THỰC TRẠNG BẢO HIỂM VÀ ĐƯA RA NHỮNG GIẢI PHÁP.DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Thực trạng bảo hiểm và đưa ra những giải pháp.docx":

 BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

chậm được triển khai, hướng dẫn. Nhận thức về BHXH của người lao động thuộckhu vực kinh tế ngoài Nhà nước còn hạn chế, nhiều chủ sử dụng lao động và ngườilao động chưa có nhận thức đúng về BHXH. Chức năng kiểm tra, xử lý của cơquan BHXH đối với những vi phạm chính sách BHXH của người sử dụng lao độngcòn hạn chế, chế tài xử phạt, tính pháp chế chưa được đề cao, do đó nhiều chủ sửdụng lao động tìm cách tránh né, không thực hiện BHXH cho người lao động hoặcdây dưa chậm nộp, nợ đọng trong thời gian dài nhưng không bị xử lý.*Đối với BHXH tự nguyện: Do thu nhập của người lao động là rất khác nhau nênBHXH tự nguyện khó triển khai hơn so với BHXH bắt buộc. Vì BHXH bắt buộc cóthể thu tại cơ quan, doanh nghiệp còn bảo hiểm xã hội tự nguyện là phải thu củatừng người một. Do đó việc triển khai sẽ tốn rất nhiều chi phí. Thêm nữa, liệungười dân có ý thức được hết lợi ích của mình khi hết tuổi lao động hoặc gặp rủi rotrong cuộc sống để tích cực tham gia.Một cái khó khác là BHXH tự nguyện khácvới các loại hình bảo hiểm kinh doanh khác là nó không được phá sản. Và Nhà16Tiểu luận môn KTCC: Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải phápnước sẽ phải bảo đảm hoạt động cho quỹ BHXH tự nguyện và có thể phải hỗ trợnhững khi cần thiết.2. Luật và chính sách điều chỉnh vấn đề bảo hiểm thất nghiệp:Vấn đề bảo hiểm thất nghiệp hiện đang được điều chỉnh cơ bản bởi Nghị địnhsố 127/2008 NĐ – CP được Chính phủ ban hành ngày 12/12/2008 quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thấtnghiệp. Nghị định này:Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số
Xem thêm

35 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM AN SINH GIÁO DỤC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAIICHI LIFE VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM AN SINH GIÁO DỤC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAIICHI LIFE VIỆT NAM

1.Sự cấp thiết của đề tàiLàm cha mẹ chắc chắn ai ai cũng luôn yêu thương và mong muốn dành cho con cái những gì tốt đẹp nhất. Các bậc phụ huynh luôn phải chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ cũng như việc vui chơi, học tập của con. Lo lắng và chuẩn bị cho tương lai học tập của con là việc rất quan trọng mà các bậc phụ huynh luôn phải nghĩ tới. Và một điểm mấu chốt trong vấn đề này đó là việc chuẩn bị về mặt tài chính cho việc học tập của con, nhất là giai đoạn học Đại học. Có nhiều cách để thực hiện việc này như gửi ngân hàng, tiết kiệm, dự trữ bằng vàng hay ngoại tệ… nhưng tất cả những giải pháp đó đều mắc phải một nhược điểm là nếu như chẳng may có rủi ro nào xảy đến với cha mẹ hoặc con thì những giải pháp nêu trên sẽ rất dễ bị đổ vỡ. Điều này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đó là làm gián đoạn hay chấm dứt việc học hành của con.Từ thực tế đó, các công ty bảo hiểm nhân thọ đã cho ra đời sản phẩm An sinh giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực trên và giải quyết được những nhược điểm của các giải pháp khác. Sản phẩm này cung cấp cho bậc làm cha mẹ một giải pháp tài chính cũng như sự bảo vệ toàn diện cho con cái của họ.Nhận thức được tầm quan trọng đó, em đã tiến hành nghiên cứu về sản phẩm này và chọn đề tài “Thực trạng và một số giải pháp tăng cường công tác khai thác sản phẩm An sinh giáo dục tại công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Việt Nam” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

66 Đọc thêm

Thực trạng và môt số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại bồi thường trong bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ty bảo hiểm SHB – Vinacomin (SVIC) Hà Nội

THỰC TRẠNG VÀ MÔT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG TRONG BẢO HIỂM CON NGƯỜI PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM SHB – VINACOMIN (SVIC) HÀ NỘI

Chương 1: Lý luận chung về bảo hiểm con người phi nhân thọ và công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người phi nhân thọ
Chương 2: Thực trạng công tác giải quyết bồi thường các nghiệp vụ bảo hiểm con người tại SVIC
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quết khiếu nại các nghiệp vụ bảo hiểm con gnười phi nhân thọ

59 Đọc thêm

Bảo hiểm Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển

BẢO HIỂM VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

KÓ tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, ViÖt Nam b−íc sang mét
thêi kú ph¸t triÓn míi. Sù chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®· ®em l¹i
nhiÒu thµnh tùu kinh tÕ x· héi to lín cho ®Êt n−íc. NhiÒu lÜnh vùc kinh tÕ ®−îc
®Èy m¹nh, ®êi sèng nh©n d©n còng ngµy cµng ®−îc n©ng cao. Trong qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn ®ã, b¶o hiÓm ®· vµ ®ang chøng minh ®−îc vai trß tÝch cùc cña m×nh
®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng còng nh− víi cuéc sèng nãi
chung. §ång thêi, b¶o hiÓm còng ®· trë thµnh mét ngµnh kinh doanh giµu tiÒm
n¨ng ph¸t triÓn, thu hót rÊt nhiÒu lao ®éng.
Ngµnh b¶o hiÓm n−íc ta míi thùc sù b¾t ®Çu ph¸t triÓn tõ c¸ch ®©y
kho¶ng 10 n¨m khi thÕ ®éc quyÒn kinh doanh b¶o hiÓm ®−îc xo¸ bá theo nghÞ
®Þnh 100 CP ®−îc ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 18121993. KÓ tõ ®ã ®Õn nay,
ngµnh b¶o hiÓm ®· cã nh÷ng b−íc tiÕn ®¸ng kÓ vµ nÕu ®−îc ph¸t triÓn ®óng
h−íng, ngµnh sÏ gãp phÇn rÊt tÝch cùc vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt n−íc trong thÕ kû míi. ViÖc t×m hiÓu thùc tr¹ng t×nh h×nh kinh doanh
b¶o hiÓm ë ViÖt Nam ®Ó tõ ®ã, ®−a ra ®−îc nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn
ngµnh b¶o hiÓm trong giai ®o¹n tíi lµ rÊt cÇn thiÕt.
NhËn thøc râ tÇm quan träng ®ã, vµ víi lßng yªu thÝch m«n häc B¶o hiÓm,
em xin ®−îc chän nghiªn cøu ®Ò tµi “B¶o hiÓm ViÖt Nam thùc tr¹ng vµ gi¶i
ph¸p ph¸t triÓn” cho bµi kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh, víi néi dung:
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¶o hiÓm ë ViÖt Nam thêi gian qua
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ngµnh b¶o hiÓm ViÖt Nam
Xem thêm

101 Đọc thêm

Công tác phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận long biên giai đoạn 2010 – 2013

CÔNG TÁC PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN LONG BIÊN GIAI ĐOẠN 2010 – 2013

Qua thực tế cho thấy, công tác phân bổ và sử dụng quỹ BHXH trong nhiều năm qua tại BHXH quận Long Biên còn tồn tại một số vướng mắc và khó khăn. Chính vì thế, em quyết định chọn đề tài: “Công tác phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên giai đoạn 2010 – 2013” làm đề tài nghiên cứu của mình, nhằm đánh giá được tình hình phân bổ và sử dụng quỹ tại BHXH quận Long Biên. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân bổ và sử dụng quỹ BHXH BB tại BHXH quận Long Biên trong thời gian tới.
Xem thêm

42 Đọc thêm

Phân tích hệ thống kênh phân phối bóng đèn huỳnh quang compact yankon tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ đại phát

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT YANKON TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT

1.2.1 Mục tiêu chungPhân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối bóng huỳnh quang compact Yankon và đưa ra một số giải phápPhân tích thực trạng hoạt động hệ thống kênh phân phối sản phẩm bóng huỳnh quang compact Yankon của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Phát từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoạt thiện kênh phân phối sản phẩm bóng huỳnh quang compact Yankon tại công ty.1.2.2 Mục tiêu cụ thểHệ thống hóa cơ sở lý luận về kênh phân phối sản phẩm.Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống kênh phân phối sản phẩm bóng đèn huỳnh quang compact Yankon tại công ty.Đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn đồng thời tận dụng những lợi thế để hoàn thiện kênh phân phối của công ty về sản phẩm phẩm bóng đèn huỳnh quang compact Yankon trên khắp cả nước.
Xem thêm

