TẢI NHỮNG BỆNH ĐE DỌA KHẢ NĂNG LÀM MẸ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ - CÁC BỆNH CÓ THỂ GÂY VÔ SINH Ở PHỤ NỮ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TẢI NHỮNG BỆNH ĐE DỌA KHẢ NĂNG LÀM MẸ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ - CÁC BỆNH CÓ THỂ GÂY VÔ SINH Ở PHỤ NỮ":

TẢI NHỮNG BỆNH ĐE DỌA KHẢ NĂNG LÀM MẸ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ - CÁC BỆNH CÓ THỂ GÂY VÔ SINH Ở PHỤ NỮ

TẢI NHỮNG BỆNH ĐE DỌA KHẢ NĂNG LÀM MẸ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ - CÁC BỆNH CÓ THỂ GÂY VÔ SINH Ở PHỤ NỮ

Có rất nhiều bệnh phụ khoa mà phụ nữ có thể dễ dàng mắc phải mà hậu quả của nó thì thật đáng sợ, bạn có thể mất khả năng làm mẹ nếu như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.. Dư[r]

Đọc thêm

Hệ thống quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM


Ch ươ ng III: PHÂN TÍCH VÀ THI Ế T K Ế H Ệ TH Ố NG
3.1. Đặ t v ấ n đề
- Có r ấ t nhi ề u hình th ứ c thi khác nhau trong các tr ườ ng Đạ i h ọ c, Cao đẳ ng, Trung c ấ p, Trung h ọ c, các trung tâm, ch ươ ng trình đ ào t ạ o t ừ xa và nhi ề u l ĩ nh v ự c khác … Trong đ ó thi viết là m ộ t hình th ứ c thi ph ổ bi ế n t ừ tr ướ c đế n nay đượ c áp d ng trong ngành giáo d c. T ấ t c các h ọ c sinh, sinh viên đề u làm cùng m ộ t đề gi ố ng nhau, do đ ó s ẽ d ẫ n đế n vi ệ c đ ánh giá k ế t qu c th c ủ a t ừ ng thí sinh không chính xác, không công b ằ ng vì có th gian l ậ n bài thi c ủ a nhau, quay cóp … trong lúc thi. Còn n ế u m ỗ i h ọ c sinh, sinh viên thi m ỗ i đề khác nhau thì d ẫ n đế n vi ệ c ra đề thi g ặ p khó kh ă n cho ng ườ i ra đề và vi ệ c đ ánh giá k ế t qu c ũ ng ph i m ấ t nhi ề u th ờ i gian, vì lý do đ ó mà thi trắc nghiệm đượ c áp d ng trong vài n ă m g ầ n đ ây.
Xem thêm

50 Đọc thêm

Quản lý chất lượng sữa

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SỮA

L ư u ý: B ằ ng nhi ề u ph ươ ng pháp, ng ườ i ta d ễ dàng phát hi ệ n ra n ướ c đượ c cho thêm vào s a sau khi v ắ t.
S a bị ti ế t ra ngay sau khi sinh g ọ i là s a đầ u. S a đầ u cĩ nhi ề u protein, khống và m ỡ
s a nh ư ng ít đườ ng lactose h ơ n s a th ườ ng. S a đầ u cĩ kháng th và m ộ t s ố y ế u t ố c ầ n thi ế t giúp bê t ă ng kh n ă ng mi ễ n d ị ch. Con ng ườ i khơng nên dùng s a ti ế t ra trong 4 ngày đầ u sau khi sinh. Sau m ộ t th ờ i gian ng ắ n thành ph ầ n c ủ a s a đầ u s ẽ thay đổ i d ầ n d ầ n gi ố ng s a th ườ ng.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Thiết kế web với Microsoft Frontpage

