BÁO CÁO " TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THỰC TẬP GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH " PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO " TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THỰC TẬP GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH " PPTX":

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

H p đ ng b o hi m trách nhi m dânợ ồ ể ệ sựBài vi t đ c gi g i – Tác gi xin đ c n danhế ộ ượ ẩThoLaw xin chân thành c m n s đóng góp, chia s c a các b n. M i bài vi t cácả ơ ự ẻ ủ ạ ọ ế b n có th ti p t c chia s quan hòm thạ ể ế ụ ẻ ư ductholaw@gmail.com Các r i ro ti m n trong quá trình v n đ ng c a các s v t luôn là m t l c l ngủ ề ẩ ậ ộ ủ ự ậ ộ ự ượ không th ki m soát đ c và d ng nh đã tr thành m t s c m nh đe do t i s cể ể ượ ườ ư ở ộ ứ ạ ạ ớ ứ kho , tính m ng con ng i, c a c i v t ch t trên ph m vi toàn xã h i. Khi các r iẻ ạ ườ ậ ấ ạ ộ ủ ro x y ra th ng kéo theo nh ng t n th t không l ng và đ l i h u qu lâu dài, ườ ữ ổ ấ ườ ể ạ ậ nh h ng sâu s c đ n đ i s ng c a con ng i, đ n m t c ng đ ng dân c , th mả ưở ắ ế ờ ố ủ ườ ế ộ ộ ồ ư ậ chí đ n c m t xã h i. Các r i ro có th x y ra do nhi u nguyên nhân khác nhauế ộ ộ ủ ể ề nh ng b t lu n là nguyên nhân nào đ u gây ra m t h u qu là làm cho ng i g pư ấ ậ ề ộ ậ ườ ặ r i ro lâm vào tình tr ng khó khăn trong đ i s ng, trong m t s tr ng h p t hủ ạ ờ ố ộ ố ườ ợ ự ọ không th kh c ph c đ c. Trong các tr ng h p này, n u ng i g p r i ro đãể ắ ụ ượ ườ ợ ế ườ ặ ủ tham gia b o hi m và r i ro mà h g p đã đ c b o hi m, thì b ng ngu n v n c aả ể ủ ọ ặ ượ ể ằ ồ ố ủ mình, công ty b o hi m th c hi n vi c chi tr ti n b o hi m m t cách k p th i. Tả ể ự ệ ệ ể ộ ị ờ ừ đó ng i g p r i ro trong tr ng h p này s d dàng v t qua đ c khó khăn doườ ặ ủ ườ ợ ẽ ễ ượ ượ r i ro đã mang đ n.ủ ếI. Khái quát chung v h p đ ng b oề ợ ồ hi m.ểĐ kh c ph c m t ph n thi t h i do nh ngể ắ ụ ộ ầ ệ ạ ữ r i ro x y ra đ i v i tính m ng, tài s n,ủ ố ớ ạ trách nhi m dân s , Nhà n c khuy n khíchệ ự ướ ế cá nhân và các t ch c tham gia b o hi m.ổ ứ ể B o hi m là m t hình th c kh c ph c thi tả ể ộ ứ ắ ụ ệ h i cho cá nhân, t ch c khi g p nh ng sạ ổ ứ ặ ữ ự ki n r i ro gây thi t h i đ n tính m ng, s cệ ủ ệ ạ ế ạ ứ kho , tài s n c a mình. Khi có r i ro x y ra,ẻ ủ ủ ng i tham gia b o hi m đ c t ch c b oườ ể ượ ổ ứ hi m b i th ng thi t h i nh m kh c ph cể ồ ườ ệ ạ ằ ắ ụ h u qu x y ra. M c đ b i th ng baoậ ứ ộ ồ ườ nhiêu ph thu c vào h p đ ng b o hi m màụ ộ ợ ồ
Xem thêm

20 Đọc thêm

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

B o hi m hàng hoá xu t nh p kh u chuyên ch b ngả ể ấ ậ ẩ ở ằ đ ngườ bi nể Credit to: cô Ph m Th Hà, gi ng viên môn b o hi m tr ngạ ị ườ đ i h c Ngo iạ ọ ạ th ng.ươ1. S c n thi t ph i b o hi m hàng hoá XNK chuyên ch b ng đ ng bi nự ầ ế ể ở ằ ườ ể- Hàng hoá v n chuy n b ng đ ng bi n th ng g p nhi u r i ro.ậ ể ằ ườườ ặ ề ủ- Trách nhi m c a ng i chuyên ch r t h n ch và vi c khi u n i đòi b iệ ủ ườ ở ấ ạ ế ệ ế ạ ồ th ng r t khó khănườ ấ- Mua b o hi m b o v đ c l i ích c a doanh nghi p khi có t n th t và t oả ể ệ ượ ợ ủ ệ ổ ấ ạ ra tâm lý an tâm trong kinh doanh- Mua b o hi m cho hàng hoá XNK là m t t p quán th ng m i qu c tả ể ộ ậ ươ ạ ố ế2. Trách nhi m c a ng i b o hi m đ i v i hàng hoá theo các đi u ki n b oệ ủ ườ ể ố ớ ề ệ hi m hi n hànhể ệ2.1. Gi i thi u các đi u ki n b o hi mớ ệ ề ệ ể2.1.1. Khái ni mệ : Đi u ki n b o hi m là s quy đ nh trách nhi m c a ng iề ệ ể ự ị ệ ủ ườ b o hi m đ i v i đ i t ng b o hi m (hàng hoá) v các m t: r i ro t n th t, ể ố ớ ố ượ ể ề ặ ủ ổ ấ th i gian, không gian – hay chính là s khoanh vùng các r i ro b o hi mờ ự ủ ể2.1.2. Các đi u ki n b o hi m c a Anhề ệ ể ủ- Do U ban k thu t và đi u kho n (Technical and clauses committee) thu cỷ ỹ ậ ề ộ H c h i nh ng ng i b o hi m London (Institute of London Underwriters –ọ ộ ữ ườ ể ILU) so n th o. Các đi u ki n b o hi m này đ c g i t t là các ICC (Instituteạ ề ệ ể ượ ọ ắ Cargo Clauses):- ICC 1963:+ FPA (Free from Particular Average): đi u ki n mi n t n th t riêngề ệ ễ ổ ấ+ WA (With Particular Average): đi u ki n b o hi m t n th t riêngề ệ ể ổ ấ+ AR (All Risk): đi u ki n b o hi m m i r i roề ệ ể ọ ủ+ WR (War Risk): đi u ki n b o hi m các r i ro chi n tranhề ệ ể ủ ế+ SRCC: đi u ki n b o hi m r i ro đình côngề ệ ể ủ3 đi u ki n b o hi m đ u là 3 đi u ki n b o hi m g c, đi u ki n 4 & 5 làề ệ ể ầ ề ệ ể ố ề ệ đi u ki n b o hi m các r i ro đ c bi tề ệ ể ủ ặ ệ- ICC 1982:
Xem thêm

19 Đọc thêm

CÁ MỐI THƯỜNG Saurida Tumbil pptx

CÁ MỐI THƯỜNG SAURIDA TUMBIL PPTX

Cá m i th ng là loài phân b r ng t i các khu ố ườ ố ộ ạv c nhi t đ i 34oN-2ự ệ ớ 8oS vùng bi n phía Đông ểPhi Châu(Somalia Madagascar), n Đ , Đông- Ấ ộĐông Nam Á( Trung Hoa, Nh t, Indonexia, Vi t ậ ệNam, Tây Thái Bình D ng, Australia. ươPhân b đ sâu 20-30m. Tuy nhiên v n có th ố ở ộ ẫ ểs ng vùng n c c n h n. Cá sinh s ng t ng ố ở ướ ạ ơ ố ở ầđáy n i bùn l y ho c r n san hô.ơ ầ ặ ạII.Đ c đi m phân bặ ể ố VN:ỞCá phân b ch y u mi n Trung, t Qu ng ố ủ ế ở ề ừ ảNgãi xu n đ n Nha Trang, Vũng Tàuố ếs phân b trên th gi iự ố ế ớIII. Sinh h c sinh s n- tăng ọ ảtr ngưở Kích th c con tr ng thành khi tham gia ướ ưởvào l n sinh s n đ u tiên kho ng 11cm ầ ầ ảđ i v i con đ c và 13cm đ i v i con cái.ố ớ ự ố ớ Kho ng 50% con cái khi tr ng thành có ưởchi u dài 19cm.ề Cá đ quanh năm nh ng t p trung ch ẻ ư ậ ủy u vào tháng 8-12, đ nh đi m là t ế ỉ ể ừtháng10-11. III. Sinh h c sinh s n- tăng ọ ảtr ngưở
Xem thêm

