QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH GIẢI NGÂN THEO NGUỒN VỐN CHIẾT KHẤU TỪ THƯƠNG PHIẾU THEO TÀI KHOẢN VÃNG LAI P1 POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH GIẢI NGÂN THEO NGUỒN VỐN CHIẾT KHẤU TỪ THƯƠNG PHIẾU THEO TÀI KHOẢN VÃNG LAI P1 POTX":

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN Ì LAI SIND VÀ CHAROLAIS Ì LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN Ì LAI SIND VÀ CHAROLAIS Ì LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman ì Lai Sind and Charolais ì Lai Sind Cattle Raised in Dak Lak Province Phm Th Hu1, ng V Bỡnh2, inh Vn Chnh2, c Lc2 1B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi, i hc Tõy Nguyờn 2B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi & Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip H Ni TểM TT Nghiờn cu ny nhm ỏnh giỏ cht lng tht bũ thụng qua cỏc ch tiờu pH, mu sc, t l mt nc bo qun, t l mt nc ch bin v dai c thn ca cỏc nhúm bũ lai Lai Sind, Charolais x Lai Sind v Brahman x Lai Sind gúp phn ci tin cht lng bũ tht ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca th trng. Tng s 15 bũ c thuc 3 nhúm bũ nờu trờn c nuụi v bộo lỳc 21 thỏng tui, sau 3 thỏng nuụi v bộo bng thc n tinh tin hnh m kho sỏt ỏnh giỏ cht lng tht. Giỏ tr pH v mu sc (L*, a*, b*) ca c thn khụng cú s sai khỏc gia cỏc nhúm bũ (P>0,05). Giỏ tr pH gim dn t 1 n 48 gi sau git tht v sau ú duy trỡ mc 5,52 - 5,65 trong iu kin bo qun 2 - 40C. Ngc li, mu sc (L*, a*, b*) tng dn t 12 n 48 gi sau git tht v duy trỡ n nh mc sỏng 37,69 - 37,82 i vi L*, 22,11 - 25,30 i vi a* v 8,57 - 9,98 i vi b*. T l mt nc bo qun cỏc
Xem thêm

7 Đọc thêm

Báo cáo " Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thịt của bò Lai Sind, Brahman Lai Sind và Charolais Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk " potx

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN LAI SIND VÀ CHAROLAIS LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK " POTX

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman ì Lai Sind and Charolais ì Lai Sind Cattle Raised in Dak Lak Province Phm Th Hu1, ng V Bỡnh2, inh Vn Chnh2, c Lc2 1B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi, i hc Tõy Nguyờn 2B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi & Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip H Ni TểM TT Nghiờn cu ny nhm ỏnh giỏ cht lng tht bũ thụng qua cỏc ch tiờu pH, mu sc, t l mt nc bo qun, t l mt nc ch bin v dai c thn ca cỏc nhúm bũ lai Lai Sind, Charolais x Lai Sind v Brahman x Lai Sind gúp phn ci tin cht lng bũ tht ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca th trng. Tng s 15 bũ c thuc 3 nhúm bũ nờu trờn c nuụi v bộo lỳc 21 thỏng tui, sau 3 thỏng nuụi v bộo bng thc n tinh tin hnh m kho sỏt ỏnh giỏ cht lng tht. Giỏ tr pH v mu sc (L*, a*, b*) ca c thn khụng cú s sai khỏc gia cỏc nhúm bũ (P>0,05). Giỏ tr pH gim dn t 1 n 48 gi sau git tht v sau ú duy trỡ mc 5,52 - 5,65 trong iu kin bo qun 2 - 40C. Ngc li, mu sc (L*, a*, b*) tng dn t 12 n 48 gi sau git tht v duy trỡ n nh mc sỏng 37,69 - 37,82 i vi L*, 22,11 - 25,30 i vi a* v 8,57 - 9,98 i vi b*. T l mt nc bo qun cỏc
Xem thêm

7 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

Báo cáo " Năng suất sinh sản của nái lai F1 (Yorkshire  Móng Cái) phối với đực giống Landrace, Duroc và (Pietrain x Duroc) " doc

BÁO CÁO " NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NÁI LAI F1 (YORKSHIRE  MÓNG CÁI) PHỐI VỚI ĐỰC GIỐNG LANDRACE, DUROC VÀ (PIETRAIN X DUROC) " DOC

Khi lng cai sa/ (kg) 31 61,76 1,89 30 66,07 2,79 32 61,04 1,77 * Ghi chỳ: Cỏc giỏ tr trong cựng mt hng khụng mang ký t ging nhau thỡ sai khỏc cú ý ngha thng kờ (P<0,05) Không có sự sai khác về các chỉ tiêu: số con đẻ ra còn sống/ổ, số con để nuôi/ổ v số con sai sữa/ổ giữa ba công thức lai (P>0,05). Không có sự sai khác về tỷ lệ sơ sinh sống v tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa giữa các công thức lai (P>0,05). Tỷ lệ nuôi sống của 3 công thức lai D ì (Y ì MC), L ì (Y ì MC), (P ì D) ì (YMC) lần lợt l 91,37%, 93,53% v 95,69%. Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Thắng v Đặng Vũ Bình (2006), tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa ở công thức lai L ì (Y ì MC) đạt 92,87%; với công thức lai P ì (Y ì MC) đạt 92,34%. Nguyễn Thiện v cộng sự (1994) cho biết, tỷ lệ nuôi sống của công thức L ì (ĐB ì MC) tại Trại Chăn nuôi Thụy Phơng đạt 91,53%. Võ Trọng Hốt v cộng sự (1999) cũng cho biết nái lai F1(ĐB ì MC) phối với lợn đực L có tỷ lệ nuôi sống đạt 93,52%. Nh vậy, tỷ lệ nuôi sống ở các công thức trong nghiên cứu ny tơng tơng với kết quả nghiên cứu của các tác giả trên.
Xem thêm

5 Đọc thêm

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NÁI LAI F1 (YORKSHIRE Ì MONG CAI) PHỐI VỚI ĐỰC GIỐNG LANDRACE, DUROC VÀ (PIETRAIN Ì DUROC)

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NÁI LAI F1 (YORKSHIRE Ì MONG CAI) PHỐI VỚI ĐỰC GIỐNG LANDRACE, DUROC VÀ (PIETRAIN Ì DUROC)

Khi lng cai sa/ (kg) 31 61,76 1,89 30 66,07 2,79 32 61,04 1,77 * Ghi chỳ: Cỏc giỏ tr trong cựng mt hng khụng mang ký t ging nhau thỡ sai khỏc cú ý ngha thng kờ (P<0,05) Không có sự sai khác về các chỉ tiêu: số con đẻ ra còn sống/ổ, số con để nuôi/ổ v số con sai sữa/ổ giữa ba công thức lai (P>0,05). Không có sự sai khác về tỷ lệ sơ sinh sống v tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa giữa các công thức lai (P>0,05). Tỷ lệ nuôi sống của 3 công thức lai D ì (Y ì MC), L ì (Y ì MC), (P ì D) ì (YMC) lần lợt l 91,37%, 93,53% v 95,69%. Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Thắng v Đặng Vũ Bình (2006), tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa ở công thức lai L ì (Y ì MC) đạt 92,87%; với công thức lai P ì (Y ì MC) đạt 92,34%. Nguyễn Thiện v cộng sự (1994) cho biết, tỷ lệ nuôi sống của công thức L ì (ĐB ì MC) tại Trại Chăn nuôi Thụy Phơng đạt 91,53%. Võ Trọng Hốt v cộng sự (1999) cũng cho biết nái lai F1(ĐB ì MC) phối với lợn đực L có tỷ lệ nuôi sống đạt 93,52%. Nh vậy, tỷ lệ nuôi sống ở các công thức trong nghiên cứu ny tơng tơng với kết quả nghiên cứu của các tác giả trên.
Xem thêm

5 Đọc thêm

slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 - chương 1: Mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hóa

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ VI MÔ 2 CHƯƠNG 1 MÔ HÌNH KINH TẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA

chính•;)  "    )à ơ ả à đỏ à &2  <!=")  ướ đ à ố %%    )&;)    ủ à đỏ ụ à à ố ủ ồ%%   )&;)   %% à đỏ ụ à ố ủ ả3  %% 3     )&ạ à ấ ạ à đỏ à à•>  ?  7" !) &@AB$A$ầ ồ ả ỉ ả à" !  &2 C7 ) &ả ố ạ ự ề à•! "!$  ?7  D2 ề ũ ụ ọ ượ ự"! E)  F?7  ề ặ ờ ọ ự"! G  $% F73   E%ở ỹ đạ đấ ướ ơ ề<&đ•>7HI ? HJC)$$  $&@ ứ ả à đạ ườ;"$  ) )  3   ) C)$ổ đạ ố ặ ờ ấ ệ ở ỗ  HJ%K ?< C)$ợ ớ ọ ắ HI&ứ LKiÓm ch ng m« ứh×nhh×nh M0)*+Ph¬ngph¸ptrùctiÕp
Xem thêm

12 Đọc thêm

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 62

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 62

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 62LỜI KĨ NỮKhách ngồi lại cùng em trong chốc nữa; Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách ơi! Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời; Khách không ở, lòng em cô độc quá Khách ngồi lại cùng em! Đây gối lả,Tay em đây mời khách ngả đầu say; Dây rượu nồng. Và hồn của em đây, Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.Chớ đạp hồn em! Trăng về viễn xứĐi khoan thai trên ngự đỉnh trời tròn. Gió theo trăng từ biển thổi qua non; Buồn theo gió lang xa từng thoáng rợn. Lòng kĩ nữ cũng sầu như biển lớn,Chớ để riêng em phải gặp lòng em; Tay ái ân du khách hãy làm rèm,Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng.Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,63THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU Trôi phiêu lưu không vọng bến hay ghành; Vì mình em không được quấn chân anh, Tóc không phải những dây tình vướng víu, Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo,Trời đầy trăng, lạnh lẽo suốt xương da. Người giai nhân: bến đợi dưới cây già;Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.Lời kĩ nữ đã vỡ vì nước mắt,
Xem thêm

17 Đọc thêm

Thơ Tình Xuân Diệu_7

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 92

Chiếc ba-lô củ đã dung,Tay em khéo léo chữa từng đường kimGọn gang túi buộc gạo đem;Muốn hôn nghìn bận tay em đậm đàAnh đi công tác đường xaNhững nơi bom đạn hay là hiểm nguyCó tình em dõi theo điẤm trên trăm dặm sợ gì chong gaiHang chẳng thẳm, núi không dàiMột người chiến đấu với hai tâm hồnTrên đường mát bóng chiều hômNhớ anh em lại bước dồn thêm nhanhLá cây cài mũ nhớ mình94THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU Khoác ba-lô lại đeo tình trên vaiKhải hoàn hát khúc ngày maiCó em rực rỡ tươi hoài bên anh.95THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU ĐỨA CON CỦATÌNH YÊUAnh ước đôi ta có conCon giống em đẹp nhìn không chán Giống đôi mắt, giống hình gương tránCon mang tình sáng lạng đôi taCon giống em, con cũng giống cha Giống cái mũi thật thà thẳng sóng
Xem thêm

