PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ ĐỨT DÂY CHẰNG QUAY POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ ĐỨT DÂY CHẰNG QUAY POTX":

Bất đẳng thức Cosi luyện thi đại học

BẤT ĐẲNG THỨC COSI LUYỆN THI ĐẠI HỌC

1. NH NG QUY T C CHUNG TRONG CH NG MINH B T Đ NG TH C S Ữ Ắ Ứ Ấ Ẳ Ứ Ử D NG B T Đ NG TH C CÔ SI Ụ Ấ Ẳ Ứ Quy t c song hành ắ : h u h t các BĐT đ u có tính đ i x ng do đó vi c s d ng các ch ng minh m t cách ầ ế ề ố ứ ệ ử ụ ứ ộ song hành, tu n t s giúp ta hình dung ra đ c k t qu nhanh chóng và đ nh h ng cách gi nhanh h n. ầ ự ẽ ượ ế ả ị ướ ả ơ Quy t c d u b ng ắ ấ ằ : d u b ng “ = ” trong BĐT là r t quan tr ng. Nó giúp ta ki m tra tính đúng đ n c a ấ ằ ấ ọ ể ắ ủ ch ng minh. Nó đ nh h ng cho ta ph ng pháp gi i, d a vào đi m r i c a BĐT. Chính vì v y mà khi d y cho ứ ị ướ ươ ả ự ể ơ ủ ậ ạ h c sinh ta rèn luy n cho h c sinh có thói quen tìm đi u ki n x y ra d u b ng m c dù trong các kì thi h c sinh có ọ ệ ọ ề ệ ả ấ ằ ặ ọ th không trình bày ph n này. Ta th y đ c u đi m c a d u b ng đ c bi t trong ph ng pháp đi m r i và ể ầ ấ ượ ư ể ủ ấ ằ ặ ệ ươ ể ơ ph ng pháp tách ngh ch đ o trong k thu t s d ng BĐT Cô Si. ươ ị ả ỹ ậ ử ụ Quy t c v tính đ ng th i c a d u b ng ắ ề ồ ờ ủ ấ ằ : không ch h c sinh mà ngay c m t s giáo viên khi m i ỉ ọ ả ộ ố ớ nghiên c u và ch ng minh BĐT cũng th ng r t hay m c sai l m này. Áp d ng liên ti p ho c song hành các BĐT ứ ứ ươ ấ ắ ầ ụ ế ặ nh ng không chú ý đ n đi m r i c a d u b ng. M t nguyên t c khi áp d ng song hành các BĐT là đi m r i ph i ư ế ể ơ ủ ấ ằ ộ ắ ụ ể ơ ả đ c đ ng th i x y ra, nghĩa là các d u “ = ” ph i đ c cùng đ c th a mãn v i cùng m t đi u ki n c a bi n. ượ ồ ờ ả ấ ả ượ ượ ỏ ớ ộ ề ệ ủ ế Quy t c biên ắ : C s c a quy t c biên này là các bài toán quy ho ch tuy n tính, các bài toán t i u, các bài ơ ủ ắ ạ ế ố ư toán c c tr có đi u ki n ràng bu c, giá tr l n nh t nh nh t c a hàm nhi u bi n trên m t mi n đóng. Ta bi t ự ị ề ệ ộ ị ớ ấ ỏ ấ ủ ề ế ộ ề ế r ng các giá tr l n nh t, nh nh t th ng x y ra các v trí biên và các đ nh n m trên biên. ằ ị ớ ấ ỏ ấ ườ ả ị ỉ ằ Quy t c đ i x ng ắ ố ứ : các BĐT th ng có tính đ i x ng v y thì vai trò c a các bi n trong BĐT là nh nhau ườ ố ứ ậ ủ ế ư do đó d u “ = ” th ng x y ra t i v trí các bi n đó b ng nhau. N u bài toán có g n h đi u ki n đ i x ng thì ta có ấ ườ ả ạ ị ế ằ ế ắ ệ ề ệ ố ứ th ch ra d u “ = ” x y ra khi các bi n b ng nhau và mang m t giá tr c th . ể ỉ ấ ả ế ằ ộ ị ụ ể Chi u c a BĐT : “ ≥ ”, “ ≤ ” cũng s giúp ta đ nh h ng đ c cách ch ng
Xem thêm

