BÁO CÁO NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM BANCASSURANCE

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM BANCASSURANCE":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

ng pháp l p d phòng gi m giá đ u t ng n h n, dài h n: không áp d ng6- Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n chi phí đi vay:Chi phí đi vay liên quan tr c ti p đ n vi c đ u t xây d ng ho c s n xu t tài s n d dang đ c tính vào giátr c a tài s n đó (đ c v n hóa), bao g m các kho n ti n lãi vay, phân b các kho n chi t kh u ho c phtr i khi phát hành trái phi u, các kho n chi phí ph phát sinh li ên quan t i quá trình làm th t c vay.Vi c v n hóa chi phí đi vay s đ c t m ng ng l i trong các giai đo n mà quá trình đ u t xây d ng ho cs n xu t tài s n d dang b gián đo n tr khi s gián đo n đó là c n thi t.3Vi c v n hóa chi phí đi vay s ch m d t khi các ho t đ ng ch y u c n thi t cho vi c chu n b đ a tài s nd dang vào s d ng ho c bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó s đ c ghi nh n là chi phís n xu t, kinh doanh trong k khi phát sinh.Các kho n thu nh p phát sinh do đ u t t m th i các kho n vay riêng bi t trong khi ch s d ng vào m cđích có đ c tài s n d dang thì ph i ghi gi m tr vào chi phí đi vay phát sinh khi v n hóa.Chi phí đi vay đ c v n hóa trong k không đ c v t quá t ng s chi phí đi vay phát sinh trong k . Cáckho n ti n lãi vay và kho n phân b chi t kh u ho c ph tr i đ c v n hóa trong t ng k không đ c v tquá s lãi vay th c t phát sinh và s phân b chi t kh u ho c ph tr i trong k đó.7- Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n chi phí khác- Chi phí tr tr cCác chi phí tr tr c ch liên quan đ n chi phí s n xu t kinh doanh n m tài chính hi n t i đchi phí tr tr c ng n h n.Các chi phí sau đây đã phát sinh trong n m tài chính nh ng đ c h ch toán và chi phí tr trphân b d n vào k t qu ho t đ ng kinh doanh:- Công c d ng c xu t dùng giá tr l n;- Chi phí s a ch a l n tài s n c đ nh phát sinh m t l n quá l n.- Chi phí khácChi phí khác c a doanh nghi p g m:
Xem thêm

16 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 1 - TUẦN 12

GIÁO ÁN LỚP 1 - TUẦN 12

- êu cầu HS giữ trật tự- Cho cả ớp hát một bài2. GV cùng HS sinh hoạt:- GV hướng dẫn HS sinh hoạt- GV nhắc ại, chốt và nhận xét.- Mời HS bình bầu một số bạn học tốtvà chăm ngoan.3. GV đáng giá:GV khen các em chăm ngoan, thuộc bài.Nhắc nhở các em học chưa tốt cần cốgắng:4. Phương hướng:- Duy trì nề nếp, tác phong.- Đi học chuyên cần- Đồ dùng học tập đầy đủ- Đến ớp trật tự trong giờ học, tập trungchú ý nghe giảng và phát bi u xd bài.- Khắc phục những tồn tại chưa thựchiện.- Những em học yếu cần cố gắng.5. Tổng kết:- Nêu một số ph. hưóng cho tuần tới.- Nhận xét tiết sinh hoạt.Nguyễn Thị ThắmHoạt động của học sinh- Lớp ổn định, hát một bài- Các Tổ trưởng báo cáo về học tậpcũng như các hoạt động khác cho LT.
Xem thêm

15 Đọc thêm

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Các ịnh nghĩa trên ít nhiều ã miêu tả, liệt kê ược một số thành tố và những bi ểu hiện c ủa v ăn h óa giao ti ếp…Từ c ách ti ếp c ận h ệ th ống - lo ại h ình vàtheo quan iểm xem văn hóa là hệ giá trị, trong nghi ên cứu này chúng tôi ề xuấtmột khái niệm công cụ về văn hóa giao ti ếp như sau: Văn hóa giao ti ếp là h ệ thống h ữu c ơ các giá tr ị v ật ch ất và tinh thần do con ng ười sáng t ạo, tích l ũy quaquá trình hoạt ộng giao tiếp, trong sự tương tác với môi trường xã hội của mình.221.1.4. Quản lý xây dựng văn hóa giao tiếpQuản lý xây dựng VHGT là sự tác ộng có ý thức của chủ thể quản lý tớicác ối tượng quản lý, nhằm ưa hoạt ộng xây dựng VHGT ạt ược kết quảmong muốn một cách hiệu quả nhất. Quản lý xây dựng VHGT trong nh à trườngTHPT là quá trình tác ộng có ịnh hướng của chủ thể quản lý lên tất cả các thànhtố tham gia v ào quá trình xây dựng VHGT nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêugiáo dục.Quản lý xây dựng VHGT là bộ phận của quản lý trường học, bao gồm hàngloạt những hoạt ộng tiến hành lựa chọn, tổ chức và thực hiện các nguồn lực, cáctác ộng của nhà quản lý, của tập thể sư phạm, của các lực lượng giáo dục theo kế hoạch chủ ộng và chương trình giáo dục, nhằm thay ổi hay t ạo ra hi ệu quảgiáo dục cần thiết.1.2. Lý luận về xây dựng văn hóa giao tiếp1.2.1. Vai trò và ý nghĩa của xây dựng văn hóa giao tiếpĐất nước ta ang trong thời kỳ ẩy mạnh CNH - H ĐH và hội nhập kinh tếquốc tế. Mặt trái nền kinh tế thị trường ã có những ảnh hưởng tiêu cực ến nềnvăn hóa truyền thống của dân tộc. Dư luận xã hội trong nh ững năm gần â y rấtquan tâm ến một vấn ề “nóng” và nhạy cảm, trở thành diễn àn xã hội - giáo dục, ó là “Văn hóa học ường”. Nhiều năm gần â y số lượng HS vi ph ạm những
Xem thêm

