BÀI THUYẾT TRÌNH: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRẢ LƯƠNG NHẰM KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN ĐẠT HIỆU QUẢ CỦA TẬP ĐOÀN FORD PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI THUYẾT TRÌNH: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRẢ LƯƠNG NHẰM KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN ĐẠT HIỆU QUẢ CỦA TẬP ĐOÀN FORD PDF":

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Tài liệu Luyện thi đại học phần sóng âm pptx

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC PHẦN SÓNG ÂM PPTX

) = asin(2pt0 -λπx2) là hàm tuần hoàn theo x, chu kì l. Ta có đường sin không gian. 4. Vì sao quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng ?  Năng lượng sóng tại một điểm tỉ lệ với bình phương của biên độ sóng tại đó. Vì vậy : Sóng truyền đến điểm nào thì làm cho các phần tử vật chất của môi trường tại điểm đó dao động với một biên độ nhất đònh, tức là truyền cho các phần tử đó một năng lượng. Vậy quá trình truyền sóng cũng là một quá trình truyền năng lượng. 10. SÓNG ÂM 1) Th∆ n°o l° dao ΩÊng µm, s‹ng µm. S‹ng µm v° s‹ng si≈u µm gi‚ng v° khüc nhau Í ch n°o ? 2) S˙ trun µm. V∫n t‚c µm. 3) Tr÷nh b°y vÀ cüc Ω¥c tœnh sinh lœ ca µm : ΩÊ cao, ΩÊ to, µm s∞c. H¨y gi®i thœch v÷ sao cıÈng ΩÊ µm kh·ng Ω Ω¥c trıng ΩÊ to ca µm. 4) B∑u Ω°n trong chi∆c Ω°n dµy (ch≤ng h≠n Ω°n ghita) c‹ vai tr› g÷ ? 1) Dao động âm là các sóng dọc cơ học truyền trong môi trường vật chất có tần số trong khoảng 16Hz  20.000 Hz.  Sóng âm có tần số trong khoảng 16Hz  20.000 Hz thì gây ra cảm giác âm. Tai người không nghe được các sóng hạ âm (f < 16Hz) và sóng siêu âm (f > 20.000Hz).
Xem thêm

8 Đọc thêm

QUYEN THAM GIA QUAN LI NHA NUOC

QUYEN THAM GIA QUAN LI NHA NUOC

về tính mạng , tài sảnvề tính mạng , tài sảnQuyền và nghĩa vụ học tập…Quyền và nghĩa vụ học tập…Ở các lớp trước chúng ta đã biết công dân có những Ở các lớp trước chúng ta đã biết công dân có những quyền gì ?quyền gì ? BàiBài 16 – 16 –TIẾT 1TIẾT 1 QUY N THAM GIA QU N L NH N C , Ề Í À ƯỚQUY N THAM GIA QU N L NH N C , Ề Í À ƯỚQU N L X H I C A CẢ Í Ã Ộ ỦQU N L X H I C A CẢ Í Ã Ộ ỦÔNG DÂNÔNG DÂN Giáo viên : HHỒ THỊ TÌNH
Xem thêm

29 Đọc thêm

NHỮNG NỘI DUNG MỚI VÀ KHÓ TRONG PHẦN VẼ KT

NHỮNG NỘI DUNG MỚI VÀ KHÓ TRONG PHẦN VẼ KT

1.2. So sánh cấu trúc sách giáo khoa cũ và mới Kỹ thuật 10 (32 tiết)4 chương, 11 bàiCông nghệ 11 (18 tiết)2 chương, 14 bàiChương I. Nh ng kiến thức cơ b n về lập b n vẽ kĩ thuậtBài 1 Mở đầu 1LT + 1BT Bài 2 Nh ng nguyên tắc cơ b n về trinh bày b n vẽ 2LT + 2BT Chương I. Vẽ kĩ thuật cơ sở (8 tiết)Bài 1 Tiêu chuẩn b n vẽ kĩ thuật 1Bài 2 Hỡnh chiếu vuông góc 1Bài 3 Thực hành Vẽ hinh chiếu của vật thể 1 Chương II. Vẽ hình học Bài 3 Vẽ hinh học 2LT + 1BT
Xem thêm

