TẢI MẸO ĐƠN GIẢN ĐỂ NHẬN BIẾT MÌ CHÍNH THẬT - GIẢ - CÁCH PHÂN BIỆT MÌ CHÍNH THẬT - GIẢ ĐƠN GIẢN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TẢI MẸO ĐƠN GIẢN ĐỂ NHẬN BIẾT MÌ CHÍNH THẬT - GIẢ - CÁCH PHÂN BIỆT MÌ CHÍNH THẬT - GIẢ ĐƠN GIẢN":

PHẦN MỘT DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢNPHẨM

PHẦN MỘT DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢNPHẨM

C ũ ng nh ư các đố i th ủ c ạ nh tranh m ỗ i doanh nghi ệ p c ầ n ph i khai thác v m à ở
r ộ ng th ị tr ườ ng c ủ a mình để có kh n ă ng bán đượ c nhi ề u h ng h à ơ n, nâng cao doanh thu t ă ng l ợ i nhu ậ n c ũ ng nh ư ch ố ng nguy c ơ thu h ẹ p th ị tr ườ ng. Do v ậ y để có th ể
t ồ n t ạ i đứ ng v ữ ng v phát tri à ể n đượ c trong s ự c ạ nh tranh gay g ắ t hi ệ n nay, đ òi h ỏ i các doanh nghi ệ p ph i tìm m ọ i cách để gi ữ v ữ ng th ị tr ườ ng truy ề n th ố ng v m à ở ra nh ữ ng th ị tr ườ ng m ớ i, nói cách khác l b à ằ ng m ọ i giá để tâng ph ầ n th ị tr ườ ng c ủ a doanh nghi ệ p mình.
Xem thêm

21 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4
1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2
1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2
1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2
1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3
Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI
NƯỚC
Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82
3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG
Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26
3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12
3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12
3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12
3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12
3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18
3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22
3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25
3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45
3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27
3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27
3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29
3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40
3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42
3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43
3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44
3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY
TRỒNG ...............................................................................................................46 -59
3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46
3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46
3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48
3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51
3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56
3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78
3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60
3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60
3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60
3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60
3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62
3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65
3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65
3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73
3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78
3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78
3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79
3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80
Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83
4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83
4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83
TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Giáo án giảng dạy khối lớp Lá: Chủ đề: Ngày cuối tuần của gia đình tôi ppsx

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHỐI LỚP LÁ: CHỦ ĐỀ: NGÀY CUỐI TUẦN CỦA GIA ĐÌNH TÔI PPSX

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT PHÂN BI ỆT CÁC LOẠI THỰC PHẨM THÔNG THƯỜNG V À CÁCH CH Ế BIẾN ĐƠ N GI ẢN HI ỂU ĐƯỢC LỢI ÍCH CỦA THỰC PHẨM, TÁC DỤNG CỦA VIỆC ĂN UỐNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE HI ỂU ĐƯỢC LỢI Í[r]

3 Đọc thêm

6 bước để viết nội dung theo chuẩn SEO

6 BƯỚC ĐỂ VIẾT NỘI DUNG THEO CHUẨN SEO

Xu hướng SEO năm 2013 (h t t p: t h ach ph am. com seo cach l amseo2013. h tml ) được
n h i ều n gười (t ron g đó có mì n h ) đán h gi á l à một n ăm cạn h t ran h kh ốc l i ệt gi ữa n h ữn g xu
hướng tập trung vào nội dung, l ấy n ội du n g l àm n ền t ản g ph ụ c v ụ n h u cầu t ìm ki ếm củ a
n gười dùn g. Xét t h eo kh í a cạn h t í ch cực mà n ói t h ì n ội du n g kh ôn g n h ữn g gi úp bạn có
n h ữn g t raf f i c t ập t ru n g, n h ắm đún g đối tượn g cần h ướn g tới mà còn một ph ươn g ph áp du y
t rì sự tươn g t ác v ới độc gi ả v ề l âu dài . Kh ôn g gi ấu gi ếm gì , mì n h đã có n h ờ một n gười đi
l àm tư l i ệu để v i ết bài Hướn g dẫn mở t h ẻ Vi sa Prepai d v à v eri f y Pay Pal
(h t t p: t h ach ph am. com bl oggi n gt i ps h u on gdan l amt h ev i saprepai dv eri f y pay pal . h tml ) v ới
gi á l à 1 t ri ệu ch o 30 ph út l àm v i ệc, có n h i ều l ý do t h ì mì n h mới ch ấp n h ận đầu tư ch o n ội
du n g n h ư v ậy . Mì n h mon g l à các bạn cũ n g n gh ĩ t h ế
Xem thêm

17 Đọc thêm

85645KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

85645KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Nguyên vật liệu l m à ột trong ba yếu tố cơ bản quan trọng không thể thiếu của quá trình sản xuất , chi phí nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ l lo à ại chi phí chiếm tỷ trọng lớn (từ 70 đến 80 %) trong giá th nh s à ản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất nói chung v vi à ệc sản xuất sản phẩm của công ty Vit- Metal nói riêng . Chính vì vậy tổ chức tốt công tác hạch toán vật liệu , công cụ dụng cụ là điều kiện tiên quyết để quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ hợp lý phục vụ yêu cầu sản xuất v tính toán chính xác giá th nh s à à ản phẩm ( sản phẩm ho n à th nh )góp ph à ần giảm chi phí, hạ thấp giá th nh t à ăng lợi nhuận tối đa cho công ty . Giúp công ty hoạt dộng có hiệu quả hơn nữa , công ty mang đặc thù của ng nh s à ản xuất sản phẩm do vậy công tác quản lý hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ l công tác chi à ếm tỷ lệ lớn v t à ương đối phức tạp trong công tác kế toán . Vì điều kiện v th à ời gian nghiên cứu có hạn , do đó bản chuyên đề chưa đề cập được những vấn đề chủ yếu, cơ bản. Qua đây cũng phần n o toát à nên được đặc điểm riêng về hạch toán NVL, CDCC, v tình hình th à ực tế công tác kế toán NVL,CCDC, của công ty.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Hóa 2013 - Phần 7 - Đề 18 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HÓA 2013 PHẦN 7 ĐỀ 18 POT

BI ẾT RẰNG A TÁC DỤNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH NAOH, CÔ CẠN ĐƯỢC CH ẤT RẮN B V À H ỖN HỢP HƠI C, TỪ C CHƯNG CẤT ĐƯỢC D, D THAM GIA PH ẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CHO S ẢN PH ẨM E, E TÁC DỤNG VỚI NAOH L[r]

5 Đọc thêm

DIA 8

- Hình th nh các cao nguyên Bazan v à à đồng bằng phù sa trẻ (0.5đ)
- Mở rộng biển Đông tạo ra các mỏ dầu khí. Hình th nh các khoáng s à ản (Dầu mỏ, quặng bô xít, than bùn ) (0.5đ)
- Sinh vật phát triển phong phú v ho n thi à à ện, đặc biệt l cây h à ạt kín v à động vật có vú. Xuất hiện lo i ng à ười (0.5đ)

4 Đọc thêm

IPV6

Í UXV

kx j [ m k Q X A I c A Cl Ï Q [ A [ m ß ngx vàx gi § ix phápx hoànx thi Ë nx côngx tácx qu § nxtr Ï xkênhxphânxph Õ ixsimxthuêxbaoxVinaphonexQu § ngxBình0 x
6. T ng quan tài li u nghiên c u
F U m ß > A ÿ k \ A >CÊ Q X A ÿ m A > y A Q [ ] Å uxcôngxtrìnhxnghiênxc í uxv Å x ³ B X § nx tr Ï xkênhx phânx ph Õ ] ´ A W U R Q X A T X i A W U u Q [ A W [ õ cx hi Ë nx nghiênx c í X A ÿ Å xtàix

32 Đọc thêm

DIA 8

- Hình th nh các cao nguyên Bazan v à à đồng bằng phù sa trẻ (0.5đ)
- Mở rộng biển Đông tạo ra các mỏ dầu khí. Hình th nh các khoáng s à ản (Dầu mỏ, quặng bô xít, than bùn ) (0.5đ)
- Sinh vật phát triển phong phú v ho n thi à à ện, đặc biệt l cây h à ạt kín v à động vật có vú. Xuất hiện lo i ng à ười (0.5đ)

4 Đọc thêm

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất doc

GIÁM ĐỊNH ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT DOC

CÁC GI ẤY TỜ K ÈM THEO, G ỒM CÓ □ ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHÁM GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG □ ĐƠN KHIẾU NẠI □ BIÊN B ẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG □ GI ẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG TÍCH □ GI ẤY RA VIỆN □ H Ồ [r]

6 Đọc thêm

Kểm tra học kì II 2010-2011 Môn : Vật lý lớp 10 - Đề số : 10B A004 pps

KỂM TRA HỌC KÌ II 2010-2011 MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 - ĐỀ SỐ : 10B A004 PPS

CÂU PHÁT BI ỂU NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGUYÊN LÝ TH Ứ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC H ỌC?. NHI ỆT LƯỢNG TRUYỀN CHO VẬT LÀM TĂNG NỘI NĂNG CỦA VẬT V À BI ẾN TH ÀNH CÔNG MÀ V ẬT THỰC HI ỆNA[r]

4 Đọc thêm

Bài kiểm tra học kì II Môn : Vật lý lớp 10 CT Cơ bản pps

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 CT CƠ BẢN PPS

CÂU PHÁT BI ỂU NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGUYÊN LÝ TH Ứ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC H ỌC?. NHI ỆT LƯỢNG TRUYỀN CHO VẬT LÀM TĂNG NỘI NĂNG CỦA VẬT V À BI ẾN TH ÀNH CÔNG MÀ V ẬT THỰC HI ỆNA[r]

4 Đọc thêm

NH ỮNG NÉT CHÍNH V ỀV ĂN H ỌC H ỌC TRUNGĐẠI NH ẬT B ẢN

NH ỮNG NÉT CHÍNH V ỀV ĂN H ỌC H ỌC TRUNGĐẠI NH ẬT B ẢN

Văn học thời trung đại, một mặt kế thừa truyền thống văn học quý tộc từ thời Heian, nhưng về mặt thơ ca truyền thống, đã xuất hiện thể loại mới Renca liên ca được tạo thành từ Waka, về l[r]

2 Đọc thêm

LU ẬT QU ỐC T ỊCH NH ẬT B ẢN

LU ẬT QU ỐC T ỊCH NH ẬT B ẢN

Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể cho phép người nước ngoài nhập quốc tịch mặc dù người nước ngoài đó không đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại mục 1, 2 và 4 khoản 1 Điều 5, nếu thu[r]

10 Đọc thêm

TH ẾGI ỚI YÊU QUÁI TRONG V ĂN HÓA C ỦANG ƯỜI NH ẬT B ẢN

TH ẾGI ỚI YÊU QUÁI TRONG V ĂN HÓA C ỦANG ƯỜI NH ẬT B ẢN

Song ít ai biết rằng có một thế giới yêu quái lý thú trong truyền thuyết Nhật Bản, tuy không có ma cà rồng, phù thủy…nhưng rất đa dạng, từ các yêu quái do động vật biến thành như cáo, mè[r]

7 Đọc thêm