NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG ĐÓ NGUỒN GỐC NÀO LÀ QUAN TRỌNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH BẢN CHẤT TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GIẢI THÍCH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG ĐÓ NGUỒN GỐC NÀO LÀ QUAN TRỌNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH BẢN CHẤT TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GIẢI THÍCH":

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột con l ắc lò xo nếu treo vào đầu d ưới c ủa m ột l ực k ế lò xo r ồi kích thích cho con l ắc dao độ ng v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi c ực ti ểu và c ực đạ i quan sát được trên l ực k ế l ần l ượt là 0 và F max . N ếu đem con l ắc lò xo đó treo tr ực ti ếp vào m ột điểm c ố đị nh trên giá không còn l ực k ế rồi kích thích dao động điều hòa v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi tác d ụng lên giá treo sẽ A. v ẫn gi ữ nguyên nh ư c ũ. B. có giá tr ị c ực đại t ăng và giá tr ị c ực ti ểu không đổ i C. có giá tr ị c ực đạ i gi ảm và giá tr ị c ực ti ểu không đổi D. có giá tr ị c ực đạ i và c ực ti ểu đề u tăng Câu 2. Con l ắc đơn treo vào tr ần c ủa m ột thang máy c ủa m ột tòa nhà cao t ầng. Khi thang máy đi lên nhanh dần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 1. Khi thang máy đi xu ống ch ậm d ần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 2. Khi thang máy chuy ển độ ng th ẳng đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 3. So sánh nào sau đây là đúng? A. T 1 = T 2 < T 3. B. T 1 = T 2 > T 3. C. T 1 > T 3 > T 2. D. T 1 < T 3 < T 2. Câu 3. Một m ạch dao độ ng LC lí t ưởng c ủa m ột máy thu có độ t ự c ảm không đổ i đang b ắt được sóng vô tuy ến. N ếu t ăng điện dung c ủa t ụ điện lên 9 l ần thì t ần s ố c ủa sóng vô tuy ến thu được s ẽ A. t ăng lên 3 l ần B. gi ảm đi 3 l ần C. t ăng lên 9 l ần D. giảm đi 9 l ần Câu 4. Trên m ặt thoáng ch ất l ỏng có hai ngu ồn sóng k ết h ợp dao động cùng pha, cách nhau 18 cm. Sóng trên m ặt ch ất l ỏng có b ước sóng là λ = 4 cm. T ại m ột th ời điểm t, trên đoạn n ối hai ngu ồn, ph ần t ử t ại trung điểm nhô lên cao nh ất. Lúc đó, s ố ph ần t ử nhô lên cao nh ất trên đoạn n ối hai ngu ồn là A. 4 B. 5 C. 8 D. 9 Câu 5. Ch ọn câu phát bi ểu đúng khi nói v ề các lo ại quang ph ổ. A. Ch ỉ có nguyên t ử hi đro phát ra được quang ph ổ v ạch phát x ạ có các v ạch màu thu ộc vùng ánh sáng nhìn th ấy. B. Các v ạch t ối trong quang ph ổ vạch h ấp th ụ c ủa m ột ch ất khí không cùng vị trí so v ới các v ạch màu trong quang ph ổ v ạch phát x ạ c ủa ch ất khí đó. C. Quang ph ổ liên t ục c ủa các ch ất nóng sáng đề u không thay đổi theo nhi ệt độ và không ph ụ thu ộc thành ph ần c ấu t ạo c ủa ngu ồn sáng. D. Các v ạch trong quang ph ổ v ạch h ấp th ụ là các v ạch t ối trên nền c ủa m ột quang ph ổ liên t ục Câu 6. Cho hai ch ất điểm dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố, có ph ươ ng trình dao động t ươ ng ứng lệch pha nhau m ột góc π. Có th ể k ết lu ận r ằng A. Hai ch ất điểm luôn chuy ển độ ng không cùng chi ều. B. Trung điểm c ủa đoạn n ối hai ch ất điểm hoàn toàn không dao động C. Hai ch ất điểm không cùng lúc đi qua v ị trí cân b ằng. D. Hai dao động không th ể cùng g ốc th ời gian. Câu 7. Sóng vô tuy ến và sóng âm cùng có đặc điểm chung là A. cùng bản ch ất sóng điện t ừ vì sóng vô tuy ến có th ể truy ền âm thanh đi xa. B. tốc độ truy ền c ủa chúng đề u ph ụ thu ộc môi tr ường truy ền. C. không th ể truy ền trong chân không. D. tốc độ truy ền c ủa chúng l ớn nh ất khi ở trong ch ất chân không. Câu 8. Một v ật th ực hi ện đồ ng th ời hai dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố có ph ươ ng trình: x1 = A1cos(20t + π6) (cm; s) và x 2 = 6cos(20t + 2 π3) (cm; s). Bi ết t ốc độ c ực đạ i c ủa v ật là 200 cms. Biên độ A1 có giá tr ị là A. 14 cm. B. 10 cm. C. 6 cm. D. 8 cm.
Xem thêm

Đọc thêm

NOI DUNG SINH HOAT CHAO CO

NOI DUNG SINH HOAT CHAO CO

1. Kt qu hot ng trong tun:- Tng kt thi ua trong tun 29.Hng nht:., hng 2:......, hng 3:.........- Về chuyên cần: Trong tuần qua tỉ lệ chuyên cần ở các lớp tơng đối tốt. Hiện tợngđi học muộn đã giảm.- Truy bài:Thực hiện truy bài đầu giờ đều đặn.- Thể dục: xếp hàng còn cha đều và cha nhanh- Vệ sinh: Trong tuần qua việc giữ vệ sinh của các lớp cha đợc sạch.theo nh đánh giácủa cô tổng phụ trách đã nhắc nhở trớc cờ ,song hiện tợng uống nớc và đổ ra ở các lớpvẫn còn đề nghị các bạn giữ vệ sinh lớp học của mình sao cho sạch sẽ hơn.- Ba không: Hiện tợng vi phạm các điều cấm còn rải rác ở các lớp vẫn còn đề nghịcác bạn không nói tục, chi th.2. Tng ph trỏch i TNTP H Chớ Minh trin khai k hoch hot ng.-Duy trỡ cỏc hot ng ca nh trng.-Tuyờn truyn giỏo dc cho hc sinh v ý ngha trng i ca ngy gii phúng MinNam thng nht t nc.-Tip tc phong tro cựng nhau gi gỡn v bo v ct mc Trng Sa cỏc khi lp.-T chc cho hc sinh lao ng cỏc im trng. Phõn cụng cỏc lp trc bo v,chm súc vn cõy ca trng: Khi 5: th 2,3;khi 4: th 4,5;khi 3: th 6.-Duy trỡ v thc hin tt phong tro tun hc tt, tit hc tt cho mng ngy 30/4...- Tip tc thc hin tt cuc võn ng Thiu nhi Vit Nam thc hin tt 5 iuBỏc H dy bng nhng vic lm c th.- Sinh Hot Sao th sỏu + Giỏo dc ngoi gi lờn lp. Theo ch im thỏng 4.- Nhc nh vic trng v chm súc cõy.-Duy trỡ phong tro rốn luyn sc khe, tõp th dc gia gi.-Ph bin cho HS hiu v cỏc quy nh m hc sinh khụng c lm nh: Khụng nitc, chi th, ỏnh nhau.í thc chp hnh luõt giao thụng.- Nhc nh HS khụng th diu ngoi ng, gn ng dõy in.- Hp BCH Liờn chi i- Bi dng nghi thc.
Xem thêm

37 Đọc thêm

Khái quát công nghệ đúc

Khái quát công nghệ đúc

Nội dung tài liệu: Đúc( Casting Molding ) I. Đúc áp lực ( casting ) 1. Khái quát về phương pháp đúc 2. Định nghĩa và lịch sử của phương pháp đúc. 2.1 Khái quát về công đoạn sử dụng phương pháp đúc, máy đúc 2.2 Đặc trưng của vật đúc 3. Hợ p kim Nhôm sử dụ ng trong phương pháp đúc 3.1 Phân loại và thành phầ n hóa học của Hợp kim nhôm sử dụng trong phương pháp đúc 3.2 Các tính chất và các đặc trưng của hợp kim sử dụng trong phương pháp đúc II. Đúc ( molding ) 1. Khái lượ c về gia công đúc 1.1 Nguyên lý gia công đúc 1.2 Các phưng pháp đúc 2. Khuôn đúc 2.1 Thiết kế sản phẩm và khuôn đúc 3. Chất lư ợng của vật đúc 3.1 Độ chính xác kích thước của sản phẩm đúc 3.2 Tính chất cơ học của sản phẩm đúc 3.3 Xử lý gia nhiệt và hút ẩm cho sản phẩm đúc 3.4 Phế phẩm đúc
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ SỐ (32)

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ SỐ (32)

độ lệch giữa các lượng biến với số bình quân cộng của các lượng biến đó. Phương sai làchỉ tiêu thường dùng để đánh giá độ biến thiên của tiêu thức, khắc phục được những khác1Thống kê trong kinh doanh,Chương 7: Hồi quy và Tương quan, tr.150,151Môn Thống kê trong Kinh doanh - BT cá nhân - Nguyễn Thị Minh Phương –X02Page 1CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾWebsite: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vnnhau về dấu giữa các độ lệch. Như vậy phương sai không so sánh độ biến thiên của tiêuthức nghiên cứu của hai hiện tượng khác loại2Nhận xét: Do đó nói phương sai cho phép so sánh độ biến thiên của tiêu thức nghiên cứucủa hai loại hiện tương khác loại là sai.4. Khoảng tin cậy cho tham số nào đó của một tổng thể chung tỷ lệ nghịch với phươngsai của tổng thể chung đó.  SaiGiải thích: Ảnh hưởng đến độ lớn của khoảng tin cậy có các nhân tố sau:-Mức ý nghĩa (hay là xác xuất của ước lượng)-
Xem thêm

11 Đọc thêm

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quyết đị nh hì nh phạ t l à khâu quan t rọng nhất t rong hoạt động xét xử của Tòa án. Trong đó, các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ TNHS l à một t rong những căn cứ để quyết đị nh hì nh phạt , l à cơ sở đảm bảo cho vi ệc t hực hiện nguyên t ắc cá t hể hóa hì nh phạt t rong áp dụng pháp l uật . Vi ệc quy đị nh các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhiệm hì nh sự không những l à cơ sở pháp l ý để Hội đồng xét xử đánh gi á đúng t í nh chất , mức độ nguy hi ểm cho xã hội của hành vi phạm t ội , t ừ đó quyết đị nh hì nh phạt t ương xứng với t í nh chất hành vi phạm t ội và nhân t hân người phạm t ội mà còn đảm bảo vi ệc cải t ạo gi áo dục người phạm t ội , góp phần bảo đảm t hực hi ện nguyên t ắc công bằng, nguyên t ắc nhân đạo, nguyên t ắc bì nh đẳng và bảo đảm quyền con người . Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã t hực hi ện t ốt công t ác xét xử các vụ án hì nh sự, về cơ bản vi ệc áp dụng các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự l à đúng với t ừng người t hực hiện hành vi phạm t ội , t hể hi ện được chí nh sách hì nh sự của Nhà nước t a. Tuy nhi ên, do cách hi ểu về một số t ì nh t iết g iảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự không t hống nhất dẫn đến một số vướng mắc, bất cập t rong t hực t iễn áp dụng các tình tiết này. Mặt khác, mặc dù Bộ l uật hì nh sự năm 1999 đã quy đị nh các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự t ại Đi ều 46 và Nghị quyết số 01/ 2000/ NQHĐTP ngày 04/ 8/ 2000 của Hội đồng t hẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy đị nh t rong phần chung của Bộ l uật hì nh sự năm 1999; Nghị quyết sổ 01/ 2006/ NQ-HĐTP ngày 12/ 5/ 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn t hi hành một số đi ều của Bộ l uật hì nh sự đã hướng dẫn áp dụng các t ình t i ết gi ảm nhẹ nhưng nhi ều t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự còn chưa được quy đị nh rõ ràng, cụ t hể. Ngoài ra, khoản 2 Điều 46 Bộ l uật hì nh sự quy đị nh t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t r ách nhi ệm hì nh sự t heo hướng mở nên t rong t hực t i ễn vi ệc áp dụng còn t ùy t i ện, t ùy vào nhận t hức chủ quan của Hội đồng xét xử. BLHS năm 2015 đã có sự sửa đổi về quy đị nh các t ì nh t iết gi ảm nhẹ TNHS. Nhận thức đúng và áp dụng thống nhất các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi phạm tội luôn là đòi hỏi khách quan trong quá trình xét xử đối các vụ án hình sự để quyết định hình phạt đúng, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc công bằng, nguyên tắc nhân đạo của Nhà nước ta và nhất là đảm bảo quyền con người. Việc nghiên cứu khoa học một cách chuyên biệt về chế định các tình tiết giảm nhẹ trên cơ sở lý luận, thực tiễn nhằm hiểu rõ và áp dụng đúng đắn các tình tiết giảm nhẹ TNHS để nâng cao chất lượng xét xử và tìm ra những vấn đề còn vướng mắc khi áp dụng vào thực tiễn để từ đó đưa ra giải pháp bảo đảm áp dụng đúng các tình tiết giảm nhẹ TNHS trong thực tiễn xét xử là một yêu cầu rất quan trọng và cấp thiết. Do vậy, tác giả chọn đề tài “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang” để làm luận văn thạc sỹ Luật học.
Xem thêm

Đọc thêm

Bài giảng tin học trong quản lý xây dựng chương 7 ths đỗ thị xuân lan

Bài giảng tin học trong quản lý xây dựng chương 7 ths đỗ thị xuân lan

Chương 7 Mô hình mạng lưới đ ờư ng • Bài toán tìm Bài toán tìm đường đi ngắn nhất Phương pháp thế vị • Bài toán đường y dâ loa • Bài toán tìm luồng cực đại Bài toán tìm đường đi ng ắn n h ất • Ví d ụ 7.1. M ỗi n gy gy y à y côn g t y xâ y d ự n g Vĩnh Th ạnh c ần ph ải v ận chuy ển v ữa bê tông t ừ nhà máy s ản xu ất bê tông tươi C ử u Long đế n các công tr các công trường xây d ựng n ằm r ải rác trong thành ph ố. Hãy tìm đườ n g đi n g ắn nh ất t ừ nhà má y s ản xu ất (nút 1) đến công trường xây d ựng cao ốc v ăn phòng Vĩnh C ửu (nút 6). S ơ đồ m ạng lưới đường giao thông nh ng giao thông nh ư trong hình 7.1 v ới chi ều dài các tuy ến đường có đơn vị 100m.
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu về máy biến áp

Tài liệu về máy biến áp

6.1. KHẠI NIM CHUNG VƯ MẠY BIN ẠP 6.1.1. Vai troì vaì cng dủng MBÂ dn in tỉì nhaì mạy phạt in n h tiu thủ cưn phaíi cọ ỉìng dy taíi in (hçnh 6.1). Thng thỉìng khoaíng cạch tỉì ni saín xut in n h tiu thủ ln, mt vn ư t ra laì vic truyưn taíi in nng i xa laìm sao cho aím baío cht lỉng in ạp vaì kinh t nht. ∼ MBA gam ạp MBA tng ạp ỉìng dy taíi in Mạy phạt in H tiu thủ in Hçnh 6.1 S ư cung cp in n giaín Giaí sỉí h tiu thủ cọ cng sut P, h s cng sut cosϕ, in ạp cuía ỉìng dy truyưn taíi laì U, thç doìng in truyưn taíi trn ỉìng dy laì : ϕ = cosU P I Vaì tn hao cng sut trn ỉìng dy: ϕ ==Δ 22 2 2 cosU P RIRP dd Trong ọ: Rd laì in trí ỉìng dy taíi in vaì cosϕ laì h s cng sut cuía lỉi in, coìn ϕ laì gọc lch pha giỉỵa doìng in I vaì in ạp U. Tỉì cạc cng thỉc trn cho ta thy, cuìng mt cng sut truyưn taíi trn ỉìng dy, nu in ạp truyưn taíi caìng cao thç doìng in chảy trn ỉìng dy seỵ caìng bẹ, do ọ trong lỉng vaì chi ph dy dn seỵ giaím xung, tit kim ỉc kim loải maìu, ưng thìi tn hao nng lỉng trn ỉìng dy seỵ giaím xung. Mt khạc aím baío cht 2 lỉng in nng trong h thng in, vi ỉìng dy daìi khng th truyưn dn í in ạp thp. Vç th, mun truyưn taíi cng sut ln i xa ngỉìi ta phaíi duìng in ạp cao, thỉìng laì 35, 110, 220, 500kV... . Trn thỉc t, cạc mạy phạt in ch phạt ra in ạp tỉì 3 ÷ 21kV, do ọ phaíi cọ thit b tng in ạp í ưu ỉìng dy. Mt khạc cạc h tiu thủ thỉìng yu cưu in ạp thp, tỉì 0.4 ÷ 6kV, vç vy cui ỉìng dy phaíi cọ thit b giaím in ạp xung. Thit b duìng tng in ạp í ưu ỉìng dy vaì giaím in ạp cui ỉìng dy goi laì mạy bin ạp (MBA). Nhỉ vy MBA duìng truyưn taíi vaì phn phi in nng
Xem thêm

Đọc thêm

CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH NÀY

CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH NÀY

luật tố tụng hình sự không qui định vầ các văn bản khác không hướng dẫn thủtục chuyển vụ án dẫn đến trên thực tế việc áp dụng qui định này còn thiếuthống nhất; có nhiều trường hợp Tòa án chuyển trả hồ sơ cho Viện kiểm sátđể Viện kiểm sát chuyển cho cấp có thẩm quyền truy tố; có Tòa án lại chuyểnthẳng cho Tòa án cấp có thẩm quyền để trả lại cho Viện kiểm sát cùng cấp đểtruy tố lại…Hiện nay các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đang rất lúng túng trongviệc xác định thẩm quyền xét xử các vụ án có yếu tố nước ngoài. Bộ luật tốtụng chỉ qui định thẩm quyền Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, thành phốHồ Chí Minh hoặc Tòa án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền xét xử các vụán xảy ra ở nước ngoài. Còn các vụ án có yếu tố nước ngoài khác như bị can,bị cáo, người bị hại là người nước ngoài, trường hợp tội phạm vừa thực hiện ởnước ngoài vừa thực hiện ở trong nước…thì không có qui định. Vì vậy, cáccơ quan tiến hành tố tung rất lúng túng trong công việc điều tra, truy tố, xétxử. Trên thục tế vụ án mà bị can, bị cáo là người nước ngoài, các vụ án mà tộiphạm vừa thực hiện ở trong nước vừa thực hiện ở nước ngoài thì do Tòa án10cấp tỉnh xét xử. Các vụ án mà người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sựlà người nước ngoài thì chưa có sự thống nhất.Việc xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân theo đối tượngcũng đang gặp nhiều vướng mắc trong thực tiễn. Tòa án nhân dân cấp tỉnhthường quyết định lấy các vụ án mà người phạm tội là cán bộ chủ chốt cấptỉnh, cấp huyện, cấp trung ương, những người có chức sắc tôn giáo, nhữngngười có uy tín trong xã hội…lên để xét xử. Tuy nhiên, cho đến nay chưa cóvăn bản nào quy định về vấn đề này dẫn đến việc áp dụng còn nhiều vướngmắc.Thứ ba, những bất cập trong công tác tổ chức và cơ sở vật chất:Hiện nay kinh phí cấp cho ngành Tòa án nhân dân còn thấp gây nhiều khó
Xem thêm

17 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP TỚI THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI XÃ BẠCH SAM HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP TỚI THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI XÃ BẠCH SAM HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN

sinh kế của người dân.- Có khả năng giải quyết thị trường tiêu thụ sản phẩm cả nội tiêu và ngoại tiêu.- Tiết kiệm tối đa đất nông nghiệp đặc biệt là trồng trọt trong việc sửdụng đất để xây dựng KCN.- Phát triển KCN tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chính quyền địa phươngtrong công tác quy hoạch, phân bố và quản lý nguồn lực. Bên cạnh đó thì công tácquản lý môi trường cũng có nhiều thuận lợi trong tiết kiệm chi phí xử lý phế thảicông nghiệp, đặc biệt là đảm bảo việc hình thành một đô thị hợp lý, bền vững.8- Ngoài vai trò về kinh tế xã hội thì việc phát triển KCN còn có ý nghĩavề an ninh quốc phòng.Tóm lại, KCN có vai trò và là ‘‘hạt nhân” rất quan trọng trong việc đẩynhanh tốc độ tăng truởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệphoá, hiện đại hoá, nó chính là con đường ngắn nhất đưa đất nuớc cơ bản trởthành một nước công nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng và phát triểncủa KCN cần phải đi liền với các chính sách ưu đãi về thuế (thuế đất, thuế thunhập doanh nghiệp,...); hỗ trợ về vốn; lãi suất ưu đãi sao cho phù hợp với nhàđầu . Ngoài ra cần từ bỏ quan điểm nới lỏng đầu vào quản lý chặt đầu ra, hậukiểm thay thế tiền kiểm như các nhà đầu tư nước ngoài từng nói Việt Nam chỉkhuyến khích đầu tư không khuyến khích sản xuất, tiền hậu bất nhất khôngnhất quán, không minh bạch. Bài học Trung Quốc là trước cho, sau lấy có tínhlàm ăn lâu dài là những kinh nghiệm trong thu hút đầu tư FDI vào các KCN.2.1.4 Phân loại khu công nghiệpTuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu về khu công nghiệp thì có các tiếpcận phân loại khác nhau:* Căn cứ vào tính chất ngành nghề: Khu công nghiệp được chia thành 3loại: KCN chuyên ngành, KCN đa ngành và KCN sinh thái.+ KCN chuyên ngành: Đây là KCN hình thành do phân công chuyên
Xem thêm

105 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu, coi đó là bước khởi đầu quan trọng cho của sự thayđổi toàn diện sau này.Tinh thần chính của logo mới của MobiFone là yếu tố truyền thống kết hợp với sự đổimới. Màu xanh truyền thống của mạng MobiFone được tiếp tục sử dụng như khẳng định sự19thừa hưởng toàn bộ giá trị lâu bền của MobiFone và màu đỏ tượng trưng cho hạnh phúc, sựthịnh vượng và sự may mắn cho người sử dụng. Logo mới là sự thể hiện thương hiệu của mộtdoanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thông tin di động. MobiFone là một từ viết tắt gồm haiyếu tố: “Mobi” (từ “mobile” - di động) và Fone (từ “phone” - điện thoại). Một thương hiệu nhưvậy đã nói lên tất cả, vấn đề là phải tìm cho nó một hình ảnh thể hiện được sự trẻ trung, đơngiản, hiện đại và mạnh mẽ hơn để thực hiện cam kết "Tất cả vì khách hàng".Khẩu hiệu “Mọi lúc - mọi nơi” vẫn được giữ nguyên, như là một cam kết không thay đổicủa MobiFone với truyền thống phục vụ khách hàng suốt 17 năm qua từ ngày công ty thànhlập, thể hiện tinh thần "Tất cả vì khách hàng" của MobiFone. Khẩu hiệu này cũng đã trở thànhmột nét văn hóa riêng của MobiFone, trong đó khách hàng được đặt ở vị trí trung tâm và quantrọng nhất.2.2.1.2. Tầm nhìnTrở thành đối tác mạnh và tin cậy nhất của các bên hữu quan trong lĩnh vực viễn thông ởViệt Nam và Quốc tế.2.2.1.3. Sứ mệnh- Mọi công nghệ viễn thông tiên tiến nhất sẽ được ứng dụng vì nhu cầu của khách hàng.- Lúc nào cũng sáng tạo để mang tới những dịch vụ giá trị gia tăng mới cho khách hàng.- Mọi thông tin đều được chia sẻ một cách minh bạch nhất.- Nơi gửi gắm và chia sẻ tin cậy nhất lợi ích của cán bộ công nhân viên, khách hàng, cổđông và cộng đồng.2.2.1.4. Giá trị cốt lõi của Công ty- Minh bạch
Xem thêm

32 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

khó khăn, do vấn đề về công nghệ, sự lo ngại về an toàn, nguồn cung cấp nhiên liệuvà cả sự huy động vốn đầu tư lớn. Vấn đề thứ ba đó là sự xuất hiện và sử dụng ngàycàng nhiều các nguồn năng lượng tái tạo trên bình diện cả nước. Một mặt, các nhàmáy phát điện phân tán này góp phần giảm thiểu gánh nặng cho ngành điện trênphương diện đáp ứng nhu cầu phụ tải, giảm tổn thất, tiết kiệm chi phí truyền tải, tậndụng năng lượng tái tạo sẵn có. Cùng với sự xuất hiện của các thiết bị điện tử côngsuất cả ở phía truyền tải và phân phối làm thay đổi cơ bản khái niệm về một HTĐphân phối truyền thống, làm khó khăn hơn trong quản lý, vận hành, giám sát và điềukhiển hệ thống điện. Vấn đề thứ là các áp lực về môi trường do các nhà máy điệngây ra. Do đó chúng ta cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng vấn đề này khi quyết định đầutư xây mới những nhà máy điện chạy than hay những đập thủy điện lớn. Vấn đề thứnăm đó là xu hướng thị trường hóa ngành điện. Nó làm thay đổi hoàn toàn khái niệmvề một HTĐ truyền thống, phần nguồn, phần phân phối hoàn toàn mở cho các doanhnghiệp có thể tham gia xây dựng nhà máy điện, kinh doanh điện. Và đặc biệt là xuhướng kết nối các HTĐ với nhau, điều này đã làm cho HTĐ ngày càng phức tạp về-3-qui mô, rộng lớn cả về không gian, khó khăn trong việc quản lý, vận hành, điều khiểngiám sát.Tất cả các vấn đề trên khiến cho các HTĐ được vận hành rất gần với giới hạnvề ổn định. Tại Miền Nam Việt Nam lúc 14h15' ngày 22 tháng 5 năm 2013, đồng loạtnhiều tỉnh thành tại Miền Nam bị mất điện, tổng lượng điện bị cắt là 9.400MW. Đến22h40' cùng ngày (mất 8h25') toàn bộ HTĐ Miền Nam mới được khôi phục và hoạtđộng trở lại bình thường. Thiệt hại chỉ đối với ngành điện ước tính ban đầu là 14 tỉđồng. Tính đến ngày 25 tháng 5, có tổng cộng 8 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi sựcố, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh có 1,8 triệu hộ dân và khách hàng điện. Có rấtnhiều sự cố liên quan trực tiếp đến hiện tượng sụp đổ điện áp. Chính vì vậy mà việcnghiên cứu về ổn định điện áp là một nhu cầu cấp thiết đối với HTĐ nói chung vàHTĐ Việt Nam nói riêng.
Xem thêm

129 Đọc thêm

NHỮNG CHUYỆN "Í Ẹ" CỦA MẸ BẦU

NHỮNG CHUYỆN "Í Ẹ" CỦA MẸ BẦU

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Trong thời gian mang thai, sự thay đổi hormone trong cơ thể khiến nhiều mẹ bầu lâm vào tình trạng “khóc dở mếu dở” vì những thay đổi “kỳ cục” của cơ thể. Hãy cùng “vén màn” những bí mật đáng sợ về bầu bí mà nhiều chị em chưa từng được biết tới. Ôi trời ơi, ốm nghén Một trong những điều mà các chị em thường xuyên nghe người thân, bạn bè, đồng nghiệp ca thán khi mang thai là tình trạng ốm nghén nghiêm trọng của họ. Lúc đó có thể bạn nghĩ: “Ôi trời, nôn thì có là gì đâu. Mình đã nôn suốt cả tuần sau bữa tiệc điên cuồng ở nhà Hà Lan đấy chứ. Chắc các chị chỉ “than” lên cho sướng thôi. Bà bầu mà”. Nhưng trên thực tế, ốm nghén quả là cơn ác mộng với nhiều mẹ bầu khi hàng ngày họ thường xuyên phải chạy vào toilet và phun ra nào là mật xanh, mật vàng. Tồi tệ hơn, nôn ọe có thể dẫn đến tình trạng mất nước, giảm cân, ợ nóng .... và khiến thai phụ phải nhập viện.   Ốm nghén đồng hành cùng chị em trong quá trình mang thai (Ảnh minh họa) Để hạn chế ốm nghén, chị em nên làm bạn với tất cả các sản phẩm từ gừng: trà gừng, kẹo gừng....hay chanh tươi. Ngoài ra đừng quên vitamin B6 và các thực phẩm giàu chất sắt như thịt bò, trứng, rau lá xanh.... Lưu ý uống đủ nước và tránh xa các thực phẩm chiên, rán, nhiều dầu mỡ nhé. “Ngượng chín mặt” vì són tiểu Nhiều thai phụ chia sẻ rằng họ cảm thấy “ngượng chín mặt” vì bị són tiểu khi cười, hắt hơi hay chỉ đơn giản là cúi xuống nhấc một đồ vật nào đấy. Tuy nhiên đây là chuyện “bình thường như cân đường hộp sữa” bởi áp lực của thai nhi đè lên bàng quang cùng với lượng nước tiêu thụ mỗi ngày nhiều hơn bình thường sẽ khiến chị em lâm vào tình trạng xí hổ nói trên, đặc biệt trong những tháng cuối thai kỳ. Do đó các bác sĩ khuyên rằng chị em nên ghé thăm nhà vệ sinh ngay khi thấy bụng tưng tức, không nên để bàng quang đầy nước và tăng cường tập các bài tập Kegel giúp xương chậu chắc khỏe. Nếu bị són tiểu thường xuyên, mẹ bầu nên chọn quần lót có độ thấm hút cao, thay quần lót thường xuyên. Tránh sử dụng băng vệ sinh hàng ngày để phòng chống nguy cơ viêm nhiễm “cô bé”. Sao da dẻ xấu thế? Có lẽ mơ ước cháy bỏng của nhiều chị em khi đang trong quá trình “đeo ba lô ngược” là bao giờ da đẹp lại như thời con gái, trắng mịn, hồng hào, không vết thâm, nám. Nguyên do là bởi khi mang thai, hormone trong cơ thể thay đổi khiến hầu hết mẹ bầu gặp rắc rối với vấn đề da dẻ.   Đèn pin nổi loạn là vấn đề chung của nhiều mẹ bầu ̣(Ảnh minh họa) Chị Hoàng Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) than thở: “Ôi khi mang thai bé Nhím, có lúc em phát điên với làn da của mình. Nào là mặt đỏ phừng phừng như con gà chọi, đèn pin nổi loạn khắp nơi, da xỉn hẳn lại, rạn rồi ngứa ghê gớm nữa chứ. Suốt ngày gãi như gãi ghẻ. Khổ lắm chị ạ”. Theo các chuyên gia, để hạn chế trường hợp trên chị em nên thường xuyên sử dụng kem chống nắng mỗi khi đi ra ngoài, uống đủ 2 lít nước hàng ngày, ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi, rửa mặt sạch sẽ và tập thể dục đều đặn. Vùng kín có mùi Trong thời gian mang thai, vùng kín của thai phụ có nhiều thay đổi như “cô bé” sưng to lên, tăng dịch nhờn âm đạo. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện và phát triển của vi khuẩn và nấm, khiến chị em bị ngứa,  viêm nhiễm.... âm đạo, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi, tăng nguy cơ sinh non, nhiễm trùng ối và các bệnh hậu sản khác. Vì thế chị em nên vệ sinh vùng kín hàng ngày, thay quần chíp ít nhất 2 lần/ 1 ngày, giữ “cô bé” khô ráo, sạch sẽ, tránh thụt rửa quá mạnh, hạn chế sử dụng dung dịch vệ sinh .... và đi khám phụ khoa trong trường hợp cần thiết. Ngại quá, em lại “xì hơi” Dù rất cố gắng nhưng hầu như chị em rất ít có thể kiểm soát được chứng xì hơi vô tội vạ của mình trong thời gian mang bầu. Nguyên nhân là do hoạt động đường ruột chậm đi dưới ảnh hưởng của quá trình tuần hoàn progesterone trong cơ thể. Vì thế thức ăn sẽ lưu lại lâu hơn trong dạ dày. Trong dạ dày lại có chứa những vi khuẩn có lợi, có chức năng tiêu hóa thức ăn và tăng cường khả năng hấp thụ thức ăn. Quá trình này sẽ sản xuất ra hơi khí, khiến chị em “méo mặt” khi bất chợt “xì hơi”.   Cười to cũng có thể khiến thai phụ bị "xì hơi" (Ảnh minh họa) Chị Trâm Anh (Ba Đình, Hà Nội) buồn rầu chia sẻ trên một diễn đàn nổi tiếng: “Các mẹ ạ, em bị “xì hơi” suốt cả ngày. Lúc ở nhà một mình thì em "xả" thoái mái. Nhưng mà lúc ở cơ quan thì khổ quá, cứ phải nhẹ nhàng sao cho không ra tiếng chứ nếu không thì “ê” mặt lắm. Đêm về hai vợ chồng đang trùm chăn ngủ mà em lại "xì khói" chứ. Ngượng chín cả mặt”. Bà bầu có thể giảm thiểu tối đa tình trạng này bằng cách chia nhỏ bữa ăn, cố gắng nhai thật chậm và tránh xa các thực phẩm có chứa sulfur như cải bắp, hành tây, súp lơ. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, chị em nên đến gặp bác sĩ để được trợ giúp. Mùi cơ thể nồng nặc Hiện tượng đổ mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể nhất là trong những tháng cuối thai kỳ khiến nhiều chị em cảm thấy bối rối. Chị Hương Tràm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) kể: “Phòng làm việc của em rất đông người nên khi thấy người ra nhiều mồ hôi em đã chủ động xịt đủ các thể loại mà không ăn thua các chị ạ. Nhiều khi đứng gần đồng nghiệp, em thấy họ kín đáo nhăn mũi mà thấy buồn ghê, biết là mấy em ấy chưa chồng nên chưa có kinh nghiệm nhưng mà... Có hôm sáng đến em thấy lọ lăn nách đặt trên bàn chứ. Tủi thân chỉ muốn khóc thôi. May mà kìm lại được”. Các chuyên gia cho rằng thực ra đổ mồ hôi là cách để cơ thể hạ nhiệt khi sự trao đổi chất và lưu lượng máu trong cơ thể tăng cao khiến thân nhiệt thai phụ tăng 0.3 – 0.5 độ C so với bình thường. Chị em có thể hạn chế tình trạng trên bằng cách lựa chọn những trang phục có chất liệu thấm hút tốt, rộng rãi, thoáng mát, uống nhiều nước, sử dụng lăn khử mùi dạng thoa hoặc dạng xịt thường xuyên.
Xem thêm

3 Đọc thêm

BAI 12. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT

BAI 12. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT

6. Giao thông vậntải và thông tinliên lạc.N67. Chinh phụcvũ trụ.N1,2,3,4,5,61. Trong lĩnh vực khoa học cơ bản:Quy trình tạo cừu Đô-ly.Nhà khoa học Ian Wilmut bên cạnh cừu Đô-lyTháng 6-2000, các nhà khoa học đã công bố Bản đồ gen người, bản đồnày được giải mã vào tháng 4-2003.2. Những phát minh lớn về côngcụ sản xuất mới:

33 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

quản trị chỉ phí sản xuất và tỉnh giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệpkhai thác than’’. Cùng nghiên cứu đi sâu nghiên cứu kế toán quản trị chi phíữong mối quan hệ với kế toán tính giá thành với giới hạn phạm vi nghiên cứuữong các doanh nghiệp khai thác than. Trong giới hạn phạm vi nghiên cứu tácgiả đã trình bày thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí và tính giá thànhsản phẩm ữong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn than vàkhoáng sản Việt Nam. Từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện từng nội dung cụthể của tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sảnphẩm trong các doanh nghiệp khai thác than.9Luận án của tác giả Nguyễn Đào Tùng (2012): "Tổ chức kế toán quảntrị chỉ phỉ và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp thuộc ngành Dầu khíViệt Nam". Luận án đã hệ thống hóa khá chi tiết lý luận chung về kế toánquản trị chi phí và giá thành sản phẩm ữong doanh nghiệp. Tổ chức các phầnhành công việc của kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm. Chỉ rõkinh nghiệm kế toán quản trị ở một số nước ữên thế giới như Mỹ, Pháp, NhậtBản và một số nước Châu Á từ đó rút ra các bài học vận dụng kinh nghiệm đóvào Việt Nam. Phản ánh đứng thực trạng và có giải pháp khả thi để hoàn thiệncông tác chi phí giá thành ữong doanh nghiệp thuộc ngành Dầu khí Việt Nam.Tuy nhiên, ữong luận án chưa phân tích sâu những ảnh hưởng của đặc điểmkinh tế kỳ thuật, quy trình công nghệ khai thác dầu khí đến kế toán quản trị vàchi phí giá thành.Luận án của tác giả Hồ Mỹ Hanh (2014): "Tồ chức hoàn thiện hệ thốngthông tin kể toán quản trị chỉ phỉ trong các doanh nghiệp May Việt Nam".Trên cơ sở lý thuyết về Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp, luận ánkhẳng định sự tồn tại mối quan hệ giữa hệ thống thông tin kế toán quản trị chiphí và hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Đi sâu nghiên cứu các nhân tố ảnhhưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí, luận án đã chứng minh
Xem thêm

196 Đọc thêm

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH NGỮ CÓ THÀNH TỐ CHỈ TÊN GỌIĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG ANH

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH NGỮ CÓ THÀNH TỐ CHỈ TÊN GỌIĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG ANH

tiếp. Luận án PTS khoa học Ngữ văn, Hà Nội.19. Nguyễn Xuân Hoà ., Nhân tố văn hoá – xó hội trong đối chiếu ngôn ngữ (trêncứ liệu các đơn vị thành ngữ). Tạp chí Ngôn ngữ số 4/2002.20. Nguyễn Xuân Hoà., Nhân tố văn hoá – xó hội và thực tế giao tiếp ngụn ngữ.Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống (số 1 – 1997)21. Phạm Thuận Thành., Bàn thêm về ranh giới thành ngữ - tục ngữ. Tạp chíNgôn ngữ và đời sống (số 1+2/2003)22. Phạm Văn Bỡnh., 2001.Tục ngữ Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh), Nxb Văn hoáthông tin, Hà Nội.23. Phạm Văn Bỡnh., Tục ngữ nước Anh và những thành ngữ giàu hỡnh ảnh,Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội24. Phong Hoá., Ngựa trong thành ngữ và tục ngữ Việt Nam. Tạp chí Ngôn ngữvà đời sống (số 1+2 – 2002)25. Thành ngữ và giới từ tiếng Anh. Nxb Đồng Nai26. Từ điển Anh – Việt - Trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn – Viện Ngônngữ học. Nxb thành phố Hồ Chí Minh.27. Từ điển thành ngữ Anh - Việt thông dụng., 1995. Nhà xuất bản Khoa học vàkỹ thuật.28. Từ điển thành ngữ Việt nam., 1994. Nxb Văn hoá - Thông tin29. Trần Thị Lan., 2001. Phương thức dịch thành ngữ đánh giá con người giữaba ngôn ngữ Việt-Anh-Nga. Hà Nội.30. Trần Ngọc Thêm. 2001. Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. Nxb Thành phốHồ Chí Minh.31. Trịnh Cẩm Lan., 1995. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa và nhữnggiá trị biểu trưng của thành ngữ tiếng Việt. Hà Nội.32. Trịnh Thị Kim Ngọc., 1999. Ngôn ngữ và Văn hoá - Tri thức nền và việcgiảng dạy tiếng nớc ngoài . Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.33. Từ điển giải thích thuật ngữ Ngôn ngữ học, Nguyễn Như í chủ biờn., 1997.
Xem thêm

9 Đọc thêm

SKKN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

SKKN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

một công trình nào đề cập đến các biện pháp quản lý nâng cao năng lực choTTCM trường THCS một cách đầy đủ và hệ thống.Trong khuôn khổ của đề tài này, tôi muốn đi sâu hơn để xác định cơ sởlý luận, khảo sát thực tiễn và trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp quản lý bồidưỡng nâng cao năng lực quản lý cho TTCM trong các trường THCS trên địabàn huyện nhà cho phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ1.2.1. Quản lý trường THCS10* Quản lý trường họcTheo Đặng Quốc Bảo: “ Trường học là một thiết chế xã hội trong đó códiễn ra quá trình đào tạo, giáo dục với sự hoạt động tương tác của hai nhân tố:“Thầy – Trò”. Trường học là một bộ phận của cộng đồng và trong guồng máycủa hệ thống giáo dục Quốc dân nó là đơn vị cơ sở ” [3].Theo Phạm Minh Hạc: “Quản lý nhà trường là thực hiện đường lối giáodục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vậnhành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạođối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ, với từng học sinh” [8].Theo Trần Kiểm: “Quản lý trường học được hiểu là một hệ thống nhữngtác động sư phạm hợp lý và có hướng đích của chủ thể quản lý đến tập thể giáoviên, học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm huyđộng và phối hợp sức lực và trí tuệ của họ vào mọi mặt hoạt động của nhàtrường hướng vào hoàn thành có chất lượng và hiệu quả mục tiêu dự kiến” [9].Macarencô cho rằng: “Phải là tập thể các nhà giáo dục, và ở đâu mà giáodục không gắn với tập thể, không có chương trình công tác thống nhất, mộtgiọng nói thống nhất, một cách tiếp cận chính xác và thống nhất với trẻ em thìở đó không thể có một quá trình giáo dục nào hết ”[5].Tóm lại, quản lý trường học về bản chất là quản lý con người (tập thể
Xem thêm

108 Đọc thêm

Giáo Trình Nhuộm IUH ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí MInh Phần 4

Giáo Trình Nhuộm IUH ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí MInh Phần 4

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÉ VẶT LIỆU DỆT_____________________________________1 1.1. Phân loại vật liệu dột.................................. .......... I 1.1.1 .Xơ thiên nhiên J 1.1.2. XƠ hỏa học ...................... J 1.2. Xơ thiên nhiên . 1.2.1 .Xơ cỏ nguồn gốc thực vật ______________________ 2 1.2.2. Xơ có nguôn gốc dộng vật _ Ị 1.3. Xơhóahợc . ................................................................... 8 1.3.1. Xơ nhân tạo............ 1.3.2. Xơ tông hợp CHƯƠNG 2. HÓA HỌC THLÓC NHUỘM VÀ CHÁT TRỢ 15 ? 1 I.1____í...........CHƯƠNG 2. HÓA HỌC THLÓC NHUỘM VÀ CHÁT TRỢ _ 2.1. Lý thuyết màu hiện dại............... 2.1.1. Lý thuyết cor bản về màu sắc trong tự nhiên______________ 2.1.2. Lý thuyết ánh sáng và sự hấp thụ ánh sáng cùa vật thể __ 2.1.3. Còng nghệ phối phép màu ................... 2.2. Thuốc nhuộm —.......... 2.2.1. Khái niệm .......... 2.2.2.1 èn gọi của thuốc nhuộm ______________ 2.2.3. Phân loại thuốc nhuộm ......... 2.2.4. Cơ chế liên kết thuốc nhuộm với vật liệu... ...... 2.2.5. Các loại thuốc nhuộm thường gặp ...._______ 2.3. Chất trợ vả chắt tàng trắng quang học.......................... 2.3.1. Nồng độ hóa chất vả cách tinh toán ........ 2.3.2. Hóa chát thông dụn«_____ 2.3.3. Hóa chât chuyên dùng........ 15 — .....14 Ị4 15 16 20 20 20 21 23 25 — ....34 34 •—.....37 2.3.4. Các chắt tăng trắng quang hoc ........43.• t,,al ,anỉ? trăng quang học........ CHƯƠNG 3 THIÉT BỊ NHUỌM ............ .................................62 3 1 hết bi nhuộm ơ rời và cúi_ 66 3 2. Thiết bị nhuộm sợi..... ............................ 3.2.1. Nhuộm sợi suông .... ......................................... 3.2.2. Má} nhuộm bobin....... ................ ..........................3.3. Thiết bị nhuộm vài ................................ 72 3.3.1. Máy nhuộm dây vải................................................ 72 3.3.2. Máy nhuộm mở khổ 75 3.3.3. Thiết bị nhuộm nhiệt độ cao78 3.3.4. Bộ dầu ngấm ép 80 3.4. Máy nhuộm các mặt hàng dặc biệt 83 3.4.1. Máy nhuộnì hình sao83 3.4.2. Máy nhuộm quần áo 83 CHƯƠNG 4. CÔNG NGHỆ TIÊN xử LÝ85 4.1. Tiền xử lý vài bông....................................................8 4.1.1. Đốt lông (hay cảt lông)8í 4.1.2. Giũ hồ gị .4.1.3. Nấu tẩy vải ......................................... 95 4.1.4. Làm bóng.............................................. _ JQJ 4.2. Tien xư lý vải dệt có nguồn gốc từ Protein 103 4.2.1. Tiền xử lý vải len................................................... 4.2.2. Tiền xử lý vải tơ tàm......................................... J 08 4.3. Tiên xử lý vải dệt từ xơ sợi tổng hợp và vải pha1 2 4.3.1. Tiền xử lý vải dệt từ xơ sợi tổne hợpỊ19 4.3.2. Tiền xử lý vải pha.......................... J J g CHƯƠNG 5 CÔNG NGHỆ NHUỘM_________________________________ J21•m va s
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN VIỆT Á

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN VIỆT Á

nghiệp cũng như đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân.Thứ ba, tiếp tục cải cách, hình thành và phát triển các tổ chức nghềnghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toánThứ , phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toánThứ năm, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thực hiện cácbước của tiến trình hội nhập kế toán, kiểm toán.3.5.2. Về phía tập đoàn Việt Á và các công ty thành viênTập đoàn Việt Á và các công ty thành viên cần nhận thức rõ tầm quan trọngcủa tổ chức công tác kế toán trong hoạt động quản lý, đặc biệt là đối với bộphận kế toán quản trị. Tập đoàn Việt Á là chủ thể hành động, cần phải nhậnthức rõ sự cần thiết của kế toán quản trị, phân biệt phạm vi kế toán quản trị,nội dung kế toán quản trị, phương pháp tiến hành kế toán quản trị. Từ đó tổchức công tác kế toán quản trị và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị phù hợpvới quy mô hoạt động và yêu cầu quản lý của tập đoàn và từng công ty thànhviên trực thuộcxviKẾT LUẬNTrong xu thế hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế như hiện nay, việchoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp là một việc làmhết sức cần thiết. Tổ chức hạch toán kế toán khoa học sẽ cung cấp thông tinđầy đủ, kịp thời, chính xác cho hoạt động quản lý của các doanh nghiệp. Tổchức hạch toán kế toán khoa học giúp các doanh nghiệp có thể tiết kiệm thờigian và chi phí. Bằng những thông tin tài chính được cung cấp kịp thời sẽ làcơ sở quan trọng để các nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra những quyết địnhquản lý đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của mình.Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do khả năng và kinh nghiệm còn hạn chế,luận văn không tránh khỏi những sai sót, rất mong sự quan tâm, đóng góp ý
Xem thêm

16 Đọc thêm

TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 3 2015

TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 3 2015

SXUÂN ẤT MÙI 2015inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâmđến môi trường thiên nhiên, hiểu được ý nghĩasâu sắc, giá trị thiết thực của cây xanh đối vớimôi trường và con người. Năm 1959, Người đã phátđộng phong trào Tết trồng cây, động viên và kêu gọinhân dân cùng chung tay giữ lấy màu xanh đất nước.Kể từ đó đến nay, như một truyền thống tốt đẹp, mỗidịp xuân về, “Tết trồng cây” là ngày hội của toànĐảng, toàn dân và toàn quân ta, truyền thống đó đãmang lại giá trị thực tiễn, góp phần BVMT sinh thái.Phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây đờiđời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp xuân Ất Mùi, ngày24/2/2015 tại Đền Hùng (Phú Thọ), Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang kêu gọi đồng bào cả nước cùngtham gia trồng cây, ngăn chặn tình trạng chặtphá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật; Đồngthời, đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền địaphương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mụcđích, ý nghĩa của Tết trồng cây; Phát động Tết trồngcây phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơquan, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.Cũng nhân dịp này, để tri ân Đại tướng Võ NguyênGiáp, người đã có nhiều công lao đóng góp cho sựnghiệp phát triển của đất nước, trong khuôn khổChương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”,Tổng cục Môi trường phối hợp với Công ty CP sữa
Xem thêm

74 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HƯƠNG AN PHÁT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HƯƠNG AN PHÁT

LỜI MỞ ĐẦU* Tính cấp thiết của đề tàiTrong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào,vốn đều được xem là yếu tố không thể thiếu, không có vốn thì không hoạt động kinhdoanh được, khi có vốn rồi thì điều đầu tiên mà doanh nghiệp phải đối phó là làm thếnào để có được lợi nhuận, sử dụng như thế nào để đồng vốn có hiệu quả, đây mới là sựquan tâm lớn nhất của các doanh nghiệp.Đối với một nền kinh tế mới vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý củaNhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn đầu của quá trình côngnghiệp hoá - hiện đại hoá như nước ta hiện nay, việc sử dụng vốn là mối quan tâm củacác nhà lãnh đạo và của các doanh nghiệp. Do đó, đi tìm lời giải về việc sử dụng vốnhay nói cách khác là các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp làvấn đề mang tính thời sự và thiết thực đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.Là một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại vận tải, Công tyThương mại vận tải Trường Giang đương nhiên không nằm ngoài xu thế này. Trongquá trình thực tập tại Công ty TNHH vận tải Hương An Phát, được sự giúp đỡ vàhướng dẫn nhiệt tình của thầy giao hướng dẫn cũng như các cán bộ trong Công ty, emđã bước đầu được làm quen với thực tế, nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanhcủa doanh nghiệp, vận dụng lý luận vào thực tiễn và từ thực tiễn làm sáng tỏ hơnnhững lý luận được nghiên cứu trong nhà trường. Qua đó, em đã chú trọng đi sâunghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH vận tảiHương An Phát” – một trong những vấn đề, mà theo em, có ảnh hưởng trực tiếp đếnhoạt động kinh doanh và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường* Mục tiêu nghiên cứuĐánh giá tình hình sử dụng và quản lý nguồn vốn , hiệu quả hoạt động sản xuấtkinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của công ty. Từ đó có những giải pháp cụ thể,thực tế để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển chungcủa công ty TNHH vận tải Hương An Phát.* Đối tượng nghiên cứu
Xem thêm

29 Đọc thêm