QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN NÀY.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Quan điểm toàn diện với việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ...":

Mục tiêu và các quan điểm cơ bản về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

MỤC TIÊU VÀ CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Mục tiêu và các quan điểm cơ bản về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

17 Đọc thêm

Lý luận giá trị thặng dư của các mác trong thời đại hiện nay sự vận dụng lý luận này trong phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của đảng ta

LÝ LUẬN GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA CÁC MÁC TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN NÀY TRONG PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN, CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG TA

Kể từ khi học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác ra đời đến nay, thế giới đã trải qua những biến đổi sâu sắc. Rất nhiều sự kiện đã khẳng định tính đúng đắn của những kết luận rút ra từ học thuyết giá trị thặng dư như: những cuộc “khủng hoảng giẫy chết” của Chủ nghĩa tư bản thế giới đầu thế kỷ XX;[r]

15 Đọc thêm

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghia

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHIA

Lời mở đầu
Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI đã được thực hiện hơn 20 năm. Hơn 20 năm qua thế giới và đất nước đã có rất nhiều biến đổi phức tạp, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, công cuộc[r]

37 Đọc thêm

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên. Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại Đại hội VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996) , Đại hội IX (4-2001). Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là tha[r]

1 Đọc thêm

tiểu luận cao học đã sửa lịch sử học thuyết kinh tế thời kỳ quá độ trình bày lý luận của lê nin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội quá trình nhận thức và vận dụng lý luận này trong việc lựa chọn con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội

TIỂU LUẬN CAO HỌC ĐÃ SỬA LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRÌNH BÀY LÝ LUẬN CỦA LÊ NIN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG LÝ LUẬN NÀY TRONG VIỆC LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

C.Mác và Ph.Ăngghen cũng dự báo trên những nét lớn về những đặc trưng cơ bản của xã hội mới, đó là: có lực lượng sản xuất xã hội cao, chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất được xác lập, chế độ người bóc người bị thủ tiêu, sản xuất nhằm thỏa mãn nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội , nền sản xu[r]

22 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội SAU ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI SAU ĐẠI HỌC

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tin[r]

48 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU TÁC ĐỘNG CỦA QUYÉT SÁCH CHÍNH TRỊ, QUẢN LÝ NHÀ NỪỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TÉ XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU TÁC ĐỘNG CỦA QUYÉT SÁCH CHÍNH TRỊ, QUẢN LÝ NHÀ NỪỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TÉ XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN

PHẦN MỞ ĐÀU:
1. Lý do chọn đề tài:
Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại trong hon 85 năm qua,[r]

40 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập chính trị (liên thông)

TÀI LIỆU ÔN TẬP CHÍNH TRỊ (LIÊN THÔNG)

Phần Triết 1
Câu 1: Hình thái kinh tế xã hội là gì? Tại sao nói: sự p.triển của hình thái KT Xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên? 1
Câu 2: Vai trò quyết định của LLSX đối với QHSX đc thể hiện như thế nào? Liên hệ với việc phát triển LLSX của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? 2
Câu 3: Sự tđộng tr[r]

28 Đọc thêm

Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất, trình độ của lực lượng sản xuất, liên hệ với Việt Nam.

QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP GIỮA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TÍNH CHẤT, TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM.

Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất luôn luôn là yêu cầu tất yếu đặt ra cho mọi chế độ xã hội. Đối với nước ta do điểm xuất phát định hướng lên chủ nghĩa xã hội còn thấp cả về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất dovậy việc xây dựng từng bư[r]

26 Đọc thêm

Giáo trình quản lý kinh tế

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ KINH TẾ

BÀI 1
VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
1. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
Cở sở khoa học của việc xác lập vai trò của nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị tr[r]

84 Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và[r]

46 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Hiện nay cả trong lý luận cũng như trong thực tiễn, đều tương đối thống nhất, thể chế kinh tế là một bộ phận cấu thành của thể chế xã hội, được đặt trong mối quan hệ tổng thể cùng các thể chế khác như: thể chế chính trị, thể chế văn hoá, thể chế tôn giáo...
Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã[r]

24 Đọc thêm

LUẬN văn THẠC sĩ tái cơ cấu NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH THANH hóa HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA HIỆN NAY

Công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước theo hướng phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở nước ta đã và đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết. Chính vì vậy, để đáp ứng những đòi hỏi nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh[r]

95 Đọc thêm

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Việt nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) và theo lý luận của Lenin về nền kinh tế trong thời kỳ quá độ vận dụng vào kinh tế, có phải nó ý nghĩa là chế độ hiện nay có những mảnh của cả chủ nghĩa tư bản (CNTB) lẫn CNXH không? Bất cứ ai cũng thừa nhận là có, song cũng không phải[r]

31 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC, CƠ CẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TIỂU LUẬN CAO HỌC, CƠ CẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

II. NỘI DUNG
1. Tính tất yếu khách quan của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Thành phần kinh tế là bộ phận cấu thành nền kinh tế quốc dân thống nhất hay kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất do tính chất và trình độ[r]

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI” CỦA CHLB ĐỨC

TIỂU LUẬN “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI” CỦA CHLB ĐỨC

LỜI MỞ ĐẦUTừ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, việc nghiên cứu học thuyết kinh tế trở nên rất cần thiết không những đối với các nhà quản lý kinh tế nói riêng, mà còn cần thiết cho những động nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường. Nhìn lại lịch[r]

40 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CAO HỌC CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Cách mạng Tháng Tám thành công, Bộ máy nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN)) được thiết lập. Sau 65 năm xây dung, củng cố và phát triển, Bộ máy nhà nước ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong sự ngh[r]

30 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC VAI TRÒ LỊCH SỬ VÀ XU THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI

TIỂU LUẬN CAO HỌC VAI TRÒ LỊCH SỬ VÀ XU THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI

1.Tính cấp thiết của đề tài
Nhìn chung lịch sử xã hội toàn nhân loại đã phát triển qua nhiều giai đoạn kế tiếp nhau và tương ứng mỗi giai đoạn là hình thái kinh tế xã hội nhất định. Cho đến nay, lịch sử nhân loại đã trải qua 4 hình thái kinh tế xã hội : cộng sản nguyên thủy,chiếm hữu nô lệ, phong ki[r]

28 Đọc thêm

KINH TẾ THỊ TRƯỜNGĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

KINH TẾ THỊ TRƯỜNGĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Khái niệm nền kinh tế thị trường: Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế tự docạnh tranh. Doanh nghiệp muốn đứng vững được trênthị trường phải luôn đổi mới về sản phẩm,tổ chức quản lý. Do vậy, nó luôn tạo ra lực lượng sản xuấtcho xã hội, tạo ra sự dư thừa hàng hóa[r]

44 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xã

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÃ

Cung cấp điện là một vấn đề rất quan trọng trong việc phát triển nền
kinh tế và nâng cao trình độ dân trí. Hiện nay nền kinh tế nước ta đang phát triển rất mạnh mẽ. Trong đó, công nghiệp luôn là khách hàng tiêu thụ điện năng lớn nhất. Nước ta đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu t[r]

36 Đọc thêm