26 Đọc thêm

đê tài cá mối thường saurida tumbil

ĐÊ TÀI CÁ MỐI THƯỜNG SAURIDA TUMBIL

Cá m i th ng là loài phân b r ng t i các khu ố ườ ố ộ ạv c nhi t đ i 34oN-2ự ệ ớ 8oS vùng bi n phía Đông ểPhi Châu(Somalia Madagascar), n Đ , Đông- Ấ ộĐông Nam Á( Trung Hoa, Nh t, Indonexia, Vi t ậ ệNam, Tây Thái Bình D ng, Australia. ươPhân b đ sâu 20-30m. Tuy nhiên v n có th ố ở ộ ẫ ểs ng vùng n c c n h n. Cá sinh s ng t ng ố ở ướ ạ ơ ố ở ầđáy n i bùn l y ho c r n san hô.ơ ầ ặ ạII.Đ c đi m phân bặ ể ố VN:ỞCá phân b ch y u mi n Trung, t Qu ng ố ủ ế ở ề ừ ảNgãi xu n đ n Nha Trang, Vũng Tàuố ếs phân b trên th gi iự ố ế ớIII. Sinh h c sinh s n- tăng ọ ảtr ngưở Kích th c con tr ng thành khi tham gia ướ ưởvào l n sinh s n đ u tiên kho ng 11cm ầ ầ ảđ i v i con đ c và 13cm đ i v i con cái.ố ớ ự ố ớ Kho ng 50% con cái khi tr ng thành có ưởchi u dài 19cm.ề Cá đ quanh năm nh ng t p trung ch ẻ ư ậ ủy u vào tháng 8-12, đ nh đi m là t ế ỉ ể ừtháng10-11. III. Sinh h c sinh s n- tăng ọ ảtr ngưở
Xem thêm

26 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAqP part 5 pptx

NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAQP PART 5 PPTX

ĐẢ M B Ả O AN TOÀN TH Ự C PH Ẩ M CHO S Ả N PH Ẩ M NUÔI, NÂNG CAO HI Ệ U QU Ả KINH T Ế Đ ÁP Ứ NG NHU C Ầ U C Ủ A TH Ị TR ƯỜ NG Nuôi tôm an toàn là quá trình nuôi tôm có áp dụng các biện p[r]

13 Đọc thêm

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ (KÈM ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ (KÈM ĐÁP ÁN)

Th tr ng v lúa g o Vi t Nam đ c cho nh sau: ị ườ ề ạ ở ệ ượ ư Trong năm 2002, s n l ng s n xu t đ c là 34 tri u t n lúa, đ c bán v i ả ượ ả ấ ượ ệ ấ ượ ớ giá 2.000 đkg cho c th tr ng trong n c và xu t kh u; m c tiêu th ả ị ườ ướ ấ ẩ ứ ụ trong n c là 31 tri u t n. ướ ệ ấ Trong năm 2003, s n l ng s n xu t đ c là 35 tri u t n lúa, đ c bán v i ả ượ ả ấ ượ ệ ấ ượ ớ giá 2.200 đkg cho c th tr ng trong n c và xu t kh u, m c tiêu th ả ị ườ ướ ấ ẩ ứ ụ trong n c là 29 tri u t n. ướ ệ ấ Giả ử ườ ườ ầ ề ạ ủ ệ ườ ẳ s đ ng cung và đ ng c u v lúa g o c a Vi t Nam là đ ng th ng, đ n v tính trong các ph ng trình đ ng cung và c u đ c cho là Q tính theo ơ ị ươ ườ ầ ượ tri u t n lúa; P đ c tính là 1000 đ ngkg. ệ ấ ượ ồ
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo " Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng phụ nữ ở Việt Nam" pot

BÁO CÁO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM POT

chin n. ú l cỏc m rt hin t t chc nhau li thnh hi cỏc b m chin s, giỳp b i ỏnh gic, giỳp , an i thng binh(4) ho ln lũng yờu nc, yờu con, yờu chin s thnh mi yờu thng vụ b bn m giỳp chin s v sn súc thng binh nh con em rut tht ca mỡnh. ú l nhng i n du kớch rt anh hựng. Trong cỏc chin dch, ph n chim 2/3 lc lng dõn cụng ti lng thc, n dc, lm ng khụng k ma bom bóo n vn vui v ng viờn nhau hon thnh nhim v. Cú nhiu ch em dõn tc thiu s b c t tng mờ tớn, phong tc lc hu bo v cỏn b cỏch mng hot ng. Bỏc cũn ra nhim v cho ch em vựng tm b chim chng ch bt chng con, anh em i lớnh, phỏ mu mụ ch dựng ngi Vit ỏnh ngi Vit, vỡ theo Bỏc a s ngu binh l nhng thanh niờn b bt buc phi i lớnh cho gic, nu ta gii thớch rừ cho h, khoan hng vi h thỡ h s quay v vi T quc. Nu ch vn, ngu vn tt thỡ ta s khụng tn n, hao binh m c c ngi ln sỳng. Thnh qu m cỏch mng t c l nh s hi sinh anh dng ca ton dõn, ton ng, trong ú cú ph n. - Vai trũ ca ph n trong lao ng xõy dng t quc. Trong thi kỡ chin tranh, do
Xem thêm

5 Đọc thêm

TOM LUOC GIAO TRINH

TOM LUOC GIAO TRINH

Hệ thống thông tin Quản trị Nguồn nhân lực Newwind Tech JSC - 4 - Quản trị nguồn nhân lực là thiết kế các chính sách và thực hi ện các lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho con người đóng góp giá trị hữu hiệu nhất cho t ổ chức, bao gồm các lĩnh vực nh ư hoạch định nguồn nhân lực, phân tích và thiết kế công việc, chiêu m ộ và l ựa chọn, đánh gi á thành tích, đào tạo và phát triển, t hù lao, sức khoẻ và an toàn nhân vi ên, và tương quan lao động,,..”. Với quy tắc vàng: "C on người là tài sản quý giá nhất ", ngày nay vấn đề quản trị nguồn nhân lực được đưa l ên hàng đầu t rong công tác xây dựng và phát triển các tổ chức. Trong các công ty hay đơn vị hành chính, bộ phần quản lý nhân sự được bổ sung kiến thức cũng như công cụ hiện đại để làm tốt công việc này. Phạm vi của quản trị nguồn nhân lực rất rộng, tạo ra khối l ượng dữ liệu lớn. Tính cấp thiết đặt ra ở đây l à lưu gi ữa làm chủ và khai thác được kho dữ liệu này, thực sự lấy từ chúng thông tin và tri thức S ự xuất hi ện của Tin học đã t ạo m ột bước đột phá rất lớn trong sự phát t riển của khoa học và công nghệ. C hính vì vậy, ngày nay, trong tất cả các ngành, các lĩnh vực ở mọi cấp độ và quy mô khác nhau vai trò ứng dụng của Tin học là vô cùng quan trọng và t ất yếu. Việc tin học hoá Tổ chức quản lý nhân sự m ang lại nhiều lợi ích h ơn so với quản lý thủ công. Quản lý thông tin về cán bộ, công nhân viên là một bài toán quan trọng và có nhi ều ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân l ực, chính sách cán bộ... nhằm đưa ra các quyết định trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ lao động đủ khả năng và trình độ đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn mới. Để hệ thống quản lý thông tin nhân sự thật sự là gi ải pháp tự động hoá quản lý nhân sự, giúp khối cơ quan tổ chức không những chỉ quản lý thông tin cá nhân đơn thuần của nhân viên, mà còn quản lý được các quá trình tuyển dụng và đào tạo; xây dựng quy trình quản lý, tính lương, xét chế độ khen thưởng, kỷ luật một cách chuyên nghiệp và hi ệu quả nhất thì cần phải có một hệ thống được thiết kế dựa t rên một kiến trúc hi ện đại theo định hướng m ở, có khả năng tùy biến cao và không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính.
Xem thêm

45 Đọc thêm

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh, Mã số hồ sơ 147970 ppt

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ (HỢP TÁC XÃ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HUYỆN KHÁC VỚI HUYỆN ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN TỈNH, MÃ SỐ HỒ SƠ 147970 PPT

TRANG 1 ĐĂ NG KÝ THÀNH L ẬP CHI NHÁNH, V Ă N PHÒNG ĐẠI DI ỆN TR ỰC THU ỘC H ỢP TÁC XÃ H ỢP TÁC XÃ L ẬP CHI NHÁNH, V Ă N PHÒNG ĐẠI DI ỆN T ẠI HUY ỆN KHÁC V ỚI HUY ỆN ĐẶT TR Ụ S Ở CHÍNH NH[r]

6 Đọc thêm

Bài 2 Tiến trình phát triển hệ thống thông tin

BÀI 2 TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

TRANG 10 PH ƯƠ NG PH PH ƯƠ NG PH Các mức độ làm bản Các mức độ làm bản Làm mẫu cho một đặc tả bỏ đi ả ẫ ả Bản mẫu là một đặc tả đư có thể dùng để tạo ra chươn Sử dụng công cụ chuyên á th[r]

32 Đọc thêm

Giải quyết chế độ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, Mã số hồ sơ 161062 docx

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG KHÁNG CHIẾN, MÃ SỐ HỒ SƠ 161062 DOCX

TRANG 1 GI Ả I QUY Ế T CH Ế ĐỘ ANH HÙNG L ỰC LƯỢ NG V Ũ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘ NG TRONG KHÁNG CHI Ế N, MÃ S Ố H Ồ SƠ 161062 A TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: - Bước 1: Người có công hoặc thân nhân t[r]

4 Đọc thêm

Đề tài : Quản lý giải bóng đá vô địch quốc gia potx

ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA POTX

TRANG 1 BÀI TẬP SỐ 2 Đề tài : QU Ả N LÝ GI Ả I BÓNG Đ Á VÔ ĐỊ CH QU Ố C GIA Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn xây dựng hệ thống tin học để quản lý, theo dõi giải bóng đá vô địch quốc gia, [r]

1 Đọc thêm

NHỮNG NỘI DUNG MỚI VÀ KHÓ TRONG PHẦN VẼ KT

NHỮNG NỘI DUNG MỚI VÀ KHÓ TRONG PHẦN VẼ KT

phối cảnh 1.4. Một vài chú ý trong dạy học phần Vẽ kĩ thuậtổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với tính chất của môn học. Phần Vẽ kĩ thuật công nghệ 11 đề cập đến nh ng b n vẽ đối tượng kỹ thuật cụ thể, gắn với kĩ thuật và cuộc sống, học sinh gặp nhiều khó khn khi hinh thành khái niệm. Việc hinh thành tác phong công nghiệp, lao động theo quy trinh tuân thủ các tiêu chuẩn đòi hỏi học sinh ph i được rèn luyện . a) bậc trung học cơ sở học sinh đ được ãtrang bị một số kiến thức kĩ nng cơ b n về Vẽ kĩ thuật của Công nghệ 8. Do đó khi dạy Vẽ kĩ thuật Công nghệ 11, giáo viên cần khai thác triệt để nh ng kiến thức, kĩ nng đ học ãvà nh ng hiểu biết, nh ng kinh nghiệm có đư ợc trong thực tiễn cuộc sống.
Xem thêm

34 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu phiếu đề nghị hợp pháp hóa chứng nhận lãnh sự doc

TÀI LIỆU MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ HỢP PHÁP HÓA CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ DOC

_FOR THE PURPOSE OF : _ TÔI XIN CAM ĐOAN NHỮNG LỜI KHAI TRÊN LÀ ĐÚNG SỰ THẬT V À HOÀN TOÀN CH ỊU TRÁCH NHI ỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT VỀ TÍNH XÁC TH ỰC CỦA HỒ SƠ NÀY.. _I HEREBY CERTIFY THAT THE[r]

2 Đọc thêm

Đề cương ôn tập hóa sinh đại cương

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA SINH ĐẠI CƯƠNG

Gấp nếp được ổn định nhờ lk hydro giữa nhóm –NH- và –CO- trong các chuỗi - polypeptide khác nhau (hoặc giữa những đoạn khác nhau trong một chuỗi). - Thường gặp ở protein dạng sợi như protein trong tơ tằm, hoặc xương sống. - Trong cấu hình gấp nếp , các chuỗi polypeptie nằm song song hoặc đối song song. - Các protein dạng sợi chỉ có một dạng ctb2, các protein hình cầu (enzyme, protein v/c, một số hormone và immunoglobulin) lại có thể kết hợp nhiều dạng ctb2 trong cùng một ph/tử Cấu trúc bậc 3 Khái niệm: Là sự tương tác không gian của từng đoạn của chuỗi đã có ctb2 hoàn chỉnh phân tử có hình dáng ổn định và đặc trưng. Có sự tương tác xa của các gốc aa trong ctb1. Các aa có thể xa nhau trên chuỗi polypeptide (ctb1), nhưng lại gần nhau về kh/gian trong ctb3. Là sự sắp xếp vừa xoắn vừa gấp khúc một cách dày đặc của chuỗi polypeptie. Đặc thù cho từng loại protein và th/hợp cho việc th/hiện các ch/năng của ph/tử protein. Các lực (tương tác, liên kết) ổn định cấu trúc bậc 3 Có hai loại: (cộng hoá trị) liên kết yếu: kết ion (tĩnh điện, muối)
Xem thêm

31 Đọc thêm

WINDOWS SERVER 2003 - QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀNHÓM

WINDOWS SERVER 2003 - QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀNHÓM

USER CANNOT CHANGE PASSWORD NGƯỜI DÙNG PHẢI THAY ĐỔI MẬT KHẨU LẦN ĐĂNG NHẬP KẾTIẾP, SAU ĐÓ MỤC NÀY SẼTỰ ĐỘNG BỎCHỌN USER MUST CHANGE PASSWORD AT NEXT LOGON QU Ả N LÝ TÀI KHO Ả N NG ƯỜ I [r]

6 Đọc thêm

CHUONG 8 QUAN LY TAI KHOAN NGUOI DUNG

CHUONG 8 QUAN LY TAI KHOAN NGUOI DUNG

USER CANNOT CHANGE PASSWORD NGƯỜI DÙNG PHẢI THAY ĐỔI MẬT KHẨU LẦN ĐĂNG NHẬP KẾTIẾP, SAU ĐÓ MỤC NÀY SẼTỰ ĐỘNG BỎCHỌN USER MUST CHANGE PASSWORD AT NEXT LOGON QU Ả N LÝ TÀI KHO Ả N NG ƯỜ I [r]

6 Đọc thêm

Luận văn: Thực trạng xuất khẩu và một số ý kiến về hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm rau quả ở Việt Nam pdf

LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM RAU QUẢ Ở VIỆT NAM PDF

Đây là hỡnh thức kinh doanh mới nhưng đang phát triển và có xu hướng phát triển rộng rói do nú cú những ưu điểm sau: - Đặc điểm của loại hỡnh xuất khẩu này là hàng hoỏ khụng vượt qua biên giới quốc gia mà khách hàng vẫn có thể mua được hàng hoá. Do vậy, nhà xuất khẩu không cần đích thân ra nước ngoài để đàm phán trực tiếp với người mua mà chính người mua lại đến trực tiếp đàm phán với người xuất khẩu. - Mặt khác, doanh nghiệp cũng không cần phải tiến hành các thủ tục như: thủ tục tục hải quan, mua bảo hiểm hàng hóa, thuê phương tiện vận tải vận chuyển. Do đó giảm được một số chi phí khá lớn. Trong thời kỳ nền kinh tế ta mở cửa hội nhập với kinh tế thế giới, đầu tư nước ngoài và kinh tế du lịch ngày càng phát triển, khách du lịch và dân di cư tạm thời ngày càng tăng nhanh. Các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả có thể liên hệ trực tiếp với các hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc bán hàng để thu ngoại tệ. Ngoài ra doanh nghiệp có thể sử dụng chính số khách du lịch này làm nhân tố quảng cáo và khuyến trương sản phẩm của doanh nghiệp. - Sản xuất trong nước phát triển và mở rộng các hỡnh thức đầu tư, xuất hiện một loạt khu chế xuất ra đời, cần sử dụng rau quả, việc đáp ứng được nhu cầu cho tổ chức này cũng chính là hỡnh thức xuất khẩu cú hiệu quả và đang được nhiều doanh nghiệp chú ý sử dụng. Việc thanh toán tiền theo phương thức này cũng rất nhanh chóng, có thế là đồng nội tệ, hoặc ngoại tệ do hai bên tự thoả thuận trong hợp đồng thương mại. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: Lª Nh Nhung - Líp: ChuyÓn ®æi K5 II/ Kinh nghiệm của một số nước thành công trong lĩnh vực xuất khẩu rau quả Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nước thành công trong lĩnh vực xuất khẩu rau quả như Malaysia, Inđônêsia, Thái Lan… cho thấy chính phủ rất quan tâm tới việc phát triển ngành rau quả trong đó có lĩnh vực xuất khẩu rau quả. Sự quan tâm đó thể hiện thông qua các chủ trương phát triển các vùng rau quả tập trung hay nói cách khác là xúc tiến việc sản xuất rau quả trên quy mô lớn. Và sau đó, các đơn vị sản xuất rau quả quy mô lớn sẽ được hỡnh thàn bởi cỏc tư nhân. Chính các tư nhân cũng rất tự nguyện đầu tư công nghệ, các phương tiện chế biến và tiếp thị cho cỏc chủ trang trại
Xem thêm

70 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của gốc ghép Volkameriana nhân vô tính và hữu tính đến sinh trưởng, ra hoa, đậu quả của Cam đường canh trồng ở gia lâm, hà nội doc

BÁO CÁO KHOA HỌC: ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP VOLKAMERIANA NHÂN VÔ TÍNH VÀ HỮU TÍNH ĐẾN SINH TRƯỞNG, RA HOA, ĐẬU QUẢ CỦA CAM ĐƯỜNG CANH TRỒNG Ở GIA LÂM, HÀ NỘI DOC

vùng đồng bằng sông Hồng để phục vụ cho việc chọn tạo các giống tốt và yêu cầu thâm canh cao cây cam quýt. NXB Nông nghiệp, tr. 22, 58. Trần Nh Sơn (2004). Nghiên cứu sinh trởng và phát triển đợt cành xuân, cành hè của giống cam Đờng Canh ghép trên gốc ghép Volkameriana, Báo cáo tốt nghiệp, ĐHNNI, tr.20,48. Hoàng Ngọc Thuận (1994). Một số kết quả nghiên cú về gốc ghép nhân vô tính cho cam quýt ở vùng đồng bằng Sông Hồng. NXB Nông nghiệp, tr. 54-57. Vongsalath, B. K (2005). Nghiên cứu tình hình sản xuất cây có múi ở các huyện ngoại thành Hà Nội và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất bởi và quýt. Luận án tiến sĩ Nông nghiệp ĐHNNI, tr. 48-49, 106-111.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề