ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH 5 HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH 5 HUYỆN XUÂN TRƯỜNG ":

Phân tích và đánh giá chiến lược công ty tnhh một thành viên thương mại kim cương (2).pdf

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KIM CƯƠNG (2).PDF

Đặ c bi ệ t, để hi ể u rõ h ơ n v ề quá trình ho ạ t độ ng và đị nh h ướ ng chi ế n l ượ c c ủ a công ty, tôi đ ã s ử
d ụ ng ph ươ ng pháp ph ỏ ng v ấ n tr ự c ti ế p Ban lãnh đạ o và b ộ ph ậ n k ế ho ạ ch chi ế n l ượ c. Qua nh ữ ng cu ộ c ph ỏ ng v ấ n nh ư v ậ y, tôi thu th ậ p thêm thông tin và t ừ đ ó x ử lý để s ử d ụ ng trong đồ án. Ngoài ra, qua các báo cáo tài chính, báo cáo nhân s ự … c ủ a các phòng ban liên quan trong công ty, tôi c ũ ng hi ể u rõ h ơ n nh ữ ng v ấ n đề mà công ty đ ang g ặ p ph ả i, h ọ đ ã gi ả i quy ế t ở m ứ c độ nào và c ầ n ph ả i c ả i thi ệ n ph ầ n nào. Tuy nhiên do th ờ i gian th ự c hi ệ n đồ án h ạ n ch ế , cá nhân tôi ph ả i phân chia th ờ i gian cho công vi ệ c và h ọ c t ậ p, c ũ ng nh ư kh ả n ă ng phân tích còn ch ư a t ố t nên ch ắ c ch ắ n đồ án còn nhi ề u thi ế u sót. Hy v ọ ng r ằ ng, nh ữ ng k ế t qu ả đ ánh giá và đề xu ấ t c ả i thi ệ n chi ế n l ượ c hi ệ n t ạ i c ủ a công ty DTC là xác đ áng và h ữ u d ụ ng.
Xem thêm

34 Đọc thêm

Bí Quyết Trường Thọ Của Trường Giang Đại Hiệp

BÍ QUY Ế T TR ƯỜ NG TH Ọ C Ủ A TR ƯỜ NG GIANG ĐẠ I HI Ệ P

Bí quy ế t tr ườ ng th ọ c ủ a Lã T ử Ki ế m, ngoài vi ệ c luy ệ n công, còn đượ c th ể hi ệ n trong sinh ho ạ t th ườ ng nh ậ t theo nh ữ ng ph ươ ng pháp c ự c k ỳ đơ n gi ả n : “M ộ t là sáng ă n no, tr ư a ă n no, t ố i ă n ít. Hai là nói ít làm nhi ề u,. Ba là ít m ặ n, nhi ề u chua. B ố n là tránh đ i ề u th ị phi...". Ông cho bi ế t, ng ủ s ớ m, d ậ y s ớ m theo gi ờ gi ấ c c ố đị nh là quy t ắ c "bách niên nh ư nh ấ t nh ậ t": "90 n ă m qua, tôi luôn ng ủ lúc 10 gi ờ t ố i và d ậ y đ úng 5 gi ờ sáng, sau đ ó luy ệ n công". Theo ông gi ả i thích, sau khi vào gi ấ c ng ủ t ố i, máu trong tim con ng ườ i b ắ t đầ u thay đổ i c ũ m ớ i, đạ t đế n m ứ c độ âm d ươ ng quân bình (Con ng ườ i và v ũ tr ụ r ấ t t ươ ng đồ ng v ề ph ươ ng di ệ n này b ở i s ự c ầ n thi ế t ph ả i đạ t đế n độ quân bình âm d ươ ng. H ọ c thuy ế t nói trên đ ã đượ c kh ẳ ng đị nh trong sách y h ọ c Trung Hoa : “âm bình d ươ ng bí, tinh th ầ n nãi tr ị ". Đ ó là đ i ề u ki ệ n b ả o toàn s ự bình quân, thi ế t l ậ p c ơ s ở ho ạ t độ ng c ủ a c ủ ng c ố n ă ng l ự c c ủ a nhân th ể ). Sau khi r ờ i kh ỏ i gi ườ ng ng ủ , đầ u tiên ph ả i u ố ng m ộ t ly n ướ c nóng để thanh l ọ c c ặ n bã trong d ạ dày và ru ộ t. Kiên trì th ự c hi ệ n đ i ề u này đề u đặ n và liên t ụ c s ẽ r ấ t có l ợ i cho c ơ th ể .
Xem thêm

