NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ B TYPE NATRIURETIC PEPTIDE HUYẾT TƯƠNG CỦA BỆNH NHÂN TRƯỞNG THÀNH SUY TIM MẠN TÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ B TYPE NATRIURETIC PEPTIDE HUYẾT TƯƠNG CỦA BỆNH NHÂN TRƯỞNG THÀNH SUY TIM MẠN TÍNH":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bên cạnh những mặt tích cực của thời kỳ hội nhập kinh t ế quốc tế mang lại, mặt trái của nền kinh tế hiện nay ã có những ảnh hưởng tiêu cực ến các vấnề ạo ức, luân lý, ịnh hướng giá trị, thế giới quan, nhân sinh quan, l ối sống vàvăn hóa giao ti ếp... của nhiều tầng lớp trong x ã hội, trong ó có thế hệ trẻ - họcsinh các trường phổ thông. Khi nói ến học sinh trong các nhà trường phổ thông, tức là nói ến thế hệ trẻ ang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết tiếnbộ về xã hội nói chung v à sự phát triển của ất nước nói riêng. Họ chính là chủnhân tương lai của ất nước, là lực lượng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.Trong Ngh ị quy ết Trung ương II kh óa VIII kh ẳng ịnh: “ Muốn ti ến h ànhcông nghiệp hóa, hiện ại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và ào tạo,phát huy ngu ồn lực con ng ười, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, b ền vững”.Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04/11/2013 về ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ào tạoã nêu: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện ạihóa, xã h ội hóa, dân ch ủ hóa, h ội nh ập qu ốc t ế, thích ứng v ới n ền kinh t ế th ị trường ịnh hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo d ục g ắn v ới phát triển khoa h ọcvà công ngh ệ, t ập trung vào nâng cao ch ất l ượng, ặc bi ệt ch ất l ượng giáo d ụcạo ức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ể một mặt á p ứng yêu cầu phát tri ển kinh t ế - xã h ội, ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hi ện ại hóa ất nước,ảm bảo an ninh qu ốc phòng; M ặt khác ph ải chú tr ọng th ỏa mãn nhu c ầu phát triển của mỗi người học, những người có năng khiếu ược phát triển tài năng".Vậy có thể nói, trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay và nhất là khi ViệtNam ã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với nhiều thời cơ và tháchthức, giáo dục và ào tạo nước nhà lại càng cần ổi mới mạnh mẽ cho phù hợp với thời ại. Đại h ội Đảng kho á X ã kh ẳng ịnh: “ Con ng ười l à v ốn qu ý nh ất”;Giáo dục và ào tạo, khoa học và công nghệ ược coi là “Quốc sách hàng ầu”. Mục tiêu giáo dục của nước ta ã ược ghi nhận tại Luật Giáo dục là: “Đào tạo con
Xem thêm

Đọc thêm

Kỹ thuật thi công II - Chương 6 doc

KỸ THUẬT THI CÔNG II - CHƯƠNG 6 DOC

Kim tra dm, tin hnh vch sn cỏc ng tim, trc, cao trỡnh lờn b mt dm, gn vo dm cỏc dõy thng dựng iu chnh dm trong quỏ trỡnh cu lp. La chn v tớnh toỏn cỏc thit b treo buc, cu lp dm. i vi dm cú chiu di nh hn 6m thng s dng chựm dõy cu hai nhỏnh, i vi dm cú chiu di ln hn 6m dựng ũn cu, khung cu 2. B trớ dm Dm cú th b trớ ngay trờn phng tin vn chuyn hoc b trớ trờn mt bng cu lp, trong cỏc cỏch b trớ ó nờu, yờu cu b trớ dm nm trong tm vi ó c tớnh toỏn ng thi m bo thun tin cho quỏ trỡnh cu lp, khụng cn tr n cỏc quỏ trỡnh thi cụng khỏc (tham kho cỏch b trớ dm bờ tụng ct thộp). 3. Chn cn trc lp ghộp Vi dm loi nh (L < 6m) cú th dựng mt cn trc lp ghộp. Vi dm loi ln (L > 6m) cú th phi dựng hai cn trc cu lp (bin phỏp u cu). Cỏc cn trc c la chn phi tha món cỏc thụng s tớnh toỏn. Khi s dng hai cn trc lp ghộp, thun tin cho iu khin v thi cụng nờn s dng hai cn trc ging nhau. 4. Quỏ trỡnh lp ghộp dm thộp Trỡnh t v cỏc thao tỏc lp ghộp dm thộp tng t nh khi lp ghộp dm bờ tụng ct thộp. Khi treo buc dm cu lp cú th dựng dõy cu vn nng v khúa bỏn t ng treo hoc dựng múc st xõu qua cỏc l dựng c nh ray cu trc vi dm Khi cu lp dm loi nh cú th dựng cn trc thụng thng. Khi cu lp dm nng cú th dựng hai cn trc nõng dm hoc dựng hai cn trc nõng na dm, mt u ca na dm s c liờn kt vi vai ct, u kia s c t tm thi lờn gi trung gian (loi gi ta trung gian cú th ch to d dng, s dng c nhiu ln v cú th di chuyn d dng). u im ca phng phỏp cu lp bng hai cn trc l cú th s dng cn trc loi nh lp ghộp dm, loi cn trc ny cú th s dng lp CCC
Xem thêm

9 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

GI ẢNG VI ÊN GIÀ M ỘT GIẢNG VI ÊN CÓ TU ỔI NGHỀ CAO TH Ì KHÔNG NHI ỀU TH Ì ÍT NG ƯỜI GIẢNG VI ÊN ĐÓ CŨNG Đ Ã ĐÚC KẾT CHO M ÌNH NH ỮNG KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY, TRONG TR ÌNH ĐỘ CHUY ÊN[r]

13 Đọc thêm

BÀI 52. ĐỊA Y

BÀI 52. ĐỊA Y

Kết luận*Hình dạng Địa y:- Hình v¶y: lµ những b¶n máng,dÝnh chÆt vµo vá c©y.- Hình cµnh: tr«ng gièng 1 cµnhc©y nhá ph©n nh¸nh.- Hình bói sîi m¾c vµo cµnh c©y.1-T¶o2- NÊmKt lunNm:các sợi nấm khụng mu chngcht hút nớc và muối khoáng*a y cúcu to gm:cung cấp cho tảo.To:L cỏc t bo vy xanh nhờchất diệp lục đã chế tạo chất

14 Đọc thêm

Những phòng khách mùa đông đẹp đến ngỡ ngàng potx

NHỮNG PHÒNG KHÁCH MÙA ĐÔNG ĐẸP ĐẾN NGỠ NGÀNG POTX

TRANG 1 NH ỮNG PH ÒNG KHÁCH MÙA ĐÔNG ĐẸP ĐẾN NGỠ NG ÀNG V ỚI NHỮNG PHÁ CÁCH TRONG VIỆC TRANG TRÍ, PH ÒNG KHÁCH C ỦA NHÀ B ẠN CÓ THỂ TRỞ N ÊN TH ẬT LẠ LÙNG VÀ ĐẶC BIỆT HƠN BAO GIỜ H ẾT.[r]

13 Đọc thêm

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 pptx

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO - BÀI 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 PPTX

Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ .ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm Giỏo ỏn húa hc lp 11 nõng cao - Bi 57 BI THC HNH S 6 Tớnh cht ca mt vi dn xut halogen, ancol, phenol I - Mc tiờu bi hc Cng c kin thc v tớnh cht vt lớ v hoỏ hc ca mt s dn xut hal, ancol, phenol. Rốn luyn k nng tớờn hnh thớ nghim lng nh vi cỏc cht chỏy n c. II - Chun b 1. Dng c thớ nghim Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ .ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm ng nghim ốn cn B giỏ thớ nghim n gin ng hỳt nh gt Giỏ ng nghim
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tìm kiếm sự đơn giản trong Google pptx