34 Đọc thêm

Diện toán đám mây

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Sự p át tr ển củ đ ện toán đám mây là một trong n ững yếu tố c ín t úc đẩy sự tăng trưởng củ lưu lượng truyền dữ l ệu vớ ơn tỷ ngườ đ ng sử dụng các t ết bị d động.. TRANG 2 Hội đàm của [r]

4 Đọc thêm

Trường THCS Hàm Thắng-Đề Kiểm Tra Môn: Vật lí 6 -2 pot

TRƯỜNG THCS HÀM THẮNG-ĐỀ KIỂM TRA MÔN: VẬT LÍ 6 -2 POT

C Ả BA TRƯỜNG HỢP ĐỀU SAI CÂU 2/ HI ỆN TƯỢNG NÀO SAU ĐÂY XẢY RA KHI NUNG NÓNG M ỘT LƯỢNG CHẤT LỎNG.. KH ỐI LƯỢNG GIẢM B.[r]

8 Đọc thêm

Chiến lược phát triển một số ngành công nghiệp cao của một số nước trên thế giới

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CAO CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

giải quyết các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ. Các tổ chức chuyển giao công nghệ của khu vực sẽđược thiết lập để cung cấp các dịch vụ chuyển giao công nghệ chuyên môn hoá và tổng hợp, cókhả năng định chuẩn cao.Dự thảo chiến lược nhấn mạnh vào việc sử dụng tiềm năng và thế mạnh của Ấn Độ về chế tạo,các dịch vụ nghiên cứu theo hợp đồng và hỗ trợ phát triển trên cơ sở các phát minh. Dự thảo chiếnlược đề xuất miễn yêu cầu cấp phép bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp CNSH và cho phépđầu tư trực tiếp nước ngoài đến 100%. Dự thảo chiến lược cũng đề xuất tiếp tục thực hiện tất cảcác biện pháp khuyến khích tài chính đang thực thi cho ngành công nghiệp CNSH đến năm 2010.Dự thảo chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2010 đạt lợi nhuận hàng năm 5 tỷ USD và tạo ra 1triệu việc làm. Dự thảo chiến lược nhấn mạnh đến phát triển nguồn nhân lực. Đề xuất thiết lậpLực lượng thực hiện Nhiệm vụ Quốc gia để soạn thảo mô hình chương trình giảng dạy về cáckhoa học sự sống và CNSH cho sinh viên chưa tốt nghiệp và sau tốt nghiệp. Dự thảo chiến lượccũng đề xuất cải tiến việc đào tạo thực tế sinh viên CNSH làm thạc sĩ khoa học thông qua việctham gia thực tập mở rộng tại ngành công nghiệp, các phòng thí nghiệm của CSIR (Council ofScience and Industriel Research - Hội đồng Nghiên cứu KH&CN) và các tổ chức có liên quankhác. Số lượng học bổng sau Tiến sĩ ở nước ngoài của DBT (Department of Biotechnology - Cơquan CNSH) sẽ tăng đến 200 học bổng/năm từ mức 25 học bổng hiện nay.Trong lĩnh vực công nghệ sinh-y học, Dự thảo Chiến lược cho rằng cần ưu tiên cho nghiêncứu sinh học phân tử và tế bào, khoa học thần kinh, di truyền phân tử, sinh học cấy ghép, bộ gen,nghiên cứu bộ gen trên cơ sở protein, sinh học hệ thống và sự can thiệp của RNA. Dự thảokhuyến khích thúc đẩy nghiên cứu tế bào gốc về khía cạnh tiềm năng sử dụng tế bào gốc để chữabệnh. Tuy nhiên, không được tạo ra phôi để cho mục đích duy nhất lấy tế bào gốc để nghiên cứutế bào gốc của phôi. Chỉ những phôi dư thừa, dự trữ hoặc số lượng quá nhiều mới được sử dụngsau khi được sự đồng ý của cả hai vợ chồng.13Dự thảo chiến lược đề xuất nghiên cứu dựa trên cơ sở tế bào gốc lấy từ tủy xương của ngườitrưởng thành hoặc máu dây rốn bào thai chỉ có thể thực hiện sau khi được sự chuẩn y của một ủyban về Đạo lý phù hợp được thiết lập và được sự nhất trí của đối tượng có liên quan.Một trong các mục tiêu của Dự thảo chiến lược là thiết lập các Trung tâm Tài năng trong cáclĩnh vực CNSH biển, CNSH động vật, Y học dược thảo, y học phân tử và sinh- tin học, v.v…
Xem thêm

56 Đọc thêm

BÀN về áp DỤNG NGUYÊN tắc “NGƯỜI gây ô NHIỄM PHẢI TRẢ” TRONG CHÍNH SÁCH môi TRƯỜNG

BÀN VỀ ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC “NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ” TRONG CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

và là nguyên tắc được biết đến nhiều nhất không chỉ với các nước của OECD mà cả những quốc gia ngoài OECD. Mặc dù, ý nghĩa chủ đạo của PPP là những người gây ô nhiễm sẽ chịu mọi trách nhiệm tài chính cho việc tuân thủ với bất kỳ các yêu cầu môi trường nào do các cơ quan có thẩm quyền đề ra thể hiện rất rõ, tuy nhiên việc hiểu chưa đúng hay chưa đầy đủ về nguyên tắc này vẫn thường hay xảy ra khi nguyên tắc này được áp dụng trong thực tiễn (Zylic, 2000, trg. 142 – 143). Vì vậy, để thực thi nguyên tắc này một cách đúng đắn và hiệu lực, trong phần tiếp theo, sau khi làm rõ những điểm quan trọng liên quan đến nghĩa thực sự của PPP, chúng tôi cũng sẽ đưa những bàn luận nhằm thống nhất cách hiểu và vận dụng nguyên tắc PPP trong quá trình xây dựng chính sách môi trường. 2.2. Những đặc điểm quan trọng của nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả” Theo định nghĩa chính thức khởi xướng đầu tiên bởi khối OECD, nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả” là “nguyên tắc được dùng để phân bổ chi phí cho các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nhằm khuyến khích việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên môi trường khan hiếm và tránh làm ảnh hưởng tới đầu tư và thương mại quốc tế” (OECD, 1975). Nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả” được hiểu là những người gây ô nhiễm phải chịu các chi phí thực hiện các biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm được quyết định bởi cơ quan có chức trách của chính quyền nhằm đảm bảo môi trường trong trạng thái chấp nhận được. Trong phạm vi hẹp của định nghĩa này, PPP đòi hỏi người gây ra ô nhiễm phải chịu trách nhiệm về tài chính đối với việc tuân thủ bất kỳ yêu cầu xử lý ô nhiễm nào phù hợp với quy định luật pháp. Nói một cách khác, theo OECD (1975), PPP có thể được hiểu như là một “nguyên tắc không trợ cấp” khi các quốc gia trong khối này nhất trí cho rằng các khoản trợ cấp cho người gây ô nhiễm có thể trở thành vật cản trở đối với hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế. Liên quan tới khía cạnh đầu tư và thương mại quốc tế, việc có các chính sách môi trường quốc tế hài hòa với tất cả các quốc gia liên quan là điều hết sức cần thiết bởi vì chính sách môi trường khác nhau giữa các quốc gia cũng có thể sẽ gây thêm cản trở đối với giao thương hàng hóa quốc tế. Ví dụ như hàng rào phi thuế quan tạo bởi các tiêu chuẩn môi trường sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử, hoặc làm bóp méo môi trường cạnh tranh nếu nh
Xem thêm

9 Đọc thêm

Luận văn: PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ ppt

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ PPT

Nhu cầu xã hội cùng thay đổi theo sự phát triển của kinh tế, cạnh tranh khốc liệt dẫn đến đòi hỏi của khách hàng ngày càng trở nên khắt khe hơn cho nên SOMECO phải lên được kế hoạch để hoàn thiện mình một cách tối đa. Yếu tố chính trị Xã hội phát triển, tri thức nâng cao, cạnh tranh mạnh trong kinh doanh ngày càng xuất hiện nhiều hơn các hành vi vi phạm pháp luật dưới nhiều hình thức, cho nên để đảm bảo một môi trường kinh doanh ổn định nhà nước Việt Nam đã đưa ra nhiều văn bản và nghị định sửa đổi pháp luật pháp luật nhằm xây dựng được thể chế luật pháp chặt chẽ và hoàn thiện hơn. SOMECO cần phải bổ xung nghiên cứu về các yếu tố này để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp. Yếu tố môi trường sinh thái MGT510: ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Nguyễn Anh Phương –E0900373 Page 22 Có thể nhận thấy rằng trái đất đang ngày càng nóng lên cùng tốc độ tăng trưởng của kinh tế, đó là hệ lụy của sự phát triển mà bất cứ quốc gia nào cũng đang phải gánh chịu; Tài nguyên ngày một cạn kiệt do tiến trình khai thác bất hợp lý dẫn theo nguồn nguyên liệu cung cấp cho sản xuất cụng sụt giảm nghiêm trọng. Việt Nam với tiến trình đô thị hóa cao, công nghiệp đang bước đầu đi lên ảnh hưởng lớn đến môi trường sống. Cho nên nếu bỏ qua yếu tố này sẽ là một sai lầm mà ít doanh nghiệp nhận ra được. Nếu chú trọng và quan tâm tới các yếu tố sinh thái tức là doanh nghiệp quan tâm tới tương lai của chính mình. Tôi sẽ có đề xuất về vấn đề này ở chương VI. Môi trường quốc tế Sự phụ thuộc phần lớn tỷ trọng ngành công nghiệp vào các nước tiên tiến buộc các doanh nghiệp như SOMECO phải lên kế hoạch cho mình trong việc bắt tay với các doanh nghiệp nước ngoài như Trung Quốc, Pháp, Đức, Nhật trong việc trao đổi công nghệ và kinh nghiệm. Toàn cầu hóa cũng sẽ buộc SOMECO xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực để có thể
Xem thêm

45 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ HUẾ THEO TIÊU CHUẨN IEEE 1366

ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ HUẾ THEO TIÊU CHUẨN IEEE 1366

_Đ_ánh giá hi_ệ_u qu_ả_ gi_ả_i pháp _ _- Nâng cao _độ_ tin c_ậ_y c_ủ_a l_ướ_i _đ_i_ệ_n: Sau khi áp d_ụng giải pháp tự động hoá, các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy như thời gian mất điện tr[r]

13 Đọc thêm

Luận văn: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG TRÍ NỘI THẤT LỢI PHÁT TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 docx

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG TRÍ NỘI THẤT LỢI PHÁT TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 DOCX

Nhu cầu xã hội cùng thay đổi theo sự phát triển của kinh tế, cạnh tranh khốc liệt dẫn đến đòi hỏi của khách hàng ngày càng trở nên khắt khe hơn cho nên SOMECO phải lên được kế hoạch để hoàn thiện mình một cách tối đa. Yếu tố chính trị Xã hội phát triển, tri thức nâng cao, cạnh tranh mạnh trong kinh doanh ngày càng xuất hiện nhiều hơn các hành vi vi phạm pháp luật dưới nhiều hình thức, cho nên để đảm bảo một môi trường kinh doanh ổn định nhà nước Việt Nam đã đưa ra nhiều văn bản và nghị định sửa đổi pháp luật pháp luật nhằm xây dựng được thể chế luật pháp chặt chẽ và hoàn thiện hơn. SOMECO cần phải bổ xung nghiên cứu về các yếu tố này để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp. Yếu tố môi trường sinh thái MGT510: ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Nguyễn Anh Phương –E0900373 Page 22 Có thể nhận thấy rằng trái đất đang ngày càng nóng lên cùng tốc độ tăng trưởng của kinh tế, đó là hệ lụy của sự phát triển mà bất cứ quốc gia nào cũng đang phải gánh chịu; Tài nguyên ngày một cạn kiệt do tiến trình khai thác bất hợp lý dẫn theo nguồn nguyên liệu cung cấp cho sản xuất cụng sụt giảm nghiêm trọng. Việt Nam với tiến trình đô thị hóa cao, công nghiệp đang bước đầu đi lên ảnh hưởng lớn đến môi trường sống. Cho nên nếu bỏ qua yếu tố này sẽ là một sai lầm mà ít doanh nghiệp nhận ra được. Nếu chú trọng và quan tâm tới các yếu tố sinh thái tức là doanh nghiệp quan tâm tới tương lai của chính mình. Tôi sẽ có đề xuất về vấn đề này ở chương VI. Môi trường quốc tế Sự phụ thuộc phần lớn tỷ trọng ngành công nghiệp vào các nước tiên tiến buộc các doanh nghiệp như SOMECO phải lên kế hoạch cho mình trong việc bắt tay với các doanh nghiệp nước ngoài như Trung Quốc, Pháp, Đức, Nhật trong việc trao đổi công nghệ và kinh nghiệm. Toàn cầu hóa cũng sẽ buộc SOMECO xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực để có thể
Xem thêm

45 Đọc thêm

Điều trị ARV ở người có HIV đang sử dụng ma tuý pot

ĐIỀU TRỊ ARV Ở NGƯỜI CÓ HIV ĐANG SỬ DỤNG MA TUÝ POT

nhân vẫn uống thuốc đúng giờ và đều đặn. Điều trị bằng methadone để ổn định sinh hoạt , loại trừ trạng thái phê thuốc là một giải pháp đã được WHO khuyến khích áp dụng. Đây là một giải pháp rất hữu hiệu. Điều trị bằng methadone đang được triển khai ở Việt Nam. Hy vọng trong một thời gian không xa, nhiều NCH không từ bỏ được ma tuý sẽ tiếp cận với loại điều trị này. Phương pháp quan sát uống thuốc trực tiếp (DOT-Direct Observation Theapy) đã được áp dụng thành công ở Brazil, nơi hơn 30.000 NCH sử dụng ma tuý đang điều trị ARV. Theo phương pháp này – người chăm sóc - có thể là người nhà, bạn bè cùng nhóm tự lực, hoặc nhân viên y tế, trực tiếp đưa thuốc cho bệnh nhân để họ uống thuốc trước mặt mình. Các biện pháp khác như gọi điện nhắc nhở, để chuông điện thoại… cũng có thể áp dụng ở những người sử dụng nhưng điều độ và vẫn làm chủ được hành vi của mình. Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh cũng nhấn mạnh, đây là một lĩnh vực rất cần sự tham gia của gia đình, sự thấu hiểu và cảm thông của cán bộ y tế, và đặc biệt sự hỗ trợ của các nhóm tự lực. Hơn ai hết, NCH, đặc biệt là những người đã từng sử dụng ma tuý hiểu những khó khăn trong tuân thủ điều trị khi vẫn đang dùng ma tuý. Sự hỗ trợ lẫn nhau này không chỉ giúp cho các bạn đang sử dụng ma tuý mà còn giúp cho toàn bộ chương trình điều trị ARV cả dự phòng kháng thuốc thể hiện vai trò đặc biệt của các nhóm tự lực.
Xem thêm

3 Đọc thêm

NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAqP part 5 pptx

NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAQP PART 5 PPTX

dưỡng và kén giao tử); F- Thể dinh dưỡng của Cephalolobus và Nematopsis p p p d d d C D A B E F 56trong ruột tôm rảo; p- tế bào phía trước (protomerite) còn gọi là đốt trước (Epimerite- e) ; d- tế bào phía sau (deutomerite). Mẫu tươi, không nhuộm (theo Bùi Quang Tề, 1998, 2004) Hình 32: phân trắng trong ao nuôi tôm 2.1.2.17. Bệnh tôm bông. Tác nhân gây bệnh: - Một số giống loài vi bào tử trùng kích thước rất nhỏ 1,2 - 5,0 x 2,0 - 8,2 μm: Ameson (= Nosema) nelsoni; Nosema sp; Agmasoma (= Thelohania) penaei; Agmasoma duorara; Thelohania sp; Pleistophora sp. Dấu hiệu bệnh lý: - Đục mờ cơ vân của tôm, cua có màu trắng sợi bông. - Chân càng bụng của cua có màu xám. - Tôm, cua bị bệnh mất cân băng sinh hoá, di chuyển khó khăn.
Xem thêm

13 Đọc thêm

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LỚP 11 NÂNG CAO potx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LỚP 11 NÂNG CAO POTX

(kg). C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion. D. êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác. 1.14 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron. B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron. C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương. Ngêi biªn so¹n: Nguyễn quang chung thpt Gia Binh2 –B¾c Ninh 3 D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron. 1.15 Phát biết nào sau đây là không đúng? A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do. B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do. C. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do. D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do. 1.16 Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trong quá trình nhiễm điện do cọ sát, êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia. B. Trong quá trình nhiễm điện do hưởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện. C. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương. D. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì điện tích dương chuyển từ vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện. 1.17 Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì A. hai quả cầu đẩy nhau. B. hai quả cầu hút nhau. C. không hút mà cũng không đẩy nhau. D. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau. 1.18 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Xem thêm

15 Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm " MỘT SỐ GỢI Ý GIÚP HỌC SINH NHỚ CHÍNH XÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ VÀ TRÁNH NHỮNG SAI LẦM TRONG KHI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM " doc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM " MỘT SỐ GỢI Ý GIÚP HỌC SINH NHỚ CHÍNH XÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ VÀ TRÁNH NHỮNG SAI LẦM TRONG KHI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM " DOC

ts(quãng đường s có đơn vị là mét (m), thời gian t có đơnvị là giây(s)). III.KẾT QỦA THỰC HIỆN Tôi xin đưa ra kết quả kiểm tra trắc nghiệm lần 1 học kì I của hai lớp 12A1 và 12B2, cả hai lớp này đều có đặc điểm chung là chất lượng học sinh thuộc loại trung bình yếu đa số. Đối với lớp 12A1 tôi giảng rất chậm để cho các em có thể theo kịp bài nên thời gian để dành lưu ý cho các em một số vấn đề mà hoc sinh hay mắc phải trong quá trình làm bài trắc nghiệm bị hạn chế, tôi cũng chỉ nhắc các em sơ qua, hơn nữa hết giờ các em cũng ít tập trung. Kết quả bài kiểm tra trắc nghiệm của lớp 12A1 chỉ có 40% học sinh đạt điểm trung bình và khá không có điểm giỏi, 60% học sinh đạt điểm dưới trung bình, không có điểm kém. Còn lớp 12B2 tôi có dành thời gian để lưu ý cho các những vấn đề trên, cũng cùng một đề với lớp 12A1 nhưng kết qủa của lớp 12B2 cao hơn hẳn so với lớp 12A1 cụ thể; là 21% học sinh đạt điểm dưới trung bình không có điểm kém, 79% học sinh đạt điểm từ trên trung bình trở lên, trong đó có cả điểm khá và điểm giỏi. Sau đó tôi đã dành một ít thời gian cho lớp 12A1 để nhắc nhở các em tránh những lỗi nhỏ mà các em hay mắc phải trong quá trình làm bài trắc nghiệm và tôi thấy kết quả kiểm tra lần 2 của các em cao hơn lần đầu . KẾT LUẬN Từ kết quả thực tế của học sinh tôi tự rút kinh nghiệm cho bản thân mình: giáo viên không chỉ giảng dạy nhiệt tình trên lớp mà còn phải chú ý đến những lỗi mà học sinh hay mắc phải khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và kịp thời nhắc nhở cho các em tránh được những sai lầm không đáng có. Và tôi xin trao đổi kinh nghiệm này với các bạn đồng nghiệp đặc biệt là các bạn chưa có nhiều kinh nghiêm trên bục giảng :trong quá trình dạy học giáo viên nên gợi ý cho các em phương pháp học môn vật lí của từng khối,cách ghi
Xem thêm

4 Đọc thêm

Văn nhân & Ả đào potx

VĂN NHÂN & Ả ĐÀO POTX

Là Dương Tự Nhu với cô đầu Khanh, cô đầu Văn, cô đầu Phú, cô đầu Kim…Và nhà nho tài tử Nguyễn Danh Kế đã gặp gỡ đào nương tài sắc Nhữ Thị Nghiêm trong một ca quán ở phố Hàng Thao, thành Nam Định. Yêu vì tài, cảm vì tình rồi họ kết duyên chồng vợ. Cuộc hôn nhân này đã sinh ra Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu - một thi sĩ tài hoa đa tình. Ngay em gái của Tản Đà là cô Trang cũng là một đào nương: Có phải cô Trang em ấm Hiếu/ Người xinh xinh yểu điệu dáng con nhà (Tặng cô đầu Trang - Trần Tán Bình). Khắp các nơi phố thị ca quán ca trù mọc lên như nấm sau mưa. ở miền Trung thì Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, tỉnh nào cũng có nhà hát cô đầu. ở miền Bắc những thành phố lớn đều có nhà hát, ở Nam Định trước cô đầu mở nhà hát ở phố Hàng Thao, sau thiên xuống Ngã Sáu. Theo phóng sự điều tra của ký giả Hồng Lam trên báo Trung Bắc chủ nhật số 129, năm 1942 thì riêng năm 1938, ngoại ô Hà Nội có 216 nhà hát và gần 2000 cô đầu tập trung trước thì ở Hàng Giấy, ấp Thái Hà, sau đến Khâm Thiên, Ngã Tư Sở, Vạn Thái, Chùa Mới, Cầu Giấy, Kim Mã, Văn Điển, Gia Quất. Trong các khu phố có các ca quán đào, Khâm Thiên và Ngã Tư Sở là những địa chỉ nổi tiếng vì sự gắn bó với các nhà văn nhà thơ nổi tiếng: Tản Đà, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Hoài Điệp Thứ Lang, Vũ Hoàng Chương. Khâm Thiên là nơi nhộn nhịp nhất của làng cầm ca thưở ấy. Nơi đây có nhà hát 24 gian, có những người quản lý giỏi giang, khiến cho cả khu phố quanh năm đỏ đèn. Nhà văn Vũ Bằng gọi xóm Khâm Thiên là “cái nôi văn nghệ của Hà Nội”. Ông cho biết: “tôi chưa thấy có nhà văn nhà báo đất Bắc nào mà lại không ra vào nhà hát cô đầu”, và các xóm cô đầu “quả là cái lò đúc ra văn nghệ sĩ”. Và ông kể về việc làm báo ở những tòa báo “lúc đó ở những con đường Nhà thương Phủ Doãn nhưng thật tình chỉ có một anh quản lý và một người tùy phái ở đây thường trực mà thôi. Còn bao nhiêu nhân viên tòa soạn thiết lập đại bản doanh ở Khâm Thiên, Vạn Thái Đại bản doanh lưu động, nay ở nhà này mai ở nhà khác. Chúng tôi viết bài, sửa bài ở nhà hát rồi gói tròn cả lại để vào một chỗ nhất định. Sáng ra người tùy phái đạp xe cọc cà, cọc cạch xuống lấy bài, đem về cho nhà in xếp chữ. Mỗi tuần lễ một lần, tôi lại hạ san từ xóm về nhà in để “mi” và vét tiền két chi nhà
Xem thêm

11 Đọc thêm

DEN THI TIN Ả

DEN THI TIN Ả

ĐỀ THI TIN HỌC: AMôn Thi: WordThời gian: 30 phútHãy trình bày nội dung văn bản sau đây và ghi lên đóa theo số báo danh:SỞ THƯƠNG MẠI DAK LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG TY TIN HỌC PUTRA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------- ----------BẢNG BÁO GIÁ(ngày ............... tháng ............. năm ................)Kính gửi:..........................................................................................................................Tôi tên:................................................................Số CMND:.........................................Chức vụ:...............................................................Điện thoại:.........................................Fax.......................................................................Số tài khỏan: 2233441234Thay mặt công ty gửi đến quý khách hàng bảng báo giá cụ thể như sau:Công nghệ mới Universal Serial Bus (USB-tuần tự đa năng) hứa hẹn việc cài đặt các thiếtbò ngoại vi thông dụng sẽ trở nên dễ dàng vànhanh hơn các cổng song song và tuần tự.Thiết bò USB được hỗ trợ bởi nhiều nhà sảnxuất lớn như COMPAQ, IBM và những nhàcông ty sản xuất khác như PhiLip, Digital…cũngđang kết thúc giai đọan cuối cho các thiết bòUSB.Nếu quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo đòa chỉ: yahoo! mail sangdhtn@yahoo.com.vn hoặc điện thoại: 0905442266 để biết thêm chi tiết. Trân trọng kính chào.Sản phẩm Nhà sản xuất Giá USDMonitor Philips 200Loa Altee Logitech 120Scanner Key tronic 125(Kyự vaứ ghi roừ hoù teõn)
Xem thêm

2 Đọc thêm

Thiết lập cơ cấu quan hệ hiệu quả giữa thương hiệu mẹ và thương hiệu nhánh pptx

THIẾT LẬP CƠ CẤU QUAN HỆ HIỆU QUẢ GIỮA THƯƠNG HIỆU MẸ VÀ THƯƠNG HIỆU NHÁNH PPTX

liên hệ các thương hiệu nhánh với thương hiệu mẹ. Nếu không cẩn trọng, doanh nghiệp không chỉ liều lĩnh với khả năng thất bại khi giới thiệu sản phẩm trên thị trường mà còn mạo hiểm khi có thể đánh mất sự tin tưởng mà thị trường dành cho bản thân thương hiệu mẹ. Đặc biệt là trong bất động sản, lĩnh vực mà những gì bạn giới thiệu với khách hàng sẽ xuất hiện trên thực tế chỉ sau vài tháng xây dựng, thì sự tin tưởng có ý nghĩa rất lớn. May mắn là dải quan hệ thương hiệu trải rất rộng, trong đó bao gồm nhiều mô hình quan hệ thương hiệu mà các nhà kinh doanh có thể lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Ở một đầu cực của dải quan hệ là kiểu cơ cấu “Họ Thương Hiệu”, chẳng hạn như Trung Thành có rất nhiều loại sản phẩm song chúng đều liên hệ một cách rõ ràng với nhau. Ở đầu cực còn lại của dải quan hệ là kiểu cơ cấu “Chùm Thương Hiệu” giống như thương hiệu Unilever. Nằm dưới mái nhà chung Unilever có rất nhiều thương hiệu nhánh tồn tại độc lập với nhau, từ các sản phẩm xà phòng cho đến gia vị thực phẩm. Thành công của các nhà kinh doanh theo kiểu “Chùm Thương Hiệu” có vẻ như trái ngược với lời khuyên không nên tung hứng quá nhiều “nghề” khác nhau. Song có sự khác biệt hết sức rõ rệt giữa Họ Thương Hiệu và Chùm Thương Hiệu. Kiểu cơ cấu đầu hoạt động trên nguyên tắc như một cá thể, còn kiểu cơ cấu sau thì lại giống như một thương hiệu của những cá thể. Hơn nữa, kiểu cơ cấu Họ Thương Hiệu giúp tiết kiệm chi phí marketing đáng kể bởi doanh nghiệp chỉ tập trung vào một phân khúc thị trường đơn nhất, song nó lại kém linh hoạt. Trong khi đó, kiểu cơ cấu Chùm Thương Hiệu có được tính linh hoạt rất cao nhờ khả năng tiếp thị tới bất kỳ phân khúc thị trường nào mà doanh nghiệp muốn, song nó lại đòi hỏi chi phí truyền thông thương hiệu lớn dành cho từng thương hiệu nhánh. Phạm vi các mối quan hệ khác nhau nằm giữa hai đầu cực của dải quan hệ thương hiệu là rất rộng. Ví dụ, có những mối quan hệ theo kiểu đồng thương hiệu như Trà xanh 0º và Nước tăng lực Active của Number 1, trong đó bản sắc nhận diện thương hiệu mẹ luôn được thể hiện rõ, song các dòng sản phẩm nhánh thì hướng đến các phân khúc thị trường đôi chút khác biệt nhau, và do vậy chúng được xây dựng với các nét tính cách thương hiệu nhánh hơi khác nhau. Thực tế còn có những mối
Xem thêm

5 Đọc thêm

Nghiên cứu phương pháp xác định thực nghiệm sức cản thông qua cặp thông số tốc độ tàu và số vòng quay chân vịt, chương 10 pot

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỰC NGHIỆM SỨC CẢN THÔNG QUA CẶP THÔNG SỐ TỐC ĐỘ TÀU VÀ SỐ VÒNG QUAY CHÂN VỊT, CHƯƠNG 10 POT

ứng với chế độlàm việc tối đa của động cơ là giao của đường đặc tính công suất chân vịt và đườngđặc tính độngcơ. Như vậy tàu có thể hoạt động ở chế độ nặng tải ứngvới sốvòng quay548 v/ph có thể đạt với vận tốc 6,4 hl/h,công suất cần thiết là 160,2 (ml),sức cản tàu lúc này là 887KG.Điểm A’ là giao đường đặc tính lực léo theo tốc độquay n và đường cong sức cản R = f(V) ứng với chế độ sứccản vỏ tàu lớn nhất. Dựavào đồ thị ta thấy sự làm viêc củaliên hợp Máy - Vỏ - Chân vịt của tàu sau mộtthời giankhai thác vẫn còn đảm bảo tính phùhợp.3.1.3. XÁC ĐỊNH SỨC CẢN LÝ THUYẾT CỦA
Xem thêm

13 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 17 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012 ĐỀ SỐ 17 DOC

(ABCD) và SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD, SC. Tính thể tích tứ diện BDMN và khoảng cách từ D đến mp(BMN). Câu V: (1 điểm) Chứng minh rằng: 2cos 2 , .2     xxe x x x R II. PHẦN RIÊNG: (3 điểm) A. Theo chương trình chuẩn Câu VI.a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(1; 2) và cắt đường tròn (C) có phương trình 2 2( 2) ( 1) 25   x y theo một dây cung có độ dài bằng 8. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình 011642222 zyxzyx và mặt phẳng () có phương trình 2x + 2y – z + 17 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề