THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DINH DƯỠNG CỦA TRẺ EM DƯỚI 2 TUỔI TẠI XÃ PHÙ LINH – SÓC SƠN – HÀ NỘI NĂM 2009

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DINH DƯỠNG CỦA TRẺ EM DƯỚI 2 TUỔI TẠI XÃ PHÙ LINH – SÓC SƠN – HÀ NỘI NĂM 2009":

Báo cáo " Phòng chống bạo lực với trẻ em và lao động trẻ em " docx

BÁO CÁO " PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC VỚI TRẺ EM VÀ LAO ĐỘNG TRẺ EM " DOCX

thnh cỏc bin phỏp nh sau: 1) Nhúm cỏc bin phỏp phũng nga tỡnh trng bo lc i vi tr em nh t vn, tham vn, giỏo dc nh hng i vi tr em, ph bin, tuyờn truyn phỏp lut i vi tr em v cng ng, xỏc nh trỏch nhim ca cỏc c quan, on th, qun chỳng; 2) Nhúm cỏc bin phỏp nhm phỏt hin hnh vi bo lc i vi tr em nh nõng cao ý thc nhõn dõn, giỏo dc nhm nõng cao kh nng phn ng v t phũng v ca tr em, tng cng s quan tõm ca gia ỡnh v nh trng i vi tr em v lao ng tr em; 3) Nhúm cỏc bin phỏp phi hp x lớ i vi cỏc hnh vi bo lc i vi tr em v lao ng tr em, phi hp liờn ngnh gia cỏc c quan, on th, t chc, gia ỡnh v cỏ nhõn; 4) Nhúm cỏc bin phỏp s dng ch ti i vi ngi cú hnh vi bo lc i vi tr em. C th nh buc bi thng vt cht v khc phc hu qu i vi tr em v lao ng tr em, x pht vi phm hnh chớnh, thm chớ truy cu trỏch nhim hỡnh s. 3. Tỡnh trng bo lc i vi tr em v lao ng tr em Vit Nam Qua nhng thụng tin c cp nht, ng ti trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng nh truyn hỡnh, i phỏt thanh, cỏc t bỏo cú uy tớn v cht lng cú th thy cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr
Xem thêm