THIẾT KẾ WEB VỚI MICROSOFT FRONTPAGE

2. Trong danh sách Folder b ấ t c ứ ch ế độ hi n th ị nào, nh ấ p chu ộ t ph i vào file b ạ n mu ố n check-in và sau đ ó ch ọ n Check-in menu t ắ t.
Qu n lý m ộ t web có dung l ượ ng l ớ n:
Để qu n lý t ố t m ộ t trang web có dung l ượ ng l ơ n, có th b ạ n mu ố n ki m soát nh ng ai có quy ề n vào nh ng ph ầ n khác nhau c ủ a trang web. Để d ễ dàng thi ế t l ậ p quy ề n h ạ n nh ư xem, s ử a ch a và quy ề n qu n lý cho b ấ t c ứ m ộ t ph ầ n nào đ ó c ủ a trang web, Frontpage gi ớ i thi ệ u m ộ t kh n ă ng t ạ o web trong web, đượ c g ọ i là web ph (subweb). B ạ n c ũ ng có th t ạ o m ộ t t ậ p h ợ nh ng web ph d ướ i nh ng web ph khác. Nh ng t ầ ng web ph này cho phép b ạ n có quy ề n ki m soát nh ng site l ớ n và cho phép m ộ t nhóm nh ng ng ườ i s ử d ng có quy ề n ti ế p c ậ n nh ng n ộ i dung c th . Ví d , trong website tr ườ ng h ọ c c ủ a b ạ n, h ọ c sinh có quy ề n có m ộ t web ph cho riêng chúng, b ộ ph ậ n báo chí có m ộ t web ph trong web c ủ a h ọ c sinh. Đ i ề u này cho phép trang web l ớ n d ầ n lên nh ư ng l ạ i d ễ dàng qu n lý.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Quản lý chất lượng sữa

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SỮA

L ư u ý: B ằ ng nhi ề u ph ươ ng pháp, ng ườ i ta d ễ dàng phát hi ệ n ra n ướ c đượ c cho thêm vào s a sau khi v ắ t.
S a bị ti ế t ra ngay sau khi sinh g ọ i là s a đầ u. S a đầ u cĩ nhi ề u protein, khống và m ỡ
s a nh ư ng ít đườ ng lactose h ơ n s a th ườ ng. S a đầ u cĩ kháng th và m ộ t s ố y ế u t ố c ầ n thi ế t giúp bê t ă ng kh n ă ng mi ễ n d ị ch. Con ng ườ i khơng nên dùng s a ti ế t ra trong 4 ngày đầ u sau khi sinh. Sau m ộ t th ờ i gian ng ắ n thành ph ầ n c ủ a s a đầ u s ẽ thay đổ i d ầ n d ầ n gi ố ng s a th ườ ng.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Thể dục - P4

TH Ể D Ụ C P

b ắ t chéo tay. Bài liên k ế t nh y dây ng ắ n ( 2ti ế t) Thông tin ho ạ t độ ng 1
Nh y dây là m ộ t trong nh ng n ộ i dung c ủ a th d c phát tri n c ơ th toàn di ệ n. Nh y dây h ợ p v ớ i đặ c đ i m l ứ a tu ổ i h ọ c sinh ti u h ọ c nên đượ c các em ư a thích, đồ ng th ờ i nh y dây có giá tr ị trong giáo d c và rèn luy ệ n và phát tri n các t ố ch ấ t nh ư nhanh nh ẹ n khéo léo, d ẻ o dai…Nh y dây không đ òi h ỏ i d ng c và sân bãi ph ứ c t ạ p, v ớ i d ng c thô s ơ , m ộ t đ o ạ n dây th ừ ng và m ộ t góc sân nh ỏ là có th ti ế n hành t ậ p luy ệ n đượ c. Nh y dây r ấ t phù h ợ p v ớ i tâm sinh lí các em h ọ c sinh, vì v ậ y đượ c các em ư a thích và ham mê luy ệ n t ậ p. Nh y dây có giá tr ị rèn luy ệ n thân th r ấ t l ớ n. Thông qua các hình th ứ c luy ệ n t ậ p phong phú. nh y dây s ẽ giúp cho c ơ th h ọ c sinh phát tri n toàn di ệ n, t ă ng c ườ ng s ứ c ch i đự ng, nh ấ t là s ứ c b ề n, s ứ c b ậ t c ủ a chân đượ c phát tri n nhanh chóng, ho ạ t độ ng c ủ a đ ôi tay nhanh nh ẹ n và khéo léo h ơ n. Song song v ớ i s ự phát tri n v ề t ố ch ấ t thân th , nh y dây còn giúp cho h ệ th ầ n kinh phát tri n m ạ nh v ề tính nh ị p đ i ệ u, linh ho ạ t và khéo léo, nâng cao kh n ă ng phán đ oán th ờ i gian và không gian. S ứ c ch i đự ng c ủ a tim, ph ổ i ... c ũ ng đượ c t ă ng lên r ấ t nhi ề u để thích ứ ng v ớ i kh ố i l ượ ng v ậ n độ ng t ươ ng đố i l ớ n trong khi t ậ p luy ệ n, không ng ừ ng nâng cao quá trình trao đổ i ch ấ t, làm cho c ơ th ngày càng kho ẻ lên. Nh y dây đượ c ti ế n hành d ướ i nhi ề u hình th ứ c cá nhân và t ậ p th . Trong khi t ậ p luy ệ n yêu c ầ u
Xem thêm

