THỰC TRẠNG BẢO HIỂM VÀ ĐƯA RA NHỮNG GIẢI PHÁP.DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Thực trạng bảo hiểm và đưa ra những giải pháp.docx":

 BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

chậm được triển khai, hướng dẫn. Nhận thức về BHXH của người lao động thuộckhu vực kinh tế ngoài Nhà nước còn hạn chế, nhiều chủ sử dụng lao động và ngườilao động chưa có nhận thức đúng về BHXH. Chức năng kiểm tra, xử lý của cơquan BHXH đối với những vi phạm chính sách BHXH của người sử dụng lao độn[r]

35 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM AN SINH GIÁO DỤC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAIICHI LIFE VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM AN SINH GIÁO DỤC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAIICHI LIFE VIỆT NAM

1.Sự cấp thiết của đề tàiLàm cha mẹ chắc chắn ai ai cũng luôn yêu thương và mong muốn dành cho con cái những gì tốt đẹp nhất. Các bậc phụ huynh luôn phải chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ cũng như việc vui chơi, học tập của con. Lo lắng và chuẩn bị cho tương lai học tập của con là việc rất quan trọng mà[r]

66 Đọc thêm

Thực trạng và môt số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại bồi thường trong bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ty bảo hiểm SHB – Vinacomin (SVIC) Hà Nội

THỰC TRẠNG VÀ MÔT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG TRONG BẢO HIỂM CON NGƯỜI PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM SHB – VINACOMIN (SVIC) HÀ NỘI

Chương 1: Lý luận chung về bảo hiểm con người phi nhân thọ và công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người phi nhân thọ
Chương 2: Thực trạng công tác giải quyết bồi thường các nghiệp vụ bảo hiểm con người tại SVIC
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quết khi[r]

59 Đọc thêm

Bảo hiểm Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển

BẢO HIỂM VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

KÓ tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, ViÖt Nam b−íc sang mét
thêi kú ph¸t triÓn míi. Sù chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®· ®em l¹i
nhiÒu thµnh tùu kinh tÕ x· héi to lín cho ®Êt n−íc. NhiÒu lÜnh vùc kinh tÕ ®−îc
®Èy m¹nh, ®êi sèng nh©n d©n còng ngµy cµng ®−îc n©ng cao. Trong qu¸ tr×nh[r]

101 Đọc thêm

Công tác phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận long biên giai đoạn 2010 – 2013

CÔNG TÁC PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN LONG BIÊN GIAI ĐOẠN 2010 – 2013

Qua thực tế cho thấy, công tác phân bổ và sử dụng quỹ BHXH trong nhiều năm qua tại BHXH quận Long Biên còn tồn tại một số vướng mắc và khó khăn. Chính vì thế, em quyết định chọn đề tài: “Công tác phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên giai đoạn 2010 – 20[r]

42 Đọc thêm

Phân tích hệ thống kênh phân phối bóng đèn huỳnh quang compact yankon tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ đại phát

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT YANKON TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT

1.2.1 Mục tiêu chungPhân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối bóng huỳnh quang compact Yankon và đưa ra một số giải phápPhân tích thực trạng hoạt động hệ thống kênh phân phối sản phẩm bóng huỳnh quang compact Yankon của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Phát từ đó đưa ra các giải pháp nhằm[r]

94 Đọc thêm

Nghiên cứu phát triển làng nghề bánh chưng tranh khúc xã duyên hà, huyện thanh trì, TP hà nội

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ BÁNH CHƯNG TRANH KHÚC XÃ DUYÊN HÀ, HUYỆN THANH TRÌ, TP HÀ NỘI

1.2.1 Mục tiêu chung
Nghiên cứu thực trạng phát triển làng nghề sản xuất bánh chưng Tranh Khúc của xã Duyên Hà và đưa ra mốt số giải pháp nhằm phát triển làng nghề.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Khái quát hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển làng nghề sản xuất bánh chưng
Đánh giá thực trạng phát t[r]

104 Đọc thêm

Tìm hiểu về bản chất và vai trò của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư, từ đó nêu một số giải pháp chính sách để phát triển loại sản phẩm này

TÌM HIỂU VỀ BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ LIÊN KẾT ĐẦU TƯ, TỪ ĐÓ NÊU MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN LOẠI SẢN PHẨM NÀY

Lý do lựa chọn đề tài
Trong những năm 1970, bảo hiểm liên kết đầu tư đã xuất hiện trên thế giới. Tại Anh, các sản phẩm liên kết đầu tư (19871997), chiếm thị phần của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ từ 39% đến 50%. Trong năm 1998, bảo hiểm liên kết đầu tư ở Mỹ chiếm 32% của thị trường bảo hiểm nhân thọ.[r]

24 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp quản lý chi trả chế độ hưu trí ở cơ quan BHXH VN giai đoạn 20022007

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ Ở CƠ QUAN BHXH VN GIAI ĐOẠN 20022007

Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của mỗi Quốc gia, mang trong nó bản chất nhân văn sâu sắc, vì cuộc sống an lành hạnh phúc của mọi người lao động. Chính sách bảo hiểm xã hội thể hiện trình độ văn minh, tiềm lực và sức mạnh kinh tế, khả năng tổ chức và quản lý của mỗi Quốc gia. Việc tổ chức và[r]

91 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ VỀ CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRONG LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ VỀ CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRONG LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

tình huống thực tế xảy ra, chính những lao động cũng chưa chủ động hưởngcác quyền lợi của họ và yêu cầu được hưởng những quyền lợi này hoặc thựchiện không đúng bị mất các quyền lợi về chế độ thai sản. Vì những lý do trên,tác giả lựa chọn đề tài: “Chế độ thai sản trong Luật Bảo hiểm xã hội - t[r]

67 Đọc thêm

Hướng dẫn học sinh sử dụng từ nối hiệu quả trong viết luận

HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG TỪ NỐI HIỆU QUẢ TRONG VIẾT LUẬN

Hướng dẫn học sinh sử dụng từ nối hiệu quả trong viết luận Đề tài “Hướng dẫn học sinh sử dụng từ nối hiệu quả trong viết luận” tìm hiểu, nghiên cứu về thực trạng dạy viết luận ở bộ môn tiếng Anh, nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất bài viết cho học sinh. Đề tài đưa ra cái nhìn một cách tổng[r]

40 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công Ty TNHH Daiichi Life Việt Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DAIICHI LIFE VIỆT NAM

Ban giám đốc công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam và các cán bộ nhân viên công ty đã trực tiếp hướng dẫn, giúp em rất nhiều trong thời gian thực tập cũng như hoàn thành bài chuyên đề này.
Em xin trình bày khái quát nội dung của bài chuyên đề gồm 3 phần:
Chương 1. Cơ sở lý luận về hoàn thi[r]

75 Đọc thêm

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ lúa giống của công ty cổ phần giống cây trồng nghệ an

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LÚA GIỐNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN

1.2.1 Mục tiêu chung
Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng tình hình tiêu thụ lúa giống của Công ty, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ lúa giống của Công ty.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về tiêu thụ và thị trường lúa giống.
Đánh giá[r]

96 Đọc thêm

thực trạng và một số giải pháp cho thị trường chứng khoán việt nam

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Đề án Thực trạng và một số giải pháp cho thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ mang lại một cái nhìn toàn cảnh về thị trường chứng khoán cũng như thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay từ đó đưa ra các giải pháp phát triển.
Tài liệu thích hợp cho các bạn làm đề án, tiểu luận khối ngành ki[r]

22 Đọc thêm

QUY TRÌNH xây DỰNG CHIẾN lược của CÔNG TY cổ PHẦN bảo HIỂM AAA

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đang trở nên sôi động với sự tham gia của ngày càng nhiều các doanh nghiệp bảo hiểm. Đó vừa là “sân chơi” của những “đại gia” trên thị trường vừa là “sân chơi” của những doanh nghiệp trẻ mới bước chân vào thị trường. Tại đó, mỗi doanh nghiệp tự khẳng định và chiếm lĩnh t[r]

50 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Trong bối cảnh tình hình kinh tế chưa thực sự ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi chậm, lãi suất thị trường có xu hướng giảm, tăng trưởng tín dụng thấp, thu nhập của người dân chưa được cải thiện nhiều năm 2014, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 60 doanh nghiệp bảo hiểm và một chi nhánh bảo hiểm ph[r]

69 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT

mô hình hoàn thiện của “Siêu thị dịch vụ tài chính Bảo Việt”.Mô hình này chỉ có thể hoàn thiện khi tất cả các đơn vị kinh doanh củaBảo Việt, trong đó có Ngân hàng Bảo Việt, hoạt động hiệu quả và có năng lựccạnh tranh cao. Trước bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càngmạnh mẽ, tác giả đ[r]

3 Đọc thêm

Đẩy MẠNH XUẤT KHẨU gạo của VIỆT NAM THEO HƯỚNG bền VỮNG

ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

1. Thông tin chung
Tên đề tài: Đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam theo hướng bền vững
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tiến Dũng
Lớp: CQ4808.02
Khoa: Tài chính Quốc tế
Năm thứ: 4
Số năm đào tạo: 4
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận
2. Mục tiêu đề tài
Trên cơ sở đánh giá thực trạng xuất kh[r]

109 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ TRẺ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2015- 2020

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ TRẺ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2015- 2020

1. Lý do chọn đề tài
Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng quyết định sự thành công của tổ chức, góp phần quyết định tạo ra giá trị vật chất và giá trị văn hóa cho tổ chức. Vì vậy, phát huy năng lực và phẩm chất nguồn nhân lực nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người là vấn đề[r]

101 Đọc thêm

Cùng chủ đề