94 Đọc thêm

Nghiên cứu phát triển làng nghề bánh chưng tranh khúc xã duyên hà, huyện thanh trì, TP hà nội

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ BÁNH CHƯNG TRANH KHÚC XÃ DUYÊN HÀ, HUYỆN THANH TRÌ, TP HÀ NỘI

1.2.1 Mục tiêu chung
Nghiên cứu thực trạng phát triển làng nghề sản xuất bánh chưng Tranh Khúc của xã Duyên Hà và đưa ra mốt số giải pháp nhằm phát triển làng nghề.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Khái quát hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển làng nghề sản xuất bánh chưng
Đánh giá thực trạng phát triển của làng nghề sản xuất bánh chưng Thanh Khúc xã Duyên Hà
Đánh giá những tồn tại và khó khăn mà làng nghề đang gặp phải.
Đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển làng nghề sản xuất bánh chưng ở Tranh Khúc.
Xem thêm

104 Đọc thêm

Tìm hiểu về bản chất và vai trò của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư, từ đó nêu một số giải pháp chính sách để phát triển loại sản phẩm này

TÌM HIỂU VỀ BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ LIÊN KẾT ĐẦU TƯ, TỪ ĐÓ NÊU MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN LOẠI SẢN PHẨM NÀY

Lý do lựa chọn đề tài
Trong những năm 1970, bảo hiểm liên kết đầu tư đã xuất hiện trên thế giới. Tại Anh, các sản phẩm liên kết đầu tư (19871997), chiếm thị phần của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ từ 39% đến 50%. Trong năm 1998, bảo hiểm liên kết đầu tư ở Mỹ chiếm 32% của thị trường bảo hiểm nhân thọ.
Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư (BHNTLKĐT) hiện đang rất mới mẻ ở Việt Nam nhưng đã góp phần gia tăng yếu tố đầu tư của bảo hiểm nhân thọ, giúp thị trường bảo hiểm nhân thọ mang tính cạnh tranh cao hơn so với các thị trường khác.
Trong điều kiện kinh tế hội nhập, việc các doanh nghiệp bảo hiểm như Bảo Việt Life mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình và phát triển sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư đã trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế nước ta.
Tuy nhiên, với việc đa dạng hóa các loại hình Bảo hiểm nhân thọ, bắt buộc pháp luật Việt Nam cần có những quy định cụ thể làm cơ sở nhằm tạo nên hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ nói chung và bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư nói riêng.
Bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là một lĩnh vực khá mới mẻ tại Việt Nam dẫn đến phát sinh nhiều vướng mắc. Vì vậy, chúng em lựa chọn đề tài về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư để đi sâu tìm hiểu bản chất, vai trò và đưa ra một số giải pháp góp phần phát triển sản phẩm này ở Việt Nam.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp quản lý chi trả chế độ hưu trí ở cơ quan BHXH VN giai đoạn 20022007

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ Ở CƠ QUAN BHXH VN GIAI ĐOẠN 20022007

Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của mỗi Quốc gia, mang trong nó bản chất nhân văn sâu sắc, vì cuộc sống an lành hạnh phúc của mọi người lao động. Chính sách bảo hiểm xã hội thể hiện trình độ văn minh, tiềm lực và sức mạnh kinh tế, khả năng tổ chức và quản lý của mỗi Quốc gia. Việc tổ chức và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội ( BHXH ) sẽ là động lực to lớn phát huy tiềm năng sáng tạo của người lao động trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Trong hệ thống BHXH, chế độ hưu trí đóng một vai trò rất quan trọng. Đây là chế độ bảo hiểm dài hạn, bảo hiểm tuổi già cho người tham gia. Nó chiếm phần quan trọng nhất cả về qui mô thực hiện, nội dung chuyên môn và nhu cầu tham gia của người lao động trong xã hội. ở hầu hết các Quốc gia trên thế giới đều coi trọng chế độ này và coi đó là một trong lĩnh vực có ảnh hưởng tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Chính vì thế, nó luôn được quan tâm để làm sao cho việc tổ chức, quản lý, thực hiện có hiệu quả nhất.
Ở Việt Nam, qua 46 năm thực hiện, chế độ hưu trí luôn có vị trí quan trọng đặc biệt đối với người tham gia BHXH. Chế độ hưu cùng với các chế độ BHXH khác đã góp phần rất to lớn vào việc ổn định đời sống của người lao động và gia đình họ làm cho họ yên tâm lao động sản xuât, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong thời kỳ vừa qua. Nhờ có chế độ hưu trí mà người lao động sau khi hết tuổi lao động hoặc sau một số năm công tác nhất định đã được nghỉ hưu và được nhận tiền hưu để ổn định cuộc sống..Hiện nay, khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường nhu cầu về BHXH đa dạng ngày càng tăng, số lượng người về hưu cũng ngày càng tăng thì đời sống của họ luôn luôn là mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước ta.
Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề này, cùng với quá trình thực tập tốt nghiệp tại BHXH Việt Nam , được sự đính hướng và hướng dẫn nhiệt tình của Thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Văn Định em đã chọn đề tài : “Thực trạng và giải pháp quản lý chi trả chế độ hưu trí ở cơ quan BHXH VN giai đoạn 20022007” làm chuyên đề thực tập của mình .
Mục tiêu chủ yếu của đề tài :
• Làm rõ vai trò của chế độ hưu trí trong hệ thống chế độ BHXH ,cơ sở hình thành chế độ hưu trí ,nội dung chế độ hưu trí
• Làm rõ nguyên tắc ,nội dung chi trả chế độ hưu trí trong hệ thống các chế độ
• Thực trạng công tác quản lý chi trả chế độ hưu trí tại BHXH VN giai đoạn 20022007
Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương :
• Chương I : Lý luận chung về chế độ hưu trí trong hệ thống chế độ Bảo hiểm xã hội,và Quản lý chi trả chế độ hưu trí
• Chương II: Thực trạng quản lý chi trả chế độ hưu trí tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn (20022007)
• Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý chi trả chế độ hưu trí tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời gian tới.
Mặc dù em đã cố gắng rất nhiều trong quá trình thu thập tài liệu để hoàn thiện chuyên đề nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót . Em rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của Thầy cô bộ môn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

91 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ VỀ CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRONG LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ VỀ CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRONG LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

tình huống thực tế xảy ra, chính những lao động cũng chưa chủ động hưởngcác quyền lợi của họ và yêu cầu được hưởng những quyền lợi này hoặc thựchiện không đúng bị mất các quyền lợi về chế độ thai sản. Vì những lý do trên,tác giả lựa chọn đề tài: “Chế độ thai sản trong Luật Bảo hiểm xã hội - thựctrạng áp dụng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành” làm đề tài khoá luậntốt nghiệp với mong muốn được tìm hiểu, đóng góp một số ý kiến, quan điểmtrong lĩnh vực này.2. Mục tiêu nghiên cứuViệc nghiên cứu đề tài: “Chế độ thai sản trong Luật Bảo hiểm xã hộithực trạng áp dụng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành” nhằm mục tiêu:- Tìm hiểu, phân tích những quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội vềchế độ thai sản hiện nay;- Nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật về chế độ thai sản hiện nay,tác giả sẽ liên hệ thực tiễn áp dụng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;- Nhận xét, đánh giá và gợi ý một số giải pháp để hoàn thiện việc ápdụng các quy định về chế độ thai sản tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu3.1. Phương pháp nghiên cứuĐể làm sáng tỏ nội dung đề tài nghiên cứu, trong khóa luận này tác giảđã sử dụng các phương pháp khoa học cụ thể như phương pháp phân tích,14phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp tiếp cận thực tế,phương pháp thu thập thông tin và phương pháp logic. Ngoài ra, khóa luậntham khảo các tư liệu thực tiễn và lấy ý kiến của các nhà chuyên môn, kết hợpvới đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về chế độ thai sản tại đơn vị thực tậpđể hoàn khóa luận có chất lượng.
Xem thêm

67 Đọc thêm

Hướng dẫn học sinh sử dụng từ nối hiệu quả trong viết luận

HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG TỪ NỐI HIỆU QUẢ TRONG VIẾT LUẬN

Hướng dẫn học sinh sử dụng từ nối hiệu quả trong viết luận Đề tài “Hướng dẫn học sinh sử dụng từ nối hiệu quả trong viết luận” tìm hiểu, nghiên cứu về thực trạng dạy viết luận ở bộ môn tiếng Anh, nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất bài viết cho học sinh. Đề tài đưa ra cái nhìn một cách tổng quan về các giải pháp cơ bản để giải quyết những nguyên nhân thực trạng của việc viết luận. Đề tài tập trung chỉ ra các giải pháp cần thiết, vận dụng những “tiềm năng” sẵn có ở cả học sinh và giáo viên để giúp cho học sinh ngày càng trở nên hứng thú, tự tin khi viết luận.
Xem thêm

40 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công Ty TNHH Daiichi Life Việt Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DAIICHI LIFE VIỆT NAM

Ban giám đốc công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam và các cán bộ nhân viên công ty đã trực tiếp hướng dẫn, giúp em rất nhiều trong thời gian thực tập cũng như hoàn thành bài chuyên đề này.
Em xin trình bày khái quát nội dung của bài chuyên đề gồm 3 phần:
Chương 1. Cơ sở lý luận về hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng.
Chương 2: Thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại Daiichi Life Việt Nam.
Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của Daiichi Life Việt Nam.
Xem thêm

75 Đọc thêm

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ lúa giống của công ty cổ phần giống cây trồng nghệ an

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LÚA GIỐNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN

1.2.1 Mục tiêu chung
Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng tình hình tiêu thụ lúa giống của Công ty, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ lúa giống của Công ty.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về tiêu thụ và thị trường lúa giống.
Đánh giá đúng thực trạng tình hình tiêu thụ lúa giống của Công ty.
Định hướng và giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ lúa giống của Công ty.

96 Đọc thêm

thực trạng và một số giải pháp cho thị trường chứng khoán việt nam

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Đề án Thực trạng và một số giải pháp cho thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ mang lại một cái nhìn toàn cảnh về thị trường chứng khoán cũng như thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay từ đó đưa ra các giải pháp phát triển.
Tài liệu thích hợp cho các bạn làm đề án, tiểu luận khối ngành kinh tế- tài chính.
Giá bán 2.000 đ rẻ hơn giá photo ở tiệm, tài liệu file world tiện dụng cho bạn có thể copy paste lại vào bài của mình.

22 Đọc thêm

QUY TRÌNH xây DỰNG CHIẾN lược của CÔNG TY cổ PHẦN bảo HIỂM AAA

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đang trở nên sôi động với sự tham gia của ngày càng nhiều các doanh nghiệp bảo hiểm. Đó vừa là “sân chơi” của những “đại gia” trên thị trường vừa là “sân chơi” của những doanh nghiệp trẻ mới bước chân vào thị trường. Tại đó, mỗi doanh nghiệp tự khẳng định và chiếm lĩnh thị trường bằng những thế mạnh riêng của mình. Thành lập từ năm 2005, là một doanh nghiệp bảo hiểm nôn trẻ trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và cho đến nay công ty đã trở thành công ty bảo hiểm có chỗ đứng trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, Công ty Cổ phần Bảo Hiểm AAA với thông điệp “Quyền được an tâm” mong muốn mang lại sự An tâm cho khách hàng – nhân viên – cổ đông của công ty và Lợi ích cho cộng đồng xã hội. Sau gần 10 năm hoạt động trên thị trường, những kết quả mà Công ty cổ phần bảo hiểm AAA đạt được đã chứng minh và thể hiện năng lực và tiềm năng phát triển của công ty.
Bảo hiểm AAA khao khát trở thành định chế tài chính năng động bậc nhất trong ngành bảo hiểm nói riêng và ngành dich vụ tài chính nói chung. Với sứ mạng “hành động nhằm mang lại ý nghĩa cao đẹp nhất cho từ “bảo hiểm” tại Việt Nam”, AAA nỗ lực mang lại cho bạn quyền được an tâm về cuộc sống và bảo đảm cho tương lai.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: cơ sở lý luận
Chương 2: phân tích và đánh giá thực trạng công ty cổ phần bảo hiểm AAA
Chương 3: phân tích, lựa chọn chiến lược và giải pháp
Xem thêm

50 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Trong bối cảnh tình hình kinh tế chưa thực sự ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi chậm, lãi suất thị trường có xu hướng giảm, tăng trưởng tín dụng thấp, thu nhập của người dân chưa được cải thiện nhiều năm 2014, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 60 doanh nghiệp bảo hiểm và một chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài hoạt động. Trong đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm. tổng doanh thu toàn thị trường (bao gồm cả doanh thu đầu tư) chiếm 2,44% GDP, đang là một thành quả “đáng kể” cho sự mở rộng và phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam.
Để theo kịp các doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế, cạnh tranh với các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt là với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, nó mở ra những cơ hội và không kém phần thách thức cho các doanh nghiệp. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt nam. Sau hơn 20 năm họat động, Bảo Minh đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường bảo hiểm Việt Namvới mức tăng trưởng tốt và gia tăng thị phần. Đứng trước những sự kiện và những biến động liên tục của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế, Bảo Minh phải có những thay đổi trong chính sách kinh doanh phù hợp với thực tế để tăng trưởng và phát triển bền vững. Hiện nay, Bảo Minh là một trong những doanh nghiệp đứng đầu, có vai trò quan trọng của ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Sự phát triển bền vững của Bảo Minh là mong muốn của Đảng, Nhà nước, của tất cả nhân viên Bảo Minh. Chúng tôi mong muốn có thể xây dựng một chiến lược xác định mục tiêu kinh doanh, định hướng phát triển phù hợp cho Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.
Do đó, chúng em chọn đề tài “ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY”.
Đề tài gồm 3 phần:
Phần 1: Cơ sở lý luận hoạch định chiến lược
Phần2: Thực trạng kinh doanh bảo hiểm của công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh
Phần 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh
Xem thêm

69 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT

mô hình hoàn thiện của “Siêu thị dịch vụ tài chính Bảo Việt”.Mô hình này chỉ có thể hoàn thiện khi tất cả các đơn vị kinh doanh củaBảo Việt, trong đó có Ngân hàng Bảo Việt, hoạt động hiệu quả và có năng lựccạnh tranh cao. Trước bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càngmạnh mẽ, tác giả đã lựa chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngânhàng thương mại cổ phần Bảo Việt”. Trong thực tế đã có nhiều luận văn và luậnán viết về đề tài “nâng cao năng lực cạnh tranh” cho một ngân hàng cụ thể nàođó. Cách tiếp cận phổ biến của những công trình khoa học này là đi vào phân tíchnhững chỉ tiêu hoạt động của ngân hàng rồi tìm ra những giải pháp cải thiện cácchỉ tiêu đó.Trong luận văn này, với mong muốn giúp Ngân hàng Bảo Việt có cáchnhìn tổng thể hơn về năng lực cạnh tranh và giải pháp nâng cao năng lực cạnhtranh, tác giả sẽ tiếp cận theo một cách khác. Cách tiếp cận của tác giả đối với đềtài này dựa trên mô hình về “chuỗi giá trị” của Michael Porter - vị giáo sư nổitiếng được coi là “cha đẻ của chiến lược cạnh tranh”. Mô hình này chỉ ra tất cảnhững nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến việc thực hiện mục tiêu cuốicùng là cung cấp giá trị cho khách hàng. Giá trị cung cấp cho khách hàng cànglớn thì doanh nghiệp càng được khách hàng ưa chuộng. Đây là tiền đề cho việcnâng cao năng lực cạnh tranh. Do đó, để có những giải pháp nâng cao năng lựccạnh tranh, trước hết doanh nghiệp cần xác định thực trạng năng lực cạnh tranhcủa mình. Tiếp theo, doanh nghiệp cần phân tích thực trạng của những nhân tốnêu trên đã ảnh hưởng như thế nào đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đểtừ đó đưa ra các giải pháp cải thiện những nhân tố này theo hướng tác động cólợi tới năng lực cạnh tranh.2. Mục đích nghiên cứu của đề tàiNghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnhtranh của NHTM, kinh nghiệm thực tiễn của Trung Quốc trong việc nâng caonăng lực cạnh tranh của NHTM.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đẩy MẠNH XUẤT KHẨU gạo của VIỆT NAM THEO HƯỚNG bền VỮNG

ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

1. Thông tin chung
Tên đề tài: Đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam theo hướng bền vững
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tiến Dũng
Lớp: CQ4808.02
Khoa: Tài chính Quốc tế
Năm thứ: 4
Số năm đào tạo: 4
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận
2. Mục tiêu đề tài
Trên cơ sở đánh giá thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian qua để đưa ra định hướng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của Việt Nam theo hướng bền vững trong thời gian tới. Đề tài đặt ra 3 nhiệm vụ nghiên cứu sau:
• Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về xuất khẩu gạo theo hướng bền vững
• Phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian qua.
• Đề xuất một số định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của Việt Nam theo hướng bền vững trong thời gian tới.
3. Tính mới và sáng tạo
Tại Việt Nam, vấn đề xuất khẩu gạo theo hướng bền vững trước đây ít được chú ý nên hiện nay rất cần được nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phù hợp. Đề tài “Đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam theo hướng bền vững” đã khái quát được những vấn đề về tổng quan của hoạt động xuất khẩu và xuất khẩu theo hướng bền vững. Qua đó, đề tài đánh giá khá toàn diện thực trạng hoạt động xuất khẩu gạo về các mặt kim ngạch, chất lượng, thị trường xuất khẩu và các kênh phân phối, đánh giá xác đáng thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam theo hướng bền vững. Từ đó, đề tài đưa ra 3 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam theo hướng bền vững. Đề tài có tính mới mẻ về mặt lý luận và tính cấp thiết về mặt thực tiễn.
Xem thêm

109 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ TRẺ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2015- 2020

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ TRẺ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2015- 2020

1. Lý do chọn đề tài
Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng quyết định sự thành công của tổ chức, góp phần quyết định tạo ra giá trị vật chất và giá trị văn hóa cho tổ chức. Vì vậy, phát huy năng lực và phẩm chất nguồn nhân lực nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người là vấn đề then chốt để đạt được mục tiêu của tổ chức ở từng giai đoạn nhất định.
Xác định tầm quan trọng của nguồn nhân lực, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng đến công tác nâng cao năng lực cán bộ nói chung và cán bộ trẻ nói riêng.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X đã khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước nhằm nâng cao năng lực cán bộ trong giai đoạn hiện nay và lâu dài.
Chính phủ đặt ra mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao kiến thức, năng lực quản lý điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Trong Chiến lược phát triển thanh niên của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020 cũng đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cán bộ, trong đó đưa ra các giải pháp về đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thanh niên, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức cho thanh niên.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Bộ LĐTB&XH) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp), an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trong phạm vi cả nước.
Mục tiêu tổng quát của lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đến năm 2020 về cơ bản đạt được sự phát triển bền vững các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, khu vực; góp phần tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội, quốc phòng an ninh.
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, một điều kiện tiên quyết mang tính quyết định là xây dựng đội ngũ công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) có đủ năng lực và đủ tầm để thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, vấn đề nâng cao năng lực là vấn đề hết sức cấp bách và đòi hỏi cần thiết khách quan của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới và khu vực.
Công tác nâng cao năng lực cán bộ trẻ của ngành cần phải tăng cường để khắc phục một số hạn chế như:
Năng lực cán bộ trẻ vẫn chưa đáp ứng tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Thực hiện công việc còn thụ động, chưa chủ động, tích cực trong thực hiện công việc. Một số kỹ năng làm việc còn hạn chế so với yêu cầu đặt ra của công việc.
Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Cán bộ, tham gia vào các khoá đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu là do yêu cầu duy trì hay chuyển ngạch chứ không phải với mục đích nâng cao trình độ và năng lực.
Công tác tuyển dụng, sử dụng và đánh giá, quy hoạch đối với cán bộ trẻ vẫn còn tồn tại những bất cập.
Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả chọn Đề tài “Một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động- Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015- 2020” nhằm đánh giá thực trạng năng lực công tác của cán bộ trẻ hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ trẻ nhằm đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị của Ngành giai đoạn 2015- 2020.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Vấn đề nâng cao năng lực cán bộ nói chung và cán bộ trẻ nói riêng là một chủ đề được quan tâm trong những năm gần đây, vì vậy có rất nhiều tác giả đề cập đến vấn đề này như:
TS. Nguyễn Ngọc Vân, Phó Vụ trưởng Vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ, Tạp chí tổ chức nhà nước đã có bài viết “trao đổi về đào tạo công chức” trong đó đặt ra những vấn đề trong công tác đào tạo công chức nhằm nâng cao năng lực của công chức ở cơ quan hành chính.
Tạp chí hoạt động Khoa học Công nghệ số 7/2009 có bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Khoa học Công nghệ theo nhu cầu công việc - thực tiễn và kinh nghiệm” đưa ra những giải pháp cụ thể đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Khoa học và công nghệ.
Lại Đức Vượng, Học viện hành hành chính, Luận án Tiến sỹ quản lý hành chính, “Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính trong giai đoạn hiện nay”.
Các công trình nghiên cứu về nguồn nhân lực trẻ và chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ như: Phạm Bằng (1999) “Tình hình thanh niên thế kỷ 20, những sự kiện quan trọng nhất”, đề tài cấp Bộ; Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam (2001), “Tình hình thanh niên Việt Nam”; Đặng Vũ Cảnh Linh (2003), “Vị thanh niên và chính sách đối với vị thanh niên”, NXB Lao động xã hội; Nguyễn Hữu Dũng (2003), “Sử dụng hiệu quả nguồn lực con người ở Việt Nam”, NXB Lao động xã hội….Những nghiên cứu này đã tập trung phân tích về các hoạt động thực tiễn của thanh niên trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xác định vị trí, vai trò của họ với tư cách là nguồn nhân lực bổ sung và thay thế, là lực lượng nòng cốt trong lực lượng lao động của đất nước. Bên cạnh đó, các chính sách thanh niên, chính sách phát triển nguồn nhân lực cũng được đề cập trong đó nhấn mạnh tới vai trò của các chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, chính sách lao động việc làm, chính sách phúc lợi,…
Trong Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt Hội LHPN xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012 – 2016 của Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã xác định các mục tiêu nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường, thị trấn nhằm chuẩn hoá cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo của Hội tại cơ sở, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn chức danh Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn.
Tại Hội thảo nâng cao năng lực cán bộ nữ ngành Công Thương giai đoạn 2015 – 2020, bên cạnh những cập nhật thông tin về bình đẳng giới, cũng như những kinh nghiệm về công tác phụ nữ của một số nước trên thế giới, còn có những chia sẻ về thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ của một số đơn vị trong Bộ Công Thương.
Ngoài ra, còn có rất nhiều hội thảo bàn về vấn đề nâng cao năng lực cán bộ, công chức.
Các bài báo, công trình nghiên cứu, hội thảo trên đã đưa ra được những đánh giá chung về thực trạng năng lực cán bộ trong các cơ quan hành chính hiện nay ở nước ta, phân tích những khó khăn, bất cập và một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ như: giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, giả pháp trong công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ,.... Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cụ thể về nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn 2015- 2020.
Vì vậy, nghiên cứu mà tác giả đưa ra đảm bảo được tính mới và tính khả thi khi áp dụng thực tiễn tại Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.
3. Mục tiêu nghiên cứu
3.1. Mục tiêu chung
Đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động- Thương binh và xã hội giai đoạn 2015- 2020.
3.2. Mục tiêu cụ thể
- Làm rõ cơ sở lý luận về năng lực cán bộ, đặc biệt là năng lực cán bộ trẻ.
- Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cán bộ trẻ của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội.
- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cán bộ trẻ của của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nội dung: Tác giả tập trung nghiên cứu về thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động- Thương binh và Xã hội.
- Phạm vi thời gian:
Nghiên cứu thực trạng: giai đoạn 2010- 2014
Đề xuất giải pháp: giai đoạn 2015- 2020
- Phạm vi không gian: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
5. Mẫu khảo sát
Tổng số mẫu khảo sát 265 mẫu, trong đó:
- Cán bộ trẻ của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: 245 người, thông qua hình thức phát phiếu hỏi.
- Nhóm lãnh đạo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: 20 người thông qua hình thức phỏng vấn sâu.
6. Câu hỏi nghiên cứu
- Năng lực cán bộ trẻ ngành LĐTB& XH như thế nào?
- Giải pháp nào để nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành LĐTB& XH giai đoạn 2015- 2020?
7. Giả thuyết nghiên cứu
Nhìn chung, cán bộ trẻ của ngành được đào tạo tương đối cơ bản, đáp ứng khá tốt yêu cầu công việc, năng lực chuyên môn tương đối tốt,.., tuy nhiên cũng còn một số những hạn chế nhất định như: chưa phát huy hết phát huy được năng lực cán bộ, chưa đề cao tính tự chủ trong công việc, hạn chế về ngoại ngữ...
Một số giải pháp để nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động- Thương binh và xã hội giai đoạn 2015- 2020 như: giải pháp về hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong công tác cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, sử dụng cán bộ trẻ, có chính sách thu hút và đãi ngộ đối với cán bộ trẻ có năng lực.
8. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tiến hành nghiên cứu một số tài liệu về năng lực cán bộ trẻ nói chung và của ngành LĐTB& XH nói riêng.
- Phương pháp phân tích, thống kê: Dựa trên các số liệu phân tích, thống kê, đưa ra các nhận định và đánh giá về thực trạng năng lực cán bộ trẻ của ngành LĐTB& XH.
- Phương pháp điều tra xã hội học: Tác giả tiến hành phát phiếu điều tra cho cán bộ trẻ của Bộ LĐTB&XH. Dung lượng mẫu khảo sát: 245 mẫu.
- Phương pháp phỏng vấn sâu: Tác giả tiến hành phỏng vấn sâu đối với lãnh đạo đơn vị, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của một số đơn vị thuộc Bộ. Số lượng người tiến hành phỏng vấn sâu là: 20 người.

9. Kết cấu của Luận văn
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn có kết cấu như sau:
Chương 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản
Chương 2. Thực trạng năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động- Thương binh và Xã hội
Chương 3. Một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động- Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015- 2020
Xem thêm

101 Đọc thêm