CHUYEN DE 5 (KL,O,S,C) TÁC DỤNG VỚI H2SO4 ĐẶC NÓNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYEN DE 5 (KL,O,S,C) TÁC DỤNG VỚI H2SO4 ĐẶC NÓNG ":

Số hữu tỉ, số thực và số phức

SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC VÀ SỐ PHỨC

O ’ Phˆa`n 5.1 ta d¯˜a thˆa´y trˆen tˆa.p ho..p . Q mo.i phu .o.ng tr`ınh bˆa.c nhˆa´t ax + b = 0 d ¯ˆ ` u c´ e o nghiˆ e.m. Nhu .ng mˆo.t phu.o.ng tr`ınh bˆa.c hai tro.’ lˆen, n´oi chung, khˆong c´o nghiˆ e.m h˜u .u tı’.
o.t yˆeu cˆa ` u tu. . nhiˆ en d ¯˘ a.t ra theo su . ph´ . at triˆ e’n lˆ ogic cu’a to´ an ho.c l`a: mo ’ . rˆ o.ng tˆa.p ho . p . Q c´ ac sˆ o´ h˜ u.u tı’ d ¯ˆ e’ c´ oo.t tˆa.p ho . p sˆ . o´ m´ o.i ch´ u.a Q sao cho mo.i d¯a th´ u.c trˆ en Q d ¯ˆ ` u c´ e o nghiˆ e.m trong tˆa.p ho . p n` . ay v` a trong to´ an ho.c tˆa.p ho . p n` . ay go.i l`a tru .`o.ng c´ac sˆo´ d¯a.i sˆo´. Song vˆa˜n c`on c´o nh˜u.ng d¯a.i lu.o..ng khˆong thˆe’ biˆe’u diˆ e ˜n b˘a`ng nghiˆe.m cu’a bˆa´t k`y mˆo.t d¯a th´u.c n`ao trˆen Q . Ch˘ a’ng ha.n d¯ˆo. d`ai cu’a d ¯u.` o.ng tr` on c´ o d ¯u.` o.ng k´ınh b˘ a `ng d¯o.n vi. d`ai (cu. thˆe’ l`a sˆo´ π ) khˆ ong thˆ e’ biˆ e’u diˆ e ˜n d ¯u.o. . c b˘ a `ng nghiˆe.m cu’a mˆo.t d¯a th´u.c trˆen Q . Sˆ o´ e quen thuˆ o.c c˜ung vˆa.y, e khˆ ong l` a nghiˆ e.m cu’a bˆa´t k`y d¯a th´u .c n`ao v´o.i hˆe. sˆo´ h˜u.u tı’. Thu..c ra, d¯ˆe’ su.’ du.ng c´ac sˆo´ m´ o.i n` ay, ta thu.` o.ng lˆ a´y c´ ac sˆ o´ h˜ u.u tı’ xˆ a´p xı’ thay cho ch´ ung. C´ o d ¯iˆ ` u l` e a mˆ o ˜i sˆo´ m´ o.i d ¯´ o c´ oo sˆ o´ sˆ o´ h˜ u.u tı’ xˆ a´p xı’ v´ o.i mˆ o.t d¯ˆo. ch´ınh x´ac tu`y ´y. Ta s˜e su ’ du.ng d˜ay . sˆ o´ h˜ u.u tı’ xˆ a´p xı’ d ¯´ o d ¯ˆ e’ x´ ac d ¯i.nh tˆa.p ho . p sˆ . o´ m´ o.i.
Xem thêm

29 Đọc thêm

CH7.PDF

CH7.PDF

Bˆ ay gi`’ o ta ki ’ ˆ em tra xem t ’y s ´ ˆ o nh´ om con F 1 , F 2 , . . . , F k c´ o r ’ oi v` ao gi ˜’ ua c´ ac gi ´’ oi ha.n ki ’ ˆ em so´ at khˆ ong? N ´ ˆ eu gi´ a tri. n`ao r ’oi ra ngo`ai th`ı nh´om con t ’u ’ong ´’ ung v ´’ oi n´ o s˜ e bi. loa.i b ’o v` a F d ’ ¯ u ’ o.c t´ınh la.i.
• V´ı du . 4 C´ ac m ˜ ˆ au liˆ en ti ´ ˆ ep c ’ua 50 ¯ dinh ´ ˆ oc ¯ d ’ u ’ o . c l ˆ ay ra t`’ ´ u mˆ o . t m´ ay s ’an xu ´ ˆ at ¯ dinh ´ ˆ oc t ’ u . ¯ dˆ o . ng. M ˜ ˆ oi ¯ dinh ´ ˆ oc c´ o t´ınh ch ´ ˆ at n` ao ¯ d´ om` a ta quan tˆ am n´ o x ’ay ra ho˘ a . c khˆ ong x ’ay ra khuy ´ ˆ et. Quan s´ at t´ınh ch ´ ˆ at trˆ en 20 s ’an ph ’ ˆ am ta c´ o k ´ ˆ et qu ’a sau:
Xem thêm

14 Đọc thêm

De thi HS Gioi Tieng Anh 9

DE THI HS GIOI TIENG ANH 9

1. A. brea th e B. e th nic C. al th ough D. wi th out 2. A. pl ea se B. s ea t C. r ea dy D. t ea cher 3. A. newspaper s B. magazine s C. adult s D. control s
4. A. c o st B. o ffice C. l o ng D. f o rever 5. A. admitt ed B. offer ed C. learn ed D. destroy ed

5 Đọc thêm

B¸o c¸o c«ng t¸c n÷ c«ng

B¸O C¸O C«NG T¸C N÷ C«NG

Đặc biệt luôn có tinh thần xây dựng “Trờng học thân thiện” - 100% chị em tham gia tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đóng góp đầy đủ cấc loại quỷ - 100% chị em nghiêm chỉnh chấp hành [r]

4 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 T 10(CÓ MA TRẬN)

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 T 10(CÓ MA TRẬN)

Câu 3: Chất nào sau đây tác dụng được với H 2 SO 4(l) và sinh ra chất khí không màu?
a. Fe b.Cu c.Fe 2 0 3 d.Cu(OH) 2
Câu 4: Để nhận biết axitsunfuric và muối sunfat ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây?.
a.Ca(OH) 2 b. CaCl 2 c. BaCl 2 d.BaSO 4

2 Đọc thêm

VUI DE HOC HOA

VUI DE HOC-HOA


Fe, Cu và MgO Fe, Cu và Al 2 O 3
Cho hỗn hợp A gồm CuO, Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 và MgO tác dụng với lượng dư hỗn hợp khí B gồm CO và H 2 , đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung

10 Đọc thêm

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ HÀNG C.O.S

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ HÀNG C.O.S

Đối với C.O.S, công nghệ là 1 phần rất quan trọng giúp nhà hàng tiếp cận vàquảng bá hình ảnh của mình đến với khách hàng. Dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp, nắm bắt thông tin Thị trường và đánh giá được đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, như tất cả các Nhà hàng cao cấp khác, C.O.S, sử dụng công nghệ vào việc bảo quản thực phẩm chưa đc chế biến, xử lí lượng rác thải rất lớn thải ra mỗi ngày, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người đến ăn và đảm bảo môi trường sạch sẽ cho Nhà hàng.
Xem thêm

20 Đọc thêm

LUYỆN TẬP VỀ AXIT H2SO4 ĐẶC

LUYỆN TẬP VỀ AXIT H2SO4 ĐẶC

TÍNH CHẤT HÓA HỌC TRANG 5 H2SO4 H2SO4 loãng H2SO4 đặc Tính axit Tính oxi hóa mạnh Tính háo nước Làm đổi màu quỳ tím Tác dụng với bazơ Tác dụng với oxit bazơ Tác dụng với muối Tác dụng vớ[r]

18 Đọc thêm

HSG PHÚ YÊN 09 (THỰC HÀNH)

HSG PHÚ YÊN 09 (THỰC HÀNH)

3. Trong dòng khí H 2 thường có lẫn một trong các tạp chất là O 2 . Làm thế nào để thử độ tinh khiết của khí H 2 ? Làm thế nào để thu được H 2 tinh khiết hơn?
4. Ta có thể thay kim loại Zn bằng kim loại nào, thay dung dịch HCl bằng dung dịch hoặc hóa chất nào mà vẫn thu được khí H 2 ?

1 Đọc thêm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠI CAU ĐỀ 35 docx

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TN TRƯỜNG THPT TRẠI CAU ĐỀ 35 DOCX

Kết quả khác CÂU 12: Thực hiện các thí nghiệm sau đây: 1 Sục khí C2H4 vào dung dịch KMnO4 2 Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH TRANG 3 5 Đun etanol với H2SO4 đặc ở 140 0 C 6 Đun nóng hỗn h[r]

9 Đọc thêm

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG NHÀ HÀNG C.O.S

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG NHÀ HÀNG C.O.S


hướng hội nhập hiện nay, khách hàng không quá thiên về nhu cầu ăn món ăn Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp với các món ăn du nhập từ phương Tây. C.O.S mở ra, với mục đích phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng : có những món ăn Việt đã cách tân, và những món ăn Tây gần gũi, phù hợp với khẩu vị người Việt. Đặc biệt với các không gian khác biệt, C.O.S phù hợp với nét văn hóa ăn uống đông người của Việt Nam, nhưng cũng phù hợp với những người bận rộn, thích không gian riêng tư trong bữa ăn. Thêm nữa, Nhà hàng rất quan tâm đến các ngày lễ, tết để có những món ăn, cung cách phục vụ phù hợp. Tại Hà Nội, có nhiều nhãn hiệu nội tiếng, mang đậm đà nét văn hóa của Việt Nam hay của thủ đô Hà Nội. Nhưng C.O.S không đánh mạnh vào những đặc sản Việt, mà muốn đem đến cho người ăn sự đa dạng hóa về sản phẩm, và các dịch vụ riêng biệt mang lại 1 sự thỏa mãn cho khách hàng.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Tiết 40: Oxit

8 TIẾT 40OXIT

Khái niệm từng loại oxit 1 SO3 S Phi kim và O AXIT SUNFURIC: H2SO4 Oxit axit 2 CO2 C Phi kim và O AXIT CACBONNIC: H2CO3 Oxit axit 3 P2O5 P Phi kim và O AXIT PHOTPHORIC: H3PO4 Oxit axit 4[r]

13 Đọc thêm

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ HÀNG C.O.S

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ HÀNG C.O.S

Đối với C.O.S, công nghệ là 1 phần rất quan trọng giúp nhà hàng tiếp cận vàquảng bá hình ảnh của mình đến với khách hàng. Dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp, nắm bắt thông tin Thị trường và đánh giá được đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, như tất cả các Nhà hàng cao cấp khác, C.O.S, sử dụng công nghệ vào việc bảo quản thực phẩm chưa đc chế biến, xử lí lượng rác thải rất lớn thải ra mỗi ngày, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người đến ăn và đảm bảo môi trường sạch sẽ cho Nhà hàng.
Xem thêm

20 Đọc thêm

PRETEST

PRETEST

c_o_mic v_o_lunteer m_o_del c_o_llection 5._e_ssay _e_njoyment coll_e_ction pr_e_sident _QUESTION 3 : READ THE TEXT CAREFULLY_ Dear Peter, Thank you for your letter, it’s very interestin[r]

3 Đọc thêm

ĐỀ GVG HÓA CHU KỲ 2008 - 2010

ĐỀ GVG HÓA CHU KỲ 2008 2010

- A tác dụng với NaHCO 3 hoặc Na đều thu đợc số mol khí bằng số mol A phản ứng. - A tác dụng với dung dịch NaOH theo hệ số tỷ lợng: A + 2NaOH → 2D + H 2 O. Xác định CTCT của A, D.
( Cho C = 12, N = 14, O=16, Fe = 56, Ag = 108, Zn = 65)

1 Đọc thêm

bai kiem tra 45 phut hoa 8 tiet 53

BAI KIEM TRA 45 PHUT HOA 8 TIET 53

cho kim loại nh Zn, Fe, Al tác dụng với dung dịch axit HCl hoặc dung dịch H2SO4 loãng C.. cho kim loại nh Zn, Fe, Al tác dụng với dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 đặc D.[r]

4 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 12 năm 2013 môn Hóa vòng 2 docx

ĐỀ THI HSG LỚP 12 NĂM 2013 MÔN HÓA VÒNG 2 DOCX

Xác định công thức cấu tạo ancol C: Hợp chất hữu cơ đơn chức A chứa C, H, O tác dụng với dung dịch KOH cho ancol C, suy ra A là este đơn chức.. Đun nóng ancol C với H2SO4 đặc ở 1700C đượ[r]

7 Đọc thêm

kiem tra hk2 khoi 11

KIEM TRA HK2 KHOI 11

X tác dụng với Na sinh ra chất khí, khi đun nóng với H2SO4 đặc 1700c sinh ra hổn hợp 3 anken là đồng phân của nhau.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 33: AXIT SUNFURIC VÀ MUỐI SUNFAT (T1)

BÀI 33: AXIT SUNFURIC VÀ MUỐI SUNFAT (T1)

- Tác dụng được với nhiều muối.
b. Tính chất của axit sunfuric đặc:
* Tính oxi hóa mạnh:
- H 2 SO 4 đặc nóng có tính oxi hóa rất mạnh, oxi hóa được hầu hết các kim loại (trừ Ag, Pt), nhiều phi kim (C, S, P) và nhiều hợp chất.

4 Đọc thêm