Đọc thêm

TÀI LIỆU THỰC HÀNH ĐỒ HỘP

TÀI LIỆU THỰC HÀNH ĐỒ HỘP

Giúp sinh viên hiểu rõ hơn đặc điểm và tính chất của các loại nguyên liệu rau quả dùng trong chế biến đồ hộpGiúp sinh viên biết cách đánh giá và lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để sản xuất các mặt hàng đồ hộp rau quảGiúp sinh viên biết cách xây dựng, đề xuất, thực hiện và giám sát quá trình sản xuất một số loại đồ hộp từ nguyên liệu rau quả phổ biến ở Việt Nam.2.Yêu cầuSinh viên phải xây dựng được quy trình sản xuất một loại đồ hộp rau quả và sản xuất ra sản phẩm với chất lượng đạt yêu cầuSinh viên phải biết cách kiểm tra và hiệu chỉnh công thức thanh trùng cho sản phẩmXác định các định mức sản xuấtBiết cách đánh giá chất lượng sản phẩmII.Nội dung thực hiện1.Tìm hiểu và xây dựng quy trình sản xuất một loại đồ hộp rau quả từ các quy trình tham khảo2.Xây dựng công thức phối liệu, các thông số kỹ thuật và dự trù nguyên liệu để sản xuất 10 hộp đồ hộp rau quả có khối lượng tịnh 300g3.Tiến hành sản xuất sản phẩmXác định các định mức tiêu hao nguyên liệuTheo dõi, ghi chép và phân tích các số liệu, hiện tượng xảy ra trong quá trình sản xuất.4.Kiểm tra và hiệu chỉnh công thức thanh trùng.5.Đánh giá chất lượng sản phẩmXác định các chỉ tiêu cần dùng để đánh giá chất lượng sản phẩm và phương pháp đánh giáXây dựng thang điểm cảm quan để đánh giá chất lượng sản phẩmTiến hành đánh giá cảm quan chất lượng sản phẩmIII.Hướng dẫn thực hiện1.Trước buổi thực hành chính thức ở phòng thí nghiệm, mỗi nhóm từ 18 đến 22 sinh viên cần:Thảo luận và xây dựng 1 quy trình sản xuất đồ hộp rau quả dựa trên cơ sở các quy trình tham khảoNghiên cứu kỹ quy trình, phân công trách nhiệm từng thành viênXây dựng thang điểm cảm quan để đánh giá chất lượng thành phẩm của mình.Lập dự trù nguyên vật liệu cần dung để sản xuất ít nhất 10 hộp đồ hộp rau quả có khối lượng tịnh 300gNộp sơ đồ quy trình, các thông số kỹ thuật , bảng điểm cảm quan và bản dự trù nguyên vật liệu cho giáo viên hướng dẫn phê duyệt.2.Sau khi GVHD đã thông qua cả nhóm, tiến hành sản xuất theo lịch tại phòng thí nghiệm, nộp sản phẩm và báo cáo3.Nội dung báo cáoTính toán cân bằng nguyên vật liệu và các định mức tiêu hao nguyên vật liệuTrình bày các trình tự thao tác thực hiện quá trình thanh trùng và vẽ đồ thị truyền nhiệt của chế độ thanh trùng mà nhóm thực hiệnKết quả kiểm tra và hiệu chỉnh chế độ thanh trùngBảng điểm cảm quan và đánh giá chất lượng sản phẩm của nhómTrình bày các hiện tượng xảy ra trong quá trình thực tập, phân tích nguyên nhân và các đề xuất Bài 3: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỒ HỘP THỊTI.Mục đích và yêu cầu1.Mục đích:Giúp sinh viên hiểu rõ hơn đặc điểm và tính chất của các loại nguyên liệu thịt dùng trong chế biến đồ hộpGiúp sinh viên biết cách đánh giá và lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để sản xuất các mặt hàng đồ hộp thịtGiúp sinh viên biết cách xây dựng, đề xuất, thực hiện và giám sát quá trình sản xuất một số loại đồ hộp từ nguyên liệu thịt phổ biến ở Việt Nam.2.Yêu cầuSinh viên phải xây dựng được quy trình sản xuất một loại đồ hộp thịt và sản xuất ra sản phẩm với chất lượng đạt yêu cầuSinh viên phải biết cách kiểm tra và hiệu chỉnh công thức thanh trùng cho sản phẩmXác định các định mức sản xuấtBiết cách đánh giá chất lượng sản phẩmII.Nội dung thực hiện1.Tìm hiểu và xây dựng quy trình sản xuất một loại đồ thịt quả từ các quy trình tham khảo2.Xây dựng công thức phối liệu, các thông số kỹ thuật và dự trù nguyên liệu để sản xuất 10 hộp đồ hộp thịt có khối lượng tịnh 200g3.Tiến hành sản xuất sản phẩmXác định các định mức tiêu hao nguyên liệuTheo dõi, ghi chép và phân tích các số liệu, hiện tượng xảy ra trong quá trình sản xuất.4.Kiểm tra và hiệu chỉnh công thức thanh trùng.5.Đánh giá chất lượng sản phẩmXác định các chỉ tiêu cần dùng để đánh giá chất lượng sản phẩm và phương pháp đánh giáXây dựng thang điểm cảm quan để đánh giá chất lượng sản phẩmTiến hành đánh giá cảm quan chất lượng sản phẩm6.Xác định các thông số của mí ghép đôiIII.Hướng dẫn thực hiện1.Trước buổi thực hành chính thức ở phòng thí nghiệm, mỗi nhóm từ 18 đến 22 sinh viên cần:Thảo luận và xây dựng 1 quy trình sản xuất đồ hộp thịt dựa trên cơ sở các quy trình tham khảoNghiên cứu kỹ quy trình, phân công trách nhiệm từng thành viênXây dựng thang điểm cảm quan để đánh giá chất lượng thành phẩm của mình.Lập dự trù nguyên vật liệu cần dung để sản xuất ít nhất 10 hộp đồ hộp thịt có khối lượng tịnh 200gNộp sơ đồ quy trình, các thông số kỹ thuật, bảng điểm cảm quan và bản dự trù nguyên vật liệu cho giáo viên hướng dẫn phê duyệt.2.Sau khi GVHD đã thông qua cả nhóm, tiến hành sản xuất theo lịch tại phòng thí nghiệm, nộp sản phẩm và báo cáo3.Nội dung báo cáoTính toán cân bằng nguyên vật liệu và các định mức tiêu hao nguyên vật liệuTrình bày các trình tự thao tác thực hiện quá trình thanh trùng và vẽ đồ thị truyền nhiệt của chế độ thanh trùng mà nhóm thực hiệnKết quả kiểm tra và hiệu chỉnh chế độ thanh trùngBảng điểm cảm quan và đánh giá chất lượng sản phẩm của nhómTrình bày các hiện tượng xảy ra trong quá trình thực tập, phân tích nguyên nhân và các đề xuất Bài 4: VẬN HÀNH THIẾT BỊ KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ TÂM HỘP – KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH CÔNG THỨC THANH TRÙNGI.Mục đích và yêu cầu1.Mục đích:Giúp sinh viên nắm vững chức năng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động thiết bi kiểm tra nhiệt độ tâm hộpGiúp cho sinh viên biết cách kiểm tra và hiệu chỉnh công thức thanh trùng2.Yêu cầuSinh viên phải thực hiện đúng các thao tác vận hành các thiết bị.Sinh viên phải theo dõi và vẽ được đồ thị truyền nhiệt của nồi và thực phẩm trong quá trình thanh trùngKiểm tra và hiệu chỉnh được công thức thanh trùngII.Nội dung thực hiệnKiểm tra và hiệu chỉnh được công thức thanh trùngViết và nộp báo cáo thực hànhIII.Hướng dẫn thực hiệnGiáo viên chuẩn bị sẵn từ 2 đến 3 hộp 1 loại sản phẩm đồ hộp bất kỳ và công thức thanh trùng của loại đồ hộp nàyTiến hành gắn các đầu cảm biến và thiết bị theo dõi nhiệt độThực hiện thanh trùng theo công thức đã cóGhi lại số liệu và vẽ đồ thị truyền nhiệtSo sánh thời gian thanh trùng hiệu quả chuẩn và thời gian thanh trùng hiệu quả thực tếHiệu chỉnh công thức thanh trùng nếu cần.Bài 5: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THÀNH PHẨMI.Đối tượng kiểm traThành phẩm đã qua thời gian bảo ônII.Các chỉ tiêu đánh giá1.Trọng lượng tịnh và tỷ lệ theo khối lượng các thành phần trong hộp1.1.Chuẩn bị mẫu thử: hộp đã được bóc nhãn hiệu, làm sạch và làm khô1.2.Tiến hành xác định trọng lượng tịnhCân hộp chưa có sản phẩm rồi mở ra, đổ sản phẩm vào trong cốc nước sạch. Sau đó rửa sạch hộp, sấy khô, rồi cân hộp rỗng. Nếu sản phẩm có dùng giấy lót thì lấy giấy lót ra khỏi sản phẩm và cân cùng hộp rỗngKhi cần xác định khối lượng tịnh của sản phẩm ở trạng thái nóng thì trước khi mở hộp cần làm nóng hộp chưa có sản phẩm bằng bếp cách thủy hoặc tủ sấy.Khối lượng tinh ( X, g hoặc kg) được tính theo công thức:
Xem thêm

10 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP GIÁO VIÊN DẠY TỐT PHẦN ĐỌC HIỂU MÔN TIẾNG ANH 7

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP GIÁO VIÊN DẠY TỐT PHẦN ĐỌC HIỂU MÔN TIẾNG ANH 7

hết. Rất mong nhận được ự góp ý chân thành củ đồng nghi p à củ nhàtrường .Nói tóm ại, để thành công trong giờ dạy Tiếng Anh nói chung à dạy kĩnăng đọc hiểu nói riêng, đ i h i giáo iên phải biết kết hợp hài hoà, khéo léogicác bước ên ớp. Để làm cho giờ dạy thêm inh động, ngoài nh ngphương pháp giảng dạy c thể giáo iên nên ử d ng các bức tr nh minh hoạ,các giáo c trực qu n à các bài tập thực tế. Nên tri t để ận d ng các bài tậptạo cơ hội cho học inh hiểu bài một cách dễ dàng.Đề tài này áp d ng ào các tiết dạy đọc hiểu cho học sinh khối 7 củ cáctrường Trung học cơ ở thuộc khu ực Đồng Tháp Mười củ tỉnh Long An.II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤTần tr ng bị thêm tr nh ảnh, phòng nghe nhìn để giới thi u bài đọc giúphọc inh hứng thú khi ào bài. Với một ố bài đọc hiểu có nội dung củ mộtcâu chuy n nên phối hợp dùng tr nh (tr nh truy n) để giới thi u nội dungcũng như củng cố bài.Trên đây à một ài ý kiến củ bản thân ới bộ môn mà mình ph trách.Rất mong ự đóng góp chân thành củ đồng nghi p à hội đồng kho học giáod c các cấp để bản thân tôi có được nh ng kinh nghi m nhằm nâng c o chấtlượng à phương pháp giảng dạy ngày càng hi u quả hơn.22TÀI LIỆU THAM KHẢO1. TS. Bùi Văn Sơm: “Hướng dẫn cán bộ quản lý trường học v giáo viênviết sáng kiến kinh nghiệm” .Nhà xuất bản tổng hợp TPH M.
Xem thêm

24 Đọc thêm

XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ MÔ PHỎNG HỆ BALL PLATE BẰNG PHƯƠNG PHÁP BACKSTEPPING

XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ MÔ PHỎNG HỆ BALL PLATE BẰNG PHƯƠNG PHÁP BACKSTEPPING

Ờác giả xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến:- Ban Giám Hiệu, Khoa Điện – Điện t , các h ng an iên quan thuộc TrườngĐ i học Sư ph m K thuật Th nh phố Hồ Chí Minh đã t o mọi đi u kiện học tập vnghiên cứu tốt nhất cho to n thể Học viên.- To n thể Cán ộ giảng d y đã truy n đ t kiến thức cũng như trang ị cho Họcviên nhi u k năng m việc qu giá.- Ban Giám Hiệu, Khoa Điện-Điện t Trường Cao Đẳng gh Ti n Giang đã t omọi đi u kiện tốt nhất gi p ản thân ho n th nh khóa học.- Tiến sĩĐ i học Côngguyễnhanh Phƣơng –Trưởng khoa C - Điện - Điện tTrườngghệ - HUTECH Th nh phố Hồ Chí Minh đã tận tâm trong quá tr nhtruy n đ t cũng như hướng dẫn sâu rộng nhiệt t nh, đầy trách nhiệm trong suốt thờigian th c thi uận văn tốt nghiệp.- Tất cả những người thân yêu trong Gia đ nh, c ng những thân hữu gần xa đãđộng viên tinh thần, gi p đỡ v mọi m t trong suốt hai năm học tập v nghiên cứu.- Tất cả cácn Học viên c ng khóa đã có nhi ukiến đóng góp đ ng
Xem thêm

101 Đọc thêm

giám sát và điều khiển nhiệt độ

GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

Báo cáo thực tập công nhân ngành điện tử: đề tài giám sát và ổn định nhiệt độGôm: trình bày cơ sỡ lý thuyết,nguyên lý làm việc, thực hiện(tính toán mạch và code).Sản phầm có thể ứng dụng giám sát và ổn định nhiệt độ cho lò sấy nông sản, có chức năng cài đặt các giá trị trực tiếp trên bàn phím, hiển thị lên LED 7 đoạn và LCD. Bên cạnh đó cũng có thể giám sát và cài đặt thông qua máy tính nhờ chức năng giao tiếp với máy tính...

91 Đọc thêm

Báo cáo thực tập Cơ sở vật chất kỹ thuật

Báo cáo thực tập Cơ sở vật chất kỹ thuật

Báo cáo thực tập cơ sở vật chất kỹ thuật tại một doanh nghiệp sản xuấtBáo cáo bao gồm những chương chính:1. Bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại phòng tài chínhkế toán, sơ đồ tổ chức tại bộ phận sản xuất3. Quy trình sản xuất và cơ sở vật chất tại bộ phận sản xuất của doanh nghiệp

Đọc thêm

LUẬN VĂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC SẢN PHẨM NỘI THẤT Ở CÔNG TY XUÂN HOÀ

LUẬN VĂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC SẢN PHẨM NỘI THẤT Ở CÔNG TY XUÂN HOÀ

LI M UĐể tồn tại và phát triển trong một môi trờng mà sự xáo trộn của nó làkhông ngừng, mọi dự đoán đều không thể vợt quá 5 năm nh hiện nay thì cácquốc gia cũng nh bản thân mỗi doanh nghiệp trong quốc gia đó phải xác địnhsẵn cho mình rằng phải cạnh tranh và chỉ có cạnh tranh mới có thể tồn tại. Cạnhtranh nh thế nào, bằng cách nào là câu hỏi không dễ trả lời. Trong những điềukiện, hoàn cảnh nhất định cả về môi trờng bên ngoài cũng nh nội lực bên trongcủa doanh nghiệp mà cách đi đến đích sẽ khác nhau. Không có một kinh nghiệmnào có thể áp dụng máy móc cho nhau mà mang lại hiệu quả giống nhau.Vì thế,các doanh nghiệp luôn cố gắng tạo ra những u thế tuyệt đối, những sự khác biệt,những nét nổi trội hơn đối thủ cạnh tranh với mình để từ đó luôn chủ động trongmọi tình huống.ở Việt Nam, cạnh tranh là một lĩnh vực tơng đối mới, các doanh nghiệpđang dần dần học cách cạnh tranh với nhau. Cạnh tranh sẽ làm ai mạnh sẽ mạnhhơn và ai yếu sẽ bị đào thải. Do vậy trên thơng trờng sẽ chỉ tồn tại những doanhnghiệp nào thích ứng đợc với việc cạnh tranh.Nói đến cạnh tranh chúng ta có thể hiểu là cạnh tranh giữa các quốc giavới nhau, cạnh tranh giữa các ngành và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trongtừng ngành thuộc các thành phần kinh tế. Trong khuôn khổ của chuyên đề nàyem chỉ xin đợc đi sâu về vấn đề cạnh tranh trong ngành. Sau một thời gian thựctập tại Trung tâm thơng mại Công ty Xuân Hoà, dựa trên cơ sở bản báo cáo thựctập tổng hợp, em đã chọn đề tài Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranhcủa các sản phẩm nội thất ở Công ty Xuân Hoà với hy vọng có đợc cái nhìntổng quát về hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộgn ty cũng nh những biệnpháp để nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm nội thất của Công ty trên thịtrờng nhằm giành lợi thế cạnh tranh và khẳng định vị thế của Côgn ty trên thị trờng vì nếu đánh mất lợi thế cạnh tranh cũng đồng nghĩa với việc rời bỏ thị trờng.Nhận thấy đây tuy không phải là vấn đề mang tính chất thời sự song nó lạilà yếu tố quyết định, sống còn đối với sự tồn tại cũng nh sự phát triển của cácdoanh nghiệp nói chung và với Công ty Xuân Hoà nói riêngBài viết ngoài phần Lời nói đầu, Kết luận còn đợc chia làm 3 chơng:Chơng I:
Xem thêm

55 Đọc thêm

Kế toán tài chính trường đại học mỏ địa chất

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp, phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và hiệu quả SXKD, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình quản lý, sử dụng vốn... của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định vào một hệ thống mẫu biểu quy định thống nhất. Đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài chính: đối tượng bên trong và đối tượng bên ngoài DN
Xem thêm

98 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2008 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2008 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Niên độ kế toánNiên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng nămCơ sở hợp nhấtCác Công ty con : Các Công ty con là các đơn v ị do Công ty kiểm soát . Quyền kiểm soát tồn tại khi Công ty cókhả năng trực tiếp hoặc gián tiếp, chi phối các chính sách t ài chính và hoạt động kinh doanh của một Công ty conđể thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động của Công ty con đó . Khi dánh giá kiểm soát, có tính đến quyền biểu quyếttiềm năng đang có hiệu lực . Các báo cáo t ài chính của Công ty con đã được hợp nhất trong báo cáo tài chínhhợp nhất kể từ ngày bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc quyền kiểm soát .Công ty liên doanh và các Công ty liên k ết : Công ty liên doanh là các công ty mà Công ty m ẹ có quyền đồng kiểmsoát với bên liên doanh khác . Các công ty liên k ết là các công ty chịu ảnh hưởng đáng kể của Công ty mẹ nhưngkhông chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ . Các báo cáo t ài chính hợp nhất ghi nhận lợi ích của Công ty mẹ tr ên lỗhoặc lãi của công ty liên doanh và liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu, kể từ ngày chuyển quyền đồng kiểmsoát hay ảnh hưởng đáng kể bắt đầu đến khi kết thúc .Các giao dịch được loại trừ khi hợp nhất : Số dư của giao dịch nội bộ và bất kỳ lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phátsinh từ các giao dịch trong tập đoàn được loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất . Lãi chưa thực hiện phát sinhtừ các giao dịch với các công ty li ên kết và công ty liên doanh được loại trừ ở mức lợi ích của Công ty mẹ trongcông ty đó . Lỗ chưa thực hiện được loại trừ cũng như lợi nhận chưa thực hiện, nhưng chỉ khi không có bằng chứngvề việc giảm giá tài sản .Nguyên tắc, trình tự và phương pháp hợp nhấtNguyên tắcCông ty mẹ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất báo cáo tài chính riêng của mình và củatất cả các công ty con do công ty mẹ kiểm soát, trừ các tr ường hợp : quyền kiểm soát Công ty mẹ chỉ l à tạm thờihoạt động công ty con bị hạn chế trong thời gian d ài và ảnh hưởng đáng kể tới khả năng chuyển vốn cho Công ty mẹCông ty mẹ không được loại trừ ra khỏi báo cáo tài chính hợp nhất các báo cáo tài chính của công tycon có hoạt động kinh doanh khác biệt .Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo nguyên tắc kế toán và nguyên tắc đánh giátheo chuẩn mực kế toán số 21 "Trình bày báo cáo tài chính" và quy định các chuẩn mực kế toán khác .Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán thống nhất cho các giao
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÁO CÁO THAM QUAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA CHUA UỐNG YALKUL

BÁO CÁO THAM QUAN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA CHUA UỐNG YALKUL

... tật SVTH: Nguyễn Hương Báo cáo tham quan thực tế CHƯƠNG II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG SẢN SUẤT SỮA CHUA UỐNG LÊN MEN YAKULT 2.1 Nguyên liệu: Nguyên liệu sản xuất sữa : Sữa gầy, Chủng khuẩn L... giống nhà máy sản xuất Yakult Nhật Bản Quá trình sản xuất Yakult áp dụng tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo thu sản phẩm gần 99% (điều có nghĩa 99% nguyên vật liệu thô tận dụng tối đa đến sản. .. quản lý chất lượng nhà máy: Sản phẩm Yakult sản xuất từ nguyên liệu có chất lượng cao giới, chọn lọc cẩn thận sản xuất công nghệ tiên tiến Nhật Bản Nhà máy trì qui trình sản xuất với tiêu chuẩn
Xem thêm

15 Đọc thêm

Báo cáo Quản trị sản xuất sản phảm ORGINAL

BÁO CÁO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT SẢN PHẢM ORGINAL

Mục LụcPhần 1: Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp21.1 Khái niệm và nội dung của quản trị sản xuất21.2 Xác định nhiệm vụ và hoàn hiện cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp21.2.1 Mô hình cơ cấu sản xuất trong doanh nghiệp21.2.2 Một số vấ đề chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ cấu sản xuất trong doanh nghiệp21.3 Quá trình sản xuất chính và những vấn đề chủ yếu trong quản trị quá trình sản xuất chính của doanh nghiệp21.3.1 Quá trình sản xuất chính và yêu cầu quản trị quá tình sản xuất chính21.3.2 Loại hình sản xuất và phương pháp tổ chức quá trình sản xuất21.3.3 Phương pháp tổ chức quá trình sản xuất21.3.4 chu kỳ sản xuất và biện pháp rút ngắn độ dài của chu kỳ sản xuất21.4.Quản trị các quá trình sản xuất phụ và phục vụ trong doanh nghiệp .21.4.1.Công tác tổ chức đảm bảo dụng cụ cho sản xuất chính .21.4.2. Công tác tổ chức vận chuyển trong xưởng21.4.3 Bộ phận kiểm tra chất lượng2Phần 2: Kế hoạch sản xuất sản phẩm22.1 Cân đối sản xuất và lập biểu đồ tiến độ sản xuất hàng tháng cho các công đoạn, tổ sản xuất.22.1.1 Xác định nhiệm vụ sản xuất cho từng công đoạn, tổ sản xuất22.1.2 Cân đối sản xuất trong phân xưởng2Phần 3: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT23.1 Tổ chức và phục vụ nơi làm việc.23.2 Công tác định mức lao động trong hoạt động sản xuất23.3 Quản trị thời gian lao động trong sản xuất23.4 Quản lý năng suất lao động2Phần 4: QUẢN LÝ VẬT TƯ, DỮ TRỮ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT24.1 Xác định nhiệm vụ và hoàn hiện cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp24.1.1 Mô hình cơ cấu sản xuất trong doanh nghiệp24.1.2 Một số vấ đề chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ cấu sản xuất trong doanh nghiệp2Phần 5: QUẢN LÝ CÔNG SUẤT, KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT MÁY BAY GIẤY25.1 Mục tiêu25.2 Hoạch định công suất25.2.1 Khái niệm25.2.2 Đo mức độ hiệu quả và mức độ sử dụng25.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công suất sản xuất máy bay giấy25.2.4 Các yêu cầu khi xây dựng và lựa chọn phương án công suất sản xuất máy bay giấy25.3 Công tác quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp25.3.1 Nhiệm vụ quản lý kỹ thuật sản xuất25.3.2 Điều kiện thực hiện25.3.3 Nội dung chuẩn bị kỹ thuật sản xuất25.3.4 Tiêu chuẩn hóa25.3.5 Phương hướng đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiễn kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất.2Phần 6: BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT KINH DOANH26.1 Vị trí và vai trò của bố trí sản xuất trong doanh nghiệp26.1.1 Khái niệm và ý nghĩa của bố trí mặt bằng sản xuất26.1.2 Khái niệm26.1.3 Ý nghĩa26.2 Các yêu cầu trong bố trí mặt bằng26.2.1 Hình thức bố trí mặt bằng tại phân xưởng SX máy bay giấy:26.2.2 Đặc điểm của kiểu bố trí theo sản phẩm (dây chuyền)26.2.2 Ưu, nhược điểm của kiểu bố trí theo dây chuyền.26.2.3 Đánh giá, nhận xét kết quả áp dụng bố trí mặt bằng SX theo dây chuyền như trên cho lô hàng thứ nhất:26.4 Giải pháp, kế hoạch hành động cho lô hàng thứ 226.5 Đánh giá kế hoạch hành động đã sửa đổi ở trên khi sản xuất lô hàng thứ 22Phần 7: BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT KINH DOANH27.1 Phương pháp tổ chức quá trình sản xuất27.2 Sơ đồ AON và AOA2Phần 8: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM28.1 Nhiệm vụ và biện pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm28.1.1 Khái niệm đảm bảo chất lượng sản phẩm28.1.2 Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng sản phẩm28.1.3. Các nguyên tắc đảm bảo chất lượng28.1.4 Các biện pháp đảm bảo chất lượng28.2 Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm28.2.2 Nhiệm vụ của ban kiểm soát chất lượng28.2.3 Đối tượng, hình thức và phương pháp kiểm tra chất lượng28.2.4 Tình tự kiểm tra chất lượng28.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm2
Xem thêm

45 Đọc thêm

báo cáo thực tập sản xuấn ngành cơ điện tuyển khoáng

BÁO CÁO THỰC TẬP SẢN XUẤN NGÀNH CƠ ĐIỆN TUYỂN KHOÁNG

báo cáo thực tập sản xuất ngành cơ điện tuyển khoáng nhà máy tuyển than hòn gai báo cáo thực tập sản xuất ngành cơ điện tuyển khoáng nhà máy tuyển than hòn gai báo cáo thực tập sản xuất ngành cơ điện tuyển khoáng nhà máy tuyển than hòn gai báo cáo thực tập sản xuất ngành cơ điện tuyển khoáng nhà máy tuyển than hòn gai báo cáo thực tập sản xuất ngành cơ điện tuyển khoáng nhà máy tuyển than hòn gai

152 Đọc thêm

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN HAI BÊN SÔNG NHUỆ ĐOẠN TỪ CẦU AM ĐẾN ĐƯỜNG TỐ HỮU (TT)

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN HAI BÊN SÔNG NHUỆ ĐOẠN TỪ CẦU AM ĐẾN ĐƯỜNG TỐ HỮU (TT)

trồng rau và cây ăn quả, kinh doanh, xây dựng nhà tạm... Hệ thống hạ tầng kỹthuật đã xuống cấp, cây xanh chủ yếu là cây bụi, cây trồng ăn quả chưa đượcnghiên cứu trồng những cây xanh cảnh quan phù hợp, mặt nước sông Nhuệ ônhiễm nặng do nước thải và rác thải của các hộ dân thải trực tiếp xuống lòngsông gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu "Tổ chức không gian kiến trúc cảnhquan hai bên sông Nhuệ đoạn từ cầu Am đến đường Tố Hữu" là cần thiếtnhằm đưa ra được giải pháp quy hoạch, cải tạo và chỉnh trang không gian kiếntrúc cảnh quan hai bên sông và tuyến đường dọc sông, tạo được bộ mặt kiếntrúc, cảnh quan phù hợp với những yêu cầu của Thành phố đặt ra trong quyhoạch tương lai, khai thác tốt các chức năng và hiện trạng xây dựng hiện có.Mục tiêu nghiên cứu:Đưa ra các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan nhằm tạodựng và quản lý phát triển đoạn lưu vực sông Nhuệ từ cầu Am đến đường TốHữu nói riêng và làm cơ sở để tạo dựng, phát triển trên toàn lưu vực sôngNhuệ nói chung đảm bảo cảnh quan đô thị hiện đại, khang trang, phù hợp vớiQuy hoạch phân khu đô thị S4 và Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:- Đối tượng nghiên cứu: Không gian kiến trúc cảnh quan hai bên sôngNhuệ đoạn từ cầu Am đến đường Tố Hữu.- Phạm vi nghiên cứu: Đoạn sông Nhuệ từ cầu Am đến đường Tố Hữu,độ dài khoảng 2,3km, rộng khoảng 30m theo quy hoạch phân khu đô thị S4 vàchung xây dựng Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.3Phương pháp nghiên cứu:- Phương pháp thu thập số liệu:+ Khảo sát điều tra số liệu hiện trạng (chụp ảnh, phỏng vấn, lấy số liệu,
Xem thêm

22 Đọc thêm

 SẢN

SẢN

(5) Phenol tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng, chứng minh nhóm –OH ảnh hưởng lên vòng benzen.(6) Tất cả dung dịch lysin, axit glutamic, metylamin và đietylamin cùng làm đổi màu quỳ tím.Số phát biểu đúng làA. 3.B. 6.C. 5.D. 4.Câu 41: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Fe 3O4 trong điều kiện không có không khí thu đượchỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia hỗn hơp Y thành hai phần bằng nhau. Hòa tan phần một cần tối đa 250 mldung dịch NaOH 1M, thu được 5,712 lít H 2 (đktc) và chất rắn Z. Phần hai tan hết trong 568 ml dung dịch HNO 3 2,5Mthu được dung dịch T chỉ chứa 93,63 gam hỗn hợp muối và 3,584 lít NO (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm làA. 40%.B. 60%.C. 32%.D. 50%.Câu 42: Cho 26,2 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A (C3H10O4N2) và B (C3H12O3N2) tác dụng với một lượng dungdịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được m gam hỗn hơp Y gồm hai muối và hỗn hợpkhí Z gồm hai khí mùi khai có tỉ khối hơi đối với H2 là 13,75. Giá trị của m làA. 19,10.B. 18,80.C. 24,00.D. 20,00.Câu 43: Oxi hóa 5,6 gam Fe thu được 7,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 và Fe. Cho toàn bộ hỗn hợp X tácdụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO 3 1,6 và HCl aM, thu được dung dịch Y và 0,448 lít NO (đktc) là sản phẩmkhử duy nhất của N+5. Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 thu được m gam kết tủa. Các phảnứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m làA. 20,83.B. 18,67.C. 19,75.D. 22,99.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh của tổng công ty xây dựng Hà Nội

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

Tổng công ty xây dựng Hà Nội là Tổng công ty Nhà nước bao gồm các đơn vị thành viên gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế tài chình, công nghệ, thông tin, đào tạo nghiêm cứu thị trường; hoạt động trong ngành xây dựng. Tổng công ty Bộ xây dựng quyết định thành lập theo uỷ quyền của thủ tướng chính phủ nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn và hợp tác để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao; nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh cuả các đơn vị thành viên Tổng công ty; đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế Theo kế hoạch của Khoa sau thời gian 8 tuần thực tập ở Tổng công ty, cụ thể là tại phòng Thanh tra Bảo vệ Quân sự em đã được các chú tại phòng giúp đỡ, hướng dẫn. Đến nay em đã phần nào hiểu về cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ tình hình hoạt động của Tổng công ty và những nội dung này được thể hiện trong báo cáo thực tập tổng hợp để báo cáo với thầy. Bản báo cáo bao gồm các phần chính sau: I. Tổng quan về Tổng công ty xây dựng Hà Nội II. Cơ cấu, tổ chức chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty III. Vấn đề nhân lực và chấp hành pháp luật lao động tai Tổng công ty IV. Tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty V. Thuận lợi khó khăn và phương hướng phấn đấu của Tổng công ty năm 2005 Với những hạn chế về kiến thức thực tế và thời gian thực tập còn hạn hẹp nên bản báo cáo này vẫn chưa được đầy đủ so với yêu cầu đặt ra. Em rất mong thầy xem xét và giúp đỡ cho em trong việc chọn ra vấn đề ngiêm cứu phù hợp, cũng như nội dung yêu cầu cụ thể để em có thể hoàn thành tố quá trình thực tập. Em xin chân thành cảm ơn .
Xem thêm

22 Đọc thêm

CÔNG TY GIẤY SÀI GÒN MỸ XUÂN

CÔNG TY GIẤY SÀI GÒN MỸ XUÂN

SẢN PHẨMCHỦ LỰC• Từ khi thành lập Giấy Sài Gòn , Ban Lãnh Đạo công ty đã mạnhmẽ mở rộng các dòng sản phẩm , năng lực sản xuất , phân phối vàthu mua giấy nguyên liệu đưa Giấy Sài Gòn lên vị trí thống lĩnh cáclĩnh vực trên , trên toàn quốc và sớm phát triển ra khu vực .• Tập trung nhất quán 2 dòng sản phẩm là giấy tiêu dùng tissue vàgiấy công nghiệp .Giấy tiêu dùngGiấy công nghiệp• Sản phẩm giấy tiêu dùng của Giấy Sài Gòn khi xuất xưởng điều đạttiêu chuẩn 5Gs làÝTƯỞNGXANHCÔNGNGHỆXANHSẢNPHẨMXANHQUÁ
Xem thêm

37 Đọc thêm

Tiểu luận nhận dạng hệ thống

TIỂU LUẬN NHẬN DẠNG HỆ THỐNG

Phân tích và điều khiển tháp chưng 2 sản phẩmA. Yêu cầu: Trình bày tóm tắt các bước thực hiện, kết quả tính toán và kết quả mô phỏng theo từng nội dung yêu cầu. sử dụng MATLAB để hỗ trợ tính toán.Nêu phương phápcông thức tính và sau đó sử dụng công cụ MATLABSIMULINK như có thể được, đưa mã MATLAB hoặcvà sơ đồ SIMULINK cũng như các đồ thị kết quả mô phỏng vào mỗi vị trí sử dụng trong báo cáo. Các đồ thị phải ghi chú đủ để theo dõi. Tất cả công thức, hình vẽ phải đánh số để tiện tham khảo
Xem thêm

10 Đọc thêm

Bài tập lập nghiệp (Quản lý sản suất)

BÀI TẬP LẬP NGHIỆP (QUẢN LÝ SẢN SUẤT)

Báo cáo quản lý sản suất, Báo cáo quản lý sản suất, Báo cáo quản lý sản suất, Báo cáo quản lý sản suất, Báo cáo quản lý sản suất, Báo cáo quản lý sản suất, Báo cáo quản lý sản suất, Báo cáo quản lý sản suất, Báo cáo quản lý sản suất, Báo cáo quản lý sản suất, Báo cáo quản lý sản suất

8 Đọc thêm

Cùng chủ đề