NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI LÂM SÀNG XQUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHỚP CẮN NGƯỢC VÙNG RĂNG CỬA TẠI BỆNH VIỆN VIỆT NAM CU BA HÀ NỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI LÂM SÀNG XQUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHỚP CẮN NGƯỢC VÙNG RĂNG CỬA TẠI BỆNH VIỆN VIỆT NAM CU BA HÀ NỘI":

Hoàn thiện công tác kế tóan nghiệp vụ bán hàng tại Cty thép Thăng Long - 2 potx

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CTY THÉP THĂNG LONG - 2 POTX

TK này dùng đ ph n ánh doanh thu c a s hàng hoá d ch v đã tiêuể ủ ố ụ th , b khách hàng tr l i do không đúng quy cách, ph m ch t ho c do viụ ạ ẩ ấ ặ ph m h p đ ng kinh t . N i dung ghi chép c a tài kho n 531 nh sau: ạ ợ ồ ế ộ ủ ư Bên nợ: T p h p doanh thu c a hàng hoá b tr l i ch p nh n cho ng iậ ợ ủ ạ ấ ậ ườ mua trong kỳ (đã tr l i ti n cho ng i mua ho c tính tr vào n ph i thu). ạ ề ườ ặ ừ ợ Bên có: K t chuy n s doanh thu hàng bán b tr l iế ể ố ạTài kho n 531 cu i kỳ không có s d . ố ố ưd. TK 532 “ gi m giá hàng bán”ảTài kho n này dùng đ ph n ánh kho n gi m giá cho khách hàng tínhả ể trên giá bán tho thu n. N i dung ghi chép c a tài kho n 532 nh sau: ậ ộ ủ ưSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Bên nợ: Kho n gi m giá đã ch p nh n v i ng i mua. ấ ậ ớ ườ Bên có: K t chuy n kho n gi m giá sang tài kho n liên quan đ xác đ nhế ể doanh thu thu n.ầ Tài kho n 532 không có s d . ố ưe. TK 521 “chi t kh u th ng th ng m i”ế ấ ươ ươ ạS d ng đ theo dõi toàn b các kho n chi t kh u th ng m i ch pử ụ ể ộ ế ấ ươ ạ ấ nh n cho khách hàng trên giá bán đã tho thu n v l ng hàng hoá, s nậ ậ ề ượ ph m, d ch v đã tiêu th . K t c u tài kho n này nh sau:ẩ ụ ụ ế ấ ưBên nợ: T p h p t t c các kho n chi t kh u th ng m i ch p thu n choậ ợ ấ ế ấ ươ ạ ấ ậ ng i mua trong kỳ.ườ Bên có: K t chuy n toàn b s chi t kh u th ng m i vào bên n tàiế ể ộ ố ế ấ ươ ạ ợ kho n 511,512ảTài kho n 511 cu i kỳ không có s d và chi ti t thành 3 ti u kho n: ố ố ư ế ể + TK 5211 “chi t kh u bán hàng”ế ấ+ TK 5212 “chi t kh u thành ph m”ế ấ ẩ+ K 5213 “chi t kh u d ch v ”ế ấ ụBên c nh các tài kho n ph n ánh doanh thu và các kho n gi m doanh thu,ạ đ h ch toán nghi p v bán hàng, k toán còn s d ng các tài kho n liênể ạ ệ ụ ế ử ụ quan đ n vi c xác đ nh giá v n hàng bán.ế ệ
Xem thêm

