KHAO SAT NHOM LENH XAY DUNG VA RUT GON MO HINH (36).DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Khao sat nhom lenh Xay dung va rut gon mo hinh (36).doc":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI

phi tai chinh trong narn, tnrong hop chenh lech ty gia dua vao chi phi lam cho ke't qua kinh doanh cilacong ty bi 16 thi phan b6 mot phan chenh lech ty gia cho narn sau d~ Cong ty khong bi 16 nhirng rmrchach roan va o chi phi trong narn it nhat cling bang chenh lech ty gia cua s6 dir ngoai t~ dai ha n phai tnltrong narn do. S6 chenh lech ty gia con lai se diroc theo d6i va tiep tuc phan b6 vao chi phi cho cac na msau nhung t6i da khong qua 5 narn.Truong hop chenh lech giarn thl ducc hach toan vao thu nhap tai chinh.6+ Chenh lech ty gia h6i doai do danh gia lai cudi narn tai chinh cua cac khoan muc tien t~ c6 g6c ngoa it~ va chenh lech ty gia h6i doai da thuc hien trong giai dean dfiu nr xay dung co ban (giai doa n tnrochoat dong) duoc phan anh Iuy ke' tren bang can d6i ke' toano Khi ke't thiic qua trinh dfiu nr xay dung ,toan bQ chenh lech ty gia h6i doai thuc te' phat sinh trong sinh trong trong giai doan dfiu tu xay dung (l6hoac lai ty gia h6i doai) khong tinh vao tri gia TSCD ma diroc phan b6 dfin vao chi phi tai chinh hoacthu nhap tai chinh cua doanh nghiep, thoi gian phan b6 khong qua 5 narn k~ nr khi cong trmh dua vaohoat dong. 'Viec ghi nhan chenh lech ty gia h6i doai tuan thu chuan rmrc ke' toan sO' 10 " Anh huang ciiaviec thay d6i ty gia h6i doai" ban hanh kern theo quyet dinh s6 165/2002/QD.BTCngay 3111212002 ciiaBQ tnrdng BQ tai chinh va thong nr sO'201120091TT.BTC ngay 15110/2009 cua BQ tnrong BQ tai chinh v6huang dfin xli' 19 cac khoan chenh lech ty gia trong doanh nghiep.- Nguyen tic ghi nhan lei nhuan chua phan phdi:LQi nhuan sau thue' chua phan phdi phan anh tren bang can d6i ke' toan la s6lQi nhua n tu heat dongSXKD da trir di chi phi thue TNDN hien hanh va cac khoan di6u chinh do ap dung h6i t6 thay d6i chinhsach ke' toan va di6u chinh h6i to' sai s6t trong ye'u cua cac narn tnrdc.11. Nguyen tdc va phlidng phtip ghi nhiin doanh thu- Doanh thu ban hang: Viec gill nhan doanh thu ban san phim, hang hoa cua Cong ty thuc hien tho a mand6ng thoi eel narn di6u kien quy dinh trong chudn muc ke' toan sO' 14 " Doanh thu va thu nhap khac" ban
Xem thêm

31 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG THỌ VINH, 223 TRANG

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG THỌ VINH, 223 TRANG

gay ra.2.4. Quan 19 mOi truang xay dgnga. Nha thou thi cOng xay dung pith thkrc hien cac bien phap darn bao ve mOitruong cho ngtrai lao dOng ten cOng throng va bao ve mOi truong xung quanh, baogam co Men phap ch6ng bui, ch6ng an, xir 19 ph6 thai va thu don hien truong. D6ivth nhitng cOng trinh xay dung trong khu vac d6 thi thi can phai thkrc hien cac bienphap bao che, thu don ph6 thai duo d6n nth quy dinh.b. Trong qua trinh van chuydn vat lieu xay climg, ph6 thai phai c6 bien phapche than dam bao an toan, ve sinh mOi truong.c. Nha thou thi cling xay dung, chu dau tu phai c6 trach nhiem kidm tragiam sat viec time hien bao ve mOi truong xay dung, clang thoi chiu skr kidm tragiam sat dm co quan quail 11 nha nu& ye mOi truong. Trutmg hop nha thou thicling fly dung khOng tuan thin cac quy dinh vd bao ve mOi twang thi chir dau tu,co quan quan 12 nha nu6c vd mOi tieing c6 quydn dinh chi thi cOng fly dung vayeu cau nha than thkrc hien thing bien phap bao ye mOi truong.d. Ngued de xay ra cac hanh vi lam ton hai d6n mOi truong trong qua trinhthi cOng xay dung cOng trinh phai chiu trach nhiem truck phap ludt va bed thuongthiet hai do loi cira minh gay ra..2.5. Quan ly rui roTrong qua trinh time hien du an can quan 19 tot cac rid ro c6 thd xay ra:a. Sau khi ti6n hanh phan tich dO nhay, buck tidp theo la danh gia cac rui rolam giam d6n =lc tai thidu cac rui ro nay.du an va xem xet cac bien phapKhOng thd va kh6ng can thi6t phai xac dinh va xem xet ti mi tat ca cac rai ro c6thd xay ra lien quan d6n dg an. Tuy nhien, cac rai ro c6 cac hau qua kinh t6 loncan phai dime xac dinh bang each sir dung k6t qua phan tich dO nhay.b. Can dac biet chi" 9 den cac nhan t6 hoac ski kien c6 the c6 tac dOngnghiem trong d6n qua trinh thirc hien dir an hoac lam giam ddng kd tinh kha thikinh t6 cua du an. Trong tinh hu5ng nay, ca twang hop co ban EIRR va cac chi s6dO nhay deu la Mich hop. MOt s6 loaf rid ro cep the hay xay ra d6i v6i mat s6 dkr
Xem thêm

223 Đọc thêm

287 PT NÔNG NGHIỆP VÀ NTM 2016 2020

287 PT NÔNG NGHIỆP VÀ NTM 2016 2020

53. T~p trung huy dQng cac nguBn IlfC cho dAu to' phat tri~n nong nghi~p- nong then; xay dlfng cac CO'ch~, chinh sach dil manh d~ tao dQt pha trongsan xu~t nong nghi~pa) Xay dung va trien khai thuc hien co chi, chinh sach cho phat tridn nangnghiep va xay dung nang than moi:- TiSp tuc xay dung ca che, chinh sach h6 tro mo hinh phat trien san xu~tthuoc Chuang trinh xay dung nong then moi bang hinh thirc h6 tro l§j su~t vonvay; co chS chinh sach xay dung huyen nong thon moi.- Thirc hien co hieu qua cac co che, chinh sach cua Trung irong va diaphuong da ban hanh vS nong nghiep, nong thon; thirong xuyen danh gia chinhsach, khao sat thvc tS d~ n~m b~t vu6ng m~c, kho khan va b~t c~p clla cac chinhsach d~ kip thai sua d6i, b6 sung d6i v6i nhfrng chinh sach cua tinh ban hanh, kiSnnghi v6i Chinh phu va cac bchinh sach cua Trung uang ban hanh phu hgp v6i thvc tS va hi~u qua han, nghiencuu xay dvng va ban hanh chinh sach m6i cua tinh du m~nh d~ t~o dme khuySn khich phM tri~n san xu~t, thu hut doanh nghi~p d~u tu, chuy~n giaokhoa hQc va cong ngh~, phat tri~n lien kSt san xu~t, ...b) Tang cU'ong adu tu, uu tien b6 tri v6n ngan sach cho nang nghi¢p va thuhut cac ngu6n hrc khac ddu tu vao nang nghi¢p, nang than:- V~n dVng co hi~u qua cac ca chS, c~inh _sach c~a Trung uang d~ xay dvngcac chuang trinh, dv an nham tranh thu nguon ho trg dau tu tu Trung uang; trU tienb6 tri v6n ngan sach cho d~u tu phat tri~n nong nghi~p - nong thon; quan tam phattri~n kSt c~u h~ t~ng nong nghi~p, nong thon, tang cuang nang Ivc phong ch6ng,giam nh~ thien tai va thich ung v6i biSn d6i khi h~u, trQng tam Ia:+ VS tu6i: Vu tien d~u tu m6i, cai t~o nang c~p cac cong trinh thuy Igi d~u
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAPKinh giiri:CAC CO DONG, HOI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOCCONG TY CO PHAN XAY Dl/NG VA GIAO TH6NG BINH DUONGChung toi da kiem toan Bao cao tai chinh kem theo ciia Cong ty co phan xay dung va giao thong Binh Duong,duprc lap ngay 10 thang 02 nam 2015, tu trang 06 den trang 37, bao gom Bang can doi ke toan tai ngay 31 thang12 nam 2014, Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh, Bao cao luu chuyen tien te cho nam tai chinh ket thuccung ngay va Ban thuyet minh Bao cao tai chinh.Trach nhiem ciia Ban Tong Giam docBan Tong Giam doc Cong ty chiu trach nhiem ve viec lap va trinh bay trung thuc va hpp ly Bao cao tai chinhcua Cong ty theo cac chuan muc ke toan, Che dp ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly colien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh va chiu trach nhiem ve kiem soat npi bp ma Ban TongGiam doc xac dinh la can thiet de dam bao cho viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh khong co sai sot trpngyeu do gian Ian hoac nham Ian.Trach nhiem ciia Kiem toan vienTrach nhiem cua chung toi la dua ra y kien ve Bao cao tai chinh dua tren ket qua cua cupc kiem toan. Chung toida tien hanh kiem toan theo cac chuan muc kiem toan Viet Nam. Cac chuan muc nay yeu can chiing toi tuan thuchuan muc va cac quy djnh ve dao due nghe nghiep, lap ke hoach va thuc hien cupc kiem toan de dat dup'c sirdam bao hpp ly ve viec lieu Bao cao tai chinh cua Cong ty co con sai sot trpng yeu hay khong.Cong viec kiem toan bao gom thuc hien cac thu tuc nham thu thap cac bang chung kiem toan ve cac so lieu vathuyet minh tren Bao cao tai chinh. Cac thu tuc kiem toan dupe lira chpn dua tren xet doan cua kiem toan vien,bao gom danh gia rui ro co sai sot trpng yeu trong Bao cao tai chinh do gian Ian hoac nham Ian. Khi thuc hiendanh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat npi bp cua Cong ty lien quan den viec lap va trinhbay Bao cao tai chinh trung thuc, hpp ly nham thiet ke cac thu tuc kiem toan phii hop vai tinh hinh thuc te, tuynhien khong nham muc dich dua ra y kien ve hieu qua cua kiem soat npi b6 cua Cong ty. Cong viec kiem toancung bao gom danh gia tinh thich hop ciia cac chinh sach ke toan dupe ap dung va tinh hpp ly ciia cac uac tinhke toan cua Ban Tong Giam doc cung nhu danh gia viec trinh bay tong the Bao cao tai chinh.
Xem thêm

38 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

(Cac Thuyel minh nay la bo phgn hap (hanh va can dugc doc dong thai vai cac Bao cao tai chinh)• Xay dung nha cac loai: Xay dung cong trinh dan dung, cong nghiep• Xay dvmg cong trinh duang bo;• Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac: Xay dyng cac cong trinh thiiy Igfi, thiiy dien, cong trinhdi?n llOKV;• Hoat dpng xay dung chuyen dung khac: Lap dat cac cau kien be tong, ket cau thep, thiet bi dien, nude;• Kinh doanh bat dpng san, quyen sii dung dat thupc chii sd huu, chu sir dung hoac di thue: Kinh doanhbat dpng san, cho thue van phong;• Djch vy iuu tru ngan ngay: Nha nghi kinh doanh du ijch;• Dai ly du lich: Dich vy du lich;• Ban buon vat lieu, thiet bi lap dat khac trong xay dyng: Mua ban vat lieu xay dung;• Ban buon may mdc, thiet bi phu tiing may khac: mua ban thiet bi xay dyng;• San xuat vat lieu xay dung tu dat set;2. Nien do ke toan, do'n vi tien te su dung trong ke toanNien dp ke toan bat dau tu ngay 01 thang 01 va ket thiic vao ngay 31 thang 12 hang nam.Bao cao tai chinh va cac nghiep vy ke toan dupfc lap va ghi so bang Dong Viet Nam (VND).3. Chuan muc va Che do ke toan ap dungCong ty ap dung Ch^ dp ki toan V iet Nam ban hanh theo thoong tu 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014, hf thong Chuan myc ke toan Vi^t Nam va cac sua doi, bd sung co lien quan do Bp Tai chinh ban hanh.Hinh thue ke toan: Chung tu ghi sd.4. Cac chinh sach ke toan ap dung4.1 Tiin va cac khoan tiramg dinrng tienTien bao gom: Tien mat, tien gui ngan hang va tien dang chuyen.Cac khoan tuong duang tien la cac khoan dau tu ngan han cd thai han thu hoi hoac dao han khongqua 3 thang ke tir ngay mua, cd kha nang chuyen doi de dang thanh mpt lupng tien xac djnh vakhong cd nhieu nii ro trong chuyen doi thanh tien.4.2 Cac nghiep vu b&ng ngoai teViec ghi nhan, danh gia va xir ly cac khoan chenh lech ty gia dugc thyc hien theo hudng dan ciia
Xem thêm

27 Đọc thêm

Chinh phục bài tập khảo sát hàm số

CHINH PHỤC BÀI TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ

bo tai lieu bai tap khao sat ham so giup cac ban lop 11,12 hoac dang on thi dai hoc co the tiep can sau hon vao chuyen de .tai lieu mang den cho doc gia nen tang kien thuc vung chac nhat de chinh phuc bai tap khao sat ham so chi trong thoi gian ngan ..tong hop day du kien thuc co ban va nang cao ,giup ren luyen ky nang thanh thao trong giai cac bai tap khao sat ham so .chuc cac ban chinh phuc thanh cong chuyen de nay

12 Đọc thêm

XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

LCJI CAM ONTac gia chan thanh cam on tap the can bp khoa hpc Lien hiep KHSX Cong nghe hoa hpc(UCE) va Trung tam Tu van CGCN Nude sach va Moi trudng (CTC) da tich cue tham gianghien ciiu trien khai ling dung cac mo hinh V-69 va CN-2000 vao thuc te.TAI LIEU THAM KHAO1. Ka(|)apoB B.B., "Memodbi KudepuemuKU e XUMUU U XUMUHCCKOU mexuonozuu", M.,"XuMHa", 1985.2. KoMHCcapoB lO.A., FopaeeB JI.C, Hryen Cyan Hryen, "Ananus u cuumes cucmejueodoodecnenenuH XUMUHCCKUX npouseodeme", M.," XHMHH", 2002.3. "Gerard Kiely Environmental engineering". The McGaw-Hill companies, 1997.4. Nguyen Minh Tuyen, Pham Van Thiem, "Ky thuat hi thdng cdng nghi hod hpc".NXB Khoa hgc va Ky thuat. Ha Noi, 1997.5. Luong Diic Pham, Nguyen Xuan Nguyen, Pham Hong Hai, "Md hinh hod qud trinhthiit bi cdng nghi mdi trudng", NXB Giao due. Ha Noi, 2008.6. Nguyen Xuan Nguyen, Pham Hong Hai, "Ly thuyet vd md hinh hod qud trinh xie lynude thdi bdng phuang phdp sinh hpc ", NXB Khoa hgc va Ky thuat. Ha Noi, 2003.7. Nguyin Xuan Nguyen, Pham Hong Hai, "Cdng nghi xir ly nude thdi binh viin. NXBKhoa hpc vd Ky thuat", Ha Noi, 2004.8. Nguyen Xuan Nguyen, Pham Hong Hai &nnk, "Xdy dung md hinh thuc nghiem thdngki md td dgc tinh nude thdi trong hd chica lam ca sd cho viec xdc dinh chi dp cdngnghe xu ly ", Tap chi KH&CN, Tap 40, Sl 1, 2002, tr. 12-17.9. Sreng Sokvung, Tran Van Nhan, Nguyin Xuan Nguyen, Pham Hong Hai, "Tim cdngthicc thuc nghiem md td quan hi giua cdc chi tiiu hod ly cua nude thdi sinh hpc ", Tapchi KH&CN, Tap 43, S l 6A, 2005, tr.244-245.10. Nguyen Xuan Nguyen, Pham Hong Hai, "Ve mdt phuang phdp udc tinh ti le rdc thdichdn Idp dp dung cho Viet Nam trong thdi ky CNH, HDH", Tap chi KH&CN, Tap 45,s l 2, 2007, tr. 99-103.11. Nguyen Xuan Nguyen, Tran Van Nhan, Sreng Sokvung, "Tinh todn ddng hpc xic ly nude
Xem thêm

11 Đọc thêm

LẬP MÔ HÌNH VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC THẲNG ĐỨNG XE BÁN MOÓC

LẬP MÔ HÌNH VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC THẲNG ĐỨNG XE BÁN MOÓC

Ngoài yêu cầu về độ êm dịu chuyển động, ngày nay người ta buộc phải chú ý đến các tiêu chí khác như: an toàn hàng hóa, ảnh hưởng của tải trọng động của bánh xe đến đường áp lực đường, và[r]

Đọc thêm

[SOẠN MỚI] CHƯƠNG TRÌNH KHUNG MÔ ĐUN CORELDRAW 60 TIẾT - MỚI BIÊN SOẠN THEO THÔNG TƯ 03/2017 VỀ BAN HÀNH VÀ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH CỦA TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

[SOẠN MỚI] CHƯƠNG TRÌNH KHUNG MÔ ĐUN CORELDRAW 60 TIẾT - MỚI BIÊN SOẠN THEO THÔNG TƯ 03/2017 VỀ BAN HÀNH VÀ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH CỦA TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

Chương trình khung Mô đun CorelDraw 60 tiết.
+ Soạn theo hướng 1 bài ứng với 1 buổi lên lớp rất tiện lợi.
+ Soạn theo từng bài phù hợp với từng buổi lên lớp. Được xây dựng phù hợp với Thông tư 032017 quy định xây dựng thâm định và ban hành chương trình.TT 03 2017 quy dinh xay dung tham dinh va ban hanh chuong trinh.

Kết hợp với giáo trình ở file đính kèm, chỉ cần tải về in ra rồi lên lớp

9 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

- Nguyen tac ghi nha n ba't de:>ngsa n dgu nr : viec ghi nhan gia tri ba't dong san trong 56 ke' toan ghi nhangia tri thuc te' htnh thanh ba't dong san ( theo nguyen gia)Vi~c ghi nhan ba't de:>ngsan dgu nr tuan thf quy dinh cua chffn mire ke' toan so' 5 " ba't dong sari dgunr " ban hanh kern theo quyet dinh so' 234/2003/QE>.BTC ngay 30112/2003 cua Be:>tnrdng Be:>tai chinh- Phuong phap khau hao ba't de:>ngsan dgu ur: Phuong phap khau hao dircng thang theo Thong ur20312009m-BTCngay 20/1012009 cua BTC lnrong d~n v~ Ban hanh che'de:> qudn Iy sU"dung va trichkhau hao Tai sdn co' dinh.5. Nguyen tile ghi nhiin cae khoan ddu tlt tai ehinh- Cac khoan dgu nr vao cong ty con, cong ty lien ker, v6n gop va o co sCikinh doanh d6ng ki~m scat-Cac khoan dgu tu chang khoan ngdn han: dgu nr ngan han.dai ha n khac.ghi nhan theo gia g6c- Phuong phap I~p dir phong giarn gia dgu nr ngiln han, dai han* Lapdu phong giarn gia dgu ur chang khoan : cu6i nien de:>ke' toan, khi khoa 56 I~p bao cao tai chinh,neu gia thi tnrong cua chang khoan mil. Cong ty dang sCihiru bi giarn so vdi gia chang khoan dang hachtoan tren 56 ke' toan, Cong ty l~p du phong giarn gia dgu nr chang khoan:Mti'c trich l~p dt;l phong du(jc tinh theo cnng thtici4S61u'Mire dir phong giarn gia d~u nr cluing
Xem thêm

29 Đọc thêm

Kế hoạch điểm nhấn tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

KẾ HOẠCH ĐIỂM NHẤN TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG VÀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

Kế hoạch điểm nhấn tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinhKế hoạch điểm nhấn tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinhKế hoạch điểm nhấn tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinhKế hoạch điểm nhấn tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinhKe hoach diem nhan Tang cuong xay dung van hoa hoc duong va giao duc ky nang song cho hoc sinh
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

thai- Plurung pluip tinh gid trj hang tJn kho cuBi ky: Phuong phap gia dich danh- Plurung plzdp ilflch todn hang tJn kilo: Phuong phap ke khai thuong xuyen- Pilu·ung pildp l{ip di! phong giiim giti hang tJn kilo:thai31112/2009, Cong ty da trichvugt Nga Tu So dl,l'a tren gia tritrlnh4.dl! phOng cho khoan chi phi santhu.Nguyenghiva phtrO'ng phap khfiu hao TSCD4.1 NguyenghiTSCD hfru hinh va khfiu haokinh doanh do dang cua congTai san c6 djnh hii'u hinh dugc ghi nh?n theo nguyen gia, dugc phfm anh tren Bang can dfli ke toan theo cac chi tieu

29 Đọc thêm

Xây dựng giám sát điều khiển nhà thông minh quan sát trên mô hình 3D

XÂY DỰNG GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN NHÀ THÔNG MINH QUAN SÁT TRÊN MÔ HÌNH 3D

Tính toán khắp nơi (ubiquitous computing) là một khái niệm để chỉ một kỹ thuật
được sử dụng, một xu hướng trong việc phát triển các cách tính toán. Thay vì chúng ta
tính toán xử lý trong một chiếc máy tính để bàn hay máy tính xách tay của mình, kỹ
thuật này sẽ cho phép chúng ta đưa việc tính toán vào chính môi trường sống của
mình, hay nói một cách đơn giản là việc tính toán xử lý sẽ được thực hiện mọi lúc mọi
nơi.

Mark Weiser, người đầu tiên đưa ra khái niệm về tính toán khắp nơi đã nói:
“Tính toán khắp nơi để chỉ một là sóng thứ ba trong công nghệ tính toán, nó đang bắt
đầu. Làn sóng đầu tiên là các máy tính lớn, một máy được chia sẻ bởi rất nhiều người
sử dụng. Còn bây giờ là kỉ nguyên của máy tính cá nhân, nơi mà con người và máy
móc không dễ gì hiểu nhau qua giao diện làm việc. Tiếp theo sẽ là tính toán khắp nơi,
hay thời đại của công nghệ lặng lẽ, khi mà kĩ thuật lùi xuống làm nền cho cuộc sống
của chúng ta.”
Xem thêm

134 Đọc thêm

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH MATLAP

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH MATLAP

[mag,Wn,Z]= ddampa,Ts tạo ra các vector mag, Wn và Z chứa các biên độ, tần số tự nhiên trong mặt phẳng s tương ứng và hệ số tắt dần của các giá trị riêng của a.. Ts là thời gian lấy mẫu.[r]

11 Đọc thêm