ĐỀ TÀI " QUẢN LÝ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG " PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ TÀI " QUẢN LÝ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG " PPS":

Hoàng Hạc lâu tống MHN đi Ql

HOÀNG HẠC LÂU TỐNG MHN ĐI QL

Kiểm tra bài cũ:Em hãy trình bày nét khái quát nhất về đặc điểm thơ Đương?- Xây dựng các cặp quan hệ : hữu hạn và vô hạn, động và tĩnh, không gian và thời gian, tình và cảnh, còn và mất- Tính hàm súc ý tại ngôn ngoại TiÕt: 44(T¹i lÇu Hoµng H¹c tiÔn M¹nh H¹o Nhiªn ®i Qu¶ng L¨ng) I. Tìm hiểu chung- Là nhà thơ lãng mạn nổi tiếng nhất đời Đường và lịch sử thơ ca Trung Quốc. 1. Vài nét về tác giả * Lý Bạch (701-762)- Lý Bạch (701 - 762) tự là Thái Bạch, hiệu là Thanh Liên cư sĩ.- Quê gốc Thành Kỷ - Lũng Tây (nay là Cam Túc). Lớn lên làng Thanh Liên huyện Xương Long thuộc Miên Châu (nay là Tứ Xuyên).- Ngay từ thuở nhỏ, Lý Bạch đã tỏ rõ tài hoa về thơ phú. Ông học rộng, biết nhiều, giỏi về kiếm thuật.- Ông thích cuộc sống tự do, chán ghét chốn quan trường. ?Phần tiểu dẫn SGK trình bày mấy nội dung?Lạc quan, hào phóng, bay bổng nhưng rất tự nhiên tinh tế, giản dị. Kết hợp giữa cái cao cả và cái thấp hèn- Tiếng nói yêu đời, yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nướcI. Tìm hiểu chung1. Vài nét về tác giả 2. Nội dung và phong
Xem thêm

15 Đọc thêm

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo mô hình công ty mẹ công ty con tại tổng công ty CP xây dựng điện việt nam

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

vốn; có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn ñã ñầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết và các Công ty khác ñể kinh doanh hoặc tái ñầu tư Tổng công ty quy ñịnh thẩm quyền quyết ñịnh chuyển nhượng vốn, tài sản, dự án của các cấp quản lý tại quy chế tài chính hiện hành. 2.2.2.5. Công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả Công nợ phải thu, phải trả ñược quản lý theo theo quy ñịnh của Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính hiện hành Tổng Công ty Các khoản công nợ phải thu, phải trả nội bộ giữa Tổng Công ty với các ñơn vị thành viên, giữa các ñơn vị thành viên trong tổ hợp ñược thực hiện theo hình thức bù trừ công nợ qua công ty mẹ. 2.2.2.6. Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản và công nợ tại Tổng Công ty CP Xây dựng ñiện Việt Nam Một số mặt tích cực: Công tác quản lý vốn, tài sản, công nợ ñã phần nào phản ánh ñầy ñủ các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước ñối với hoạt ñộng của một tổ hợp công ty cổ phần; cơ chế cũng phản ánh ñược những ñặc thù, tạo ñiều kiện tháo gỡ kịp thời những khó khăn về quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong sản xuất kinh doanh; góp phần giải quyết vấn ñề vốn ñầu tư, sử dụng TSCĐ có hiệu quả; thúc ñẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung vốn cho tổ hợp. Một số hạn chế: Quy chế quản lý vốn ñầu tư chưa ñược xây dựng, dự án ñầu tư nhiều, dàn trải không hiệu quả; Công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản giữa công ty mẹ và công ty con còn mang nặng tính quan hệ hành chính; Công nợ phải thu chưa ñược quản lý tốt, mức dư nợ phải thu cao; chưa có tổ chức tài chính trung gian ñể ñiều hoà và khơi thông các nguồn vốn giữa các ñơn vị trong tổ hợp. Đặc biệt Tổng công ty chưa ban hành chính thức quy chế hoạt ñộng của người ñại diện phần vốn ñầu tư tại các ñơ vị thành viên trong tổ hợp. - 14 -
Xem thêm

13 Đọc thêm

Luận văn:Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo mô hình công ty mẹ - công ty con tại tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam ppt

LUẬN VĂN:HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM PPT

khai nhanh, tập mọi trung nguồn lực ñầu tư hoàn thành sớm ñưa vào khai thác, tạo nguồn thu ñể tiếp tục triển khai các dự án khác; Tuyệt - 21 - ñối chưa triển khai dự án khi công tác chuẩn bị ñầu tư chưa hoàn thiện, nguồn vốn bố trí cho dự án chưa chuẩn bị ñầy ñủ; Điều chỉnh tỷ lệ và mức quyết ñịnh ñầu tư dự án ñối với các cấp quản lý 3.2.2.2. Tăng cường quản lý vốn ñầu tư tài chính Hoàn thiện ban hành quy chế người ñại diện phần vốn tại các ñơn vị thành viên; Thực hiện cơ cấu lại danh mục ñầu tư, ñịnh hướng và khuyến khích các ñơn vị thành viên niêm yết cổ phiếu; Quy ñịnh tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong cán bộ quản lý tại ñơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt ñộng tại ñơn vị thành viên; Điều chỉnh tỷ lệ quyết ñịnh ñầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết của các cấp quản lý theo hướng tăng tỷ lệ quyết ñịnh. 3.2.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý tài sản Phân cấp trong việc chủ ñộng mua sắm, thanh lý, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản thuộc quyền quản lý của ñơn vị trên nguyên tắc hiệu quả, ñúng thủ tục theo quy ñịnh; Áp dụng phương pháp khấu hao linh hoạt ñối với TSCĐ; Quy ñịnh nhượng bán, thanh lý tài sản, thiết bị do công ty mẹ ñầu tư tại ñơn vị hợp lý. 3.2.2.4. Xây dựng chính sách quản lý ñể thu hồi tốt công nợ phải thu Cần ñổi mới công tác quản lý công nợ phải thu tại Tổng Công ty và các ñơn vị: - Rà soát lại tất cả các khoản công nợ phải thu; Sắp xếp các khoản phải thu của các khách hàng phù hợp; Làm rõ nguyên nhân và giải pháp ñể thu nợ ñúng hạn; Lên kế hoạch và quy ñịnh cụ thể các mức lãi suất ñối với nợ khó thu hồi; Đưa ra biện pháp thu hồi các
Xem thêm

13 Đọc thêm

tìm hiểu và thực hành trên bộ data communication trainer – dct 03

TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH TRÊN BỘ DATA COMMUNICATION TRAINER – DCT 03

 Truyền theo kiểu Xmode ***Nhn xét: Qua bng kho sát trên ta có th nhn thy t truyn 1 file gia 2 máy tính có s khác bit gia tính toán trên thuyt và thc t ngoài thc nghim này có th chp nh , rt tt ng t quá trình truyn nhn d liu bng cáp quang nhanh, khá phù hp vi yêu ci tính t trong quá trình thông tin lien lc.  4-TRUYN D LIU KHÔNG DÂY (WIRELESS) :
Xem thêm

18 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

khoản phải thu của các khách hàng phù hợp; Làm rõ nguyên nhân vàgiải pháp ñể thu nợ ñúng hạn; Lên kế hoạch và quy ñịnh cụ thể cácmức lãi suất ñối với nợ khó thu hồi; Đưa ra biện pháp thu hồi cáckhoản công nợ.Ngoài ra còn xây dựng giải pháp lâu dài: Lựa chọn tham giañấu thầu và thi công, thi công dứt ñiểm công trình, hạng mục côngFooter Page 11 of 126.- Công ty mẹ ấn ñịnh tỷ lệ và mức doanh thu các ñơn vị tự tìmkiếm;- Áp dụng chế tài thưởng, phạt trong việc thực hiện kế hoạchdoanh thu ñược giao.3.2.3.2. Thực hiện giao khoán chi phí nhằm nâng cao hiệuquả kinh doanh- Thực hiện giao khoán chi phí cho từng nội dung công việc;- Giao khoán phải chính xác, hiệu quả, cần tập trung tập hợplý, bảo ñảm kích thích cho người lao ñộng...- Giao khoán chi phí kèm theo kết quả hoạt ñộng kinh doanhñến người lao ñộng3.2.4. Giải pháp xây dựng hoàn thiện hệ thống kiểm tragiám sát tài chính- 23 -- 24 -Header Page 12 of 126.Xây dựng hệ thống kiểm soát hiện ñại
Xem thêm

Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY KINHDOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI 1

1.4. Công tác từ thiện xã hội của Công ty:Không chỉ kinh doanh giỏi, Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nộicòn là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đóng góp từ thiện xã hội.Những đóng góp tích cực được thể hiện những nội dung:+ Phụ cấp nuôi dưỡng một bà vợ liệt sĩ chống Pháp cô đơn, mỗi tháng100.000 đồng.+ Xây dựng một nhà tình nghĩa trị giá 25.000.000 đồng tặng cho gia đìnhthương binh liệt sĩ xã Tứ Hiệp.33+ Xây dựng và tặng cho nhân dân thôn Đại Từ - xã Đại Kim một trườngtiểu học trị giá 1.000.000.000 đồng.+ Xây dựng và tặng cho nhân dân thôn Hạ - xã Định Công một trườngmẫu giáo trị giá 500.000.000 đồng.+ Tặng 60 sổ tiết kiệm cho gia đình thương binh, liệt sĩ trị giá mỗi sổ500.000 đồng.+ Ủng hộ đồng bào miền Nam và miền Trung lũ lụt 15.000.000 đồng.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ SẢN XUẤT:2.1. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty:• Xây dựng nhà ở, kinh doanh nhà.• Lập dự án, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư.• Tổng thầu xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, côngnghiệp (điện cao thế 35 KV), giao thông, thuỷ lợi, trạm cấp nước sạch, bưuđiện, thể dục thể thao và vui chơi giải trí, kinh doanh khách sạn, thương mạivà kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ.• Tổ chức dịch vụ tư vấn xây dựng, nhà đất.• Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội - ngoại thất.2.2. Cách tổ chức sản xuất:a. Trên lĩnh vực xây dựng:- Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội luôn lấy uy tín, chất lượng, hiệu
Xem thêm

12 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Hóa 2013 - Phần 7 - Đề 18 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HÓA 2013 PHẦN 7 ĐỀ 18 POT

2SO4 0,5M cho ra 1,12 lít H2 (đktc). Biết khối lượng của M trong hỗn hợp X bằng 0,6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy. Kim loại M, khối lượng M và MO trong X là: A. Mg; 1,2 gam Mg và 2 gam MgO B. Ca; 2 gam Ca và 2,8 gam CaO C. Ba; 6,85 gam Ba và 7,65 gam BaO D. Cu; 3,2 gam Cu và 4 gam CuO Câu 9: Điện phân 200ml dung dịch CuCl2 sau một thời gan người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) anot. Ngâm đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau khi điên phân, phản ứng xong thấy khối lượng đinh sắt tăng 1,2 gam. Nồng độ mol/lit ban đầu của dung dịch CuCl2 là: A. 1,2M B. 1,5M C. 1M D. 2M Câu 10: Trong 3 oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì chất phản ứng với HNO3 không tạo ra khí là: A. FeO B. Fe
Xem thêm

5 Đọc thêm

 CÔ TA

CÔ TA

Sao La Truyện ngắn của Trần Thùy MaiKhách sạn nằm trên đỉnh Ngựa Trắng, ngày xưa là biệt thự nghỉ mát của một người Pháp thời thuộc địa. Buổi chiều khi Huân đưa Lisa đến, rất thích khoảnh sân rộng chênh vênh, trông như một bao lơn chồm ra trên thung lũng ngập mây. Thật thú vị nếu sớm mai được ngồi đây, nhìn mặt trời lên từ vũng sương dưới núi. Nhưng chỉ mới đầu đêm, Lisa đã trở dậy, lục đục một lúc rồi khoác ba lô đi về phía trạm kiểm lâm đầu con dốc.Biệt thự đã được sửa chữa thành khách sạn, nhưng rõ ràng là rất vắng khách. Người quản lý làm việc cũng không tốt, mùi khăm khẳm của mốc meo phảng phất khắp các căn phòng. Thấy Lisa quay lại, người kiểm lâm ngạc nhiên.- Thà cứ đây còn hơn - Lisa nói.Huân bối rối. Trạm kiểm lâm có vài phòng dành cho khách, nhưng trang bị rất đơn sơ. núi Ngựa Trắng, kiểm lâm làm luôn nhiệm vụ của tour guide, Huân biết nhu cầu của khách phương Tây. Làm sao ta chịu được cái giường chỉ trải có chiếc chiếu.- Nếu nệm mà có mùi, thì chiếu còn tốt hơn - Lisa nói.Huân lúng túng. Thấy vậy, Lisa trấn an:- Tôi không buồn ngủ. Anh đi nghỉ đi, tôi thích ngồi đây ngắm rừng.- Lính kiểm lâm mà ngủ giờ này sao? Tôi còn phải đi tuần tra.Ý tưởng đi vào rừng trong đêm làm Lisa hào hứng. Trong rừng Ngựa Trắng có một người đàn ông biết nói tiếng loài vật. Không biết từ đâu thông tin này đã lọt vào tai ông chủ nhà xuất bản nơi làm việc, để rồi chuyến thực địa của Lisa phải gánh thêm một mục nữa: thu nhặt chi tiết bổ sung vào cuốn cẩm nang du lịch châu Á mà nhà xuất bản đang thực hiện cho một công ty du lịch lớn châu Âu.Những cuốn sách. Chúng vừa là món quà vô giá, vừa là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Lisa. Ông chủ Ove Stivenson có mái tóc bạc sớm và chứng đau lưng kinh niên, cũng chỉ vì những cuốn sách. Hơn ba mươi năm ông cặm cụi với chúng, tỉ mỉ, hối hả, mỗi thứ hai ông không quên nhắc nhân viên của mình những deadline - hạn chót - cho mỗi công việc. Deadline, nghĩa đen là vạch chết. Cuộc sống của mình, trớ trêu thay, luôn hối hả chạy theo những vạch ấy. Tất cả nhân viên trong nhà xuất bản đều tự nguyện làm việc mười hai giờ mỗi ngày. Trong cuộc đua toàn cầu này, mọi thứ đều nằm trong tốc độ chung của một guồng quay, những cuốn sách cũng không ra
Xem thêm

8 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG DONG RIỀNG DR3 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG DONG RIỀNG DR3 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

thuật trồng (Bùi Công Trừng, Nguyễn Hữu Bình, 1963 [9]; Tổ nghiên cứu câycó củ, 1969 [10]). Theo Mai Thạch Hoành (2003) [2], Việt Nam hiện có 3nhóm giống: Nhóm dong đỏ, nếu thâm canh tốt năng suất đạt 40 tấn/ ha, bộtướt chiếm 27% củ tươi, thời gian sinh trưởng 8,5 - 10 tháng; nhóm dong xanhnăng suất đạt 40 - 42 tấn/ha nếu thâm canh tốt, bột ướt chiếm 25 - 27% củtươi thời gian sinh trưởng 9 - 12 tháng; nhóm Việt - CIP năng suất đạt trêndiện tích nhỏ thâm canh có thể tới 60 tấn/ha, bột ướt chiếm 23% củ tươi, thờigian sinh trưởng 7,5 tháng. Những năm 1993 - 1994, trung tâm nghiên cứukhoai tây rau, nay là trung tâm nghiên cứu và phát triển cây có củ với sự hợptác tài trợ của Trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc tế Canada (ICRD), đãbước đầu thu thập nguồn gen dong riềng tại nhiều vùng sinh thái trong cảnước, đây là cuộc thu thập có quy mô lớn nhất và rộng nhất từ trước tới nay,thu thập được 26 mẫu giống và nhập nội từ CIP 34 mẫu giống dong riềng.Hiện tại ngân hàng gen cây trồng quốc gia có 71 mẫu giống dong riềnggồm cả địa phương và nhập nội từ CIP, tuy nhiên vẫn chưa khai thác hiệu quảtài nguyên này do điều kiện kinh phí hạn hẹp chỉ đủ cho hoạt động bảo quảnlưu giữ và đánh giá ban đầu (Nguyễn Thị Ngọc Huệ và Cs, 2006) [4].Dong riềng đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc xóa đóigiảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn miền núi,các sản phẩm chế biến đã thu hút nhiều lao động, góp phần tạo việc làm chongười dân và nâng cao thu nhập.Vì vậy, việc nghiên cứu, chọn tạo giống dong riềng kết hợp với các biệnpháp chăm sóc phù hợp nằm nâng cao năng suất, chất lượng dong riềng đểtăng nguồn vật liệu đáp ứng cho ngành công nghiệp chế biến tinh bột, miến vàcác sản phẩm khác là rất cần thiết.16
Xem thêm

70 Đọc thêm

CHỈ CƠ THỂ CỦA NGƯỜI: Kong Lingnan tại UCCA pdf

CHỈ CƠ THỂ CỦA NGƯỜI KONG LINGNAN TẠI UCCA

CHỈ CƠ THỂ CỦA NGƯỜI: Kong Lingnan tại UCCA . Tin đồn đang loan truyền khắp nơi về việc UCCA đóng cửa. May cho cộng đồng nghệ thuật Trung Quốc, phóng viên của tờ Art Newspaper, người khởi đầu tin đồn này đã trích sai lời Guy Ullens. Đúng, nhà Ullens đã bán một phần bộ sưu tập nghệ thuật đương đại Trung Quốc tại Sotheby’s tháng trước. Đúng, họ sẽ bắt đầu sưu tập Nghệ thuật Đương đại Ấn Độ. Nhưng, KHÔNG họ sẽ không từ bỏ UCCA hay Nghệ thuật đương đại Trung Quốc. Họ sẽ vẫn sưu tầm các tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ Trung Quốc. Nữ nghệ sĩ Kong Lingan Nữ nghệ sĩ trẻ Kong Lingnan đang bắt đầu làm mưa làm gió khung cảnh nghệ thuật đương đại Trung Quốc. Tuy là một gương mặt mới, nhưng được “yểm trợ” bởi Yang Shaobin, một trong những cây đa cây đề thuộc thế hệ đi trước của Trung Quốc. Ông đã làm giám tuyển cho triển lãm cá nhân của UCCA vào hồi tháng 5. 2011. Triển lãm có tên Chỉ Cơ Thể Của Người. Toàn cảnh triển lãm "Chỉ Cơ Thể Của Người" Được phối hợp một cách tài tình giữa các bức tranh sơn dầu với những ngọn đèn neon, tấn công các vấn đề về Biến đổi khí hậu và hủy diệt môi trường. Hồi tháng Tư, đã trưng bày cùng Yang Gallery tại Hội chợ nghệ thuật CIGE tại Bắc Kinh, gian trưng bày của với 7 bức họa đã bán hết trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau giờ mở cửa, khiến trở thành một trong những tài năng trẻ gây tiếng vang nhất. .
Xem thêm

6 Đọc thêm

 CÔ ĐẶC LẠNH

CÔ ĐẶC LẠNH

dung dịch bảo hòa chất tan với nồng độ xE ứng với điểm ơtecti. Dung dịch ơtecti sẽ đóng rắn đẳng nhiệt TE dưới dạng một hỗn hợp cơ học của các tinh thể của cả 2 cấu tử. Đường đẳng nhiệt TE là đường solidus kết thúc quá trình kết tinh. Trong các dung dịch nước, điểm ơtecti còn gọi là điểm cryohydrateCông nghệ cô đặc nhiều thực phẩm và làm ngọt nước mặn được dựa trên cơ sỏ vật lý nói trên. Đặc điểm của nó là chỉ tạo một pha rắn ( nước đá ) nếu làm lạnh đến nhiệt độ ơtecti nồng độ tối đa của sản phẩm là xE.Quá trình cân bằng lý tưởng ( lý thuyết ) của sự phân riêng đây được xem như trong giai đoạn kết tinh đạt được sự cân bằng pha còn khi phân riêng từ hệ huyền phù thì thu được dịch cái hòan toàn tách khỏi tinh thể nước đá. Trong các quá trình thực nồng độ chất tan trong pha kết tinh ( nước đá ) xk cao hơn nồng độ cân bằng lý thuyết x0 do một phần dịch cái bị giữ lại trong các khe hở giữa các lớp tinh thể ( tạp chất ngoại ) và bên trong từng tinh thể ( tạp chất nội ).SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc 5Đồ án môn học : Cô đặc lạnh GVHD: TS Trần Văn Ngũx0 x1 x3 xETET3T2T1TTAABI( L )II
Xem thêm

15 Đọc thêm

Anh đừng lỗi hẹn ppt

ANH ĐỪNG LỖI HẸN

chưa bao giờ tôi có được giây phút sung sướng như lúc ấy: tôi là một nhân vật quan trọng, thực sự cần thiết cho một người, và người ấy là một phụ nữ, đang đợi chờ sự có mặt của tôi.Ra tới cổng, tôi đã định "thôi, về làm gì cho mệt, sà vào quán, uống một cốc cà phê rồi quay lại với Hằng". Nhưng đi được một quãng tôi lại nghĩ "việc gì mà phải vội, mình cứ về nhà, ăn một chút, uống một chút, tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi cho tỉnh táo, rồi hãy đến ".Tôi đã làm đúng như sắp lịch. Chỉ đến khi nằm lên đi-văng, vắt tay lên trán tôi mới thấy hơi lưỡng lự: sự thăm viếng của tôi - đúng hơn là một cuộc hẹn hò - có cái gì đấy thầm lén và vụng trộm. Tại sao phải thế và việc gì phải thế? Dù tôi có tự trấn an, rằng: tôi chỉ đến thăm Hằng với tư cách bạn bè, thì tại sao tôi lại phải đến vào ban đêm, nhà chỉ có một người, người ấy là đàn bà con gái, và điều kiêng kị: người ấy - hai năm trước đây còn là vợ của bạn tôi.Hằng nhỏ hơn tôi sáu tuổi, nhưng chồng Hằng lại lớn hơn tôi bốn tuổi, mỗi lần đến chơi, tôi thường gọi họ bằng anh, bằng chị - chị Hằng. Họ đã li dị hơn hai năm nay. Khi ra toà, Hằng được lại căn nhà cũ - tài sản phân chia theo luật định.Còn tôi?Tôi là một gã đàn ông vừa bước qua cái tuổi bốn mươi, tôi đã từng có vợ nhưng chúng tôi đã lặng lẽ chia tay vài tháng sau ngày cưới - chúng tôi không tìm thấy nhau, cái mà mình hy vọng. Tôi sự một cuộc hôn nhân tương tự, và đến nay tôi vẫn sống độc thân. Điều làm tôi lưỡng lự lúc này, khi chuẩn bị đến thăm Hằng, chính là vì: tôi và chồng Hằng trước đây cùng một công ty, chúng tôi khá thân nhau. Hiện nay anh được đề bạt lên làm tổng giám đốc công ty, nhưng chúng tôi vẫn thường liên hệ với nhau mỗi tuần vài lần bằng điện thoại. Mới cách đây ba hôm, chúng tôi còn ngồi chung một bàn, trong một bữa tiệc than mật tại nhà hàng An Lạc. ANh ấy không một lần nhắc đến Hằng, nhưng có lúc anh lại nhìn tôi như dò hỏi điều gì? Một lần, một người bạn đã vui vẻ nửa đùa nửa thật:- Cổng nhà chàng đã thấp thoáng bóng hồng?Tôi hiểu ý anh bạn, chỉ biết cười trừ.
Xem thêm

6 Đọc thêm

CÔ ƠI-SAO CÔ ÁC THẾ

CÔ ƠI-SAO CÔ ÁC THẾ

Cô giáo hành hạ dã man trẻ trong thang máyCập nhật lúc 21:56, Thứ Sáu, 29/10/2010 (GMT+7),– Lại thêm vụ việc cô giáo mầm non hành hạ học trò một cách khó hiểu xảy ra tại TP.HCM. Dư luận đã bao phen từ “hoảng hồn” đến bức xúc trước cách hành xử khó có thể cảm thông với một số giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, tiểu học.Nhốt trẻ vào thang máy, bắt … đi lên đi xuống (?!)Ngày 22/9, bé Lê Quang Vinh (4 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) đã bị cô giáo Trần Thị Xuân Nữ (nhóm trẻ tư thục Hoa Lan, quận Tân Phú) nhốt vào thang máy vận chuyển thức ăn, đóng cửa và bấm cho thang máy di chuyển liên tục từ tầng 2 xuống đất.Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời mẹ bé Vinh – chị Dư Thị Thanh Thúy – cho biết, thang máy chỉ có cửa nơi lấy đồ ra vào, mặt trước của thang giáp với bức tường tô xi măng nhám.Khi bị nhốt, bé kêu cứu, hai tay bám vào cửa, khi thang đi xuống thì người bé ma sát với vách tường khiến bị chấn thương, máu ướt đẫm từ đầu đến chân. Đầu, mặt và toàn thân bầm dập, sưng húp; mắt trái bị lồi ra. Thang máy vận chuyển bằng dây cáp, khi bé hoảng loạn, quơ tay, quơ chân kêu gào nhưng rất may là bé không bị nghiến đứt tay chân.Bé Vinh bị thương nặng sau khi cô giáo Trần Thị Xuân Nữ bắt bé "làm xiếc" trong thang máy (Ảnh do gia đình cung cấp cho báo PL TPHCM)Vẫn theo Pháp luật TP.HCM, sau khi đưa bé Vinh đi cấp cứu BV Chợ Rẫy, kết quả giám định thương tích của bệnh viện này cho thấy: bé Vinh bị chấn thương đầu: sưng bầm thái dương trái, xuất huyết vùng cổ mặt; bầm tím mặt; hai mắt bị xuất huyết kết mạc, nề mi. Vết thương lóc da thái dương trái 15 cm, lộ sọ. Vết thương vùng chẩm khoảng 5 cm.Kết quả chụp CT sọ não cho thấy bé bị tụ khí mô mềm. Chấn thương ngực, bụng: Xây xát rộng trước ngực, cổ đến bụng. Sưng vùng vai trái. Vết thương nông ngực trái khoảng 3 cm. CT ngực, bụng thấy tổn thương dạng phế nang thùy dưới hai phổi, theo dõi dập phổi. X-quang phổi thấy gãy 1/3 giữa xương đòn trái. Ngoài ra còn nhiều vết
Xem thêm

3 Đọc thêm

huygiavawn6 t16 CKTKN

HUYGIAVAWN6 T16 CKTKN

Phần trước. Phần trung tâm Phần sauđã đi nhiều nơicũng ra những câu đố oái oăm ...2. Ghi nhớ ( SGK ) Trần văn Huy Trường THCS Lê Hồng Phong- Krông Pa- Gia Lai Cho HS đặt câu với các cụm động từ cho trước :đang học bài, sẽ đi Hà Nội,...GV hướng dẫn HS làm BTBài 1,2 HS TLN 3 phút .Các nhóm trả lời. GV nhận xét, ghi điểm, chốt ý * Học sinh đọc Bài 3 . - HS làm bài– giáo viên nhận xét . III .Luyện tập Bài 1. Tìm các cụm động từ a. còn đang đùa nghịch sau nhà b. - yêu thương Mị Nương hết mực - muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. c. - Đành tìm cách giữ sứ thần công quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ .Bài 2.Chép các cụm động từ nói trên vào mô hình cụm động từ Phần trước. Phần trung tâmPhần sauCòn đang Đừa nghịch sau nhàYêu thương Mị Nương hết mựcMuốn kén Cho con một người..
Xem thêm

9 Đọc thêm

T×nh yªu mµu g× ppsx

T×NH YªU MΜU G× PPSX

của . thờng rất có duyên và đợc nhiều ngời trồng cây si nhng nhiềukhi cũng vô tình không hay biết._Màu trắng: thuộc típ ngời khá mơ mộng, suy nghĩ nhiều và nhận xét nhiều nhngthực ra không thể xác định chính xác về tình yêu, trạng thái nghi ngờhoang mang lo lắng xen lẫn với cảm giác tin tởng hi vọng. đòi hỏi khácao đối với ngời yêu tởng nhng thực tế dễ dàng chấp nhận nhiềukhuyết điểm của ngời yêu. Tình yêu của nếu có thì rất vững vàng vàchung thuỷ, coi trọng tinh thần hơn thể chất._Các màu khác:Các cô gái này thuộc loại đa sầu đa cảm, tôn trọng và nâng niu tình yêunhng luôn lo sợ nó mất đi. Đối mặt với tình yêu tâm trạng của họ khôngnhất quyết, lúc thì sợ rơi vào nó, lúc lại sợ không có nó, lo mất nó. Thôngthờng các này đã thử qua một lần rung động nhng sự không thành. Họthích những ngời đàn ông mạnh mẽ cơng quyết nhng không lanh lẹ, họ esợ tiếp xúc về thân thể với ngời khác phái, nhng thờng khá tin tởng vàonhững ngời đàn ông lớn tuổi. _Không màu:Cô gái thiên về thực tế hơn, có thể có khái niệm khá vững vàng về tìnhyêu, cho rằng tình yêu luôn phải phù hợp với đời sống cả về vật chất lẫntinh thần. không mơ mộng lãng mạn mà luôn so sánh đánh giá tình yêubằng hiện thực. Các này thờng thích hợp với những chàng kỹ s, kinhdoanh, còn các cậu thơ thẩn lãng mạn thì không phải là đối tợng của ._Đủ màu, nhiều màu:Tình yêu đối với cô gái này rất thú vị, 60% là này cha tìm đợc ý trungnhân nhng không phải là ngời ngây thơ trong vấn đề đôi lứa. có kinhnghiệm không ít về vấn đề này (có thể do từng trải qua hay học hỏi từ ngờikhác), thuộc dạng nghiêm túc, không đùa giỡn, không phiêu lu trongchuyện tình cảm, nhng cũng không khắc nghiệt khó khăn quá đáng. Nóichung quan niệm của các này là đúng chừng mực và có cơ sở, rất có
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cô ơi !

CÔ ƠI !

ƠI!Rời mái trường thân yêu Bao năm rồi nhỉ ?Trong em luôn đọng lại Lời dạy bảo của Ngày ấy vào mùa thu Bước chân em rộn rã... không lời từ giã Xa trường tự lúc nào Em ngỡ như chiêm bao về đâu, chẳng biết? Vẫn vang lời tha thiết Từ giọng dịu hiền Thời gian bước triền miên chưa lần quay lại Chúng em nhớ mãi Mong thấy trở về Lúc xưa vỗ về... Nay chúng em khôn lớn Ngày rời trường gần đến Bao giờ gặp lại ?! Thảo ThảoBùi Văn Tiến (buivantienbmt@gmail.com ) sưu tầm.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Anh ngữ sinh động bài 32 ppsx

ANH NGỮ SINH ĐỘNG BÀI 32 PPSX

Max: Yes, she does. She likes her work. (short pause) Max: Is she a lawyer? (ding) (pause for answer) Max: No, she isn't. She's a receptionist. (short pause) Max: Does she want to be a lawyer? (ding) (pause for answer) Max: Yes, she does. She wants to be a lawyer. (short pause) http://www.epangsoft.com – Download phần mềm, tài liệu học ngoại ngữ miễn phí : Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Hàn, Nhật, Ý, T.B. Nha …. http://www.englishteststore.com – Download Các bài test Tiếng Anh miễn phí MUSIC Vietnamese explanation Bây giờ ta tiếp tục nghe và thực tập xem Susan nhắn tin bằng điện thoại cho bạn là Bob. LEAVING A MESSAGE=nhắn tin. A WRONG NUMBER=nhầm số điện thoại. I'm sorry. I must have the wrong number=xin lỗi tôi gọi nhầm số. HOSPITAL=bịnh viện. BOOKSTORE=tiệm sách. CUT 7 James: Hello. (short pause) Susan: Hi. Is this Bob? (short pause) James: No, this is James. (short pause) Susan: Is Bob there? (short pause) James: No, he's not. He's at work. (short pause) Susan: OK. Can I leave a message? (short pause) James: Sure. Go ahead. (short pause) Susan: This is Susan Barnes. (short pause) James: Could you please spell that? (short pause) Susan: Sure. It's B as in Boy, A, R, N, E, S. Barnes. (short pause) James: And your number? (short pause)
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu bản khai hành lý thuyền viên ppt

TÀI LIỆU MẪU BẢN KHAI HÀNH LÝ THUYỀN VIÊN PPT

TRANG 1 M ẪU B ẢN KHAI H ÀNH LÝ THUY ỀN VI ÊN CREW’S EFFECTS DECLARATION TRANG S Ố: PAGE NO: TÊN TÀU: Name of ship S Ố IMO: IMO number HÔ HI ỆU: Call sign QU ỐC TỊCH T ÀU: Flag State of [r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề