CNH - HĐH VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN LÊN CNXH Ở NƯỚC TA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta":

“Phát huy nguồn lực con người trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở nước ta hiện nay”.

“PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY”.

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nguồn lực con người không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, có thể nói rằng việc nghiên cứu nguồn lực con người luôn diễn ra thường xuyên, trong tất cả các giai đoạn lịch sử, ở hầu khắp các quốc gia. Như vậy, ta có thể thấy nguồn lực con người luôn là một vấn đề có tính th[r]

50 Đọc thêm

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TÁC ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN LÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TÁC ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN LÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

Trong thời gian vừa qua, dưới tác động của cơ chế quản lý kinh tế mới sản xuất nông nghiệp nước ta đã có những tiến bộ vượt bậc. Kinh tế hộ nông dân (KTHND) đang ngày càng giữ vai trò chính trong việc phát triển kinh tế xã hội (KTXH) nông thôn và là một trong những tiền đề quan trọng đưa đất nước t[r]

204 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA CNH-HĐH ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

VAI TRÒ CỦA CNH-HĐH ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

con người . Mặt khác CNH-HĐH không chỉ đơn thuần nhằm vào mục tiêu tăngtrưởng mà quan trọng hơn là phải đạt dược mục tiêu phát triển nhanh và phát triểnbền vững . Đó không chỉ là sự gia tăng về lượng trước hết là tổng sản phẩn quốc nội(GDP) mà còn về chất , trước hết là phúc lợi nhân dân .

30 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÀO TẠO, PHỔ CẬP CHUYÊN MÔN NGÀNH NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÀO TẠO, PHỔ CẬP CHUYÊN MÔN NGÀNH NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế ở nước ta, nông nghiệp, nông thôn có vai trò rất quan trọng. Trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội, Đảng ta đã xác định rõ vai trò của phát triển nông nghiệp, từ Đại hội V (1982), nông nghiệp được Đảng ta coi là “mặt trận hàng đầu”. Thực hiện quá trình đẩy mạnh[r]

46 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH HĐH

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CNH HĐH

1. Tính cấp thiết của đề tàiĐối với nước ta, kinh tế nông thôn có vị trí rất quan trọng trong nền KTQD; đó là khu vực kinh tế chiếm hơn 73% dân số, hơn 55,7% lực lượng lao động xã hội, đóng góp 20,36% GDP( ) của đất nước.Trong quá trình thực hiện CNH HĐH, kinh tế nông thôn nước ta đã đạt được nhiều[r]

119 Đọc thêm

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGUỒN LỰC NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA ĐẶC ĐIỂM VÀ XU HƯỚNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGUỒN LỰC NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA ĐẶC ĐIỂM VÀ XU HƯỚNG

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).CNH, HĐH là xu thế phát triển chung của các nước trên thế giới, khi các nước đó muốn tiến tới một xã hội hiện đại. Đó cũng là[r]

211 Đọc thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY

và lệ thuộc vào lợi nhuận của công ty .Lợi nhuận của công ty sau khi dùngcác khoản chung cần thiết ,phần còn lại đợc chia đều cho các cổ đông tỷ lệvới phần góp vốn của họ và gọi là lợi tức cổ phần .1.2 Sự ra đời và phát triển của công ty cổ phầnCông ty cổ phần từ khi ra đời đến nay đã trải qua một <[r]

33 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHÍNH TRỊ HỌC PHÁT TRIỂN DE 4 VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHÍNH TRỊ HỌC PHÁT TRIỂN DE 4 VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

- Khoa học và công nghệ đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.Khoa học xã hội và nhân văn đã góp phần quan trọng lý giải và khẳng định giá trị khoahọc và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lênchủ nghĩa xã hội Việt Nam; cung cấp luận[r]

24 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Lý luận Nhà nước và pháp luật
Bài tập học kỳ Lý luận Nhà nước và pháp luật.

Bảo vệ môi trường là sự nghiệp chung của toàn xã hội đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của mọi người với những biện pháp kh[r]

9 Đọc thêm

PHẬT GIÁO CÓ VAI TRÒ TRONG VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH Ở NƯỚC TA.

PHẬT GIÁO CÓ VAI TRÒ TRONG VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH Ở NƯỚC TA.

Tìm hiều về vấn đề này, ở Việt Nam cũng có một số công trình nghiên cứu một số công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực.
Trong các nghiên cứu các nhà nghiên cứu đã sử dụng chung các phương pháp như phương pháp như phương pháp phân tích, phương pháp so sánh . Nghiên cứu của Hòa thượng, tiến sỹ Ph[r]

7 Đọc thêm

Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.

TIỂU LUẬN VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC CON CÁI Ở NƯỚC TA.

Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gi[r]

12 Đọc thêm

PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA Ở NƯỚC TATỪ ĐẠI HỘI III ĐẾN XI

PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA Ở NƯỚC TATỪ ĐẠI HỘI III ĐẾN XI

trên phạm vi cả nước, hai giai đoạn này có mục tiêu, phương hướng rõrệt.- miền Bắc, đặc điểm lớn nhất là từ một nền kinh tế nông nghiệp lạchậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không trải qua phát triển chủ nghĩatư bản, mặt khác, vừa phải xây dựng CNXH vừa phải chiến đấu chốngMỹ[r]

10 Đọc thêm

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thư gửi A.M.Goocki, Lênin viết: “Quả là nhà triết học Hêghen đã nói đúng: “Cuộc sống tiến lên thông qua những mâu thuẫn, và những mâu thuẫn sống thì lại phong phú hơn nhiều, nhiều vẻ hơn nhiều và có một nội dung dồi dào hơn nhiều so với điều mà trí tuệ con người cả[r]

74 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN CT VỚI QUẢN LÝ XÃ HỘI NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỜI K

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN CT VỚI QUẢN LÝ XÃ HỘI NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỜI K

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiBước sang thế kỉ XXI, con người đã và đang không ngừng bứt phá để cảitạo thế giới, thay đổi bản thân. Sự phát triển mạnh mẽ của các tiến bộ KH-CN đãgiúp loài người đạt được nhiều kỳ tích trong nhiều lĩnh vực. Và, tác động củacuộc Cách mạng KH-CN những thập niên cuối[r]

32 Đọc thêm

Tuyển tập 150 tiểu luận triết học p1 (Đề 01 đến 10)

TUYỂN TẬP 150 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC P1 (ĐỀ 01 ĐẾN 10)

DANH SÁCH TIỂU LUẬNĐỀ 01. Bản sắc dân tộc trong nền KT mởĐỀ 02. Đấu tranh giai cấpĐỀ 03. Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCNĐỀ 04. LLSX và các quan hệ SXĐỀ 05. Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH HĐH đất nướcĐỀ 06. Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con ngư[r]

213 Đọc thêm

TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Từ một nước nông nghiệp lạc hậu đi lên, việc thực hiện công nghiệp hóa là một tất yếu khách quan ở nước ta. Càng ngày chiến lược công nghiệp hoá càng được cụ thể hóa, bổ sung và hoàn thiện. Gần đây, Đảng và nhà nước ta đã gắn nó với hiện đại hóa và khẳng định: Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đ[r]

25 Đọc thêm

Quan hệ phân phối ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Quá trình tái sản xuất là sự kết hợp hai hoà giữa các khâu: Sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Trong đó phân phối là một khâu quan trọng và không thể thiếu được của quá trình này. Nó nối liền sản xuất với trao đổi, tiêu dùng, phục vụ và thúc đẩy sản xuất, phục vụ tiêu dùng. Không những thế,[r]

41 Đọc thêm

TIỂU LUẬN 2 KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN

TIỂU LUẬN 2 KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN

quốc doanh (Kinh tế quốc dân) và kinh tế tập thể. Từ đây một loạt các xínghiệp quốc doanh (XNQD) được ra đời bằng nhiều cách khác nhau: do Nhànước đầu tư xây dựng mới, hoặc quốc hữu hoá các xí nghiệp tư nhân. Đếncuối thời kỳ cải tạo và khôi phục kinh tế, XNQD đã chiếm ưu thế tuyệt đốitrên nền kinh t[r]

Đọc thêm

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phản ánh tình hình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn .

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN .

Sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới(1986-1996) với đại hội VIII của Đảng, nước ta chính thức bước vào thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Ngành Thống kê có nhiệm vụ thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin thống kê phản ánh thức trạng nền kinh tế xã hội. Với xu hướng phát triển để dự báo ngắn hạn,[r]

64 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

Trong tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế nước ta, cũng như đối với việc nâng cao đời sống của nhân dân. Trong Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam, ngày 1941946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Việt Nam là nước sống về nông nghiệp. Nền kinh t[r]

25 Đọc thêm

Cùng chủ đề