3 Đọc thêm

Dinh dưỡng với nhiễm khuẩn và miễn dịch ở trẻ em

DINH DƯỠNG VỚI NHIỄM KHUẨN VÀ MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM

Đố i v ớ i mi ễ n d ị ch thì thi ế u protein – n ă ng l ượ ng ả nh h ưở ng tr ự c ti ế p đế n h ệ
th ố ng mi ễ n d ị ch đặ c bi ệ t là mi ễ n d ị ch qua trung gian t ế bào, các ch ứ c ph ậ n di ệ t khu ẩ n c ủ a b ạ ch c ầ u đ a nhân trung tính, b ổ th ể và bài xu ấ t các globulin mi ễ n d ị ch nhóm IgA. Ở tr ẻ suy dinh d ưỡ ng, tuy ế n ứ c gi ả m v ề th ể tích và có bi ế n đổ i hình thái. Các m ả ng Peyer ở ru ộ t non c ũ ng b ị teo đ ét cùng v ớ i gi ả m các nang lympho bào. Các lympho T (tr ưở ng thành ở tuy ế n ứ c) có vai trò mi ễ n d ị ch qua trung gian t ế bào và các lympho B (tr ưở ng thành ở t ủ y x ươ ng) ch ị u trách nhi ệ m v ề mi ễ n d ị ch d ị ch th ể ngh ĩ a là t ạ o ra các kháng th ể đặ c hi ệ u c ủ a các kháng nguyên t ấ n công c ơ
Xem thêm

6 Đọc thêm

Ề N KINH T Ế TH Ị TR ƯỜ NG

Ề N KINH T Ế TH Ị TR ƯỜ NG


nhà n ướ c ta t ồ n t ạ i ba lo ạ i hình s ở h ữ u c ơ b ả n là s ở h ữ u tồn dân , s ở h ữ u t ậ p th ể , s ở h ữ u t ư nhân (g ồ m s ở h ữ u cá th ể , s ở h ữ u ti ể u ch ủ , s ở h ữ u t ư nhân t ư b ả n) . T ừ ba lo ạ i hình s ở h ữ u c ơ b ả n đ ĩ hình thành nhi ề u thành ph ầ n kinh t ế , nhi ề u t ổ ch ứ c kinh doanh .Các thành ph ầ n kinh t ế đ ĩ là kinh t ế nhà n ướ c, kinh t ế t ậ p th ể , kinh t ế cá th ể , ti ể u ch ủ , kinh t ế t ư b ả n t ư nhân , kinh t ế t ư b ả n nhà n ướ c , kinh t ế cĩ v ố n đầ u t ư n ướ c ngồi , trong đ ĩ kinh t ế nhà n ướ c gi ữ vai trị ch ủ đạ o . Các thành ph ầ n kinh t ế nĩi trên t ồ n t ạ i m ộ t cách khách quan và là nh ữ ng b ộ ph ậ n c ầ n thi ế t c ủ a n ề n kinh t ế trong th ờ i k ỳ quá độ lên ch ủ ngh ĩ a xã h ộ i . Vì v ậ y, phát tri ể n n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng nhi ề u thành ph ầ n là m ộ t t ấ t y ế u đố i v ớ i n ướ c ta . Ch ỉ cĩ nh ư vây chúng ta m ớ i khai thác đượ c m ọ i ngu ồ n l ự c kinh t ế , nâng cao đượ c hi ệ u qu ả kinh t ế , phát huy đượ c các ti ề m n ă ng c ủ a các thành ph ầ n kinh t ế vào phát tri ể n chung c ủ a n ề n kinh t ế đấ t n ướ c nh ằ m tho ả mãn nhu c ầ u ngày càng t ă ng c ủ a nhân dân .
Xem thêm

