ta cho dư thì lượng polymer trên sẽ cuộn lại tạo hiện tượng tái bền hạtkeo, làm cho nước vẫn đục, kém tạo bông và tạo ra sản phẩm phụ không mong muốn. Vớimột lượng TSS lớn trong nước thải đầu vào sẽ tính ra một lượng bùn lắng lớn. Lượng bùn thutrong quá trình đông keo tụ sẽ chuyển tới bể nén bùn. Thu bùn ở bể lắng theo định kỳ. Nướcsau khi xử lý keo tụ được chuyển tới bể nén bùn. Thu bùn ở bể lắng theo định kỳ. Nước saukhi xử lý keo tụ được chuyển sang bể lắng 1 để loại bỏ bùn cặn. Sau đó vào bể Aerotank diễnra quá trình sinh học hiếu khí được duy trì nhờ không khí cấp từ máy thổi khí. Tại đây, các visinh vật ở dạng hiếu khí ( bùn hoạt tính) sẽ phân hủy các chất hữu cơ còn lại trong nước thảithành các chất vô cơ ở dạng đơn giản theo phản ứng sauChất hữu cơ + Vi sinh vật hiếu khí H2O + CO2 + Sinh khối mới + …ESau khi nước thải được xử lý ở bể Aerotank trong một thời gian nhất định sẽ được chuyểnđến bể lắng 2 để tách bùn hoạt tính, làm trong nước ra.Bùn được giữ lại ở bể lắng. Một phần được tuần hoàn lại bể Aerotank, một phần được đưađến bể chứa bùn để xử lý bùn due.Cuối cùng nước thải được đưa qua bể khử trùng bằng NaOCl, nhằm tiêu diệt hết những visinh vật còn trong nước thải, nước sau khi qua bể khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT sẽ
Xem thêm

4 Đọc thêm

CẨM NANG DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT

CẨM NANG DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT

bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước; phát triểnhệ thống kênh phân phối; quản lý thương hiệu để đảm bảo uy tín và hình ảnhcủa thương hiệu không ngừng được nâng cao.Công ty cần phải định vị nhãn hiệu một cách rõ nét trong nhận thức củangười tiêu dùng để phát huy tối đa nội lực, tập trung vào các mục tiêu chính,triển khai các kế hoạch hỗ trợ và tạo dựng hình ảnh trong tâm trí khách hàng.Ví dụ, công ty nước giải khát Tribeco đã có một chiến lược chuyển đổi thíchhợp khi thị trường đồ uống có ga bị hai “người khổng lồ” Coca-Cola và PepsiCola tấn công. Khi vị thế của công ty ở thị trường này thu hẹp dần, Tribecođã có chiến lược chuyển hướng sang nhóm sản phẩm đồ uống không ga nhưsữa đậu nành rất thành công. Hay những ví dụ khác: kem đánh răng AquarFresh hướng đến 3 mục tiêu là “chống sâu răng, hơi thở thơm tho và hàmrăng trắng hơn”; kem đánh răng P/S trà xanh sẽ có màu xanh đặc trưng gợinhớ những lợi ích từ trà...Nên lưu ý rằng việc xây dựng thương hiệu chỉ đạt hiệu quả tối đa, khi đi kèmtheo nó là nhiều biện pháp hỗ trợ khác. Ví dụ thương hiệu bột giặt Omokhông chỉ thành công nhờ quảng cáo dày đặc trên truyền hình, mà còn nhờcác chương trình khuyến mãi, triển lãm, tài trợ học sinh nghèo hiếu học vàđặc biệt là việc xây dựng Quỹ khuyến học... nên có ảnh hưởng tích cực đếnthái độ của người mua.Khi xây dựng thương hiệu, công ty cần lồng vào đó một triết lý vừa phản ánhđược tiêu chí của công ty, vừa mang đậm tính nhân văn để tạo niềm tin vớikhách hàng về giá trị thương hiệu. Chúng ta đã nghe “Nâng niu bàn chânViệt” khi nhắc đến các sản phẩm Biti’s, hay “Hãy nói theo cách của bạn” là nóivề thương hiệu Viettel.Cuối cùng, công ty cần tạo ra mối liên kết thương hiệu bền vững trong tâmthức người tiêu dùng chứ không để rơi vào tình trạng “chết yểu” thông quacác chiến dịch quảng cáo dài hạn cũng như các hoạt động tiếp thị sáng tạo vàmới lạ.
Xem thêm

77 Đọc thêm

Bí Quyết Trường Thọ Của Trường Giang Đại Hiệp

1 BÍ QUYẾT TRƯỜNG THỌ CỦA TRƯỜNG GIANG ĐẠI HIỆP

Lã Tử Kiếm rất nghiêm khắc với chính mình về chuyện ăn uống: không ăn quá nhiều thịt và đồ hộp; tự cấm rượu và thuốc lá; ăn nhiều rau, ít ăn thực phẩm có mùi tanh. Về mặt dưỡng sinh đây là những điều cần được chú ý. Cụ già 105 tuổi này tâm sự : “Tôi rất hạn chế tiệc tùng, chiêu đãi. Khi không từ chối được, tôi chỉ ăn tượng trưng rồi về nhà, dùng thức ăn gia đình. Đây là thói quennghiêm khắc trong đời sống của tôi.". Cụ nhấn mạnh, con người là thể tổng hợp của lục dục thất tình: tửu, sắc, tài (tiền tài), khí (giận) là bản tính của con người. Tu thân dưỡng tính là cách xử lý mối quan hệ giữa tửu sắc, tài, khí với nhân thể. Nhiều người không biết rằng rượu là thuốc độc sẽ ngấm vào ruột, sắc là lưỡi dao thép rạch tận cương, tiền tài là căn gốc tai hoạ, sự nổi giận là ngọn lửa không khói, cực kỳ tai hại.. Đó là những điều tối kỵ đối với thuật dưỡng sinh. Trường Giang đại hiệp lưu ý: "không nói phải kiêng cữ tuyệt đối những điều đó trong cuộc sống. Thực ra, tửu sắc tài khí không thể không có quan hệ mật thiết với con người. Điều quan trọng là rượu không được uống quá độ, tiền tài chớ quá tham lam, sắc dục chớ quá đam mê. Phải giữ tâm hồn an định. Đó là mục đích của dưỡng sinh". Hiện nay, Lã Tử Kiếm nổi tiếng về võ thuật và được coi là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này tại Trung Quốc. Từ lúc 7 tuổi, ông đã theo mẹ tập võ. Mẹ ông là Nghê Cửu Anh, võ công rất cao cường. Lên 8, ông lên núi Võ Dang; 12 tuổi được danh sư Lý Đại Giang (môn phái Võ Đang) thu nhận làm đệ tử. Sau đó, ông còn theo học với đạo trưởng Tử Tiên - chưởng môn đời thứ 12 của Long môn phái Võ Đang và thụ giáo với Thái ất chân nhân Bí Quyết Trường Thọ Của Trường Giang Đại Hiệp www.vietkiem.com 3 Từ Bản Thiện. Về sau, Lã Tử Kiếm còn là học trò của Lý Trường Diệp - tổ sư thần chưởng Cửu lão động thuộc phải Nga Mi. Lã Tử Kiếm trở thành một
Xem thêm

3 Đọc thêm

đo lường giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng điều tra thực tế tại thị trường ô tô việt nam

ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU DỰA VÀO KHÁCH HÀNG ĐIỀU TRA THỰC TẾ TẠI THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM

strategies and policies concerning branding in the current Vietnamese automobile market. 1. Đặt vấn đề Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mặc dù thị trường ô tô Việt Nam còn nhỏ bé nhưng đây là một trong những thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất Đông Nam Á và châu Á (Globis). Thực vậy, số lượng ô tô đăng ký mới tăng lên nhanh chóng qua từng năm, từ 40 nghìn năm 2006 đến 80 nghìn 2007, 112 nghìn năm 208 và 119 nghìn năm 2009. Theo dự báo, thị trường ô tô Việt Nam sẽ tăng khoảng 20% trong các năm tiếp theo (TTXVN). Ở thị trường này, hầu hết các thương hiệu ô tô hàng trên thế giới đều đã có mặt từ Mercedes, BMW, Lexus cho đến Ford, Honda, Isuzu… điều đó cho thấy đây là một thị trường năng động. Trong bối cảnh cạnh tranh thương hiệu là một yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành bại của các nhà sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực này. Thương hiệu nói chung và giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng nói riêng TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(44).2011 207không còn quá mới mẻ, tuy nhiên các công trình nghiên cứu về vấn đề này lại còn khá ít ở Việt nam. Đặc biệt, trong thị trường ô tô Việt Nam, các công trình nghiên cứu về giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng vẫn còn là đề tài bỏ trống hoặc chưa được công bố. Do đó, việc nghiên cứu giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng trong thị trường ô tô Việt Nam nhằm định lượng rõ sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến toàn bộ giá trị thương hiệu mà các nhà sản xuất là hết sức cần thiết. Kết quả thu được của nghiên cứu này là tài liệu tham khảo có giá trị cao cho các nhà quản trị trong việc xây dựng chiến lược, chính sách về thương hiệu đối với các thương hiệu ô tô đang có mặt tại thị trường Việt Nam. 2. Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu Trên thế giới hiện nay, đã có khá nhiều mô hình nghiên cứu giá trị thương hiệu
Xem thêm

9 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" DOC

thì việc đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hoá mang yếu tố văn minh là góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và cũng là một trong những tiêu chí đánh giá chất lưọng giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. 2. Sự phát triển các thiết chế văn hoá mang yếu tố văn minh thể hiện tính tất yếu trong xu thế xã hội hiện nay nói chung và trong giáo dục đại học nói riêng Quá trình hấp thụ văn hóa và văn minh và quá trình phát triển của mỗ i người không mâu thuẩn mà bổ sung cho nhau theo 2 hướng: một mặt là xã hội ảnh hưởng tới cá nhân và mặt khác là thái độ và cung cách có tính chất chủ quan của cá nhân đáp ứng lại xã hội. Trong cả hai chiều hướng này xã hội truyền thụ lại các hệ thống giá trị, truyền thụ lại văn hóa của mình từ thế hệ này qua thế hệ khác, tạo điều kiện cho cá nhân thích ứng với nếp sống và các định chế văn minh của xã hội. Nhờ các hoạt động xã hội, tính tích cực xã hội được hình thành và củng cố vững chắc và thông qua các dạng hoạt động con người phát triển được kiến thức hiện đại, kỹ năng, giao tiếp, ứng xử văn minh mà cá nhân cần tới, những ước vọng, những hệ thống giá trị, những lý tưởng về cuộc sống tốt đẹp giúp con người có được điều kiện văn minh để vươn tới những văn hóa mang tầm cao hơn. Nhờ có sự phát triển khoa học công nghệ mà các hoạt động văn hoá được thể hiện thông qua các hình thức giao tiếp, ứng xử mang tính văn minh, tức là trở thành “con người xã hội hiện đại”. Thông qua các thiết chế văn hoá mang đậm tiên tiến con người thực hiện các hành vi ứng xử mang tính văn minh, do vậy với sự phát triển của văn minh, tiến bộ của xã hội, điều kiện xã hội có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến các quá trình của hoạt động văn hoá. Ví dụ 1: Nếu không có các công trình vệ sinh công cộng thì hành vi của con người dễ gây ra hình ảnh phản cảm trong đời thường Ví dụ 2: Giả sử có 2 thiết vệ sinh: một thiết bị vệ sinh sử dụng phưong pháp làm sạch bằng tay và một thiết bị vệ sinh (mang yếu tố tiên tiến) làm sạch bằng cảm ứng thì thiết bị vệ sinh nào thể hiện hành vi văn hoá hơn. Từ đây có thể nhận thấy, thông qua hoạt động văn hoá, xây dựng môi trường TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010
Xem thêm

6 Đọc thêm

NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAqP part 5 pptx

NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAQP PART 5 PPTX

- Các chất thải khi nuôi thâm canh gây ô nhiễm cho môi trường trong ao và môi trường xung quanh. - Sử dụng hóa chất, chế phẩm có hại sẽ làm hủy hoại hệ sinh thái ao nuôi nhiều năm. 602.2.2. Bảo vệ môi trường nuôi và môi trường xung quanh - Lựa chọn thức ăn phù hợp với từng giai đoạn của tôm nuôi, cho tôm ăn đúng khẩu phần ăn, không cho tôm ăn thừa thức ăn, giảm hệ số tiêu hao thức ăn (FCR) - Lựa chọn chế phẩm sinh học phân hủy các chất thải và thức ăn thừa của tôm nuôi - Nước thải từ ao nuôi tôm phải được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng nước thải theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6774 : 2000 và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942 – 1995. - Chất thải rắn phải được thu gom, xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Khuyến khích xử lý và tái sử dụng chất thải rắn trong nuôi tôm để phục vụ sản xuất nông nghiệp. - Không sử dụng hoá chất và các chế phẩm sinh học ngoài danh mục được phép sử dụng để xử lý môi trường. - Chủ cơ sở nuôi tôm phải có bản cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết đó. 2.3. Đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế đáp ứng nhu cầu của thị trường Nuôi tôm an toàn là quá trình nuôi tôm có áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm nuôi,
Xem thêm

13 Đọc thêm

Nghiên cứu khoa học " Kết quả ban đầu về điều tra đánh giá thiệt hại do sâu đục thân trên một số xuất xứ tram " pot

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC " KẾT QUẢ BAN ĐẦU VỀ ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO SÂU ĐỤC THÂN TRÊN MỘT SỐ XUẤT XỨ TRAM " POT

trên từng loài là khác nhau. Giữa các xuất xứ trong cùng một loài cũng có sự khác nhau rất lớn về tỷ lệ bị hại. Thời gian sâu đục thân dễ mẫn cảm với thuốc nhất là giai đoạn từ trứng nở thành sâu non. III - Kết luận và đề nghị 1. Kết luận Thời gian sâu đục thân gây hại bắt đầu từ tháng 2 đến cuối tháng 7. Trong ba loài Tràm đợc trồng tại vờn giống thì loài M. leucadendra bị sâu đục thân gây hại nặng nhất. Trong loài M. cajuputy thì loài có xuất xứ từúcbị sâu đục thân cao hơn là loài có xuất xứ từ Việt Nam. Trong mỗi loài, giữa các xuất xứ có sự khác biệt rất rõ về tỷ lệ cây bị hại. Thời gian phòng trừ hiệu quả nhất là vào thời điểm trứng nở thành sâu non. 2. Kiến nghị Việc điều tra đánh giá thiệt hại của sâu đục thân (Zeuzera coffea) trên các loài/xuất xứ Tràm cần đợc tiếp tục trong những năm tới để có thể xác định một cách chính xác về khả năng kháng sâu đục thân của một số loài/xuất xứ tràm. ápdụng biện pháp hóa học trong việc phòng trừ sâu đục thân trong rừng Tràm có hiệu quả thấp, gây ảnh hởng xấu tới môi trờng sinh thái. Vì vậy, nên nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng trừ khác nh biện pháp sinh học, có thể mang lại hiệu quả cao, ít ảnh hởng đến môi trờng. Tài liệu tham khảo 1. Nghiên cứu một số giải pháp khoa học lâm sinh làm cơ sở nâng cao sản lợng rừng Tràm. Luận án phó tiến sĩ : Thái Thành Lợm 1996. 2. Thuốc bảo vệ thực vật. NXB Nông nghiệp1995. 3. Côn trùng hại gỗ và biện pháp phòng trừ. NXB Nông nghiệp 4. Sâu bệnh hại cây ăn trái. NXB Nông nghiệp. SUMMARY Zeuzcra coffeais an insect species that seriously damages Melaleuca forest. This
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH DU LỊCH - DỊCH VỤ

BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH DU LỊCH - DỊCH VỤ

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQC Hà Nội Từ xưa đến nay, phụ nữ Việt Nam luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành cộng đồng, trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài dựng nước và giữ nước. Ngày nay trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, phụ nữ lại đóng góp một phần không nhỏ. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện quyền bình đẳng về giới trong mọi lĩnh vực. Bài viết này nhằm mục đích phân tích một số vấn đề trong cơ hội việc làm và thu nhập trong chuyên môn hẹp là ngành du lịch dịch vụ
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài liệu Đề ( có ĐA) luyện thi ĐHCĐ số 10 pptx

TÀI LIỆU ĐỀ CÓ ĐA LUYỆN THI ĐHCĐ SỐ 10 PPTX

= =. (Nh vậy tiếp tuyến ấy có phơng trình 4x + 3y + 36 = 0). Giả sử M là một điểm tùy ý thuộc (P), N là một điểm tùy ý thuộc (d). Lấy N' (d) sao cho oMN'// MN, và gọi oN là hình chiếu vuông góc của oM lên (d) (Hình 12). Hiển nhiên oooMN M N' M N , vậy ooMN là đoạn ngắn nhất trong tất cả các đoạn MN. Ta có oooo224x 3y 3610MN 2543++===

6 Đọc thêm

AT SUU

ẤT SỬU 25

ẤT SỬU - 25 tuổi - Âm nam (sanh từ 20-1-1985 đến 08-2-1986)ẤT SỬU - 25 tuổi - Âm nam (sanh từ 20-1-1985 đến 08-2-1986) MẠNG : Hải trung kim (vàng giữa biển) THIÊN CAN : Ất gặp Kỷ : Mộc gặp Thổ, khắc xuất, hao tốn ĐỊA CHI : Sửu gặp Sửu :đồng hành, trung bìnhTỔNG QUÁT Tuổi Ất Sửu thuộc Mạng Kim. Cuộc đời có nhiều trầm lặng và chỉ sôi động từnglúc, suốt cuộc sống không bao giờ có được những giây phút ngơi nghỉ về tinh thần.Hoàn cảnh làm cho cuộc đời cũng có nhiều đau xót khổ tâm, những hưởng thụ bởivật chất không làm cho con người được hoàn toàn đầy đủ hay ít ra cũng thanh thảnvề tinh thần. Đời sống ở vào một tình trạng đặc biệt, tuy có đôi phần thoải mái,nhưng không thời gian nào được lâu bền vì mạng số ở trong một cung kỳ giao độngmãnh liệt, tuổi nhỏ đa đoan, tuổi lớn lại nhiều lo lắng không bao giờ được yên trímà hưởng thanh nhàn. Là người có tinh thần trách nhiệm, cần mẫn, siêng năng, sự nghiệp dần dần đi lên.Nhưng “hữu tài vô mạng tiền của khó cầm, việc làm thay đổi, cuộc sống gặp nhiềusóng gió. Lại thêm đường tình duyên lận đận, vợ chồng xung khắc, tinh thần khôngyên nên công việc làm ăn khó xuôi thuận. Nếu ăn ở hiếu hạnh, hiền lành, “đức năngthắng số”, cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước những nghịch cảnh, có người trở nên bất bình thường, hành động nông nổi cóthể dẫn đến tù tội. Nhưng cũng có người lại càng cố công, gắng sức, bằng mồ hôinước mắt đã xây dựng sự nghiệp hơn người từ tuổi trung niên. Ngoại trừ quý anhsanh thuận Thu, Đông mới đỡ phần vất vả. Nếu biết gieo tạo thiện nghiệp, cuộc sống sẽ khá hơn và tuổi già cũng phú túc, nhànan. Tóm lại, cuộc đời ở vào tình trạng như một trận cuồng phong gió bão luôn luôncó trong cuộc đời mình và ít khi được sóng lặng gió yên. Tóm lại, cuộc đời ở vào tình trạng như một trận cuồng phong gió bão luôn luôn cótrong cuộc đời mình và ít khi được sóng lặng gió yên. Tuổi Ất Sửu có mạng giàu,nhưng thường hay bị thất bại về nghề nghiệp thình lình, số hưởng thọ trung bình từ60 đến 65 tuổi. Nhưng nếu có phúc đức thì tăng thêm niên kỷ Tìm hiểu thêm
Xem thêm

5 Đọc thêm

bài 5 áp suất khí quyển và gió

BÀI 5 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN VÀ GIÓ

1.1 Áp su ất khí quy ển – đơn v ị Áp su ất tiêu chu ẩn là áp su ất khí quy ển cân b ằng v ới c ột thu ỷ ngân cao 760mm ở nhi ệt độ 00C, tại v ĩ độ 450 ở mực nước biển, tương ứng 1 atm 1atm = 760mmHg = 1013.25 mb 1atm = 101.325 kPa 1.2 Sự biến đổi của áp suất theo độ

40 Đọc thêm

Cùng chủ đề