CAC DE LUYEN THI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Cac de luyen thi ":

CAC DE LUYEN THI DAI HOC

CAC DE LUYEN THI DAI HOC

1/Kh ảo sỏt sự biến thi ờn và v ẽ đồ thị (G) của h àm s ố.
2/Tớnh di ện tớch h ỡnh ph ẳng giới hạn bởi (G),trục tung, trục hoành và đường thẳng x= -1.
3/M ột đường thăng (d) đi qua gốc tọa độ v à cú h ệ số gúc k.Với giỏ trị n ào c ủa k th ỡ (d) c ắt (G) tại 3 điểm phõn biệt.

60 Đọc thêm

Cac de luyen thi hsg văn 8

CAC DE LUYEN THI HSG VĂN 8

PHÒNG GDĐT
TRƯỜNG THCS TRỰC TĨNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
LỚP 8 THCS NĂM HỌC: 20132014
Môn: NgữVăn
Thờigian:120phút(khôngkểthời gian giaođề)

Câu 1:(4 điểm)
Học sinh đọc đoạn thơ sau:
“Nhưng mỗi năm mỗi vắng Người thuê viết nay đâu? Giấy đỏ buồn không thắm; Mực đọng trong nghiên sầu”
(Ông đồ:Vũ Đình Liên)
a, Phương thức biểu đạt của đoạn thơ?
b, Xác định các trường từ vựng có trong đoạn thơ?
c, Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật sử dụng trong đoạn thơ. Phân tích giá trị biểu đạt của chúng
Câu 2:(4 điểm)
Viết đoạn văn khoảng 10 đến 12 dòng nêu lên cảm giác sung sướng cực điểm của bé Hồng khi gặp lại và nằm trong lòng mẹ (trong hồi kí Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng)
Câu 3: (12 điểm)
Phân tích đặc điểm nhân vật chị Dậu trong đoạn trích « Tức nước vỡ bờ » của Ngô TấtTố
Hết

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu 1. (4 điểm)
a,Phươngthứcbiểuđạt:Biểucảm (0,25 điểm)
b, Các trường từ vựng:
Vật dụng: giấy, mực,nghiên (0,25 điểm).
Tình cảm:buồn,sầu (0,25
điểm).
Màu sắc:đỏ,thắm (0,25điểm).
c, Các biện pháp nghệ thuật sử dụng trong đoạn thơ: Điệp ngữ (mỗi); câu hỏi tu từ (Người thuê viết nay đâu?); nhân hoá(giấybuồn,mựcsầu).
(0,5 điểm).
Phân tích có cácý: (2,5 điểm).
Sự sửng sốt trước sự thay đổi quá bất ngờ mỗi năm mỗivắng.
Hình ảnh ông đồ già tiều tuỵ, lặng lẽ bên góc phố, người trên phố vẫn đông nhưngchỗôngngồithìvắngvẻ,thưathớtngườithuêviết.
Một câu hỏi nghi vấn có từ nghi vấn nhưng không một lời giải đáp, hồi âm tan loãng vào không gian hun hút tâm trạng xót xa ngaongán.
Cái buồn, cái sầu như ngấm vào cảnh vật(giấy, nghiên), những vật vô tri vô giácấycũngbuồncùngông,nhưcólinhhồncảmthấycôđơnlạclõng.
Quá trình phân tích HS có thể chỉ ra biện pháp nghệ thuật kết hợp với phân tích
Câu 2 (4 đ)
Viết đúng hình thức đoạn văn theo yêu cầu (0,5 đ)
Nội dung: (3,5 đ)
+Có những cảm nhận sâu sắc, tinh tế, nêu bật cảm giác sung sướng đến cực điểmkhibéHồngđượcgặplạivànằmtronglòngmẹ.Viếtrõràng,mạchlạc,hành văn trong sáng, giàu cảm xúc có sángtạo.(2,5đ)
+Có những cảm nhận sâu sắc, nêu bật cảm giác sung sướng đến cực điểm khi bé Hồng được gặp lại và nằm trong lòng mẹ. Viết khá rõ ràng, mạch lạc, hành văn trong sáng, giàu cảm xúc.(0,5đ)
+NêuđượccảmgiácsungsướngđếncựcđiểmkhibéHồngđượcgặplạivànằm trong lòng mẹ..(0,5đ)
C©u 3:
I Mở bài: (1 đ)
Ngô Tất Tố là nhà văn hiện thực, xuất sắc viết rất thành công và chân thực về hình tượng người nông dân trướcCMT8.(0,5)
Vớimộtnghệthuậtxâydựngnhânvậtđộcđáovàtráitimyêuthươngcon ngườithathiết,Đoạntrích«tứcnướcvỡbờ»đãchotathấythêmmộtvẻđẹpbất ngờ trong tính cách của chị Dậu, đó là sự vùng lên chống trả quyết liệt ách ápbức của giai cấp thống trị mà sức mạnh chính là lòng căm hờn, uất hận và tình yêu thương chồng con vô bờ bến(0,5)
II Thân bài: (10 đ)
1. Chị Dậu một người nhẫn nhục, chịu đựng (3đ)
a. Thái độ của chị Dậu khi bọn tay sai ập vào(2đ)
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tuyen tap cac de luyen thi dai hoc

TUYEN TAP CAC DE LUYEN THI DAI HOC

Khi đó viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực đại , cực tiểu đó 3, Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số Cm cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.. P là mặt phẳng đi q[r]

14 Đọc thêm

DE LUYEN THI 2009

DE LUYEN THI 2009

Tìm tất cả các điểm thuộc ĐTHS sao cho tiếp tuyến tại đó lập với 2 đờng tiệm cận một tam giác có chu vi nhỏ nhất.. b Tính các thể tích của hình phẳng trên khi nó quay quanh các trục tọa [r]

1 Đọc thêm

De luyen thi +dap an

DE LUYEN THI +DAP AN

According to psychologists, many people are compulsive spenders; they feel that they must spend money.. This compulsion, like most others, is irrational - impossible to explain reasonabl[r]

15 Đọc thêm

DE LUYEN THI HSG

DE LUYEN THI HSG

Câu 15: (3,5 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’), tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài DE, D Î (O), E Î (O’). Kẻ tiếp tuyến chung trong tại A, cắt DE tại I. Gọi M là giao điểm của OI và AD, M là giao điểm của O’I và AE.
a) Tứ giác AMIN là hình gì? Vì sao? b) Chứng minh hệ thức IM.IO = IN.IO’

3 Đọc thêm

de luyen thi tieng anh

DE LUYEN THI TIENG ANH

little CÂU 12: Xác định từ hoặc cụm từ có gạch dới, cần phải sửa để câu trở thành chính xác A How B length C is the rives?. - D About 30 kilometers CÂU 13:Chọn từ mà phần gạch chân có cá[r]

4 Đọc thêm

DE LUYEN THI + DAP AN

DE LUYEN THI + DAP AN

According to psychologists, many people are compulsive spenders; they feel that they must spend money.. This compulsion, like most others, is irrational - impossible to explain reasonabl[r]

15 Đọc thêm

DE LUYEN THI ĐH

DE LUYEN THI ĐH

Chứng minh rằng tiếp tuyến của 1 tại giao điểm của nó với trục tung luôn cắt tiệm cận đứng tại điểm có tung độ bằng 1.[r]

5 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TOÁN

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN

http://tinhhoa.net.vn/bo-de-luyen-thi-thu-dai-hoc-mon-toan-3000495.html

96 Đọc thêm

DE THI LUONG GIAC trong cac de thi DHCD tu 2002 den 2012 codap

DE THI LUONG GIAC TRONG CAC DE THI DHCD TU 2002 DEN 2012 CODAP

TRANG 1 _PTLG TRONG CÁC ÑỀ THI ÐH-CÐ TAILIEULUYENTHI.NET ST _ TAILIEULUYENTHI.NET – CHIA SẺ MIỄN PHÍ 1 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG CÁC ÐỀ THI ÐẠI HỌC - CAO ÐẲNG TỪ 2002 ÐẾN 2012 ÐỀ THI[r]

3 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

• Sinh thaiTrong moi chii de, cac tac gia trinh bay thong nhat theo cac muc: Tom tat kien thucCO ban; Bai tap minh hoa; Mot so luu y; Mot so bai tap minh hoa; Bai tap tu luyen. Cuoichii de la dap an va huong din giai ph§n bai tap tu luyen.Cuon sach con la tai lieu tham khao huu ich cho cac thay, c6 giao giup hgc sinhon luyen hieu qua mon Sinh hgc trong ki thi trung hgc pho thong quoc gia.Cac tac gia mong muon nhan dugc nhirng gop y ciia dgc gia va cac dong nghiep denang cao chat lugng cuon sach trong cac Ian xuat ban sau. Mgi y kien gop y cho cuon sachxin gui ve dia chi:Phong Bien tap, Nha xuat ban Dai hgc Su pham, Truong Dai hgc Su pham Ha Ngi So 136, Duong Xuan Thuy, Quan Cau Giay, Thanh pho Ha Ngi.Cac tac giaPhan motDjNH HadNG CHUNG Kl THITRUNG HOC PHO THONG QUOC GIA MON SINH HOCNgay 09/9/2014, Bo truong Bp Giao due va Dao tao da ban hanh QuySt dinh s63538/QD-BGDDT v^ viec phe duyet phifong an thi tot nghiep trung hoc pho thong vatuyin sinh dqi hoc, cao dang tic nam 2015 (goi la ki thi trung hoc pho thong quoc gia),trong do quy dinh thi sinh phai thi 4 mon toi thieu gom: 3 mon bat buoc la Toan, Ngii van,Ngoai ngu va 1 mon tu chon trong cac mon Sinh hoc, Hoa hoc, Sinh hoc, Lich sii va Dia li.Ngoai 4 mon thi noi tren, thi sinh c6 quydn dang ki thi them cac mon thi con lai ciia kithi de su dimg cho viec dang ki tuyen sinh dai hoc, cao dang theo yeu cau cua cac nganhdao tao do tvmg truong dai hoc, cao dang quy dinh trong De an tuyen sinh cua truong do.D§ thi trung hoc pho thong quoc gia nam 2015 mon Sinh hoc se c6 cau true tuomg tunhu d^ thi t6t nghiep trung hoc pho thong va de thi tuyen sinh vao dai hoc, cao dangnam 2014. Noi dung de thi bam sat chuong trinh trung hoc pho thong, chii yeu la lop 12,tang cucmg do phan hoa va c6 nhieu cau hoi mo.
Xem thêm

185 Đọc thêm

Đề luyên thi Toán De 1

Đề luyên thi Toán De 1

Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1 Đề luyên thi Toán De 1

Đọc thêm

Đề luyên thi Toán Đề 4

Đề luyên thi Toán Đề 4

Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2 Đề luyên thi Toán De 2
Xem thêm

Đọc thêm

(CĐ LT vào đh) hình học không gian

(CĐ LT VÀO ĐH) HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

chuyên đề luyện thi vào đại học hình học không gian bai tap hinh hoc khong gian luyen thi dh các bài toán về khoảng cách và góc hình học không gian trọng tâm trong đề thi đh chuyên đề luyện thi vào đại học hình học không gian bai tap hinh hoc khong gian luyen thi dh các bài toán về khoảng cách và góc hình học không gian trọng tâm trong đề thi đh

202 Đọc thêm

ANH LUYEN THI DAI HOC

ANH LUYEN THI DAI HOC

Similar to the word jeans, the word denim is also derived from a place name. In the 17 th century, French sailors began making trousers out of a specialized type of cloth that was developed in the city of Nimes, France and was known serge de Nimes. This name eventually developed into denim, the material which jeans are made and an alternative name for these popular pants.

12 Đọc thêm

DE MON TOAN Khoi D-2010

DE MON TOAN KHOI D-2010

TRANG 1 tRUNG TAM LUYEN THI DAI HOC VU QUANG.[r]

1 Đọc thêm

PHẦN MỀM LUYỆN THI HÓA HỌC CHẤT LƯỢNG CAO FOMICA

PHẦN MỀM LUYỆN THI HÓA HỌC CHẤT LƯỢNG CAO FOMICA

TRANG 1 PHẦN MỀM LUYỆN THI HÓA HỌC CHẤT LƯỢNG CAO FOMICA CÁC BẠN TẢI VỀ SẼ ĐƯỢC FILE “PHAN MEM LUYEN THI HOA HOC CHAT LUONG CAO FOMICA.RAR”, GIẢI NÉN SẼ ĐƯỢC FILE “PHAN MEM LUYEN THI HOA[r]

5 Đọc thêm

Tuyển tập 36 đề trắc nhiệm môn Hóa học ôn, luyện thi vào các trường đại học, cao đẳng phần 1

TUYỂN TẬP 36 ĐỀ TRẮC NHIỆM MÔN HÓA HỌC ÔN, LUYỆN THI VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG PHẦN 1

Phần 1: http://123doc.org/share-tuyen-tap-36-de-trac-nhiem-mon-hoa-hoc-on-luyen-thi-vao-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-phan-1/NzExMTY=
Phần 2 :http://123doc.org/share-tuyen-tap-36-de-trac-nhiem-mon-hoa-hoc-on-luyen-thi-vao-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-phan-2/NzExMTc=

126 Đọc thêm