41 Đọc thêm

Kỹ thuật trồng quế cho sản phẩm chất lượng cao

KỸ THUẬT TRỒNG QUẾ CHO SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO

c ả i thi ệ n hoàn c ả nh sinh thái tr ướ c khi đư a cây qu ế vào tr ồ ng.
Ở t ỉ nh ta, h ạ t qu ế gi ố ng th ườ ng chín vào tháng 1 - 2 d ươ ng l ị ch (kho ả ng tháng Ch ạ p, tháng Giêng âm l ị ch). Ch ọ n nh ữ ng cây qu ế có trên 15 - 20 n ă m tu ổ i, to kho ẻ , không sâu b ệ nh, tán đề u, hình dáng đẹ p, đặ c bi ệ t có v ỏ dày, hàm l ượ ng tinh d ầ u cao (> 3,5%) để thu hái qu ả gi ố ng. Khi th ấ y qu ả qu ế chuy ể n t ừ màu xanh sang màu h ồ ng tím thì ph ả i thu hái ngay. Tránh th ấ t thu do qu ả qu ế chín hàng lo ạ t gây r ụ ng ho ặ c b ị chim, thú r ừ ng ă n tr ướ c khi thu ho ạ ch.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Từ chữ nôm đến quốc ngữ châu nhuận phát đi trân châu cảng

TỪ CHỮ NÔM ĐẾN QUỐC NGỮ CHÂU NHUẬN PHÁT ĐI TRÂN CHÂU CẢNG


ký âm c ủ a Hán-qu ố c-ng ữ ’. N ế u l ấ y m ộ t thí d ụ tiêu bi ể u, cĩ th ể nĩi: Ti ề n nhân khơng h ề
phát âm tên nhân v ậ t chính trong truy ệ n Ki ề u c ủ a Nguy ễ n Du là: V ươ ng Thúy Ki ề u. Gi ố ng nh ư âm /TR/, âm /TH/ trong ti ế ng Vi ệ t là m ộ t âm ‘bán ngo ạ i lai’. Vào th ờ i ch ữ
Nơm ch ư a h ẳ n cĩ âm TH. Ch ỉ cĩ âm /T/ h ợ p v ớ i H-nh ẹ nh ư trong ti ế ng Tàu, và ti ế ng M ườ ng. M ộ t s ố t ừ Hán-Vi ệ t, ở th ờ i ti ế ng Nơm, v ẫ n đọ c theo ki ể u Tàu, nh ư Xuí (Thúy), Xi (Thì), Xán (Sháng/ Th ượ ng). Bi ế n chuy ể n sang qu ố c ng ữ đ ã bi ế n luơn nh ữ ng t ừ g ố c Hán nh ư Xuí, Xi, Xán, thành ra âm b ắ t đầ u b ằ ng TH: Thúy, Thì, Th ượ ng, v.v. Âm TH c ũ ng nh ư âm TR hồn tồn âm m ớ i xu ấ t hi ệ n v ớ i th ờ i kì qu ố c ng ữ đượ c phát tri ể n. Trong khi âm /TR/ t ươ ng đươ ngvà thay th ế cho /ZH/ ti ế ng Hán, TH thay cho SH, TX (pinyin C), CH ho ặ c Q.
Xem thêm

27 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH


ng ượ c l ạ i kìm hãm s ự phát tri ể n. Ở h ấ u h ế t các qu ố c gia, thu ế đượ c s ử d ụ ng nh ư m ộ t ph ươ ng ti ệ n đả m b ả o ngu ồ n thu cho ngân sách Nhà n ướ c, và nó c ũ ng đượ c coi nh ư m ộ t ph ươ ng ti ệ n quan tr ọ ng đ i ề u ti ế t n ề n kinh t ế .
Ở n ướ c ta, công c ụ thu ế v ớ i t ư cách là m ộ t công c ụ c ủ a chính sách tài chính, ch ỉ m ớ i th ự c s ự phát huy vai trò c ủ a nó đố i v ớ i qu ả n lý v ĩ mô n ề n kinh t ế t ừ 1990, khi Nhà n ướ c Vi ệ t Nam chính th ứ c ban hành h ệ th ố ng thu ế m ớ i. V ớ i h ệ th ố ng thu ế này chính sách tài chính c ủ a qu ố c gia đ ã tác độ ng tích c ự c đế n n ề n tài chính qu ố c gia: gi ả m đ áng k ể b ộ i chi ngân sách, góp ph ầ n ch ặ n đứ ng l ạ m phát thúc đẩ y n ề n kinh t ế t ă ng tr ưở ng t ố t. Tuy còn h ạ n ch ế trong c ơ c ấ u c ủ a h ệ th ố ng thu ế và thu ế su ấ t trong m ộ t vài lu ậ t thu ế , nh ư ng chúng ta đ ã th ấ y đượ c k ế t qu ả tích c ự c c ủ a công c ụ này đố i v ớ i kinh t ế xã h ộ i n ướ c ta trong nh ữ ng n ă m qua.
Xem thêm

23 Đọc thêm

CHUYEN KE VE BAC HO

CHUYEN KE VE BAC HO

- Không ạ
Bác nói ti ế p:
- V ậ y các cháu đ ừ ng chen nhau hôn Bác n ữ a. Hãy c ử 1 đ ạ i bi ể u đ ế n hôn Bác thôi.
Sau câu nói c ủ a Bác, t ấ t c ả đ ề u tr ậ t t ự và c ử b ạ n đ ộ i tr ưở ng thay m ặ t t ấ t c ả đ ế n hôn Bác. Bác ôm hôn b ạ n đ ộ i tr ưở ng và c ả m ơ n các b ạ n thi ế u nhi Ti ệ p Kh ắ c. Còn các chú b ả o v ệ thì l ạ i c ả m ơ n Bác vì Bác đã có sáng ki ế n duy trì đ ượ c tr ậ t t ự mà v ẫ n gi ữ đ ượ c tình c ả m yêu quý c ủ a thi ế u nhi Ti ệ p Kh ắ c v ớ i Bác H ồ .
Xem thêm

2 Đọc thêm

Công trình bến - Chương 5

CÔNG TRÌNH BẾN - CHƯƠNG 5

Cụng trỡnh b ế n t ườ ng c ọ c khụng neo cú nh ữ ng b ộ ph ậ n chớnh sau: d ầ m m ũ , t ườ ng m ặ t, đấ t l ấ p sau t ườ ng, ngoài ra cũn cú k ế t c ấ u đậ u tàu và bớch neo tàu.
5.2.1. D ầ m m ũ .
D ầ m m ũ c ủ a t ườ ng gúc th ườ ng đượ c làm b ằ ng bờ tụng c ố t thộp đổ t ạ i ch ỗ , nhi ệ m v ụ c ủ a nú là n ố i li ề n t ấ t c ả cỏc c ọ c trong t ườ ng m ặ t làm thành b ứ c t ườ ng li ề n và t ạ o thành m ộ t m ặ t ph ẳ ng tr ướ c b ế n để l ắ p đặ t thi ế t b ị đậ u tàu t ạ o đ i ề u ki ệ n cho tàu đậ u b ố c x ế p hàng hoỏ m ộ t cỏch an toàn thu ậ n ti ệ n.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau

ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC TẾ GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA KHÁC NHAU

 Trên các tuy n xe đi n ng m Boston (Hoa Kì) có các hàng ế ệ ầ ở
gh giành cho ng ế ườ i già đ t ch ti n l i nh t cho vi c lên ặ ở ỗ ệ ợ ấ ệ
xu ng xe, ngay phía sau bu ng lái. Nh ng các hàng gh y ố ồ ư ế
nhi u khi b b tr ng th m chí khi trên xe có ng ề ị ỏ ố ậ ườ i già. Không ai mu n nghĩ mình là già và ng i vào ch dành cho ố ồ ỗ

28 Đọc thêm

Rời khỏi cương vị lãnh đạo như thế nào?

RỜI KHỎI CƯƠNG VỊ LÃNH ĐẠO NHƯ THẾ NÀO?

đạ o m ớ i để h ỗ tr ợ cho h ọ khi c ầ n thi ế t.
Ti ế n trình này đ ã hoàn toàn di ễ n ra suôn s ẻ trong tr ườ ng h ợ p c ủ a tôi. Đ i ề u tôi mu ố n l ư u ý các b ạ n, t ừ kinh nghi ệ m cá nhân c ủ a tôi là: khi ph ả i quy ế t
đị nh ra đ i, đ ó là m ộ t quy ế t đị nh vô cùng khó kh ă n. Tuy nhiên, vi ệ c v ẫ n ti ế p t ụ c tham gia vào công vi ệ c theo m ộ t cách th ứ c nào đ ó, ở v ị trí qu ả n tr ị , để đả m b ả o t ầ m nhìn c ủ a nhóm còn nguyên v ẹ n, đ ã giúp tôi có th ể quy ế t đị nh m ộ t cách tho ả i mái h ơ n. H ơ n th ế , có th ể nói đ ây là m ộ t b ướ c đ i tích c ự c trong cách nhìn v ề qu ả n lý c ủ a tôi.
Xem thêm

4 Đọc thêm

XÚC TÁC CÔNG NGHIỆP

XÚC TÁC CÔNG NGHIỆP

Ng ườ i ta gi ả i thích r ằ ng: nhi ệ t độ càng cao thì nguyên t ử O thoát ra ngoài càng không đề u đặ n, t ạ o ra nh ữ ng khuy ế t t ậ t (defaut) s ẽ t ạ o ra các electron t ự do thì ho ạ t tính xúc tác càng cao.
• Ph ươ ng pháp đ i ệ n hóa : t ứ c là đ i ề u ch ế kim lo ạ i b ằ ng cách đ i ệ n phân dung d ị ch mu ố i.
C ầ n chú ý r ằ ng các kim lo ạ i sau khi kh ử r ấ t ho ạ t độ ng, n ế u ti ế p xúc v ớ i không khí thì d ễ dàng b ị oxy hóa tr ở l ạ i thành oxyt. Để tránh tr ườ ng h ợ p này, ng ườ i ta th ườ ng ti ế n hành kh ử ngay trong lò ph ả n ứ ng. Sau khi kh ử xong thì cho thông N 2 ho ặ c He để đ u ổ i h ế t H 2 và h ơ i n ướ c ra. Sau đ ó kh ố ng ch ế nhi ệ t độ đế n nhi ệ t độ ph ả n ứ ng là có th ể ti ế n hành ph ả n ứ ng ngay đượ c.
Xem thêm

28 Đọc thêm

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp

CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP

thép t ạ i m ọ i th ờ i đ i ể m, nên chúng không th ể khép m ạ ch t ừ tr ụ này qua tr ụ
khác mà b ị đẩ y ra ngoài và khép m ạ ch t ừ gông này đế n gông kia qua không khí ho ặ c d ầ u là môi tr ườ ng có t ừ tr ở l ớ n. Vì th ế φ 3 không l ớ n l ắ m và có th ể coi t ừ thông trong m ạ ch t ừ là hình sin, ngh ĩ a là s ứ c đ i ệ n độ ng pha th ự c t ế là hình sin. Nh ư ng do t ừ thông b ậ c 3 đậ p m ạ ch v ớ i t ầ n s ố 3f qua vách thùng, các bu lông ghép vv... s ẽ gây nên nh ữ ng t ổ n hao ph ụ làm hi ệ u su ấ t gi ả m xu ố ng. Do đ ó ph ươ ng pháp đấ u Y/y đố i v ớ i máy bi ế n áp ba pha ba tr ụ c ũ ng ch ỉ dùng cho máy bi ế n áp công su ấ t h ạ n ch ế t ừ 5600 kVA tr ở
Xem thêm

65 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là
giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp
đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc
gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật
liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử
dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n
cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững
người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng
ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

Bài giảng sản phẩm công nghệ sinh học và thị trường năm học 2013 phần 5

BÀI GIẢNG SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỊ TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 PHẦN 5

QUÁ TRÌNH RA QUY Ế T ĐỊ NH C Ủ A NG ƯỜ I TIÊU DÙNG • MUA LÀ MỘT QUÁ TRÌNH CHỨ KHƠNG PHẢI MỘT HÀNH ĐỘNG • HÀNH ĐỘNG MUA HÀNG CHỈ LÀ MỘT TRONG NHỮNG THANG BẬC CUỐI CÙNG NHẬN THỨC NHU CẦU T[r]

14 Đọc thêm

Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký sáng chế

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là
giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp
đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc
gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật
liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử
dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n
cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững
người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng
ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÀI TOÁN KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN

BÀI TOÁN KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN

– Nh ữ ng s ả n ph ẩ m nào th ườ ng đượ c mua chung ? Bia và tã lót – Ng ườ i ta th ườ ng mua gi ti ế p theo sau khi mua máy PC ?
– D ạ ng DNA nào có ph ả n ứ ng v ớ i công th ứ c thu ố c m ớ i ?
– Làm th ế nào đề phân lo ạ i t ự độ ng v ă n b ả n Web ?

19 Đọc thêm

TÀI CHÍNH CÔNG ĐH CHƯƠNG 1

TÀI CHÍNH CÔNG ĐH CHƯƠNG 1


„ Khu v ự c t ư gi ả i quy ế t các v ấ n đề c ơ b ả n ch ủ y ế u d ự a vào c ơ ch ế th ị tr ườ ng.
„ Khu v ự c cơng gi ả i quy ế t các v ấ n đề c ơ b ả n ch ủ y ế u d ự a vào chính sách l ự a ch ọ n cơng . „ N ề n kinh t ế th ị tr ườ ng k ế t h ợ p gi ữ a 2 c ơ

22 Đọc thêm

đo lường giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng điều tra thực tế tại thị trường ô tô việt nam

ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU DỰA VÀO KHÁCH HÀNG ĐIỀU TRA THỰC TẾ TẠI THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM

TRANG 1 Đ O L ƯỜ NG GIÁ TR Ị TH ƯƠ NG HI Ệ U D Ự A VÀO KHÁCH HÀNG: Đ I Ề U TRA TH Ự C T Ế T Ạ I TH Ị TR ƯỜ NG Ô TÔ VI Ệ T NAM MEASURING CUSTOMER BASED BRAND EQUITY: EMPIRICAL EVIDENCE FR[r]

9 Đọc thêm

VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN SAU

VI Ế T CHO NG ƯỜ I ĐẾ N SAU


Vi ế t cho ng ườ i đế n sau
Chị cũng từng yêu anh ấy như em Chỉ có khác chị là người đến trước Khóc làm chi cho má hồng thấm ướt Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu Có một thời chị cũng thích giận nhau

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề