TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN Ở HUYỆN PHÚ VANG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam và vận dụng vào thực tiễn ở huyện Phú Vang":

12 điều răn về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

12 điều răn về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn ngày nay Xây dựng chủ nghĩa Xã hội, chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ XXI
12 Điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy xây dựng Đảng

Đọc thêm

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh

TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH


Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả hợp nhất ba tổ chức cộng sản tiền thân, mở đầu cho truyền thống đoàn kết thống nhất cực kỳ quý báu của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị, nhưng cần nhận thấy rằng cái làm nên cơ sở chính trị của Đảng là đạo lý thương dân, vì dân. Đảng ta được dân tin, dân yêu vì cái gốc nhân bản thể hiện trong đường lối chính trị, vì những người đảng viên sống có đạo lý. Định nghĩa về Đảng ta của Bác Hồ nhấn mạnh và mở rộng khái niệm Đảng: Đảng ta không chỉ là Đảng chính trị mà còn là và chủ yếu là một Đảng văn hóa cao. Chính trị được Người thể hiện trong ước mong cháy bỏng là nước ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Chính trị cao nhất là chính trị có văn hóa nhất. Và thật tự hào khi cả thế giới tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tổng hợp lý thuyết Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tổng hợp lý thuyết Tư tưởng Hồ Chí Minh

Vấn đề 1: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
Vấn đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
Vấn đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc
Vấn đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Vấn đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
Vấn đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân
Vấn đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
Vấn đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
Vấn đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Vấn đề 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
Xem thêm

Đọc thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM


bước đi cụ thể. Thời kỳ quá độ dài bao lâu phụ thuộc vào đặc điểm, hoàn cảnh cụ thể của từng nước, vào điểm xuất phát của nước đó, và quan trọng hơn là, trong thời kỳ quá độ việc hoạch định các bước đi cùng các biện pháp thực hiện từng bước đi như thế nào. Chuyển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên chủ nghĩa xã hội, miền Bắc Việt Nam vào giai đoạn bước đi ban đầu (bước đi đầu tiên) của thời kỳ quá độ. Vì sau khi giành được chính quyền nền kinh tế Việt Nam vào tình trạng kiệt quệ, nhân dân vừa trải qua nạn đói, sau đó tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm, chiến tranh kết thúc là giai đoạn khôi phục và cải tạo kinh tế miền Bắc và miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện đất nước bị chia cắt, miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến để hoàn thành giải phóng dân tộc, tiến tới thống nhất nước nhà. Điều quan trọng trong tư duy Hồ Chí Minh đối với giai đoạn này là Người yêu cầu phải thiết thực, đi từng bước và tiến vững chắc . Yêu cầu này thể hiện rõ việc Hồ Chí Minh đã nhận thấy tính chất phức tạp và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất miền Bắc. Đó là tình trạng nền kinh tế lạc hậu, yếu kém, phương thức sản xuất nông nghiệp, phân tán, nhỏ lẻ, đa phần là độc canh, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thậm chí cả tiểu thủ công nghiệp rất ít ỏi lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, hoạt động thương mại yếu ớt, hệ thống giao thông liên lạc cũ kỹ và mang trên mình đầy thương tích chiến tranh. Trong hoàn cảnh như thế thì việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa hết sức khó khăn.
Xem thêm

208 Đọc thêm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM

PHẦN MỞ ĐẦU
Trong hơn 75 năm qua, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại bởi Đảng cộng sản Việt Nam đã có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, đáp ứng đúng yêu cầu của từng thời kỳ. Trong phương pháp cách mạng, qua các thời kỳ lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã có những tìm tòi, sáng tạo và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhiều vấn đề về thực tiễn, lý luận đang đặt ra đòi hỏi phải được giải quyết. Do đó khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề rất cấp thiết.
Để vận dụng và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội chúng ta cần chú ý mấy điểm có ý nghĩa phương pháp luận sau:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam là tư tưởng cách mạng không ngừng, là sự thống nhất giữa độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội là tư tưởng xuyên suốt, và có tác động lẫn nhau. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội đã thể hiện ngay từ khi xác định mục tiêu, chính sách của giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Luận điểm của MácĂngghen: “Đối với chúng ta, chủ nghĩa cộng sản không phải là một trạng thái cần phải sáng tạo ra, không phải là một lý tưởng mà hiện thực cần phải tuân theo. Chúng ta coi chủ nghĩa cộng sản là một phong trào hiện thực. Luận điểm nhắc nhở những người cộng sản không duy tâm, ảo tưởng, lấy lý tưởng thay cho hiện thực, bắt hiện thực phải tuân theo lý tưởng mà phải dựa vào những tiền đề khách quan để xóa bỏ chế độ cũ, xây dựng xã hội mới một cách hiện thực và thực tiễn”. Đây cũng chính là luận điểm mang ý nghĩa phương pháp luận quan trọng của Hồ Chí Minh trong nghiên cứu con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một hệ thống gồm những luận điểm về bản chất, mục tiêu và động lực chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên những luận điểm của Người về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cùng với toàn bộ di sản tư tưởng của Người vẫn là cơ sở lý luận và phương pháp luận để tìm ra những hình thức bước đi, làm sống động tư tưởng Hồ Chí Minh trước một thực tiễn mới.
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu mà nhân dân ta đã kiên trì phấn đấu, hy sinh theo đuổi suốt 7 thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực hiện được “Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh”. Ngày nay Đảng ta lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới nhằm mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”.
Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thực sự là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi mới.
Chính vì những lý do trên nên em đã chọn đề tài: “Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho tiểu luận của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản cầm quyền

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản cầm quyền

1. Mở đầu:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong hệ thống các quan điểm đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có một vị trí rất quan trọng. Đặc biệt là quan điểm của Người về xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền.
Xem thêm

Đọc thêm

Tư tưởng HCM về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh

Tư tưởng HCM về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh

Tư tưởng HCM về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh.

Đọc thêm

Decuong_Chương mở đầu Tư tưởng Hồ Chí Minh

Decuong_Chương mở đầu Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương mở đầuĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHI.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minha) Khái niệm tư tưởng Khái niệm tư tưởng: Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh. Trong thuật ngữ tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm tư tưởng có ý nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực Khái niệm nhà tư tưởng: Một người xứng danh là một nhà tư tưởng khi người đó biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát.b) Khái niệm tư tưởng Hồ Chí MinhQuá trình nhận thức của Đảng cộng sản Việt Nam (1987 1990) 1991 (ĐH VII): Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta và trong thực tế Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc.+ Ưu điểm: Đặt ra và bước đầu trả lời được 2 câu hỏi chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? “ là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta” Tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị, vai trò như thế nào đối với cách mạng, dân tộc Việt Nam? “ Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc”
Xem thêm

Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 04:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN Slide thuyết trình

CHỦ ĐỀ 04:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN Slide thuyết trình

CHỦ ĐỀ 04: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN
Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam
Về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
Vai trò của Đảng công sản Việt Nam
Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam
Quan niệm về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam vững mạnh
Xây dựng Đảng qui luật tồn tại và phát triển của Đảng
Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam
Ý nghĩa, vận dụng
Xem thêm

Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦM QUYỀN

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦM QUYỀN


Về nội dung đào tạo. theo Hồ Chí Minh. do cách mạng là một công việc to lớn, nên nội dung đảo tạo hết sức phong phú, song cũng cần hết sức thiết thực, bao gồm 3 nội dung chính:
- Đảo tạo lý luận: Trước hết cần làm cho cán bộ nhận thức rõ tầm quan trọng của lý luận và việc đào tạo, huấn luyện về lý luận cho cán bộ. đảng viên. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh khẳng định: “không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”. do đó, cân đào tạo lý luận cho cán bộ. đảng viên để giải quyêt tốt yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng \ và thực tế của Đảng: găn học tập lý luận với liên hệ thực tiễn, vì hoạt động thực tiễn. - Đảo tạo chuyên môn cần căn cứ vào: đối tượng. nhụ cầu và nhiệm vụ chuyên môn của từng loại cán bộ: bảo đảm mỗi cán bộ đều phải chuyên sâu một nghề. Theo Người, để việc đào tạo chuyên môn được tốt, cần đào tạo văn hoá, nâng cao trình độ học vấn của cán bộ, vì đây là cơ Sở quan trọng để có thê tiếp tục đảo tạo lý luận, chuyên môn và nghiệp vụ. Việc tổ chức đảo tạo chuyên môn cần dựa trên cơ sở “phải theo trình độ văn hoá cao hay thấp mà đặt lớp, chứ không theo cấp bậc cán bộ cao hay thấp”®), để việc học tập có hiệu quả, tránh chênh lệch trình độ. Người yêu cầu, mọi cán bộ, đảng viên đều phải nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chính sách của Đảng, văn hoá, kỹ thuật, lao động
Xem thêm

12 Đọc thêm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó luận bàn về vấn đề xây dựng Đảng đã có nhiều công trình khoa học làm sáng tỏ, song nghiên cứu một cách trực tiếp về vấn đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay được các tác giả tiếp cận dưới góc độ Khoa học Chính trị là một hướng đi mới.
Xem thêm

Đọc thêm

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó luận bàn về vấn đề xây dựng Đảng đã có nhiều công trình khoa học làm sáng tỏ, song nghiên cứu một cách trực tiếp về vấn đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay được các tác giả tiếp cận dưới góc độ Khoa học Chính trị là một hướng đi mới.
Xem thêm

Đọc thêm

 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

2. Nội dung vận dụng TTHCM về xây dựng Đảng cầm quyền trong điều kiện mới:
- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “trong những năm tới, chúng ta phải giành nhiều công sức tạo được chuyển biến rõ rệt về Xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Đảng; xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vũng mạnh trên cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, Đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng trong điều kiện đảng cầm quyền tiểu luận cao học

Tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng trong điều kiện đảng cầm quyền tiểu luận cao học

MỞ ĐẦU

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ di sản của Người. Vấn đề Đảng cầm quyền là một nội dung trọng yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đây là quan điểm xuyên suốt toàn bộ tư tưởng và quán xuyến toàn bộ hoạt động của cuộc đời cách mạng vô cùng vẻ vang của Người.
Là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng và rèn luyện Đảng ta thành một Đảng Cộng sản chân chính, Bộ tham mưu sáng suốt và kiên cường của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, để lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những di sản tư tưởng mà Người để lại, những luận điểm của Người về Đảng Cộng sản, về xây dựng Đảng đặc biệt trong điều kiện Đảng cầm quyền, là một phần cực kỳ quan trọng. Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người nhằm xây dựng, chỉnh đốn và đổi mới Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu nhất của toàn Đảng, toàn dân ta. Đây thật sự là vấn đề then chốt đảm bảo thắng lợi cho công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay.
Xác định rõ tầm quan trọng về vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền nên học viên mạnh dạn lựa chọn đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền” để làm đề tài tiểu luận bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Xây Dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Tiểu luận được dùng để làm tài liệu tham khảo cho các học viên học các chuyên ngành khoa học chính trị và học cao học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong điều kiện cầm quyền, tức là Đảng lãnh đạo chính quyền, vận dụng những tư tưởng lý luận đó của Người để xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ đổi mới đất nước.
Phương pháp luận nghiên cứu đề tài tiểu luận gồm có: Sử dụng phương pháp chủ nghĩa duy vật lịch sử, chủ nghĩa duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin; Phương pháp chung: phân tích tổng hợp, logic lịch sử, diễn dịch qui nạp; Phương pháp cụ thể: lược thuật tài liệu, trao đổi thảo luận nhóm, đọc nhanh ...
Kết cấu của tiểu luận ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm có ba phần chính sau:
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM


HỆ TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Ðảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật

Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

_3._ _VẬN DỤNG THỰC TIỄN VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY _ Trong điều kiện hiện nay, đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ chí Minh đòi hỏi phải xây dựng được một Đảng cầm quyền thật sự trong sạ[r]

20 Đọc thêm

Tập trung dân chủ - từ nguyên tắc cơ bản về xây dựng một Đảng Mácxít cách mạng kiểu mới của V.I. Lênin đến việc vận dụng nguyên tắc đó vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam của chủ

Tập trung dân chủ - từ nguyên tắc cơ bản về xây dựng một Đảng Mácxít cách mạng kiểu mới của V.I. Lênin đến việc vận dụng nguyên tắc đó vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam của chủ

Bài viết tập trung phân tích quan điểm của V.I. Lênin về nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với thực tiễn xây dựng một đảng mácxít cách mạng kiểu mới ở Nga, từ đó làm rõ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vận dụng nguyên tắc này vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc thêm

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Xây d ự ng ch ỉ nh đố n Đả ng là quy lu ậ t t ồ n t ạ i và phát tri ể n c ủ a Đả ng, nh ằ m làm cho Đả ng trong s ạ ch, v ữ ng m ạ nh v ề chính tr ị , t ư t ưở ng, t ổ ch ứ c, đả m đươ ng đượ c vai trò lãnh đạ o
đố i v ớ i nhà n ướ c và toàn dân t ộ c. C ơ s c ủ a t ư t ưở ng này là:
• Cách m ạ ng tr ả i qua nhi ề u giai đ o ạ n khác nhau, v ớ i nhi ề u nhi ệ m v ụ khác nhau, xây d ự ng Đả ng nh ằ m làm cho đả ng v ươ n lên làm tròn nhi ệ m v ụ trong th ờ i k ỳ m ớ i.
Xem thêm

Đọc thêm

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày các quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đọc thêm

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: CHƯƠNG 4 - NGUYỄN HẢI NGỌC

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: CHƯƠNG 4 - NGUYỄN HẢI NGỌC

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày về quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Đọc thêm