12 Đọc thêm

Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-5 pdf

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ-5 PDF

B đ thi lý thuy t tài chính ti n tộ ề ế ề ệCâu 1. Đ c đi m nào sau đây đúng v i v i c phi u u đãiặ ể ớ ớ ổ ế ư1. C t c đ c thanh toán tr c c phi u thông th ngổ ứ ượ ướ ổ ế ườ2. C t c ph thu c vào k t qu kinh doanhổ ứ ụ ộ ế ả3. Có th i h n hoàn tr ti n g cờ ạ ề ố4. 1và 2Câu 2. Lãi su tấ1. Ph n ánh chi phí c a vi c vay v nả ủ ệ ố2. Ph n ánh m c sinh l i t đ ng v n cho vayả ứ ờ ừ ồ ố3. c 1và 2ảCâu 3. Ngân hàng nào là ngân hàng có v n đi u l l n nh t Vi t Namố ề ệ ớ ấ ệ hi n nayệ1. Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thônệ ể2. Ngân hàng Ngo i Th ngạ ươ3. Ngân hàng đ u t phát tri nầ ư ể4. Ngân hàng SacombankCâu 4. Đ l p qu d phòng b t bu c, doanh nghi p ph i l y t ngu nể ậ ỹ ự ắ ộ ệ ấ ừ ồ nào sau đây1. Doanh thu2. V n ch s h uố ủ ở ữ3. L i nhu n ròngợ ậ4. V n pháp đ nhố ịCâu 5. Chính sách ti n t không s d ng công cề ệ ử ụ ụ1. Nghi p v th tr ng mệ ụ ườ ở2. Tái chi t kh u th ng phi uế ấ ươ ế13. T l d tr quá m cỷ ệ ự ữ ứCâu 6. Trong các thu t ng sau đây, thu t ng nào phù h p v i khái ni mậ ữ ậ ữ ợ ớ ệ v ti n t c a các nhà kinh tề ề ệ ủ ế1. Ti n h c phíề ọ2. Ti n g i thanh toánề ử
Xem thêm

10 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A112A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A112A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

đánh giá con người cần có chỉ tiê hình thái, thể lực và chức năng cơ thể. Sự pháttriển của cơ thể phụ th ộc vào nhiề yế tố như lứa t ổi, điề kiện kinh tế xã hội,chế độ dinh dư ng, chế độ tập l yện và từng giai đoạn phát triển của đất nước.Một trong những mục đích của giáo dục thể chất đối với học sinh là hoànthiện về cấ trúc và chức năng cơ thể của các em để các em trở thành một con ngườiphát triển toàn diện. Thông q a hoạt động GDTC, chúng ta còn giáo dục đạo đức,giáo dục trí t ệ, giáo dục thẩm mỹ, bồi dư ng tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ8l ật và tác phong làm việc khoa học trong đời sống cho các em. Nế công tácGDTC trong các nhà trường phổ thông, các trường Đại học, Cao đẳng và Tr ng họcch yên nghiệp được thực hiện tốt, sẽ góp phần tích cực trong q á trình phát triểntoàn diện thế hệ trẻ. Đồng thời là phương pháp phòng bệnh tích cực và tăng cườngsức khoẻ, sức đề kháng của cơ thể để chống lại bệnh tật, tạo điề kiện th ận lợi chocơ thể phát triển tự nhiên, c n đối, thể lực dồi dào và kéo dài t ổi thọ…Ngày 29/ 04/ 1993 Bộ GD&ĐT đã ban hành q yết định số 931 – RLTT. Vềviệc ban hành q y chế về công tác giáo dục thể chất trong nhà trường các cấp:“Giáo dục thể chất được thực hiện trong hệ thống nhà trường từ Mầm non đến Đạihọc, góp phần đào tạo những công d n phát triển toàn diện”.“Giáo dục thể chất là bộ phận hữ cơ của mục tiê giáo dục và đào tạo, nhằmgiúp con người phát triển cao về trí t ệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinhthần, trong sáng về đạo đức. Thể chất và sức khỏe tốt là nh n tố q an trọng trongviệc phát triển sự nghiệp x y dựng và bảo vệ Tổ q ốc”.Sức khỏe được coi là vốn q ý giá của con người. Thiế sức khỏe là thiếhạnh phúc, thiế sức sống, thiế tinh thần minh mẫn. Vì vậy Đảng và Nhà nước tal ôn q an t m và chăm sóc tới sức khỏe của con người, của mỗi gia đình và cả d ntộc. Đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhằm đáp ứng yê cầ côngnghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta. Ngày 24/ 03/ 1994 Ban Bí thư Tr ng ương Đảng
Xem thêm

40 Đọc thêm

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

toán phát huy được chức năng giám sát tình hình thực hiện một cách kịp thời.- Công ty đã nghiên cứu vậ dụng hình thức kế toán nhật kí- sổ cái. với đặcđiểm sản xuất kinh doanh của mình kế toán đã lập v ử dụng các sổ t i khoà ảnchi tiết phù hợp, phục vụ tốt cho công tác kế toán.- Nhìn chung, trong quá trình hạch toán, công ty đã sử dụng hệ thống sổ kếtoán theo đúng qui định, ghi chép đầy đủ theo từng khoản mục m mà ẫu sổ quiđịnh. đồng thời việc luân chuyển các chứng từ, sổ sách cũng được thực hiện hợplý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán chi phí sản xuất v tính giá th nhà àsản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác.- Công tác hạch toán chi phí sản xuất v tính giá th nh à ản phẩm của côngty đã kịp thời cung cấp thông tin cho các nh quà ản lý, giúp nh quà ản lý đề ranhững quyết định đúng đắn về việc sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn trong quátình sản xuất. Công ty đã xây dựng định mức chi phí sản xuất cho mỗi loại sảnphẩm tương đối khoa học, hợp lý. Thông qua hệ thống định mức chi phí , các nhàquản trị có thể giám sát tình hình sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất vàđánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực.- Công tác kế toán chi phí sản xuất v tính giá th nh à ản phẩm được tiếnh nh theo qui à định. Giữa kế toán giá th nh v các phà à ần việc kế toán được ghichép chính xác, đầy đủ l cà ơ sở cho việc tính giá th nh hà ợp lý.3.1.2 nhược điểmBên cạnh những ưu điểm nói trên thì quá trình hạch toán chi phí sản xuấtv tính giá th nh à ản phẩm vẫn còn tồn tại những vướng mắc chưa hợp lý màtheo em nếu khắc phục được sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.- Về kế toán khấu hao TSCĐ: hạch toán to n bà ộ số khấu hao TSCĐ( dùng chosản xuất, quản lý, bán h ng) v o TK 627 m không tách riêng à à ố khấu hao phucvụ cho bộ phận sản xuất, bộ phận bán h ng v à ố khấu hao phục vụ cho bộ máyquản lý doanh nghiệp l không à đúng với chế độ hiện h nh.à- Về chi phí dịch vụ mua ngo i v chi phí khác bà à ằng tiền: để đảm bảo phảnánh trung thực chi phí phát sinh phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm công tycần có sự tách biệt giữa hai khoản chi phí n y bà ằng cách tập hợp theo dõi trên
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tài liệu Luyện thi đại học phần sóng âm pptx

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC PHẦN SÓNG ÂM PPTX

3) Th°nh l∫p phıÁng tr÷nh dao ΩÊng ca mÊt ΩiÃm n±m tr≈n phıÁng trun s‹ng, c‹ nh∫n xỉt g÷ vÀ tœnh ch∂t ca h°m s‹ng Ω‹ ? 4) V÷ sao q tr÷nh trun s‹ng cÁ l° q tr÷nh trun nØng lıÏng ? 1. Đònh nghóa  Sóng cơ học là những dao động đàn hồi lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian.  Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.  Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 2. Các đại lượng đặc trưng cho sóng • Chu kì của sóng là chu kì dao động chung của các phần tử vật chất có sóng truyền qua và bằng chu kì dao động của nguồn sóng. • Tần số của sóng là lượng nghòch đảo của chu kì : Tf1= • Bước sóngλ là khoảng cách gần nhất giữa 2 điểm dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng, nó cũng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì của sóng. • Vận tốc truyền sóng v là vận tốc truyền pha dao động. • Biên độ sóng A tại một điểm là biên độ dao động của các phần tử vật chất tại điểm đó khi sóng truyền qua. • Giữa chu kì T, tần số f, vận tốc v và bước sóng λ có hệ thức : fvvT ==λ 3. Lập phương trình dao đôïng của một điểm trên phương truyền sóng  Xét một điểm M nằm trên phương truyền sóng và cách
Xem thêm

8 Đọc thêm

VỊ TRÍ CỦA MẬT MÃ TRONG MẠNG MÁY TÍNH

VỊ TRÍ CỦA MẬT MÃ TRONG MẠNG MÁY TÍNH

V V Ị Ị TR TR Í Í C C Ủ Ủ A M A M Ậ Ậ T MÃ TRONG M T MÃ TRONG M Ạ Ạ NG M NG M Á Á Y T Y T Í Í NH NH T Tổổng quanng quan RIÊNG TƯ RIÊNG TƯ/MÃ HO/MÃ HOÁÁ CHỨCHỨNG THỰNG THỰCC KÝ/ TOKÝ/ TOÀ[r]

9 Đọc thêm

Bài giảng bien dao va quan dao

BÀI GIẢNG BIEN DAO VA QUAN DAO

Người dân và hoạt động sản xuất của người dân ở đồngbằng duyên hải miền Trung.1. Dân cư tập trung khá đông đúc Hoạt động 1 :Cho hs quan sát bản đồ dân cư việt nam , nhạn xét xemdân cư ở dải đồng bằng duyên hải miền Trung như thế nào?Xem hình 1-2, trả lời câu hỏi sgk2. Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động 2:Cho biết tên của hoạt động sản xuất Yêu cầu hs điền vào bảng dưới đây:Trồng trọt Chăn nuôi Nuôitrồng đánh bắt thuỷ sảnNgành khác2 emViết đềHoạt động đôiTrình bàyBổ sungHoạt động nhómTrình bàyGV : Hoàng Th Thu Hà Tr ng TH s 1 Khe Sanhị ườ ốK ho ch d y h c - Môn a lí - Kh i 4ế ạ ạ ọ Đị ố 5’THBVMT: Mặc dù thiên tai khắc nghiệt nhưng người dân miền Trung vẫn luôn khai thác các điều kiện để sản
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi pptx

TÀI LIỆU MẪU GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO VÀ NHẬN CON NUÔI PPTX

CHÚNG TÔI CAM ĐOAN VIỆC THỎA THUẬN CHO V À NH ẬN CON NUÔI TRÊN ĐÂY LÀ HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN, VI ỆC CHO V À NH ẬN CON NUÔI KHÔNG VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA Đ ÌNH VI ỆT NAM V [r]

3 Đọc thêm

Tài liệu Hoa thiên lý - Rau ăn vị thuốc ppt

TÀI LIỆU HOA THIÊN LÝ - RAU ĂN VỊ THUỐC PPT

Đ ÔNG Y CHO R Ằ NG HOA THIÊN LÝ CÓ V Ị NG Ọ T TÍNH BÌNH, GI Ả I NHI Ệ T, CH Ố NG RÔM S Ả Y, LÀ M Ộ T V Ị THU Ố C AN TH Ầ N, LÀM NG Ủ NGON GI Ấ C Người ta đã phân tích thành phần dinh dưỡ[r]

2 Đọc thêm

Các dạng hư hỏng của nguyên liệu

CÁC DẠNG HƯ HỎNG CỦA NGUYÊN LIỆU

Trong quá trình b ả o qu ả n, nh ữ ng bi ến đổ i c ảm quan đầ u tiên c ủa cá liên quan đế n bi ể u hi ệ n bên ngoài và k ế t c ấ u. V ị đặc trưng của các loài cá thườ ng th ể hi ệ n rõ trong vài ngày đầ u c ủ a quá trình b ả o qu ả n b ằng nước đá. Bi ến đổ i nghiêm tr ọ ng nh ấ t là s ự b ắt đầ u m ạ nh m ẽ c ủ a quá trình c ứng cơ. Ngay sau khi ch ết, cơ thị t cá du ỗ i hoàn toàn và k ế t c ấ u m ề m m ạ i , đàn hổi thườ ng kéo dài vàigi ờ, sau đó cơ sẽ co l ại. khi cơ trở nên c ứng đờ và toàn b ộ cơ thể cá khó u ố n cong là lúccá đang ở tr ạ ng thái c ứng cơ. Trạng thái này thườ ng kéo dái trong m ộ t ngày ho ặc hơn,sau đó sẽ k ế t thúc. Khi h ế t c ứng, cơ sẽ du ỗ i ra và tr ở nên m ề m m ại nhưng không còn đàn h ồi như trướ c khi c ứng cơ. Tốc độ c ủ a quá trình chuy ể n sang c ứng cơ và quá trình mề mhóa sau c ứng cơ thườ ng khác nhau tùy loài cá và ch ị u ảnh hưở ng c ủ a các y ế u t ố như nhiệ t độ , quá trình x ử lý cá, kích c ỡ và điề u ki ện cơ thể c ủ a cá. Nói chung, ngườ i ta th ừ a nh ậ n r ằ ng ở nhi ệt độ cao thì th ời điể m c ứng cơ đế n s ớ m và th ờ igian c ứng cơ ngắ n. Tuy nhiên qua nghiên c ứu, đặ c bi ệ t ở cá nhi ệt đớ i, nh ậ n th ấ y nhi ệt độ có ảnh hưởng ngượ c l ại đố i v ớ i s ự b ắt đầ u quá trình c ứng c
Xem thêm

18 Đọc thêm

Tuyệt chiêu trang điểm nếu bạn "trót" mang kính cận

TUYỆT CHIÊU TRANG ĐIỂM NẾU BẠN "TRÓT" MANG KÍNH CẬN

Tu- Thực crồi, nếu điểm nh Quan trọkhông buyệt cchất đối vớibạn cứ cố gấn. ọng nhất là trùng với hiêu tmi các bạn gágắng tô vẽ tbạn cần tramàu sắc củtrangmang ái hay đeo kthật nhiều thang điểm “sủa trang điểmg điểmkính kính thì chiếhì chỉ làm r

7 Đọc thêm

ĐỀ NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ỀCÂU CHUY ỆN NHÀBÁC H ỌC VÀ NG ƯỜI ĐI CÂU

ĐỀ NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ỀCÂU CHUY ỆN NHÀBÁC H ỌC VÀ NG ƯỜI ĐI CÂU

– Vậy thì ông đã lãng phí cả cuộc đời mình rồi! – người chèothuyền nói.(Theo “200 bài học đạo lí” – NXB Văn hóa – Thông tin, 2011)Yêu cầu về kĩ năngThí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội, kết cấuchặt chẽ, luận điểm thuyết phục, diễn đạt lưu loát, ít mắc các lỗi:chính tả, dùng từ và ngữ pháp.2. Yêu cầu về kiến thứcTS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưngcần nêu bật được các ý chính sau:– Ý nghĩa câu chuyện: mỗi người đều có điểm mạnh của riêngmình, không thể nào tất cả mọi mặt đều tốt hơn người khác.1.– Phát biểu suy nghĩ của bản thân:+ Không nên lấy điểm mạnh của mình để đo điểm yếu của ngườikhác vì mỗi người đều có điểm yếu riêng. Chúng ta không nên baogiờ cười nhạo, coi thường những người xung quanh.+ Biết cách nhận thấy và học theo cái mạnh của người khác để bổsung cái yếu của mình thì mới tiến bộ. Nếu không, kết quả cuốicùng sẽ giống như nhà bác học trong câu chuyện bị chết chìm nơiđáy sông.+ Bài học về tính khiêm tốn, luôn học hỏi những người xungquanh để bản thân mình ngày càng hoàn thiện.+ ….3. Cách cho điểm– Điểm 7-8: Đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể cònmắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt.– Điểm 5-6: Đáp ứng được 2/3 các yêu cầu trên, trong đó có phầnliên hệ; còn mắc một số lỗi nhỏ về diễn đạt.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bài soạn Tiết 38 Định lý talet1 đảo hay

BÀI SOẠN TIẾT 38 ĐỊNH LÝ TALET1 ĐẢO HAY

ÔNG LÀ NGƯỜI Ị ĐÃ CHỨNG MINH ĐƯỢC SỰ TẠO THÀNH CÁC ĐOẠN THẲNG TỈ LỆ ĐỊNH LÍ TA LÉT VÀ CÁC ĐỊNH LÍ : HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH, NH L ĐỊ Ớ TAM GIÁC CÂN.TALÉT ĐO ƯỢC CHIỀU Đ CAO CỦA CÁC KIM TỰ THÁP [r]

19 Đọc thêm

NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ĂN HÓA C ỦA NG ƯỜIDÙNG FACEBOOK HI ỆN NAY

NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ĂN HÓA C ỦA NG ƯỜIDÙNG FACEBOOK HI ỆN NAY

Ngh lu ận xã h ội V ăn hóa c ủa ng ườidùng facebook hi ện nayĐịnh hướng trả lời :1. Giải thích khái niệm:Facebook là mạng xã hội có tính chất kết nối rộng rãi, là trang mạng cánhân, có thể chia sẻ thông tin, giao lưu, chia sẻ toàn cầu.2. Bàn luận về văn hóa dùng Facebook hiện nay+Ý kiến trên nhấn mạnh mặt tiêu cực trong văn hóa facebook hiệnnay: Chính sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội này đã khiến cho nhiềuchuyện tưởng chừng chỉ là đùa tếu táo đã mang đến những hậu quả khônlường. Những phát ngôn gây sốc, những bức hình phản cảm, những lờicười cợt thái quá… đã khiến cho không ít người bị tổn thương nghiêmtrọng.+ Chứng minh : Chứng minh bằng cách nêu ra ví dụ về hậu quả khônlường của facebook-Đã có thời điểm cư dân mạng chưa hết sửng sốt về hành động của mộtcô gái trẻ tạo dáng chụp hình trên bia mộ Liệt sĩ thì không lâu sau đó,hình ảnh một chàng trai ngồi trên tượng đài Lý Thái Tổ chụp ảnh đượcđăng tải trên facebook đã thể hiện sự thiếu ý thức và vô văn hóa trầmtrọng.– Các bạn trẻ giờ đây quá thờ ơ, coi việc gây sốc, gây cười, gây chú ý đểtạo nên những fan, những hội phát cuồng vì trao lưu này, trao lưu nọ. Sựnhảm nhí và lối sống như vậy dù ít dù nhiều cũng phản ánh một thựctrạng: có lẽ các bạn trẻ quá phóng thoáng trong suy nghĩ, xem nhữngtrang mạng xã hội như trò giải trí, mua vui tầm thường mà chưa đi vàokhai thác những mặt tích cực của nó.4. Bài học rút ra:Là người dùng facebook có văn hóa, cần phải:–
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Tiết 38 Định lý talet1 đảo hay

TÀI LIỆU TIẾT 38 ĐỊNH LÝ TALET1 ĐẢO HAY

ÔNG LÀ NGƯỜI Ị ĐÃ CHỨNG MINH ĐƯỢC SỰ TẠO THÀNH CÁC ĐOẠN THẲNG TỈ LỆ ĐỊNH LÍ TA LÉT VÀ CÁC ĐỊNH LÍ : HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH, NH L ĐỊ Ớ TAM GIÁC CÂN.TALÉT ĐO ƯỢC CHIỀU Đ CAO CỦA CÁC KIM TỰ THÁP [r]

19 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

Hỗ trợ khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực tiểu Ihủ công nghiệpđôi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giả trị gia.tăng, sức cạnh tranh của sảnphâm, đáp ứng nhu câu tiêu dùng trong nước và mở rộng xuấl khẩu.Nâng cao năng lực tiếp thu, làm chủ, thích nghi và cải tiến các công nghệhiện đại nhập từ nước ngoài trong một số lĩnh vực dịch vụ, kết cấu hạ tầng (tàichính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, giao thông vận tải, hàng không,v.v...)nhàm đảm bảo sự tương hợp quốc tể, hội nhập thành công vào nền kinh té khuvực và thê giới.Xây dựng và phát triển có trọng điểm một số ngành công nghiệp côngnghệ cao; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông, côngnghiệp công nghệ sinh học trở thành các ngành kinh tê có tôc độ tăng trưởngnhanh, đáp ứng ngày càng cao nhu câu trong nước, góp phân tăng kim ngạchxuât khâu.Mục tiêu tổng quát phát triển KH&CN vùng KTTĐ miền Trung:Căn cứ vào những mục tiêu chủ yếu đã đề ra trong Chiến lược phát triểnKH&CN quốc gia, cãn cứ vào mục tiêu phát triển KT-XH cua các tỉnh vùngKTTĐ miền Trung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu tổngquát phát triển KH&CN các tỉnh thuộc vùng KTTĐ miền Trung là đáp ứng cácyêu cầu phát triển KT-XH nhằm đạt các chỉ tiêu quan trọng đã nêu trong Quyếtđịnh số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ.Các nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH các tỉnh vùng KTTĐ miềnTrung được thể hiện rõ trong Quyết địnhk của Thủ tướng Chính phủ thông quaviệc xây dựng các khu kinh tế, khu cồng nghiệp, tại mỗi địa phương, cụ thể là:T hành phố Đà Nẵng: xây dựng Thành phố Đà Nang thành trung tâmcủa cả vùng KTTĐ miền Trung, với các cảng biển, sân bay quốc tế xuyên Việt,xuyên Á. Đà Nằng sẽ là đầu mối giao thông quan trọng về trung chuyển và vậntải quốc tế của miền Trung, bao gồm cả Bắc trung bộ, Duyên hải miền Trung vàTây Nguyên, nối liền với các tỉnh phía Bắc, phía Nam và đầu mối giao thươngvới Lào, Cãmphuchia, TTiái Lan. Đà Nẩng ngày nay và trong tương lai chiếm vịIrí đặc biệt quan trọng đối với vùng KTTĐ miền Trung và đối với toàn bộ miền
Xem thêm

62 Đọc thêm

 NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ỀTÁC H ẠI C ỦA NÓICHUY ỆN TRONG GI ỜH ỌC

NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ỀTÁC H ẠI C ỦA NÓICHUY ỆN TRONG GI ỜH ỌC

Đề: Ngh lu ận xã h ội v ềTác h ại c ủa nóichuy ện trong gi ờh ọcĐất nước ta đang trên đường phát triển, phát triển về kinh tế – xã hội và song song với đó là phát triển vềnền văn hóa, nền văn minh nước nhà. Lối sống văn hóa, văn minh đã phát triển và lan tỏa rộng khắp xãhội ta. Thế nhưng đâu đó, vẫn còn những hành vi không phù hợp với nền văn hóa tiên tiến nước ta tồntại. Đặc biệt, trong một môi trường đầy tri thức như trường học thì những hành vị đó lại tồn tại một cáchkhá phổ biến, đó là quay cóp, chửi tục,…nhưng hành động thường gặp nhất vẫn là nói chuyện riêngtrong giờ học.Nói chuyện riêng trong giờ học, tức là họ – những người học sinh – nói, bàn bạc và thảo luận về nhữngvấn đề rất “trọng đại, lớn lao” ko hề liên quan đến những gì mà người giáo viên đang giảng dạy trên lớp,chẳng hạn như “bộ phim hôm qua như thế nào”, “kiểu tóc mới của mình ra sao”,…Và cái việc bàn luận những sự việc như thế trong giờ học dường như đã trở thành “chuyện thường ngày”ở hầu hết các trường học, lớp học ở nước ta.Để rồi những người học sinh đấy sẽ phải bỏ lỡ một phần hoăc tất cả những kiến thức, thông tin về bàihọc mà người giáo viên đang giảng dạy. Và mọi thứ nào chỉ có “họ làm họ chịu” mà ngay cả nhữngngười bạn ngồi xung quanh họ cũng phải bị ảnh hưởng một phần từ những tiếng ồn do họ gây ra.Trên tất cả, hành vi nói chuyện riêng trong giờ học có thể nói là một hành vi vô cùng vô văn hóa, thật khócó thể chấp nhận dc khi nó được thực hiện bởi những người đã và đang học văn hóa trong trường lớp.Hành vi này vô văn hóa ở chỗ những người thực hiện nó, tức là đã không dành sự tôn trọng cho ngườiđang truyền giảng kiến thức cho mình, cho những người xung quanh mình và cho cả chính bản thânmình.Hành vi này là kết quả của sự kết hợp giữa những người học sinh đã đánh mất đi lòng tự trọng, đã đánhmất đi tinh thần hiếu học với những người cầm phấn có một phương pháp giảng dạy rất ư là “hấp dẫn”,“hấp dẫn” đến nỗi khiến người học khó có thể mà tập trung vào bài học được. Một tiết học mà người dạyvô cùng nhàm chán, khô khan thì làm sao có thể khiến học sinh chú ý và một học sinh lười biếng, khôngcó lòng tự trọng thì dù tiết học có hay, sinh động đến thế nào đi chăng nữa thì cũng ko thể khiến ngườihọc sinh đó chú ý được.Để hành vi vô văn hóa này được loại bỏ hoàn toàn ra khỏi môi trường tri thức trường lớp thì trước hết,
Xem thêm

2 Đọc thêm

Wi-Fi là ''''một thuật ngữ không có nghĩa''''? doc

WIFI LÀ 'MỘT THUẬT NGỮ KHÔNG CÓ NGHĨA'

Chính vÌẢ Lẽ đó, chúng tôi xin giới thiệu với các bạnẢ ́Ả chương trÌNHẢ DI ệt vi rút rất nổi tiếng của Việt Nam lÀẢ ˘Ố́Ả VÀẢ ỔUỢẦĐẢ Ằ ả D32 và BKAV đều lÀẢPH ần mềm diệt vi rút miễn phí,[r]

3 Đọc thêm

Tài liệu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN TỚI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC pdf

TÀI LIỆU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN TỚI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC PDF

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG + Luật này quy định việc kinh doanh thuốc; đăng ký, lưu hành thuốc; sử dụng thuốc; cung ứng thuốc; thông tin, quảng cáo thuốc; thử thuốc trên lâm sà[r]

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề