XÂY DỰNG DOMAIN CONTROLLER TÍCH HỢP DNS SERVER

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Xây dựng Domain Controller tích hợp DNS server":

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÀI ĐẶT CẤU HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ MẠNG CHO DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÀI ĐẶT CẤU HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ MẠNG CHO DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG

Lời cảm ơn ………………………………………………………………………………..2
Chương I: Khảo sát tình hình thực tế của trường Đại học Nội Vụ …………………….....3
1.1 Tình hình thực tế ………………………………………………………………3
1.2 Yêu cầu của nhà trường …………………………………………………….....3
Chương II: Phân tích và giải pháp ……………………………………………………......4
2.1 Các thiết bị của mô phỏng hình mạng trong trường …………………………..4
2.2 Sơ đồ phòng ban ……………………………………………………………....5
2.3 Giải pháp ……………………………………………………………………....5
2.3.1 Xây dựng hệ thống mạng theo mô hình dolmain controller ………....5
2.3.2 Xây dựng hệ thống DNS, AD, DHCP, File Server, Web Server, FTP, Mail, ISA Server……………………………………………………….…...5
2.3.3 Cài đặt gói adminpak trên các máy client …………………………....6
2.3.4 Thiết lập hệ thống VPN gateway to client ……………………...……6
2.3.5 Chính sách backup, Restore…………………………………...……...6
Chương III: Triển khai hệ thống mạng ……………………………………………...……6
3.1 Triển khai demo ………………………………………………………...……..6
3.1.1 Giới thiệu phần mềm VMWare Workstations …………...…………..6
3.1.2 Sơ đồ demo ………………………………………………………......7
3.1.3 Máy ảo 1 và các dịch vụ mạng …………………………………...….7
3.1.4 Máy ảo 2 cài Firewall ISA 2006 ……………………………...…….30
3.1.5 Máy ảo 3: Client 1 ……………………………………………...…..32
3.1.6 Máy ảo 4: Giả lập Router ……………………………………...……33
3.1.7 Máy ảo 5: Client 2 …………………………………………...……..33
Chương IV: Hướng dẫn phát triển ………………………………………………...…….34
4.1 Phát triển thêm cơ sở mới ……………………………………………...…….34
4.1.1 Trang thiết bị trên máy ảo ……………………………………...…...34
4.2 Bảo mật ………………………………………………………...…………….35
4.2.1 Mã hóa bảo mật ………………………………………………...…..35
Chương V: Các giải pháp dự phong và khắc phục sự cố …………………………...…...36
5.1 Đề phong xâm nhập và vững chắc háo hệ thống mạng …………………...…36
5.2 Một số giải pháp thông dụng cần có cho hệ thống mạng ………………...….37
Danh mục tài liệu tham khảo …………………………………………………………....40Lời mở đầu
Có thể nói ngày nay trong khoa học máy tính không lĩnh vực nào có thể quan trọng hơn lĩnh vực nối mạng. Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau theo một cách nào đó sao cho chúng có thể trao đổi thông tin qua lại với nhau, dùng chung hoặc chia sẽ dữ liệu thông qua việc in ấn hay sao chép qua đĩa mềm, CDRoom….
Xem thêm

44 Đọc thêm

TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ MẠNG

TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ MẠNG

DHCP
Câu 1: Có thể có nhiều Scope trong 1 DHCP server được không
A. Có x
B. Không

Câu 2: Các gói tin Broadcast dùng trong dịch vụ DHCP có đi qua Router được không
A. Có
B. Không
C. Có, nhưng Router phải có chuẩn RFC1542 x
D. Sai hết

Câu 3: Client gửi đề nghị đến DHCP server bằng giao thức
A. TCP
B. UDP x port : 67, 68
C. IP
D. Tất cả

Câu 4: Các máy DHCP server khi nào mới có thể cấp IP cho mạng
A. Khi đã tạo Scope
B. Khi đã được trao quyền
C. Khi đã kích hoạt Scope
D. Tất cả x
Câu 5: Ghép chính xác các thông số sau:
a. 003
b. 006
c. 015
d. 044
1. DNS Server
2. DNS Domain Name
3. WINSNBNS Server
4. Router
(ghép a,b,c,d vơi 1,2,3,4)
A. a4, b1, c2, d3 x
B. a1, b2, c3, d4
C. a2, b1, c3, d4
D. a2, b3, c4, d1
Câu 6: DHCPACK, đây là gói tin nhằm giúp
A. DHCP server đề nghị danh sách các IP cho thuê đến client
B. Client xác nhận đề nghị đến DHCP server
C. DHCP server chấp nhận yêu cầu cho client x
D. Client thỉnh cầu đến DHCP server
Câu 7: DHCP Relay Agent là
A. Giúp tăng tốc DHCP server
B. Đại lý chuyển tiếp DHCP x
C. Đại lý chuển tiếp DNS
D. Tất cả
Câu 8: DHCP client nếu không nhận được ip từ DHCP server, thì cứ sau.....phút, nó cố gắn tìm DHCP server.
A. 10
B. 4
C. 5 x
D. 8

Câu 9: DHCP server sử dụng một kiểu .......... đến các client để client thuê bao địa chỉ IP theo một thời gian được chỉ định.
A. hợp đồng x
B. trao quyền
C. ủy quyền
D. gian hạn quyền

Câu 10: Các máy DHCP client sẽ nhận ip ....... trong scope của DHCP server.
A. do dhcp client chỉ định ip cụ thể
B. do dhcp client và dhcp server thỏa thuận và chọn lựa một ip cụ thể
C. theo thứ tự từ danh sách ip x
D. có thứ tự ngẫu nhiên từ danh sách ip

Câu 11: Sau khi tạo Scope cho DHCP server, làm cách nào để chỉ sửa lại địa chỉ subnet mask cấn cáp đã khai báo trong scope?
A. Xóa và tạo lại scope x
B. Sử dụng bộ lệnh DOS để chỉnh sửa trực tiếp
C. Thay đổi địa chỉ IP của subnet mask
D. Mở scope và chọn lại số bit cho địa chỉ subnet mask
Câu 12: Trước khi cài DHCP Server, chúng ta phải ............cho máy server.
A. cài địa chỉ subnet mask và địa chỉ DNS server
B. Cài địa chỉ IP và subnet mask x
C. cài địa chỉ IP và dịch vụ chứng thực internet
D. cài dịch vụ TCPIP và địa chỉ subnet mask
Câu 13: DHCPREQUEST, đây là thông điệp trao đổi giữa DHCP Client và DHCP server. Thông diệp này nằm ở bước thứ mấy trong quy trình.
A. 3 x
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 14: DHCP client đợi ....... để nhận thông điệp ........, nếu không thấy DHCP server trả lời, client sẽ broadcast tiếp tục bốn lần vào 2,4,8 và 16 khoảng cách từ 0 đến 1000 mili giây.
A. 1 giâyDHCPOFFER x
B. 2 giâyDHCPDISCOVE
C. 2 giâyDHCPREQUEST
D. 1 giâyDHCPPACK
Câu 15: Nếu một client không thể nhận ip từ DHCP sau ....... lần yêu cầu, nó sẽ được gán ip trong khoảng ip từ ......... đến........
A. 4169.255.255.0169.255.255.254
B. 5169.254.1.1169.255.255.255
C. 4169.254.0.1169.254.255.254 x khoang dia chi do he dieu hanh cap phat: 169.254.x.x
D. 5169.255.0.0169.255.255.254

Câu 16: Có hai khoảng thời gian trong thời gian thuê bao mà DHCP Client cố gắng tìm DHCP server để gia hạn hợp đồng. Đó là các khoảng ...... và ....... phần trăm của thời gian thuê bao.
A. 5085.7
B. 5885
C. 5885.5
D. 5087.5 sau 50%, 87,5%, 100% TTL(time to live) de yeu cau DHCP server
AD, GPO, OU
Câu 1 : Giao thức dùng truy cập AD là
A. TCPIP
B. RDP
C. IPXSPX
D. LDAP x
Câu 2: Active mode là chế độ
A. Dùng chung các DC là NT hay 2K
B. Chỉ chấp nhận các DC là NT
C. Chỉ chấp nhận các DC là 2K x
D. Sai hết
Câu 3: Việc sao chép danh bạ bằng thời gian thực gọi là Remote Procedure Call RPC là cách làm việc của
A. WINNT x
B. WI`51w44`
C. Sai hết
Câu 4: Khi cài AD, được yêu cầu nhập password, vậy password đó là
A. Mật khẩu Administrator
B. Mật khẩu để xây dựng lại AD x password dung de restore khi AD bi fail
C. Mật khẩu tùy ý
D. Sai hết
Câu 5: Trao quyền kiểm soát người dùng hay nhóm người dùng, đây là mục đích của
A. Group
B. OU x
C. User
D. Site
Câu 6: Dịch vụ phải có khi cài AD
A. DNS x
B. DHCP
C. SMTP
D. FTP
Câu 7: Các Group có lồng được nhau
A. Có x
B. Không
Câu 8: Việc xác minh và cấp phép là nhiệm vụ của
A. AD x
B. DNS
C. Web server
D. DHCP

Câu 9: Thuật ngữ nào sau đây liên quan đến miền
A. SAM
B. NTFS
C. FAT
D. NTDS
Câu 10: NTDS.DIT là
A. Lưu trữ các địa chỉ IP cấp cho mạng
B. Lưu trữ danh bạ người dùng cho WinNT
C. Lưu trữ chính sách người dùng
D. Lưu trữ danh bạ người dùng cho Window x
Câu 11: Tạo 1 user có tên A, mật khẩu A. Sau đó xóa user A này. Rồi tạo lại 1 user mới có tên là A, mật khẩu A. Như vậy, 2 user này là như nhau
A. Sai x phan biet bang SID chu ko phai bang ten user
B. Đúng

Câu 12: Cấp phát quyền truy cập vào tài nguyên tại chổ, ta sử dụng
A. Global group
B. Local group x
C. Universal group

Câu 13: Group policy dùng để
A. Triển khai phần mềm ứng dụng cho Client
B. Ấn định quyền hạn User
C. Thiết lập kịch bản logon
D. Tất cả x
Câu 14: Core chính của AD chính là ...........vì nó là tập các computer định nghĩa bởi administrator và các computer này share directory database.
A. tree
B. site
C. domain x
D. ou
Câu 15: Trong Active Directory Schema, Attribute được định nghĩa độc lập với .......... và chỉ định nghĩa object một lần để thống nhất.
A. profile
B. server
C. class x
D. system

Câu 16: Phối hợp với Group Policy ........ cho phép quản trị distributed desktop, network, service và application từ một điểm tập trung.
A. Active Directory x
B. Firewall server
C. VPN
D. Terminal service

Câu 17: ....... và ......... tạo ra physical structure của AD
A. DCsite x site: vat ly ; domain: luan ly
B. TreeGC
C. SiteGC
D. DomainOU
Câu 18: .........là một giao thức để update và query AD
A. TCPIP
B. NTFS
C. LDAP x
D. RIP
Câu 19: Bạn có thể cấu hình thêm ..............để cân bằng tải việc chứng nhận trong quá trình logon
A. dns secondary
B. dhcp relay agent
C. child domain
D. global catalog x khi len Additional domain(domain dong hanh) phai cau hinh them global catalog thi moi chung thuc duoc

Câu 20: In what order are GPOs implemented through the structure of Active Directory
A. Site, domain, OU x local, site, domain ,ou ,ou uu tien policy ap sau cung
B. Domain, OU, site
C. Domain, site, OU
D. OU, domain, site
Câu 21: Mỗi ........... có security policy và có security relationship với ............ khác.
A. tree
B. domain controller
C. domain x
D. user account

Câu 22: Trong một domain, các computer được gọi là ..............chứa một bản sao của AD.
A. dhcp server
B. ntds server
C. domain controller x
D. dns primary

Câu 23: Không có sự liên quan cần thiết của ........giữa site và domain.
A. acl
B. namespace x
C. ldap
D. server
Câu 24: Mỗi object trong AD có.......... và nó dùng để xác định domain chứa object.
A. system name
B. object class name
C. distinguished name x
D. relative distinguished
Câu 25: Hãy xác định một thành phần dưới đây không phải là thành phần trong cấu trúc logic của AD.
A. Tree
B. Site x site : vat ly domain: logic
C. Domain
D. Forest
Câu 26: Trong AD, bạn sử dụng ...............để cấu hình và quản trị lưu thông mạng.
A. physical structure x
B. network structure
C. site structure
D. logic structure

Câu 27: Các DC trong ........ và .......... tự động tạo bản sao bất cứ sự thay đổi nào trong AD.
A. domainforest x
B. treesite
C. treeforest
D. domainsite

Câu 28: ..........làm cho cấu trúc của physical và protocol trong suốt với user.
A. IPSEC
B. ADS x
C. VPN
D. SMTP

Câu 29: Định nghĩa ........ bạn có thể cấu hình việc truy cập và replication topology cho AD với việc sử dụng hiệu quả links và schedules cho replication và logon trafic.
A. child domain
B. dhcp server
C. site x
D. dns primary
Câu 30: Một ............. chứa một phiên bản readwrite của một zone file dưới dạng text file. Bất cứ thay đổi nào về zone sẽ được ghi lại vào file.
A. standard secondary zone
B. AD integrated zone
C. internet zone
D. standard primary zone x

Câu 31: ...... và ...... sử dụng hierarchical naming structure giống nhau.
A. SITESERVER
B. ADDHCP
C. DNSSITE
D. DNSAD x
Câu 32: Trong môi trường Active Directory, bạn có thể áp một Template đến ......... để bất kỳ các computer, user trong các site, domain, hay OU.
A. GPO x
B. User
C. Group
D. Local policy
Câu 33: Thành phần nào sau đây không phải là thành phần của security policy?
A. Public key policy
B. Local policy
C. Account policy
D. Password policy x

Câu 34: Bạn chỉ được thiết lập security policy trên ............
A. hệ điều hành windows 2000
B. phân vùng primary
C. hệ điều hành windows 2003
D. phân vùng NTFS x
Câu 35: Để phân chia quyền hành của một miền trong AD, người ta dùng
A. Group
B. OU x
C. SITE
D. Sai hết

DNS

Câu 1: Bản ghi nào cho biết Mail server
A. SOA
B. NS
C. MX x
D. CNAME

Câu 2: Việc phân giải tên trước khi có WINS thì dùng tập tin nào sau đây
A. LMHOST x C:WINDOWSsystem32driversetchosts
B. NTDS.DIT
C. REConnect.txt
D. Tất cả
Câu 3: Khái niệm nào sau đây nói sai về DNS service
A. DNS là một cơ sở dữ liệu phân tán
B. Các client dùng DNS để phân giải tên miền và xác định dịch vụ mạng
C. DNS giúp cho việc đồng bộ hóa bản sao tốt hơn x
D. DNS dùng để phân giải tên máy thành IP

Câu 4: Một DNS, sau khi đã nhận query từ client (client này sử dụng DNS đang nói trong câu hỏi), nhưng DNŚ không thể xác định IP cho client trong database của nó, thì nó sẽ gửi một ........... đến một authoritative DNS server trong root domain.
A. recursive query con khi chi dung cho local thi recursive query
B. iterative query x khi dung toi root domain thi la iterative query
C. catalog query
D. ldap query

Câu 5: Record này chỉ định server chịu trách nhiệm chính cho Zone trong domain. Đây là record đầu tiên khi tạo mới một zone. Đây là record nào?
A. A
B. SOA x
C. CNAME
D. NS

Câu 6: ............chỉ làm đại diện để thi hành name resolution cho clients và nó chỉ lưu các kết quả thường xuyên query.
A. DNS server
B. Secondary DNS server
C. AD integrated zone
D. Cachingonly server x

Câu 7: Nếu một tổ chức yêu cầu phải có internet, nó phải đăng ký DNS name mà nó sử dụng như là ......... trong AD domain structure.
A. subdomain
B. site
C. root domain x
D. child domain

Câu 8: Giao thức nào sau đây dùng để update thông tin trong zone?
A. NFS
B. LDAP
C. IXRF
D. ICMP

Câu 9: Record này được sử dụng để làm reverse lookup zone (host to ip) trong inaddr.arpa domain. Đây là record nào?
A. SRV
B. MX
C. PTR
D. SOACâu 10: Record này cho phép bạn thêm một tên thay thế server đã có trong A record. Đây là record nào?
A. CNAME record ALIAS
B. SOA
C. NS
D. MX

Câu 11: Record này chứa thông tin nametoip address, còn gọi là host record. Đây là record nào?
A. NS
B. MX
C. CNAME
D. A new host

Câu 12: Các thành phần sau:
Name
Description
Length or Subnet mask
Start of Authrorize
Thành phần nào không phải là tham số của scpoe trong DHCP server?
A. Description
B. Length or Subnet mask
C. Name
D. Start of Authrorize x

Câu 13: Record này dành cho các service đăng ký record của mình vào DNS database bằng Dynamic update protocol. Đây là record nào?
A. NS
B. A
C. MX
D. SRV x

Câu 14: Dynamic Update Process
1. Client gửi một DNS update request đến DNS server với một forward lokup record (record A)
2. DHCP server gửi sự update đến reverse lookup record (PTR) cho client
3. DHCP trả về DHCP acknowledgment message cho client để đồng ý một IP
4. Client gửi DHCP request message đến DHCP server để yêu cầu IP (có FQDN)
Các bước trên sai thứ tự, bạn hãy sắp xếp lại trật tự các bước sau:
A. 4312 x
B. 3214
C. 2134
D. 4123

Câu 15: ............ sẽ xuất hiện khi name và ip được ánh xạ bị thay đổi trong domain. Khi điều này xảy ra, sự thay đổi được copy từ .........đến các secondary server.
A. Zone transfermaster server x
B. Zone queryforest
C. Zone trustsite
D. Zone lookuproot domain
Xem thêm

12 Đọc thêm

Đồ án tốt nghiệp cài đặt windows 7 qua mạng

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÀI ĐẶT WINDOWS 7 QUA MẠNG

Windows Deployment Services (WDS): là dịch vụ tích hợp trong Windows
Server 2008 cho phép cài đặt hệ điều hành từ xa cho các máy Client thông
qua môi trường mạng.
 WDS cho phép cài đặt từ xa thông qua Image lấy từ DVD cài đặt Windows
Vista7 và Windows Server 2008 (cho phép lựa chọn phiên bản khi cài).
 Phiên bản nâng cấp hỗ trợ cài Windows XP2k3.
 WDS còn hỗ trợ tạo Image từ các máy tính đã cài đặt sẵn Windows và đầy
đủ các Application sau đó Deploy đến các máy tính khác cùng hoặc khác
cấu hình.
II. YÊU CẦU HỆ THỐNG.
+ Một máy Sever sử dụng Windows Sever 2008, lên Domain Controller và có
sẵn các dịch vụ:
DNS _ Domain Name System.
DHCP_Dynamic Host Configuration Protocol (có thể không tích hợp)
nhưng hệ thống phải có DHCP.
Máy DC Sever cài dịch vụ WDS.
File ảnh copy từ đĩa DVD Windows 7 , copy phân vùng NTFS, có thể có
2,3 file ảnh (2k8).
+ Một máy tính chưa cài HĐH có khả năng Boot tử Card mạng để kiểm tra.
Xem thêm

101 Đọc thêm

ĐỀ TÀI CÁC PHƯƠNG THỨC TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ WEB SERVER

ĐỀ TÀI CÁC PHƯƠNG THỨC TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ WEB SERVER

thể xử lý kịp thời một lượng lớn thông tin như vậy và rất dễ bị treo.- Tấn công kiểu Tear Drop: trong mạng chuyển mạch gói, dữ liệu được chia nhỏ làmnhiều gói tin, mối gói tin có một giá trị offset riêng và có thể truyền đi theo nhiềuđường để tới đích. Tại đích, nhờ vào giá trị offset của từng gói tin mà dữ liệu lại đượckết hợp lại như ban đầu. Lợi dụng điều này, hacker có thể tạo ra nhiều gói tin có giá trịoffset trùng lặp nhau gửi đến mục tiêu muốn tấn công. Kết quả là máy tính đích khôngthể sắp xếp được những gói tin này và có thể bị treo do đã dùng hết năng lực xử lý củahệ thống.+.Phá hoại hoặc chỉnh sửa thông tin cấu hình.Lợi dụng việc cấu hình thiếu an toàn (ví dụ như việc không xác thực thông tin trongviệc gửi và nhận bản tin update của các router) mà kẻ tấn công sẽ thay đổi từ xa hoặctrực tiếp các thông tin quan trọng khiến cho những người dùng hợp pháp không thể sửdụng dịch vụ. Ví dụ: hacker có thể xâm nhập vào DNS để thay đôi thông tin, dẫn đếnquá trình biên dịch domain name sang IP của DNS bị sai lệch. Kết quả là các yêu cầucủa client đến một domain nào đó sẽ biến thành một domain khác.+.Phá hoại hoặc chỉnh sửa vật lý phần cứng.Lợi dụng quyền hạn của chính bản thân kẻ tấn công đối với các thiết bị trong hệ thốngmạng để tiếp cận phá hoại (các router, switch…)2.2.1.3 Các cách phòng chống- DoS có thể làm tiêu tốn rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc, vì vậy, cần phải cónhững biện pháp để phòng chống:- Mô hình hệ thống phải được xây dựng hợp lý, tránh phụ thuộc lẫn nhau quá mức dễdẫn đến một bộ phận gặp sự cố sẽ làm cả hệ thống bị trục trặc.- Thiết lập password bảo vệ các thiết bị hay các nguồn tài nguyên quan trọng.- Thiết lập các mức xác thực đối với người dùng cũng như các nguồn tin trên mạng(các thông tin cập nhật định tuyến giữa các router cũng nên thiết lập ở chế độ xác thực)- Xây dựng hệ thống lọc thông tin trên router, firewall… và hệ thống bảo vệ chống lạiSYN flood.- Chỉ chấp nhận các dịch vụ cần thiết, tạm thời dừng các dịch vụ chưa có yêu cầu cungcấp hoặc không sử dụng.
Xem thêm

55 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2008, TỪ VIỆC CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG ĐẾN CÀI ĐẶT CÁC DỊCH VỤ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2008, TỪ VIỆC CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG ĐẾN CÀI ĐẶT CÁC DỊCH VỤ

Với tính năng hoàn toàn mới, vai trò Application Server cung cấp mộtmôi trường tích hợp để triển khai và chạy các ứng dụng nghiệp vụ tùy biến đượcxây dựng bằng Microsoft .NET Framework 3.0. Những tổ chức sử dụng ứngdụng Nghiệp vụ riêng, gồm cả các ứng dụng riêng, cần có Microsoft .NETFramework 3.0, Message Queuing, COM+, hoặc các giao dịch phân tán để pháttriển đều có thể nhận thấy rằng việc thiết lập một môi trường hosting cho cácứng dụng này trở nên đơn giản hơn nhờ có vai trò máy chủ mới Application10Đề tài: Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2008 và cài đặt các dịch vụ.Server.G. DHCP ServerLà một dịch vụ cơ sở hạ tầng lõi trên các mạng, cung cấp các thông tinđịnh địa chỉ IP và máy chủ DNS cho các máy khách cũng như các thiết bị khác.DHCP được sử dụng để bạn không phải gán tĩnh tại các địa chỉ IP cho mỗi thiếtbị trên mạng bên cạnh đó còn quản lý các vấn đề của việc định địa chỉ IP độngtạo ra. Càng ngày, DHCP càng được mở rộng để thích hợp với các dịch vụmạng mới như indows Health Service và Network Access Protection (NAP).I.DNS ServerLà máy chủ được dùng để phân giải domain thành địa chỉ IP và ngượclại. ,DNS Server lưu trữ một cơ sở dữ liệu bao gồm các bản ghi DNS và dịchvụ lắng nghe các yêu cầu.J. Fax ServerFax máy chủ để cấu hình các thiết bị fax để cho phép người sử dụng trongmạng của bạn để gửi và nhận fax.K. File ServicesFile Services cung cấp các công nghệ giúp quản lý lưu
Xem thêm

35 Đọc thêm

GIÁO ÁN QUẢN TRỊ MẠNG 1

GIÁO ÁN QUẢN TRỊ MẠNG 1

Cài đặt, nâng cấp và tối ưu được hệ điều hành MS Windows. Xây dựng một hay nhiều Domain Controller quản trị mạng Domain, gia nhập các Clients vào Domain. Thành thạo việc tạo và quản trị tài khoản Domain Users, Groups và Computers với ADUC, CMD, VBS. Thiết lập chia sẻ tài nguyên Files và Printers, phân quyền truy xuất phù hợp, bảo mật cho Users. Triển khai phương thức quản lý và cài đặt các ứng dụng cho Domain Users và Computers dùng Group Policy. Giám sát hiệu năng hoạt động, nhận biết điểm “thắt cổ chai” của Server. Đưa ra các giải pháp nâng cấp Server. Triển khai bảo mật lưu trữ dữ liệu cho Users với EFS, Bảo vệ dữ liệu lưu trữ trên Server với công nghệ RAID (RAID1,5).Khắc phục được các lỗi dẫn đến Server ngưng hoạt động bằng các phương pháp: BackupRestore System State, ASR, thiết lập Server với tính bảo mật cao.Cẩn thận, suy luận logic chính xác trong quản trị hệ thống mạng
Xem thêm

35 Đọc thêm

Báo cáo Tìm hiểu tổng quan về Microsoft Visual Studio

BÁO CÁO TÌM HIỂU TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT VISUAL STUDIO

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) từ Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, các ứng dụng web và các dịch vụ web. Visual Studio sử dụng nền tảng phát triển phần mềm Microsoft như Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store và Microsoft Silverlight. Nó có thể sản xuất được cả mã nguồn gốc và mã số quản lý.
Visual Studio bao gồm một trình soạn thảo mã hỗ trợ IntelliSense (các thành phần hoàn thành mã) cũng như mã refactoring. Các gỡ lỗi tích hợp các công trình cả hai như là một trình gỡ lỗi nguồn cấp và sửa lỗi máy cấp. Công cụ tích hợp bao gồm một thiết kế hình thức để xây dựng giao diện ứng dụng, thiết kế web, thiết kế lớp, và nhà thiết kế giản đồ cơ sở dữ liệu. Nó chấp nhận plugins để tăng cường các chức năng ở hầu hết các cấp trong đó có thêm hỗ trợ cho các hệ thống kiểm soát nguồn (như Subversion) và thêm bộ công cụ mới như biên tập và thiết kế hình ảnh cho các ngôn ngữ miền cụ thể hoặc bộ công cụ cho các khía cạnh khác của vòng đời phát triển phần mềm (như các client Team Foundation Server: Team Explorer).
Xem thêm

48 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

quyết những vấn đề thực tiễn. Khi giải quyết một vấn đề trong thực tiễn, bao gồm cả tự nhiên và xã hội, đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiếnthức tổng hợp, liên quan đến nhiều môn học. Vì vậy, dạy học cần phải tăng cường theo hướng tích hợp, liên môn .161Dạy học tích hợp có nghĩa là đưa những nội dung giáo dục có liên quan vào quá trình dạy học các môn học như: tích hợpgiáodục đạo đức,lối sống ; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng năng lượng tiets kiệm và hiệu quả, bảovệ môi trường, an toàn giao thông...Dạy học liên môn là phải xác định các nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học để dạy học, tránh việc học sinh phải học lạinhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau. Đối với những kiến thức liên môn nhưng có một môn học chiếm ưu thế thì cóthể bố trí dạy trong chương trình của môn đó và không dạy lại ở các môn khác. Trường hợp nội dung kiến thức có tính liên môn cao hơn thì sẽtách ra thành các chủ đề liên môn để tổ chức dạy học riêng vào một thời điểm phù hợp, song song với quá trình dạy học các bộ môn liên quan.Câu 2: Tại sao phải xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp ?Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp đó là một trong những nội dung trọng tâm Bộ GD-ĐT yêu cầu trong hướng dẫnthực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2012-2013. Dạy học theo hướng tích hợp là một trong những quan điểmgiáo dục đã trở thành xu thế trong việc xác định nội dung dạy học trong nhà trường phổ thông và trong chương trình xây dựngmôn học. Quan điểm tích hợp được xây dựng trên cơ sở những quan niệm tích cực về quá trình học tập và quá trình dạy học.Thực tiển đã chứng tỏ rằng, việc thực hiện quan điểm tích hợp trong giáo dục và dạy học sẽ giúp phát triển những năng lực giảiquyết những vấn đề phức tạp và làm cho việc học tập trở nên có ý nghĩa hơn đối với học sinh so với việc các môn học, các mặtgiáo dục được thực hiện riêng lẽ. Tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục nhằm nâng cao năng lực của người học, giúpđào tạo những người có đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại.
Xem thêm

16 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN: DẠY HỌC VĂN BẢN KÍ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12 (BAN CƠ BẢN) THEO HƯỚNG TÍCH HỢP

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN: DẠY HỌC VĂN BẢN KÍ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12 (BAN CƠ BẢN) THEO HƯỚNG TÍCH HỢP

MỤC LỤCMỞ ĐẦU11. Lí do chọn đề tài12. Lịch sử nghiên cứu vấn đề32.2. Lịch sử nghiên cứu về dạy học văn bản kí trong chương trình THPT52.3. Lịch sử nghiên cứu dạy học văn bản kí lớp 1263. Mục đích nghiên cứu84. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu85. Phương pháp nghiên cứu86. Cấu trúc khóa luận9NỘI DUNGCHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC10CỦA VIỆC DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP101.1. Cơ sở lí luận101.1.1.Quan điểm tích hợp và dạy học theo hướng tích hợp101.1.2.Quan điểm tích hợp trong dạy học Ngữ văn131.1.3. Đặc điểm của văn bản kí151.2.Cơ sở thực tiễn181.2.1.Chương trình và Sách giáo khoa Ngữ văn THPT biên soạn theo hướng tích hợp181.2.2.Thực trạng dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn ở THPT191.2.3. Văn bản kí trong chương trình THPT201.2.4. Thực trạng dạy học văn bản kí trong chương trình lớp 12 (Ban cơ bản)21TIỂU KẾT CHƯƠNG 123CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC DẠY HỌC VĂN BẢN KÍ24TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12 (BAN CƠ BẢN)24THEO HƯỚNG TÍCH HỢP242.1. Nguyên tắc dạy học văn bản kí trong chương trình Ngữ văn 12 theo hướng tích hợp242.2. Cách thức xây dựng bài học tích hợp trong giảng dạy văn bản kí lớp 12 (Ban Cơ bản)252.2.1. Quy trình xây dựng bài học tích hợp252.2.2. Xây dựng bài học tích hợp trong dạy học văn bản kí lớp 12 (Ban cơ bản)25TIỂU KẾT CHƯƠNG 244CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIÁO ÁN THỂ NGHIỆM SƯ PHẠM463.1. Đối tượng học sinh463.2.Điểm mới của bài soạn463.3.Những khó khăn473.4.Giáo án thể nghiệm.483.4.1. Thiết kế giáo án: “Người lái đò Sông Đà”483.4.2. Thiết kế giáo án “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”81TIỂU KẾT CHƯƠNG 399KẾT LUẬN100TÀI LIỆU THAM KHẢO102PHỤ LỤC106
Xem thêm

99 Đọc thêm

TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG KIẾN THỨC SINH HỌC CHUYÊN KHOA VÀO DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC SINH HỌC 12

TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG KIẾN THỨC SINH HỌC CHUYÊN KHOA VÀO DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC SINH HỌC 12

Mô hình này xây dựng chương trình học tập theo những kiến thức, kĩnăng thuộc một số môn học khác nhau. [19]Ví dụ. Tại một trường trung học của Mĩ, để giảng dạy chương trình tíchhợp, thường có 4 giáo viên phụ trách 110 học sinh. Những môn học chính,gồm: Ngôn ngữ, Toán, Khoa học, Xã hội. Mô hình này rất thích hợp cho bậctrung học phổ thông. Ưu điểm của mô hình này là giáo viên có thời gian làmviệc cùng nhau, số lượng học sinh vừa phải.10* Quan điểm "liên môn": Trong dạy học, có những tình huống chỉ cóthể được giải quyết hợp lí qua sự tích hợp của nhiều môn học. Ở đây, quá trìnhhọc tập sẽ không được đề cập một cách rời rạc mà phải liên kết với nhau xungquanh vấn đề phải giải quyết. Kiến thức của các môn khoa học khác nhau sẽđược lồng ghép kết hợp cùng với nhau để dạy một kiến thức sinh học nào đó.Trong kiến thức của môn Sinh học có rất nhiều kiến thức cần dựa vào kiến thứccủa các môn khoa học khác để lí giải các quá trình, hiện tượng. Như việc sửdụng kiến thức vật lý vào dạy học sinh học.Ví dụ đối với bài: "Vận chuyển các chất qua màng sinh chất". Sinh vật từđơn bào đến đa bào đều phải trao đổi các chất bằng con đường trao đổi chất quamàng. Để củng cố và mở rộng kiến thức, giáo viên có thể đặt ra nhiều vấn đề đểhọc sinh suy nghĩ và thảo luận: Kích thước tế bào có liên quan gì đến tốc độ traođổi chất hay không? Tại sao các tế bào vi khuẩn lại có kích thước rất nhỏ? Tạisao vi khuẩn lại có thể sinh sản rất nhanh (một chu kỳ tế bào chỉ trong khoảng20 - 30 phút trong khi ở người chu kỳ tế bào của người là 24giờ)?Tất cả các câu hỏi mặc dù rất đa dạng như vậy đều có thể trả lời bằngmột nguyên lý hết sức đơn giản. Đó là kích thước tế bào càng nhỏ thì tỷ lệ giữabề mặt màng tế bào trên thể tích của tế bào (S/V) càng lớn. Tỷ lệ S/V càng lớn
Xem thêm

132 Đọc thêm

MỘT số GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG tác GIÁO dục THỂ CHẤT và PHONG TRÀO HKPĐ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ PHONG TRÀO HKPĐ

Trường học kết nối, dạy học tích hợp, là những cụm từ dần quen thuộc với các thầy cô. Trong “Dự thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể” có nói: “tính tích hợp thể hiện qua sự huy động, kết hợp, liên hệ các yếu tố có liên quan với nhau của nhiều lĩnh vực để giải quyết có hiệu quả một vấn đề và thường đạt được nhiều mục tiêu khác nhau”. Nếu nói riêng về ứng dụng CNTT, tích hợp nhiều công cụ với...

9 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH THPT

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH THPT

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH THPT 6
1.1. Tổng quan chung về dạy học tích hợp 6
1.1.1. Tích hợp 6
1.1.1.1. Khái niệm tích hợp 6
1.1.1.2. Các kiểu tích hợp 6
1.1.1.3. Một số quan niệm về tích hợp môn học 7
1.1.2. Dạy học tích hợp 8
1.1.2.1. Khái niệm dạy học tích hợp 8
1.1.2.2. Sự cần thiết của dạy học tích hợp trong giáo dục phổ thông 8
1.1.2.3. Các quan điểm về dạy học tích hợp 9
1.1.2.4. Mục tiêu của dạy học tích hợp 14
1.1.2.5. Nguyên tắc lựa chọn nội dung để xây dựng chủ đề tích hợp 15
1.1.2.6. Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp 16
1.1.3. Ý nghĩa và ưu điểm của tích hợp trong giáo dục 16
1.2. Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn 17
1.2.1. Năng lực và sự phát triển năng lực cho HS trong dạy học tích hợp 17
1.2.1.1. Khái niệm, đặc điểm và cấu trúc chung của năng lực 18
1.2.1.2. Những năng lực cần phát triển cho học sinh THPT 20
1.2.1.3. Quy trình phát triển một số năng lực cho học sinh trong dạy học Hóa học 21
1.2.2. Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh THPT 21
1.2.2.1. Khái niệm năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn 22
1.2.2.2. Các thành tố và mức độ thể hiện của năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn 22
1.2.2.3. Những biểu hiện của năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn 23
1.2.2.4. Vai trò của việc vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn trong dạy học hóa học 23
1.2.2.5. Một số nguyên tắc phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Hóa học 24
1.2.2.6. Biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn 25
1.2.2.7. Phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh 26
1.3. Một số phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong dạy học tích hợp để phát triển năng lực học sinh 26
1.3.1. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 26
1.3.1.1. Khái niệm dạy học giải quyết vấn đề 26
1.3.1.2. Đặc điểm dạy học giải quyết vấn đề 27
1.3.1.3. Quy trình thực hiện dạy học giải quyết vấn đề 27
1.3.2. Phương pháp dạy học dự án 29
1.3.2.1. Khái niệm dự án và dạy học dự án 29
1.3.2.2. Đặc điểm dạy học dự án 29
1.3.2.3. Quy trình thực hiện dạy học dự án 31
1.4. Thực trạng vận dụng quan điểm dạy học tích hợp và việc phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh THPT trong dạy học hóa học 33
1.4.1. Mục đích điều tra 33
1.4.2. Nội dung, đối tượng và địa bàn điều tra 33
1.4.3. Phương pháp điều tra 34
1.4.4. Kết quả điều tra 34
Tiểu kết chương 1 37
CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 10 ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH THPT 38
2.1. Phân tích mục tiêu, nội dung và cấu trúc chương trình phần hóa học vô cơ lớp 10 38
2.1.1. Mục tiêu phần hóa học vô cơ lớp 10 38
2.1.2. Cấu trúc nội dung phần hóa học vô cơ lớp 10 THPT 39
2.1.3. Một số điểm cần chú ý về nội dung và phương pháp dạy học phần hóa học vô cơ lớp 10 39
2.2. Nguyên tắc và quy trình xây dựng các chủ đề tích hợp trong chương trình hóa học vô cơ lớp 10 42
2.2.1. Nguyên tắc xây dựng các chủ đề tích hợp 42
2.2.2. Quy trình xây dựng các chủ đề tích hợp 43
2.3. Thiết kế một số chủ đề tích hợp trong dạy học phần hóa học vô cơ lớp 10 45
2.3.1. Chủ đề: “Clo và vấn đề khử trùng nước sinh hoạt” 45
2.3.1.1. Cơ sở tích hợp 45
2.3.1.2. Nội dung tích hợp 46
2.3.1.3. Kế hoạch bài dạy tích hợp theo chủ đề “Clo và vấn đề khử trùng nước sinh hoạt” 57
2.3.1.4. Tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp “Khử trùng nước sinh hoạt” nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông 60
2.3.2. Chủ đề: “Axit sunfuric và vấn đề bảo vệ môi trường” 84
2.3.2.1. Cơ sở tích hợp 85
2.3.2.2. Nội dung tích hợp 85
2.3.2.3. Kế hoạch bài dạy tích hợp theo chủ đề “Axit sunfuric và vấn đề bảo vệ môi trường” 94
2.3.2.4. Tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp “Axit sunfuric và vấn đề bảo vệ môi trường” nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông 101
2.4. Thiết kế bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh thông qua dạy học tích hợp 110
Tiểu kết chương 2 112
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 113
3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 113
3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm 113
3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 113
3.2. Phương pháp và nội dung thực nghiệm sư phạm 113
3.2.1. Chọn lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 113
3.2.2. Trao đổi với giáo viên dạy thực nghiệm 114
3.2.3. Thiết kế chương trình thực nghiệm 114
3.2.4. Tổ chức kiểm tra 114
3.3. Kết quả và xử lý kết quả thực nghiệm 114
3.3.1. Kết quả đánh giá sự phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh THPT của giáo viên và học sinh 114
3.3.2. Kết quả điều tra lớp thực nghiệm sau khi học xong các chủ đề tích hợp 116
3.3.3. Kết quả các bài kiểm tra 117
3.3.3.1. Phương pháp xử lí kết quả 117
3.3.3.2. Kết quả đánh giá định lượng 119
3.4. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm 123
3.4.1. Phân tích định tính 123
3.4.2. Phân tích định lượng 123
Tiểu kết chương 3 124
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 126
TÀI LIỆU THAM KHẢO 128
PHỤ LỤC
Xem thêm

175 Đọc thêm

Xây dựng mô đun firewall tích hợp cho web

XÂY DỰNG MÔ ĐUN FIREWALL TÍCH HỢP CHO WEB

Xây dựng mô đun firewall tích hợp cho web

96 Đọc thêm

GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 2013 2014

GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 2013 2014

Địa chỉBài 9:Xâydựng giaĐình VănHoá.-Tích hợp vàomục d: Tráchnhiệm của HStrong việc gópphần xây dựngGĐVHBài 14:Bảovệ môitrường và tàinguyên thiênnhiên.Tích hợp toànbài.Bài 15:Bảovệ Di sảnvăn hoá.Mục B,C Bảovệ di sản văn

3 Đọc thêm

Xây dựng website bán điện thoại di động có tích hợp thanh toán ngân lượng

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CÓ TÍCH HỢP THANH TOÁN NGÂN LƯỢNG

Xây dựng website bán điện thoại di động có tích hợp thanh toán ngân lượng

74 Đọc thêm

MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN ( 14 15) BINHC

MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN ( 14 15) BINHC

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ CHÍ LINHTRƯỜNG THCS VĂN ĐỨCKẾ HOẠCH CÁ NHÂNHỌ VÀ TÊN: BÙI THỊ BÌNHTỔ KHOA HỌC XÃ HỘINăm học 2014- 2015I. Nhiệm vụ năm học:1) Nhiệm vụ chung:1. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ támBan Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nộidung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng đơn vị, gắnvới việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáoviên, nhân viên và học sinh.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạyhọc, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và khả năngcủa học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn kỹ năng sống, hiểu biết xã hội và thực hành pháp luật.3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăngcường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập,chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vàtruyền thông trong dạy và học.4. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trungthực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá củagiáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.5. Thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểmtra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội,Đội, gia đình và cộng đồng trong quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.2) Nhiệm vụ được giao:
Xem thêm

7 Đọc thêm

TÍCH HỢP ONTOLOGY MỜ TRÊN CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỒNG THUẬN (TT)

TÍCH HỢP ONTOLOGY MỜ TRÊN CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỒNG THUẬN (TT)

chủ yếu phục vụ cho một ứng dụng cụ thể, chưa có các giải pháp xửlý mâu thuẫn trên cấu trúc phức tạp của ontology mờ trong bài toántích hợp. Để giải quyết bài toán này, cần phải định nghĩa một môhình ontology mờ và các thuật toán tích hợp trên mô hình tri thức đãxây dựng. Tuy nhiên tích hợp ontology mờ là bài toán phức tạp vìtính không chắc chắn và không đầy đủ của thông tin, sự mâu thuẫntri thức và cấu trúc đa dạng của nó. Những khó khăn thách thức nàythúc đẩy động cơ nghiên cứu của luận án. Các kết quả nghiên cứuvà thử nghiệm được công bố: [1-10]. Các thử nghiệm được tiến hànhtheo tiêu chí đánh giá của OAEI và đánh giá chất lượng tích hợp dựatrên lý thuyết đồng thuận. Dữ liệu thử nghiệm là các ontology củaOAEI1 và ontology mờ thời tiết2 được mờ hóa theo chuẩn OWL2(Bobillo & Straccia, 2011).1.2 Thách thức của bài toán tích hợp ontology mờCác khó khăn thách thức cho bài toán tích hợp ontology mờ là: (1)Cần phải xác định mô hình tri thức ontology mờ cho bài toán tíchhợp, (2) Tìm và xác định những điểm tương đồng và khác biệt giữacác ontology (so khớp ontology). (3) Xử lý mâu thuẫn giữa cácontology mờ trong quá trình tích hợp. Xử lý mâu thuẫn ontology mờcần thỏa các điều kiện sau: Bảo toàn thông tin; bảo toàn cấu trúc;giải quyết được mâu thuẫn và chất lượng của các phương pháp xửlý mâu thuẫn.1http://oaei.ontologymatching.org/http://www.sensormeasurement.appspot.com/?p=ontologies#weather;http://paul.staroch.name/thesis/SmartHomeWeather.owl#22
Xem thêm

36 Đọc thêm

đề thi trắc nghiệm vi xử lý

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VI XỬ LÝ

Vi xử lý (viết tắt là µP hay uP), đôi khi còn được gọi là bộ vi xử lý, là một linh kiện điện tử máy tính được chế tạo từ các tranzito thu nhỏ tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn. Khối xử lý trung tâm (CPU) là một bộ vi xử lý được nhiều người biết đến nhưng ngoài ra nhiều thành phần khác trong máy tính cũng có bộ vi xử lý riêng của nó, ví dụ trên cạc màn hình (video card) chúng ta cũng có một bộ vi xử lý.

Trước khi xuất hiện các bộ vi xử lý, các CPU được xây dựng từ các mạch tích hợp cỡ nhỏ riêng biệt, mỗi mạch tích hợp chỉ chứa khoảng vào chục tranzito. Do đó, một CPU có thể là một bảng mạch gồm hàng ngàn hay hàng triệu vi mạch tích hợp. Ngày nay, công nghệ tích hợp đã phát triển, một CPU có thể tích hợp lên một hoặc vài vi mạch tích hợp cỡ lớn, mỗi vi mạch tích hợp cỡ lớn chứa hàng ngàn hoặc hàng triệu tranzito. Nhờ đó công suất tiêu thụ và giá thành của bộ vi xử lý đã giảm đáng kể.

Sự tiến hóa của các bộ vi xử lý một phần nhờ vào việc chạy theo Định luật Moore và hiệu suất của nó tăng lên một cách ổn định sau hàng năm. Định luật này phát biểu rằng sự phức tạp của một mạch tích hợp sẽ tăng lên gấp đôi sau mỗi chu kỳ 18 tháng. Và thực tế, sự phát triển của các bộ vi xử lý đã bám sát định luật này từ những năm 1970. Nhờ đó, từ máy tính mẹ (mainframe computer) lớn nhất cho đến các máy tính xách tay hiện nay đều sử dụng một bộ vi xử lý nhỏ nhắn tại trung tâm của chúng.
Xem thêm

77 Đọc thêm

LUẬN VĂN XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 11

LUẬN VĂN XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 11

Luận văn: Xây dựng chủ đề liên môn trong dạy học Hóa học lớp 11 Khoa Sư phạm Trường Đại học Giáo dục ĐHQGHN. Xây dựng một số chủ đề dạy học tích hợp: Nitơ với thực tiễn cuộc sống, Photpho với thực tiễn cuộc sống, Vườn rau em trồng, Xây dựng ma trận đề kiểm tra đánh giá cho các chủ đề...

126 Đọc thêm

 DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

chuyên môn (trong đó có môn GDCD) xây dựng ít nhất một học kỳ 02 chủ đề để giảng dạy thử, dự giờ, phân tích, rútkinh nghiệm…cũng là khởi đầu quan trọng giúp giáo viên có được vốn hiểu biết nhất định về thế nào là xây dựng tiếtdạy, bài dạy theo chủ đề trước khi có khung chương trình cụ thể.+ Ở Đồng Nai, các nội dung trên cũng đã được tổ chức, kèm theo đó là Kế hoạch tổ chức Hội thi Sử dụng kiến thứcliên môn để giải quyết nội dung bài dạy ở các bộ môn năm 2014(trong đó có môn GDCD) cũng là minh chứng cho thấytình hình ứng dụng dạy học theo chủ đề hiện nay là có cơ sở và được quan tâm nhiều từ các phía ban ngành.Các hoạt động trên, chính là tiền đề thuận lợi giúp giáo viên bộ môn có cơ hôi tiếp cận mô hình dạy học này trong giaiđoạn sắp tới mà không vấp phải sự bỡ ngỡ, khó khăn ngay khi chúng ta bước vào giai đoạn thực hiện khung chươngtrình đổi mới giáo dục.2. 2. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện dạy học theo chủ đề đối với bộ môn GDCD bậc THPTBất kì môn học nào hiện nay khi đối diện với vấn đề dạy học theo chủ đề cũng gặp khó khăn nhất định. Phần vì đây làcách tiếp cận mới. Hơn nữa, chưa có một khung chương trình thống nhất hoặc hướng dẫn địa chỉ cần xây dựng chủ đềtrong chương trình học hiện hành...v.v. Không những vậy, khó khăn này còn thể hiện ở chỗ: không chỉ bởi sự độclập[5] hay sự khác biệt tương đối về mặt nội dung[6] mà còn xuất phát từ phía giáo viên bộ môn với những hạn chếnhư: sự hiểu biết sâu, rộng về kiến thức liến khối, liên môn; khả năng, kinh nghiệm nắm bắt các thao tác, quy trìnhxây dựng chủ đề; kĩ năng vận dụng phương pháp dạy học linh hoạt đối với từng chủ đề mình xây dựng.Tuy nhiên, ngoài khó khăn cũng không phải không có những thuận lợi khi áp dụng. Trong bài viết, xin được nêu ra lợithế xét trên cả hai khía cạnh: nội dung và khả năng hiện nay của giáo viên dạy bộ môn GDCD THPT (bao gồm kiếnthức, kĩ năng sử dụng kĩ thuật, phương pháp dạy học).Về phần nội dungMột, như đã biết, bộ môn GDCD có nội dụng học là vô cùng bao quát, phổ biến. Nội dung môn học trang bị bao gồmthế giới quan và nhân sinh quan, cũng như các vấn đề cơ bản của đời sống xã hội trên rất nhiều lĩnh vực có tính thựctiễn, gần gũi. Do đó, nội dung đề cập đến một lượng kiến thức dồi dào, thực tiễn, sinh động, không trừu tượng (nhưtoán, hóa, lý…). Điều này cũng có nghĩa là khi xây dựng chủ đề, nhất là chủ đề liên môn, giáo viên sẽ có trước tiên lànhiều môn học, đề tài được chọn để đưa vào tích hợp, thêm vào đó trong quá trình dạy các nhiệm đặt ra đối với họcsinh cũng dễ dàng được tiến hành một cách chất lượng và đảm bảo bởi hai yêu tố: nguồn tài liệu dồi dào (từ thực tiễn,hoặc kiến thức liên môn khác mà học sinh sẵn có) và tri thức thực tiễn sẵn có từ học sinh.
Xem thêm

21 Đọc thêm