PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH CHÍ CÔNG VÔ TƯ LIÊN HỆ BẢN THÂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH CHÍ CÔNG VÔ TƯ LIÊN HỆ BẢN THÂN":

NOI DUNG SINH HOAT CHAO CO

NOI DUNG SINH HOAT CHAO CO

- Trong tuần qua việc mặc đồng phục ở các lớp khá tốt. Mong rằng các bạn cố gắngduy trì việc giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng nh vệ sinh chung cho sạch.-Hầu hết các lớp duy trì đợc nề nếp đầu giờ.-Hầu hết các bạn đã có ý thức tự giác, thực hiện tơng đối tốt các nề nếp, nội quy,quy định của Nhà trờng và của Đội.b. Nhc im:Truy bài: - Thực hiện truy bài đầu giờ tơng đối tốt nh vẫn còn một số- Tồn tại còn một số bạn cha chăm học về nhà cha làm hết bài tập giao nh bạnkhi nghe tiếng trống vẫn cha ra truy bài mà vẫn ngồi chơi trong lớp. Đề nghị các bạn truybài nghiêm túc.Xếp hàng: Duy trì nề nếp xếp hàng ra vào lớp tơng đối tốt nhng còn một số em lớp 1vẫn còn xếp hàng chậm, trống vào nhng vẫn còn lang thang ở sân trờng..* Đề nghị các bạn ở các lớp khi có trống là xếp hàng vào lớp ngay.2. Tng ph trỏch i TNTP H Chớ Minh trin khai k hoch hot ng.-Duy trỡ cỏc hot ng ca nh trng.-Tip tc phong tro cựng nhau xõy dng ct mc Trng Sa cỏc khi lp.Tuyờntruyn ý ngha v/v xõy dng ct mc Trng Sa.-T chc cho hc sinh lao ng cỏc im trng.- Tuyờn truyn k nim 106 nm ngy 8/3 v 1976 nm khi ngha Hai b Trng 85nm ngy thnh lõp on TNCS HCM:26/3/1931 v thỏng thanh niờn + T chc trũchi dõn gian.- Tip tc thc hin tt cuc võn ng Thiu nhi Vit Nam thc hin tt 5 iuBỏc H dy bng nhng vic lm c th.- Thnh lõp i tuyn, bi dng HS tham gia hi thi Trng nguyờn ting vit .- Phỏt ng k hoch Gi hc tt, ngy hc tt, thỏng hc tt.- Sinh Hot Sao th sỏu + Giỏo dc ngoi gi lờn lp. Theo ch im thỏng 3.Trng TH An Thnh Nam A
Xem thêm

37 Đọc thêm

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỰNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI TẠI 2 XÃ BẢO CƯỜNG, ĐIỀM MẶC, HUYỆN ĐỊNH HOÁ

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỰNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI TẠI 2 XÃ BẢO CƯỜNG, ĐIỀM MẶC, HUYỆN ĐỊNH HOÁ

trường Thái Nguyên, bao gồm dại diện Sư Kll, C N & M T tlưn vị chủ dựán, ƯBND liuyuện Điạnh Hoá, Trường dại bọc N L ? Sở NN& PTNT , cánbộ của sở llieo dõi dự án và kếl loán dự án. Mở lài khoản dự án.- Tlimih lập Ban chỉ dạc) d ự án c ấp huyệ n: U B N D hu yệ n Đ ịn h Monthành ỉap Ban chỉ dạo dự án tại huyện gồm: dại diện U13ND huyện, I lộinông dàn huyện, Phòng N N & PT N T liuyộn, UBND 2 xã Báo Cưừug vàĐiểm Mạc dể chỉ dạo Irực tiếp triển khai dự án tại c ơ sở. Ban chỉ daohuỵen bao gồm các chuyên gia về các chuyên môn trổng (.rọt, chăn nưôilluíy, lồm nghiệp, kinli tế và phát Iriển nông llìôn.- X â y dựn g q u y c h ế d ự án, k ế hoạ ch hoại d ộ n g H iển kÍKii, kiế m Imdược CĨLỈLI ]'Í1 ihảo luận, bàn bạc và thốn lĩ Iihríl giũa cơ quan chù (rì, cơquan cluiyển giao KIICN, cung ứng vật lư và tlịíi phương huyện, xã.H à n g qu ý Ban (ỊUíỉn lý dự án họ p d ể kiể m điể m c ồ n g tác dã triểnkhái,1rút kinh nghiệm Vít diều chỉnh những nội dunq côn g việc phù hợpvới d i ề u k i ệ n t h ự c t ế ở c ơ s ở Vít giải q u y ế l Iiliững v ấ n đ ề p h á t s i n h tại c á chộ nông dân. Tổ chức các đợl kiểm tra, đánh giá kết qua thực hiện theotiến độ và các hội nghị dầu b ờ với sự tham gia cùa n ô n g dân dể ng h iệ mllui dối vứi lừrtg inô hình kịp thời.-V5.3 Hợp đồng chuyên giao công nghệ và cung ứng vật tu, giỏng.-Trường.Đại học Nông lâm Th;ìi Nguyên là cơ quan chịu tráchn h i ệ m d i ề u h a , d á n h g i á v à x â y d ự n g n ộ i d u n g CÍÍC m ô h ì n h ứ n g í l ụ i i í ỉTBKT; Xây dựng các nội dung clniyển giao tiến bộ kỹ lliuậl, cùng SởKhoa bọc, Công nghệ VÌI Môi lcường tổ chức chỉ dạo, giám sá( việc triểnkhai tlự án.I
Xem thêm

29 Đọc thêm

TÍNH TẤT YẾU CỦA QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA KHI NGÂN HÀNG BIDV THAM GIA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

TÍNH TẤT YẾU CỦA QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA KHI NGÂN HÀNG BIDV THAM GIA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

pháp luật hiện nay chưa đủ nghiêm minh để chống tham nhũng. 87% doanh nghiệptrình bày quan điểm: kẽ hở về pháp luật tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển.Thêm phần nữa do chế độ tiền lương, tiền công thấp nên các cán bộ thuộc bộ máycông quyền dễ hình thành nếp nghĩ "đói ăn vụng, túng làm liều”.+ Chưa có quy định về tiếp dân.+ Chưa có quy định về giờ giấc của công việc.+ Chưa có giá trị cốt lõi của doanh nghiệp+ Hiểu biết về đặc điểm kinh doanh và tự nhiên xã hội còn hạn chế+ Chưa có các chuẩn mực cần thiết+ Chưa phổ biến rộng rãi các quy định+ Lãnh đạo chưa có ý thức về đạo đức kinh doanh+ Mọi người chưa làm đúng ngay từ đầu4.2 Biện pháp để giải quyết các thực trạng đó.Để giải quyết các thực trạng trên, các nhà chức trách cần:+ Xây dựng những giá trị, những chuẩn mực. Trong một doanh nghiệp, đặc biệtlà những doanh nghiệp có quy mô lớn, là một tập hợp những con người khác nhau vềtrình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miềnđịa lý, tư tưởng văn hóa… chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường làm việc đadạng và phức tạp. Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường vàxu hướng toàn cầu hóa, buộc các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển phải liên tụctìm tòi những cái mới, sáng tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tế. Điều này đòi hỏidoanh nghiệp phải xây dựng và duy trì một nề nếp văn hóa đặc thù phát huy đượcnăng lực và thúc đẩy sự đóng góp của tất cả mọi người vào việc đạt được mục tiêuchung của tổ chức - đó là văn hóa doanh nghiệp.+ Xây dựng những triết lý, phương châm của công ty. Đây là lớp trong cùng vàquan trọng nhất của văn hóa doanh nghiệp, bao gồm những triết lý quản lý và kinhdoanh cốt lõi nhất, căn bản nhất. Đây là cơ sở xây dựng định hướng hoạt động củadoanh nghiệp và chi phối các quyết định quản lý; là niềm tin, là giá trị bền vữngkhông thay đổi bất chấp thời gian và ngoại cảnh. Vì vậy, điều kiện tiên quyết để quá14
Xem thêm

18 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP TỚI THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI XÃ BẠCH SAM HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP TỚI THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI XÃ BẠCH SAM HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN

TÓM TẮT LUẬN VĂNKhu công nghiệp được định nghĩa là khu vực công nghiệp tập trung,được hình thành do quyết định của Chính phủ với các ranh giới được xácđịnh, cung ứng các dịch vụ để hỗ trợ sản xuất và không có khu dân cư. Nhìnmột cách tổng thể trong hơn 20 năm đất nước đổi mới, hàng loạt khu côngnghiệp mọc lên, các vùng kinh tế trọng điểm ra đời đã góp phần quan trọng,đem lại những thành tựu to lớn, đóng góp tích cực vào sự phát triển côngnghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương cũng như vào sự pháttriển chung của nền kinh tế nước ta; tạo ra một kênh việc làm mới trong việcthu hút lao động nông thôn rất có tiềm năng và hiệu quả, góp phần quan trọnggiải quyết việc làm cho lao động tại chỗ (kể cả lao động của những hộ bị thuhồi đất) và lao động nhập cư. Những năm gần đây, lực lượng lao động trongkhu công nghiệp tăng lên mạnh mẽ cùng với sự phát triển của khu côngnghiệp. Bên cạnh đó, sự phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN,KCX) cũng đã kéo theo nhiều hệ lụy như diện tích đất nông nghiệp bị thuhẹp, đời sống của người lao động gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập của ngườinông dân bị ảnh hưởng, môi trường trong các khu công nghiệp, khu chế xuấtbị ô nhiễm đến mức báo động và xa hơn chính là "hậu" công nghiệp sẽ là gì?Phát triển các KCN hiện nay trên địa bàn cả nước có thể nói, sự "được - mất"của "hậu" công nghiệp còn nhiều việc phải làm.Với một vị trí thuận lợi trong vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ vớinhiều lợi thế về vị trí địa lý, hiện nay trên địa bàn xã Bạch Sam đã thu hút đếnhai khu công nghiệp được phép thành lập và phát triển do Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt đó chính là khu công nghiệp Minh Đức và khu công nghiệpMinh Quang. Với hơn 55,15 ha đất nông nghiệp bị "chia cắt" là vấn đề giảiquyết việc làm của người nông dân sau khi đất nông nghiệp đưa vào xây dựngkhu công nghiệp và nếu không giải quyết được vấn đề này thì sẽ ảnh hưởngrất lớn đến thu nhập cũng như cơ cấu thu nhập của các hộ nông dân. Và trênthực tế các hộ nông dân đang bước đầu có những hướng đi nhằm thích ứng
Xem thêm

105 Đọc thêm

NHỮNG CHUYỆN "Í Ẹ" CỦA MẸ BẦU

NHỮNG CHUYỆN "Í Ẹ" CỦA MẸ BẦU

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Trong thời gian mang thai, sự thay đổi hormone trong cơ thể khiến nhiều mẹ bầu lâm vào tình trạng “khóc dở mếu dở” vì những thay đổi “kỳ cục” của cơ thể. Hãy cùng “vén màn” những bí mật đáng sợ về bầu bí mà nhiều chị em chưa từng được biết tới. Ôi trời ơi, ốm nghén Một trong những điều mà các chị em thường xuyên nghe người thân, bạn bè, đồng nghiệp ca thán khi mang thai là tình trạng ốm nghén nghiêm trọng của họ. Lúc đó có thể bạn nghĩ: “Ôi trời, nôn thì có là gì đâu. Mình đã nôn suốt cả tuần sau bữa tiệc điên cuồng ở nhà Hà Lan đấy chứ. Chắc các chị chỉ “than” lên cho sướng thôi. Bà bầu mà”. Nhưng trên thực tế, ốm nghén quả là cơn ác mộng với nhiều mẹ bầu khi hàng ngày họ thường xuyên phải chạy vào toilet và phun ra nào là mật xanh, mật vàng. Tồi tệ hơn, nôn ọe có thể dẫn đến tình trạng mất nước, giảm cân, ợ nóng .... và khiến thai phụ phải nhập viện.   Ốm nghén đồng hành cùng chị em trong quá trình mang thai (Ảnh minh họa) Để hạn chế ốm nghén, chị em nên làm bạn với tất cả các sản phẩm từ gừng: trà gừng, kẹo gừng....hay chanh tươi. Ngoài ra đừng quên vitamin B6 và các thực phẩm giàu chất sắt như thịt bò, trứng, rau lá xanh.... Lưu ý uống đủ nước và tránh xa các thực phẩm chiên, rán, nhiều dầu mỡ nhé. “Ngượng chín mặt” vì són tiểu Nhiều thai phụ chia sẻ rằng họ cảm thấy “ngượng chín mặt” vì bị són tiểu khi cười, hắt hơi hay chỉ đơn giản là cúi xuống nhấc một đồ vật nào đấy. Tuy nhiên đây là chuyện “bình thường như cân đường hộp sữa” bởi áp lực của thai nhi đè lên bàng quang cùng với lượng nước tiêu thụ mỗi ngày nhiều hơn bình thường sẽ khiến chị em lâm vào tình trạng xí hổ nói trên, đặc biệt trong những tháng cuối thai kỳ. Do đó các bác sĩ khuyên rằng chị em nên ghé thăm nhà vệ sinh ngay khi thấy bụng tưng tức, không nên để bàng quang đầy nước và tăng cường tập các bài tập Kegel giúp xương chậu chắc khỏe. Nếu bị són tiểu thường xuyên, mẹ bầu nên chọn quần lót có độ thấm hút cao, thay quần lót thường xuyên. Tránh sử dụng băng vệ sinh hàng ngày để phòng chống nguy cơ viêm nhiễm “cô bé”. Sao da dẻ xấu thế? Có lẽ mơ ước cháy bỏng của nhiều chị em khi đang trong quá trình “đeo ba lô ngược” là bao giờ da đẹp lại như thời con gái, trắng mịn, hồng hào, không vết thâm, nám. Nguyên do là bởi khi mang thai, hormone trong cơ thể thay đổi khiến hầu hết mẹ bầu gặp rắc rối với vấn đề da dẻ.   Đèn pin nổi loạn là vấn đề chung của nhiều mẹ bầu ̣(Ảnh minh họa) Chị Hoàng Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) than thở: “Ôi khi mang thai bé Nhím, có lúc em phát điên với làn da của mình. Nào là mặt đỏ phừng phừng như con gà chọi, đèn pin nổi loạn khắp nơi, da xỉn hẳn lại, rạn rồi ngứa ghê gớm nữa chứ. Suốt ngày gãi như gãi ghẻ. Khổ lắm chị ạ”. Theo các chuyên gia, để hạn chế trường hợp trên chị em nên thường xuyên sử dụng kem chống nắng mỗi khi đi ra ngoài, uống đủ 2 lít nước hàng ngày, ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi, rửa mặt sạch sẽ và tập thể dục đều đặn. Vùng kín có mùi Trong thời gian mang thai, vùng kín của thai phụ có nhiều thay đổi như “cô bé” sưng to lên, tăng dịch nhờn âm đạo. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện và phát triển của vi khuẩn và nấm, khiến chị em bị ngứa,  viêm nhiễm.... âm đạo, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi, tăng nguy cơ sinh non, nhiễm trùng ối và các bệnh hậu sản khác. Vì thế chị em nên vệ sinh vùng kín hàng ngày, thay quần chíp ít nhất 2 lần/ 1 ngày, giữ “cô bé” khô ráo, sạch sẽ, tránh thụt rửa quá mạnh, hạn chế sử dụng dung dịch vệ sinh .... và đi khám phụ khoa trong trường hợp cần thiết. Ngại quá, em lại “xì hơi” Dù rất cố gắng nhưng hầu như chị em rất ít có thể kiểm soát được chứng xì hơi vô tội vạ của mình trong thời gian mang bầu. Nguyên nhân là do hoạt động đường ruột chậm đi dưới ảnh hưởng của quá trình tuần hoàn progesterone trong cơ thể. Vì thế thức ăn sẽ lưu lại lâu hơn trong dạ dày. Trong dạ dày lại có chứa những vi khuẩn có lợi, có chức năng tiêu hóa thức ăn và tăng cường khả năng hấp thụ thức ăn. Quá trình này sẽ sản xuất ra hơi khí, khiến chị em “méo mặt” khi bất chợt “xì hơi”.   Cười to cũng có thể khiến thai phụ bị "xì hơi" (Ảnh minh họa) Chị Trâm Anh (Ba Đình, Hà Nội) buồn rầu chia sẻ trên một diễn đàn nổi tiếng: “Các mẹ ạ, em bị “xì hơi” suốt cả ngày. Lúc ở nhà một mình thì em "xả" thoái mái. Nhưng mà lúc ở cơ quan thì khổ quá, cứ phải nhẹ nhàng sao cho không ra tiếng chứ nếu không thì “ê” mặt lắm. Đêm về hai vợ chồng đang trùm chăn ngủ mà em lại "xì khói" chứ. Ngượng chín cả mặt”. Bà bầu có thể giảm thiểu tối đa tình trạng này bằng cách chia nhỏ bữa ăn, cố gắng nhai thật chậm và tránh xa các thực phẩm có chứa sulfur như cải bắp, hành tây, súp lơ. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, chị em nên đến gặp bác sĩ để được trợ giúp. Mùi cơ thể nồng nặc Hiện tượng đổ mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể nhất là trong những tháng cuối thai kỳ khiến nhiều chị em cảm thấy bối rối. Chị Hương Tràm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) kể: “Phòng làm việc của em rất đông người nên khi thấy người ra nhiều mồ hôi em đã chủ động xịt đủ các thể loại mà không ăn thua các chị ạ. Nhiều khi đứng gần đồng nghiệp, em thấy họ kín đáo nhăn mũi mà thấy buồn ghê, biết là mấy em ấy chưa chồng nên chưa có kinh nghiệm nhưng mà... Có hôm sáng đến em thấy lọ lăn nách đặt trên bàn chứ. Tủi thân chỉ muốn khóc thôi. May mà kìm lại được”. Các chuyên gia cho rằng thực ra đổ mồ hôi là cách để cơ thể hạ nhiệt khi sự trao đổi chất và lưu lượng máu trong cơ thể tăng cao khiến thân nhiệt thai phụ tăng 0.3 – 0.5 độ C so với bình thường. Chị em có thể hạn chế tình trạng trên bằng cách lựa chọn những trang phục có chất liệu thấm hút tốt, rộng rãi, thoáng mát, uống nhiều nước, sử dụng lăn khử mùi dạng thoa hoặc dạng xịt thường xuyên.
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH NÀY

CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH NÀY

luật tố tụng hình sự không qui định vầ các văn bản khác không hướng dẫn thủtục chuyển vụ án dẫn đến trên thực tế việc áp dụng qui định này còn thiếuthống nhất; có nhiều trường hợp Tòa án chuyển trả hồ sơ cho Viện kiểm sátđể Viện kiểm sát chuyển cho cấp có thẩm quyền truy tố; có Tòa án lại chuyểnthẳng cho Tòa án cấp có thẩm quyền để trả lại cho Viện kiểm sát cùng cấp đểtruy tố lại…Hiện nay các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đang rất lúng túng trongviệc xác định thẩm quyền xét xử các vụ án có yếu tố nước ngoài. Bộ luật tốtụng chỉ qui định thẩm quyền Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, thành phốHồ Chí Minh hoặc Tòa án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền xét xử các vụán xảy ra ở nước ngoài. Còn các vụ án có yếu tố nước ngoài khác như bị can,bị cáo, người bị hại là người nước ngoài, trường hợp tội phạm vừa thực hiện ởnước ngoài vừa thực hiện ở trong nước…thì không có qui định. Vì vậy, cáccơ quan tiến hành tố tung rất lúng túng trong công việc điều tra, truy tố, xétxử. Trên thục tế vụ án mà bị can, bị cáo là người nước ngoài, các vụ án mà tộiphạm vừa thực hiện ở trong nước vừa thực hiện ở nước ngoài thì do Tòa án10cấp tỉnh xét xử. Các vụ án mà người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sựlà người nước ngoài thì chưa có sự thống nhất.Việc xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân theo đối tượngcũng đang gặp nhiều vướng mắc trong thực tiễn. Tòa án nhân dân cấp tỉnhthường quyết định lấy các vụ án mà người phạm tội là cán bộ chủ chốt cấptỉnh, cấp huyện, cấp trung ương, những người có chức sắc tôn giáo, nhữngngười có uy tín trong xã hội…lên để xét xử. Tuy nhiên, cho đến nay chưa cóvăn bản nào quy định về vấn đề này dẫn đến việc áp dụng còn nhiều vướngmắc.Thứ ba, những bất cập trong công tác tổ chức và cơ sở vật chất:Hiện nay kinh phí cấp cho ngành Tòa án nhân dân còn thấp gây nhiều khó
Xem thêm

17 Đọc thêm

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN VIỆT Á

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN VIỆT Á

công cụ dụng cụ chi tiết cho từng loại, từng thứ đó.3.4.2.3. Hoàn thiện hệ thống sổ kế toánTập đoàn Việt Á cũng nên nghiên cứu về các loại sổ để cung cấp sốliệu chi tiết cho việc lập báo cáo kế toán quản trị.Tập đoàn Việt Á cần quy định tất cả các sổ kế toán, sổ thống kê phảiđược thực hiện theo đúng mẫu và đúng nội dung quy định của Bộ tài chính.3.4.2.4. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toánTập đoàn Việt Á cần có quy định về thời hạn nộp báo cáo đối với cáccông ty trực thuộc chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày kết thúc quý, niên độ đểtập đoàn tập hợp số liệu lập báo cáo tài chính hợp nhất. Bên cạnh đó cần cócác biện pháp nghiêm minh trong việc xử lý các công ty thành viên nộp báocáo chậm. Đối với báo cáo KTQT thì tập đoàn Việt Á cần tổ chức hệ thống báocáo kế toán quản trị thật chi tiết và đầy đủ3.4.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm tra kế toánĐể công tác kiểm tra kế toán của tập đoàn Việt Á được thực hiện tốt và cóhiệu quả cao, tập đoàn nên thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ riêng biệt, độclập với đội ngũ cán bộ nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết sâu về đặcxvthù của ngành và đặc điểm SXKD của các đơn vị mình thì việc tiến hành kiểmtra công tác kế toán được độc lập và chất lượng sẽ cao hơn3.5. Điều kiện cơ bản để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chứcHTKT tại tập đoàn Việt Á .3.5.1. Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năngThứ nhất, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kếtoán góp phần tạo môi trường pháp lý lành mạnh và hỗ trợ cho việc quản lý,kiểm tra, giám sát của Nhà nước về hoạt động kế toán.Thứ hai, nâng cao nhận thức về vai trò của kế toán đối với doanh
Xem thêm

16 Đọc thêm

ĐỀ TÀI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAỎƠTHCS

ĐỀ TÀI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAỎƠTHCS

Đề tài nghiệp vụ sư phạm : Một số phương pháp giải phương trình bậc caỏơTHCSPHẦN I :ĐẶT VẤN ĐỀI-LỜI NÓI ĐẦUMuốn giỏi toán thi ngoài việc nắm vững các kiến thức cơ bản phải biết vậndụng thành thạo các kiến thức đó vào các bài tập từ dễ đến khs . Chúng ta thấybài tập thì rất nhiều rât đa dạngTrong quá trình giảng dậy ở chương trinh trình toán THCS nói đén vấn đề giải“Phương trình “ Tôi thấy giải phương trình là một báI toán cơ bản liên quan đếnnhiều bài toán khác như : Tìm TXĐ ,giải bài toán có lời văn bằng cách lậpphương trình .Ơ lớp 8chỉ nói về :Phương trình bậc nhât một ẩn và phương trìnhbậc hai một ẩn số . Ngoài ra còn các phương trình bậc cao hơn và các dạngphương trình khác lạ .Đứng trước một bài toán giải “phương trình “ có thể xem xét nó thuộc dạngnào .Từ đó mà biết cách vận dụng những kiến thức gì ? và giải nó theo trình tựnào. Chính vì lẽ đó để giúp các em HS có cách giải các phương trình và một sốphương trình loại khác ,tôi chọn đề tài này .Trong đề tài này tôi chỉ nêu ra một số cách giải phương trình bậc cao đưa vềphương trình quen thuộc và phương trình đã biết cách giải .Đề tài này có thể chogiáo viên toán và những HS yêu thích môn toán tham khảo .Cách giải và cáchtrình bày .Tuy vậy ,nội dung của đề tài vẫn còn hạn chế do năng lực bản thân .Vì vậy tôi rất mong sự giúp đỡ cũng như những ý kiến đóng góp của các thầy côgiáo và của thầy : Giáo Sư – Tiến sĩ Lê Mậu Hải ,cùng các thầy trong khoatoán .Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội I đã giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh đề tàinày .II/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU :-Phương pháp giải các phương trình bậc cao bằng cách đưa về các dạng phươngtrình đã biêt cách giải hoặc các dạng quen thuộc .-Các ví dụ minh hoạ
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ SỐ (32)

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ SỐ (32)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾWebsite: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vnBÀI TẬP CÁ NHÂNNGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNGLỚP GAMBAX01.X02Câu 1:A. Trả lời đúng (Đ), sai (S) cho các câu sau và giải thích tại sao?1. Liên hệ tương quan là mối liên hệ biểu hiện rõ trên từng đơn vị cá biệt  SaiGiải thích: Liên hệ tương quan là mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ giữa tiêu thứcnguyên nhân và tiêu thức kết quả: cứ mỗi giá trị của tiêu thức nguyên nhân sẽ có nhiềugiá trị tương ứng của tiêu thức kết quả. Ví dụ: mối liên hệ giữa số lượng sản phẩm và giáthành đơn vị sản phẩm. Các mối liên hệ này các mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ,không được biểu hiện một cách rõ ràng trên từng đơn vị cá biệt. Do đó, để phản ánh mốiliên hệ tương quan thì phải nghiên cứu hiện tượng số lớn – tức là thu thập tư liệu về tiêuthức nguyên nhân và tiêu thức kết quả của nhiều đơn vị. Liên hệ tương quan thường gặp1khi nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội .Nhận xét: Do đó nói liên hệ tương quan là mối liên hệ biểu hiện rõ trên từng đơn vị cábiệt là sai2. Tần số trong bảng phân bố tần số biểu hiện bằng số tuyệt đối  ĐúngGiải thích: Một trong những thành phần chủ yếu của bảng phân bố tần số và tần số tíchlũy là tần số. Tần số là số đơn vị được phân phối vào trong mỗi tổ, tức là số lần mộtlượng biến nhận một trị số nhất định trong một tổng thể. Tần số thường được ký hiệubằng fi và ∑fi là tổng tần số hay tổng số đơn vị của tổng thể.Nhận xét: Do đó nói tần số trong bảng phân bố tần số biểu hiện bằng số tuyệt đối là đúng3. Phương sai cho phép so sánh độ biến thiên của tiêu thức nghiên cứu của hai hiệntượng khác loại  SaiGiải thích: Phương sai là một chỉ tiêu rất quan trọng cho biết độ biến thiên xung quanhsố trung bình của các lượng biến. Phương sai là số bình quân cộng của bình phương các
Xem thêm

11 Đọc thêm

SKKN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

SKKN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

pháp dạy học, nâng cao năng lực tự học của đội ngũ giáo viên . Năng lực nàythể hiện ở chỗ TTCM có kỹ năng chỉ đạo tốt các hoạt động hội giảng, triển khaichuyên đề đổi mới phương pháp dạy học bộ môn, kiến tập, thực tập sư phạm.Biết chú trọng xây dựng và phát huy tác dụng của lực lượng giáo viên nòng cốtđể đi sâu giúp đỡ giáo viên mới ra trường, giáo viên yếu kém về chuyên mônnghiệp vụ qua các hoạt động phân công kèm cặp, tăng cường trao đổi, sinh hoạttổ chuyên môn, dự giờ, thăm lớp vv… Điều cốt lõi trong hoạt động bồi dưỡngchuyên môn là TTCM phải biết cách làm cho giáo viên thực sự có nhu cầuvươn lên, động viên, khích lệ họ thực hiện kế hoạch tự học, tự bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ, tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục và đúc rút kinhnghiệm dạy học.Để tổ chức thực hiện, điều phối các quan hệ nhằm khai thác tốt nhất cácnguồn lực cho hoạt động dạy học, xây dựng tổ chuyên môn thành một tập thểsư phạm đoàn kết thống nhất TTCM cần phải có kỹ năng tiếp nhận và triểnkhai những quyết định quản lý của hiệu trưởng. Kỹ năng phối kết hợp với cáctổ chức đoàn thể trong trường, kỹ năng giao tiếp để mọi người chấp nhận ý kiếncủa mình, kỹ năng hiểu biết về con người, nắm bắt nhu cầu về vật chất và tinhthần của các tổ viên, kỹ năng hướng dẫn các tổ viên hợp tác với nhau tạo ra22bầu không khí thiện chí, tin cậy hỗ trợ cùng phát triển. TTCM cũng cần có khảnăng phát hiện kịp thời và giải quyết tốt những bất đồng có thể nảy sinh tronghoạt động chuyên môn. Những mâu thuẫn về mục tiêu hoạt động của các cánhân, các nhóm với mục tiêu chung của tổ chuyên môn.1.2.5.3. NĂNG LỰC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ“Kiểm tra có nghĩa là so sánh, xem xét sự khác nhau giữa mục tiêu dựđịnh, kế hoạch và kết quả thực hiện, nhằm đưa ra cách xử lý, điều chỉnh để xúctiến công việc trôi chảy, thanh tra thuộc phạm trù kiểm tra” [10].Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Thanh tra là tai mắt của trên là
Xem thêm

108 Đọc thêm

ĐỒ ÁN ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TỪ MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI BẰNG HẦM Ủ BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH Ở TỈNH AN GIANG

ĐỒ ÁN ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TỪ MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI BẰNG HẦM Ủ BIOGAS QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH Ở TỈNH AN GIANG

ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: Th.s Trần Thị Tường VănCH Ư Ơ N G M Ở ĐẦU1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIChăn nuôi là ngành cung cấp lượng protein động vật chủ yếu trong bữa ănhàng ngày của mỗi gia đình. Đó là hình thức đang được phát triển rộng rãi nhất làở nông thôn, khi mà người dân có thể tận dụng diện tích đất trống quanh nhà cũngnhư nguồn thức ăn tự nhiên phong phú để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Hiệnnay, hình thức chăn nuôi truyền thống như chuồng trại nằm bên cạnh nhà ở, thậmchí ở một số nơi người ta nuôi súc vật trong nhà, hay thải chất bẩn trực tiếp ra sôngkhông những gây mùi hôi khó chịu, làm mất vẻ mỹ quan môi trường, làm ô nhiễmnhững dòng sông, kênh rạch. Phân và nước thải từ các hộ chăn nuôi thải ra chưaqua xử lý trở thành mối nguy trực tiếp tới sức khoẻ con người và cả vật nuôi, cũnglà môi trường lý tưởng cho ruồi nhặng phát triển. Mật độ ruồi nhặng cao chẳngnhững gây ra những bất tiện trong sinh hoạt, chúng còn là những ký chủ trung giantruyền nhiều bệnh truyền nhiễm hết sức nguy hiểm cho con người và vật nuôi. Bêncạnh đó, mùi hôi thối của phân gia cầm, gia súc cũng là mối phiền toái đáng kểkhông những cho chính hộ chăn nuôi mà còn ảnh hưởng đến các hộ dân sống gầnkhu vực chăn nuôi. Nhiều nhả khoa học cho biết, mùi hôi thối của phân có thể làmảnh hưởng sức khoẻ, tâm trạng hay căng thẳng, giận dữ, suy nhược, mệt mỏi,nhầm lẫn và có liên quan tới nhiều triệu chứng bệnh ở người như chảy nước mắt,đau xoang mũi, ngạt mũi, đau họng, khó thở, viêm da, ngứa, đau khớp...Trước thực trạng đó, để ngành chăn nuôi phát triển hiệu quả và bền vững, đòihỏi phải có các biện pháp xử lý hữu hiệu. Thực tế, có rất nhiều dự án nghiên cứucủa nhiều tổ chức, cá nhân về việc giải quyết chất thải từ hoạt động chăn nuôi đểgiảm nguy cơ ô nhiễm cũng như tận dụng lại chất thải chăn nuôi làm nguồnnguyên liệu phục vụ cho hoạt động nông nghiệp khác. Trong đó, việc tận dụngchất thải chăn nuôi để tạo ra biogas là một giải pháp hiệu quả nhất không nhữnggiảm được nguy cơ ô nhiễm, giải quyết được bài toán năng lượng phục cho sinh
Xem thêm

68 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôilà đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.Cơ sở ý kiếnChúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầucông việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứađựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thửnghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩnmực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quantrọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểmtoán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.Ý kiến của kiểm toán viênTheo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tàichính của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả kinh doanh và cácluồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Namhiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chínhKế toán và Kiểm toán (AASC)Hoàng AnhTuấnKiểm toán viênChứng chỉ KTV số:0940/KTVNgô Đức ĐoànTổng Giám đốcChứng chỉ KTV số: Đ0052/KTV4/16
Xem thêm

16 Đọc thêm

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH NGỮ CÓ THÀNH TỐ CHỈ TÊN GỌIĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG ANH

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH NGỮ CÓ THÀNH TỐ CHỈ TÊN GỌIĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG ANH

những khía cạnh mới và có những đúng gúp lý luận, thực tiễn ở phạm vi liênquan nhất là khi tiếng Anh có nhiều người học và sử dụng như hiện nay.Thành ngữ tiếng Anh có số lượng rất lớn nên trong khuôn khổ của mộtluận văn Thạc sĩ, chúng tôi chỉ sẽ chỉ tập trung tỡm hiểu những thành ngữ cóthành tố chỉ tên gọi động vật. Theo chúng tôi, những thành ngữ này có đặctrưng riêng thể hiện tư duy người Anh và văn hoá phương Tây liên quan đếngiá trị biểu trưng về động vật.0.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:Tên đề tài cho thấy chỉ có những thành ngữ có thành tố chỉ tên gọi loàivật, ví dụ như “put on dog”, “smell a rat”… mới là đối tượng nghiên cứu.Những thành ngữ khác dù có ý nghĩa liên quan đến loài vật chúng tôi khôngcó tham vọng nghiên cứu. Các loài vật đó sẽ bao gồm cả những con vật nuôi,gia súc, gia cầm hay những động vật hoang dó và những con cụn trựng nhỏbộ, những con vật cú mặt trong thế giới xung quanh mà con người tri giácđược và có những cảm nhận về nó.0.3. Mục đích và nội dung nghiên cứu:Mục đích luận văn của chúng tôi là khai thỏc tỡm hiểu những cấu trỳccủa cỏc thành ngữ cú thành tố chỉ tờn gọi con vật, phõn tớch cỏc mối quanhệ giữa cỏc thành tố của thành ngữ để đi đến nhận xét chung. Từ đó chỳngtụi sẽ tỡm hiểu nghĩa của cỏc thành ngữ để tỡm ra những đặc trưng văn hóa,tư duy của người Anh. Chúng tôi khai thác triệt để những khía cạnh ngữnghĩa của thành ngữ với mục đích giúp người học sử dụng thành ngữ mộtcách hiệu quả trong giao tiếp, hiểu đúng nghĩa của các thành ngữ đó trongvăn bản viết tiếng Anh, một ngôn ngữ càng ngày càng trở nên cần thiết khichúng ta cần giao lưu với thế giới.Về tư liệu, chúng tôi thống kê, tập hợp từ hai cuốn sách về thành ngữtiếng Anh: chủ yếu trong Cassell’s dictionary of English idioms – RosalindFergusson và English idioms – Jennifer Seidl, W.McMordie (Oxford
Xem thêm

9 Đọc thêm

ĐỒ ÁN THỦY CÔNG THIẾT KẾ CỐNG NGẦM

ĐỒ ÁN THỦY CÔNG THIẾT KẾ CỐNG NGẦM

Đồ án thiết kế cống ngầmGVHD: Lê Hồng PhươngĐồ án môn học Thuỷ CôngTHIẾT KẾ CỐNG NGẦMĐề số: 52A. TÀI LIỆU CHO TRƯỚCI- Nhiệm vụ công trình:Hồ chứa nước H trên sông S đảm nhận các nhiệm vụ sau:1- Cấp nước tưới cho 2650 ha ruộng đất canh tác.2- Cấp nước sinh hoạt cho 5000 dân.3- Kết hợp nuôi cá ở lòng hồ, tạo cảnh quan sinh thái và phục vụ du lịch.II- Các công trình chủ yếu ở khu đầu mối:1- Một đập chính ngăn sông.2- Một đường tràn tháo lũ.3- Một công đặt dưới đập để lấy nước.III- Tóm tắt một số tài liệu cơ bản:1- Địa hình: Cho bình đồ vùng tuyến đập.2- Địa chất: Cho mặt cắt dọc tuyến đập, chỉ tiêu cơ lý của lớp bồi tích lòng sôngcho ở bảng 1. Tầng đá gốc rắn chắc, mức độ nứt nẻ trung bình, lớp phong hoá dày 0,5÷ 1m.3- Vật liệu xây dựng:a- Đất: xung quanh vị trí đập có các bãi vật liệu A (trữ lượng 800.000m 3, cự ly800m); B (trữ lượng 600.000m3, cự ly 600m); C (trữ lượng 1.000.000m 3, cự ly 1km).Chất đất thuộc loại thịt pha cát, thấm nước tương đối mạnh, các chỉ tiêu như ở bảng 1.Điều kiện khai thác bình thường.Đất sét có thể khai thác tại vị trí cách đập 4km, trữ lượng đủ làm thiết bị chốngthấm.b- Đá: khai thác ở vị trí cách công trình 8km, trữ lượng lớn, chất lượng đảm bảođắp đập, lát mái. Một số chỉ tiêu cơ lí : ϕ = 23o; n = 0,35 (của đống đá); gk = 2,5 T/m3
Xem thêm

37 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HƯƠNG AN PHÁT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HƯƠNG AN PHÁT

VLĐ của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của TSLĐ và vốn lưuthông nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất và tái sản xuất của doanh nghiệp tiến hànhthường xuyên, liên tục.Khác với VCĐ, VLĐ chuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm sau mỗi chukỳ sản xuất. Trong quá trình sản xuất kinh doanh VLĐ được luân chuyển khôngngừng qua ba giai đoạn: dự trữ, sản xuất và tiêu thụ. VLĐ chu chuyển nhanh hơnVCĐ. Trong mỗi giai đoạn đó VLĐ được biểu hiện dưới nhiều hình thái khác nhau, cóthể là hình thái hiện vật hay hình thái giá trị.Có thể thấy rằng VLĐ là điều kiện vật chất không thể thiếu được của quá trìnhsản xuất. Nếu doanh nghiệp không đủ vốn thì việc tổ chức sử dụng vốn sẽ gặp nhiểukhó khăn và do đó quá trình sản xuất cũng bị trở ngại hay gián đoạn. Để quản trị VLĐtốt, cần nghiên cứu kết cấu và phân loại VLĐ.1.2.Hiệu quả sử dụng vốn1.2.1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốnMặc dù có rất nhiều các quan điểm khác nhau về vấn đề hiệu quả song có thểkhẳng định trong nền kinh tế thị trường hiệu quả là công cụ để đạt được mục tiêu củadoanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đều có mục tiêu baotrùm lâu dài là tối đa hoá lợi nhuận.Hiệu quả là một phạm trù được sử dụng rất rộng rãi trong cả lĩnh vực kinh tế xãhội và kỹ thuật . Song ở đây chúng ta chỉ xem xét hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuấtkinh doanh ( hiệu quả kinh doanh ). Hiệu quả kinh doanh là phạm trù phản ánh trìnhđộ lợi dụng các nguồn lực(lao động, thíêt bị, máy móc, nguyên nhiên vật liệu và tiềnvốn) để đạt mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Trình độ lợi dụng các nguồnlực chỉ có thể đánh giá trong mối quan hệ với kết quả tạo ra để xem xét với mỗi sự haophí nguồn lực xác định có thể tạo ra kết quả ở mức độ nào. Vì vậy có thể mô tả bằngcông thức:
Xem thêm

29 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÔNG TYTHƯƠNG MẠI –XÂY DỰNG SÓC SƠN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÔNG TYTHƯƠNG MẠI –XÂY DỰNG SÓC SƠN

www. luanvan.onlineLỜI NÓI ĐẦUSự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đả đưa đấtnước ta từ nền kinh tế mang nặng tính tự cung tự cấp với cơ chếquan liêu bao câpsang nền kinh tế thị trường theo định hướngXHCN. Công cuộc đổi mới đang đặt ra cho các doanh nghiệp thương mạinhiều thách thức bởi lĩnh vực kinh doanh thương maịo đang từng bước hộinhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Sự cạnh tranh và khát vọng lợinhuận đã trở thành động lực thôi thúc các DN tăng cường đổi mới thiết bịcông nghệ. Đầu tư vào những ngành nghề mới và chiễm lĩnh thị trường.Tình hình trên đã làm gia tăng nhu cầu vốn trong nền kinh tế. Chính vì vậycác doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định bao gồm vốn cốđịnh vốn lưu động và vốn chuyển dụng khác. Qua đó việc sử dụng vốn tiếtkiệm và hiệu quả hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển củamỗi doanh nghiệp. Phải luôn nắm bắt được tình hình sử dụng vốn ta phảitiến hành phân tích tài chính đề xác định vốn.Vì vậy nhu cầu vốn ( vốn cố định vốn lưu động và vốn chuyển độngkhác) trong mỗi doanh nghiệp là rất cần thiết để tham gia hoạt động sảnxuất kinh doanh có hiệu quả. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tàichính tại các doanh nghiệp sẽ giúp cho bộ phận điều hành, nẵm rõ được ưunhược điểm trong công tác quản lý vốn của mình để tự do có các biện phápnhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng SócSơn sau khi tìm hiểu và nhận thấy tầm quan trọng của vốn trong công ty,em đã chọn đề tài “Tổ chức công tác quản lý vốn lưu động trong công tythương mại –xây dựng Sóc Sơn.”. Tuy nhiên do có những hạn chế nhất
Xem thêm

31 Đọc thêm

BÀI 58. KHU VỰC NAM ÂU

BÀI 58. KHU VỰC NAM ÂU

Đấu trường -ni-dê (Rô-ma)Bài tập: Chọn cau trả lời đúng nhất:Câu 1 :Địa hình chủ yếu của Nam Âu là:A-Núi và cao nguyênB-Núi và đồng bằngC-Đồng bằngD-NúiCâu 2: Nước có nền công nghiệp phát triển nhất NamÂu là:A-Tây-ban-nhaC-I-ta-li-aB-Hi-lạpD-Bồ -đào- nhaTính chất kém phát triển của nông nghiệp Nam Âu thểhiện ở:A-Lao động nông nghiệp chiếm tới 20% tổng số laođộngB-Quy mô diện tích đất trồng nhỏC-Chăn nuôi còn ở hình thức du mụcD-Tất cả các đáp án trênThế mạnh hiện nay của nền kinh tế Nam Âu là:
Xem thêm

20 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ LŨNG LÔ 2

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ LŨNG LÔ 2

Trong xu thế hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và khó khănhơn. Công ty không chỉ phải cạnh tranh với các công ty trong nước, mà khó khănhơn là phải cạnh tranh với nhiều công ty nước ngoài có kinh nghiệm hơn trong kinhtế thị trường. Để có thể cạnh tranh thành công, việc đầu tư vào công tác đào tạo vàphát triển nguồn nhân lực là điều tất yếu.Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đầu tư này, công ty nhà nước đãchú trọng vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên phươngpháp thực hiện công tác này còn có nhiều bất cập do nhiều nguyên nhân. Một trongnhững nguyên nhân cơ bản nhất là công ty chưa có phương pháp làm công việc nàymột cách bài bản, hệ thống như thiếu một tầm nhìn dài hạn xuyên suốt các hoạtđộng khác nhau, thiếu hoạch định kế hoạch, thiếu sự đồng bộ giữa các hoạt đôngkhác nhau...Chính sách nhân lực của công ty:Trang : 5Ý thức được còn người là tài sản vô giá, là sức mạnh của Công ty và là nhân tốquyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thịtrường, trong những năm qua Công ty đã xây dựng chiến lược phát triển nguồnnhân lực cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng thời kỳ đổi mới.Để phát triển số lượng lao động, Công ty đã ban hành quy trình tuyển dụng và ápdụng công khai, công bằng cho toàn thể CBCNV Công ty. Việc tuyển dụng lao độngmới hàng năm xuất phát từ kế hoạch sử dụng lao động do các bộ phận trực thuộcxây dựng và được HĐQT Công ty duyệt. Sau khi kiểm tra tay nghề, người lao độngđược tuyển dụng vào làm thử việc và kết quả lao động được đánh giá khách quanbởi một hội đồng tuyển dụng và cấp quản lý trực tiếp. Căn cứ vào kết quả nhận xétcủa hội đồng nếu đạt chuẩn thì người lao động sẽ được ký hợp đồng lao động vàchính thức làm việc tại Công ty.
Xem thêm

7 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

một môi trường làm việc mà ở đó người lao động được cống hiến, thử thách và có cơ hội pháthuy hết tiềm năng của mình để có được một tương lai sự nghiệp bền vững và một cuộc sống giađình đầy đủ.Khẩu hiệu “làm việc vì MobiFone” đã được đưa ra làm một cầu nối và là tiếng nóichung cho toàn thể cán bộ công nhân viên trông công ty. Do được đánh giá và đối xử tốt nênmỗi nhân viên hiểu và tự hào về truyền thống, về thương hiệu công ty Để mỗi nhân viên luôn21thấm nhuần nội dung, ý nghĩa cốt lõi của văn hoá Công ty, Công ty Thông tin di động thườngxuyên thực hiện các chương trình truyền thông tới toàn bộ cán bộ Công nhân viên, tìm hiểu vềvăn hoá Công ty…Ban Lãnh đạo Công ty cũng luôn xác định, văn hoá doanh nghiệp phải thường xuyênđược duy trì, phát triển để có thể phát huy tác dụng của văn hoá một cách hiệu quả nhất. Dovậy, bồi dưỡng văn hoá doanh nghiệp trong nội bộ luôn được cán bộ lãnh đạo và cán bộ côngnhân viên quan tâm. Có thể nói, MobiFone là một tập thể đoàn kết nhất trí và có trình độchuyên môn, quản lý tốt. Giữa Lãnh đạo và nhân viên luôn tôn trọng lẫn nhau, tổ chức nề nếpcó trên có dưới, tất cả đếu hướng tới chất lượng và hiệu quả công việc tạo thành một nguyêntắc ứng xử chung trong Công ty.Bên cạnh đó, Công ty Thông tin di động cũng luôn xác định chia sẻ, quan tâm, giúp đỡcộng đồng là một nét văn hóa của MobiFone. Tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo điđôi với phát triển sản xuất kinh doanh, đó chính là mục tiêu mà MobiFone lựa chọn.Để không ngừng hoàn thiện, nâng cao giá trị và hiệu quả của văn hóa MobiFone, bằngnhiều biện pháp tuyên truyền giáo dục, văn hóa MobiFone đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cánbộ công nhân viên thông qua các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa MobiFone, các hội thi Giao dịchviên kinh doanh giỏi, trưởng ca giỏi, tổ trưởng công đoàn giỏi… Ngoài ra băng rôn, khẩu hiệuvà các bảng hiệu với nội dung của “8 cam kết” luôn được treo ở những vị trí dễ nhìn, dễ thấy,dễ đọc một cách trang trọng trong văn phòng làm việc cũng như tại các trung tâm giao dịch.2.3. ĐÁNH GIÁ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI
Xem thêm

32 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

phí cần chú ữọng vào chức năng phân tích và kiểm soát hơn là chức năng táihiện thông tin. Các thông tin chi phí chủ yếu tập chung vào làm thế nào đểcó ích hơn đối với quản lý nội bộ. Các nhà quản trị của tổ chức không chỉđơn thuần đo lường được các chi phí quan ữọng hơn họ cần kiểm soát đượccác chi phí của các quá trình hoạt động ngắn hạn và dài hạn. Theo quanđiểm này, hệ thống thông tin kế toán chi phí sẽ thiên về việc cung cấp thôngtin cho quản trị nội bộ, xem nhẹ việc cung cấp thông tin cho quá trinh lậpbáo cáo tài chính. Kế toán chi phí có chức năng phân tích về tình hình chiphí và khả năng sinh lời của các dự án, quá trình hoặc sản phẩm nhằm nângcao hiệu quả kinh doanh. Theo đó, hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phíbao gồm hai bước:Bước 1: Thu thập thông tin về chi phí thông qua phân loại dựa vào bảnchất như chi phí nguyên vật liệu, chi phí về lao động.Bước 2: Truy nguyên và phân bổ lại chi phí vào một hay nhiều đốitượng tạo phí như các hoạt động, các phòng ban, khách hàng hay các sảnphẩm. Thông qua hai bước này nhà quản lý mới có thể có đầy đủ thông tinnắm bắt được chính xác các đối tượng chi phí, biết được cụ thể bộ phận, khâunào gây lồ hoặc không sinh lãi. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa đề cập đến khíacạnh tổ chức hệ thống thông tin KTQT chi phí như cách thức thiết lập cơ sởdữ liệu, các phương pháp thiết lập thông tin và hệ thống báo cáo cung cấpthông tin KTQT chi phí và đặc biệt, mối quan hệ giữa ba mảng thông tin chiphí, thông tin quá khứ, thông tin hiện tại và thông tin chi phí trong tương laichưa được đề cập dẫn đến tính kiểm soát thông tin chưa được thực hiện hiệuquả. [55].Michael w Maher (2000) trong nghiên cứu “Management accountantingeducation at the Millennium ” đã chỉ ra sự cần thiết áp dụng KTQT ữong thời4đại hiện nay. Theo quan điểm của Michael w Maher Kế toán quản trị định
Xem thêm

196 Đọc thêm