BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ NĂNG DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ NĂNG DOCX":

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

nhận, hoàn toàn chủ quan ho ặc mang tính chuyên môn.5Và t heo American Society for Quality ( ASQ) thì: Chất lư ợng thểhiện sự vượt trội của hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt đạt đến mức độ m àngười ta có thể thỏ a m ãn mọi nhu cầu và làm hài lòng khách hàng.Tó m l ại, c hất lượng được đánh giá qua s ự cảm nhận c ủa khách hàngkhi s ử dụng hàng hoá ho ặc dịch vụ và việc tho ã mãn c ác nhu c ầu và l àmhài lòng khách hàng đ ồng nghĩa với việc được khách hàng công nhận vềchất lượ ng.2.3 Dị ch vụ và c hất l ượng dị ch vụ2.3.1 Định nghĩa dịch vụCó thể nêu ra vài đ ịnh nghĩ a tiêu bi ểu sau đây:Theo Philip Kotler : Dịch vụ l à bất kỳ hoạt động hay lợi ích nào m àchủ thể này cung c ấp cho chủ t hể kia, trong đó đ ối tượng cung c ấp nhấtthiết phải mang tính vô hình và khô ng d ẫn đến quyền sở hữ u một vật nàocả, còn việc sản xuất dịch vụ có thể hoặc khô ng có thể gắn liền với mộtsản phẩm vật chất nào.Theo Hiệp hội m arketing M ỹ ( AM A): Dịch vụ là những hoạt độngcó thể riêng biệt như ng ph ải mang tính vô hình nhằm thoả m ãn nhu cầu,mong m uốn c ủa khác h hàng, t heo đó dịch vụ không nh ất thiết phải sửdụng sản phẩm hữ u hình, nhưng trong mọi trường hợp đều khô ng diễn raquyền sở hữ u một vật nào cả.Như vậy, định nghĩ a này về cơ bản tươ ng đối giống với định nghĩacủa P.Kotler. Việc tìm hiểu đầy đ ủ định nghĩa về dịch vụ, trước hết làđịnh nghĩ a c ủa P.Kotler sẽ giúp doanh nghi ệp và khác h hàng cũng nhưchúng ta th ấy rõ bản c hất của dịch vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cácbên chủ t hể trong quan hệ trao đổi dịch vụ.
Xem thêm

99 Đọc thêm

Đỏnh giỏ ưu nhược điểm của kế toỏn tiền lương BHXH tại cụng ty XNK Intimex

ĐỎNH GIỎ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA KẾ TOỎN TIỀN LƯƠNG BHXH TẠI CỤNG TY XNK INTIMEX

hơn năm trước. Trong đú khụng thể khụng núi đến việc quản lý tiền lương - BHXH tại đơn vị. Do đặc điểm sản xuất v tà ớnh chất sản phẩm m cà ụng ty Intimex sản xuất ra cũng như nhập khẩu l nhà ững sản phẩm cú giỏ trị tương đối cao đú l nhà ững loại như lắp rỏp xe mỏy, vải vúc v h ng gia cà à ụng chế biến... phục vụ cuộc sống hiện đại sinh hoạt đạt hiệu quả cao hơn.Tiền lương l vià ệc chi trả nhằm bự đắp lại sức lao động đó hao phớ nờn trỏch nhiệm của cụng ty c ng thà ấy rừ hơn tầm quan trọng của kế toỏn tiền lương - BHXH trong quỏ trỡnh hạch toỏn kinh doanh.Trong những năm gần đõy, cụng ty đó mạnh dạn đầu tư vốn mua sắm thờm mỏy múc thiết bị, phục vụ sản xuất thi cụng. Đú l mà ột hướng đi đỳng đắn tạo điều kiện mở ra một khả năng lớn đỏp ứng yờu cầu sản xuất sản phẩm.Như vậy sau thời gian 6 tuần thực tế tại cơ sở v thà ực tế bản thõn em đó được nh trà ường đ o tà ạo trang bị những kiến thức khoa học nõng cao trỡnh độ nhận thức lý luận về cụng tỏc kế toỏn - t i chà ớnh, được cỏc thầy cụ giỏo trong bộ mụn chỉ bảo hướng dẫn tận tỡnh cựng với sự giỳp đỡ của ban giỏm đốc cụng ty, của cỏn bộ phũng t i và ụ đó giỳp đỡ em ho n th nh chuyà à ờn đề: "Tiền lương v cà ỏc khoản trớch theo lương".Với nội dung trỡnh b y trà ờn, chắc chắn bản chuyờn đề khụng trỏnh khỏi những thiếu sút. Những ý kiến m em tham gia à đúng gúp cũng như biện phỏp khắc phục l nhà ững điều m bà ản thõn em suy nghĩ nờn em mạnh dạn xin đưa ra một số ý kiến nhằm củng cố ho n thià ện hơn nữa cụng tỏc kế toỏn, tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương.Em xin chõn th nh cà ảm ơn giỏm đốc cụng ty, phũng t i và ụ, cỏc phũng ban bộ phận cụng ty XNK Intimex đó giỳp đỡ em ho n chà ỉnh chuyờn đề n y.àH Nà ội, ng y 7/8/2001àHọc sinh Tăng Văn Tuấn
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đánh giá ưu nhược điểm của kế toán tiền lương BHXH tại công ty XNK Intimex

ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG BHXH TẠI CÔNG TY XNK INTIMEX

hơn năm trước. Trong đú khụng thể khụng núi đến việc quản lý tiền lương -BHXH tại đơn vị. Do đặc điểm sản xuất v tà ớnh chất sản phẩm m cà ụng tyIntimex sản xuất ra cũng như nhập khẩu l nhà ững sản phẩm cú giỏ trị tương đốicao đú l nhà ững loại như lắp rỏp xe mỏy, vải vúc v h ng gia cà à ụng chế biến...phục vụ cuộc sống hiện đại sinh hoạt đạt hiệu quả cao hơn.Tiền lương l vià ệc chi trả nhằm bự đắp lại sức lao động đó hao phớ nờntrỏch nhiệm của cụng ty c ng thà ấy rừ hơn tầm quan trọng của kế toỏn tiền lương- BHXH trong quỏ trỡnh hạch toỏn kinh doanh.Trong những năm gần đõy, cụng ty đó mạnh dạn đầu tư vốn mua sắm thờmmỏy múc thiết bị, phục vụ sản xuất thi cụng. Đú l mà ột hướng đi đỳng đắn tạođiều kiện mở ra một khả năng lớn đỏp ứng yờu cầu sản xuất sản phẩm.Như vậy sau thời gian 6 tuần thực tế tại cơ sở v thà ực tế bản thõn em đóđược nh trà ường đ o tà ạo trang bị những kiến thức khoa học nõng cao trỡnh độnhận thức lý luận về cụng tỏc kế toỏn - t i chà ớnh, được cỏc thầy cụ giỏo trongbộ mụn chỉ bảo hướng dẫn tận tỡnh cựng với sự giỳp đỡ của ban giỏm đốc cụngty, của cỏn bộ phũng t i và ụ đó giỳp đỡ em ho n th nh chuyà à ờn đề: "Tiền lươngv cà ỏc khoản trớch theo lương".Với nội dung trỡnh b y trà ờn, chắc chắn bản chuyờn đề khụng trỏnh khỏinhững thiếu sút. Những ý kiến m em tham gia à đúng gúp cũng như biện phỏpkhắc phục l nhà ững điều m bà ản thõn em suy nghĩ nờn em mạnh dạn xin đưa ramột số ý kiến nhằm củng cố ho n thià ện hơn nữa cụng tỏc kế toỏn, tiền lương vàcỏc khoản trớch theo lương.Em xin chõn th nh cà ảm ơn giỏm đốc cụng ty, phũng t i và ụ, cỏc phũng banbộ phận cụng ty XNK Intimex đó giỳp đỡ em ho n chà ỉnh chuyờn đề n y.àH Nà ội, ng y 7/8/2001àHọc sinh Tăng Văn Tuấn
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 m 2005 e. có khả ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

THI THU VAO 10 CHUYEN QUANG NGAI 20172018

THI THU VAO 10 CHUYEN QUANG NGAI 20172018

tôi .Tôi bước v o sư phạ toán với nền tảng iến thức vô cùng t t .Ngay tôi ượctạp chí ăng 1 b i trên chuyên ục ề ra ỳ n y tôi rất vui sướng , hông tả nỗi .Đthời iể 2008 , hi tôi chỉ 1 sinh viên nghèo c a trường , iều iệnhọc t p hông c ,sinh viên cao ẳng như tôi viết b i cho 1 tạp chí toán họciềuviễn vông ,sư th t .Nhưng tôi hông nản ng v cu i cùng tôi cũng ạt ượcước ơ c a tôi .Những ng y th t h hăn ,tôi chỉ ghi b i giải trên giấy A4 rồie thư ra bưu iện gởi .Cách ây 1 th c chị họquán PHÔ T Ô COPPYbán ạit chiếc áy tính ề b n cũ ,tôi ua với giá 500 ng n ,vui ắ các bạn,thế từ nay c thể ánh vi tinh các b i toáninh suy nghĩ v sưu tầ ,sau hiho n thiện tôi chạy ra quán PHÔ T Ô COPPY ể gởi v nh hông cạngINTERNET .C ẽ tôi sẽ gục ngã trước cu c s ng nghèo hổ v thiếu tiền bạc nếunhư tôi hông c niềaê toán học .Tôi nhớ ãi 2008 hi cầ trên tay tờbáo c ăng b i c a inh tôi ã vui run uôn ,tôi ra bưu iện ua báo toán ,trên ệbáo c n úng 1 tờ , ọc v thấy tên nh v tôi ã ên e ạp c t ng c a sinh viênạp nhanh nhanh về nh ,th t nhanh ,tôi hông biết tôi ã qua ấy ngã tư nữa ,chỉbiết ạp th t nhanh .Mấy tháng sau c thư nh n tiên nhu n bút 120.000 , i với 1ứa sinh viên nghèo như tôis tiền 1 tháng ề ăn sáng i học ,vui ắ cácbạn a .Sinh viên qua nhanh ,ra trương v ho n cảnh cha ẹ au v hông ctiền, hông nơi n o nh n nh v o dạy học , nh ã i chạy b n c phê,chạy b n
Xem thêm

9 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KINH TẾ VĨ MÔ: CHƯƠNG 4 - TS. PHAN NỮ THANH THỦY

BÀI GIẢNG KINH TẾ VĨ MÔ: CHƯƠNG 4 - TS. PHAN NỮ THANH THỦY

1ChChươương ng 44CHÍNH SÁCH TÀI KHÓACHÍNH SÁCH TÀI KHÓA(Fiscal Policy)(Fiscal Policy)CP CP chủ chủ đđộng ộng thay thay đđổi ổi thu thu chi chi ngân sách ngân sách đđể ể đđạt ạt mục tiêu mục tiêu cho cho trtrưướcớc2II CÁCCÁC DẠNGDẠNG CHÍNHCHÍNH SÁCHSÁCH TÀITÀI KHÓAKHÓA11. . Chính sách tài khóa mở rộngChính sách tài khóa mở rộng::G v G v TTNên dùng Nên dùng khi khi KT KT chchưưa toàn dụng a toàn dụng ((suy suy thoáithoái))22. . Chính sách tài khóa Chính sách tài khóa thu thu hẹphẹp::G v G v TTNên dùng Nên dùng khi khi KT KT trên toàn dụng trên toàn dụng ((lạm phátlạm phát))ADAD YYADAD YY3* * Những khó khNhững khó khăăn của n của CSTKCSTK Cần xác Cần xác đđịnh ịnh đđúng tình trạng của nền úng tình trạng của nền kinh kinh tế và tế và mức sản lmức sản lưượng cần ợng cần đđiều tiếtiều tiết  Xác Xác đđịnh lịnh lưượng ợng ΔΔAD AD cần cần thay thay đđổiổi, , muốn vậy cần muốn vậy cần xác xác đđịnh số nhân ịnh số nhân K K  Định lĐịnh lưượng ợng ΔΔG, G, ΔΔT T cần cần thay thay đđổi ổi trong trong toàn xã toàn xã hội và hội và cho cho từng ngànhtừng ngành  Những thiệt hại Những thiệt hại sẽsẽ xảy xảy ra ra khi khi thực thực thi thi chính sáchchính sách:: KTST: KTST: KTLPKTLP: : Để giảm lạm phátĐể giảm lạm phát, , dùng dùng CSTKTH (CSTKTH (↓G,↓G,↑T↑T), ), có thể ảnh có thể ảnh hhưưởng xấu ởng xấu đđến các ngành ến các ngành GD, YT GD, YT , , các các khu khu vực công và sức sản vực công và sức sản xuất nói xuất nói chungchungNSNN NSNN thâm hụtthâm hụt, , dùng dùng CSTKMR CSTKMR đđể chống ể chống STST, THNS↑, THNS↑
Xem thêm

11 Đọc thêm

Giáo án Toán lớp 5 - THỜI GIAN pdf

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 - THỜI GIAN PDF

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: THỜI GIAN HO ẠT ĐỘ NG C Ủ A TH Ầ Y HO ẠT ĐỘ NG C Ủ A TRÒ I/ BÀI CŨ : + HS nhắc lại công thức tính thời gian của 1 chuyển động + HS trình bày cách rút ra công thức [r]

6 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

và các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp đồng;-Không được thay đổi các chính sách làm gia tăng các khoản chi trả cho người laođộng, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các chức danh quản lý của mình, khôngtiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, công bố hay chi trả cổ tức, trừ trường hợpdo pháp luật quy định hoặc chính sách của Các Bên đã có từ trước khi ký kết Hợp đồngvà đã tiến hành thông báo trước cho Công ty cổ phẩn Sông Đà 9;-Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty cổ phẩn Sông Đà 9, Công ty cổphẩn Sông Đà 901 không được phép nhận nợ, bảo lãnh hay nhận bất kỳ nghĩa vụ nàotừ bất kỳ bên thứ ba nào mà việc đó dẫn đến hậu quả là Công ty cổ phẩn Sông Đà 9 sẽphải chịu trách nhiệm trước bên thứ ba sau khi sáp nhập xong, trừ khi việc nhận nợ,bảo lãnh hoặc nhận nghĩa vụ đó là nguyên tắc hoạt động bình thường của các bên đã cótừ trước khi ký kết Hợp đồng này;-Không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục pháp lý, điều hành vàcác quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại Công ty cổphẩn Sông Đà 901;-Không được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hoặc cố ý vi phạm các điều khoản củacác hợp đồng, thỏa thuận đang thực hiện; không được tiếp nhận các nghĩa vụ từ bênthứ ba hoặc hạn chế khả năng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nếu
Xem thêm

14 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

với những công ty lớn mới có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một trong những thế mạnh của các doanh nghiệp nhỏ so với các công ty lớn là các doanh nghiệp nhỏ có thể xây dựng những mối quan hệ cá nhân với từng khách hàng. Nghĩa là khi bạn một bức thư chung đến hàng loạt khách hàng, khách hàng thích họ tên của mình vẫn được viết riêng cho từng bức thư, ví dụ: “Thưa ông Smith”, hơn là viết chung chung: “Thưa ông/bà”. Một hệ thống CRM tốt là một hệ thống có thể làm tốt công việc chăm sóc quan hệ cá nhân với từng khách hàng thật hiệu quả, mà việc gửi thư như trên chỉ là một ví dụ nhỏ. Nhưng doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua một gói phần mềm CRM đắt tiền. Hầu hết những doanh nghiệp nhỏ đã có những phần mềm họ cần, mà không biết rằng phần mềm mình sử dụng cũng cho phép quản lý quan hệ khách hàng. Microsoft Outlook chính là một ví dụ tiêu biểu những phần mềm đó. Microsoft Outlook có rất nhiều đặc tính hữu ích mà nhiều người chưa biết. Phần lớn chúng ta chỉ dùng Microsoft Outlook để email và thiết lập lịch làm việc. Nếu bạn chịu khó tìm tòi, bạn sẽ khám phá phần mềm này cho phép người sử dụng dễ dàng cập nhật thông tin về khách hàng hay khách hàng tiềm năng. Bạn có thể gán và phân loại tất cả những thông tin theo từng khách hàng như email, lịch hẹn, và những hoạt động khác. Các doanh nghiệp nhỏ nếu biết sử dụng những phần mềm đơn giản, hữu ích tương tự Microsoft Outlook như một công cụ CRM, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và làm chủ được toàn bộ hoạt động bán hàng và dịch vụ của mình.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Nhân sâm - Ai uống, ai không? pptx

NHÂN SÂM - AI UỐNG, AI KHÔNG? PPTX

Nhân sâm - Ai uống, ai không? Mỗi mùa xuân đến, mọi người chúc nhau mạnh khỏe, sống lâu. Để cho mạnh khỏe sống lâu nhân sâm được coi là thần dược giúp cho con người cường tráng, trường thọ. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về loại thần dược rất gần gũi và còn nhiều bí ẩn này. Nhận dạng vị “thần dược” nhân sâm Nhìn thoáng qua, phần rễ của củ sâm trông tựa hình người nên người ta gọi là nhân sâm, có tên khoa học là Panax ginseng C.A.Mey. Trên thế giới có gần 70 chi với 850 loài sâm. Riêng chi Panax L. có hơn 10 loài. Ở Việt Nam có 21 chi với 96 loài. Nhân sâm được gọi với nhiều tên khác nhau như thần thảo, thổ tinh, địa tinh dù với tên gì thì đều nói lên sự quý hiếm của giá trị nhân sâm. Về vị trí của nhân sâm có nhiều tài liệu từ cổ đến nay còn chưa thống nhất, nhưng nói chung đều nhất trí: nhâm sâm có vị ngọt hơi đắng và có mùi thơm đặc trưng, vào các kinh , tế, tâm có tác dụng đại bổ nguyên khí, phục mạch cố thoát, sinh tân, an thần, bổ , ích phế. Sách Bản kinh ghi nhận nhân sâm bổ ngũ tạng, an thần kinh chỉ kinh quý, trừ tà khí, minh mục, khai tâm ích chí và coi nhân sâm như là “vua” của các vị thuốc bổ. Do cách bào chế khác nhau nên vị khí của nhân sâm khác nhau. Khi được làm chín kỹ gọi là hồng sâm có khí ôn. Khi sâm còn tươi sống, có khí hàn lương, bởi vậy cách sử dụng sâm cũng “thiên biến vạn hóa”. Hải Thượng Lãn Ông dùng sâm chín có tính ôn để bổ dương khí, dùng sâm sống có tính hàn để bổ âm. Trong số 10 loài chi nhân sâm (Panax L.) có trên thế giới, ở Việt Nam có 3 loài mọc tự nhiên và 1 loài nhập về trồng. Sâm Việt Nam là loại sâm được phát hiện sau cùng nhất (1973), cho đến năm 1985 nó mới được công bố. Loại sâm này được phát hiện duy nhất ở vùng núi Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Kontum nên gọi là sâm Ngọc Linh. Ngọc Linh là ngọn núi cao thứ 2 ở Việt Nam, đỉnh cao nhất là Ngọc Linh có độ cao 2.598m so với mực nước biển. Sâm Ngọc Linh là dược liệu quý hiếm, có tác dụng kích thích hoạt động, tăng trí nhớ, tăng thể lực, giúp phục hồi các chức năng tạng phủ, làm tăng sức đề kháng, khả năng miễn dịch, tăng sự thích nghi của cơ thể với các yếu tố độc hại của môi trường. Khả năng chống ung thư của nhân sâm
Xem thêm

3 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NHNO & PTNTĐN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NHNO & PTNTĐN

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Tiến sĩ Nguyễn Văn LêMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NHNO & PTNTĐNI. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHNo&PTNT TP ĐN.1. Những Mặt Thuận Lợi :Với các chính sách khuyến khĩchuất khẩu, thành phố Đà Nẵng đã tạo các điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh xuất khẩu phát triển. Khi hoạt động xuất khẩu càng phát triển thì hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHNoĐN cũng sẽ phát triển mạnh hơn.Mặt khác, thành phố Đà Nẵng là thành phố có tiềm năng du lịch lớn, ngành du lịch của thành phố trong những năm qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều khách quốc tế đến Đà Nẵng tạo điều kiện cho các hoạt động mua bán ngoại tệ của Chi nhánh được mở rộng.Bản thân NHNoĐN có một cơ sở vật chất kỹ thuật khang trang hiện đại, giao dịch với khách hàng rất thuận lợi, hệ thống thanh toán nhanh, tiện lợi, an toàn và chính xác, từ đó tạo được sự yên tâm cho khách hàng khi quan hệ với Chi nhánh. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn có một đội ngũ nhân viên trẻ, có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình trong công việc, đồng thời là những người có khả năng tư vấn tốt cho khách hàng.Hiện tại, Chi nhánh đã có những khách hàng kinh doanh xuất khẩu mạnh. Ngoài ra, NHNoĐN luôn chú trọng đến lợi ích khách hàng, thu hút khách hàng đến với Chi nhánh 1 Trang: 1
Xem thêm

13 Đọc thêm

Tài liệu PHP Tutorial part 13 ppt

TÀI LIỆU PHP TUTORIAL PART 13 PPT

g bao giờ ại cái XAMđâu? achefriendsws, Linux, ng XAMPPcó 1 file zipver, bạn kícđể XAMPPhọc PHP! đợi bài học đà MySQL, mho nhanh c

4 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY ĐÔ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY ĐÔ

Là hình thức cho vay mà trong đó Ngân hàng thỏa thuận với khách hànglà cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng khoản tiền vay nhằm mục đích xấy dựngtài sản cố định (TSCĐ) trong khoản thời gian nhất định và có hoàn trả gốc vàlãi vay.2.3.4 Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân (6) Khách hàng lập đề nghị và hồ sơ vay vốn.Khách hàng vay vốn phải nộp vào ngân hàng các hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn. Hồ sơ pháp lý. Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính. Phương án sản xuất kinh doanh. Các tài liệu liên quan đến tài sản đảm bảo nợ vay. Phân tích thẩm định khách hàng để ra quyết định cho vay. Xét duyệt cho vay theo nguyên tắc độc lập, trách nhiệm từ nhân viêntín dụng đến lãnh đạo ra quyết định cho vay. Phân tích hồ sơ pháp lý và hồ sơ tài chính của khách hàng, đồng thờithẩm định tính khả thi, hiệu quả của phương án sản xuất. Thẫm định hồ sơ vay vốn bằng phương pháp phân tích thông tin sốliêu thu thập được, xác định giới hạn an toàn tín dụng. Ngân hàng thỏa thuận và kí kết hợp đồng tín dụng với khách hàng. Hạn mức tín dụng Tỷ lệ cho vay tối đa so với giá trị tài sản làm đảm bảo Thời hạn tín dụng Lãi suất tín dụng Giải ngânNgân hàng có thể giải ngân cho khách hàng bằng các cách sau: Giải ngân trực tiếp bằng tiền mặt cho người đi vay. Tiền vay được chuyển trả trực tiếp cho đối tác bán hàng của người đivay. Chuyển vào tài khoản tiền gởi của người đi vay.
Xem thêm

105 Đọc thêm

 MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG

MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG

bật về hình dáng của con gấu? cho trẻ bắt trớc dáng đi của con gấuCó nhiều loại gấu nh gấu đen, bắc cực, gấu trúcGấu rất sợ mùa đông nên no có thể ngủ cả mùa đôngCon gấu thích ăn gì?Ngoài gấu ra còn con vật nào thích ăn hoa quả * Con voiCô cho trẻ chọn ô cửa, xem hình và trả lời câu hỏiCác bạn vừa xem đoạn băng hình có hình ảnh con vật nào?Bạn nào có nhận xét về hình dáng của con voi? Trả lời Có chấm ở khắp ngời, biết trèo cây, săn mồi giỏi Hổ, linh cẩu, chó sói, Trong ti vi, vờn thúĐứng xa, không thò tay vào chuồng cũi Con gấu
Xem thêm

19 Đọc thêm

Hạch Toán Tài Chính Doanh Nghiệp part 4 pot

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 4 POT

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được lập để ghi nhận các khoản lỗ có thể phát sinh do sự giảm giá của các chứng khoán ngắn hạn doanh nghiệp đang nắm giữ có thể xảy ra. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1. Việc trích lập và hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được thực hiện ở thời điểm khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm. Đối với các doanh nghiệp có lập báo cáo tài chính giữa niên độ nếu có biến động lớn về lập dự phòng thì được điều chỉnh trích thêm hoặc hoàn nhập. 2. Mức lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được xác định bằng chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được (giá thị trường) và giá gốc ghi trên sổ kế toán. Nếu số dự phòng phải lập kỳ này cao hơn số dư dự phòng đã lập ở cuối kỳ kế toán trước thì số chênh lệch đó được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ. Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp hơn số dư dự phòng đã lập đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch đó được ghi giảm chi phí tài chính. 3. Điều kiện để trích lập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là: - Chứng khoán của doanh nghiệp được doanh nghiệp đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; - Được tự do mua, bán trên thị trường mà tại thời điểm kiểm kê, lập báo cáo tài chính có giá thị trường giảm xuống so với giá gốc ghi trên sổ kế toán. (Chứng khoán không được mua bán tự do thì không được lập dự phòng).
Xem thêm

9 Đọc thêm

Bảo vệ tài sản chỉ dẫn địa lý cam vinh bền vững nhìn từ phía khoa học và quản lý pot

BẢO VỆ TÀI SẢN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CAM VINH BỀN VỮNG NHÌN TỪ PHÍA KHOA HỌC VÀ QUẢN LÝ

Bảo vệ tài sản chỉ dẫn địa lý cam vinh bền vững nhìn từ phía khoa học và quản lý Trong vòng nửa thế kỷ qua, Phủ Quỳ được coi là vùng chuyên canh cam lớn, tập trung của ngành rau quả nước ta. Cam là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, nhanh thu lại vốn đầu tư, có lãi lớn chỉ sau 3 năm trồng, đặc biệt là ở chu kỳ đầu và trên loại đất tốt. Các nông trường 19-5, Cờ Đỏ, Tây Hiếu là những địa điểm trồng cam lớn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cam trên đất đỏ bazan đã có chiều hướng suy giảm cả về năng suất và chất lượng: có nhiều nguyên nhân như giống, chế độ chăm sóc, tưới nước… nhưng trước hết phải kể đến môi trường đất. Chỉ dẫn địa lý cam Vinh ra đời là một thuận lợi lớn để cây cam phát triển mạnh, trở thành loại nông sản hàng hóa chất lượng cao của Nghệ An. Để bảo vệ Trong vòng nửa thế kỷ qua, Phủ Quỳ được coi là vùng chuyên canh cam lớn, tập trung của ngành rau quả nước ta. Cam là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, nhanh thu lại vốn đầu tư, có lãi lớn chỉ sau 3 năm trồng, đặc biệt là ở chu kỳ đầu và trên loại đất tốt. Các nông trường 19-5, Cờ Đỏ, Tây Hiếu là những địa điểm trồng cam lớn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cam trên đất đỏ bazan đã có chiều hướng suy giảm cả về năng suất và chất lượng: có nhiều nguyên nhân như giống, chế độ chăm sóc, tưới nước… nhưng trước hết phải kể đến môi trường đất. Chỉ dẫn địa lý cam Vinh ra đời là một thuận lợi lớn để cây cam phát triển mạnh, trở thành loại nông sản hàng hóa chất lượng cao của Nghệ An. Để bảo vệ tài sản quý này, xin góp một số ý kiến để góp phần vào sự phát triển bền vững chỉ dẫn địa lý cam Vinh bền vững. 1. Về đất trồng: Trong vùng chỉ dẫn địa lý cam Vinh, đặc biệt là ở đất bazan, cần quan tâm đến những vùng đã trồng cam quá lâu, cần xác định một số chỉ tiêu cần thiết nhằm đánh giá lại chất lượng đất, nhất là chất hữu cơ, hàm lượng một số các chất dễ tiêu, độ chua thủy phân…, xác định mức độ ô nhiễm đất và nguồn nước tưới. Từ đó để có phương hướng cải tạo phục hồi lại môi trường trước khi trồng lại cam. 2. Công tác giống: Vùng cam Phủ Quỳ vốn tồn tại từ lâu, do đó xảy ra tình trạng lẫn và lai tạp giống. Nguyên nhân do việc khai thác mắt giống thường không có vườn nhân, cây lấy mắt chưa phải là cây đầu dòng thực sự được tuyển chọn một
Xem thêm

3 Đọc thêm

Toán ứng dụng part 6 docx

TOÁN ỨNG DỤNG PART 6 DOCX

VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG Nhiều bài toán th ực tế chứa các yếu tố ngẫu nhiên, bất ổn định không giải được bằng các phương pháp giải tích.. Nếu chúng ta áp dụng các ph ương pháp gi[r]

15 Đọc thêm

Gián án dung-cong nghe 9-tuần 22

GIÁN ÁN DUNG-CONG NGHE 9-TUẦN 22

TL: Làm cho hoa khô giảm năng suấtBệnh là do nấm gây ra những đốm đen nâu làm hoa quả rụng _ Học sinh đọc phần thông tin và quan sát hình 32.TL: là do vi khuẩn hại lá và quả _ HS đọc phần thông tin quan sát hình tr33/ sgkTL: Bệnh là do virút làm cho lá bò vàng, cành bò héo.Ho ạt động 2: Vận dụng và cũng cố _ Đánh giá kết quả buổi thực hành + Kết quả ghi chép +Các nhóm báo cáo kết quả +các nhóm khác cùng trao đổi đánh giá +Giáo viên kết luận đánh giá trao đổi _GV cho hs điền bảng để củng cố bài: TT Tên bệnh hại cây ăn quả Nguyên nhân sinh bệnh Tác hại Phòng trừ 1 Mốc sương hại nhãn vảiNấm Quả nhãn vải bò thối Score250EC,Kasuran2 Bệnh thán thư hại xoài Nấm Lá quả Score 250EC3 Bệnh loét Vi khuẩn Hại lá quả Score 250EC4 Bệnh vàng lá Vikhuẩn, virút Lá bò vàng cành khô héo
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu dung-cong nghe 9-tuần 22

TÀI LIỆU DUNG-CONG NGHE 9-TUẦN 22

TL: Làm cho hoa khô giảm năng suấtBệnh là do nấm gây ra những đốm đen nâu làm hoa quả rụng _ Học sinh đọc phần thông tin và quan sát hình 32.TL: là do vi khuẩn hại lá và quả _ HS đọc phần thông tin quan sát hình tr33/ sgkTL: Bệnh là do virút làm cho lá bò vàng, cành bò héo.Ho ạt động 2: Vận dụng và cũng cố _ Đánh giá kết quả buổi thực hành + Kết quả ghi chép +Các nhóm báo cáo kết quả +các nhóm khác cùng trao đổi đánh giá +Giáo viên kết luận đánh giá trao đổi _GV cho hs điền bảng để củng cố bài: TT Tên bệnh hại cây ăn quả Nguyên nhân sinh bệnh Tác hại Phòng trừ1 Mốc sương hại nhãn vảiNấm Quả nhãn vải bò thối Score250EC,Kasuran2 Bệnh thán thư hại xoài Nấm Lá quả Score 250EC3 Bệnh loét Vi khuẩn Hại lá quả Score 250EC4 Bệnh vàng lá Vikhuẩn, virút Lá bò vàng cành khô héo
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề