ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình":

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA XÃ SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA XÃ SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vững

Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

Mục đích cơ bản của luận án Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên là Đánh giá được thực trạng quản lý, sử dụng đất lúa và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất lúa trên địa bàn huyện.

Đọc thêm

tìm hiểu hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất canh tác tại xã an thủy - huyện lệ thủy- tỉnh quảng bình

TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC TẠI XÃ AN THỦY HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH

Về phơng diện kinh tế, đất đai trong nông nghiệp có những đạc điểm sau: - Ruộng đất vừa là sản phẩm của tự nhiên, vừa là sản phẩm của lao động. Đất đai la sản phẩm mà tự nhiên ban tặng cho con ngời, tuy nhiên thông qua lao động, con ngời làm tăng giá trị của đất đai đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con ngời. Đất đai xuất hiện và tồn tại ngoài ý muốn chủ quan của con ngời và thuộc sở hữu chung của xã hội. Điều này đã đợc khẳng định trong luật đất đai đợc ban hành từ năm 1992: "Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nớc thống nhất quản lý. Nhà nớc giao cho các tố chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nớc, tổ chức chính trị, xã hội, hộ gia đình và cá nhân quyến sử dụng ổn định lâu dài. Tuy nhiên Luật đất đai cũng khẳng định quyền sử dụng đất đai sẽ thuộc ngời sản xuất. Nông dân có quyền sử dụng chuyển nhợng, thuê mớn, thừa kế và thế chấp đất. Từ khi con ngời tiến hành khai thác để đa đất hoang hóa vào sử dụng để tạo ra sản phẩm cho con ngời thì ruộng đất đã kết tinh lao dộng và trở thành sản phẩm của lao động. Đặc điểm này đặt ra trong quá trình sử dụng con ngời không ngừng cải tạo và bồi dỡng đất thông qua tác động của con ngời để làm cho đất ngày càng màu mỡ hơn.
Xem thêm

28 Đọc thêm

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2.Mục đích, yêu cầu 3
2.1 Mục đích 3
2.2 Yêu cầu 3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
1.1 Một số vấn đề lý luận về sử dụng đất nông nghiệp 4
1.1.1 Khái niệm về đất, đất nông nghiệp 4
1.1.2. Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng đất 6
1.1.3 Vai trò của đất nông nghiệp 12
1.1.4 Nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp 14
1.1.5 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững 15
1.2 Những vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 17
1.2.1 Phân loại hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 17
1.2.2 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất 22
1.3 Nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới, Việt Nam và tại địa phương 23
1.3.1 Nghiên cứu trên thế giới 23
1.3.2. Nghiên cứu ở Việt Nam 25
1.3.3 Nghiên cứu tại địa phương 27
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
1.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 28
1.1.1 Đối tượng nghiên cứu 28
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 28
2.2. Nội dung nghiên cứu 28
2.2.1. Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hôi có liên quan đến việc sử dụng đất nông nghiệp 28
2.2.2. Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất và đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên 28
2.2.3. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất chính trên địa bàn huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên 28
2.2.4 Lựa chọn các loại hình sử dụng đất 29
2.2.5. Định hướng một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã 29
2.2.6. Đề xuất giải pháp thực hiện 29
2.3. Phương pháp nghiên cứu 29
2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu 29
2.3.2. Phương pháp xử lý, phân tích, đánh giá tài liệu 30
2.3.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp(đhanăm) 30
2.3.4. Phương pháp khảo sát kế thừa các tài liệu có liên quan 32
2.3.5. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia 32
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33
3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 33
3.1.1 Điều kiện tự nhiên 33
3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 40
3.2 Hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Mỹ 47
3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 47
3.2.2 Biến động sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Mỹ 49
3.3 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính trên địa bàn huyện Yên Mỹ 52
3.3.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính trên địa bàn huyện 52
3.3.2 Mô tả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính trên địa bàn 53
3.4 Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ 58
3.4.1 Hiệu quả kinh tế 58
3.4.2 Hiệu quả xã hội 69
3.4.3 Hiệu quả môi trường 73
3.4.3.1 Việc sử dụng phân bón trong canh tác 74
3.4.3.2 Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác 76
3.4.4 Nhận xét chung 79
3.5 Lựa chọn loại hình sử dụng đất có triển vọng 81
3.5.1. Nguyên tắc lựa chọn 81
3.5.2. Tiêu chuẩn lựa chọn 81
3.5.3. Đánh giá hiệu quả tổng hợp 81
3.5.4. Hướng dẫn sử dụng loại hình sử dụng đất 83
3.6 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp của huyện 84
3.6.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất 84
3.6.2. Định hướng sử dụng đất nông nghiêp 85
3.6.3 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp của huyện đến năm 2020 86
3.7 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho huyện Yên Mỹ 88
3.7.1. Nhóm giải pháp chung 88
3.7.2. Giải pháp cụ thể 91
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93
1. Kết luận 93
2. Kiến nghị 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Xem thêm

Đọc thêm

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (TT)

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (TT)

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (TT)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (TT)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (TT)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (TT)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (TT)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (TT)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (TT)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (TT)Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (TT)
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững ở vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Đánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững ở vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Nghiên cứu này tập trung đánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững ở vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 98 hộ áp dụng các mô hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại ba xã Hải Ba, Hải Dương và Hải Quế thuộc huyện Hải Lăng.

Đọc thêm

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (tt)

Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (tt)

Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (tt)Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (tt)Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (tt)Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (tt)Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (tt)Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (tt)Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (tt)Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (tt)Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (tt)Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (tt)
Xem thêm

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA XÃ SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA XÃ SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vững

Đọc thêm

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT

- Xác định các loại hình sử dụng đất chính trên toàn huyện - Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chính -Lựa chọn các loại [r]

11 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM SƠN TỈNH NINH BÌNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM SƠN TỈNH NINH BÌNH

Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi ngày càng tăng về lương thực thực phẩm, chỗ ở cũng như các nhu cầu về văn hóa, xã hội. Con người đã tìm mọi cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn những nhu cầu ngày càng tăng đó. Vậy là đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp có hạn về diện tích nhưng lại có nguy cơ bị suy thoái dưới tác động của thiên nhiên và sự thiếu ý thức của con người trong quá trình sản xuất. Đó còn chưa kể đến sự suy giảm về diện tích đất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, trong khi khả năng khai hoang đất mới lại rất hạn chế. Do vậy, việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản suất nông nghiệp từ đó lựa chọn các loại hình sử dụng đấthiệu quả để sử dụng hợp lý theo quan điểm sinh thái và phát triển bền vững đang trở thành vấn đề mang tính chất toàn cầu đang được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm. Đối với một nước có nền nông nghiệp chủ yếu như Việt Nam, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết
Xem thêm

11 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM SƠN TỈNH NINH BÌNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM SƠN TỈNH NINH BÌNH

Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi ngày càng tăng về lương thực thực phẩm, chỗ ở cũng như các nhu cầu về văn hóa, xã hội. Con người đã tìm mọi cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn những nhu cầu ngày càng tăng đó. Như vậy đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp có hạn về diện tích nhưng lại có nguy cơ bị suy thoái dưới tác động của thiên nhiên và sự thiếu ý thức của con người trong quá trình sản xuất. Đó còn chưa kể đến sự suy giảm về diện tích đất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, trong khi khả năng khai hoang đất mới lại rất hạn chế. Do vậy, việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp từ đó lựa chọn các loại hình sử dụng đấthiệu quả để sử dụng hợp lý theo quan điểm sinh thái và phát triển bền vững đang trở thành vấn đề mang tính chất toàn cầu đang được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm. Đối với một nước có nền nông nghiệp chủ yếu như Việt Nam, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết
Xem thêm

15 Đọc thêm

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

Tìm hiểu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA DÂN TỘC DAO VÀ H'MÔNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN SA PA - TỈNH LAO CAI

TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA DÂN TỘC DAO VÀ H'MÔNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN SA PA - TỈNH LAO CAI

Tìm hiểu, đánh giá các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của dân tộc Dao và H'Mông nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại huyện Sa Pa - Tỉnh Lao Cai

Đọc thêm

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất Nông Nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất Nông Nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất Nông Nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất Nông Nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất Nông Nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất Nông Nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất Nông Nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất Nông Nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất Nông Nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất Nông Nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất Nông Nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất Nông Nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2010 TẠI XÃ LỘC THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2010 TẠI XÃ LỘC THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Sử dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Đọc thêm

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH (tt)

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH (tt)

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trước và sau quá trình tích tụ và tập trung đất đai tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trước và sau quá trình tích tụ và tập trung đất đai tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trước và sau quá trình tích tụ và tập trung đất đai tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Các tác giả đã sử dụng phương pháp điều tra, phỏng vấn thu thập và xử lý số liệu có liên quan đến các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất trong quá trình tích tụ và tập trung đất đai ở địa phương.

Đọc thêm

Cùng chủ đề