26 Đọc thêm

Bài giảng Cơ sở hóa phân tích môi trường: Chương 5

BÀI GIẢNG CƠ SỞ HÓA PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG: CHƯƠNG 5

K Ỹ THU ẬT ĐỊNH LƯỢ NG B Ằ NG PH Ổ UV – VIS  Thiết bị phân tích: Nguồn sáng Bộ tán sắc Mẫu nghiên cứu Bộ thu TRANG 19 TRANG 20 Analytical Chemistry 20 PHƯƠNG PH ÁP CHU ẨN ĐỘ TR Ắ C QUAN[r]

39 Đọc thêm

Tài liệu Cơ sở phân tích hóa học- phương pháp tính nồng độ các chất trong những dung dịch cân bằng pptx

TÀI LIỆU CƠ SỞ PHÂN TÍCH HÓA HỌC- PHƯƠNG PHÁP TÍNH NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT TRONG NHỮNG DUNG DỊCH CÂN BẰNG PPTX

4.2 PH ƯƠ NG PHÁP TÍNH N Ồ NG ĐỘ CÁC CH Ấ T TRONG NH Ữ NG DUNG D Ị CH CÂN B Ằ NG ĐƠ N GI Ả N Phần lớn các phản ứng được sử dụng trong hoá phân tích đều nhanh chóng đạt tới trạng thái cân[r]

26 Đọc thêm

Tài liệu BÁO CÁO " PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MẪU GIỐNG LÚA CANH TÁC NHỜ NƯỚC TRỜI BẰNG CHỈ THỊ SSR " pot

TÀI LIỆU BÁO CÁO " PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MẪU GIỐNG LÚA CANH TÁC NHỜ NƯỚC TRỜI BẰNG CHỈ THỊ SSR " POT

TRANG 1 PHÂN TÍCH Đ A D Ạ NG DI TRUY Ề N M Ẫ U GI Ố NG LÚA CANH TÁC NH Ờ N ƯỚ C TR Ờ I B Ằ NG CH Ỉ TH Ị SSR ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY IN RAINFED RICE ACCESSIONS BY SSR MARKERS VŨ THỊ[r]

10 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MẪU GIỐNG LÚA CANH TÁC NHỜ NƯỚC TRỜI BẰNG CHỈ THỊ SSR

PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MẪU GIỐNG LÚA CANH TÁC NHỜ NƯỚC TRỜI BẰNG CHỈ THỊ SSR

TRANG 1 PHÂN TÍCH Đ A D Ạ NG DI TRUY Ề N M Ẫ U GI Ố NG LÚA CANH TÁC NH Ờ N ƯỚ C TR Ờ I B Ằ NG CH Ỉ TH Ị SSR ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY IN RAINFED RICE ACCESSIONS BY SSR MARKERS VŨ THỊ[r]

10 Đọc thêm

ly 10

LU V

A. Gia tốc của vật bằng không. B. Hợp lực tác dụng lên vật bằng không.C. Vật không chịu lực tác dụng. D. Vận tốc trung bình có giá trị bằng vận tốc tức thời tại bất kì thời điểm nào.P3). Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N. a) Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực ?A. 1N. B. 2N. C. 15N. D. 25N.b) Góc giữa hai lực đồng quy là bao nhiêu ?P4). Đặt một vật nặng trên một mặt phẳng nghiêng 30o (hình v). Phân tíchtrọng lực tác dụng lên vật theo phơng song song với mặt phẳngnghiêng và vuông góc với mặt phẳng nghiêng.P5) Một quả cầu buộc vào đầu một sợi dây mảnh không dãn , cầm đầu dây kia quay quả cầu chuyển động tròn đềutrong mặt phẳng thẳng đứng , dây đứt tại vị trí quả cầu thấp nhất, sau khi dây đứt thì quả cầuA.rơi thẳng xuống đất B.văng theo phơng tiếp tuyến quỹ đạoC.vẫn chuyển động tròn đều nh cũ D.văng xiên xuốngP6) Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trớc là:A. Lực mà ngựa tác dụng vào xe. B. Lực mà xe tác dụng vào ngựa.C. Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất. D. Lực mà đất tác dụng vào ngựa.P7) Mt lc F cú ln khụng i. Khi lc F tỏc dng vo mt vt cú khi lng m1 thỡ gia tc m vt thu c la1.. Khi lc F tỏc dng vo mt vt cú khi lng m2 thỡ gia tc m vt thu c l a2 . Nu lc F tỏc dng lờn vt cúkhi lng m3
Xem thêm

4 Đọc thêm

thị trường bất động sản việt nam vietnam real estate market forecast

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM VIETNAM REAL ESTATE MARKET FORECAST

CÓ 30% Ý KI Ế N CHO R Ằ NG TH Ị TR ƯỜ NG S Ẽ H Ồ I PH Ụ C TRONG N Ă M 2009 HO Ặ C SAU 2009 VIETREES TH Ố NG KÊ THÁNG 11/2008 Trước diễn biến thị trường bất động sản hiện nay, VietRees th[r]

2 Đọc thêm

Tài liệu Hoa thiên lý - Rau ăn vị thuốc ppt

TÀI LIỆU HOA THIÊN LÝ - RAU ĂN VỊ THUỐC PPT

Đ ÔNG Y CHO R Ằ NG HOA THIÊN LÝ CÓ V Ị NG Ọ T TÍNH BÌNH, GI Ả I NHI Ệ T, CH Ố NG RÔM S Ả Y, LÀ M Ộ T V Ị THU Ố C AN TH Ầ N, LÀM NG Ủ NGON GI Ấ C Người ta đã phân tích thành phần dinh dưỡ[r]

2 Đọc thêm

ĐỨT dây CHẰNG CHÉO TRƯỚC

ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC

ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh của các vận động viên, trong đó đứt dây chằng chéo ở đầu gối là một cơn ác mộng thực sự. Chấn thương này thường gặp ở các môn có tính chất đối kháng va chạm mạnh và hay xảy ra ở những cuộc thi đấu đỉnh cao. Vậy đứt DCCT là gì và tại sao nó lại ảnh hưởng nặng nề như vậy.DCCT nằm bên trong khớp, đi từ đầu dưới xương đùi, chéo qua giữa khớp và xuống bámvào đầu xương chày cẳng chân. Đây là dây chằng quan trọng nhất trong 4 dây chằng giữ vững đầu gối. Hình DCCT thường bị tổn thương khi đầu gối bị xoắn và bẻ vào trong. Cơ chế này rất hay gặp khi cầu thủ đá banh bị đối phương đạp vào gốI từ phía bên,có khi nghe được tiếng “rắc” của dây chằng đứt. GốI thường sưng lên rất nhanh và cầu thủ không thể tiếp tục thi đấu được. Trường hợp dây chằng đứt mãn tính thì chân đó sẽ bịteo cơ đùi, cảm giác gối lỏng lẻo hay “rơ” khi đi nhanh hay chạy, không trụ vững chân đóđược khi lên xuống cầu thang hay nhảy lúc này thì gối không còn sưng đau Điều trị: Xử trí ngay khi bị chấn thương cũng như các trường hợp khác, bao gồm nghỉ ngơi, chườm đá, băng ép và kê chân cao, sau đó cần đến khám BS chuyên khoaĐứt DCCT cần được mổ để phục hồI lại vận động chạy nhảy và tránh thoái hoá khớp gối về sau.Tái tạo DCCT qua nội soi là cách điều trị tiên tiến nhất hiện nay. Đây là các bước phẫu thuật chúng tôi đã thực hiện tại BV 115: - Đục 2 lỗ nhỏ, đưa dụng cụ vào soi để xem tất cả các tổn thương và dọn dẹp sạch sẽ khớp- Lấy một dải gân của chính người bệnh làm dây chằng mới .- Khoan xương tạo hai đường hầm để tạo chỗ cho dây chằng- Luồn dây chằng vào khớp
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Nữ chơi thể thao dễ đứt dây chằng chéo trước docx

TÀI LIỆU NỮ CHƠI THỂ THAO DỄ ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC DOCX

gồm các bài tập làm tăng khả năng nhận biết cơ chế chấn thương. Ví dụ như tăng hay giảm tốc đột ngột vượt chướng ngại hoặc chuyển hướng đột ngột, tăng độ dẻo của cơ hai chi dưới và thân mình, tăng sức cơ của thân mình và hai chi dưới, tập theo kiểu chuyển hóa hiếu khí tức là tập sự dẻo dai của cơ trong thời gian dài, tập các động tác bật nhảy xa hay nhảy cao và cuối cùng là tập khả năng thăng bằng. Nữ giới nghe qua có vẻ phát rầu vì thấy tại sao mình lại bị tạo hóa đối xử bất công ngay trong việc chơi thể thao. Tuy nhiên, một khi dây chằng bị đứt được tái tạo thì tỉ lệ thành công sau mổ và quay trở lại môn thể thao yêu thích là như nhau ở hai giới. Vậy chị em muốn chơi đá bóng, bóng chuyền, bóng rổ, tennis hay cầu lông hãy luyện tập sao cho hai chân khỏe như nhau, đừng để tình trạng nhất bên trọng nhất bên khinh. Học cách nhảy lên và tiếp đất như mèo với gối và háng gập để thân mình hơi gập lại, làm giảm lực tác động lên gối. Dạy cho dây chằng biết cách nhận biết nguy cơ bị đứt với các bài tập tăng giảm tốc, chuyển hướng đột ngột và tập thăng bằng cơ thể như các em bé vẫn hay chơi cầu bập bênh. Và cũng đừng vì sự cảnh báo của bài báo này mà bỏ luôn các môn thể thao yêu thích.
Xem thêm

4 Đọc thêm

CHƯƠNG III: CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ CƠ VÀ KHỚP pdf

CHƯƠNG III: CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ CƠ VÀ KHỚP PDF

Tổn thương xương kín, ít di lệch, X quang thường khó phát hiện. MRI phát hiện dễ dàng hơn. Các trường hợp tổn thương xương kín có thể kèm theo các tổn thương sụn, dây chằng. Dập xương mâm chày ngòai, phần sau thường kết hợp với đứt dây chằng chéo trước. Gãy xương Segond và đùi ngoài kết hợp đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm. Tổn thương xương biểu hiện vùng bất thường giảm tín hiệu trên T1W, tăng tín hiệu trên T2W. Dập xương với hình ảnh giảm tín hiệu khu trú hay lan tỏa T1W, tăng T2W, kèm hay không hình ảnh gãy xương. Xung STIR hoặc xóa mỡ T2W có giá trị trong đánh giá dập xương. Sụn khớpSụn khớp thường có tín hiệu đồng nhất, trung gian, ngang với cơ trên hình T1W. Trên T2W, có thể có dạng lớp do xảo ảnh hoặc do thay đổi cấu trúc, mật độ, hướng chạy của các sợi keo trong sụn khớp. Tổn thương sụn đánh giá tốt trên MRI. Khuyết sụn nhiều hay tòan bộ kèm tổn thương xương dưới sụn do chấn thương dễ phát hiện trên MRI. MRI có thể phân biệt tình trạng tổn thương sụn vững (còn nằm trên sụn, điều trị bảo tồn) và không vững (bóc tách di lệch, cần phẫu thuật)Khớp bánh chè xương đùi 1-Yếu sụn bánh chè Yùếu sụn bánh chè gặp người trẻ, có thể vô căn hoặc hậu quả chấn thương. Nguyên nhân do sụn khớp mềm, kết hợp với thay đổi thóai hóa. Tùy mức độ tổn thương mà biểu hiện khác nhau. Có thể biểu hiện các thay đổi tín hiệu trong sụn, kết hợp hay không với bất thường bề mặt sụn như sưng phồng, không đều, rách, lóet, bộc lộ bề mặt xương, kèm thay đổi xương dưới sụn. 2-Viêm sụn xương bóc táchHay gặp ở mặt khớp trong. Phần bóc tách có thể còn ở tại vị trí, bóc tách một phần hay hòan tòan. Có thể liên quan với xương dưới sụn hay không. 3-Tổn thương mạc giữ bánh chè Thường kèm trật khớp. Có thể gặp hình ảnh khối chóan chổ do các sợi bị co ép, hoặc hình ảnh đứt hòan tòan, kèm mảnh sụn. 4-Viêm gân bánh chè Tổn thương dây chằng bên trong độ I. Tín hiệu dịch quanh dây chằng Tổn thương cấp tính có thể biểu hiện các thay đổi vùng quanh gân hơn là thay đổi tín hiệu, hình
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tài liệu Viêm xoang - Căn bệnh nan y pptx

TÀI LIỆU VIÊM XOANG - CĂN BỆNH NAN Y PPTX

TR Ị VIÊM M Ũ I - VIÊM XOANG D Ị Ứ NG B Ằ NG NGH Ệ TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI VI KHUẨN, HƯƠNG LIỆU, HOÁ CHẤT ĐỘC, PHẤN HOA, BỤI KHÔNG KHÍ, KHÓI THUỐC… SẼ GÂY KÍCH THÍCH CHO HÀNG RÀO NIÊM [r]

6 Đọc thêm

Cách tiến hành khắc phục hư hỏng pps

CÁCH TIẾN HÀNH KHẮC PHỤC HƯ HỎNG PPS

ã DTC không thể đọc đ>ợc bằng ph>ơng pháp này ở một số kiểu xe. Trong tr>ờng hợp đó, hãy dùng máy chẩn đoán. ã ở những kiểu xe mà DTC đ>ợc phát hiện bằng "OPEN DOOR WARNING Đèn báo cửa mở", cần phải kiểm tra xem đèn báo có làm việc đúng không. (1/1) Kỹ thuật viên chẩn đoán cao cấp - Phần MPX Cách tiến hành khắc phục h> hỏng -4-U&VJ$%4L$%#M(0$%&($"SL$Od $Ví dụ về DTC Hệ thống liên lạc h> hỏng có thể đ>ợc kiểm tra bằng DTC. Sau đây là những mã mà cho biết lỗi liên lạc, và chúng đ>ợc chia thành 2 nhóm chính: Một là do ngắn mạch và nhóm kia là do hở mạch. Ví dụ về DTC: Đ>ờng liên lạc bị đứt B1211 ECU cửa lái xe không nối/liên lạc bị ngừng. Truyền theo chu kỳ từ từng
Xem thêm

20 Đọc thêm

common sentence structures in english - các cấu trúc câu thường gặp trong tiếng anh

COMMON SENTENCE STRUCTURES IN ENGLISH - CÁC CẤU TRÚC CÂU THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH

- V Ị NGỮ CĨ THỂ L À DANH T Ừ, TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ … NĨI CHUNG, TR ẬT TỰ CỦ A CÁC LO ẠI TỪ TRONG CÂU T ÙY THU ỘC V ÀO D ẠNG THỨC CỦA MỖI CÂU CÂU TƯỜNG THU ẬT, CÂU HỎI, CÂU CẦU KHIẾN, CÂU P[r]

18 Đọc thêm

CÁC HƯ HỎNG TRONG HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA THƯỜNG

CÁC HƯ HỎNG TRONG HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA THƯỜNG

Các hư hỏng trong hệ thống đánh lửa thường Các hư hỏng trong hệ thống đánh lửa thường được phân thành ba nhóm sau đây để tiến hành kiểm tra, sửa chữa: a. Mất điện mạch sơ cấpNguyên nhân:- Do điện trở trong mạch quá lớn, các đầu dây nối bị lỏng đứt, tiếp điểm cháy rỗ, khoá điện bị hỏng, cuộn dây sơ cấp của biến áp đánh lửa bị đứt- Điều chỉnh khe hở tiếp điểm, góc mở tiếp điểm không đúng.- ác quy hết điện, máy phát điện bị hỏng- Tụ điện bị chạm, rò điện hoặc sai trị số quy định- Mạch sơ cấp bị chạm mát ở đầu biến áp đánh lửa hoặc dây dẫnb. Mất điện mạch thứ cấpNguyên nhân: + Các bugi bị ngắn mạch, bị vỡ, khe hở điện cực không đúng quy định+ Các dây cao áp bị rò điện+ Chạm mát đầu biến áp đánh lửa, nắp chia điện hoặc con quay chia điện+ Mối nối đầu cắm dây cao áp không tốt+ Biến áp đánh lửa bị hỏngc. Sai thời điểm đánh lửa+ Đặt lửa không đúng+ Trục bộ chia điện bị mòn cong+ Các cơ cấu điều chỉnh góc đánh lửa sớm tự động bị hỏng+ Hiện tượng cháy sớm kích nổ do dùng bugi không đúng trị số quy địnhSửa chữa: Kiểm tra các bộ phận liên quan tới các nguyên nhân trên, tiến hành sửa chữa, thay thế hoặc hiệu chỉnh các bộ phận theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Xem thêm

1 Đọc thêm

HỆ THỐNG SƯỞI ẤM CHỖ NGỒI2

HỆ THỐNG SƯỞI ẤM CHỖ NGỒI2

mạch bị cháy. Cần sửa chữa hoặc thay thế mới.5. Nếu điện tới điểm nối chung nắc HI thì hư hỏng cả hai mạch đệm tựa và đệm ngồi. Phương pháp kiểm tra các mạch như ở bước 2. Trong đó mạch sấy nóng nghế ngồi hư hỏng từ điểm chung cho tới cực 5 (1). Các hư hỏng có thể do đứt dây moay so, đứt điện trở trong mạch, đứt dây dẫn hoặc tiếp xúc các bộ phận trong mạch không tốt. Có thể kiểm tra thông mạch để loại trừ tìm nguyên nhân hư hỏng và sửa chữa hoặc thay thế.10.7 HỆ THỐNG KHÓA CỬA BẰNG ĐIỆN10.7.1 Nhiệm vụ và phân loại- Dùng đóng, mở cửa xe bằng điện thay cho đóng, mở bằng tay.- Tăng tính tiện nghi sử dụng và an toàn khi xe đưa đón hành khách lên xuống xe. 10.7.2 ơ đồ hệ thống và nguyên lý làm việc1. ơ đồ hệ thống ( hình 10.71)Hệ thống gồm có rơle điều khiển, công tắc khoá, các động cơ khoá cửa, áptomát và nguồn điện ắc quy.Hình 10.71 ơ đồ hệ thống khoá cửa bằng điện.2. Nguyên lý làm việc− Khi khoá cửa ( LOCK ): Bật công tắc khoá về phía “ Khoá cửa ” , có sự thông mạch giữa cực 5 của rơle điều khiển khoá cửa với mát thông qua cực 3 và 2 của công tắc khoá cửa. Khi đó rơle khoá cửa làm việc nối cực 7 và 3 , lúc này có dòng điện qua các động cơ như sau: (+) Aq đ áptomát đ Cực 7 đ Các cực 4 đ Các động cơ đ Các cực 2đ Cực 1 của rơle đ Cực 6 đ Mát đ (- ) Aq. Các động cơ làm việc khoá tất cả các cửa.− Không khoá cửa: UNLOCK, Bật công tắc khoá về phía ‘‘Không khoá’’( UNLOCK), có sự thông mạch giữa cực 8 của rơle điều khiển với mát thông qua các cực 1 và 2 của công tắc khoá cửa. Khi đó rơle điều khiển làm việc nối cực7 với cực1, lúc này có dòng điện qua các động cơ: (+) Aq đ áptomát đ Cực 7 đ Cực1 đ Các cực 2 đ Các động cơ đ Các cực 4 đ Cực 3 của rơle đ Cực 6 đ Mát đ (- ). Dòng điện vào các động cơ theo chiều ngược
Xem thêm

5 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRAVEL INDOCHINA TRONG THU HÚT KHÁCH VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 2015

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRAVEL INDOCHINA TRONG THU HÚT KHÁCH VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 2015

_ _HÌNH 5.1 – CÁC NHÓM GI_ả_I PHÁP KI_ế_N NGH_ị_ NH_ằ_M NÂNG CAO N_ă_NG L_ự_C C_ạ_NH TRANH _ _CHO CÔNG TY TRAVEL INDOCHINA _ Nỗ LựC KHÔNG NGừNG DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIểN “UY TÍN THươNG HIệU”[r]

65 Đọc thêm

Kinh nghiệm xử lý bộ sạc laptop bị đứt dây trong ppt

KINH NGHIỆM XỬ LÝ BỘ SẠC LAPTOP BỊ ĐỨT DÂY TRONG

Kinh nghiệm xử lý bộ sạc laptop bị đứt dây trong Xử lý căn bệnh thường gây khó chịu với những người dùng sạc laptop thường xuyên. Sạc laptop là một phần không thể thiếu của mỗi chiếc máy tính xách tay, đôi khi nó còn quan trọng hơn cả pin vì nhiều người có thói quen tháo pin cắm sạc để bảo vệ pin, thêm vào đó là việc thường xuyên phải cuốn dây rồi lại gỡ dây sạc mỗi khi sử dụng nên ở những vị trí sát bộ biến áp thường hay có hiện tượng đứt ngầm dây. Đây là căn bệnh khiến khá nhiều người phải bực mình, và nó biến chiếc máy tính thành một chú cún cưng suốt ngày phải vuốt ve cưng chiều mới được sạc điện. Cái cách mà hầu hết người dùng máy tính hay làm khi gặp phải sự cố này là mua một cục sạc mới trong khi mọi linh kiện chủ chốt của bộ sạc này đều hoạt động bình thường. Nếu như các bạn đã buông xuôi và chuẩn bị bỏ tiền ra mua cho mình một cục sạc mới thì hãy nán lại một chút và thử làm một số việc đơn giản sau đây, biết đâu các bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền mà vẫn được dùng sạc "xịn" đi kèm máy. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị một số đồ nghề để phẫu thuật bộ sạc này: - Dao rọc giấy (5k - 10k) - Tuốc nơ vít 2 cạnh (10k -15k hoặc dùng loại có trong bộ phụ tùng xe máy) - Mỏ hàn ( khoảng 120k cái này có thể mua 1 lần và dùng nhiều vào các việc khác) - Băng dính điện (3k-5k/cuộn) Ở một bộ nguồn thường sẽ có 2 đầu trong đó có 1 đầu có thể tháo rời ra được và nối vào ổ điện gia đình 220V đầu còn lại là đầu chân tròn sẽ cắm vào máy tính, thông thường chúng ta sẽ hay bị đứt ở phần đầu vừa ra khỏi biến áp vì đây là vị trí khi cuốn dây bị gấp nhiều nhất.
Xem thêm

12 Đọc thêm

cach tao mau cho lua

CÁCH TẠO MÀU CHO LỬA

cho việc trình diễn.- Lấy lon sữa bò, lon bia... cho giẻ tẩm dầu vào, lấy dây kẽm làm thành một cái quai. Dùng tim đèn nối dài (hay vải se lại thành sợi) cột vào lon.- Treo lon lên điểm cao nhất của sợi dây kẽm, cố định bằng dây thun, thòng dây tim xuống cho vừa tầm.- Khi đốt dây thun đứt, lon lửa sẽ trôi theo độ dốc xuống đống lửa.TỪ DƯỚI CHẠY LÊN: Nguyên tắc thì vẫn trượt theo dây nhưng một bên thì nhờ trọng lượng, một bên thì nhờ dây thunđàn hồi. Loại chuột lửa này chúng ta để cho hộp lon nằm ngang và làm hai khoen bằng dây kẽmđể dễ dàng trượt theo dây hướng dẫn.Từ một góc nào đó, dùng dây thun tạo lực đàn hồi để bắn mồi lửa lên cao, có sẵn mồi lửa, từ đóchuột sẽ chạy xuống đống củi.CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠIMỞ ĐẦU LỬA TRẠI Mở đầu lửa trại là một thời khắc rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả đêm lửa trại. Trong chương trình lửa trại có ghi cụ thể ngày giờ thực hiện lửa trại; thế nhưng nên có sự nhắc nhở lại vào buổi chiều và báo trước từ 5 đến 15 phút trước khi diễn ra lễ trại để các tiểu trại có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Hiệu lệnh tập trung ra vòng tròn được báo lên (hiệu còi, hiệu kèn, lời mời gọi...), các tiểu trại nhanh chóng đến cùng lúc (có thể đithành hàng từng đơn vị trong im lặng và trật tự, nhưng có khi cũng vừa chạy vừa hô tiếng reo của đơn vị mình. Từng đơn vị đứng vào vị trí đúng qui định của quản trò đã hướng dẫntrước, đoạn tất cả im lặng đợi lời khai mạc của Trại trưởng (tùy theo chương trình mà lời khai mạc có khi trước, trong hoặc sau khi châm lửa). Trong đêm tối, ánh sáng dường như được tắt hết, đèn pin chỉ bật lên khi rất cần, tất cả đều hết sức giữ im lặng triệt để trước giờkhai mạc lửa trại. Sau lời khai mạc, quản trò điều khiển đêm lửa trại. Tất cả theo lệnh của quản trò: gọi lửa, châm lửa, nhảy lửa, ngồi quây quần bên lửa, hát múa, vui chơi... Quản trò trở thành linh hồn của đêm lửa. Lễ châm lửa cũng rất quan trọng. Có nhiều hình thức châm lửa như: làm chuột lửa từ trên cao xuống, dùng đuốc châm, dùng dây điện trở... (xemphần các cách khai lửa, châm lửa). Giới thiệu mẫu một chương trình khai mạc lửa trại thông thường: Mở đầu lửa trại: Gọi lửa: (âm thanh, trống chiêng, tiếng hú). Quản trò hô: Ơ này anh em ơi! Nào về đây ta cùng nhau quây quần, để đền bù những lúc sương khuya
Xem thêm

2 Đọc thêm

DE THI CLC lop 10 truong Luong tai

DE THI CLC LOP 10 TRUONG LUONG TAI

m2Bài 4 : Phát biểu định lý biến thiên động năng. Đa một bài tập ví dụ rồi áp dụng định lý biếnthiên động năng để thực hiện bài toán.Bài 5: Cho cơ hệ nh hình vẽ m1 = m2 = 0,5 (kg), lò xo có độ cứng k = 200 (N/m).Bỏ qua lực cản của không khí .1) Tính độ biến dạng của lò xo khi hệ cân bằng?2) Khi hệ cân bằng thì dây treo m2 bị đứt. Chọn trục toạ độ theo phơng kthẳng đứng , chiều dơng trùng chiều vận tốc ban đầu của m1, gốc toạ độ trùng vị trí cân bằng của m1 (khi dây đã bị đứt), gốc thời gian lúc dây bị đứt.a) Chứng minh m1 dao động điều hoà? Viết phơng trình dao động và tính chu kỳ dao động của m1?b) Tính lực đàn hồi của lò xo khi vật m1 có ly độ x = 2 cm? m
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề