GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH QUAN ĐIỂM TỪ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NHẰM PHỤC VỤ CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI P1 POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH QUAN ĐIỂM TỪ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NHẰM PHỤC VỤ CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI P1 POT":

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

I. Lý thuy tế♦ Ngu n thô n g t i n p h c v c h o phâ n tí c h tài ch í n hồ ụ ụ doa n h n g h i p:ệ(1 ) B ng c â n đ i k t o á nả ố ếB ng cân đ i k toán là m t báo cáo tài chính mô tả ố ế ộ ả th c tr ng v tình hình tài s n và ngu n v n c a doanhự ạ ề ả ồ ố ủ nghi p t i m t th i đi m nh t đ nh (th ng là th i đ i mệ ạ ộ ờ ể ấ ị ườ ờ ể k t thúc m t niên đ k toán).ế ộ ộ ế(2 ) B á o c á o k t q u k i n h d o a n hế ảBáo cáo k t qu kinh doanh là báo cáo tà i chính ph nế ả ả ánh k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanhế ả ạ ộ ả ấ ủ nghi p trong m t th i kỳ nh t đ nh (th ng là m t quý ho cệ ộ ờ ấ ị ườ ộ ặ năm).Ngoài ra, phân tíc h tài chính doanh nghi p còn d a vàoệ ự m t s báo cáo tài chính khác nh : báo cáo l u chuy n ti nộ ố ư ư ể ề t , thuy t minh v k t qu kinh doanh…ệ ế ề ế ả♦ Ph a n t i c h c a c c h i s o:3. 1 P h â n t í c h c c u t à i s n v à ng u n v n ơ ấ ả ồ ốH s ệ ốnợ= T ng n ph i trổ ợ ả ảT ng ngu n v nổ ồ ố(5)H s ệ ốT tài trự ợ= T ng v n ch s h uổ ố ủ ở ữT ng ngu n v nổ ồ ố(6)T tr ng ỉ ọv n c đ nhố ố ị= Giá tr TSCĐ và ĐTDHị
Xem thêm

18 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

Báo cáo " Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thịt của bò Lai Sind, Brahman Lai Sind và Charolais Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk " potx

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN LAI SIND VÀ CHAROLAIS LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK " POTX

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman ì Lai Sind and Charolais ì Lai Sind Cattle Raised in Dak Lak Province Phm Th Hu1, ng V Bỡnh2, inh Vn Chnh2, c Lc2 1B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi, i hc Tõy Nguyờn 2B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi & Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip H Ni TểM TT Nghiờn cu ny nhm ỏnh giỏ cht lng tht bũ thụng qua cỏc ch tiờu pH, mu sc, t l mt nc bo qun, t l mt nc ch bin v dai c thn ca cỏc nhúm bũ lai Lai Sind, Charolais x Lai Sind v Brahman x Lai Sind gúp phn ci tin cht lng bũ tht ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca th trng. Tng s 15 bũ c thuc 3 nhúm bũ nờu trờn c nuụi v bộo lỳc 21 thỏng tui, sau 3 thỏng nuụi v bộo bng thc n tinh tin hnh m kho sỏt ỏnh giỏ cht lng tht. Giỏ tr pH v mu sc (L*, a*, b*) ca c thn khụng cú s sai khỏc gia cỏc nhúm bũ (P>0,05). Giỏ tr pH gim dn t 1 n 48 gi sau git tht v sau ú duy trỡ mc 5,52 - 5,65 trong iu kin bo qun 2 - 40C. Ngc li, mu sc (L*, a*, b*) tng dn t 12 n 48 gi sau git tht v duy trỡ n nh mc sỏng 37,69 - 37,82 i vi L*, 22,11 - 25,30 i vi a* v 8,57 - 9,98 i vi b*. T l mt nc bo qun cỏc
Xem thêm

