BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY ĐẶC SẢN SỐ 10 ĐÀ NẴNG “ PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY ĐẶC SẢN SỐ 10 ĐÀ NẴNG “ PPS":

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

“Tr thành bi u t ng ni m tin s m t Vi t Nam v s n ph m dinhở ể ượ ề ố ộ ệ ề ả ẩ d ng và s c kh e ph c v cu c s ng con ng i “ ưỡ ứ ỏ ụ ụ ộ ố ườ1.4 S m nh ứ ệ“Vinamilk cam k t mang đ n cho c ng đ ng ngu n dinh d ng t t nh t,ế ế ộ ồ ồ ưỡ ố ấ ch t l ng nh t b ng chính s trân tr ng, tình yêu và trách nhi m cao c aấ ượ ấ ằ ự ọ ệ ủ mình v i cu c s ng con ng i và xã h i” ớ ộ ố ườ ộ1.5 S n ph mả ẩ VINAMILK: S a t i; S a chua ăn; S a chua u ng; S a chua menữ ươ ữ ữ ố ữ s ng; Kem; Phô mai.ố DIELAC: Dành cho bà m ; Dành cho tr em; Dành cho ng i l n.ẹ ẻ ườ ớ RIDIELAC: Dành cho tr emẻ  V-FRESH: S a đ u nành; N c ép trái cây; Smoothie; Trà các lo i.ữ ậ ướ ạ  S A Đ C: Ông th ; Ngôi sao Ph ng Nam.Ữ Ặ ọ ươ2. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH2.1 Phân tích tình hình ho t đ ng c a công tyạ ộ ủTrong năm 2008, n n kinh t Vi t Nam và Th gi i ch u nh h ngề ếế ớ ị ả ưở c a cu c kh ng ho ng kinh t , không ít các công ty đã ph i phá s n. Tuyủ ộ ủ ả ế ả ả nhiên công ty Vinamilk v n tăng tr ng và phát tri n v i m t t c đ cao.ẫ ưở ể ớ ộ ố ộ T ng doanh thu tăng tr ng 25,5% và l i nhu n tr c thu tăng 43,5%, doanhổ ưở ợ ậ ướ ế thu n i đ a tăng 19,4%, doanh thu xu t kh u tăng 79,7% so v i năm 2007.ộ ị ấ ẩ ớ Th ng hi u Vinamilk ngày càng kh ng đ nh là bi u t ng ni m tin s m tươ ệ ẳ ị ể ượ ề ố ộ v s n ph m dinh d ng và s c kho ph c v cu c s ng con ng i.ề ả ẩ ưỡ ứ ẻ ụ ụ ộ ố ườ Vinamilk ti p t c d n đ u th tr ng, n m gi 37% th tr ng s a Vi t Nam.ế ụ ẫ ầ ị ườ ắ ữ ị ườ ữ ệ6Trong năm 2009 m c dù n n kinh t th gi i đã v t qua cu c kh ngặ ề ế ế ớ ượ ộ ủ ho ng nh ng s c tiêu dùng c a th tr ng ch m, công ty Vinamilk cũng ch uả ư ứ ủ ị ườ ậ ị nh h ng nh ng doanh thu v n tăng 29%, doanh thu n i đ a tăng 35% vàả ưở ư ẫ ộ ị doanh thu xu t kh u gi m nh 0,8% so v i năm 2008. L n đ u tiên Vinamilkấ ẩ ả ẹ ớ ầ ầ đ t doanh thu trên 10.000 t đ ng, n p ngân sách nhà n c trên 1.000 t đ ng.ạ ỷ ồ ộ ướ ỷ ồ2.2 Phân các ch tiêu tài chính năm 2008, 2009ỉ
Xem thêm

18 Đọc thêm

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

độ rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. ♣Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” ngân hàn g có cổ phần chi phối của nhà nước (sau đây gọi chung là ngân hàng thương m ại nhà nư ớc) thực sự là lự c lư ợng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức t ín dụng, đồng thời có đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. h với các ngân hàng quốc tế. 1.4. Những khuynh hướng tác động đến tái cơ cấu của các NHTM Cơ cấu NHTM có thể t hay đổi do nhiều nhân tố gây ra. Nhữ ng t hay đổi ảnh hưởng đến cơ cấu ngân hàng như : Quá trình toàn cầu hoá về k inh tế và toàn cầu hóa ngân hàng. Quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh t ế thế giới đang p hát triển ngày càng mạnh m ẽ cả về quy mô và tốc độ. To àn cầu hoá k inh t ế cùng với sự p hát triển m ạnh m ẽ của công nghệ thông t in đã tạo ra sự liên kết thị trư ờng hàng hóa, d ịch vụ và t ài chính xuy ên biên giới. Song song đó sự bành trư ớng địa lý và hợp nhất các ngân hàng cũng đã vư ợt ra k hỏi ranh giới lãnh t hổ của một quốc gia và lan rộng ra với quy mô t oàn cầu. Các ngân hàng mạnh nhất trên th ế giới cạnh tranh với nhau trên t ất cả các lục địa. Mặt khác xu hướng hiện nay là h ội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nư ớc này sở hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nư ớc kia là h oàn toàn có t hể. Điều này đòi hỏi t ất yếu tất cả các ngân hàng đều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị để “toàn cầu hoá ”. T hậm chí cần phải thay đổi toàn bộ cơ cấu thự c t ại nếu cần t hiết. Như vậy cơ cấu ngân hàn g chịu ảnh hư ởng cũng như y êu cầu của nền kinh t ế hội nhập rất lớn. Tác động của các quy định đối với hoạt động ngân hàng. N gân hàng thư ơng mại kinh doanh tiền tệ, một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có tác động hầu hết đến các lĩnh vực trong nền kinh tế. Do vậy hoạt động của NHTM cũng bị luật pháp kiểm soát một cách chặt chẽ bởi những quy định riêng trong hoạt động của mình. Về tổng th ể, những quy định ràng buộc này tạo thuận lợi cho các NH TM trong việc hạn chế và p hòng chống nhữ ng rủi ro xẩy ra. Tuy nhiên, vì mục đích kinh doanh của NHTM là lợi nhuận, do vậy trong một số trường hợp thì nhữ ng quy định này lại chính là những rào cản trong việc tạo ra lợi nhuận đối với NH . Theo lý thuyết quản lý của nhà k inh tế học G eorge Stigler thì -13-20. Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” các công ty trong nhữ ng ngành chịu sự quản lý chặt chẽ thường tìm cách thoát khỏi hàng rào quy định, tạo ra lợi nhuận mang tính độc quyền bởi vì thự c tế là các q uy định thường ngăn cản sự gia n hập của các công ty khác vào những ngành đư ợc kiểm s oát. Như vậy việc thay đổi các quy định của luật pháp đối với ngành kinh doanh
Xem thêm

12 Đọc thêm

Báo cáo "Vấn đề xã hội hoá thi hành án dân sự " pot

BÁO CÁO "VẤN ĐỀ XÃ HỘI HOÁ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ " POT

hnh ỏn l vic t ca ng s, ng s phi t mỡnh yờu cu cỏc c quan thi hnh ỏn cú thm quyn thi hnh ỏn cho ti khi thi hnh ỏn xong nh trờn s dn ti kộo di thi gian thi hnh ỏn mt cỏch khụng cn thit. Theo chỳng tụi, vic xó hi hoỏ cụng tỏc thi hnh ỏn dõn s phi xut phỏt t tớnh nhanh chúng v hiu qu ca cụng tỏc thi hnh ỏn, trờn c s ú m xõy dng c ch cho phự hp. Mt khỏc, theo quy nh hin hnh thỡ ngi c thi hnh ỏn phi tr phớ cho vic thi hnh ỏn, cú ngha l h phi tr tin cho mt dch v cụng, do vy, cn thit phi sa i cỏc quy nh v u thỏc thi hnh ỏn theo hng c quan thi hnh ỏn nhn c nghiªn cøu - trao ®æi t¹p chÝ luËt häc sè 5/2007 65 uỷ thác nếu không có điều kiện thi hành sẽ tiếp tục uỷ thác cho cơ quan thi hành án nơi có điều kiện thi hành và thông báo cho người được thi hành án, cơ quan thi hành án đã uỷ thác biết. Nếu chúng ta cho phép thành lập các văn phòng thừa hành viên hoặc công ti hợp danh về thi hành án thì vấn đề đặt ra là cần thiết phải xây dựng cơ chế phối hợp và ràng buộc trách nhiệm giữa các cơ quan thi hành án với
Xem thêm

7 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

ty khụng ngng hoan thiờn mụ hinh, c cõu bụ may tụ chc nhm tinh giam gon nhe,giam chi phi, ha gia thanh va nõng cao hiờu qua trong SXKD. Hiờn nay Cụng ty angtham gia thi cụng mụt sụ hang muc chinh tai cac cụng trinh : Thủy điện Sê San 4; TĐXêkaman3; TĐ Krôngkma; TĐ Ankhê Kanak; T Hng in, công trình trạmnghiền phía nam thuộc DA nhà máy XM Hạ Long; XD nhà máy kính nổi Chu Lai,...vi gia tri SXKD binh quõn nm at 200-:-250 ty ụng, nụp ngõn sach nha nc 7 10 ty ụng/nm, am bao ụn inh mc thu nhõp binh quõn õu ngi 4-:-4,5 triờuụng/thang . Trong thi gian ti Cụng ty xac inh nhiờm vu chinh võn la thi cụngcụng tac bờ tụng cụt thep tai cac cụng trinh thuy iờn trong khu vc Miờn trung vacac ia ban lõn cõn ụng thi chu ụng tim kiờm, tiờp cõn õu thõu cac d an cụngtrinh cụng nghiờp, dõn dung, ng giao thụng nhm chuyờn dich dõn c cõu anganh nghờ trc khi kờt thuc cac d an XD cụng trinh thuy iờn; xuc tiờn viờc õuvo mt s d an co kha nng mang lai li ich kinh tờ cao.III. BO CO CA HI NG QUN TR1- Nhng net nụi bõt kờt qua hoat ụng nm 2008 :Năm 2008 Công ty tập trung chủ yếu thi công một số công trình thủy điện vàtriển khai thi công tại 11 địa điểm công trình lớn nhỏ bao gồm : Thủy điện Sê San 4;TĐ Xêkaman3; TĐ Krôngkma; TĐ Sông Ba Hạ; TĐ Sông Ông; T Đ Buôn Tuasa; TĐNậm công 4; TĐ Ankhê Kanak; công trình trạm nghiền phía nam thuộc nhà máyXM Hạ Long; Trụ sở làm việc TĐ Sê San 3A và XD nhà máy kính nổi Chu Lai. Giaion u nm 2008 đánh dấu sự khó khăn về nhiều mặt trong việc thực hiện các chỉtiêu kinh tế SXKD do ảnh hởng của chính sách điều tiết vĩ mô của Nhà nớc về việckiềm chế lạm phát dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vốn giải ngân cho các dự án,công tác nghiệm thu thanh toán quá chậm, dở dang lớn, bên cạnh đó giá cả các loại vậtliệu thi công, lãi suất cho vay tăng cao trong khi công tác bù giá vật liệu của các chủđầu t rất chậm đã gây rất nhiều khó khăn trong việc triển khai dự án và đáp ứng tiến độthi công, hiệu quả kinh doanh thấp. Tuy nhiên với sự cố gắng nhất định của các thànhviên Hội đồng quản trị trong việc bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề rađã tổ chức chỉ đạo và đa ra những giải pháp thích hợp trong quá trình tổ chức triển khaiSXKD và đã đạt đợc những kết quả nhất định vờ mụt sụ chi tiờu kinh tờ :
Xem thêm

16 Đọc thêm

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng pheromon của một số côn trùng hại cây ăn trái ở Việt Nam

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG PHEROMON CỦA MỘT SỐ CÔN TRÙNG HẠI CÂY ĂN TRÁI Ở VIỆT NAM

7. Đã tiến hành thử nghiệm sinh học trên đồng ruộng với mồi nhử pheromon của Kiến vơng và Đuông dừa trong mùa ma và mùa khô các năm 2004-2005 (Kiến vơng), 2006-2007 (Đuông dừa). Mùa ma: 6,67 0,27 côn trùng/bẫy/2 tuần (Hậu Giang - 2005) và 8,6 0,27 côn trùng/bẫy/2 tuần (Bến Tre - 2005), Kiến vơng cái bẫy đợc chiếm 90%; 6,00 1,25 côn trùng/bẫy/2 tuần (Bến Tre - 2006), Đuông cái gấp 4 lần số con đực. KIếN NGHị Trong thời gian tới chúng tôi dự kiến tiến hành: 1. Nghiên cứu tổng hợp (E)-10-hexadecenal và (Z)-7-tetradecenal bằng phản ứng chìa khóa là Wittig. 132. Phát triển tổng hợp pheromon và chất dẫn dụ côn trùng có cấu hình đồng phân hình học hay quang học từ hớng các chất bromohydrin đợc bảo vệ nhóm chức alcol bằng 3,4-dihydro-2H-pyran. 3. Tiếp tục thử nghiệm sinh học trên hiện trờng một số pheromon côn trùng hại cây ăn trái đã tổng hợp, kiểu dáng bẫy, liều lợng và cách bảo quản pheromon trong điều kiện của Việt Nam. CáC BI BáO V CÔNG TRìNH KHOA HọC LIÊN QUAN ĐếN LUậN áN TIếN Sĩ 1. Đặng Chí Hiền, Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu Thị Hơng Giang, Đỗ Thị Mỹ Linh, Trần Minh Thiện (2005), ứ ng dụng pheromon trong kiểm soát dịch bọ cánh cứng hại dừa Oryctes rhinoceros L. và Rhynchophorus ferrugineus Oliv., Tuyển tập báo cáo Khoa học Hội nghị côn trùng học toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội - 2005, tr. 367-372. 2. Đặng Chí Hiền, Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu Thị Hơng Giang, Nguyễn Thành Danh, Đoàn Ngọc Nhuận, Trần Minh Thiện (2005), Sử dụng peracid và dung dịch hypoclorit kết hợp với xúc tác chuyển pha oxi hóa chọn lọc alken thành acid, Tuyển tập báo cáo Khoa học Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ III, Hà Nội - 2005, tr. 461-465. 3. Đặng Chí Hiền, Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu Thị Hơng Giang (2005), ứng dụng siêu âm trong tổng hợp một số hợp chất dẫn dụ côn trùng, Tạp Chí Khoa học và Công nghệ, 43(6A), tr. 160-168.
Xem thêm

16 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HỒI BỒI THƯỜNGHỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁNKHU CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN TĨNH GIA THANH HÓA

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HỒI BỒI THƯỜNGHỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁNKHU CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN TĨNH GIA THANH HÓA

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệpMã Số: 60620115LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS. TS. LÊ TRỌNG HÙNGHà Nội, 2014

2 Đọc thêm

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí - 1 pdf

CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG NHÀ MÁY CƠ KHÍ - 1 PDF

TRANG 3 3 B ẢNG 1 - ĐỘ RỌI CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÁC NH À MÁY, XÍ NGHI ỆP CƠ KHÍ Độ rọi nhỏ nhất, Lx Chiếu sáng bằng đèn HQ Chiếu sáng bằng đèn NS Tên phân xưởng, gian phòng, Mặt làm[r]

6 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

trên nhiều lĩnh vực và nhiều thànhphần kinh tế;dư nợrủi rotiềm ẩn quácao. Số vốn bị thất thoát tuy có giảm về số vụnhưng lạităng về quy mô và mức độ;mô hình quản lýtín dụng “tập trung” tạo kẽ hởtrong quản lý Trong khi phầnlớncác doanh nghiệp trong nước– khách hàng củangân hàng phần nhiều là doanh nghiệpnhỏ và vừa, có tiềm lực tài chính yếu, côngnghệ lạc hậu và thiếu trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao…Vậy phải làm gì đểmở rộng quy mô và nâng caochất lượngtín dụng?Với sự nghiên cứu khá toàn diện vềDNNVV, và tín dụngngân hàng cùng vớiviệc đề xuất các quy trình và mô hình phân tích và quản lý tín dụng,luậnán khôngchỉ dừng lại ở việcmở rộngquy mô và nâng cao chất lượng tín dụng đối vớiDNNVV tại các chi nhánh NHNo&PTNTViệt Namtrên địa bàn TP.HCM, mà cònhướngđến sự thống nhất và xây dựng một hệ thống NHNo&PTNTViệt Namvữngmạnh, hiện đại hoạt động th eo thông lệ quốc tế.8. KẾT QUẢĐẠT ĐƯỢC CỦA LUẬN ÁNThứ nhất,Luận ánđã khái quát vàhệ thống hóa một cách có chọn lọc nhữngvấnđề cơ bản về tín dụng ngân hàng, và DNNVV. Từ đó có cái nhìn tổng quan vềbản chất, đặc điểm, và vai trò của tín dụng ngânhàng đối với DNNVV,vai trò vàtầm quan trọng của DNNVV trong nền kinh tế.Bên cạnhđó là sự vận dụng lý luậnvào thực tiễn qua việc phân tích đánh giá cho thấy được sự cần thiết khách quan củaviệc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại các chinhánh NHNo&PTNT Việt Nam trên địa bàn TP.HCM.Trên cơ sở đó,tác giả đãxâydựng khung lý thuyết về cơ sở lý luận hợp lý phục vụ chomục tiêu nghiên cứu củaluận án.Thứ hai,Trên cơ sởthực trạng hoạt động của DNNVV, thực trạng hoạt độngtín dụngcủa các chi nhánhAgribank trên địa bàn TP.HCM, cùng vớinguồn số liệuđầy đủ, phong phú, đa dạng,có độ tin cậy cao. Luận án đã đi sâu phân tíchmột cáchlogic và chặt chẽ về thực trạngquy mô và chất lượng tín dụngđối với DNNVV tạicác chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam trên địa bàn TP.HCMtrong giai đoạn 2008–2012. Từđó xác định được những tồn tại và nguyên nhân để có giải pháp
Xem thêm

257 Đọc thêm

Gián án MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG

GIÁN ÁN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC ĐẢNGÐiều 1: 1/ Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Ðảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Ðảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng. 2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng.Ðiều 2: Ðảng viên có nhiệm vụ: 1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng. 2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. 4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng
Xem thêm

3 Đọc thêm

tổ chức thực hiện phương án

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN

thi tuyển thì không làm việc ở cơ quan này thì có thể thi vào cơ quan khác.Nhng dù sao nếu không đợc tuyển dụng mà lý do không xứng đáng thì cũng9 làm cho anh Chung có suy nghĩ không tốt về cơ quan, ảnh hởng đến tinh thầncủa cá nhân, gây lòng tin không tốt đến với nhiều ngời xung quanh, vì vậy cầnphải giải quyết việc của anh Chung cần giải quyết cho đúng theo quy định.Nếu chọn phơng án này thì việc xử lý là thấu tình, đạt lý.Phơng án II:Anh Chung không đợc bổ nhiệm chính thức vào ngạch, nếu nh kết quảtập sự không đạt yêu cầu.Với phơng án này, phòng Công nghệ yêu cầu anh Chung viết bản báocáo kết quả tập sự, ngời hớng dẫn tập sự nhận xét kết quả và báo cáo với Giámđốc Cục.Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật (Pháp lệnh cán bộ côngchức năm 2000, 2003 và Nghị định 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ), kết hợpvới việc nhận xét phẩm chất đạo đức và đánh giá kết quả công việc tập sự củaanh Chung, nếu không đạt yêu cầu thì báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩmquyền quản lý công chức (Vụ tổ chức cán bộ) hủy bỏ quyết định tuyển dụng.Trong trờng hợp này, ông Giám đốc cũng phải giải thích rõ cho anhChung và toàn thể cán bộ công chức của Cục hiểu rõ lý do anh Chung khôngđợc nhận vào làm việc tại cơ quan.Nếu chọn phơng án này thì việc giải quyết của Cục ảnh hởng đến chínhtrị và cuộc sống của anh Chung, làm cho họ thiệt thòi không có tính giáo dụccao. Do đó việc giải quyết vấn đề này phải hết sức thận trọng, khách quan,thực hiện nghiêm túc Pháp luật của Nhà nớc, đặt lợi ích của Pháp luật Nhà nớclên trên, nhng đồng thời cũng phải quan tâm đến mọi mặt. Nếu làm đúng thìtăng cờng tính Pháp luật. Nếu làm sai thì Pháp luật sẽ bị lu mờ, không khuyếnkhích động viên cán bộ công chức làm việc tích cực, không khai thác đợc tàinăng của họ, đồng thời làm mất lòng tin của cá nhân và quần chúng.
Xem thêm

16 Đọc thêm

HỒ SUỐI NỨA DỰ ĐỊNH XÂY DỰNG TẠI ĐẦU XÓM HỐ NỨA THUỘC ĐỊA PHẬN XÃ ĐÔNG HƯNG, HUYỆN LỤC NAM TỈNH HÀ

HỒ SUỐI NỨA DỰ ĐỊNH XÂY DỰNG TẠI ĐẦU XÓM HỐ NỨA THUỘC ĐỊA PHẬN XÃ ĐÔNG HƯNG, HUYỆN LỤC NAM TỈNH HÀ

Trơng đại học Thuỷ Lợi Hà NộiĐồ án tốt nghiệpMở ĐầUKhu vực nghiên cứu thuộc các xã Đông Hng, đông Phú thuộc huyện LụcNam và các xã Phợng Sơn, Thống Nhất thuộc huyện Lục Ngạn tỉnh Hà Bắc.Nơi đây là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc ít ngời nh SánDìu, Tày, Nùng...Nền kinh tế địa phơng chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong vùng chỉcó một đập nhỏ do dân tự làm mới tới đợc 63ha. Phần lớn diện tích còn lại dựavào nớc ma nên năng xuất rất thấp, bình quân chỉ đạt 1,6 đến 1,8T thóc/ha. Dothiếu nớc tới, thiếu lơng thực nhân dân phải vào rừng khai thác lâm sản, lấy củi,phá rừng lấy đất làm lơng rẫy. Tình trạng sa mạc hoá đang phát triẻn với tốc độnhanh chóng, cân bằng sinh thái đang bị phá vỡ nghiêm trọng. Để ổn định vàphát triển kinh tế, xã hội cho nhân địa phơng và ngăn chặn việc phá rừng làmmất cân bằng sinh thái cho khu vực thì biện pháp xây hồ Suối Nứa là hợp lí .Hồ Suối Nứa là một hạng mục công trình nằm trong quy hoạch thuỷ lợitoàn vùng Lục Nam Lục Ngạn đã đợc Bộ Thuỷ Lợi thông qua. Theo quyhoạch của viện quy hoạch và quản lý nớc để giải quyết nớc tới cho vùng này có3 phơng án:Phơng án 1: - Sử dụng nguồn nớc tại chỗ bằng các công trìng thuỷ lợinhỏ. Phơng án này cần phải làm mới một số hồ điều tiết nớc suối trong đó cóHồ Suối Nứa.Phơng án 2: - Xây dựng hồ Cẩm Đàn chỉ có thể đảm bảo tới chokhoảng 6.000ha vùng trên, không thể tới cho xã Đông Hng, Đông Phú và vùnglân cận. Khoảng 1.000ha đất canh tác của vùng này vẫn phải do hồ Suối Nứađảm nhận.Phơng án 3: - Phơng án kết hợp, phơng án xây hồ Đồng Bụt. Cũngnh phơng án 2, cho dù phơng án xây hồ Đồng Bụt tới với quy mô lớn (5.709ha)hay quy mô nhỏ hơn (4.946ha) thì vẫn phải có Hồ Suối Nứa đảm nhận tới cho
Xem thêm

43 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC SỐ 10 PTNK

CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC SỐ 10 PTNK

mới có huy chương IMO đầu tiên của Nguyễn Đăng Khoa vào năm 2003.Thành tích này được tiếp nối bởi Trần Chiêu Minh (2005, HCB), ĐặngTrần Tiến Vinh (2008, HCĐ), Phạm Hy Hiếu (2009, HCB) một cách vôcùng chật vật. Và chiếc huy chương vàng toán quốc tế đầu tiên của PTNKđã đến sau gần 20 năm, vào năm 2013, và hẳn 2 chiếc, được đem về bởiPhạm Tuấn Huy và Cấn Trần Thành Trung. Phạm Tuấn Huy cũng là họcsinh duy nhất của miền Nam sau đó đã đoạt 2 huy chương vàng toán quốctế. Ngày nay PTNK đã thường xuyên được nhắc tới, được tính tới khi nóivề đội tuyển quốc gia. Nhưng ít ai biết nhiều năm trước, có học sinh ra thivòng 2 đã là niềm mơ ước của các thầy đội tuyển toán. Chông gai lắm,khó khăn lắm nhưng đội ngũ các thầy cô giáo và các học trò đã khôngchùn bước, luôn kiên gan, bền chí và luôn giữ vững tâm niệm sẽ giànhvinh quang bằng sức lực và trí tuệ của chính mình. Trung thực, công bằng,nhiệt huyết, đó là bí quyết tạo nên sức mạnh và tinh thần của lớp lớp cácthế hệ đội tuyển toán PTNK.Song hành với các thành công của đội tuyển toán PTNK, thật vui mừng làkhông khí của phong trào chuyên toán các tỉnh phía Nam cũng được hâmnóng và khích lệ. Giải quốc gia đã không còn phải là điều xa xỉ. Và nhữngthành tích quốc tế của Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa vàđặc biệt của Đà Nẵng thật đáng tự hào.Vai trò dẫn dắt phong trào của PTNK, đầu tiên là về mặt tinh thần, rõ ràngđược khẳng định. Thêm vào đó, các ấn phẩm và các hoạt động của họcsinh PTNK như chuyên đề toán học, Seminar toán học, một mặt phục vụ5Chuyên đề Toán học Phổ thông năng khiếu TP.HCM số 106
Xem thêm

285 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? Càng hiểu biết về khách hàng, bạn càng tiếp thị được tốt hơn các sản phẩm và dịch vụ của mình, vì bạn biết chính xác những khách hàng mục tiêu của bạn cần gì và muốn gì. CRM là sự kết hợp của những chiến lược, phương pháp và thực tiễn nhằm thu thập thông tin khách hàng, rồi hệ thống những thông tin đó lại, sao cho bạn và nhân viên của bạn đều có thể dễ dàng truy nhập được. Như vậy bất kì doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều được hưởng lợi khi áp dụng CRM, nhưng các doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua những phần mềm CRM chuyên dụng, đắt tiền mới có thể áp dụng CRM vào hoạt động kinh doanh của mình. Trước đây, khi công nghệ thông tin chưa pháttriển, việc thu thập và hệ thống thông tin khách hàng rất khó thực hiện. Bạn phải viết và lưu tất cả ra giấy, bao gồm thông tin liên lạc khách hàng, đơn đặt hàng, hoá đơn, chứng từ v.v… Bạn có thể hình dung được mỗi khi cần, việc truy xuất thông tin khách hàng là rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Giả sử bạn cần lập một danh sách những khách hàng tiềm năng có độ tuổi 30-35, đã có gia đình, có lẽ bạn sẽ chìm trong đống hồ sơ về khách hàng suốt một tuần cũng không xong. Còn với những tập đoàn lớn, công việc này hoàn toàn bất khả thi. Ngày nay, mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin và những phần mềm chuyên dụng. Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể phân loại và thiết lập bất kì danh sách khách hàng nào bạn muốn, theo nhiều tiêu thức đa dạng như tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân v.v Những phần mềm như vậy được gọi là phần mềm CRM. Trở lại câu hỏi “CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không?” Câu trả lời rất rõ ràng: “Có”. Hơn bao giờ hết, ngày nay các doanh nghiệp nhỏ phải chấp nhận cạnh tranh
Xem thêm

4 Đọc thêm

báo cáo khoa học ' thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung'

BÁO CÁO KHOA HỌC ' THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG'

ưu đãi về thuế, hỗ trợ về vốn, công nghệ, đào tạo, quản lý, thủ tục pháp lý, 7) Xây dựng trung tâm chuyển giao công nghệ: Lập dự án triển khai các Trung tâm chuyển giao công nghệ các ngành nghề cơ khí, nhựa, dệt may và da, hóa chất, 8) Chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp cho thuê tài chính. 9) Chương trình ưu đãi thu hút chuyên gia trình độ cao. 10) Chương trình đào tạo nghề. 5. Kết luận Các giải pháp thu hút đầu tư vào việc phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm của các quốc gia đi trước, có tính đến các tác động từ cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh. Các giải pháp này cần được thực hiện theo chiến lược kéo nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, chi phí và nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư. Mỗi giải pháp nêu trên đã được tính toán các hiệu ứng của nó trong mục tiêu chung và chúng có quan hệ mật thiết với nhau. Chính vì vậy, khi nghiên cứu thực thi các giải pháp, cần cân nhắc tính hệ thống và tác động tương hỗ của chúng để đạt được hiệu quả mong muốn. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Quyết đinh số 148/2004/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 08 năm 2004. [2] Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn từ nay đến năm 2010. Quyết định 1018/1997/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 11 năm 1997. [3] Lê Thế Giới. Xây dựng mô hình hợp tác và liên kết vùng trong phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 2(25) 2008, Đại học Đà Nẵng, tr.161-171. [4] Nguyễn Công Liêm. Khu công nghiệp và tác động lan tỏa đối với doanh nghiệp Việt Nam, http://www.khucongnghiep.com.vn 10/10/2006.
Xem thêm

10 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ

tiêu dùng, kim khí quý, đá quý, và các vật liệu có giá trị khác. Ngoại tệ bằng tiền mặt, số dƣ trên tài khoản tiền gửi tại tổ chức cung ứngdịch vụ thanh toán bằn tiền Việt Nam và ngoại tệ. Trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm,thƣơng phiếu, các giấy tờ trị giá đƣợc bằng tiền. Riêng đối với cổ phiếu của TCTDphát hành, Khách hàng vay không đƣợc cầm cố ở chính TCTD đó. Quyền đòi tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp,cKhọquyền đòi nợ, quyền đƣợc nhận só tiền bảo hiểm, các quyền tài sản khác phát sinhtừ hợp đồng hoặc từ các căn cứ pháp lý khác. Quyền đối với phần vốn góp trong Doanh nghiệp, kể cả trong Doanh nghiệpcó vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật.inh Tàu biển theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, tàu bay theo quyđịnh của Bộ luật Hàng không dân dụng Việt Nam trong trƣờng hợp đƣợc cầm cố. Tài sản hình thành trong tƣơng lai là động sản hình thành sau thời điểm kýkết giao dịch cầm cố và sẽ thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố nhƣ hoa lợi, lợi tức,tế
Xem thêm

84 Đọc thêm

BÁO CÁO TỔNG KẾT 4 NĂM THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2008 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT 4 NĂM THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2008 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014

BÁO CÁO Tổng kết 4 năm thi hành Luật thi hành án dân sự năm 2008 Theo nội dung Nghị quyết số 452013QH13 ngày 1862013 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2014, Nghị quyết số 616NQUBTVQH13 ngày 0972013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự được đưa vào chính thức năm 2014 với tiến độ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 52014) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 102014). Ngày 1682013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1441QĐTTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2014 và các dự án luật, pháp lệnh đã có hoặc mới được bổ sung vào Chương trình khoá XIII của Quốc hội, trong đó có giao cho Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Để thực hiện nhiệm vụ được phân công, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 2863QĐBTP ngày 19112013 ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật thi hành án dân sự, Quyết định số 2904QĐBTP ngày 25112013 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật thi hành án dân sự và có công văn đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan thi hành án dân sự tiến hành tổng kết và gửi báo cáo, tham luận về Bộ Tư pháp để tổ chức hội nghị tập trung vào ngày 27122013. Trên cơ sở báo cáo tổng kết bốn năm thi hành Luật thi hành án dân sự của một số Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự địa phương và trong quân đội ; kết quả hội nghị tổng kết toàn quốc được tổ chức ngày 27122013 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổng hợp, đánh giá, xây dựng báo cáo tổng kết những kết quả đạt được và những bất cập, hạn chế của Luật thi hành án dân sự năm 2008 qua thực tiễn 4 năm thi hành như sau: I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Xem thêm

27 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp cử nhân luật kinh tế về pháp luật về thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp và thực tiễn

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ VỀ PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN

CHƯƠNG 1 Cơ sở lý luận – pháp lý về thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 4 1.1 Nhận thức chung về hoạt động thi hành án dân sự 4 1.1.1 Khái niệm và bản chất của hoạt động thi hành án dân sự 4 1.1.2 Cơ sở của việc thi hành án dân sự 7 1.2 Thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 9 1.2.1 Một số đặc điểm pháp lý của Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 9 1.2.2 Đặc thù của thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 10 1.3 Cơ sở pháp lý của hoạt động thi hành án dân sự 14 1.3.1 Tổng quan về pháp luật thi hành án dân sự 14 1.3.2 Một số nội dung quy định của pháp luật về thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp 16 CHƯƠNG 2 Thực trạng hoạt động thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Cơ quan Thi hành án Dân sự Quận 10 19 2.1 Tổng quan về hoạt động thi hành án dân sự tại Quận 10 19 2.1.1 Đặc điểm về kinh tế xã hội 19 2.1.2 Tổ chức bộ máy và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thi hành án dân sự Quận 10 21 2.2 Thực tiễn hoạt động thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Quận 10 23 2.2.1 Đặc trưng của Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần 24 2.2.2 Một số vấn đề pháp lý đặt ra khi thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 25 2.3 Hạn chế trong việc thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp 33 2.3.1 Hành lang pháp lý giữa pháp luật thi hành án dân sự, pháp luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan chưa được hoàn thiện 33 2.3.2 Việc thi hành pháp luật trong thi hành án dân sự chưa nghiêm 34 2.3.3 Tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 35 CHƯƠNG 3 Một số nhận xét và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp 37 3.1 Các yêu cầu đặt ra trong việc thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp 37 3.1.1 Đảm bảo hiệu lực thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án 37 3.1.2 Giải quyết án tồn, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự 37 3.1.3 Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh 37 3.2 Một số nhận xét về hạn chế trong việc thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 38 3.3 Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp 39 3.3.1 Hoàn thiện pháp luật 39 3.3.2 Nâng cao ý thức pháp luật của các chủ thể pháp luật thi hành án dân sự 41 3.3.3 Nâng cao việc xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân sự 43 3.3.4 Hoàn thiện cơ chế thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp 44
Xem thêm

65 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" doc

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" DOC

chuẩn pháp luật. Khi bàn đến trách nhiệm cá nhân là nói đến sự thống nhất giữa quyền lợi vànghĩa vụ của cá nhân với tư cách công dân của một quốc gia (họ là người lao động, công nhân, viên chức, buôn bán, kinh doanh, v.v.), đồng thời họ có thể là thành viên của các tổ chức quần chúng chính trị, xã hội (đảng, các đoàn thể, các phường hội, v.v.) và là thành viên của một gia đình nhất định. Trách nhiệm cá nhân ở mỗi trường hợp, trong mỗi tổ chức, mỗi hoàn cảnh có những nội dung khác nhau, cá nhân có điều kiện và khả năng hành động và hưởng thụ các phúc lợi khác nhau. Nhưng, bất cứ ở đâu, ở mụi trường làm việc, sinh sống nào, thì trách nhiệm đạo đức, sự đòi hỏi của chính lương tâm họ thúc đẩy cá nhân phải làm tròn nghĩa vụ được giao phó và làm tròn trách nhiệm pháp lý yêu cầu. Đồng thời, họ được hưởng thụ các quyền lợi vật chất, tinh thần đã được nhà nước ban hành và các tổ chức quần chúng chính trị – xã hội quy định. Là người lao động nông nghiệp ở nông thôn, là công nhân, viên chức ở các xí nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp, là cán bộ, nhân viên của các cơ quan chuyên môn về kinh tế, chính trị, văn hoá, v.v., bất kỳ ở cương vị nào, cá nhân cũng phải làm tròn trách nhiệm được giao phó, hoạt động tuân theo các nguyên tắc, điều lệ quy định của cơ quan giao việc. Đồng thời, mỗi cá nhân lại là công dâncủa một nước, một quốc gia, nên họ phải chấp hành đúng pháp luật nhà nước đã ban hành. Là thành viên của một gia đình (là chồng, là vợ, là con, là bố mẹ, ông bà, v.v.), mỗi cá nhân cũng phải làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ đã được nhà nước quy định thành văn bản pháp lý cho mỗi cương vị ở gia đình; đồng thời phải tuân theo những điều ràng buộc về trách nhiệm, quyền lợi của truyền thống gia đình Việt Nam. Việc thực hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân luôn chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường, hoàn cảnh lịch sử cụ thể mà cá nhân đó hoạt động và sinh sống; trước hết là liên quan tới chế độ chính trị – xã hội, tính chất của nhà nước mà họ là một công dân. Mối quan hệ giữa cá nhân và nhà nước hết sức chặt chẽ, được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, ở môi trường sản xuất, kinh doanh, hoạt động, công tác, sinh hoạt của mọi người. Trách nhiệm của nhà nước là bảo đảm các điều lệnh, pháp luật đã ban hành được thực hiện đúng đắn, kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đúng với điều kiện, hoàn cảnh đã quy
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp pdf

TÀI LIỆU MẪU ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP PDF

 Đơn vị kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính  Đơn vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính. Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan: 1. Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về Giống cây trồng, Quy chế Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. 2. Chỉ sản xuất/kinh doanh giống cây trong Danh mục Giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành. Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:  Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)  Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.  Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh. Năng lực sản xuất dự kiến của đơn vị: 2 Khối lượng hạt giống từng loại: ………………….. kg/năm  Số lượng cây con từng loại: ………………………. cây/năm Ngày … tháng … năm 200… Trưởng đơn vị (Chữ ký và con dấu nếu có) 2. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT : Ngày nhận đơn: Ngày họp tổ thẩm định: Ngày kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh: Ngày … tháng … năm 200… Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh … (Ký tên)
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề