TỪ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG ĐẾN SỰ TỒN TẠI ĐIỂM CÂN BẰNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Từ định lý điểm bất động đến sự tồn tại điểm cân bằng":

Bài toán tựa cân bằng tổng quát loại II

BÀI TOÁN TỰA CÂN BẰNG TỔNG QUÁT LOẠI II


Chương 1
Kiến thức cơ bản
Chương này trình bày một số không gian thường dùng như: Không gian metric, không gian định chuẩn, không gian Hilbert, không gian tôpô tuyến tính lồi địa phương Hausdorff, các khái niệm về nón, ánh xạ đa trị, các tính chất của ánh xạ đa trị để phục vụ chứng minh ở chương sau. Ngoài ra, chương này còn trình bày các định lý điểm bất động của ánh xạ đa trị, đó là các định lý cơ bản để chứng minh sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng tổng quát. Các khái niệm này ta có thể tìm thấy trong cuốn của Nguyễn Phụ Hy [1], Nguyễn Xuân Tấn [3]. Các khái niệm khác được nhắc đến đã có trích dẫn kèm theo.
Xem thêm

81 Đọc thêm

MỘT SỐ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG

MỘT SỐ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG

Một số định lý điểm bất động

Đọc thêm

MỘT SỐ ĐỊNH LÝ HỘI TỤ MẠNH GIẢI BÀI TOÁN ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG TÁCH TRONG KHÔNG GIAN HILBERT (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

MỘT SỐ ĐỊNH LÝ HỘI TỤ MẠNH GIẢI BÀI TOÁN ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG TÁCH TRONG KHÔNG GIAN HILBERT (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

(LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ ĐỊNH LÝ HỘI TỤ MẠNH GIẢI BÀI TOÁN ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG TÁCH TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

(LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ ĐỊNH LÝ HỘI TỤ MẠNH GIẢI BÀI TOÁN ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG TÁCH TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert
Xem thêm

Đọc thêm

Toán tử comoact

TOÁN TỬ COMOACT

Một cách xây dựng tương tự kết hợp với Định lý điểm bất động Schauder cũng được Lomonosov sử dụng thành công để chứng minh sự tồn tại của các không gian con bất biến không tầm thường cho[r]

36 Đọc thêm

MỘT SỐ ĐỊNH LÝ VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KIỂU GERAGHTY TRÊN KHÔNG GIAN B-METRIC MỞ RỘNG (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

MỘT SỐ ĐỊNH LÝ VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KIỂU GERAGHTY TRÊN KHÔNG GIAN B-METRIC MỞ RỘNG (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

(LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ ĐỊNH LÝ VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KIỂU GERAGHTY TRÊN KHÔNG GIAN B-METRIC MỞ RỘNG

(LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ ĐỊNH LÝ VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KIỂU GERAGHTY TRÊN KHÔNG GIAN B-METRIC MỞ RỘNG

(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng(Luận văn thạc sĩ) Một số định lý về điểm bất động của ánh xạ kiểu Geraghty trên không gian b-Metric mở rộng
Xem thêm

Đọc thêm

Về sự tồn tại điểm bất động chung của các ánh xạ co kiểu tích phân

VỀ SỰ TỒN TẠI ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CỦA CÁC ÁNH XẠ CO KIỂU TÍCH PHÂN

Vinh, tháng 9 năm 2013 TRANG 4 CHƯƠNG 1 CÁC ÁNH XẠ CO KIỂU TÍCH PHÂN VÀ SỰ TỒN TẠI ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA CHÚNG Chương này dành cho việc trình bày một số định lý điểm bất động đối với ánh xạ [r]

33 Đọc thêm

Định lý điểm bất động và sự tồn tại nghiệm của phương trình tích phân trong không gian banach

ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG VÀ SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN TRONG KHÔNG GIAN BANACH

C- TÍNH KHẠ TÍCH : ÑÒNH LYÙ 3:GIẠ SÖÛ D VAØ U LAØ CAÙC TAÔP COMPAC COÙ THEƠ TÍCH Rn vaø Rm töông öùng, F laø khođng gian Banach.. Ñoù laø moôt dáng tích phađn phú thuoôc tham soâ vôùi mi[r]

24 Đọc thêm

(Luận văn thạc sĩ) Bài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Hilbert

(Luận văn thạc sĩ) Bài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Hilbert

Bài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian HilbertBài toán cân bằng và điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Hilbert
Xem thêm

Đọc thêm

VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ CÓ TÍNH LIPSCHITZ

VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ CÓ TÍNH LIPSCHITZ

Mục đích của luận văn này nhằm trình bày các định lý về tồn tại điểm bất động của ánh xạ có tính Lipschitz, về xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ không giãn, ánh xạ giả co trong không gian [r]

42 Đọc thêm

VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ CÓ TÍNH LIPSCHITZ

VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ CÓ TÍNH LIPSCHITZ

Mục đích của luận văn này nhằm trình bày các định lý về tồn tại điểm bất động của ánh xạ có tính Lipschitz, về xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ không giãn, ánh xạ giả co trong không gian [r]

42 Đọc thêm

một số định lý điểm bất động

MỘT SỐ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG

Recall that the best linear predictor of Y given Z is and linear function of Z say, PY|Z = aZ+b that satisfies by the projection theorem EPY|Z =EY andEZY −PY|Z = 0.. We can assume that t[r]

122 Đọc thêm

MỘT SỐ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG

MỘT SỐ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG


Một số định lý điểm bất động .pdf

Đọc thêm

VỀ CÁC ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO ÁNH XẠ CO DỰA TRÊN MỘT ÁNH XẠ KHÁC

VỀ CÁC ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO ÁNH XẠ CO DỰA TRÊN MỘT ÁNH XẠ KHÁC

Định lý điểm bất động cho ánh xạ co dựa trên một ánh xạ khác 9 2 Định lý điểm bất động cho các ánh xạ co suy rộng và TRANG 2 MỞ ĐẦU Định lý điểm bất động của Banach đối với các ánh xạ co[r]

29 Đọc thêm

XÂY DỰNG WEBSITE CHƯƠNG NGUYÊN TỬ, CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN LỚP 10 CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC

XÂY DỰNG WEBSITE CHƯƠNG NGUYÊN TỬ, CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN LỚP 10 CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC

Mục đích của luận văn là trình bày ứng dụng các định lý điểm bất động của ánh xạ đa trị trong không gian có thứ tự vào bài toán cân bằng Nash xuất phát từ lĩnh vực kinh tế.. MỤC ĐÍCH NGH[r]

40 Đọc thêm

(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric

(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric

(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric(Luận văn thạc sĩ) Định lý điểm bất động của ánh xạ kiểu Kannan trong không gian metric
Xem thêm

Đọc thêm

Sự tồn tại điểm bất động của các ánh xạ co suy rộng trên không gian lồi địa phương và ứng dụng

SỰ TỒN TẠI ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA CÁC ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRÊN KHÔNG GIAN LỒI ĐỊA PHƯƠNG VÀ ỨNG DỤNG

Do đó, tồn tại x ∈ C với x = TRANG 18 CHƯƠNG 2 SỰ TỒN TẠI ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA CÁC ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRÊN KHÔNG GIAN LỒI ĐỊA PHƯƠNG Chương này trình bày các định lý điểm bất động đối với m[r]

33 Đọc thêm

Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)

Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)

Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)Không gian Mêtríc nón và một số định lý điểm bất động (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm