QUYẾT ĐỊNH SỐ 2125/2019/QĐ-UBND TỈNH BẾN TRE - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Quyết định số 2125/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre - Trường Đại Học Y Khoa Vinh":

Quyết định số 2125/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 2125/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 2125/2019/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre.

Đọc thêm

Quyết định số 2004/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 2004/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 2004/2019/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 38 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đọc thêm

Quyết định số 693/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 693/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 693/2019/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đọc thêm

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định Quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đọc thêm

Quyết định số 5604/QĐ-UBND

Quyết định số 5604/QĐ-UBND

Quyết định số 5604/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải (sinh hoạt) trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đọc thêm

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Đọc thêm

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình.

Đọc thêm

MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG ppsx

MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG PPSX

Căn cứ Quyết định số /2011/-UBND ngày tháng năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phân cấp quản lý hoạt động bến khách ngang sông, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; xét đơn và hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông của ông (bà)..........................., nay cho phép mở bến khách ngang sông :...............................

3 Đọc thêm

Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND việc đính chính thời gian có hiệu lực của Quyết định số 06/2019/QĐ- UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Đọc thêm

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm

Quyết định số 1230/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 1230/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bến Tre.

Đọc thêm

Quyết định số 255/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 255/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 255/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Đọc thêm

Quyết định số 2280/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 2280/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 2280/2019/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đọc thêm

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Đọc thêm

Quyết định số 660/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 660/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 660/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Đọc thêm

Quyết định số 755/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 755/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 755/2019/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Đọc thêm

Quyết định số 2065/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 2065/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 2065/2019/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Đọc thêm

Quyết định số 2197/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 2197/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 2197/2019/QĐ-UBND công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Đọc thêm

Quyết định số 1081/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 1081/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 1081/2019/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đọc thêm