BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG" DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG" DOC":

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

Văn Bi, Thành ph H Chí Minh.ố ồ2003 : Chính th c chuy n đ i thành Công ty c ph n vào tháng 12 nămứ ể ổ ổ ầ 2003 và đ i tên thành Công ty C ph n S a Vi t Nam cho phù h p v i hìnhổ ổ ầ ữ ệ ợ ớ th c ho t đ ng c a Công ty.ứ ạ ộ ủ2004 : Mua thâu tóm Công ty C ph n s a Sài Gòn. Tăng v n đi u lổ ầ ữ ố ề ệ c a Công ty lên 1,590 t đ ng.ủ ỷ ồ2005 : Mua s c ph n còn l i c a đ i tác liên doanh trong Công tyố ổ ầ ạ ủ ố Liên doanh S a Bình Đ nh (sau đó đ c g i là Nhà máy S a Bình Đ nh) vàữ ị ượ ọ ữ ị 5khánh thành Nhà máy S a Ngh An vào ngày 30 tháng 06 năm 2005, có đ a chữ ệ ị ỉ đ t t i Khu Công Nghi p C a Lò, T nh Ngh An.ặ ạ ệ ử ỉ ệ* Liên doanh v i SABmiller Asia B.V đ thành l p Công ty TNHH Liên Doanhớ ể ậ SABMiller Vi t Nam vào tháng 8 năm 2005. S n ph m đ u tiên c a liênệ ả ẩ ầ ủ doanh mang th ng hi u Zorok đ c tung ra th tr ng vào đ u gi a nămươ ệ ượ ị ườ ầ ữ 2007.2006 : Vinamilk niêm y t trên th tr ng ch ng khoán Thành ph Hế ị ườ ứ ố ồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 01 năm 2006, khi đó v n c a T ng Công ty Đ uố ủ ổ ầ t và Kinh doanh V n Nhà n c có t l n m gi là 50.01% v n đi u l c aư ố ướ ỷ ệ ắ ữ ố ề ệ ủ Công ty.* M Phòng Khám An Khang t i Thành ph H Chí Minh vào tháng 6ở ạ ố ồ năm 2006. Đây là phòng khám đ u tiên t i Vi t Nam qu n tr b ng h th ngầ ạ ệ ả ị ằ ệ ố thông tin đi n t . Phòng khám cung c p các d ch v nh t v n dinh d ng,ệ ử ấ ị ụ ư ư ấ ưỡ khám ph khoa, t v n nhi khoa và khám s c kh e.ụ ư ấ ứ ỏ* Kh i đ ng ch ng trình trang tr i bò s a b t đ u t vi c mua thâuở ộ ươ ạ ữ ắ ầ ừ ệ tóm trang tr i Bò s a Tuyên Quang vào tháng 11 năm 2006, m t trang tr i nhạ ữ ộ ạ ỏ v i đàn bò s a kho ng 1.400 con. Trang tr i này cũng đ c đi vào ho t đ ngớ ữ ả ạ ượ ạ ộ ngay sau khi đ c mua thâu tóm.ượ2007 : Mua c ph n chi ph i 55% c a Công ty s a Lam S n vào tháng 9ổ ầ ố ủ ữ ơ năm 2007, có tr s t i Khu công nghi p L Môn, T nh Thanh Hóa.ụ ở ạ ệ ễ ỉ1.3 T m nhìnầ
Xem thêm

18 Đọc thêm

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

khác nhau , tương ứng với nó l sà ự tiện nghi v phong cách là ịch sự khác nhau. Đó chính l sà ản phẩm mong muốn ) mức sản phẩm n y quyà ết định mức chất lượng dịch vụ m doanh nghià ệp sẽ cung cấp cho khách h ng .à - Sản phẩm tăng lên : Đó l tà ập hợp các sản phẩm dịch vụ phụ thêm cung cấp những lợi ích phụ thêm cho khách h ng à được doanh nghiệp cung ứng. Đây l mà ức quan trọng đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng thay đổi dịch vụ: (ví dụ: Khi mua máy điện thoại di động, khách h ng không chà ỉ được cung cấp dịch vụ liên lạc thông tin nhanh chóng, sang trọng, tiện lợi m còn à được cung cấp thêm những dịch vụ bổ sung đó l , các trò chà ơi trên máy, nối mạng liên lạc với các dịch vụ hỗ trợ khác…). Với mức sản phẩm n y chính là à mức góp phần l m cho sà ản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp khác sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh cùng loại v nó chính l yà à ếu tố để duy trì uy thế cạnh tranh của doanh nghiệp . - Sản phẩm tiềm năng: Đây chính l nhà ững sản phẩm dịch vụ phụ thêm sẽ có trong tương lai cung cấp những lợi ích mới cho khách h ng, sà ở dĩ doanh nghiệp chú ý tới mức sản phẩm tiềm năng vì các dịch vụ rất dễ bị đối thủ cạnh tranh bắt trước, hơn nữa nhu cầu về dịch vụ của khách h ng luônà thay đổi theo thời gian. Đây chính l bí quyà ết th nh công cà ủa doanh nghiệp , nhờ có sự cạnh tranh gay gắt m khái nià ệm các mức sản phẩm dịch vụ trên cũng được hiểu theo nghĩa động (luôn thay đổi).2. Điều kiện v quá trình phát trià ển thị trường sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học của nước ta.Ngay từ thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đảng v Nh nà à ước đã có chủ trương vận dụng CNTT trong một số lĩnh vực. Bước sang thời kỳ đổi mới,chủ trương ấy đã được nhấn mạnh v cà ụ thể hoá trong nhiều nghị quyết của Đảng v CP.àNghị quyết số 26- NQ/TW, ng y 30/3/1991 cà ủa Bộ Chính trị về khoa học v công nghà ệ trong sự nghiệp đổi mới đã nêu:” Tập trung sức phát triển một số ng nh khoa hà ọc công nghệ mũi nhọn như điện tử , tin học …”. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCH TW (khoá VII) ng y 30/7/1997 xácà
Xem thêm

18 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

độ rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. ♣Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” ngân hàn g có cổ phần chi phối của nhà nước (sau đây gọi chung là ngân hàng thương m ại nhà nư ớc) thực sự là lự c lư ợng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức t ín dụng, đồng thời có đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. h với các ngân hàng quốc tế. 1.4. Những khuynh hướng tác động đến tái cơ cấu của các NHTM Cơ cấu NHTM có thể t hay đổi do nhiều nhân tố gây ra. Nhữ ng t hay đổi ảnh hưởng đến cơ cấu ngân hàng như : Quá trình toàn cầu hoá về k inh tế và toàn cầu hóa ngân hàng. Quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh t ế thế giới đang p hát triển ngày càng mạnh m ẽ cả về quy mô và tốc độ. To àn cầu hoá k inh t ế cùng với sự p hát triển m ạnh m ẽ của công nghệ thông t in đã tạo ra sự liên kết thị trư ờng hàng hóa, d ịch vụ và t ài chính xuy ên biên giới. Song song đó sự bành trư ớng địa lý và hợp nhất các ngân hàng cũng đã vư ợt ra k hỏi ranh giới lãnh t hổ của một quốc gia và lan rộng ra với quy mô t oàn cầu. Các ngân hàng mạnh nhất trên th ế giới cạnh tranh với nhau trên t ất cả các lục địa. Mặt khác xu hướng hiện nay là h ội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nư ớc này sở hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nư ớc kia là h oàn toàn có t hể. Điều này đòi hỏi t ất yếu tất cả các ngân hàng đều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị để “toàn cầu hoá ”. T hậm chí cần phải thay đổi toàn bộ cơ cấu thự c t ại nếu cần t hiết. Như vậy cơ cấu ngân hàn g chịu ảnh hư ởng cũng như y êu cầu của nền kinh t ế hội nhập rất lớn. Tác động của các quy định đối với hoạt động ngân hàng. N gân hàng thư ơng mại kinh doanh tiền tệ, một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có tác động hầu hết đến các lĩnh vực trong nền kinh tế. Do vậy hoạt động của NHTM cũng bị luật pháp kiểm soát một cách chặt chẽ bởi những quy định riêng trong hoạt động của mình. Về tổng th ể, những quy định ràng buộc này tạo thuận lợi cho các NH TM trong việc hạn chế và p hòng chống nhữ ng rủi ro xẩy ra. Tuy nhiên, vì mục đích kinh doanh của NHTM là lợi nhuận, do vậy trong một số trường hợp thì nhữ ng quy định này lại chính là những rào cản trong việc tạo ra lợi nhuận đối với NH . Theo lý thuyết quản lý của nhà k inh tế học G eorge Stigler thì -13-20. Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” các công ty trong nhữ ng ngành chịu sự quản lý chặt chẽ thường tìm cách thoát khỏi hàng rào quy định, tạo ra lợi nhuận mang tính độc quyền bởi vì thự c tế là các q uy định thường ngăn cản sự gia n hập của các công ty khác vào những ngành đư ợc kiểm s oát. Như vậy việc thay đổi các quy định của luật pháp đối với ngành kinh doanh
Xem thêm

12 Đọc thêm

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

+ phương pháp khấu hao TSCĐ áp dụng: TSCĐ được khấu hao theophương pháp đường thẳng. • phương pháp kế toán h ng tà ồn kho+nguyên tắc đánh giá: theo giá thực tế+phương pháp xác định giá h ng tà ồn kho cuối kì: theo phương pháp nhậptrước- xuất trước+ phương pháp hạch toán h ng tà ồn kho: theo phương pháp kê khai thườngxuyên.• Phương pháp tính v nà ộp thuế GTGT : theo phương pháp khấu trừ.Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký- sổ cái được thể hiệnqua sơ đồ số 4- phụ lục.2.2 thực trạng kế toán chi phí sản xuất v tính giá th nh sà à ản phẩm tại côngty TNHH Thanh Hùng.2.2.1 đặc điểm chi phí sản xuất tại công tyCông ty TNHH Thanh Hùng l doanh nghià ệp sản xuất có quy trình công nghệphức tạp, trong đó chi phí sản xuất sản phẩm chiếm khoảng 70% trong tổng chiphí to n doanh nghià ệp. đây l khoà ản chi phí quan trọng cần thiết cho quá trìnhsản xuất của doanh nghiệp v nó l mà à ột tỷ trọng phù hợp trong doanh nghiệp sảnxuất. Chi phí nguyên vật liệu của công ty chiếm khoảng 50% tổng chi phí sảnxuất, chi phí nhân công l mà ột chi phí cần thiết chiếm tỷ trọng khoảng 30% tổngchi phí . doanh nghiệp trả lương theo sản phẩm cuối cùng v theo thà ời gian. Bêncạnh đó chi phí sản xuất chung của doanh nghiệp được tập hợp theo từng phânxưởng.Với cách phân loại chi phí theo công dụng kinh tế thì nội dung chi phí sản xuấttrong giá th nh sà ản phẩm của công ty bao gồm các khoản mục sau:(1) chi phí nguyên vật liệu trực tiếp- chi phí vải- chi phí chi- chi phí hóa chất(2) chi phí nhân công trực tiếp: tiền lương, các khoản trích theo
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI

bộ công nhân viên…..3.3. KIẾN NGHỊ3.3.1. Với Chính phủ- Chính phủ đã có chư ng trình trợ giúp các doanh nghiệp trênnhiều lĩnh vực, tuy nhiên cần có chính sách cụ thể và thiết thực h nnữa, nhất là chính sách tín dụng cụ thể: Có chính sách hỗ trợ thíchhợp về vốn, lãi suất, điều kiện vay vốn,….- Cần cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ về tài chính, NH, thuế,lao động… đi k m với sự đồng bộ, cụ thể, kịp thời của các văn bảnhướng dẫn.- Xác lập và hoàn thiện môi trường pháp lý đầ đủ cho hoạtđộng NH. Chỉ đạo các c quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ NHtrong việc hoàn thiện thủ tục thế chấp tài sản, vay vốn NH cũng nhưxử lý tài sản thế chấp khi khách hàng không trả được nợ NH.- Với chính sách rõ ràng cụ thể nhằm bảo vệ cho quyền tự chủvà tự chịu trách nhiệm của ngân hàng, hạn chế hình sự hóa các vụviệc tranh chấp dân sự giữa ngân hàng và khách hàng.- Chính phủ cần ban hành các qu định mới về xử lý tài sảncầm cố, tạo cho ngân hàng có nhiều quyền hạn h n trong vấn đề này.3.3.2. Đối với Ngâ hà g Nhà ƣớc và Bộ ngành- Ng n hàng Nhà nước và các Bộ ngành cần kịp thời có nhữngvăn bản hướng dẫn các qu định về tín dụng của Chính phủ để các22ng n hàng có điều kiện thực hiện các qu định mới một cách nhanhchóng, đúng đắn, phát huy hiệu quả cao nhất.- Ng n hàng Nhà nước cần phát triển hệ thống thông tin tíndụng một cách nhanh chóng và phong phú h n như:-Đ
Xem thêm

26 Đọc thêm

TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯƠNG TIÊU CHUẨN 90012008

TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯƠNG TIÊU CHUẨN 90012008

phẩm . s Quản lý doanh nghiệp khoa học và hiệu quả s Nâng cao uy tín của lãnh đạo, giúp lãnh đạo quản lý một cách hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp . s Tạo một tác phong công nghiệp trong làm việc, một nét đẹp của một tổ chức. s Duy trì và củng cố mối quan hệ hữu cơ trong bộ máy quản lý. s Nâng cao năng xuất lao động , tăng lợi nhuận và giảm chi phí sản xuất kinh doanh nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực.s Kiểm soát các quá trình trong sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm.s Dựa vào sự thống nhất và được thừa nhận của hệ thống quản lý, Hệ thống chất lượng được chứng nhận ISO 9001 sẽ giúp cho quí Công ty cải tiến sản phẩm và qui trình mang lại cho việc kinh doanh của qúi công ty một áp dụng lợi thế thực sự trên thị trường.s Thoả mãn nhu cầu ngà y càng cao của k hách hà ng. Kh ẳng định u y tín về chất lượng sản phẩm của Công ty s Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý chất lượng s Đem lại lòng tin cho khách hàng qua việc chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Doanh nghiệp . s Nâng cao lợi thế thương mại bằng uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường
Xem thêm

17 Đọc thêm

KIỂM SOÁT MUA BÁN DOANH NGHIỆP CÒN THIẾU PHỐI HỢP pot

KIỂM SOÁT MUA BÁN DOANH NGHIỆP CÒN THIẾU PHỐI HỢP

hoạt động M&A, đặc biệt là M&A thông qua thị trường chứng khoán. Tuy vậy, tại Việt Nam, theo nhiều chuyên gia, hiện vẫn chưa có cơ chế kiểm soát hoạt động này phù hợp với thực tiễn phát triển. Việc kiểm soát các hình thức mua bán, sáp nhập doanh nghiệp mới dừng ở mức giám sát thông qua Luật Chứng khoán và Luật Cạnh tranh, và cũng mới chỉ dừng ở vấn đề giao dịch nội bộ, giao dịch của cổ đông lớn. Luật Cạnh tranh đã sử dụng "ngưỡng thị phần" làm cơ sở phân loại nhóm tập trung kinh tế và làm tiêu chí để xác định khả năng gây hại của các trường hợp tập trung kinh tế. Tuy nhiên, ở khía cạnh quản lý cạnh tranh, bà Trần Thị Phương Lan, Trưởng ban Giám giám sát và quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý Cạnh tranh, cho biết, hiện chưa có một quy định nào về CÔNG TY LUẬT TNHH DAZPRO Dazpro Law firm / www.dazpro.com Page 3 of 3 “ngưỡng thị phần” mà buộc các công ty, doanh nghiệp tiến hành hoạt động M&A phải thông báo cho Cục Quản lý cạnh tranh. Theo VnEconomy
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHI ỆP VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHI ỆP VIỆT NAM

nông nghiệp sạch, chất lượng cao, chi phí thấp để tăng sức cạnh tranh trên thị trường đã bước đầu thay thế tư duy năng suất cao, sản lượng nhiều bằng mọi giá của các năm trước. Bằng chứng là vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chủ trương giảm, thậm chí bỏ lúa vụ 3, chất lượng thấp để chuyển sang vụ lúa đông xuân chất lượng cao hơn phù hợp với nhu cầu thị trường. Vùng cà phê Tây Nguyên cũng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, gắn sản xuất với chế biến và thị trường xuất khẩu. Phong trào nuôi thuỷ sản thâm canh và bán thâm canh, đảm bảo sản phẩm không có dư lượng kháng sinh được rộng mở ở các vùng để đáp ứng thị trường xuất khẩu. Các vùng sản xuất tập trung sản phẩm sạch như: chè Thái Nguyên, Suối Giàng, trái cây, rau trồng theo kỹ thuật công nghệ cao, chăn nuôi lợn thịt hướng nạc... bước đầu có bước chuyển biến tích cực nên sản phẩm xuất khẩu năm qua đã tăng khá nhanh so với khi chưa vào WTO. Nhờ đó, các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu tăng chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả thấp hơn để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.III/ Hiện trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt NamNông nghiệp công nghệ cao đã đạt được khá nhiều thành tựu trong năm vừa qua nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật nước ngoài sao cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam.Ở nước ta, các cơ quan nghiên cứu đã hoàn thiện nhiều quy trình, tiến bộ kỹ thuật, công nhận hàng chục giống rau, hoa mới, thích hợp cho vụ sớm và trái vụ. Các nghiên cứu về giá thể sản xuất rau, hoa giống theo quy mô công nghiệp không dùng đất, sử dụng bạt che phủ đất và tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa cũng đã được thử nghiệm bước đầu cho kết quả tốt. Ngoài ra còn nhiều nghiên cứu khác thuộc lĩnh vực giống, bảo vệ thực vật, phân bón, thuỷ lợi, chăn nuôi bước đầu đã có những kết quả ứng dụng trong sản xuất. Nhiều công nghệ cao (công nghệ sinh học, vật liệu mới…) đã được các doanh nghiệp ứng dụng trong sản xuất. Một số khu Nông nghiệp công nghệ cao của Nhà nước, của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã hình thành và phát triển.Khu Nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nội và Hải Phòng, do chúng ta nhập
Xem thêm

16 Đọc thêm

Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án tại Vietcombank - 6 potx

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI VIETCOMBANK - 6 POTX

chế, chính sách về quản lý đầu tư, về tính công khai trong hoạt động của các doanh nghiệp, về các quy định trong hoạt động tín dụng,…còn rất yếu nên đã gây trở ngại cho hoạt động thẩm định. Ngoài ra, công tác thẩm định dự án cũng đang gặp một số khó khăn về chính sách trong thực hiện cho vay, đặc biệt là vấn đề bảo đảm tiền vay. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comTình trạng thiếu trung thực và năng lực hạn chế của các chủ đầu tư Việc lập dự án đầu tư được thực hiện theo thông tư số 09/HĐBT/VPTĐ ngày 21/9/96 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập và thẩm định dự án đầu tư. Nội dung của dự án theo quy định gồm 11 nội dung cụ thể nhưng trên thực tế, phần lớn các dự án khả thi mà ngân hàng tiến hành thẩm định đã không lập đầy đủ theo các nội dung hướng dẫn. Và nguyên nhân thứ hai từ phía chủ đầu tư là kiến thức của khách hàng xin tài trợ về quản lý kinh doanh, về pháp luật còn thấp, trình độ lập dự án còn yếu dẫn tới dự án thiếu chính xác, thiếu căn cứ khoa học, đã gây nên không ít khó khăn cho công tác thẩm định dự án nói chung và công tác thẩm định tài chính dự án nói riêng. Vì vậy, chất lượng thẩm định tài chính dự án cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài ra, có những dự án khả thi nhưng do năng lực điều hành sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư kém, việc sử dụng vốn vay sai mục đích dẫn đến hậu quả là dự án khả thi nhưng khi thực hiện lại không thành công. Và cũng có trường hợp chủ dự án là giám đốc các công ty tư nhân, công ty TNHH gặp tai nạn bất ngờ, không có người thay thế chịu trách nhiệm thì mặc dù dự án có khả thi như thế nào, Ngân hàng vẫn phải chịu rủi ro đó. Đồng thời chất lượng thẩm định dự án bị ảnh hưởng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc Ngân hàng ngại cho vay đối với các thành phần này. Và vì vậy, nhiều khi
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Tìm hiểu, nghiên cứu về các ngành nghề, công ty, doanh nghiệp ppt

TÀI LIỆU TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NGÀNH NGHỀ, CÔNG TY, DOANH NGHIỆP PPT

Và bạn nên có những hiểu biết nhất định về 3 khái niệm này. Thực trạng ngành nghề Bí quyết để nắm bắt những thông tin về ngành nghề một cách có hiệu quả đó là quan tâm đến các công ty đang hoạt động trong thị trường chứng khoán, tìm hiều về các công ty hàng đầu trong mỗi lĩnh vực. Nếu bạn nghiên cứu về tỉ suất lợi nhuận cũng như tỉ lệ tăng doanh thu của khoảng 3 công ty hàng đầu thì bạn có thể nắm được tình hình của thị trường. Để biết được tình hình của các ngành, bạn có thể xem các tạp chí định kì hoặc tìm hiểu qua Internet. Bạn cũng có thể nghiên cứu sách phân tích các ngành nghề, tuy nhiên các ngành có thể đã được cơ cấu lại trong những thời gian gần đây nên việc xem thông tin của 1 năm trước có khi cũng không giúp ích được gì. Thông tin về các doanh nghiệp Cách hữu hiệu nhất để biết thông tin về doanh nghiệp là tham khảo homepage của doanh nghiệp đó. Bởi lẽ, các thông tin sẽ thường xuyên được cập nhật ở đây và ít nhiều nó sẽ giúp bạn thấy được đặc trưng của từng doanh nghiệp. Thông tin về công việc Điều quan trọng nhất khi bạn tìm hiểu các thông tin tuyển dụng chính là việc cân nhắc xem nghề nghiệp đó có phù hợp với bản thân mình hay không. Cùng là 1 loại công việc với chức danh như nhau, nhưng ở mỗi ngành nghề lại có yêu cầu khác nhau. Chẳng hạn, cùng là vị trí kinh doanh, nhưng việc phát triển kinh doanh (liên lạc, tìm kiếm khách hàng mới) với việc duy trì kinh doanh với các khách hàng cũ thì lại khác nhau rất lớn. Những thông tin này sẽ được thể hiện đầy đủ khi bạn xem và tìm hiểu trên website tuyển dụng của công ty chúng tôi. Và sau khi xem xong
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

Qua bàn tay khéo léo của những thợ nhà cặm cụi đạp máy may ghép thành những bộ đồ bé gái, quần áo bé trai. Cũng từ các cơ sở kinh tế gia đình này, vải đầu thừa đuôi thẹo to hay vừa mảnh được may ghép thành áo gối, khẩu trang, mạng che mặt, nón kết, khăn lau nhà bếp, vỏ chăn Sản phẩm được đem đi tiêu thụ dưới dạng ""hàng chợ"" rất rẻ tiền, phù hợp mức sống giới bình dân. Loại vải quá vụn cũng được tận dụng đan kết thành những tấm thảm lót sàn để chà chân, những tấm rễ lót nồi to nhỏ… II. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VẢI VỤN CHO CÁC NGÀNH DỆT MAY Ở ĐÀ NẴNG VÀ VIỆT NAM Do năng lực công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của ngành dệt may Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, ngoài nguyên nhân do chi phí đầu tư các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường quá lớn, thì chi phí để vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cũng còn quá tốn kém so với tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp dệt may, nhất là đối với phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, trước mắt cần ưu tiên sử dụng các giải pháp như quản lý nội vi, kiểm soát quá trình, thay đổi nguyên liệu, cải tiến thiết bị và áp dụng công nghệ sản xuất mới, đặc biệt là càng sớm càng tốt lựa chọn, sử dụng các thuốc nhuộm, hóa chất, chất trợ dung vừa tốt vừa thân thiện với môi trường. Vải vụn do có giá trị thấp, đòi hỏi một khối lượng lớn và quy trình tái chế phức tạp nên ít được vận dụng, chỉ một phần được sử dụng lại cho mục đích khác như làm giẻ lau nhà, xơ sợi phế phẩm được dùng để nhồi vào thú bông… Khả năng tái sử dụng ở ngành này nhìn chung là thấp do đa số các thành phần chất thải này bị đổ chung với rác thải sinh hoạt. Mặt khác, trên thực tế các ngành này không có xu hướng tái chế tại chỗ mà thường đổ bỏ hoặc bán với giá rẻ cả một số lượng lớn. Do chất thải loại này trên thị trường sử dụng không nhiều và giá thành sản phẩm tương đối rẻ nên có ít cơ sở tái sử dụng và chủ yếu chỉ làm bằng thủ công. Đứng trước tình hình trên, nhóm nghiên cứu xin đề xuất một số biện pháp để giảm thiểu lượng vải vụn này như sau: II.1. Hướng quản lý, xử lý vải vụn cho công ty cổ phần dệt may 29/3 Tp. Đà Nẵng - Thu gom vải vụn sau mỗi ca sản xuất, khi thu gom kết hợp phân loại vải vụn (vải coton, sợi tổng hợp, polymer. . .) thành những bao riêng để dễ xử lý.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Giới thiệu Cấu trúc vốn, hay còn gọi là cấu trúc tài chính, là cách thức mà một tổ chức sử dụng nguồn tài chính. Đó là sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu trong một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nghiên cứu hiện tại tuân theo lý thuyết về cấu trúc vốn từ những nghiên cứu của Modigliani và Miller (1958). Cấu trúc vốn của một tổ chức nên như thế nào là một câu hỏi rất quan trọng đối với cả nhà điều hành doanh nghiệp và những nhà đầu tư cung cấp vốn. Bởi vì nếu một cấu trúc vốn không hợp lý được sử dụng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động và sự tồn tại của doanh nghiệp. Nghiên cứu này muốn đóng góp vào những vấn đề còn tranh cãi liên quan đến mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lý thuyết chi phí và vấn đề người đại diện trên cơ sở dữ liệu ở Nigeria. Nghiên cứu này tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi, “Liệu cấu trúc vốn có ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính từ hoạt động của doanh nghiệp không?” Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 30 Công ty trên thị trường chứng khoán Nigeria (NSE) từ giai đoạn năm 2001 – 2007 được theo dõi hàng năm, đại diện cho 210 doanh nghiệp. Phần còn lại của bài báo được cấu trúc như sau: Phần 2 cung cấp một cái nhìn mang tính lý thuyết về cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Phần 3 thảo luận về việc mô tả các biến, giả thuyết và phương pháp luận. Những kết quả thực nghiệm và tranh luận được trình bày trong phần 4. Cuối cùng, phần 5 là kết luận của nghiên cứu. 2. Xem lại các lý thuyết Điểm bắt đầu cho tất cả các nghiên cứu hiện đại về cấu trúc vốn của doanh nghiệp đó là định đề Modigliani và Miller (1958) được đưa ra dựa trên giả định về thị trường vốn hoàn hảo và không có thuế, Cấu trúc vốn của doanh nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn của nó. Kết quả, định đề này lập luận là những doanh nghiệp có cùng mức rủi ro có thể sử dụng chung một lãi suất chiết khấu, sự khác nhau chỉ dựa trên “yếu tố quy mô” và có thể không bị ảnh hưởng bởi đòn bẩy tài chính. (Weston and Copeland, 1998). Tuy nhiên, Brigham và Gapenski (1996) tranh luận rằng một cấu trúc vốn tối ưu có thể đạt
Xem thêm

14 Đọc thêm

báo cáo khoa học ' thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung'

BÁO CÁO KHOA HỌC ' THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG'

vực công nghiệp mục tiêu và các chuyên viên trong các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao. Những lĩnh vực cần thu hút lao động chất lượng cao sẽ gồm: chuyên gia về vận tải, bảo hiểm, logistics; chuyên gia về cho thuê tài chính ; chuyên gia về thiết kế kiểu dáng công nghiệp; chuyên gia về cơ khí, nhựa, hóa chất. Tập trung phát triển các cơ sở và hoạt động đào tạo tay nghề trong các lĩnh vực ưu tiên như may mặc, lắp ráp cơ khí, xử lý kim loại, nhựa và hóa chất. Để thực hiện TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29).2008 92 chương trình này, cần phải: − Thực hiện việc kết hợp đào tạo trong các trung tâm chuyển giao công nghệ; − Xây dựng chính sách dành cho các doanh nghiệp trong ngành khi đảm nhận thêm vai trò đào tạo tại chỗ; − Hỗ trợ các trung tâm đào tạo mở các ngành nghề đào tạo theo yêu cầu. 4. Một số chương trình và hành động cụ thể Để có tính thực thi cao và đem lại hiệu quả, các giải pháp trên cần phải được tích hợp lại trong các chương trình hành động có tính khả thi, làm cơ sở cho các địa phương lập kế hoạch, xây dựng đề án, đầu tư và kiểm soát hiệu quả. 1) Chương trình liên kết vùng ki nh tế: Chương trình này bao gồm một loạt các hoạt động liên kết kinh tế trong vùng và ngoại vùng. Các hoạt động liên kết nội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và liên kết ngoại vùng là các thành phố, tỉnh thành trong nước và quốc tế có những thế mạnh về ngành nghề công nghiệp mà thành phố muốn hợp tác. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình này được giới thiệu trong phần giải pháp ở trên. 2) Chương trình quy hoạch phát triển cảng, đường sắt và đường bộ: Cần có sự tham gia của nhiều ban ngành, tổ chức từ trung ương đến địa phương nhằm xây dựng một quy hoạch hợp lý việc vận tải công nghiệp. Chương trình này tập trung vào việc nghiên cứu tiền khả thi và khả thi việc đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng cho hoạt động vận tải, giao nhận, trung chuyển, lưu kho đối với hàng hóa công nghiệp qua
Xem thêm

10 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

nói chung, NHNo&PTNTViệt Namnói riêng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu để đưa ra giải phápvềmở rộngquy mô vànâng cao chất lượngtín dụngđối vớiDNNVV tại các chi nhánhNHNo&PTNT ViệtNam trên địa bàn TP.HCM là một trong những vấn đề cần thiết để phát triển kinh tế,giúp DNNVV và hệ thống NHNo&PTNTViệt Nam hội nhậpnền kinh tế thế giới.2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUANTrướcđây đã có nhiều công trình nghiên cứu vềmở rộngquy mô và nâng caochất lượng tín dụngtrong hoạt động ngân hàng với nhiều cách tiếp cận khác nhau.Ở nước ngoài, có nhiều nghiên cứu về các loại rủi ro đối với hoạt động ngânhàng và một số mô hình kinh tế lượng đã được xây dựng như Mô hình điểm số Z (Z-Credit scoring model) do E.I.Altman dùng để cho điểm tín dụng đối với các doanhnghiệp vay vốn. Đại lượng Zdùng làm thước đo tổng hợp để phân loại rủi ro tíndụng đối với người vay, các biến được dùng là các hệ số tài chính của người vay.Nhược điểm của mô hình này là chỉ quản lý rủi ro thông qua xác suất vỡ nợ củangười vay trong quá khứ.Năm 1993, Fair, Isaac, một công ty hàngđầu ở Hoa Kỳ trong lĩnh vực thangđiểm người tiêu dùng giới thiệu mô hình thang điểm tín dụng có thể xử lý những hạnmức tín dụng và khoản vay có kỳ hạn lênđến 250.000 USD thông qua bản thânkhách hàng, doanh nghiệp, thông tin từ nhữngvăn phòng thông tin tín dụng và lịchsử tín dụng của khách hàng. Mô hình nàyđưa ra hàng loạt các chỉ tiêu để ngân hàngchấm điểm khách hàng, tuy nhiên các chỉ tiêu này cũng chỉ liên quan đến chính bảnthân khách hàng mà không đề cậpđến những nhân tố liênquan đến sự thayđổi củamôi trường kinh doanh và hoạt động của chính ngân hàng trong quá trình ngân hàngchấmđiểm và quản lý khoản vay.Uỷ ban Basel về giám sát nghiệp vụ ngân hàng năm 1988 ban hành Basel I đãđề cậpđến các mô hình thiết lập qui trìnhquản lý rủi ro trong hoạtđộng ngân hàng,được hoàn thiện thêm bằng Basel II (2004). Trước những diễn biến phức tạp củakhủng hoảng tài chính toàn cầu và hệ lụy lâu dài của chúng đối
Xem thêm

257 Đọc thêm

"Chuyên nghiệp hoá" hoạt động sáng tác: một đòi hỏi tất yếu của công cuộc_2 potx

"CHUYÊN NGHIỆP HOÁ" HOẠT ĐỘNG SÁNG TÁC: MỘT ĐÒI HỎI TẤT YẾU CỦA CÔNG CUỘC_2 POTX

Thực tế hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX cho thấy xu hướng chuyên nghiệp hóa sáng tác chỉ thật sự được đẩy mạnh khi có đủ điều kiện và có được sự hỗ trợ của nhiều khâu hoạt động liên quan khác. Về điều kiện, sáng tác chuyên nghiệp cần hình thành nuôi dưỡng trong một bầu sinh quyển mới. Đó là bầu sinh quyển thân thiện giữa người sáng tác – sở hữu tác phẩm với người thưởng thức – tiêu thụ sản phẩm tinh thần thông qua ấn phẩm. Giờ đây, đối với độc giả, hành vi thưởng thức cái đẹp văn chương gắn liền với hành vi tiêu thụ hàng hóa. Mối quan hệ thân thiện, tốt đẹp giữa tác giả và công chúng tất nhiên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tác và tiếp nhận, thưởng thức và tiêu thụ văn học. Cũng vì thế, sáng tác chuyên nghiệp đòi hỏi một tinh thần cộng sinh, cộng cảm trong cộng đồng văn học mới. Sáng tác của các nhà văn chuyên nghiệp thế hệ 1932-1945 rõ ràng đã được nuôi dưỡng trong một bầu sinh quyển thân thiện như thế. Những nhà văn chuyên nghiệp, nổi tiếng, được công chúng bấy giờ hâm mộ viết truyện, làm thơ, soạn kịch đến đâu, tòa báo cho đăng tải hoặc nhà xuất bản cho in đến đấy. Tên tuổi cứ thế mà tỏa sáng. Tác phẩm của họ được giới thiệu, quảng cáo, được đón đọc, được vinh danh. Không ít nhà văn thời ấy còn được nâng đỡ bởi các tổ chức văn học, các tờ báo, các nhà in, các bậc đàn anh trong văn giới và cả các giải thưởng có uy tín. Hẳn nhiều người còn nhớ, trong những lần Tự lực văn đoàn trao giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm được giải, ngoài giấy chứng nhận, tiền thưởng của ban tổ chức, còn có cả những khoản tiền không nhỏ do một cá nhân (hay một nhóm) độc giả nào đó nhờ ban tổ chức trao tặng. Giải thưởng của Tự lực Văn đoàn vì vậy, đã danh giá, lại càng thêm danh giá hơn. Và cũng vì vậy giấc mộng về một sự nghiệp văn chương danh giá – sự nghiệp ấy biết đâu, nếu không đoạt giải Nô-ben thì chí ít cũng đoạt giải thưởng Tự lực văn đoàn – càng nung nấu thôi thúc cháy bỏng trong lòng các nhà văn trẻ thời bấy giờ. Ở đây, vai trò của báo chí, các tổ chức văn học, xuất bản, phát hành, kinh doanh sản phẩm văn học là rất quan trọng: vai trò tiếp thêm sức sống, làm nóng lên hay để nguội đi dư luận về một hiện tượng, một tài năng văn học. Quá trình chuyên nghiệp hóa sáng tác văn học tất nhiên phải tiến hành đồng thời với quá trình chuyên nghiệp hóa các hoạt động hỗ trợ sáng tác nói trên.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" doc

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" DOC

phá hoại, cản trở bước tiến của quần chúng đông đảo nước ta. Trước hết, nói về trách nhiệm cá nhân. Ý thức đạo đức, trách nhiệm đạo đức là cái thúc đẩy cá nhân cố gắng làm tròn nghĩa vụ người công dân của nước Việt Nam hiện đại, trở thành lực lượng nòng cốt cho sự phát triển kinh tế, văn hoá theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra và được hưởng thụ các phúc lợi vật chất, tinh thần do họ làm ra và đúng theo quy định của Nhà nước. Họ luôn cố gắng nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật, trở thành những người có trình độ hiểu biết theo kịp yêu cầu của thời đại mới, biết ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào sản xuất, việc làm của mình, tạo ra năng suất cao, thu nhập tốt và ổn định, cải thiện được mức sống của gia đình và bản thân, đẩy mạnh bước tiến của đất nước. Đồng thời, họ lại là lực lượng nòng cốt thúc đẩy việc xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước tiên tiến, có hiệu lực, có khả năng đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân, phục vụ cho sự phát triển tốt đẹp và lâu dài của nước Việt Nam hiện đại, đổi mới. Đồng thời, hoạt động có hiệu quả của người dân lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của bộ máy nhà nước trong việc tạo cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong lao động, sinh sống. Họ được khuyến khích phát minh, sáng kiến, mở rộng kinh doanh, sản xuất, phát triển các ngành nghề kinh tế, văn hoá và không bị cản trở bởi những ràng buộc pháp luật cứng nhắc, lỗi thời, hay bởi bộ máy các nhân viên nhà nước tham nhũng, ăn tiền hay lạc hậu, bảo thủ, thiếu sự hiểu biết theo kịp yêu cầu phát triển của thời đại, của đất nước. Trong quá trình phát triển, người dân không tránh khỏi có những lệch lạc, vi phạm pháp luật, còn về phía nhà nước, cũng còn tồn tại tình trạng không làm đúng trách nhiệm của mình. - Có những người dân chạy theo lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh và xâm phạm đến lợi ích của người khác, của cộng đồng, bỏ qua những điều quy định tối thiểu và cần thiết của Nhà nước, ví dụ: buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, hàng nhái, lừa lọc, buôn bán ma tuý, héroine, v.v.. - Lại có người do thiếu sự hiểu biết về pháp luật mà có những hành động vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm lợi ích công cộng; ví dụ như bán thuốc dược phẩm không có hoá đơn thầy thuốc, tự ý tăng giá thuốc, không chờ sự điều chỉnh giá của Bộ Y tế, v.v.. - Có những người gặp khó khăn trong làm ăn, sinh sống, không được các cơ quan chính
Xem thêm

9 Đọc thêm

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần thương mại Song Ái Phương

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ÁI PHƯƠNG

Để hoàn thành bài báo cáo này em xin chân thành cảm ơn cô Phùng Thị Kim Phượng , giáo viên trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội cùng sự giúp đỡ của các anh các chị trong phòng kế toán của công ty cổ phần thương mại Song áI Phương đã tạo điều kiện cho em đi thực tập và hoàn thành bản báo cáo này. Ngoài phần mở đầu và kết luận , kết cấu chuyên đề của em bao gồm : PHầN 1 :Phần chung :Tìm hiểu chung về công ty cổ phần thương mại song áI phương PHầN 2 :Chuyên đề thực tập tốt nghiệp “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần thương mại Song Ái Phương.
Xem thêm

15 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

Tính câp thiết của đe tài nghiên cứuTrong sự vận động và phát triển của mỗi nền kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào, vốn là một trong những yếu tố nguồn lực quan trọng và luôn khan hiếm. Bởi vậy, việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn là mục tiêu hàng đầu của các nhà quản lý kinh tế dù ở tầm vi mô hay vĩ mô. Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng ngân hàng luôn là lĩnh vực hoạt động phong phú và là một trong những kênh phân phối, sử dụng vốn có hiệu quả nhất bởi nó giúp cho nguồn vốn luôn vận động, đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu thiết thực của cá nhân, tổ chức, đồng thời tín dụng ngân hàng cũng được sử dụng như là một trong những công cụ kinh tế quan trọng góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.
Xem thêm

89 Đọc thêm

Cùng chủ đề