78 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐẾN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHẨM MÀU, HÀN THE, ACID BENZOIC VÀ ACID SORBIC TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI QUẢNG BÌNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐẾN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHẨM MÀU, HÀN THE, ACID BENZOIC VÀ ACID SORBIC TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI QUẢNG BÌNH


đặ c bi ệ t là ph ẩ m màu ki ề m thì r ấ t nguy hi m cho ng ườ i tiêu dùng vì có th gây ng ộ độ c c ấ p tính, gây ung th ư , bi ế n đổ i gen (B ộ Y t ế , 2001)... Hàn the là ch ấ t c ấ m s ử d ng trong ch ế bi ế n th ự c ph ẩ m vì có h ạ i cho s ứ c kh ỏ e nh ư ng nhân dân ta v ẫ n quen dùng v ớ i m c đ ích làm cho th ự c ph ẩ m giòn, dai, gi màu và b o qu n đượ c lâu h ơ n. Acid benzoic và acid sorbic là hai ch ấ t b o qu n ch ố ng lên men, ch ố ng m ố c cho th ự c ph ẩ m đượ c phép s ử d ng (B ộ Y t ế , 2001). Tuy nhiên, dùng các ch ấ t trên v ớ i hàm l ượ ng cao v ượ t m ứ c cho phép và kéo dài thì s ẽ gây nguy h ạ i cho s ứ c kh ỏ e con ng ườ i. Ph gia s ử d ng trong ch ế bi ế n th ự c ph ẩ m ph i n ằ m trong danh m c đượ c phép s ử d ng và ph i đ úng li ề u l ượ ng. T ạ i Qu ng Bình, công tác qu n lý v ề an toàn v ệ sinh th ự c ph ẩ m (ATVSTP) c ũ ng đ ã đượ c quan tâm và đ ã có nhi ề u bi ệ n pháp để t ă ng c ườ ng ki m soát vi ệ c s ử d ng PGTP song tình tr ạ ng s ử d ng PGTP nói chung, s ử d ng ph ẩ m màu ngoài danh m c, s ử d ng hàn the và các ch ấ t b o qu n th ự c ph ẩ m nói riêng không đ úng quy đị nh còn x y ra khá b ổ bi ế n (Tr ươ ng Đ ình Đị nh, 2009; Nguy ễ n Th ị Thanh H ươ ng, 2011). Nghiên c ứ u này đượ c ti ế n hành nh ằ m đ ánh giá hi ệ u qu các ho ạ t độ ng can thi ệ p đế n tình hình s ử d ng ph ẩ m màu, hàn the, acid sorbic, acid benzoic trong ch ế bi ế n th ự c ph ẩ m t ạ i Qu ng Bình và đề xu ấ t các gi i pháp để c i thi ệ n tình hình.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài chính công

TÀI CHÍNH CÔNG

độ c quy ề n, (và ngay c nh ng đặ c đ i m độ c quy ề n này c ũ ng r ấ t có gi ớ i h ạ n thông qua s ự
c ạ nh tranh c ủ a nh ng ph ươ ng th ứ c giao thông v ậ n chuy n khác), trong khi ho ạ t độ ng c ủ a thi ế t b ị v ậ n chuy n đườ ng s ắ t thì không có các đặ c đ i m độ c quy ề n. Trong nhi ề u ho ạ t
độ ng, s ự phát tri n công ngh ệ đ ã m r ộ ng ph ạ m vi c ạ nh tranh ( đặ c bi ệ t trong nh ng d ị ch v vi ễ n thông đườ ng dài); t ạ o ra các ph ươ ng án cung ứ ng có chi phí th ấ p (ví d nh ư trong các h ệ th ố ng v ệ sinh và thu ỷ l ợ i); và làm t ă ng kh n ă ng đị nh giá tiêu dùng cá nhân và tính
Xem thêm

7 Đọc thêm

Thể dục - P2

TH Ể D Ụ C CH Ố

- Kh n ă ng làm vi ệ c c ủ a các c ơ quan khác (nh ư tim, ph ổ i, b ắ p th ị t, m ắ t…b ị gi m sút). Công trình nghiên c ứ u c ủ a tr ườ ng Đạ i h ọ c Th d c Th thao Trung ươ ng I đ ã ch ứ ng minh đ i ề u đ ó. Để gi i quy ế t v ấ n đề đ ó không có con đườ ng nào khác là các bài t ậ p th d c gi a gi ờ . Rõ ràng th d c gi a gi ờ và m ộ t s ố ho ạ t độ ng vui ch ơ i, múa hát…là hình th ứ c ngh ỉ ngh ơ i tích c ự c v ề sinh lý, làm thay đổ i tr ạ ng thaí c ă ng th ẳ ng c ủ a th ầ n kinh và do đ ó m ộ t s ố trung khu th ầ n kinh v ừ a ho ạ t độ ng m ệ t m ỏ i đượ c ngh ỉ ng ơ i. Các c ơ b ắ p, dây ch ằ ng b ị gò bó do t ư th ế ng ồ i lâu m ộ t ch ỗ đ ã m ệ t m ỏ i s ẽ tr l ạ i ho ạ t độ ng bình th ườ ng.
Xem thêm

45 Đọc thêm

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1- Hỡnh th ứ c s h u v ố n: V ố n c ổ ph ầ n
2- L ĩ nh v ự c kinh doanh: D ị ch v , đầ u t ư , khai thỏc c ng bi n
3- Ngành ngh ề kinh doanh: D ị ch v x ế p d ỡ hàng hoỏ; Kinh doanh kho, bói; D ị ch v đạ i lý v ậ n t i và giao nh ậ n hàng hoỏ; D ị ch v xu ấ t nh ậ p kh ẩ u; V ậ n t i hàng hoỏ đ a ph ươ ng th ứ c; D ị ch v hàng h i; Khai thỏc, kinh doanh v ậ t li ệ u xõy d ự ng và thi cụng san l ấ p m ặ t b ằ ng; D ị ch v kho ngo ạ i quan và d ị ch v hàng chuy n kh ẩ u, quỏ c nh; Kinh doanh cho thuờ nhà, v ă n phũng, nhà hàng, khỏch s ạ n và d ị ch v du l ị ch; Đầ u t ư xõy d ự ng cỏc cụng trỡnh c ơ s h ạ t ầ ng; Kinh doanh và v ậ n t i x ă ng d ầ u; Mua bỏn và cho thuờ cỏc lo ạ i mỏy, thi ế t b ị , ph tựng, v ậ t t ư ngành khai thỏc c ng; xõy d ự ng cỏc cụng trỡnh dõn d ng, giao thụng, cụng nghi ệ p; Mua bỏn s ắ t thộo, kim lo ạ i màu, ph ế li ệ u và phỏ d ỡ tàu bi n; Kinh doanh b ấ t độ ng s n; Kinh doanh và đầ u t ư phỏt tri n nhà .
Xem thêm

21 Đọc thêm

Tổng quan về tiêu ẩm và lọc bụi

TỔNG QUAN VỀ TIÊU ẨM VÀ LỌC BỤI

- Đố i v ớ i câc phòng đặ c bi ệ t, ng ườ i thi ế t k ế xđy d ự ng ph i tính toân v ề c ấ u trúc sao cho câc ngu ồ n ồ n không đượ c truy ề n theo k ế t c ấ u xđy d ự ng văo phòng, b ằ ng câch t ạ o ra câc khe lún, không xđy li ề n d ầ m, li ề n tr c v ớ i câc phòng có th t ạ o ra ch ấ n độ ng.
- M ộ t trong nh ng tr ườ ng h ợ p hay g ặ p lă câc độ ng c ơ , b ơ m vă mây l ạ nh đặ t trín săn cao. Để kh ử câc rung độ ng do câc độ ng c ơ t ạ o ra lan truy ề n theo k ế t c ấ u xđy d ự ng lăm nh h ưở ng t ớ i câc phòng d ướ i, ng ườ i ta đặ t câc c m thi ế t b ị đ ó lín câc b ệ quân tính đặ t trín câc b ộ lò xo gi m ch ấ n. Quân tính c ủ a v ậ t n ặ ng vă s ứ c c ă ng c ủ a lò xo s ẽ kh ử h ế t câc ch ấ n độ ng do câc độ ng c ơ gđy ra.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Tái định nghĩa hàm và toán tử trong C++

TÁI ĐỊNH NGHĨA HÀM VÀ TOÁN TỬ TRONG C++

đượ c cài đặ t b i m ộ t hàm.
Tái đị nh ngh ĩ a các toán t ử s ẽ đượ c minh h ọ a b ằ ng cách s ử d ng m ộ t s ố
l ớ p đơ n gi n. Chúng ta s ẽ th o lu ậ n các qui lu ậ t chuy n ki u có th đượ c s ử
d ng nh ư th ế nào để rút g ọ n nhu c ầ u cho nhi ề u tái đị nh ngh ĩ a c ủ a cùng toán t ử . Chúng ta s ẽ trình bày các ví d c ủ a tái đị nh ngh ĩ a m ộ t s ố toán t ử ph ổ bi ế n g ồ m << và >> cho xu ấ t nh ậ p, [] và () cho các l ớ p ch ứ a, và các toán t ử con tr ỏ . Chúng ta c ũ ng s ẽ th o lu ậ n vi ệ c kh i t ạ o và gán t ự độ ng, t ầ m quan tr ọ ng c ủ a vi ệ c cài đặ t chính xác chúng trong các l ớ p s ử d ng các thành viên d li ệ u
Xem thêm

24 Đọc thêm

Thiết lập máy chủ ảo VPN

THIẾT LẬP MÁY CHỦ ẢO VPN

Trong ph ầ n configure WAN Miniport (PPTP) nh ư hình d ướ i, b ạ n nên ch ọ n m c Remote access connections
(inbound only) để clients có th t ạ o k ế t n ố i v ớ i VPN server.
M c Demand-dial routing connections (inbound and outbound) cho phép RRAS server đượ c phép kh i t ạ o ho ặ c là ch ấ p nh ậ n k ế t n ố i đế n và t ừ demand-dial routers. N ế u b ạ n mu ố n th ự c hi ệ n gi i pháp gateway-to- gateway VPN solution, thì b ạ n nên ch ọ n m c này, nh ư ng n ế u b ạ n ch ỉ mu ố n cho phép nh ậ n k ế t n ố i t ừ clients thôi thí b ạ n có th disable th ư m c này.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu môn Kinh tế học siêu vĩ mô Phần 2

TÀI LIỆU MÔN KINH TẾ HỌC SIÊU VĨ MÔ PHẦN 2


ti ề n đ i. S ự ph ố i h ợ p nh ư th ế khi ế n cho chính sách tr nên có hi ệ u qu , đ áng tin c ậ y. Nh ư ng m c đ ích c ủ a ch ủ th là đ óng vai trò m ồ i đố i v ớ i các lu ồ ng đầ u t ư đế n và đ i.
Th ủ đ o ạ n gây ra kh ủ ng ho ng đố i v ớ i đồ ng b ng Anh đ ã đượ c th ự c hi ệ n đố i v ớ i kh ủ ng ho ng Châu Á, nh ư ng l ạ i đ em l ạ i s ự th ố ng tr ị c ủ a n ướ c M ỹ . Ch ủ th ch ờ đồ ng euro đ i vào ổ n đị nh r ồ i m ớ i ra tay. Đồ ng đ ô la m ấ t giá làm cho các n ướ c kh ố n đố n, và ch ủ th tr c l ợ i đượ c t ừ hoàn c nh này. Khi các n ướ c bu ộ c ph i bán chính nh ng đồ ng ti ề n c ủ a mình d ự tr đ i để mua đồ ng đ ô la v ề thì ch ủ th s ẽ bán ra nh ng đồ ng ngo ạ i t ệ c ủ a mình. S ứ c m ạ nh kinh t ế c ủ a M ỹ bu ộ c các n ướ c khác ph i bán đồ ng n ộ i t ệ c ủ a mình đ i, nh ư th ế m đườ ng thâm nh ậ p c ủ a ch ủ th vào n ề n kinh t ế , và nguy c ơ kh ủ ng ho ng l ạ i treo trên đầ u các n ướ c khác cao h ơ n, khi mà m ộ t s ố l ượ ng l ớ n đồ ng ti ề n c ủ a h ọ l ạ i do ch ủ th chi ph ố i.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 9

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 9

- Đố i v ớ i câc phòng đặ c bi ệ t, ng ườ i thi ế t k ế xđy d ự ng ph i tính toân v ề c ấ u trúc sao cho câc ngu ồ n ồ n không đượ c truy ề n theo k ế t c ấ u xđy d ự ng văo phòng, b ằ ng câch t ạ o ra câc khe lún, không xđy li ề n d ầ m, li ề n tr c v ớ i câc phòng có th t ạ o ra ch ấ n độ ng.
- M ộ t trong nh ng tr ườ ng h ợ p hay g ặ p lă câc độ ng c ơ , b ơ m vă mây l ạ nh đặ t trín săn cao. Để kh ử câc rung độ ng do câc độ ng c ơ t ạ o ra lan truy ề n theo k ế t c ấ u xđy d ự ng lăm nh h ưở ng t ớ i câc phòng d ướ i, ng ườ i ta đặ t câc c m thi ế t b ị đ ó lín câc b ệ quân tính đặ t trín câc b ộ lò xo gi m ch ấ n. Quân tính c ủ a v ậ t n ặ ng vă s ứ c c ă ng c ủ a lò xo s ẽ kh ử h ế t câc ch ấ n độ ng do câc độ ng c ơ gđy ra.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Luận văn: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất Vinh”

LUẬN VĂN: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY NHẤT VINH”

+ Ch ế độ v ề ti ề n l ươ ng:
N ế u chính sách tuy n d ng lao độ ng là m ộ t quá trình ph ứ c t ạ p nh ằ m l ự a ch ọ n nh ng nhân viên có kh n ă ng vào làm vi ệ c, thì chính sách l ươ ng b ổ ng là
đ òn b ẩ y kinh t ế kích thích h ọ làm vi ệ c h ă ng say và có hi ệ u qu h ơ n trong công vi ệ c. Chính sách v ề l ươ ng nh ằ m duy trì, c ủ ng c ố l ự c l ượ ng lao độ ng làm vi ệ c t ạ i Công ty b i vì đố i v ớ i ng ườ i lao độ ng s ố ng ch ủ y ế u d ự a vào đồ ng l ươ ng thì ti ề n l ươ ng là m ố i quan tâm hàng ngày c ủ a h ọ . Nó là ngu ồ n thu nh ậ p chính nh ằ m duy trì và nâng cao m ứ c s ố ng c ủ a ng ườ i lao độ ng và gia đ ình h ọ . Có th nói ngày nay v ấ n đề mà các nhà qu n lý quan tâm hàng đầ u là chính sách ti ề n l ươ ng cho ng ườ i lao độ ng b i dù doanh nghi ệ p có tuy n ch ọ n đượ c độ i ng ũ lao độ ng có trình độ và tay ngh ề , đượ c b ố trí vào nh ng v ị trí thích h ợ p nh ư ng chính sách l ươ ng b ổ ng không phù h ợ p làm cho ng ườ i lao độ ng lo l ắ ng v ề cu ộ c s ố ng c ủ a h ọ
Xem thêm

42 Đọc thêm

Giáo trình C toàn tập chương 8

GIÁO TRÌNH C TOÀN TẬP CHƯƠNG 8

đượ c cài đặ t b i m ộ t hàm.
Tái đị nh ngh ĩ a các toán t ử s ẽ đượ c minh h ọ a b ằ ng cách s ử d ng m ộ t s ố
l ớ p đơ n gi n. Chúng ta s ẽ th o lu ậ n các qui lu ậ t chuy n ki u có th đượ c s ử
d ng nh ư th ế nào để rút g ọ n nhu c ầ u cho nhi ề u tái đị nh ngh ĩ a c ủ a cùng toán t ử . Chúng ta s ẽ trình bày các ví d c ủ a tái đị nh ngh ĩ a m ộ t s ố toán t ử ph ổ bi ế n g ồ m << và >> cho xu ấ t nh ậ p, [] và () cho các l ớ p ch ứ a, và các toán t ử con tr ỏ . Chúng ta c ũ ng s ẽ th o lu ậ n vi ệ c kh i t ạ o và gán t ự độ ng, t ầ m quan tr ọ ng c ủ a vi ệ c cài đặ t chính xác chúng trong các l ớ p s ử d ng các thành viên d li ệ u
Xem thêm

24 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH


Tuy nhiên, khi đề cao vai trò c ủ a n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng, chúng ta c ũ ng ph i nhìn th ẳ ng vào nh ng nh ượ c đ i m c ủ a nó. C ạ nh tranh n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng v ừ a là độ ng l ự c thúc đẩ y phát tri n v ừ a có th kìm hãm s ự phát tri n. Vì trong c ạ nh tranh, không tránh kh ỏ i có nh ng doanh nghi ệ p b ị phá s n, gây lãng phí tài nguyên xã h ộ i. H ơ n n a, trong n ề n kinh t ế c ạ nh tranh, t ấ t không tránh kh ỏ i tình tr ạ ng là có nh ng doanh nghi ệ p, nh ng ngành, nh ng vùng và nh ng nh ng nhóm dân c ư có thu nh ậ p khác nhau, có th nh ng ng ườ i giàu càng giàu thêm còn nh ng ng ườ i nghèo càng nghèo thêm. Trong các qu ố c gia có n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng, s ự can thi ệ p c ủ a Nhà n ướ c là t ấ t y ế u để h ạ n ch ế m ặ t tiêu c ự c c ủ a nó. S ử d ng các công c chính sách tài chính - ti ề n t ệ để tác độ ng vào n ề n kinh t ế đướ c áp d ng ph ổ bi ế n các n ướ c khác nhau v ớ i nh ng m ứ c độ khác nhau.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Tổng quan về hệ thống firewall

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG FIREWALL

nh ư FTP, ng ườ i dùng có th telnet ra ngoài t ự do, các telnet t ừ ngoài vào yêu c ầ u ph i xác th ự c qua Authentication Server
- Authentication Server: đượ c s ử d ng b i các c
êu c ầ u k ế t n ố i, dùng các k ỹ thu ậ t xác th ự c m ạ nh nh ư one-time password/token (m ậ t kh ẩ u s ử d ng m ộ t l ầ n). Các máy ch ủ d ị ch v trong m ạ ng LAN đượ c b o v ệ an toàn, không có k ế t n ố i tr ự c ti ế p v ớ i Internet, t ấ t c các thông tin trao đổ i đề u đượ c ki m soát qua gateway.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Các giải pháp lập trình ASP.net - P2

CÁC GIẢI PHÁP LẬP TRÌNH ASP.NET - P2

Ngoài vi ệ c cho phép hi n th ị d li ệ u, đ i ề u ki m ObjectDataSource c ũ ng có th c ậ p nh ậ t, chèn, và xóa các m ẩ u tin trong c ơ s d li ệ u.
1.3.4 Tạo, chỉnh sửa, và xem một mục nhật ký
Trang DayView.aspx cho phép ch ỉ nh s ử a nh ậ t ký. Trang này ch ứ a m ộ t form cho phép b ạ n nh ậ p tiêu đề và n ộ i dung m c nh ậ t ký. Nó c ũ ng hi n th ị b ấ t c ứ m c nh ậ t ký nào đ ang t ồ n t ạ i. T ấ t c công vi ệ c đượ c hoàn t ấ t b ằ ng cách s ử d ng l ớ p DiaryEntry . S ự ki ệ n Page_Load t ạ o m ộ t l ớ p DiaryEntry m ớ i, truy ề n cho ph ươ ng th ứ c kh i d ự ng DiaryId c ủ a ng ườ i dùng hi ệ n t ạ i c ũ ng nh ư ngày mà trang này nh ắ c đế n:
Xem thêm

36 Đọc thêm