6 Đọc thêm

Mẫu Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đ n v báo cáo:……………….... ơ ị M u s B 01 – DN ẫ ố Đ a ch :…………………………. ị ỉ (Ban hành theo QĐ s 152006QĐ ố BTC Ngày 20032006 c a B tr ng ủ ộ ưở BTC) B NG CÂN Đ I K TOÁN Ả Ố Ế T i ngày ... tháng ... năm ...(1) ạ Đ n v tính:............. ơ ị TÀI S N Ả Mã số Thuy t ế minh Số cu i ố năm (3) Số đ u ầ năm (3) 1 2 3 4 5 a Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) ả ắ ạ 100 I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n ề ả ươ ươ ề 110 1.Ti n ề 111 V.01 2. Các kho n t ng đ ng ti n ả ươ ươ ề 112 II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n ả ầ ư ắ ạ 120 V.02 1. Đ u t ng n h n ầ ư ắ ạ 121 2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n () (2) ự ả ầ ư ắ ạ 129 (…) (…) III. Các kho n ph i thu ng n h n ả ả ắ ạ 130 1. Ph i thu khách hàng ả 131 2. Tr tr c cho ng i bán ả ướ ườ 132 3. Ph i thu n i b ng n h n ả ộ ộ ắ ạ 133 4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự 134 5. Các kho n ph i thu khác ả ả 135 V.03 6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi () ự ả ắ ạ 139 (…) (…) IV. Hàng t n kho ồ 140 1. Hàng t n kho ồ 141 V.04 2. D phòng gi m giá hàng t n kho () ự ả ồ 149 (…) (…) V. Tài s n ng n h n khác ả ắ ạ 150 1. Chi phí tr tr c ng n h n ả ướ ắ ạ 151 2. Thu GTGT đ c kh u tr ế ượ ấ ừ 152 3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c ế ả ả ướ 154 V.05 1 2 3 4 5 5. Tài s n ng n h n khác ả ắ ạ 158 B TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) Ả Ạ 200 I Các kho n ph i thu dài h n ả ả ạ 210 1. Ph i thu dài h n c a ả ạ ủ khách hàng 211 2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c ố ở ơ ị ự ộ 212 3. Ph i thu dài h n n i b ả ạ ộ ộ 213 V.06 4. Ph i thu dài h n khác ả ạ 218 V.07 5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi () ự ả ạ 219 (...) (...) II. Tài s n c đ nh ả ố ị 220 1. Tài s n c đ nh h u hình ả ố ị ữ 221 V.08 Nguyên giá 222 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 223 (…) (…) 2. Tài s n c đ nh thuê tài chính ả ố ị 224 V.09 Nguyên giá 225 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 226 (…) (…) 3. Tài s n c đ nh vô hình ả ố ị 227 V.10 Nguyên giá 228 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 229 (…) (…) 4. Chi phí xây d ng c b n d dang ự ơ ả ở 230 V.11 III. B t đ ng s n đ u t ấ ộ ả ầ ư 240 V.12 Nguyên giá 241 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 242 (…) (…) IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n ả ầ ư ạ 250 1. Đ u t vào công ty con ầ ư 251 2. Đ u t vào công ty liên k t, liên doanh ầ ư ế 252 3. Đ u t dài h n khác ầ ư ạ 258 V.13 4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n () ự ả ầ ư ạ 259 (…) (…) V. Tài s n dài h n khác ả ạ 260 1. Chi phí tr tr c dài h n ả ướ ạ 261 V.14 2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i ả ế ậ ạ 262 V.21 3. Tài s n dài h n khác ả ạ 268 T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200) ổ ộ ả 270 NGU N V N Ồ Ố a N ph i tr (300 = 310 + 330) ợ ả ả 300 I. N ng n h n ợ ắ ạ 310 1. Vay và n ng n h n ợ ắ ạ 311 V.15 2. Ph i tr ng i bán ả ả ườ 312 3. Ng i mua tr ti n tr c ườ ả ề ướ 313 4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c ế ả ả ộ ướ 314 V.16 5. Ph i tr ng i lao đ ng ả ả ườ ộ 315 6. Chi phí ph i tr ả ả 316 V.17 7. Ph i tr n i b ả ả ộ ộ 317 8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ả ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự 318 9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác ả ả ả ả ộ ắ ạ 319 V.18 10. D phòng ph i tr ng n h n ự ả ả ắ ạ 320 II. N dài h n ợ ạ 330 1. Ph i tr dài h n ng i bán ả ả ạ ườ 331 2. Ph i tr dài h n n i b ả ả ạ ộ ộ 332 V.19 3. Ph i tr dài h n khác ả ả ạ 333 4. Vay và n dài h n ợ ạ 334 V.20 1 2 3 4 5 5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr ế ậ ạ ả ả 335 V.21 6. D phòng tr c p m t vi c làm ự ợ ấ ấ ệ 336 7.D phòng ph i tr dài h n ự ả ả ạ 337 B V N CH S H U (400 = 410 + 430) Ố Ủ Ở Ữ 400 I. V n ch s h u ố ủ ở ữ 410 V.22 1. V n đ u t c a ch s h u ố ầ ư ủ ủ ở ữ 411 2. Th ng d v n c ph n ặ ư ố ổ ầ 412 3. V n khác c a ch s h u ố ủ ủ ở ữ 413 4. C phi u qu () ổ ế ỹ 414 (...) (...) 5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n ệ ạ ả 415 6. Chênh l ch t giá h i đoái ệ ỷ ố 416 7. Qu đ u t phát tri n ỹ ầ ư ể 417 8. Qu d phòng tài chính ỹ ự 418 9. Qu khác thu c v n ch s h u ỹ ộ ố ủ ở ữ 419 10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i ợ ậ ế ư ố 420 11. Ngu n v n đ u t XDCB ồ ố ầ ư 421 II. Ngu n kinh phí và qu khác ồ ỹ 430 1. Qu khen th ng, phúc l i ỹ ưở ợ 431 2. Ngu n kinh phí ồ 432 V.23 3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ ồ 433 T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400) ổ ộ ồ ố 440 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN Đ I K TOÁN Ỉ Ả Ố Ế CH TIÊU Ỉ Thuy t ế minh S cu i ố ố năm (3) S đ u ố ầ năm (3) 1. Tài s n thuê ngoài ả 24 2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công ậ ư ậ ữ ộ ậ 3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c ậ ộ ậ ử ượ 4. N khó đòi đã x lý ợ ử 5. Ngo i t các lo i ạ ệ ạ 6. D toán chi s nghi p, d án ự ự ệ ự L p, ngày ... tháng ... ậ năm ... Ng i l p bi u ườ ể K toán tr ng ế ưở Giám đ c ố (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên, đóng d u) ọ ấ Ghi chú: (1) Nh ng ch tiêu không có s li u có th không ph i trình bày nh ng không đ c ữ ỉ ố ệ ể ả ư ượ đánh l i s th t ch tiêu và “Mã s “. ạ ố ứ ự ỉ ố (2) S li u trong các ch tiêu có d u () đ c ghi b ng s âm d i hình th c ghi ố ệ ỉ ấ ượ ằ ố ướ ứ trong ngo c đ n (...). ặ ơ (3) Đ i v i doanh nghi p có kỳ k toán năm là năm d ng l ch (X) thì “S cu i ố ớ ệ ế ươ ị ố ố năm“ có th ghi là “31.12.X“; “S đ u năm“ có th ghi là “01.01.X“. ể ố ầ ể 2. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ế ả ạ ộ Đ n v báo cáo: ................. ơ ị M u s B 02 – DN ẫ ố Đ a ch :…………............... ị ỉ (Ban hành theo QĐ s 152006QĐBTC ố Ngày 20032006 c a B tr ng BTC) ủ ộ ưở BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KINH DOANH Ế Ả Ạ Ộ Năm……… Đ n v tính:............ ơ ị CH TIÊU Ỉ Mã số Thuy t ế minh Năm nay Năm tr c ướ 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ấ ị ụ 01 VI.25 2. Các kho n gi m tr doanh thu ả ả ừ 02 3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p ầ ề ấ d ch v (10 = 01 02) ị ụ 10 4. Giá v n hàng bán ố 11 VI.27 5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch ợ ộ ề ấ ị v (20 = 10 11) ụ 20 6. Doanh thu ho t đ ng tài chính ạ ộ 21 VI.26 7. Chi phí tài chính 22 VI.28 Trong đó:Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng 24 9. Chi phí qu n lý doanh nghi p ả ệ 25 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh ợ ầ ừ ạ ộ {30 = 20 + (21 22) (24 + 25)} 30 11. Thu nh p khác ậ 31 12. Chi phí khác 32 13. L i nhu n khác (40 = 31 32) ợ 40 14. T ng l i nhu n k toán tr c thu ổ ợ ế ướ ế (50 = 30 + 40) 50 15. Chi phí thu TNDN hi n hành ế ệ 16. Chi phí thu TNDN hoãn l i ế ạ 51 52 VI.30 VI.30 17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p ợ ế ệ (60 = 50 – 51 52) 60 18. Lãi c b n trên c phi u () ơ ả ổ ế 70 L p, ngày ... tháng ... năm ... ậ Ng i l p bi u ườ ể K toán tr ng ế ưở Giám đ c ố (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên, đóng d u) ọ ấ Ghi chú:() Ch tiêu này ch áp d ng đ i v i công ty c ph n. ỉ ỉ ụ ố ớ ổ ầ
Xem thêm

5 Đọc thêm

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

BBài 25 - ài 25 - TiÕt 2 6TiÕt 2 6Tiªu ho¸ ë khoang miÖngTiªu ho¸ ë khoang miÖng Vai trò của tiêu hoá đối với cơ Vai trò của tiêu hoá đối với cơ thể người? Hoạt động tiêu hoá thể người? Hoạt động tiêu hoá do các bộ phận nào đảm nhận?do các bộ phận nào đảm nhận? I. Tiªu ho¸ ë khoang miÖngI. Tiªu ho¸ ë khoang miÖng1. CÊu t¹o1. CÊu t¹oKhoang miÖng cã nh÷ng c¬ quan Khoang miÖng cã nh÷ng c¬ quan nµo tham gia vµo qu

14 Đọc thêm

Nghiên cứu nuôi thử nghiệm, lựa chọn giống gà phù hợp với vùng gò đồi Sóc Sơn - Hà Nội pdf

NGHIÊN CỨU NUÔI THỬ NGHIỆM LỰA CHỌN GIỐNG GÀ PHÙ HỢP VỚI VÙNG GÒ ĐỒI SÓC SƠN HÀ NỘI

trung vào vùng có điều kiện chăn nuôi song khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Chúng tôi tiến hành đề tài trên thuộc đề tài cấp thành phố: “Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ để chăn nuôi gia cầm thả vườn nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo ở vùng gò đồi Sóc Sơn, Hà Nội” với mục tiêu: Xác định được giống gà thả vườn năng suất chất lượng cao phù hợp với vùng gò đồi Sóc Sơn - Hà Nội. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Đề tài tiến hành tại 3 Hồng Kỳ, Nam Sơn, Minh Trí - Sóc SơnHà Nội. Trên gà nuôi thịt: Sasso-Lương Phượng, Lương Phượng (LP), Ri; gà nuôi sinh sản: Sasso-Lương Phượng, Lương Phượng, Ai Cập, Newhampshire. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 3 n¨m 2006 Phương pháp nghiên cứu Các giống gà đã lựa chọn sơ bộ Nội dung Tên giống tham gia Số gà/hộ (con) Số hộ nuôi/ (hộ) Số gà / (con) Số gà/ 3 (con) Sasso-LP 100 3 300 900 LP 100 3 300 900
Xem thêm

6 Đọc thêm

Nghiên cứu thực trạng ung thư vú và kiến thức, thực hành phát hiện sớm ung thư vú của phụ nữ huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG UNG THƯ VÚ VÀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ VÚ CỦA PHỤ NỮ HUYỆN SÓC SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đặt vấn đề Ung thư vú (UTV) là bệnh ung thư thường gặp và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ tại nhiều nước trên thế giới và Việt Nam. ở Việt Nam, theo thống kê mới nhất, Hà Nội (năm 2001-2004) có tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi của UTV là 29,7/100.000 dân [7]; còn TP Hồ Chí Minh (năm 2003) có tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi của UTV là 19,4/100.000 dân. ở Mỹ, năm 2003 có khoảng 211300 trường hợp mới mắc và 39800 trường hợp chết do UTV [14] còn năm 2006 có khoảng 212920 trường hợp mới mắc và 40970 trường hợp chết do UTV [22]. Các chương trình tầm soát rộng lớn tại nhiều quốc gia ở Bắc Âu, Canada, Mỹ, áp dụng phương pháp khám lâm sàng tuyến vú, chụp vú cho phụ nữ sau tuổi 40 đã cho thấy sự giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do UTV [20]. Theo thống kê ở các bệnh viện chuyên khoa cho thấy bệnh nhân UTV đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn (50-60% đến ở giai đoạn III, IV). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như: chúng ta chưa chú ý tới công tác tuyên truyền trên thông tin đại chúng; người phụ nữ chưa có ý thức chú ý tới các triệu chứng bất thường để có thể đi khám sớm; các chương trình tầm soát phát hiện sớm UTV còn ít, nhỏ lẻ [8]. Năm 2007, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chương trình Phòng chống ung thư quốc gia đã được phê duyệt và được triển khai mạnh mẽ trên cả nước từ năm 2008. Hà Nội là thủ đô của cả nước, là trung tâm văn hoá, chính trị và kinh tế, nơi có lực lượng lao động nữ chiếm 48% tổng số lao động có việc làm, đây là nguồn nhân lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô. Mặc dù trong những năm qua Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích trong công tác chăm sóc sức khoẻ (CSSK), nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Song việc CSSK phụ nữ, trong đó phát hiện sớm một số bệnh ung th ư đặc biệt là bệnh ung thư vú ở phụ nữ chưa được quan tâm đầu tư một cách thoả đáng, dẫn đến những thách thức to lớn đối với công tác nâng cao sức khoẻ, tăng tuổi thọ của phụ nữ. Sóc Sơn là một huyện xa trung tâm của thủ đô Hà Nội. Huyện có một phần địa hình đồi núi, có bãi chứa rác thải tập trung lớn nhất Hà Nội. Năm 2006, trên địa bàn huyện đã xảy ra tin đồn về "làng u" tại thôn Lương Đình, xã Bắc Sơn. Câu hỏi được đặt ra là: Sóc Sơn - huyện ngoại thành Hà Nội, gần hai trung tâm khám và điều trị ung thư là bệnh viện K Trung ương và bệnh viện Ung Bướu Hà Nội (chưa kể đến khoa Ung bướu của bệnh viện Bạch Mai và khoa Y học phóng xạ của bệnh viện 103) thì thực trạng mắc UTV của phụ nữ trên địa bàn ra sao?, kiến thức của người dân nói chung và của chị em phụ nữ nói riêng về phát hiện sớm UTV như thế nào? ,.v.v. Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi tiến hành đề tài "Nghiên cứu thực trạng ung thư vú và kiến thức, thực hành phát hiện sớm ung thư vú của phụ nữ huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội" với hai mục tiêu: 1. Mô tả tỷ lệ mắc ung thư vú của huyện Sóc Sơn năm 2007. 2. Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành phát hiện sớm ung thư vú của phụ nữ và nhân viên y tế tại 04 xã của huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội. Đây là đề tài được tiến hành lồng ghép trong chương trình Phòng chống ung thư của thành phố Hà Nội năm 2008.
Xem thêm

201 Đọc thêm

Tổng quan về thẻ thanh toán

TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN

Ch ươ ng 1: T ổ ng quan v ề th ẻ thanh toán ......................................................................................3 Ch ươ ng 2: Phân lo ạ i th ẻ thanh toán .............................................................................................6 1. Theo công ngh ệ s ả n xu ấ t th ẻ ................................................................................................6 2. Theo ph ạ m vi lãnh th ổ s ử d ụ ng th ẻ ......................................................................................6 3. Theo ngu ồn tài chính đả m b ả o cho vi ệ c s ử d ụ ng th ẻ ............................................................6 4. Theo ch ủ th ể phát hành ........................................................................................................7 5. Theo hình th ứ c liên k ế t phát hành ........................................................................................7 6. S ử d ụ ng k ế t h ợ p trong tên g ọ i s ả n ph ẩ m th ẻ .........................................................................8 Ch ươ ng 3: Tìm hi ể u v ề mã BIN t ạ i Vi ệ t Nam .............................................................................9 Ch ươ ng 4: Các t ổ ch ứ c th ẻ qu ố c t ế ............................................................................................ 11 Ch ươ ng 5: Các t ổ ch ứ c chuy ể n m ạ ch th ẻ c ủ a Vi ệ t Nam ............................................................ 18 Ch ươ ng 6: M ộ t s ố giao d ị ch c ơ b ả n trên ATMPOS .................................................................. 23 Ch ươ ng 7: Nh ậ n d ạ ng r ủ i ro v ề s ử d ụ ng th ẻ ngân hàng .............................................................. 25 Ch ươ ng 8: M ộ t s ố v ị trí làm vi ệ c trong l ĩnh vự c th ẻ ................................................................... 27 A. M ả ng kinh doanh th ẻ ........................................................................................................ 27 B. M ả ng nghi ệ p v ụ phát hành, thanh toán, tra soát. ................................................................ 31 C. M ả ng nghi ệ p v ụ qu ả n lý r ủ i ro và x ử lý tranh ch ấ p............................................................ 33 D. M ả ng nghi ệ p v ụ v ậ n hành h ệ th ố ng .................................................................................. 34 E. M ả ng công vi ệc liên quan đế n th ẻ tín d ụ ng qu ố c t ế ........................................................... 37 Ch ươ ng 9: M ột số kiến thức nâng cao về thẻ ............................................................................. 39 1. Chu ẩn bảo mật PCI DSS .................................................................................................... 39 2. Ch ươ ng trình 3D Secure .................................................................................................... 40 3. Nguyên t ắc bảo vệ thẻ thanh toán ...................................................................................... 41 4. M ười sáu mẹo hạn chế gian lận thẻ tín dụng ...................................................................... 42
Xem thêm

44 Đọc thêm

Kiện toàn BCH,BTV

KIỆN TOÀN BCH,BTV

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Trì Quang Số : B/C_ ĐTN Trì Quang, ngày 30 tháng 11 năm 2010 Báo cáo Thực trạng hiện nay về công tác tổ chức Đoàn cơ sở Trì Quang khóa I X nhiệm kỳ 2006 - 2011Tháng 11 năm 2006 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trì Quang đã diễn ra, tại Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 13 đồng chí, 03 đồng chí trong BTV đó là :1. Đ/c Bùi Văn Sinh - uỷ viên BTV chức vụ - Bí th2. Đ/c Ngô Thị Nguyệt - ủy viên BTV chức vụ - Phó Bí th3. Đ/c Ngô Hữu Tởng - ủy viên BTV.4. Đ/c Nguyễn Hoàng Long - ủy viên Ban chấp hành ( UV.BCH ) 5. Đ/c Phạm Thị Lý - UV. BCH -Bí th chi đoàn (BTCĐ) thôn Cầu Nhò6. Đ/c Lý Văn Long - UV. BCH - BTCĐ thôn Làng ẻn7. Đ/c Đặng Ngọc Quỳnh - UV. BCH - BTCĐ thôn Làng Đào II 8. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết - UV. BCH - BTCĐ thôn Tân Lập9. Đ/c Lâm Văn Đoàn - UV. BCH - BTCĐ thôn Tiến Lập10. Đ/c Lơng Xuân Thái - UV. BCH - BTCĐ thôn Nhò Trong11. Đ/c Trịnh Thị Thu - UV. BCH - BTCĐ trờng tiểu học số 212. Đ/c Phạm Văn Trinh - UV. BCH - BTCĐ thôn Tân Thợng13. Đ/c Hoàng Minh Đông - UV. BCH - BTCĐ thôn Trì Thợng 2 Đến cuối năm 2009 do trong quá trình luân chuyển công tác, cũng nh một số đồng chí phải đi làm ăn xa đến nayBCH, BTV đoàn khuyết 07 đồng chí : 1. Đ/c Ngô Hữu Tởng chuyển công tác đến văn phòng UBND huyện Bảo Thắng. 2. Đ/c Trịnh Thị Thu - thôi giữ chức vụ BTCĐ 3. Đ/c Lơng Xuân Thái - chuyển địa phơng đi làm ăn xa. 4. Đ/c Đặng Ngọc Quỳnh - thôi giữ chức vụ BTCĐ 5. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết - thôi giữ chức vụ BTCĐ 6. Đ/c Phạm Thị Lý - chuyển địa phơng đi làm ăn xa
Xem thêm

2 Đọc thêm

Vẻ đẹp núi Vệ Linh - Nơi Thánh Gióng về trời pdf

VẺ ĐẸP NÚI VỆ LINH NƠI THÁNH GIÓNG VỀ TRỜI

Phía Đông núi Hàm Lợn có núi Don cao 327m. Về phía Bắc có núi Thanh Lanh cao 427m, núi Bà Tượng cao 334m, núi Lục Dinh cao 294m. Ngoài ra, còn có các ngọn núi Bàn Cờ, Cao Tung, Mũi Cày, Trảm Tướng Lịch sử ngẫu nhiên (mà cũng tất nhiên chăng?) khi chọn núi Sóc Sơn cao 308m để ghi lại dấu ấn lịch sử hào hùng qua hình tượng người anh hùng làng Gióng “phá tặc thượng hiềm tam tuế vãn/đằng không do hận cửu thiên đê” (đánh giặc lúc ba tuổi vẫn cho là muộn/lên chín tầng trời vẫn hận chưa cao - thơ Chu Thần Cao Bá Quát, 1805- 1855). Đứng trên đỉnh núi Vệ Linh, tương truyền là nơi Thánh Gióng bay về trời, du khách sẽ cảm nhận hết vẻ đẹp về hình thế địa lý, vẻ đẹp thiên nhiên của ngọn núi có rất nhiều thông và còn khá nhiều cổ thụ trong khu vực thắng cảnh. Cũng trong giây phút đặt chân lên chỗ người anh hùng huyền thoại sau khi hoàn thành sứ mạng của mình đã bay lên trời trong ánh hào quang sáng rực, du khách có thể hình dung lại cả một quá khứ hào hùng để thêm tự hào về đất nước mình, dân tộc mình. Tại khu vực di tích đền Sóc, vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm, nhân dân trong vùng lại tưng bừng bước vào lễ hội 3 ngày để tưởng nhớ người anh hùng Thánh Gióng (còn tại quê hương của người anh hùng, làng Phù Đổng, Gia Lâm, thì lễ hội diễn ra vào ngày 09/4). Trò chơi đặc sắc nhất của lễ hội đền Sóc là trò cướp giò hoa. Giò hoa gồm 500 bông được làm băng tre non, mô phỏng lại tích Thánh Gióng khi roi sắt gẫy đã nhổ tre hai bên đường làm vũ khí tiếp tục đánh giặc.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Giáo án mạng vật liệu xây dựng 1 pdf

GIÁO ÁN MẠNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG 1 PDF

1. Khạiäú giỉỵa pháưn thãø têch hon ton âàûc so våïi thãø ch tỉû nhiãn ca máùu váût liãûu. Âäü âàûc âỉåüc k hiãûu â, thỉåìng tênh bàòng %. lãû giỉỵa pháưn thãø têch räùng so våïi thãø têch tỉû nhiãn ca máùu váût liãûu. iãûu r, thỉå ên bàòng % 2. Cäng thỉïc tênh: â = héa: - Khäúi lỉåüng thãø têch phủ thüc vo kãúït cáúu näüi bäü bn thán váût liãûu, khäúi lỉåüng thãø têch xäúp phủ thüc vo kêch thỉåïc hảt v sỉû sàõp xãúp giỉỵa cạc hảt. - Biãút khäúi lỉåüng thãø têch ta c, âäü räùng, cỉåìng âäü, âäü hụt nỉåïc, hãû säú truưn nhiãût ca váût liãûu, v.v Ngoi ra, tỉo, γox ta cọ thãø tênh toạn dỉû tr âỉåüc phỉång tiãûn váûn chuøn váca váût liãûu häùn håüp. lỉåüng thãø têch ca cạc loải váût liãûu xáy dỉûng b lỉåüng thãø têch γo ca mäüt säú loải váût li+ Gảch ngo+ BIII. ÂÄÜ ÂÀÛC , ÂÄÜ RÄÙNG: niãûm: Âäü âàûc hay máût âäü ca váût liãûu l t stêÂäü räùng l t
Xem thêm

7 Đọc thêm

THƯ (ĐIỆN) GỬI TỚI THẦY CÔ GIÁO CŨ NHÂN DỊP NĂM MỚI

THƯ (ĐIỆN) GỬI TỚI THẦY CÔ GIÁO CŨ NHÂN DỊP NĂM MỚI

Lời chúc mừng năm mới của học trò cũ Ngô Thanh Tùng gửi đếnngười thầy giáo của mình.Người nhận: thầy Trần Thanh Sơn, Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội Nhân dịp năm mới Kỉ Sửu2009, em kính chúc thầy và toàn thể gia đình dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, và thành đạt!Người gửi: Học sinh cũ Ngô Thanh Tùng, đường Dương Quảng Hàm, cầu Giấy, Hà Nội.Trích: loigiaihay.com

1 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn phân tích tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng p1 pdf

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG P1 PDF

1. Khạiäú giỉỵa pháưn thãø têch hon ton âàûc so våïi thãø ch tỉû nhiãn ca máùu váût liãûu. Âäü âàûc âỉåüc k hiãûu â, thỉåìng tênh bàòng %. lãû giỉỵa pháưn thãø têch räùng so våïi thãø têch tỉû nhiãn ca máùu váût liãûu. iãûu r, thỉå ên bàòng % 2. Cäng thỉïc tênh: â = héa: - Khäúi lỉåüng thãø têch phủ thüc vo kãúït cáúu näüi bäü bn thán váût liãûu, khäúi lỉåüng thãø têch xäúp phủ thüc vo kêch thỉåïc hảt v sỉû sàõp xãúp giỉỵa cạc hảt. - Biãút khäúi lỉåüng thãø têch ta c, âäü räùng, cỉåìng âäü, âäü hụt nỉåïc, hãû säú truưn nhiãût ca váût liãûu, v.v Ngoi ra, tỉo, γox ta cọ thãø tênh toạn dỉû tr âỉåüc phỉång tiãûn váûn chuøn váca váût liãûu häùn håüp. lỉåüng thãø têch ca cạc loải váût liãûu xáy dỉûng b lỉåüng thãø têch γo ca mäüt säú loải váût li+ Gảch ngo+ BIII. ÂÄÜ ÂÀÛC , ÂÄÜ RÄÙNG: niãûm: Âäü âàûc hay máût âäü ca váût liãûu l t s
Xem thêm

5 Đọc thêm

Giống nhãn chín muộn PH-M99-1.1 pot

GIỐNG NHÃN CHÍN MUỘN PHM9911 1

Giống nhãn chín muộn PH-M99-1.1 1. Nguồn gốc: Do Viện Nghiên cứu rau quả phát hiện tại Hàm Tử (Châu Giang, Hưng Yên); Thực hiện khảo nghiệm ở một số tỉnh miền núi phía Bắc từ năm 2000. Bộ Nông nghiệp &PTNT đã công nhận tạm thời (cho sản xuất thử) giống nhãn chín muộn PH-M99-1.1 (Quyết định 1147 QĐ/BNN-TT ngày 19/4/2006) 2. Đặc điểm của giống Lá: số lá chét khoảng 9,5 lá, lá chét dài 17,5 cm, chiều rộng lá chét 3,8-4 cm, phiến lá to màu xanh nhạt hơi mỏng, ít bóng và phẳng. Thời gian ra hoa đậu quả: hoa nở từ 1/3-5/4, thời gian thu hoạch tập trung từ 25/8-1/9, thuộc vào nhóm chín muộn. Quả: là giống quả to, khối lượng quả 11,5-11,8 gr/quả, tỷ lệ cùi/quả cao đạt trên 70%. Cây trồng khảo nghiệm năm thứ 4 đạt năng suất 8-10 kg quả/cây, cao hơn 60-100% so với giống địa phương. Chất lượng quả: đường tổng số 15-18%, Brix 18-20%, phụ thuộc vào chế độ chăm sóc, phân bón, nước tưới cũng có ảnh hưởng đến chất lượng quả. Sơ bộ tính toán cho thấy hiệu quả kinh tế của nhãn PH-M99-1.1 ở tuổi 4, mật độ 500 cây/ha cho năng suất 4,5 tấn quả/ha, thu 36 triệu đ/ha và lãi 18 triệu đ/ha (giống đại trà năng suất 2,5 tấn/ha, tổng thu 12,5 triệu và lỗ 5,5 triệu đ/ha)
Xem thêm

4 Đọc thêm

13 thói quen có hại cho sức khỏe pptx

13 THÓI QUEN CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE PPTX

13 thói quen có hại cho sức khỏe Trong cuộc sống thường nhật, có nhiều người biết tạo cho mình thói quen có lợi cho sức khỏe, nhưng cũng có không ít người tạo cho mình thói quen có hại cho sức khỏe. Từ thực tế đó, các nhà nghiên cứu đã tổng kết và cho biết: có 13 loại thói quen có hại cho sức khỏe mà mọi người cần nhận biết để phòng tránh. 1. Không ăn sáng Ăn sáng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sức khỏe mỗi người. Bữa ăn sáng đầy đủ chất sẽ tạo cho cơ thể có được tinh lực dồi dào, nâng cao hiệu quả công tác và học tập. Các chuyên gia y tế khuyên rằng: Không ăn sáng sẽ xảy ra nhiều điều hại, gây cảm giác khó chịu trong bụng. Ăn uống có thể tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, nếu không ăn sáng sẽ gây cảm giác đói, khiến cho cơ thể dễ mệt mỏi, nhức đầu, dẫn đến đường huyết thấp. Nếu không ăn sáng kéo dài dễ gây nên bệnh mạn tính như: viêm dạ dày, thiếu máu, cơ thể không đủ chất dinh dưỡng, mau lão hóa. 2. Ăn no xong uống nhiều nước Đi giày cao gót không tốt cho sức khỏe. Một số người lúc bình thường không nghĩ đến uống nước, đợi sau khi ăn xong mới uống nước và uống nước nhiều một lúc, thói quen đó không có lợi, ảnh hưởng tiêu hóa, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. 3. Ăn quá no
Xem thêm

5 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰCCẠNH TRANH Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀNỘI21

năng cạnh tranh, sức thu hút khách hàng hơn là những ngân hàng không nằm trong liênminh. Nhưng sự cạnh tranh dù là giữa nội – ngoại hay nội – nội vẫn là cần thiết. Vì như thếcác ngân hàng sẽ không ngừng cải thiện, không ngừng gia tăng chất lượng dịch vụ, luônluôn sáng tạo để làm thỏa mãn những đòi hỏi của đất nước, của người dân và các doanhnghiệp. Cạnh tranh với thị trường chứng khoán: Càng ngày chứng khoán càng trở nên lộ diện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vớicác ngân hàng về mặt huy động vốn trong dân. Trước kia chưa có chứng khoán thìngười dân sẽ gửi tiền nhàn rỗi của mình vào các ngân hàng nhằm kiếm các khoản lợitức. Nhưng nay, chứng khoán đã làm giảm lượng huy động vốn nhàn rỗi của các ngânhàng. Những người dân có tiền nhàn rỗi họ sẵn sàng lao vào đầu tư chứng khoán với hivọng kiếm lời cao hơn là gửi tiền vào ngân hàng (tuy có rủi ro cao hơn). Bên cạnh đó,các doanh ngiệp ngoài kênh huy động vốn là vay mượn các ngân hàng họ còn có cách làphát hành cổ phiếu ra thị trường. Đấy cũng là một cách tốt để huy động vốn. 2.2. Khái quát về Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Nội2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân Hàng Nông Nghiệp và PhátTriển Nông Thôn Hà NộiĐược thành lập theo quyết định số 51-QĐ/NH/QĐ ngày 27/6/1988 của TổngGiám đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với 1.182 lao động, 18 tỷ nguồn vốn, chủyếu là tiền gửi Ngân sách huyện và 16 tỷ dư nợ mà hầu hết là nợ cho vay các xí nghiệpQuốc doanh, các hợp tác xã đã trở thành nợ tồn động. Trụ sở, phương tiện, kho tàngkhông đáp ứng được yêu cầu kinh doanh. Ngân hàng phát triển nông nghiệp Hà Nộisớm phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh với các Ngân hàng đã có bề dày hoạtđộng kinh doanh và có nhiều lợi thế hơn hẳn, không những thế còn luôn trong tình trạngthiếu vốn, thiếu tiền mặt, những năm đầu cùng với sự hỗ trợ nguồn vốn của Ngân hàngphát triển Nông nghiệp Trung ương cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vay vốncủa Liên hiệp các Công ty Lương thực Hà Nội để mua gạo cho nhân dân nội thành, mộtphần nhu cầu tiền mặt chỉ lương cho các doanh nghiệp Nhận rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước,
Xem thêm

18 Đọc thêm

Lịch sử đơn vị hình thành phông của UBND huyện Đông Anh

Lịch sử đơn vị hình thành phông của UBND huyện Đông Anh

I. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG Sự ra đời, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaUBND huyện Đông Anh a.Quá trình hình thành và phát triển Huyện Đông Anh trước kia là một phần huyện Kim Hoa (gồm Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn của Hà Nội, thị xã Phúc Yên của Vĩnh Phúc), thuộc phủ Bắc Hà và huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn thuộc trấn Kinh Bắc. Từ năm 1831 đến năm 1901, đất huyện Kim Hoa (Kim Anh) thuộc tỉnh Bắc Ninh. Năm 18761903, huyện Kim Anh sáp nhập với huyện Đông Ngàn thuộc phủ Từ Sơn thành huyện Đông Khê, thuộc phủ Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh, rồi được nhập phần lớn vào tỉnhPhù Lỗ (được thành lập ngày 6 tháng 10 năm 1901). Trấn Kinh Bắc xưa gồm 4 phủ Bắc Hà, Từ Sơn, Lạng Giang, Thuận An. + Phủ Hà Bắc gồm 4 huyện: Tân Phúc (Sóc Sơn), Kim Hoa (nay gồm Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn của Hà Nội, thị xã Phúc Yên của Vĩnh Phúc), Hiệp Hoà, Việt Yên (Bắc Giang). Trong đó huyện Kim Hoa gồm:(năm Thiệu Trị thứ nhất (1841) bị đổi thành Kim Anh),gồm các tổng: tổng Phù Lỗ (gồm các xã Phù Lỗ, Phù Xá, Khê Nữ, Nhạn Tái, Bắc Giã, Xuân Nội, Tảo Mai, Thái Phù, Càn Khê, Kim Tiên, Xuân Kỳ, Liên Lý; nay thuộc phần đất các xã Nguyên Khê, Xuân Nội của huyện Đông Anh và thị trấn Phù Lỗ huyện Sóc Sơn), tổng Kim Hoa (gồm các xã Kim Hoa, Xuân Hoa, Thanh Tồi, Khả Do; nay thuộc phần đất các xã Kim Hoa, Thanh Lâm của huyện Mê Linh, xã Nam Viêm và phường Phúc Thắng của Phúc Yên), tổng Gia Thượng (gồm các xã Gia Thượng, Phù An, Chi Đông, Lâm Hộ, Giai Tạ; nay là phần đất thuộc các xã thị trấn: Thanh Lâm, Chi Đông, Quang Minh,... huyện Mê Linh), tổng Đông Đồ (gồm các xã Đông Đồ, Chu Lão, Sơn Du, Thụy Hà, Tằng My; nay là phần đất thuộc các xã Nam Hồng (Tằng My), Bắc Hồng (Thụy Hà,...), Nguyên Khê (Sơn Du) huyện Đông Anh Hà Nội), tổng Ninh Bắc (gồm các xã Ninh Bắc, Gia Hạ (Hương Gia), Nội Phật (Nội Bài), Đông Bài, Đống Mai (Mai Đình); nay là phần đất thuộc các xã Phú Cường (Hương Gia), Quang Tiến (Ninh Bắc, Nội Bài), Song Mai của huyện Sóc Sơn), tổng Cổ Bái (gồm các xã Cổ Bái, Thạch Lỗi, Thanh Nhàn, Hiền Lương, Phù Lai, Thắng Trí; nay là phần đất thuộc các xã Thanh Xuân (Thanh Nhàn, Thạch Lỗi), Hiền Ninh (Hiền Lương), Minh Trí (Thắng Trí),... huyện Sóc Sơn), tổng Quan Đình, tổng Tiên Dược, tổng Xuân Bảng. Nay là phần đất thuộc các huyện Mê Linh, Sóc Sơn của Hà Nội.
Xem thêm

Đọc thêm

Người đưa cây ổi về Phượng Hoàng pptx

NGƯỜI ĐƯA CÂY ỔI VỀ PHƯỢNG HOÀNG PPTX

Người đưa cây ổi về Phượng Hoàng Những năm gần đây, ổi trở thành một trong những cây trồng chủ lực tại huyện Thanh Hà (Hải Dương). Với hương vị thơm ngon, năng suất và thu nhập khá, nên diện tích trồng ổi liên tục tăng. Tại Phượng Hoàng, mặc dù mới bắt đầu đưa vào trồng đại trà cách đây 4 năm, nhưng ổi đã thực sự trở thành cây thoát nghèo của nhiều gia đình. Người có công đưa cây ổi về Phượng Hoàng là anh Lưu Cung Xứng. Men theo con đường đê uốn lượn, chúng tôi tìm về gia đình anh Lưu Cung Xứng, ngôi nhà cao tầng khang trang nằm giữa màu xanh bạt ngàn của cây trái. Sinh năm 1966 trong một gia đình đông anh em, ngay từ nhỏ, Xứng đã phải nếm trải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Năm 1983, cũng như bao người con khác của quê hương Phượng Hoàng, anh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân. Nhưng do sức khỏe yếu nên 6 tháng sau, anh xuất ngũ trở về địa phương. Năm 1986, anh lập gia đình và ra ở riêng. Nhà cửa chưa có, trong tay lúc đó chỉ có hơn 1 sào ruộng trồng lúa bấp bênh, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ gặp phải muôn vàn gian khó. Đến khi Nhà nước có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích cấy lúa sang trồng quất. Anh cho biết: "Quất khi đó có giá lắm, một cây quất có khi đổi được cả một thúng thóc. Hai vợ chồng chắt chiu dành dụm, nói chung cũng đủ ăn". Năm 1994, anh mua thêm 2 sào vườn để mở rộng diện tích trồng quất. Rồi dần dần diện tích ấy tăng lên 5 sào, 7 sào, rồi 1 mẫu (1 mẫu Bắc Bộ = 3.600m2), và cuối cùng tăng lên 6 mẫu. Với 6 mẫu vườn, anh Xứng trồng toàn bộ vải và quất. Những năm đầu thu nhập còn tạm ổn, càng về sau, khi những loại cây trồng này được người dân trồng một cách ồ ạt, nên giá trị thu nhập từ loại cây này giảm. Thêm vào đó, thiên tai bất thường khiến cả vườn cây ăn trái rộng lớn của gia đình anh đứng trước nguy cơ xóa sổ. Lại một lần nữa, anh bắt đầu hành trình đi tìm lời giải cho bài toán chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thời điểm này, tại các Liên Mạc, Tân Việt, phong trào trồng ổi
Xem thêm

3 Đọc thêm

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI31

chế: như đến cuối tháng thường không vào được sổ nhật ký chung do tình trạng đầy dòng, tràn dữ liệu, dẫn đến sai sót- Công việc của kế toán trưởng và kế toán tổng hợp còn rất nặng nề, nhất là vào những ngày cuối tháng, cuối quý, hoặc cuối năm gây ra áp lực công việc, căng thẳng sẽ rất dễ gây ra sai sót.- Về kế toán bán hàng và công nợ như trên đã nêu có 2 nhân viên kế toán phụ trách phần hành này, song do khối lượng công việc quá nhiều nên vào cuối tháng công việc do hai người này phụ trách quá nặng nề, dẫn tới hiệu quả chưa cao. Việc phân công công việc căn cứ vào đặc điểm khách hàng ( Đại lý, khách hàng lẻ) nhìn về tổng thể thì rất hợp lý song trong thực tế công việc việc phân chia này chưa hợp lý lăm do: Kế toán phụ trách mảng đại lý khối lượng công việc ít hơn rất nhiều so với kế toán bán lẻ. Do đại lý thì có mức giá xuất bán, mức chiết khấu chung, số lượng đại lý cũng ổn định ít thay đổi trong tháng. Trong khi đó, khách hàng lẻ thì số lượng lớn lại thay đổi liên tục trong thời gian ngắn, mức giá, mức chiết khấu mỗi khách hàng mỗi công trình lại khác nhau nên khối lượng công việc rất nhiều.3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị điện nước Hà Nội. Tổ chức hạch toán kế toán có tốt hay không có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả kinh doanh cũng như quá trình định hướng kinh doanh, đặc biệt là tổ chức hạch toán phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy, phải luôn luôn tìm tòi, đổi mới, cải tiến để nâng cao chất lượng công tác tổ chức hạch toán kế toán cả về con người và thiết bị.Từ thực tế thực tập tại Công ty TNHH thiết bị điện nước HN, em xin đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, hạch toán kế toán của Công ty nói chung và của bộ phận bán hàng nói riêng như sau:Công ty cần bổ sung thêm nhân viên kế toán bán hàng để đảm trách một phần kế toán bán lẻ để giảm gánh nặng công việc cho kế toán bán lẻ, để việc hạch toán kế toán được hiệu quả và nhanh chóng. Ngoài ra Công ty cũng cần tuyển thêm kế toán thuế, kế toán chi phí và tính giá thành các hạng mục công trình mà Công ty
Xem thêm

7 Đọc thêm

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p1 ppsx

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG ĐỔ MÓNG CÔNG TRÌNH P1 PPSX

3 1. Khạiäú giỉỵa pháưn thãø têch hon ton âàûc so våïi thãø ch tỉû nhiãn ca máùu váût liãûu. Âäü âàûc âỉåüc k hiãûu â, thỉåìng tênh bàòng %. lãû giỉỵa pháưn thãø têch räùng so våïi thãø têch tỉû nhiãn ca máùu váût liãûu. iãûu r, thỉå ên bàòng % 2. Cäng thỉïc tênh: â = héa: - Khäúi lỉåüng thãø têch phủ thüc vo kãúït cáúu näüi bäü bn thán váût liãûu, khäúi lỉåüng thãø têch xäúp phủ thüc vo kêch thỉåïc hảt v sỉû sàõp xãúp giỉỵa cạc hảt. - Biãút khäúi lỉåüng thãø têch ta c, âäü räùng, cỉåìng âäü, âäü hụt nỉåïc, hãû säú truưn nhiãût ca váût liãûu, v.v Ngoi ra, tỉo, γox ta cọ thãø tênh toạn dỉû tr âỉåüc phỉång tiãûn váûn chuøn váca váût liãûu häùn håüp. lỉåüng thãø têch ca cạc loải váût liãûu xáy dỉûng b lỉåüng thãø têch γo ca mäüt säú loải váût li+ Gảch ngo+ BIII. ÂÄÜ ÂÀÛC , ÂÄÜ RÄÙNG: niãûm:
Xem thêm

5 Đọc thêm

CÁCH CHO TRẺ ĂN DẶM KIỂU NHẬT ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẦY ĐỦ

CÁCH CHO TRẺ ĂN DẶM KIỂU NHẬT ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẦY ĐỦ

Còn với những đứa tr ẻ như Ổi, khi đã có một quãng thời gian dài bị ép ăn thứ mình không thích, bị ấn t ượng sợ ăn thì ngay cả bây giờ đã ăn ngon miệng với hầu hết mọi thứ, nhưng vẫn còn[r]

66 Đọc thêm

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Bài viết phân tích những kết quả đã đạt được sau 6 năm thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Sóc Sơn. Toàn huyện có 18/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17,8 tiêu chí/xã. Thu thập số liệu thông qua 100 phiếu điều tra thiết kế sẵn, đối tượng lựa chọn khảo sát là người dân trên địa bàn 2 xã Phú Minh và xã Nam Sơn.

Đọc thêm

Cùng chủ đề