7 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN Ì LAI SIND VÀ CHAROLAIS Ì LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN Ì LAI SIND VÀ CHAROLAIS Ì LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman ì Lai Sind and Charolais ì Lai Sind Cattle Raised in Dak Lak Province Phm Th Hu1, ng V Bỡnh2, inh Vn Chnh2, c Lc2 1B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi, i hc Tõy Nguyờn 2B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi & Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip H Ni TểM TT Nghiờn cu ny nhm ỏnh giỏ cht lng tht bũ thụng qua cỏc ch tiờu pH, mu sc, t l mt nc bo qun, t l mt nc ch bin v dai c thn ca cỏc nhúm bũ lai Lai Sind, Charolais x Lai Sind v Brahman x Lai Sind gúp phn ci tin cht lng bũ tht ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca th trng. Tng s 15 bũ c thuc 3 nhúm bũ nờu trờn c nuụi v bộo lỳc 21 thỏng tui, sau 3 thỏng nuụi v bộo bng thc n tinh tin hnh m kho sỏt ỏnh giỏ cht lng tht. Giỏ tr pH v mu sc (L*, a*, b*) ca c thn khụng cú s sai khỏc gia cỏc nhúm bũ (P>0,05). Giỏ tr pH gim dn t 1 n 48 gi sau git tht v sau ú duy trỡ mc 5,52 - 5,65 trong iu kin bo qun 2 - 40C. Ngc li, mu sc (L*, a*, b*) tng dn t 12 n 48 gi sau git tht v duy trỡ n nh mc sỏng 37,69 - 37,82 i vi L*, 22,11 - 25,30 i vi a* v 8,57 - 9,98 i vi b*. T l mt nc bo qun cỏc
Xem thêm

7 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

* Đối với thị trường miền bắc: - Củng cố lại mạng lưới đại lý tại các tỉnh th nh phà ố phía phía bắc nhằm mở rộng thị trường tăng thị phần của công ty. - Duy trì v tà ăng cường mức độ đáp ứng nhu cầu tại thị trường truyền thống trong đó đặc biệt chú trọng tới thị trường H Nà ội. - Với các khu vực thị trường khác như: Thị trường H Nam, Bà ắc Ninh, Ho bình... Công ty cà ần tập trung mọi nỗ lực để khai thác tiềm năng, phát triển thị trường, tiếp tục xây dựng, ho n thià ện hệ thống kênh phân phối ở những khu vực n y.à* Đối với thị trường miền trung v mià ền nam: Cần phải nghiên cứu thật kỹ thị trường, các đối thủ cạnh tranh có mặt trên thị trường để thiết lập kênh phân phối, thiết lập giá... phù hợp hơn nữa nhằm xâm nhập v o thà ị trường n y mà ột cách rẽ r ngàII. Một số biện pháp cụ thể nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng của công ty Sông Đà 12 1. Hoàn thiện hoạt động Marketing. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, Marketing là cực kỳ quan trọng nhưng hiện tại ở công ty vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức. Có thể nói rằng công ty vẫn chạy theo quan điểm bán hàng tức là cho rằng cứ sản xuất ra sản phẩm và bằng lỗ lực của các nhân viên bán hàng, của các đại lý của công ty để tiêu thụ hết số hàng đã sản xuất ra. Do vậy, sản phẩm xi măng của công ty sản xuất ra tiêu thụ chậm, lượng tồn đọng nhiều. Công ty cần chuyển từ quan điểm bán hàng sang quan điểm Marketing tức là cần phải xuất phát từ thị trường, tập trung vào nhu cầu của khách hàng và thoả mãn nhu cầu này. Thông qua đó mới tiêu thụ được sản phẩm sản xuất ra và thu được lợi nhuận. Theo đó, công ty cần phải tiến hành tất cả những công việc từ nghiên cứu thị trường để có được các thông tin về khách hàng, về các đối thủ cạnh tranh, các thông tin về môi trường ngành, môi trường vi mô, vĩ mô...từ đó phát hiện ra các cơ hội của thị trường, lựa chọn cho mình những thị trường, khúc thị trường phù hợp, thiết kế các chiến lược Marketing, hoạch định các chương trình Marketing, tổ chức thực hiện và
Xem thêm

19 Đọc thêm

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 11 pptx

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHẦN 2 CÁC GIAI ĐOẠN TRONG CHU TRÌNH SỐNG CỦA PHẦN MỀM CHƯƠNG 11 PPTX

134 Khung lớp trách nhiệm và hợp tác (class-responsibility-collaboration CRC) do nhóm phát triển điền vào: tên lớp các chức năng (trách nhiệm) danh sách các lớp gọi các chức năng này (hợp tác) Phân tích: u điểm: - đợc thực hiện bởi một nhóm làm việc do đó giảm thiểu các thiết sót hay các mục không chính xác trong lớp; - dễ dàng xác định sơ đồ lớp có đầy đủ và chính xác hay cha; - rất tốt trong việc xác định các chức năng và khả năng hợp tác giữa các lớp. nhợc điểm: không phải là cách tìm lớp tốt nếu nh nhóm làm việc cha có kinh nghiệm trên các lĩnh vực liên quan; http://www.ebook.edu.vnHuúnh Xu©n HiÖp - CNPM 135 LíP Bé ®iÒu khiÓn thang m¸y tr¸ch nhiÖm
Xem thêm

12 Đọc thêm

Gián án Thư Bác Hồ ...ngày 15/10/1968

GIÁN ÁN THƯ BÁC HỒ NGÀY 15 10 1968

Mùa thu khai trờng năm 1968, giữa cuộc chiến tranh ác liệt chống mĩ cứu nớc, Bác Hồ gửi ngành giáo dục lá th thứ 26 và cũng là lá th cuối cùng.Th gửi cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân, nhân viên, học sinh các cấp mẫu giáo, phổ thông, bổ túc văn hoá, THCN, và ĐH nhân dịp khai giảng năm học 1968 1969. Các , các chú và các cháu thân mến. Nhân dịp đầu năm học thứ t chống mỹ, cứu nớc, Bác thân ái gửi lời chào thăm hỏi tất cả các , các chú và các cháu. Trong hoàn cảnh cả nớc có chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết. Bác vui lòng biết rằng mặc dù hoàn cảnh khó khăn, hiện nay miền Bắc nớc ta đã có một vạn hai nghìn trờng phổ thông, mỗi xã đều có trờng cấp I, nhiều xã đã có trờng cấp II, các huyện đều có ít nhất một trờng cấp III. Số ngời đi học đã hơn sáu triệu, trong đó có hơn một triệu cán bộ và công nông đang học bổ túc văn hoá. Số ngời vào học các trờng Đại học và Trung học chuyên nghiệp tăng gần gấp ba so với trớc chiến tranh chống Mỹ. Hơn 30 trờng Đại học và 200 trờng Trung học chuyên nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành và các địa phơng, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, tập chung cũng nh tại chức. Các trờng đã có nhiều cố gắng trong việc thi đua dạy tốt và học tốt, đảm bảo an toàn cho thầy và trò, làm cho đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tiến bộ. Mặc dù giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bác ác liệt, chúng không những đã thất bại thảm hại trên mặt trận chính trị, quân sự, mà ta đã thắng chúng cả trên mặt trận giáo dục và đào tạo cán bộ. Làm đợc nh vậy là nhờ Đảng ta có đờng lối đúng đắn, quân đội và nhân dân ta rất anh hùng, và cũng do các , các chú, các cháu trong các trờng học đã cùng nhau vợt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp này, Bác khen gợi những cố gắng và thành tích mà các , các chú và các cháu đã đạt đợc. Nhng đế quốc Mỹ vẫn còn ngoan cố. Cách mạng nớc ta còn phải khắc phục nhiều
Xem thêm

3 Đọc thêm

Gián án Thư Bác Hồ ...ngày 15/10/1968

GIÁN ÁN THƯ BÁC HỒ NGÀY 15 10 1968

Mùa thu khai trờng năm 1968, giữa cuộc chiến tranh ác liệt chống mĩ cứu nớc, Bác Hồ gửi ngành giáo dục lá th thứ 26 và cũng là lá th cuối cùng.Th gửi cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân, nhân viên, học sinh các cấp mẫu giáo, phổ thông, bổ túc văn hoá, THCN, và ĐH nhân dịp khai giảng năm học 1968 1969. Các , các chú và các cháu thân mến. Nhân dịp đầu năm học thứ t chống mỹ, cứu nớc, Bác thân ái gửi lời chào thăm hỏi tất cả các , các chú và các cháu. Trong hoàn cảnh cả nớc có chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết. Bác vui lòng biết rằng mặc dù hoàn cảnh khó khăn, hiện nay miền Bắc nớc ta đã có một vạn hai nghìn trờng phổ thông, mỗi xã đều có trờng cấp I, nhiều xã đã có trờng cấp II, các huyện đều có ít nhất một trờng cấp III. Số ngời đi học đã hơn sáu triệu, trong đó có hơn một triệu cán bộ và công nông đang học bổ túc văn hoá. Số ngời vào học các trờng Đại học và Trung học chuyên nghiệp tăng gần gấp ba so với trớc chiến tranh chống Mỹ. Hơn 30 trờng Đại học và 200 trờng Trung học chuyên nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành và các địa phơng, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, tập chung cũng nh tại chức. Các trờng đã có nhiều cố gắng trong việc thi đua dạy tốt và học tốt, đảm bảo an toàn cho thầy và trò, làm cho đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tiến bộ. Mặc dù giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bác ác liệt, chúng không những đã thất bại thảm hại trên mặt trận chính trị, quân sự, mà ta đã thắng chúng cả trên mặt trận giáo dục và đào tạo cán bộ. Làm đợc nh vậy là nhờ Đảng ta có đờng lối đúng đắn, quân đội và nhân dân ta rất anh hùng, và cũng do các , các chú, các cháu trong các trờng học đã cùng nhau vợt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp này, Bác khen gợi những cố gắng và thành tích mà các , các chú và các cháu đã đạt đợc. Nhng đế quốc Mỹ vẫn còn ngoan cố. Cách mạng nớc ta còn phải khắc phục nhiều
Xem thêm

3 Đọc thêm

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

kỹ thuật còn hết sức yếu kém,lạc hậu lại không đồng bộ điều này lý giải tại saohàng hoá của doanh nghiệp nớc ta lại không có tính cạnh tranh so với hàng hoá củacác nớc khác cả về chủng loại, chất lợng và giá cả. Thực tế trong những nămchuyển đổi về cơ chế kinh tế vừa qua nếu doanh nghiệp nào đợc chuyển giao côngnghệ sản suất và hệ thống máy móc thiết bị hiện đại thì hệ thống đó đứng vữngtrong cạnh tranh và phát triển đợc trong nền kinh tế thị trờng. Ngợc lại nhữngdoanh nghiệp vẫn sử dụng công ngệ cũ, lạc hậu thì không thể tạo những sản phẩmra đáp ứng đòi hỏi của thị trờng, trong khi đó nhu cầu tiêu dùng ngày càng một cao,mà các doanh nghiệp ngày càng ra nhập thị trờng một nhiều do vậy một xã hội pháttriển thì không thể tồn tại các doanh nghiệp làm ăn yếu kém. Sản phẩm không đạtyêu cầu chất lợng điều đó cũnh đồng nghĩa với phá sản. Khi xã hội ngày càng pháttriển thì chu kỳ công nghệ ngày càng ngắn hơn và hiện đại hơn, đóng vai trò ngàycàng to lớn, mang tính chất quyết định đối với việc nâng cao năng suất, chất lợngvà hiệu quả. Đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có chính sách đầu t đúng đắn MMTBđộng bộ, chuyển giao công nghệ phù hợp có nh vậy mới hy vọng tìm đợc chỗ đứngtrong thơng trờng.1.3 Hệ thống trao đổi xử lý thông tinTrong xu thế toàn câu hoá hiện nay, khoa học kỹ thuật đang làm thay đổinhiều lĩnh vực sản xuất, trong đó vai trò tin học đặc biệt quan trọng. Thông tin đợccoi là hàng hoá, là đối tợng kinh doanh của nền kinh tế hiện nay là nền kinh tếthông tin hoá. Doanh nghiệp nào có thông tin nhanh nhất, doanh nghiệp đó sẽ cócơ hội chiến thắng nhiều nhất. Trong công việc kinh doanh hàng ngày các doanhnghiệp rất cần thông tin cung cầu thị trờng hàng hoá, về công nghệ kỹ thuật, máymóc thiết bị về ngời mua, về đối thủ cạnh tranh, chính sách kinh tế của nhà nớc...Trong kinh doanh biết đợc thông tin kịp thời, chính xác sẽ là cơ sở vững chắcđể doanh nghiệp xác định phơng hớng kinh doanh, xây dựng chiến lợc kinh doanhdài hạn và thích ứng đợc nhanh chóng với điều kiện thay đổi bên ngoài. Sự pháttriển của khoa học kĩ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin đã thúc đẫy và đòi hỏimỗi doanh nghiệp phải xây dựng đợc đội ngũ lao động có trí thức, mà đòi hỏi của
Xem thêm

88 Đọc thêm

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí - 1 pdf

CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG NHÀ MÁY CƠ KHÍ - 1 PDF

TRANG 3 3 B ẢNG 1 - ĐỘ RỌI CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÁC NH À MÁY, XÍ NGHI ỆP CƠ KHÍ Độ rọi nhỏ nhất, Lx Chiếu sáng bằng đèn HQ Chiếu sáng bằng đèn NS Tên phân xưởng, gian phòng, Mặt làm[r]

6 Đọc thêm

EBOOK CƠ HỌC CƠ SỞ TẬP 2 ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC PHẦN 1

EBOOK CƠ HỌC CƠ SỞ TẬP 2 ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC PHẦN 1

h à n g năm , chúng tôi dưa nào phần Lý thuyết một sô nội d u n g năng cao ưà 40bài tậo chọn lọc, trong đó có nhiêu bài là đề thi. sinh viên giỏi của Trường Đạihọc Kiến trúc H à nội, dề thi Olympic Cơ học toàn quốc nhữ ng năm trước đây.Cuốn sách này là tài. liệii cần thiết cho sin h viên Trường Đ ại học K iếnT rúc Hà Nội, đồng thời củng là tài liệu tốt cho sinh viên các trường đ ạ i họck ỹ th.Lật k h á c .Chúng tôi xin chân thành cảm. ơn B an giáìn hiệu, B an chủ nhiệm khoa Xâyd ự n g và phòng Quản lý khoa học Trường Đại học Kiến Trúc H à Nội đã tạođiều hiện thuận lợi đ ể cuốn sách được xuất bản.Ct.úng tôi củng chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã đóng góp ý kiến vàg iú p đỡ trong ưiệc hoàn thành cuốn sách.Vi thời gian biỗn soạn cuốn sách có hạn nên chắc chắn còn thiếu sót, chúngtôi n u n g m u ô n n h ậ n đưỢc ý k i ế n đ ó n g g ó p c ủ a các h ạ n đ ồ n g n g h i ệ p v à c á c e ms i n h liên.M ặ ý kiến xin gửi về phòng Quản lý khoa học Trường Đ ại học Kiến TrúcH à N n.PG S. TS Đ ặ n g Q u ố c L ư ơ n gDỘNG HỌCMỞ ĐẦU ĐỘNG HỌCĐộng học là phần thứ hai của cơ học cơ sở. Động học nghiên cứu chuyển động củavật thể vể mặt hình học, không quan tâm đến nguyên nhân gây ra chuyển động, cũngnhư nguyên nhân gây ra sự biến đổi chuyển động của chúng, v ề một phương diện nào đó,động học được xem là mở đầu của động lực học, vì nó xác lập nên những khái niệm vàsự phụ thuộc động học cơ bản. Những khái niệm và sự phụ thuộc này rất cần thiết khi
Xem thêm

105 Đọc thêm

Sáng Kiến Ngăn Sông Tích Thủy Lấy Nước Chống Hạn năm3000

SÁNG KIẾN NGĂN SÔNG TÍCH THỦY LẤY NƯỚC CHỐNG HẠN NĂM3000

Y ÊU ÊU CẦU: CẦU: + + KHẢO SÁT TÌNH H KHẢO SÁT TÌNH H Ì Ì NH NH THỰC ĐỊA ĐỂ XÂY LẮP ĐÚNG THỰC ĐỊA ĐỂ XÂY LẮP ĐÚNG VỊ TRÍ HỢP VỚI ĐỊA HÌNH, NHẰM GIỮ NƯỚC C VỊ TRÍ HỢP VỚI ĐỊA HÌNH, NHẰM G[r]

7 Đọc thêm

LONG NHÃN NHỤC pps

LONG NHÃN NHỤC 12

+ Cùi nhãn tươi có: Nước 77,15%, Tro 0,01%, Chất béo 0,13%, Protid 1,47%, hợp chất có Nitrogen tan trong nước 20,55%, Saccacrose 12,25%, Vitamin A, B. Cùi nhãn khô có nước 0,85%, Chất tan trong nước 79,77%, Chất không tan trong nước 19,39%, Tro 3,36%. Trong phần tan trong nước có Glucose 26,91%, Sacarose 0,22%, Acid tartric1,26%, Chất có Nitrogen 6,309%. Hạt nhãn chứa tinh bột, Saponin, Chất béo và Tanin. Lá chứa Quercetrin, Quercetin, Tanin (Tự Điển Cây Thuốc Việt Nam). + Stigmasterol, Fucosterol (Hsu Hong Ling và cộng sự, Hua Hsueh 1977, (4): 103 – C A, 1980, 92: 377761z). Tác dụng dược lý: +Tác dụng chống nấm: nước ngâm Long nhãn, trong ống nghiệm có tác dụng ức chế đối với nha bào của nấm (Trung Dược Học). + Tác dụng kháng phóng xạ: Long nhãn nhục hợp với Cáp giới (Mỗi 1ml thuốc có Long nhãn nhục 1g, Cáp giới 0,5g), cho chuột uống theo liều 20ml/kg, liên tục 10 ngày, thấy có tác dụng tăng sức đề kháng; Uống liều 15ml/kg liên tục 14 ngày huyết áp trở lại trạng thái bình thường; Uống 15ml/kg liên tục 10 ngày, thấy chuột tươi tỉnh, khỏe mạnh; Uống 20ml/kg liên tục 7 ngày thấy trọng lượng chuột tăng (Trung Quốc Trung Dược Tạp Chí 1989, 14 (6): 365). Tính vị: +Vị ngọt, tính bình (Bản Kinh). +Vị ngọt, chua (Tân Tu Bản Thảo). +Vị ngọt, tính ôn (Bản Thảo Hối Ngôn). +Vị ngọt, tính ấm (Trung Dược Học). Quy kinh: +Vào kinh Tỳ, Tâm (Bản Thảo Kinh Sơ). +Vào kinh Can, Tâm, Tỳ (Dược Phẩm Hóa Nghĩa). +Vào kinh Tâm, Thận (Bản Thảo Tái Tân). +Vào kinh Tâm, Tỳ (Trung Dược Học). ng bị phù thũng: Long nhãn khô, Sinh khương, Đại táo, sắc uống (Tuyền Châu Bản Thảo).
Xem thêm

7 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

tại các chinhánh NHNo&PTNT Việt Namtrên địa bàn TP.HCM962.6.1. Quy mô tín dụngđối với DNNVV962.6.1.1. Quy mô tín dụngđối với DNNVV qua các chỉ tiêu đánh giá962.6.1.2. Quy mô tín dụng đối với DNNVV trong mối tương quan tronghệ thống Agribank982.6.1.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tín dụng đối vớiDNNVV tại các chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam trên địa bàn TP.HCM1002.6.2. Chất lượng tín dụng đối với DNNVV1082.6.2.1. Chất lượng tín dụng đối với DNNVV qua các chỉ tiêu tàichính1082.6.2.2. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đốivới DNNVV tại các chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam trên địa bànTP.HCM1112.6.3. Đánh giá quy mô và chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại cácchi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trênđịa bàn TPHCM qua mô hình SWOT1152.6.3.1. Điểm mạnh2.6.3.2. Điểm yếu1151162.6.3.3. Cơ hội1252.6.3.4. Thách thức126CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁPMỞ RỘNG QUY MÔ VÀNÂNG CAO CHẤTLƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂNHÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMTRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM.1283.1. Định hướngvà mục tiêuphát triển kinh doanh củaNgân hàng Nôngnghiệp và Phát triển Nông thônViệt Nam trên địa bànđô thị loại 1 giai đoạn2013 – 2015 và tầm nhìn chiến lược đến năm 20201283.1.1. Tư tưởng chỉ đạo1283.1.2. Định hướng phát triển kinh doanh củaNgân hàng Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn đô thị loại 11283.1.3. Mục tiêu thị phần1293.2. Giải phápmở rộng quy mô và nâng cao chất lượngtín dụng đối vớiDNNVV tạicác chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônViệ Namtrên địa bàn TP.HCM1303.2.1. Giải pháp về phía ngân hàng1303.2.1.1. Giải pháp mở rộng quy mô tín dụng đối với DNNVV tạicác chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Namtrên địa bàn TP.HCM130- Giải pháp gia tăng nguồn vốn130- Sắp xếp lại mạng lưới hoạt động của các chi nhánh Ngân hàngNông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn Thành phố HồChí Minh131- Xây dựng mô hình tổ chức chuyên nghiệp
Xem thêm

257 Đọc thêm

"Chuyên nghiệp hoá" hoạt động sáng tác: một đòi hỏi tất yếu của công cuộc_2 potx

"CHUYÊN NGHIỆP HOÁ" HOẠT ĐỘNG SÁNG TÁC: MỘT ĐÒI HỎI TẤT YẾU CỦA CÔNG CUỘC_2 POTX

Thực tế hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX cho thấy xu hướng chuyên nghiệp hóa sáng tác chỉ thật sự được đẩy mạnh khi có đủ điều kiện và có được sự hỗ trợ của nhiều khâu hoạt động liên quan khác. Về điều kiện, sáng tác chuyên nghiệp cần hình thành nuôi dưỡng trong một bầu sinh quyển mới. Đó là bầu sinh quyển thân thiện giữa người sáng tác – sở hữu tác phẩm với người thưởng thức – tiêu thụ sản phẩm tinh thần thông qua ấn phẩm. Giờ đây, đối với độc giả, hành vi thưởng thức cái đẹp văn chương gắn liền với hành vi tiêu thụ hàng hóa. Mối quan hệ thân thiện, tốt đẹp giữa tác giả và công chúng tất nhiên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tác và tiếp nhận, thưởng thức và tiêu thụ văn học. Cũng vì thế, sáng tác chuyên nghiệp đòi hỏi một tinh thần cộng sinh, cộng cảm trong cộng đồng văn học mới. Sáng tác của các nhà văn chuyên nghiệp thế hệ 1932-1945 rõ ràng đã được nuôi dưỡng trong một bầu sinh quyển thân thiện như thế. Những nhà văn chuyên nghiệp, nổi tiếng, được công chúng bấy giờ hâm mộ viết truyện, làm thơ, soạn kịch đến đâu, tòa báo cho đăng tải hoặc nhà xuất bản cho in đến đấy. Tên tuổi cứ thế mà tỏa sáng. Tác phẩm của họ được giới thiệu, quảng cáo, được đón đọc, được vinh danh. Không ít nhà văn thời ấy còn được nâng đỡ bởi các tổ chức văn học, các tờ báo, các nhà in, các bậc đàn anh trong văn giới và cả các giải thưởng có uy tín. Hẳn nhiều người còn nhớ, trong những lần Tự lực văn đoàn trao giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm được giải, ngoài giấy chứng nhận, tiền thưởng của ban tổ chức, còn có cả những khoản tiền không nhỏ do một cá nhân (hay một nhóm) độc giả nào đó nhờ ban tổ chức trao tặng. Giải thưởng của Tự lực Văn đoàn vì vậy, đã danh giá, lại càng thêm danh giá hơn. Và cũng vì vậy giấc mộng về một sự nghiệp văn chương danh giá – sự nghiệp ấy biết đâu, nếu không đoạt giải -ben thì chí ít cũng đoạt giải thưởng Tự lực văn đoàn – càng nung nấu thôi thúc cháy bỏng trong lòng các nhà văn trẻ thời bấy giờ. Ở đây, vai trò của báo chí, các tổ chức văn học, xuất bản, phát hành, kinh doanh sản phẩm văn học là rất quan trọng: vai trò tiếp thêm sức sống, làm nóng lên hay để nguội đi dư luận về một hiện tượng, một tài năng văn học. Quá trình chuyên nghiệp hóa sáng tác văn học tất nhiên phải tiến hành đồng thời với quá trình chuyên nghiệp hóa các hoạt động hỗ trợ sáng tác nói trên.
Xem thêm

4 Đọc thêm

lý luận dạy học

LÝ LUẬN DẠY HỌC

lụt…….Những nội dung này sẽ tạo hứng thú và sự quan tâm của học sinh. 2. Tổ chức thảo luận nhóm.Thảo luận nhóm được tiến hành theo các bước:Bước 1: Chuẩn bị thảo luậnBước 2: Giao nhiệm vụ cho từng nhómBước 3: Tiến hành thảo luận nhómBước 4: Tổng kết thảo luận Để học sinh làm quen và dễ dàng nắm bắt, cũng như phát huy hết khả hợp tác trong thảo luận nhóm thì bản thân người giáo viên phải biết kết hợp rất nhiều phương pháp với nhau như: phương pháp nêu vấn đề,đàm thoại gợi mở…Thông qua hệ thống câu hỏi mà giáo viên đặt ra,đồng thời gợi mở giúp học sinh định hướng được câu trả lời.II. Nội dung dạy họcBài 24: Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa.Mục III. Đô thị hóa.1. Khái niệm Đô thị hóa là một quá trình kinh tế – xã hội, mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn, là sự phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.2. Đặc điểm- Qúa trình ĐTH thể hiện ở 3 đặc điểm chính: + Xu hướng tăng nhanh dân số thành thị. + Dân cư tập trung vào thành phố lớn và cực lớn. + Lối sống thành thị phổ biến rộng rãi.3. Ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế- xã hội và môi trườngCâu hỏi: Từ những đặc điểm của quá trình đô thị hóa hãy phân tích ảnh hưởng tích cực, tiêu cực
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÀI 9. VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO

BÀI 9. VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO

hoàn t hàn h dươi tr iều vu a aaC av cm an VCC ( aaC av armCn VCCCCCCC C CCCCCC-T ổn g t hể m ặt băn g hìn h vuôn gCm ỗi cạn h dà i hơn C CmC có t ườn gt hàn h ( cao C mC và hào n ươc(r ộn g CCC mC bao qu an hC có Cđườn g tr ục vuôn g gó cC m ở r a Ccổn gC Gai bên đườn g có n hiều dãCt ượn g t hần C hổn g l ồ ôm Céo r ắntCCn NCCC (NCCCCC CCC lên CuCCnt ho ại "C hu ấCbiểns ữa"CCêntron gC có m ột s ố côn g trìn hC iến trú c đượcxâC dựn g t ư t hời

41 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

thân thiện với môi trường và kinh tế để thực hành chống lãng phí : - Ngay lập tức tái sử dụng: cung cấp quần áo cho người nghèo ở các nước thế giới thứ ba. - Thay đổi đơn giản mục đích sử dụng: chuyển đổi quần áo cũ và rác thải dệt may (vải vụn) làm giẻ lau công nghiệp. - Tái chế phức tạp hơn: chuyển đổi quần áo cũ và vải vụn thành sợi để sử dụng cho vật liệu công nghiệp như nệm ghế hoặc vật liệu cách âm . Bên cạnh đó, công ty thời trang “EcoGear” (Nhật Bản) vừa giới thiệu ra thị trường một loại vải tái sinh từ vô số vải vụn, vải thừa, vải phế liệu từ các xưởng may; đây là một khái niệm mới hoàn toàn và khác hẳn so với những khái niệm vải tái sinh từ trước đến nay trong khoa học. Vải cũng có màu sắc nhưng không hề sử dụng một tí hóa chất độc hại hay thuốc nhuộm, tẩy nào. Người sáng lập ra “EcoGear” phát triển thương hiệu theo xu hướng nghiên cứu sản xuất vải từ 100% xơ tái chế để dùng cho trang phục. Vải phế liệu được thu gom về và phân loại theo màu sắc, sau đó vải của cùng một nhóm màu sẽ được xé tơi thành xơ ngắn. Hỗn hợp xơ ngắn cùng màu này được pha lẫn với sợi polyeste liên tục cũng được tái sinh từ vỏ chai nhựa. Kết quả của quá trình kéo sợi cho ra các loại sợi với nhiều màu sắc đa dạng nhưng không hề sử dụng một tí hóa chất độc hại hay thuốc nhuộm, tẩy nào có hại cho môi trường. Ngoài ra, ở một số nước lại xử lý vải vụn bằng cách băm nhỏ rồi trộn lẫn với bột gỗ và các tông để sản xuất vật liệu cách nhiệt hay cách âm, cách điện … Tại Việt Nam, ở thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, Thường Tín, Hà Tây, có gần 1.000 hộ, hầu hết đều theo nghề làm chăn bông. Ngoài nguyên liệu chính từ hoa bông tự nhiên người dân ở đây còn xơ vải vụn thành bông để dệt nên những tấm chăn, gối Vùng Phú Thọ Hòa thuộc quận nghèo Tân Phú – Tp.Hồ Chí Minh lại nổi tiếng với "chợ" chuyên buôn bán vải vụn dọc hai bên đường Phú Thọ Hòa. Đối với bất cứ người "ngoại đạo" nào được cho không vải vụn, chẳng ai muốn nhận. Còn dân trong nghề dùng như nguyên liệu chính để làm ra sản phẩm hữu ích cho xã hội. Loại vải mảnh to được chọn ra từng miếng thích hợp cắt ra những bộ phận thân, tay, túi áo, ống quần 5
Xem thêm

12 Đọc thêm

KÝ SINH TRÙNG TRẮC NGHIỆM, ĐỀ THI NĂM 2012

KÝ SINH TRÙNG TRẮC NGHIỆM, ĐỀ THI NĂM 2012

C. HẠT men và bào TỪ bao DÂYD. Sợi nấm giả và bào tử bao dầyE. Soi nấm mang bào tử đính nhỏ.58. Điều nào KHÔNG BÚNG với chu trình phát triển của ký sinh trùng sốt rét:A. Các mảnh trùng hồng cầu sau khi thành lập sẽ quay trở về gan.B. Các mảnh trùng sau khi xâm nhập hồng cầu sẽ biến thành thể tư dưỡngc. Một số mảnh trùng sau khi xâm nhập hồng cầu sẽ cho giao bàoD. Các mảnh trùng ngoại hồng cầu sau khi xâm nhập hồng cầu, biến đổi hình dạng theo chukỳ hồng cầu để cho mảnh trùng mớiE. Sau khi vào dạ dày muỗi, các giao bào tiếp tục phái triển theo chu trình bào tử sinh.59. Cơ quan nào sau đây đóng vai trò quan trọng trong sự hô hấp của GIARDIA LAMBÌIAA. NhânB. Ngoại chất c.Nội chấtD. Sống thânE. Mitosom (ty thể không điển hình)60. Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phù họp với các đơn bào thuộc chiENTAMOEBA: À- Thể hoạt động thường có 2 nhân'3- Thể hoạt độn£ thường chứa Ìnhân Không có ty thể điển hìnhD.Có không bào tiêu hóa trong tế bào chấtE. Trong chu trình phát triển có giai đoạn ở dạng bào nang61. Hệ thông enzym ferredoxin ở đơn bào kỵ khí đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóathuốc nào sau đây từ dạng không hoạt tính sang dạng cỏ hoạt tính:A. MebendazolB. MetronidazolC. QuinacrineD.Paromomycin.E. Albendazol62. Thẻ ngủ đóng vai ưò quan trọng trong bệnh học của PLASMODIUM VIVAX do:
Xem thêm

10 Đọc thêm

Cùng chủ đề