TÌM KIẾM SỰ ĐƠN GIẢN TRONG GOOGLE PPTX

Theo nh ên gia, chính cách ti à c ã ào vi ìm ki ày ngày càng giành ên, m à Google c khó có th ình thông qua website này.[r]

3 Đọc thêm

Tài liệu Vở giấy A4 rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho HS Tiểu học.(In giấy A4)

TÀI LIỆU VỞ GIẤY A4 RÈN CHỮ VIẾT ĐÚNG VIẾT ĐẸP CHO HS TIỂU HỌC IN GIẤY A4

C V L M L C M Đ N T Ngu n Ώǜ ǣίσT V t Nς; Θʸ ȯʎn hò ên ǡμế Ƒ LJΛgȤŪ Đ õ u gȽ Ȳ ɛȰKhông c n ch nh s a gì thêm, ch c n in 2ầ ỉ ử ỉ ầm t đ dùngặ ểȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Xem thêm

8 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỘT SỐ BỆNH HẠI CÂY KEO TAI TƯỢNG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỘT SỐ BỆNH HẠI CÂY KEO TAI TƯỢNG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

nghiên cứu về sâu và bệnh gây thiệt hại cho cây A. auriculiformisvườn ươm.Lucgo J. N. thuộc phòng môi trường và tài nguyên thành phố Cebu, Philippinđã phát hiện thấy một số bệnh trên A. mangium.Trong thực tế có một số nấm bệnh đã được phân lập từ một số loài keo.Đó là nấm Glomerella cingulata gây bệnh đốm lá ở A. simsii; nấmUromycladium robinsonii gây bệnh rỉ sắt ở lá giả loài A. melanoxylon; nấmOidium sp. có trên các loài A. mangium và A. Auriculiformis ở Trung Quốcnhưng loài A. confusa (Đài Loan tương tự) địa phương lại không bị bệnh.Cácnghiên cứu về các loại bệnh ở keo Acacia cũng đã được tập hợp khá đầy đủvào cuốn sách “Cẩm nang bệnh keo nhiệt đới ở Ôxtrâylia, Đông Nam Á và ấnĐộ” (A Manual of Diseases of Tropical Acacias in Australia, South-east Asiaand India. Old et al., 2000) trong đó có các bệnh khá quen thuộc đã từng gặpở nước ta như bệnh bệnh phấn trắng (Powdery mildew), bệnh đốm lá, bệnhphấn hồng và rỗng ruột (Heart rot) [24].1.3.2. N ững ng iên cứu về bện trong nướcKhí hậu Việt nam cũng đưa đến không ít những khó khăn, làm cản trởhoặc phá hoại cơ sở vật chất và thành quả của sản xuất lâm nghiệp như:Những thuận lợi cho sinh trưởng phát triển cây rừng, cũng là những thuận lợicho sự phát sinh, phát triển, lan tràn sâu bệnh hại thực vật. Nạn dịch sâu ăn lá,sâu đục thân, nấm cổ rễ.. phát sinh hầu hết ở khắp nơi, gây thiệt hại đáng kểcho sản xuất lâm nghiệp (Vương Văn Quỳnh và cs, 1996) [29].Bệnh cây ở Việt Nam rất phổ biến, các cây trồng ít nhiều đều bị bệnh.Song khoa học bệnh cây cũng như khoa học bệnh cây rừng nước ta lại đượcbắt đầu muộn hơn so với thế giới. Mặc dù trong thời kỳ thuộc Pháp, một số14nhà khoa học bệnh cây đã có những công trình nghiên cứu đến các loại nấmgây bệnh cây rừng, cây gỗ và cây cảnh, nhưng môn khoa học bệnh cây rừng
Xem thêm

92 Đọc thêm

Những mẫu phòng khách đẹp và thu hút docx

NHỮNG MẪU PHÒNG KHÁCH ĐẸP VÀ THU HÚT DOCX

TRANG 1 NH ỮNG MẪU PH ÒNG KHÁCH ĐẸP V À THU HÚT V ỚI NHỮNG PHÁ CÁCH TRONG VIỆC TRANG TRÍ, PH ÒNG KHÁCH NHÀ B ẠN CÓ THỂ TRỞ N ÊN L Ạ MẮT VÀ ĐẶC BIỆT HƠN BAO GIỜ HẾT.[r]

9 Đọc thêm

Chăm sóc người bệnh cao tuổi docx

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI DOCX

Chăm sóc người bệnh cao tuổi Suy giảm khả năng duy trì sự cân bằng nội môi, đặc biệt khi bị stress, là biểu hiện chính ở nhiều hệ cơ quan của người cao tuổi. Sự suy giảm này làm cho người cao tuổi (NCT) dễ mắc bệnh và có các biến đổi bất lợi đối với các biện pháp chẩn đoán và điều trị bệnh, kể cả lúc nằm viện. Đó là do suy giảm cơ quan đảm nhận vai trò khử độc các loại thuốc và hóa chất (là gan và thận) và các cơ quan khác có ảnh hưởng đến chức năng của tim, phổi, hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và hệ thần kinh. NGƯỜI CAO TUỔI MẮC NHIỀU BỆNH VÀ DỄ BỊ BỆNH NCT thường mắc các bệnh thực thể và bệnh tâm lý nhiều hơn người trẻ. Các bệnh này có thể làm cho NCT không thể thực hiện hoàn hảo các công việc trong sinh hoạt hằng ngày. Các công việc này bao gồm nhóm hoạt động hằng ngày (activities of daily living - ADLs), nhóm hoạt động hỗ trợ hằng ngày (instrumental activities of daily living - IADLs) và nhóm hoạt động cao cấp hằng ngày (advanced activities of daily living - AADLs). Việc thường xuyên không thể thực hiện được các nhóm hoạt động vừa nêu, làm cho NCT bị suy yếu và là một vấn đề rất được quan tâm nghiên cứu trong lĩnh vực lão khoa. Khám chữa bệnh cho người cao tuổi ở xã An Xuyên, TP Cà Mau. Sự suy yếu ít khi xảy ra riêng lẻ ở một cơ quan; NCT thường dễ bị tổn thương mạn ở các hệ cơ quan, thường mắc các bệnh mạn và không hồi phục ở vài hệ cơ quan. Ở bệnh nhân cao tuổi, trong khi điều trị các cơn bệnh cấp tính, thầy thuốc thường phải đối diện với nhiều bệnh mạn có liên quan đến cơn bệnh cấp. Khi hỏi và thăm khám các bệnh nhân cao tuổi, thầy thuốc cần có nhiều kinh nghiệm về các bệnh mạn của các hệ cơ quan khác và phải hiểu biết về sự liên quan của các bệnh này đối với cơn bệnh cấp tính của người bệnh. Đồng thời để xử trí tốt các tổn thương mạn và không hồi phục ở các hệ cơ quan của NCT, thầy thuốc luôn lưu ý đến tính chất biểu hiện cấp trên nền bệnh mạn thường gặp. BIỂU HIỆN CỦA BỆNH KHÔNG ĐIỂN HÌNH Tương tự quan điểm của các thầy thuốc nhi khoa là "trẻ em không phải là phiên bản thu nhỏ của người lớn", các bác sĩ lão khoa cũng khuyến cáo rằng "NCT không phải là phiên bản cũ của người trưởng thành còn trẻ". Các yếu tố được đề cập ở phần trên cho biết có sự thay đổi quan trọng ở một số bệnh thường gặp của NCT. Các biến đổi này khiến cho
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

3 3n nA P nC  . 2/. Trên một giá sách tham khảo môn toán khối 11 của thư viện trường A đựng 15 quyển sách tham khảo môn toán đại số lớp 11 và 10 quyển sách tham khảo môn toán hình học lớp 11. Một học sinh lớp 11 của trường muốn chọn ngẫu nhiên đồng thời ba quyển sách từ giá sách trên. Tính xác suất để bạn học sinh đó chọn được hai quyển sách đại số và một quyển sách hình học. Câu 3 (2,5 điểm): Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các cạnh BC, CD sao cho BM=MC và CN=14CD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. 1/. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng: (ABD) và (AMN). 2/. Tìm giao điểm của đường thẳng NG với mặt phẳng (ABD). PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 1 (1 điểm): Giải phương trình: sinx + cosx = 1 + cosxsinx. Câu 2 (1 điểm): Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn. Câu 3 (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 4x + 3y - 5 = 0. Hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ (2; 1)v r
Xem thêm

1 Đọc thêm

Món ăn thuốc hỗ trợ điều trị máu nhiễm mỡ pptx

MÓN ĂN THUỐC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ MÁU NHIỄM MỠ PPTX

CÁNH TƯƠI m với nướ hòng trừ bệ a bài thuốc N TRA, NGÂN dụng thông HẠ KHÔ THẢ đem nấu vớ ết áp, giảm ÂU NGÔ: D ết trong ng luộc trong c sôi uống ệnh động m c này cũng N HOA, CÚC g kinh m[r]

4 Đọc thêm

BÀI DỊCH TẠI SAO NHỮNG NỖ LỰC THAY ĐỔI THẤT BẠI

BÀI DỊCH TẠI SAO NHỮNG NỖ LỰC THAY ĐỔI THẤT BẠI

Một ít cơ hội còn lại, thắng lợi sẽ làm tăng thêm độ tin tưởng vào quá trình đổi mới. Những người quản lý thường phàn nàn về việc họ buộc phải tạo ra những thắng lợi ngắn hạn, nhưng tôi nhận ra áp lực có thể là một nhân tố hữu hiệu cho những nỗ lực thay đổi. Khi nó trở nên rõ ràng trước mọi người rằng những thay đổi chính sẽ mất nhiều thời gian, mức độ khẩn cấp có thể giảm đi. Cam kết tạo nên những thắng lợi ngắn hạn sẽ giúp giữ mức độ khẩn cấp gia tăng và bắt buộc những suy nghĩ phân tích chi tiết có thể làm rõ hoặc sửa lại tầm nhìn. Sai lầm thứ 7: Tuyên bố chiến thắng quá sớm Sau vài năm làm việc chăm chỉ, những nhà quản lý có thể bị lôi cuốn vào việc tuyên bố thắng lợi với những gia tăng hiệu quả công việc ban đầu. Trong khi tổ chức mừng thắng lợi là điều tốt, thì tuyên bố chiến thắng chiến tranh lại có thể là điều thê thảm. Cho đến khi những thay đổi chìm sâu vào văn hóa công ty, một quá trình có thể mất từ 5 đến 10 năm, những cách tiếp cận mới thì mong manh và dễ bị thoái trào. Trong quá khứ gần đây, tôi đã thấy hàng tá những nỗ lực thay đổi tiến hành bên dưới việc tái cấu trúc lại chủ đề. Trong tất cả hai trường hợp, chiến thắng được tuyên bố và những nhà tư vấn đắt tiền được trả sau khi một dự án quan trọng đầu tiên kết thúc sau 2 đến 3 năm. Trong vòng 2 năm nữa, những thay đổi có lợi đã được giới thiệu từ từ biến mất. 2 trong 10 trường hợp, rất khó để tìm lại bất kỳ dấu tích của công việc tái cấu trúc lại trong lúc này. Trong 20 năm qua, tôi đã thấy cùng những thứ xảy ra với những dự án chất lượng khổng lồ, những nỗ lực phát triển tổ chức và nhiều nữa. Đặc trưng là, vấn đề xảy ra lúc [Type text] 16 ban đầu của quá trình: mức độ khẩn cấp cần thiết không đủ lớn, những người hướng dẫn không đủ quyền lực, và tầm nhìn không đủ rõ ràng. Nhưng chính sự ăn mừng thắng lợi sớm lại g iết đi những lực đẩy (quán tính). Và sau đó sức mạnh quyền lực liên quan đến truyền thống lại diễn ra. Trớ trêu là, thường một sự kết hợp những người khởi xướng thay đổi và những
Xem thêm

18 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC CDMA 2

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC CDMA 2

Lỗi tần số được tạo ra do sự khác biệt về tần số giữa hai bộ tao dao động bên phát và bên thu, do độ dịch tần Doppler, hoặc do nhiễu pha xuất hiên khi kênh truyền không tuyến tính. Hai ảnh hưởng do lỗi tần số gây ra là : suy giảm biên độ tín hiệu thu được (vì tín hiệu không được lấy mẫu tại đỉnh của mỗi sóng mang hình sin) và tạo ra nhiễu xuyên kênh ICI (vì các sóng mang bị mất tính trực giao).  Ước lượng tần số Tương tự như kỹ thuật đồng bộ ký tự, để thực hiện đồng bộ tần số, có thể sử dụng tín hiệu pilot hoặc sử dụng tiền tố lặp. Trong kỹ thuật sử dụng tín hiệu pilot, một số sóng mang được sử dụng để truyền những tín hiệu pilot (thường là các chuỗi giả nhiễu). Sử dụng những ký tự đã biết trước về pha và biên độ sẽ giúp ta ước lượng được độ quay pha do lỗi tần số gây ra. Để tăng độ chính xác cho bộ ước lượng, người ta sử dụng thêm các vòng khóa pha (Phase Lock Loop-PLL). Nhận xét : Một vấn đề cần được quan tâm đến là mối quan hệ giữa đồng bộ ký tự và đồng bộ tần số sóng mang. Để giảm ảnh hưởng của sự mất đồng bộ tần số sóng mang thì có thể giảm số lượng sóng mang, tăng khoảng cách giữa hai sóng mang cạnh nhau. Nhưng khi giảm số sóng mang thì phải giảm chu kỳ của mỗi ký tự trên mỗi sóng mang, dẫn đến việc đồng bộ ký tự rất khó khăn và phải chặt chẽ hơn. Điều đó chứng tỏ hai vấn đề đồng bộ trên có quan hệ chặt chẽ lẫn nhau, cần phải có sự dung hòa hợp lý để hệ thống đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật đề ra. 2.4.2.3 Đồng bộ tần số lấy mẫu Tại bên thu, tín hiệu liên tục theo thời gian thu được lấy mẫu theo đồng hồ bên thu, vì vậy sẽ xuất hiện sự bất đồng bộ giữa đồng hồ bên phát và bên thu. Người ta đưa ra hai phương pháp để khắc phục sự bất đồng bộ này. Phương pháp thứ nhất là sử dụng bộ dao động điều khiển bằng điện áp (Voltage Controlled Oscillator-VCO). Phương pháp thứ hai được gọi là : lấy mẫu không đồng bộ; trong phương pháp này, các tần số lấy mẫu vẫn được giữ nguyên nhưng tín hiệu được xử lý số sau khi lấy mẫu để đảm bảo sự đồng bộ. 2.5 Đặc tính kênh truyền trong kỹ thuật OFDM 2.5.1 Sự suy hao Suy hao là sự suy giảm công suất tín hiệu khi truyền từ điểm này đến điểm khác.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT) doc

CẤP LẠI GIẤY PHÉP VÀ NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG TÀU BAY (AMT) DOC

hỗ trợ năng định B1.1, B1.3 hoặc B2 của tổ chức bảo dưỡng được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 Thông tư 01/2011/TT-BGTVT hoặc kết hợp của cả hai điều kiện trên. (5) Đối với năng định C của nhân viên tốt nghiệp kỹ sư tàu bay: (i) Đối với người làm đơn có bằng kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật, từ các trường đại học hoặc các cấp học cao hơn được Cục HKVN công nhận, 3 năm kinh nghiệm trong môi trường bảo dưỡng tàu bay dân dụng với các công việc đại diện liên quan đến bảo dưỡng tàu bay trong đó có 6 tháng theo dõi công việc bảo dưỡng nội trường. (b) Người đề nghị bổ sung năng định giấy phép AMT phải có kinh nghiệm bảo dưỡng tối thiểu phù hợp với năng định hoặc năng định phụ đề nghị bổ sung theo bảng sau đây: Từ Đến A1 A2 A3 A4 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 A1 6 th. 6 th. 6 th. 2 năm 6 th. 2 năm 1 năm 2 năm A2 6 th. 6 th. 6 th. 2 năm 6 th. 2 năm 1 năm 2 năm A3 6 th. 6 th. 6 th. 2 năm 1 th 2 năm 6 th. 2 năm A4 6 th. 6 th. 6 th. 2 năm 1 năm 2 năm 6 th. 2 năm B1.1 Không 6 th. 6 th. 6 th. 6 th 6 th. 6 th. 1 năm B1.2 6 th. Không 6 th. 6 th. 2 năm 2 năm 6 th. 2 năm B1.3 6 th. 6 th. Không 6 th. 6 th 6 th. 6 th. 1 năm B1.4 6 th. 6 th. 6 th. Không 2 năm 6 th. 2 năm 2 năm B2 6 th. 6 th. 6 th. 6 th. 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm (c) Đối với năng định loại A, B1, B2 kinh nghiệm phải là công việc thực tế trong các lĩnh vực liên quan đến công việc bảo dưỡng trên tàu bay. (d) Đối với tất cả nhân viên kỹ thuật có giấy phép, kinh nghiệm thực tế cần thiết phải có tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc trên tàu bay trước khi đề nghị cấp năng định lần đầu. Đối với các lần bổ sung năng định tiếp theo kinh
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU HẠT LAI (Aleurites moluccana) doc

TÀI LIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU HẠT LAI (ALEURITES MOLUCCANA) DOC

K ẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHO THẤY CÓ SỰ KHÁC NHAU GIỮA TH ÀNH PH ẦN DẦU LAI CỦA VIỆT NAM V À D ẦU LA I NƯỚC NGOÀI Đ Ã CÔNG B Ố: - TRONG THÀNH PH ẦN DẦU LAI CỦA VIỆT NAM KHÔNG CHỨA SAPONIN TRAN[r]

7 Đọc thêm

Thể tài dã sử trong sáng tác của nguyễn huy tưởng

THỂ TÀI DÃ SỬ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG

Trong bài: Đề_ tài l_ị_ch s_ử_ trong sáng tác c_ủ_a _ _Nguy_ễ_n Huy T_ưở_ng ông vi_ết: "Qua những tác phẩm của mình, Nguyễn Huy Tưởng không chỉ diễn ñạt tri thức của ông về lịch sử cho n[r]

13 Đọc thêm

Triết học về nho giáo và ảnh hưởng ở Việt Nam - 2 potx

TRIẾT HỌC VỀ NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG Ở VIỆT NAM - 2 POTX

Mạn h Tử chủ trươn g tính th iện, Tu ân Tử thì chủ trươn g tính ác.[r]

6 Đọc thêm

MẪU THÔNG BÁO (Về việc cập nhật thông tin của người đầu tư) ppsx

MẪU THÔNG BÁO (VỀ VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐẦU TƯ) PPSX

VSD THÔNG BÁO ĐỂ QUÝ CÔNG TY BI ẾT V À TH ỰC HIỆN.[r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề