BÀI TẬP CHƯƠNG CACBOHIDRAT CỰC HAY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI TẬP CHƯƠNG CACBOHIDRAT CỰC HAY":

Bài soạn Phuongtrinhduong thang

BÀI SOẠN PHUONGTRINHDUONG THANG

Bµi 2:Bµi 2:TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®­êng th¼ng song song12( ) : 4 3 2 0( ) : 4 3 18 0x yx y+ − =+ + =VVBµi 3:Bµi 3:Cho A(1; 1) vµ B(3; 6). ViÕt ph­¬ng tæng qu¸t ®­êng th¼ng qua A vµ c¸ch B mét kho¶ng b»ng 2? Ph ng trỡnh ng Ph ng trỡnh ng th ngth ngIII. Bài tập áp dụng:III. Bài tập áp dụng:III. Bài tập áp dụng:III. Bài tập áp dụng:

7 Đọc thêm

Ôn tập chương 1 HH7

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 HH7

Tiết 14: Hệ thống lại toàn bộ lý thuyết ch ng Iươ Luyện tập một số bài tập dạng nhận biết, vẽ hình Tiết 15: Luyện tập các bài toán chứng minh đònh lý có vận dụng tính chất của hai đường thẳng song song, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song , quan hệ giữa vuông góc với song song…………ÔN TẬP CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 7 TIEÁT 14: OÂN TAÄP CHÖÔNG I HAI GÓC ĐỐI ĐỈNHHÌNH SAU ĐÂY CHO BIẾT KIẾN THỨC GÌ ? HÃY NÊU NỘI DUNG CỦA KIẾN THỨC ĐÓ.BÀI 1: ĐỌC HÌNH TIẾT 14: ÔN TẬP CHƯƠNG I HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCx’xy’yHÌNH SAU ĐÂY CHO BIẾT KIẾN THỨC GÌ ? HÃY NÊU NỘI DUNG CỦA KIẾN THỨC ĐÓ.BÀI 1: ĐỌC HÌNH TIẾT 14: ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH SAU ĐÂY CHO BIẾT KIẾN THỨC GÌ ? HÃY NÊU NỘI DUNG CỦA KIẾN THỨC ĐÓ.DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGc
Xem thêm

18 Đọc thêm

ON TAP CHUONG I HINH 7

14 ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH

Tiết 14: Hệ thống lại toàn bộ lý thuyết ch ng Iươ Luyện tập một số bài tập dạng nhận biết, vẽ hình Tiết 15: Luyện tập các bài toán chứng minh đònh lý có vận dụng tính chất của hai đường thẳng song song, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song , quan hệ giữa vuông góc với song song…………ÔN TẬP CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 7 TIEÁT 14: OÂN TAÄP CHÖÔNG I HAI GÓC ĐỐI ĐỈNHHÌNH SAU ĐÂY CHO BIẾT KIẾN THỨC GÌ ? HÃY NÊU NỘI DUNG CỦA KIẾN THỨC ĐÓ.BÀI 1: ĐỌC HÌNH TIẾT 14: ÔN TẬP CHƯƠNG I HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCx’xy’yHÌNH SAU ĐÂY CHO BIẾT KIẾN THỨC GÌ ? HÃY NÊU NỘI DUNG CỦA KIẾN THỨC ĐÓ.BÀI 1: ĐỌC HÌNH TIẾT 14: ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH SAU ĐÂY CHO BIẾT KIẾN THỨC GÌ ? HÃY NÊU NỘI DUNG CỦA KIẾN THỨC ĐÓ.DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGc
Xem thêm

18 Đọc thêm

Chuyên đề bài tập Sắt hay cực

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP SẮT HAY CỰC

12A2-Nguyeãn Hoaøi PhongCHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP SẮTCâu 1 Fe có số thứ tự là 26. Fe3+ có cấu hình electron làA. 1s22s22p63s23p64s23d3B. 1s22s22p63s23p63d5C. 1s22s22p63s23p63d6 D. 2s22s22p63s23p63d64s2Câu 2 Sắt phản ứng với chất nào sau đây tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị (III)?A. Dd H2SO4 loãng B. Dd CuSO4C. Dd HCl đậm đặc D. Dd HNO3 loãngCâu 3 Cho Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ lớn hơn 5700C thu được chất nào sau đây?A. FeO B. Fe3O4C. Fe2O3 D. Fe(OH)3Câu 4 Cho phản ứng: Fe + Cu2+ → Cu + Fe2+Nhận xét nào sau đây không đúng?A. Fe2+ không khử được Cu2+B. Fe khử được Cu2+C. Tính oxi hóa của Fe2+ yếu hơn Cu2+D. Fe là kim loại có tính khử mạnh hơn CuCâu 5 Cho các chất sau:(1) Cl2 (2) I2(3) HNO3(4)H2SO4đặc , nguội.Khi cho Fe tác dụng với chất nào trong số các chất trên đều tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị III?A. (1) , (2) B. (1), (2) , (3) C. (1), (3) D. (1), (3) , (4)Câu 6 Chia bột kim loại X thành 2 phần. Phần một cho tác dụng với Cl2 tạo ra muối Y. Phần 2 cho tác dụng với dd HCl tạo ra muối Z. Cho kim loại X tác dụng với muối Y lại thu được muối Z. Vậy X là kim loại nào sau đây?A. Mg B. Al C. Zn D. FeCâu 7 Hợp chất nào sau đây của Fe vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa?A. FeO B. Fe2O3C. FeCl3D. Fe(NO)3Câu 8 Dung dịch FeSO4 làm mất màu dung dịch nào sau đây?A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4C. Dung dịch Br2D. Cả A, B, CCâu 9 Để chuyển FeCl3 thành FeCl2, có thể cho dd FeCl3 tác dụng với kim loại nào sau đây?A. Fe B. Cu C. Ag D. Cả A và B đều đượcCâu 10 : Phản ứng nào trong đó các phản ứng sau sinh ra FeSO4?A. Fe + Fe2(SO4)3B. Fe + CuSO4C. Fe + H2SO4 đặc, nóng D. A và B đều đúngCâu 11 Phản ứng nào sau đây tạo ra được Fe(NO3)3?A. Fe + HNO3 đặc, nguội B. Fe + Cu(NO3)2C. Fe(NO3)2 + Cl2D. Fe + Fe(NO3)2Câu 12 Quặng giàu sắt nhất trong tự nhiên nhưng hiếm làA. hematit B. Xiđehit C. manhetit D. pirit.Câu 13 Hoà tan Fe vào dd AgNO3 dư, dd thu được chứa chất nào sau đây?A. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)3C. Fe(NO2)2
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tài liệu Lý thuyết mạch - Chương 8 pptx

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT MẠCH - CHƯƠNG 8 PPTX

* Đối với mạch RLC mắc song song (xem thí dụ 8.1), các Cực của hàm số mạch xác định bởi P1,2= - α ± jωdTrong đó 2RC1=α và 22odα−ω=ω ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT LC1o=ω là tần số cộng hưởng Ta thấy ωo chính là bán kính vòng tròn quỹ tích của Cực khi α thay đổi * Khi R khá lớn (hay α rất nhỏ) , tần số cộng hưởng rất gần với tần số tự nhiên. Đáp tuyến biên độ có đỉnh nhọn

16 Đọc thêm

Tài liệu xác suất thống kê - chương 6 - Lý thuyết ước lượng pot

TÀI LIỆU XÁC SUẤT THỐNG KÊ - CHƯƠNG 6 - LÝ THUYẾT ƯỚC LƯỢNG POT

0,16; (b) 180,40,21; (c) 180,40,24; (d) 180,40,054 volt.KHOẢNG TIN CẬY CỦA PHƯƠNG SAI6.19. Một mẫu gồm 200 bóng đèn điện do một nhà máy sản xuất, độ lệch chuẩn củatuổi thọ bóng đèn được tính là 100 giờ. Tìm khoảng tin cậy (a) 95%, (b) 99% vềđộ lệch chuẩn của toàn bộ bóng đèn do nhà máy này sản xuất.Đs. (a) 1009,8 giờ; (b) 10012,9 giờ.6.20. Sẽ phải chọn một mẫu gồm bao nhiêu bóng đèn trong bài tập 6.19 để với độ tincậy 99,73% thì độ lệch chuẩn của tổng thể không khác độ lệch chuẩn mẫu ít nhất(a) 5%, (b) 10%?Đs. (a) ít nhất 1.800 bóng; (b) ít nhất 450 bóng.6.21. Một trường học có 1.000 sinh viên nam. Chọn ngẫu nhiên 16 sinh viên nam từtrường này thì tính được độ lệch chuẩn về chiều cao là 2,40 inches. Tìm khoảngtin cậy (a) 95%, (b) 99% về độ lệch chuẩn của tất cả các sinh viên nam tại trườngnày. Giả sử chiều cao có phân phối chuẩn.Đs. (a) 1,83 <  < 3,84 inches; (b) 1,68 <  < 4,49 inches.6.22. Làm lại bài tập 6.19, sử dụng lý thuyết mẫu nhỏ hay mẫu chính xác.Đs. (a) 91,2 <  < 111,3 giờ; (b) 88,9 <  < 115,9 giờ.KHOẢNG TIN CẬY CỦA TỶ LỆ PHƯƠNG SAI6.23. Hai mẫu ngẫu nhiên có kích thước lần lượt là 16 và 10, được chọn ngẫu nhiên từhai tổng thể có phân phối chuẩn, phương sai của hai mẫu trên lần lượt là 24 và
Xem thêm

6 Đọc thêm

chủ đề phương pháp học tập

CHỦ ĐỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

hoặc dùng Google calendar • NHƯNG: đừng lên thật cụ thể giờ nào làm việc nào, mà chỉ để trong khoảng thời gian đó dùng để học hay làm việc gì khác • Sáng sớm ngủ dậy, cần lên kế hoạch mình sẽ làm gì hôm nay, tạo 1 check list. Ưu tiên việc nào quan trọng thì làm trước, việc gì ít quan trọng thì làm sau. • Đến cuối ngày tổng kết lại những việc đã làm được. Ôn tập những kiến thức đã học được trong ngày. • Đừng để thời gian trôi qua vô ích, hãy tận dụng mọi thời gian trống dù là nhỏ nhất. Có thể tranh thủ nghe tiếng Anh hoặc chợt mắt 1 chút… Nguyên tắc •Làm chủ thời gian của mình • Những việc cần làm hằng ngày ngoài chuyện ăn, ngủ, vệ sinh: • Tập thể dục, chơi thể thao (rất quan trọng, mỗi ngày từ 0.5h  1h) • Tổng kết kiến thức hằng ngày trước khi đi ngủ (giúp ghi nhớ kiến thức tốt hơn) • Làm bài tập của ngày hôm đó ngay, đừng để trước khi đi học rồi mới lấy bài tập ra làm. Ôn kiến thức trước khi làm bài tập để tiết kiệm thời gian • Phụ giúp bố mẹ làm việc nhà (việc này cực kì quan trọng, vừa thư giãn, vừa trao đổi với bố mẹ tốt hơn và 1 lí do khác cực kì quan trọng) Ví dụ •Làm chủ thời gian của mình • Công việc cần làm hàng tuần • Chủ Nhật: cố gắng sắp xếp không đi học thêm mà ở nhà, ôn lại kiến thức đã học trong tuần, theo bộ môn, có thể dùng 1 cuốn tập, hoặc phần mềm chuyên dụng (Microsoft OneNote) • Cố gắng phụ giúp bố mẹ quét dọn nhà cửa, sắp xếp lại bàn học tập • Nếu được, tổ chức nhóm học tập (5, 6 bạn), mỗi bạn chuyên về 1 môn, cuối tuần họp lại để hỏi về những kiến thức còn chưa hiểu, khó…
Xem thêm

21 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

TRANG 1 CH CH ƯƠ ƯƠ NG II: NG II: T T Ổ Ổ CH CH Ứ Ứ C CÔNG TÁC AN TOÀN LAO C CÔNG TÁC AN TOÀN LAO CH CH ƯƠ ƯƠ NG II: NG II: T TRANG 2 • QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG •[r]

14 Đọc thêm

Tài liệu Chương 8 Đáp ứng tần số pptx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 8 ĐÁP ỨNG TẦN SỐ PPTX

* Đối với mạch RLC mắc song song (xem thí dụ 8.1), các Cực của hàm số mạch xác định bởi P1,2= - α ± jωdTrong đó 2RC1=α và 22odα−ω=ω ___________________________________________________________________________ Nguyễn Trung Lập LÝ THUYẾT LC1o=ω là tần số cộng hưởng Ta thấy ωo chính là bán kính vòng tròn quỹ tích của Cực khi α thay đổi * Khi R khá lớn (hay α rất nhỏ) , tần số cộng hưởng rất gần với tần số tự nhiên. Đáp tuyến biên độ có đỉnh nhọn

16 Đọc thêm

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 9

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 9

Toán lớp 9 | Các dạng bài tập Hình học không gian 9 cực hay có lời giải chi tiết Ôn thi vào lớp 10 môn Toán - Các bài tập chuyên đề Hình học không gian lớp 9...

Đọc thêm

DE THI HSG Hóa Học có lời giải( Hóa 9)

DE THI HSG Hóa Học có lời giải( Hóa 9)

Đề thi hsg hóa học có lời giải hay. Giới thiệu cách giải và cách làm bài tập cực kì xuất sắc........................................................................................................................

Đọc thêm

ĐÁP ÁN THUY PHÂN ESTE

ĐÁP ÁN THUY PHÂN ESTE

Đáp án bài tập hóa học về thủy phân của este , những bài toán ôn luyện thi thpt và đại học môn hóa học cực hay , hóa học lớp 12 , ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học môn hóa học cực hay

Đọc thêm

MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM

MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM

TRANG 1 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CH CH ƯƠ ƯƠ NG 1.[r]

27 Đọc thêm

Bí kíp tránh xao nhãng khi ôn thi

BÍ KÍP TRÁNH XAO NHÃNG KHI ÔN THI

Bí kíp tránh xao nhãng khi ôn thiLàm sao để tận dụng thời gian thật sự hiệu quả để không quá mất thời gian khi ôn thi? Sau đây là những bí kíp cho bạn.Những kì thi liên tục đến gần trong khi ngồi vào bàn học được nửa tiếng là bạn mất tập trung. Vậy làm sao để tận dụng thời gian thật sự hiệu quả để không quá mất thời gian khi ôn luyện? Sau đây là những bí kíp cho bạn.Giải quyết mọi rắc rối trước khi vào góc học tậpBạn đang cần tám chuyện với cô bạn thân để nói về một anh chàng lớp bên cạnh. Bạn và cậu bạn thân cần một cuộc gặp gỡ trực tiếp để giải quyết những hiểu lầm. Tối nay có một bộ phim rất hay chiếu trên tivi vàbạn đã trông đợi từ rất lâu. Hôm nay bạn đã hứa đưa nhóc em đi nhà sách… Tất cả những điều đó nên được giải quyết ổn thỏa trước khi ngồivào bàn học. Thường thì bạn sẽ nghĩ: “Học xong đi chơi sẽ cảm thấy thoải mái hơn”. Thực chất, nó tạo cho bạn một gánh nặng và bạn chỉ muốn hoàn thành bài tập càng nhanh càng tốt. Việc này không hiệu quảvà dễ khiến bạn chán nản, lo ra.Biến “trách nhiệm” thành “sự tự nguyện”Tìm một lí do nào đó để bạn ham thích môn học này và chủ động học chứ không phải vì trách nhiệm. Chẳng hạn như bạn tin chắc ngày mai bạn sẽ là người xung phong trả bài, và bạn phải làm tốt mọi bài tập nếu muốn có điểm 10. Người mà bạn đang “để ý” rất giỏi môn Lý và bạn phải cố gắng học tốt môn này để tạo ấn tượng với người ta. Bạn đã lỡ cácược với nhỏ bạn cùng bàn rằng bạn sẽ hoàn thành nhiều bài tập hơn nó, làm tốt hơn nó, nếu thắng bạn sẽ được đãi một chầu kem cực ngon.Rõ ràng bài tập rất dễ!Bạn càng cho rằng nó phức tạp và khó hoàn thành, thì bạn càng mất thời gian nghĩ về nó và bạn càng nản, càng thiếu tập trung. Chính vì bạn nghĩ nó khó, nên tư tưởng của bạn sẽ “bẻ lái” theo hướng khác. Bạnkhông thể cố gắng được nữa vì bạn nghĩ mãi vẫn không ra cách giải. Thế là bạn lại liên tưởng đến việc “tối nay ăn gì”, “làm sao để lấy được
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH CM HÌNH PHẲNG OXY ĐOÀN TRÍ DŨNG

BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH CM HÌNH PHẲNG OXY ĐOÀN TRÍ DŨNG

HOT>>>>>>>>>> Bài tập về chứng minh hình học phẳng OXY cực hay của Thầy Đoàn Trí Dũng..........Những bài tập điển hình này sẽ giúp chúng ta rèn luyện tư duy để chứng minh các tính chất trong bài toán về hình học phẳng OXY

Đọc thêm

BÀI TẬP HIDROCACBON

BÀI TẬP HIDROCACBON

Những bài toán hóa học về hidrocacbon , tổng hợp bài tập hóa về hidrocacbon , những bài toán ôn luyện thi thpt và đại học môn hóa học cực hay , hóa học lớp 12 , ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học môn hóa học cực hay

Đọc thêm

CHẤN THƯƠNG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG SỐ docx

CHẤN THƯƠNG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG SỐ DOCX

TRANG 1 CH CH Ấ Ấ N TH N TH ƯƠ ƯƠ NG NG C TRANG 2 Đ Đ Ạ Ạ I C I C ƯƠ ƯƠ NG NG n n PHÕN PHÕN LO LO ẠẠ II n n CúCú liliệệtt n n KhụngKhụng liliệệtt n n PHÕN PHÕN LO LO ẠẠ II THEO THEO VV Ị[r]

42 Đọc thêm

Bài tập nhóm sắt tự luận và trắc nghiệm cực hay

BÀI TẬP NHÓM SẮT TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM CỰC HAY

Bài tập nhóm sắt tự luận và trắc nghiệm cực hay Bài tập nhóm sắt tự luận và trắc nghiệm cực hay Bài tập nhóm sắt tự luận và trắc nghiệm cực hay Bài tập nhóm sắt tự luận và trắc nghiệm cực hay Bài tập nhóm sắt tự luận và trắc nghiệm cực hay Bài tập nhóm sắt tự luận và trắc nghiệm cực hay Bài tập nhóm sắt tự luận và trắc nghiệm cực hay Bài tập nhóm sắt tự luận và trắc nghiệm cực hay

13 Đọc thêm

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ GIẢI CHI TIẾT- 478 TRANG

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ GIẢI CHI TIẾT- 478 TRANG

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾTCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾTCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾTCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾTCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾTCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾTCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾTCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾTCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾTCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾTCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾTCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾTCÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CỰC HAY VÀ CÓ VÍ DỤ CHI TIẾT
Xem thêm

478 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

CHUYÊN ĐỀ GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Toán lớp 9 | Các bài tập Toán hình 9 cực hay có lời giải chi tiết Ôn thi vào lớp 10 môn Toán Tuyển tập các bài tập chuyên đề góc với đường tròn lớp 9 cực hay

Đọc thêm