15 Đọc thêm

Thơ Tình Xuân Diệu_4

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 47

Tình cờ qua trên miệng nở quá xinh:Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình Về dâng vội cả ân tình thứ nhất.Đương vương chủ ta bỗng thành hành khất,Chỉ vì nghe một lời hứa như chim.Ôi đôi chân! Sao mà chúng hay tìm!Ôi cái ngực! Sao mi thường đập mạnh. Tỏa thương nhớ để ôm choàng bóng ảnh, Những chiều thu góp lạnh giữa mù sương;49THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU Những đêm đông giật bước ở trên đường,Gió khuya khoắt dậy cơn buồn lá úa;Sao rải rác như lệ vàng đêm nhỏ, Mưa lơ phơ như dạ khóc âm thầm!Những mai mong, tối đợi, những trưa cầm, Đến phong cảnh cũng mượn làm nỗi thảm...Bao nhiêu sầu! Ôi sầu biết bao nhiêu,Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu?50THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU BIỆT LI ÊM ÁIChúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâuSương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầuGiờ biệt ly cứ đến gần từng phútChúng tôi đã thấy xa nhau một chút…Người lặng yên và tôi nói buâng quơ.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Thơ Tình Xuân Diệu_2

18THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU

ĐƠN SƠEm nói trong thư: “Mấy bữa rày, “Sao mà bươm bướm cứ đua bay; “Em buồn em nhớ, chao! em nhớ!“Em gọi thầm anh suốt cả ngày.“Ngoài ấy vui không, anh của em?“Trong này đã có nắng vàng êm; “Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa,“Em nghĩ gì đâu, đứng lặng im.“Mùa xuân khó chịu quá đi thôi! “Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi, “Chim hót xui em nghe quạnh quẽ:“Hay là anh đã bỏ em rồi?“Ồ! mới nghiêng mình xem nước trong,“Vui mừng em thấy má em hồng...”Em tôi ăn nói vô duyên quá!Em đốt lòng anh, em biết không?22THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU TƯƠNG TƯ CHIỀUBữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm, Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.Không gì buồn bằng những buổi chiều êm,Mà ánh sáng nhòa dần cùng bóng tối.Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối; Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành; Mây theo chim về dãy núi xa xanh Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ.Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.
Xem thêm

15 Đọc thêm

TRẮC NGHIỆM PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ potx

TRẮC NGHIỆM PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ POTX

ĐỂ TÁC D ỤNG HẾT VỚI CÁC CHẤT CÓ TRONG CỐC SAU PHẢN ỨNG CẦN ÍT NHẤT KHỐI LƯỢNG NANO 3 LÀ S ẢN PHẨM KHỬ DUY NH ẤT L À NO A.. KHI THÊM DD HCL DƯ VÀO DD X TH Ì HOÀ TAN T ỐI ĐA ĐƯỢC BAO NHI [r]

11 Đọc thêm

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

cho nên nó bị hao mòn dần theo thời gian. Sự giảm dần về giá trị cũng nh giá trị sửdụng của máy móc thiết bị xảy ra cả khi hoạt động cũng nh khi không hoạt động.Chính từ đặc thù này mà đặt ra vấn đề là phải đạt ra phải sử dụng quản lý làm saođể hao mòn máy móc thiết bị là hợp lý tránh lãng phí không cần thiết. Nếu máymóc thiết bị tham ra sản xuất cùng với hai yếu tố là nguyên liệu và lao động đẻ sảnxuất ra sản phẩm nhằm tuân thủ theo những tiêu chuẩn về an toàn lao dộng và địnhmức sử dụng khi đó sự giảm về giá trị của chúng là điều không thể tránh khỏi vàhao mòn lúc đó là hợp lý. Quan điểm 5: Quản lý sử dụng máy móc thiết bị theo dúng chế độ bảo dỡng vàsửa chữaQuản lý sử dụng máy móc thiết bị theo dúng chế độ bảo dỡng và sửa chữađòi hỏi phải theo dõi thực hiện các phơng pháp tổ chức kỹ thuật,phục vụ bảo dỡngkiểm tra và sửa chữa nhằm giảm hao mòn ngăn ngừa sự cố, đa mnr bảo hoạt độngbình thờng của máy móc thiết bị. Nếu máy móc thiết bị không đợc bảo quản tốt,không chấp hành nội quy,quy tắc bảo dỡng an toàn kĩ thuật điện sẽ làm chúng giảmdần giá trị sử dụng gây ra tổn thất trong quản lý sản xuất. Mặt khác khoa học ngàycàng tiến bộ do vậy sự hao mòn vô hình của máy móc thiết bị ngày càng nhanh, sựthay thế là khó tránh khỏi. Để hạn chế loại hao mòn này và tránh cho doang nghiệpphải liên tục đổi mới thiết bị thì cánh thức chủ yếu nhất là máy móc thiết bị phảihoạt động liên tục, hết khả năng sản suất để giá trị của máy móc sẽ hoàn toànchuyển hết vào sản phẩm một cách nhanh chóng nhất và doanh nghiệp có thể ápdụng phơng pháp khấu hao tạo điều kiện thu hồi vốn đầu t ban đầu. Do đó khiđánh giá hiệu quả của quản lý sử dụng máy móc thiết bị phải nhất quyết đề cập đếnvai trò của công tác bảo dỡng sửa chữa để máy móc thiết bị hoạt động tốt. Quan điểm 6: Quản lý sử dụng máy móc thiết bị nhằm thực hiện mục tiêu kinhdoanh tổng hợp:Quản lý sử dụng máy móc thiết bị có hiệu quả là việc sử dụng chúng vàonhiều mục tiêu khác nhau, phục vụ ngày càng tốt hơn cho mục đích phục vụ kinhdoanh của doanh nghiệp. Cho dù mang bản chất nh thế nào thì mục tiêu của doanh
Xem thêm

88 Đọc thêm

EBOOK CƠ HỌC CƠ SỞ TẬP 2 ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC PHẦN 1

EBOOK CƠ HỌC CƠ SỞ TẬP 2 ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC PHẦN 1

đến, ta có thể biểu diễn vật thể bàng mô hình động điếm. Động điểm là điểm hình họcch u yển động trong không gian và Iheo thời gian. Nếu phải để ý đến kích thước của vật,nhưng có thể bỏ qua tính biến dạng của nó, thì có thê biểu diễn vật thể bằng mô hìnhvật rắn chuyển động. Nếu vừa phải chú ý đến kích thước của vật và tính biến dạng củanó, thì không dùng được hai mô hình trên. Đó là đối tượng nghiên cứu của cơ học cácmôi trường liên tục.Dựa vào hai mô hình trên, động học được chia thành hai phần; Động học điểm vàđộng học vật rắn. Động học điểm nghiên cứu chuyên động của vật thê dưới dạng inôhình động điểm. Động học vật rắn nghiên cứu chuyển động của vật thể dưới dạng môhình vật rắn. Việc nghiên cứu động học điểm ngoài ý nghĩa tự thân của nó, còn nhằm chuẩnbị cho việc khảo sát chuyển dộng của vật rắn.Nội dung nghiên cứu của động học là xác định vị trí và các đặc trưng hình liọechuyển động của điểm hay vật rắn vì vậy ta phải hiểu các khái niệm sau:- Thông số định vị là thòng số xác định vị trí của điểm hay vật rắn trong hệ Cịuychiếu đã chọn.- Phương trình chuyển dộng là biếu thức liêii hệ giữa các thông số định vị vớithời gian.- Vận tốc chuyển động là dại lượiig biểu thị hưcViig và lốc độ chuyển động của điểm hayvật rắn ở thời điểm đang xét.- Gia tốc chuyển động là đại lượiig biểu thị sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Giatốc chuyển động cho biết tính đều hay biến đổi của chuyển động.ChưưngIĐỘNG HỌC ĐIỂM1.1. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM BẰNGph ư ơ ng ph á p
Xem thêm

105 Đọc thêm

Thơ Tình Xuân Diệu_6

80THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 79MƯALâm râm mưa chuyện trên cànhThì thầm lá nói trong mành nước xePhòng anh nghe tiếng mưa điEm xa chẳng hiểu làm chi giờ nàyKhí đêm man mát qua tayCó mưa thưa nhẹ, thêm ngây vị hèVe im, lặng vắng tứ bềEm xa mưa có bay về chốn em?Hơn là nhắn cá gửi chimNhờ mưa đưa bức chăn êm tới ngườiThôi em nghỉ việc, khuya rồiChăn mưa em đắp cùng trời với anh....80THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU HOA NỞ SỚMHoa chẳng chờ em, nở sớm hơn, Một vùng xao xuyến dạ lan hương. Bỗng đêm ngào ngạt qua khung cửaẤy dạ lan hoa hội giữa vườn.Từ khi hoa trổ những chùm xinhTrong ý thương yêu đã để dành Nghĩ đến em về, hoa độ nởVì em, hương đợm, cả mi thanh.Mấy ngày đông ấm giục hoa sinh Đêm đến tin hương bỗng giật mình!
Xem thêm

13 Đọc thêm

Cách chọn đồ nội thất cho phòng khách thân thiện doc

CÁCH CHỌN ĐỒ NỘI THẤT CHO PHÒNG KHÁCH THÂN THIỆN

TRANG 1 CÁCH CHỌN ĐỒ NỘI THẤT CHO PHÒNG KHÁCH THÂN THIỆN NH ỮNG ĐỒ NỘI THẤT KHÔNG QUÁ CẦU K Ì NH ƯNG ĐEM LẠI CHO PHÒNG KHÁCH C ỦA BẠN SỰ THÂN THIỆN, THOẢI MÁI, THỂ HIỆN SỰ HI ẾU KHÁCH CỦ[r]

8 Đọc thêm

Sách hướng dẫn học tiếng anh theo phương pháp pimsleur

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP PIMSLEUR

V∕ dÙ, cæi mø Ì New York hay Arizona ngıÏi ta g„i lø _drinking fountain_ v‡i nıÎc uÂng th¤ Ì Wisconsin ngıÏi ta g„i lø _bubbler, c‡n soft drink_ nıÎc uÂng c ga cÚa mÈt s vÒng Ì M˛ th¤ [r]

13 Đọc thêm

Hạch Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (Phần 2) part 15 pdf

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (PHẦN 2) PART 15 PDF

1. Các doanh nghiệp hạch toán vào TK 411 “Nguồn vốn kinh doanh” theo số vốn thực tế đã góp bằng tiền, bằng tài sản khi mới thành lập, hoặc huy động thêm vốn để mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán chi tiết nguồn vốn kinh doanh theo từng nguồn hình thành vốn. Trong đó cần theo dõi chi tiết cho từng tổ chức, từng cá nhân tham gia góp vốn. a/ Đối với công ty Nhà nước thì nguồn vốn kinh doanh có thể được hạch toán chi tiết như sau: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Là nguồn vốn Ngân sách Nhà nước giao (Kể cả nguồn vốn có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước, như: Chênh lệch do đánh giá lại tài sản ); - Nguồn vốn bổ sung từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp hoặc được tặng, biếu, viện trợ b/ Đối với doanh nghiệp liên doanh, công ty TNHH, công ty hợp danh thì nguồn vốn kinh doanh được hạch toán chi tiết như sau: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Là khoản vốn góp của các thành viên góp vốn; 558 - Vốn khác: Là nguồn vốn được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế hoặc được tặng biếu, viện trợ. c/ Đối với công ty cổ phần thì nguồn vốn kinh doanh được hạch toán chi tiết như sau: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Là khoản tiền hoặc tài sản do các cổ đông góp cổ phần tính theo mệnh giá của cổ phiếu đã phát hành; - Thặng dư vốn cổ phần: Là số chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành cổ phiếu; - Vốn khác: Là số vốn bổ sung từ lợi nhuận sau thuế hoặc được tặng, biếu, viện trợ, nhưng chưa tính cho từng cổ đông.
Xem thêm

9 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

chiều là họ đốt vải vụn. Mùi bốc lên khét lẹt như mùi đốt lốp cao su, rất khó thở. Khói bụi theo chiều gió bay sang thôn chúng tôi khiến người già, trẻ con ho hen”. Bên cạnh đó, bệnh phổi do nhiễm bụi xơ vải là điều ám ảnh nhất đối với những người phải thường xuyên tiếp xúc với vải vụn. Tuy nhiên đối với những ai phải mưu sinh bằng vải vụn thì dù biết là ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng họ vẫn lờ đi để kiếm sống. Các cán bộ y tế khẳng định: “Những người làm vải vụn phải sống chung với bụi bặm nên đến hơn 50% số người có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp gấp hơn chục lần người bình thường”. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Đà Nẵng cũng cho biết, việc tái chế rác thải của thành phố trong những năm qua còn nhiều hạn chế do lâu nay không thực hiện phân loại rác nên tất cả rác (bao gồm vải vụn từ các ngành dệt may) đều được thực hiện chung một biện pháp xử lý duy nhất là chôn xuống đất. Biện pháp này là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm cho môi trường sinh thái, nhất là môi trường nước ngầm và ảnh hưởng đến môi trường không khí. Tiếp đến, thành phố cũng phải dành ra một diện tích đất khá lớn (bãi rác Khánh Sơn) để chôn lấp rác và một khoản chi phí khá lớn cho việc chuyển rác từ nội thành đến các bãi rác. I.3. Bài học kinh nghiệm trong việc tái chế vải vụn ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam Là một trong những quốc gia chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cho các hãng thời trang danh tiếng của phương Tây, Bangladesh có hơn 4.500 xưởng may mặc và thải ra mỗi ngày hàng tấn vải vụn. Chỉ có một công ty đứng ra thu gom số vải vụn này để tạo ra những sản phẩm rẻ tiền phục vụ cho thị trường nội địa.Trước tình hình 4đó, ông Tauhid Bin Salam - chủ công ty Classical Handmade Produts Bangladesh - đã tìm ra một biện pháp hữu hiệu nhằm “thanh toán” hết loại phế liệu gây ô nhiễm môi trường này và đó là dùng chúng làm thảm để xuất khẩu. Hay, hàng năm, Santa Barbara County thải ra hơn 11 triệu kg quần áo cũ và rác thải dệt may. Lượng rác thải này chủ yếu đem đi chôn lấp nhưng giải pháp này gây tốn không gian của địa phương. Giải pháp Dệt thải cung cấp một giải pháp thay thế
Xem thêm

12 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 121 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI 121 PPSX

M ỘT MẠCH DAO ĐỘNG GỒM MỘT CUỘN DÂY THUẦN CẢM L V À M ỘT TỤ C TH ỰC HIỆN DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO.ĐỂ BƯỚC SÓNG DAO ĐỘNG CỦA MẠCH GIẢM HAI LẦN TH Ì TA PH ẢI THAY TỤ C BẰNG TỤ C' CÓ GIÁ TR Ị[r]

5 Đọc thêm

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 11 pptx

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHẦN 2 CÁC GIAI ĐOẠN TRONG CHU TRÌNH SỐNG CỦA PHẦN MỀM CHƯƠNG 11 PPTX

4 4 4 M MÔ M Ô Ô H H HÌ Ì Ì N NH N H H Đ ĐỘ Đ Ộ Ộ N N N G G G DYNAMIC MODELING ƒ Xây dựng sơ đồ trạng thái, là việc mô tả sản phẩm d−ới dạng mô hình trạng thái hữu hạn ‰ trạng thái ‰ sự [r]

12 Đọc thêm

Cùng chủ đề