ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010-2011 MỤN THI: TIẾNG ANH - TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1 DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010-2011 MỤN THI: TIẾNG ANH - TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1 DOCX":

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010-2011 Mụn thi: TIẾNG ANH - TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010-2011 MỤN THI: TIẾNG ANH - TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1 DOCX

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010-2011 TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 1 Mụn thi: TIẾNG ANH ************** Thời gian làm bài 180 phỳt Họ và tờn: Số bỏo danh I/ Pick out the word which has the underlined part pronounced different from the rest : 1. A. oxygen B. supply C. healthy D. slowly 2. A. amount B. count C. mountain D. course 3. A. reasonable B. threaten C. release D. keenness 4. A. child B. ill C. wild D. nice 5. A. mounted B. dated C. conquered D. handed II/ Pick out the word whose syllable is stressed differently from the others : 6 . A. contaminate B .occur C. release D. sulphur 7. A. prevent B. natural C. mineral D. common 8. A. protect B. enrich C. region D. mature 9. A. homework B. family C. hospital D. reunion 10. A. information B. conservation C. environment D. occupation III / Choose the correct answer among A, B, C, or D for each space : 11. Language is not necessarily the private ________ of those who use it . A . instruction B. property C . importance D. guidance . 12. An important part of conservation is the _________ of waste . A . preservation B. prevention C. production D. pollution . 13. “ Wild-life-preserves “ are areas where wild animals are _______ within their natural environment. A. hunted B .threatened C. protected D. discarded . 14. Most children are ill-prepared for employment . A. Most children are ill when they prepare to go to work . B. Most children are not well qualified for employment. C. Most children are willing to do their job. D. Most children are ill, but they prepare their jobs. 15. Farmers can help enrich the soil by __________ fertilizers.
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 MÔN THI: VĂN, KHỐI D

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 MÔN THI: VĂN, KHỐI D

B GIO DC V O TO CHNH THC THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2008Mụn thi: VN, khi D Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Phần chung cho tất cả thí sinh Câu I (2 điểm) Anh/ chị hãy nêu những nét chính trong quan điểm nghệ thuật của Nam Cao trớc Cách mạng tháng Tám. Câu II (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ (Vợ chồng A Phủ Tô Hoài). Phần riêng Thí sinh chỉ đợc làm 1 trong 2 câu: III.a hoặc III.b Câu III.a (3 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu: Hơn một loài hoa đã rụng cành, Trong vờn sắc đỏ rủa màu xanh; Những luồng run rẩy rung rinh lá... Đôi nhánh khô gầy xơng mỏng manh. (Văn học 11, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr. 131) Câu III.b (3 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử: Gió theo lối gió mây đờng mây Dòng nớc buồn thiu hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay? (Ngữ văn 11, Tập hai, SGK thí điểm, Ban KHXH và NV, Bộ 1, NXB Giáo dục, 2005, tr. 54)
Xem thêm

1 Đọc thêm

đề thi đại học môn văn học năm 2008 khối d

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN HỌC NĂM 2008 KHỐI D

B GIO DC V O TO CHNH THC THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2008Mụn thi: VN, khi D Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Phần chung cho tất cả thí sinh Câu I (2 điểm) Anh/ chị hãy nêu những nét chính trong quan điểm nghệ thuật của Nam Cao trớc Cách mạng tháng Tám. Câu II (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ (Vợ chồng A Phủ Tô Hoài). Phần riêng Thí sinh chỉ đợc làm 1 trong 2 câu: III.a hoặc III.b Câu III.a (3 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu: Hơn một loài hoa đã rụng cành, Trong vờn sắc đỏ rủa màu xanh; Những luồng run rẩy rung rinh lá Đôi nhánh khô gầy xơng mỏng manh. (Văn học 11, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr. 131) Câu III.b (3 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử: Gió theo lối gió mây đờng mây Dòng nớc buồn thiu hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay? (Ngữ văn 11, Tập hai, SGK thí điểm, Ban KHXH và NV, Bộ 1, NXB Giáo dục, 2005, tr. 54)
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2008 môn Văn khối D docx

TÀI LIỆU ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG NĂM 2008 MÔN VĂN KHỐI D DOCX

B GIO DC V O TO CHNH THC THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2008Mụn thi: VN, khi D Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Phần chung cho tất cả thí sinh Câu I (2 điểm) Anh/ chị hãy nêu những nét chính trong quan điểm nghệ thuật của Nam Cao trớc Cách mạng tháng Tám. Câu II (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ (Vợ chồng A Phủ Tô Hoài). Phần riêng Thí sinh chỉ đợc làm 1 trong 2 câu: III.a hoặc III.b Câu III.a (3 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu: Hơn một loài hoa đã rụng cành, Trong vờn sắc đỏ rủa màu xanh; Những luồng run rẩy rung rinh lá... Đôi nhánh khô gầy xơng mỏng manh. (Văn học 11, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr. 131) Câu III.b (3 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử: Gió theo lối gió mây đờng mây Dòng nớc buồn thiu hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay? (Ngữ văn 11, Tập hai, SGK thí điểm, Ban KHXH và NV, Bộ 1, NXB Giáo dục, 2005, tr. 54)
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2008 pot

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2008 POT

B GIO DC V O TO CHNH THC THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2008Mụn thi: VN, khi D Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Phần chung cho tất cả thí sinh Câu I (2 điểm) Anh/ chị hãy nêu những nét chính trong quan điểm nghệ thuật của Nam Cao trớc Cách mạng tháng Tám. Câu II (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ (Vợ chồng A Phủ Tô Hoài). Phần riêng Thí sinh chỉ đợc làm 1 trong 2 câu: III.a hoặc III.b Câu III.a (3 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu: Hơn một loài hoa đã rụng cành, Trong vờn sắc đỏ rủa màu xanh; Những luồng run rẩy rung rinh lá Đôi nhánh khô gầy xơng mỏng manh. (Văn học 11, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr. 131) Câu III.b (3 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử: Gió theo lối gió mây đờng mây Dòng nớc buồn thiu hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay? (Ngữ văn 11, Tập hai, SGK thí điểm, Ban KHXH và NV, Bộ 1, NXB Giáo dục, 2005, tr. 54)
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2008 ppsx

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2008 PPSX

B GIO DC V O TO CHNH THC THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2008Mụn thi: VN, khi D Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Phần chung cho tất cả thí sinh Câu I (2 điểm) Anh/ chị hãy nêu những nét chính trong quan điểm nghệ thuật của Nam Cao trớc Cách mạng tháng Tám. Câu II (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ (Vợ chồng A Phủ Tô Hoài). Phần riêng Thí sinh chỉ đợc làm 1 trong 2 câu: III.a hoặc III.b Câu III.a (3 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu: Hơn một loài hoa đã rụng cành, Trong vờn sắc đỏ rủa màu xanh; Những luồng run rẩy rung rinh lá Đôi nhánh khô gầy xơng mỏng manh. (Văn học 11, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr. 131) Câu III.b (3 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử: Gió theo lối gió mây đờng mây Dòng nớc buồn thiu hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay? (Ngữ văn 11, Tập hai, SGK thí điểm, Ban KHXH và NV, Bộ 1, NXB Giáo dục, 2005, tr. 54)
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010- 2011 Môn Toán - Trường THPT Trần Nguyên Hãn pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010- 2011 MÔN TOÁN - TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN PDF

TRANG 1 SỞ GD&ÐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN ÐỀ CHÍNH THỨC ÐỀ THI THỬ ÐẠI HỌC, CAO ÐẲNG LẦN II NĂM 2011 MÔN THI : TOÁN - KHỐI A.. CHO LĂNG TRỤ TAM GIÁC ÑỀU _ABC A B C_.[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 VẬT LÝ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH(Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, 4 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN VẬT LÍ 12Thời gian làm bài: 90phút; GV biên khảo: Nguyễn Thanh SơnĐỀ GỐC001: Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay ∆ cố định là 6kg.m2 đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 30N.m đối với trục quay ∆. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao lâu, kể từ khi bắt đầu quay, bánh xe đạt tới vận tốc góc có độ lớn 100rad/s?A. 15s; B. 12 s; C. 30 s; D. 20 s;002: Vật rắn thứ nhất quay quanh trục cố định ∆1 có momen động lượng là L1, momen quán tính đối với trục ∆1 là I1 = 9kg.m2. Vật rắn thứ hai quay quanh trục cố định ∆2 có momen động lượng là L2, momen quán tính đối với trục ∆
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi tuyển sinh môn văn năm 2008 pps

ĐỀ THI TUYỂN SINH MÔN VĂN NĂM 2008 PPS

B GIO DC V O TO CHNH THC THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2008Mụn thi: VN, khi D Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Phần chung cho tất cả thí sinh Câu I (2 điểm) Anh/ chị hãy nêu những nét chính trong quan điểm nghệ thuật của Nam Cao trớc Cách mạng tháng Tám. Câu II (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ (Vợ chồng A Phủ Tô Hoài). Phần riêng Thí sinh chỉ đợc làm 1 trong 2 câu: III.a hoặc III.b Câu III.a (3 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu: Hơn một loài hoa đã rụng cành, Trong vờn sắc đỏ rủa màu xanh; Những luồng run rẩy rung rinh lá Đôi nhánh khô gầy xơng mỏng manh. (Văn học 11, Tập một, NXB Giáo dục, 2005, tr. 131) Câu III.b (3 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử: Gió theo lối gió mây đờng mây Dòng nớc buồn thiu hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay? (Ngữ văn 11, Tập hai, SGK thí điểm, Ban KHXH và NV, Bộ 1, NXB Giáo dục, 2005, tr. 54)
Xem thêm

1 Đọc thêm

DE THI THỬĐẠI HỌC LÀN 2

DE THI THỬĐẠI HỌC LÀN 2

SỞ GD- ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IITRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Môn: TIẾNG ANH Năm học: 2009-2010 Thời gian làm bài : 90 phút Mã đề 147Read the passage then circle the best option A, B, C or D to complete the following questions or statements:The Golden Gate Bridge is one of the symbols of the United States of America. It is located in SanFrancisco, California, and spans the Golden Gate Strait- a mile-wide strait that connects the Pacific Ocean tothe San Francisco Bay. It is surely one of the most beautiful bridges in the world, and also one of the tallest (the height of abridge is the height of the towers). The bridge as it is today was designed by architects Irving and GertrudeMorrow. However their art deco project was not the first Golden Gate Bridge. The original plans for thebridge were drawn in 1916, but they were a very complicated and ugly structure, certainly not somethingAmerica could ever be proud of. The bridge was a true experiment in its time; such a long suspension bridge had never been tried before.It had the highest towers, the thickest cables and the largest underwater foundations ever built. Thefoundations were a real problem, because they had to be cast in the depth of more than 100 feet. Extremedepth wasn’t a sole problem. The real challenge lay in the sinking of the piers in the violent waves of theopen sea, which was thought to be almost impossible. The construction began in 1933, and was finished in1937, when the bridge opened to pedestrians. (It was opened to cars one year later). The bridge was finishedahead of schedule and cost much less than was estimated. Today, the Golden Gate Bridge has a main span of4,200 feet (almost a mile) and a total length of 8, 981 feet. The towers supporting the huge cables rise 746feet above the water. Each steel cable is 7, 650 feet long and has a diameter of 36 inches. “International orange” is the colour the bridge has always been painted. The architects chose it because itblends well with the span’s natural setting. However, if the Navy had had its way, the bridge would havebeen painted black with yellow stripes- in favor of greater visibility for passing ships. There are fog horns tolet passing ships know where the bridge is, and aircraft beacons on the tops of the towers to prevent planesfrom crashing into them. The Golden Gate Bridge is the first sight for many people approaching the United States by boats. It isalmost the West Coast’s” Statue of Liberty”, and is something everyone should visit at least once.
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 VẬT LÝ LẦN 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 VẬT LÝ LẦN 2

ρI có giá trị nào sau đây? Trang 2/4- Mã đề thi 123A. 8; B. 4; C. 2; D. 16.Câu 25: Một máy phát điện xoay chiều một pha có suất điện động hiệu dụng 110V và tần số 50Hz. Phần cảm có hai cặp cực, phần ứng có hai cặp cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 2,5mWb. Số vòng của mỗi cuộn dây gần đúng là:A. 25 vòng; B. 150 vòng; C. 50 vòng; D. 100 vòng.Câu 26: Vật dao động điều hòa theo phương trình: cos( )x A tω ϕ= +. Vận tốc cực đại của vật là vmax = 8π cm/s và gia tốc cực đại amax = 16π2 cm/s2. Trong thời gian một chu kỳ dao động, vật đi được quãng đường là:A. 20cm; B. 12cm; C. 16cm; D. 8cm.Câu 27: Một máy thu sóng điện từ có L, C có thể thay đổi. Khi L tăng 5 lần thì C phải tăng hay giảm bao nhiêu lần để bước sóng mà máy thu được giảm đi 5 lần?A. giảm 125 lần; B. tăng 125 lần; C. giảm 25 lần; D. tăng 25 lần.Câu 28: Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là 32Ω, khi mắc động cơ vào mạch điện có điện áp hiệu dụng 200V thì sản ra một công suất 43W. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,9. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:A. I = 0,25 ampe; B. 0,5 ampe; C. 2,5 ampe; D. 1 ampe.
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II Môn: TIẾNG ANH Năm học: 2010-2011 pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC: 2010-2011 PPS

Mã 147- Page 1/7 - Prepared by Duong Thi Huong -Le Quy Don gìfted high school SỞ GD- ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Môn: TIẾNG ANH Năm học: 2010-2011 Thời gian làm bài : 90 phút Mã đề 147 Read the passage then circle the best option A, B, C or D to complete the following questions or statements: The Golden Gate Bridge is one of the symbols of the United States of America. It is located in San Francisco, California, and spans the Golden Gate Strait- a mile-wide strait that connects the Pacific Ocean to the San Francisco Bay. It is surely one of the most beautiful bridges in the world, and also one of the tallest (the height of a bridge is the height of the towers). The bridge as it is today was designed by architects Irving and Gertrude Morrow. However their art deco project was not the first Golden Gate Bridge. The original plans for the bridge were drawn in 1916, but they were a very complicated and ugly structure, certainly not something America could ever be proud of. The bridge was a true experiment in its time; such a long suspension bridge had never been tried before. It had the highest towers, the thickest cables and the largest underwater foundations ever built. The foundations were a real problem, because they had to be cast in the depth of more than 100 feet. Extreme depth wasn’t a sole problem. The real challenge lay in the sinking of the piers in the violent waves of the open sea, which was thought to be almost impossible. The construction began in 1933, and was finished in 1937, when the bridge opened to pedestrians. (It was opened to cars one year later). The bridge was finished ahead of schedule and cost much less than was estimated. Today, the Golden Gate Bridge has a main span of 4,200 feet (almost a mile) and a total length of 8, 981 feet. The towers supporting the huge cables rise 746 feet above the water. Each steel cable is 7, 650 feet long and has a diameter of 36 inches. “International orange” is the colour the bridge has always been painted. The architects chose it because it blends well with the span’s natural setting. However, if the Navy had had its way, the bridge would have been painted black with yellow stripes- in favor of greater visibility for passing ships. There are fog horns to let passing ships know where the bridge is, and aircraft beacons on the tops of the towers to prevent planes from crashing into them. The Golden Gate Bridge is the first sight for many people approaching the United States by boats. It is
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN TOÁN; KHỐI B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN TOÁN; KHỐI B

NG ƯỜ I CH Ế ĐỀ TRANG 2 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA LỚP HỌC THÊM CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1.[r]

4 Đọc thêm

Đề thi thử số 29, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh potx

ĐỀ THI THỬ SỐ 29, KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 MÔN THI TIẾNG ANH POTX

b-thoughtful c-thought d-think 8, The most important thing is to keep yourself a-occupation b-occupied c-occupant d-occupational 9,Hundreds of have been involved in the research. a-scientists b-science c-scientific d-scientifically 10, The animals huddled together for a-warmth b-warmly c-warmed d-warm Question Question Question Đáp Án Question 1: 1-b- were waiting 2- a-looking 3- b-sailed 4- c-leading 5- d-were spoken 6- d-moved 7- c-were wearing 8- b-was dressed 9- c-had been watching 10- d-had been exchanged Question 2: ( VB tr.319 ) 1-a 2-d 3-b 4-a 5-d 6-c 7-b 8-c 9-b 10-d shut off tắt máy drip để chảy nhỏ giọt suck hút (vào mồm ) startle làm giật mình honour ca ngợi frame cấu trúc, cơ cấu keep on cứ vẫn tiếp tục ~ in: giữ cho ở trong nhà ~ up : giữ vững, duy trì, tiếp tục
Xem thêm

18 Đọc thêm

ĐỀ + ĐA THI THỬ T6/2010

ĐỀ + ĐA THI THỬ T6/2010

21log1 3lnexI dxx x=+Cõu IV(1,0 im) Cho hỡnh lng tr ABC.ABC cú ỏy l tam giỏc u cnh a, hỡnh chiu vuụng gúc caA lờn mt phng (ABC) trựng vi tõm O ca tam giỏc ABC. Tớnh th tớch khi lng tr ABC.ABCbit khong cỏch gia AA v BC l a 34Cõu V (1,0 im) Cho x, y, z 0tho món x + y + z > 0. Tỡm giỏ tr nh nht ca biu thc( )3 3 3316x y zPx y z+ +=+ +II. PHN RIấNG (3,0 im) Thớ sinh ch c lm mt trong hai phn (phn A hoc B)

6 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI A - TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI A - TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN PDF

Môn thi : TOÁN - khối A. Thời gian làm bài : 180 phút không kể thời gian giao đề CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM Tập xác định: \ 1D R . 0,25 đ Sự biến thiên:  Giới hạn và tiệm cận: lim 1; lim 1 1x xy y y     là TCN.    1 1lim ; lim 1x xy y x           là TCĐ

5 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán khối A - 2 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A - 2 PPTX

http://ebook.here.vn – Download Bài giảng – ðề thi miễn phí Trang 1/5 SỞ GD&ðT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN ðỀ CHÍNH THỨC ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC, CAO ðẲNG LẦN II NĂM 2011 Môn thi : TOÁN - khối A. Thời gian làm bài : 180 phút không kể thời gian giao ñề I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ñiểm) Câu I (2,0 ñiểm). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ ñồ thị (C) của hàm số 31xyx−=+. 2. Viết phương trình ñường thẳng d ñi qua ñiểm ()1;1
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT HIỆP ĐỨC ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A TRƯỜNG THPT HIỆP ĐỨC PPT

Theođề:Ptf(x)=0có2nghiệmphânbiệtx1,x2khác0vày’(x1).y’(x2)=1.0.25Hay2 21 1 2 29 4m 0,f (0) m 0(3x 6x m)(3x 6x m) 1. - > = ¹ ì í + + + + = - î2 2 2 21 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 229m , m 049(x x ) 18x x (x x ) 3m(x x ) 36x x 6m(x x ) m 19m , m 0

4 Đọc thêm

Đề thi thử ĐH môn Toán lần 2 khối A năm 2011 trường thptTrần nguyên Hãn ppt

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN TOÁN LẦN 2 KHỐI A NĂM 2011 TRƯỜNG THPTTRẦN NGUYÊN HÃN PPT

TRANG 1 SỞ GD&ÐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN ÐỀ CHÍNH THỨC ÐỀ THI THỬ ÐẠI HỌC, CAO ÐẲNG LẦN II NĂM 2011 MÔN THI : TOÁN - KHỐI A.. CHO LĂNG TRỤ TAM GIÁC ÑỀU _ABC A B C_.[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN II NĂM 2011 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN II NĂM 2011 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN DOC

. 0,25 đ Mặt khác: 2 2M N Ix x x     I là trung điểm MN với 0k . 0,25 đ KL: PT đường thẳng cần tìm là 1y kx k   với 0k. 0,25 đ Chú ý: Có thể chứng minh đồ thị ( C) có I là tâm đối xứng, dựa vào đồ thị ( C) để kết luận kết quả trên. 2 3 222sin .cos 6sin .cos 2 3.cos 6 3cos 3 3 8( 3.cos sin )3 3 02cos ( 3cos sin ) 6.cos ( 3cos sin ) 8( 3cos sin ) 0

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề