PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN.DOC

Tìm thấy 9,096 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN.doc":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

11người Vi ệt Nam to àn di ện, c ó ạo ức, c ó tri th ức, s ức kho ẻ th ẩm m ỹ v à ngh ềnghiệp, trung th ành v ới lý t ưởng ộc l ập dân t ộc và ch ủ ngh ĩa xã h ội, hình thànhvà b ồi d ưỡng nhân cách, ph ẩm ch ất và năng l ực công dân, á p ứng yêu c ầu c ủa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.Xã hội càng văn minh th ì nhu c ầu trong giao ti ếp của con ng ười càng cao.Giao tiếp một cách thông minh, khôn khéo, tế nhị, có hiệu quả, ạt tới mức ộ nghệ thu ật, ng ày nay c òn ược coi nh ư b í quy ết th ành c ông t rong cu ộc s ống, trongcông việc và học tập. Văn hóa giao ti ếp (VHGT) trong c ác nhà trường phổ thônghiện nay ã ang là vấn ề còn nhiều bất cập trước sự xuất hiện của các yếu tốứng xử mới trong th ời kỳ hội nhập. Xã hội ngày càng phát triển thì các khuôn mẫu, chuẩn mực cũng dần biến ổi theo cơ chế mới của thời kỳ ất nước hội nhập.VHGT là một môi trường quan trọng ể rèn luyện nhân cách và giáo dụcạo ức của mỗi học sinh (HS). Vì thế vấn ề quản lý xây dựng VHGT ược coi làtrọng tâm và quan tr ọng trong mỗi nhà trường. Nếu môi trường học ường thiếuVHGT thì không thể làm ược chức năng truyền tải những giá trị, những tri th ứcquý báu và rèn luyện tu dưỡng ạo ức cho người học. Vì vậy, quản lý xây dựngVHGT có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tuy rất gần gũi nhưng lại có tầm ảnh hưởngsâu rộng. Nó chính là mục tiêu ể tạo nên thương hiệu và phong cách riêng của mỗi nhà trường.Công tác quản lý xây dựng VHGT là một nhiệm vụ quan trọng của văn hóagiáo dục trong nhà trường trong quá trình xây dựng văn hóa nhà trường. Vì vậy, mỗi nhà trường bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy song song là việc ưara các biện pháp ể n âng cao ch ất lượng của công t ác qu ản l ý x ây d ựng VHGTcho người học. Bởi VHGT th ể hiện một phần nào ó giá trị và thương hiệu củanhà trường.Trường THPT TP Điện Bi ên Ph ủ n ằm tr ên ịa b àn c ủa ph ường M ường
Xem thêm

Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH QUẢNG NAM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH QUẢNG NAM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

TRANG 1 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHI ÊN T ỈNH QUẢNG NAM PH ỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRẦN VĂN ANH* TÓM TẮT _Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích, đánh giá các điề[r]

13 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG, ẤU TRÙNG VÀ HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII LACEPÈDE, 1801) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG, ẤU TRÙNG VÀ HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII LACEPÈDE, 1801) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

M
Ở ĐẨU
Cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) là loài cá n
ổi, rộng muối, có thể
nuôi v
ới mật độ cao, cá cũng sử dụng tốt thức ăn công nghiệp, sinh trưởng nhanh và
có giá tr
ị kinh tế nên đã trở thành đối

ợng nuôi hấp dẫn ở nhiều nước thuộc
châu
Á – Thái Bình D
ương (Lan
& CTV, 2007; Juniyanto & CTV, 2008).
Hi
ện nay, cá chim được nuôi khá phổ biến ở nhiều nước
như: loài
Trachinotus carolinus đư
ợc nuôi
khu v
ực
B
ắc Trung Mỹ (Main
& CTV, 2007); loài
Trachinotus ovatus, loài T. falcatus và loài T. blochii nuôi
ở các nước như Đài
Loan, Trung Qu
ốc, Indonesia, Singa
pore và Vi
ệt Nam (Yeh & CTV, 2004
; Thái
Thanh Bình & Tr
ần Thanh, 2008).
Trong đó, loài cá chim vây vàng Trachinotus
blochii đư
ợc sản xuất giống đầu ti
ên t
ại Đài Loan năm 1989. Đến nay đã có khá
nhi
ều công trình nghiên cứu về nuôi thương phẩm
(Lazo & CTV, 1998; McMaster
& CTV, 2003; Mc Master & CTV, 2006; Lan & CTV, 2007; Thái Thanh Bình &
Tr
ần Thanh, 2008) và sản xuất giống loài cá này
(Yeh & CTV, 2004; Liao & CTV,
2001; Juniyanto & CTV, 2008; Ngô V
ĩnh Hạnh, 2007; Lại Văn Hùng & CTV,
2011). Tuy nhiên, v
ấn đề gặp phải trong sản xuất giống hiện nay là tỷ lệ thành thục
c
ủa cá bố mẹ từ (57,14 – 95,45%), t
ỷ lệ thụ tinh (46,34
– 78,53%) và n
ở của trứng
(28,0 – 75,3%) th
ấp, tỷ lệ sống của ấu trùng cá không ổn định (từ 2,38
– 28,20%),
và t
ỷ lệ dị hình ở cá con còn cao từ 6,90
– 9,09% (Ngô V
ĩnh Hạnh, 2007;
Juniyanto
và CTV, 2008; L
ại Văn Hùng và CTV, 2011, Samal và CTV 2014), và đến nay vẫn
chưa có các nghiên c
ứu
đ
ể tìm ra giải pháp khắc phục các vấn đề này.
Nhi
ều nghi
ên cứu trên các loài cá biển khác chỉ ra rằng, chất lượng trứng và
ấu tr
ùng ảnh hưởng rất lớn
lên k
ết quả ương giống, điều này liên quan trực tiếp đến
ch
ế độ dinh dưỡng của cá bố mẹ
(Tucker, 2000; L

i Văn Hùng, 2004; Fernández –
Palacios & CTV, 2011). Trong đó, ngu
ồn thức ăn, hàm

ợng
n-3 HUFA, vitamin E
và astaxanthin có trong th
ức ăn
đóng vai tr
ò
r
ất
quan tr
ọng
đ
ến chất lượng sản phẩm
sinh d
ục (Lee & CTV, 1993; Lie & CTV, 1994; Lavens & CTV, 1999;
Izquierdo &
CTV, 2001; Nortvedt, 2006; Fernández – Palacios & CTV, 2011). Các v
ấn đề n
ày
c
ũng được một số tác giả nghiên cứu trên một số loài cá như: cá giò,
Rachycentron
canadum (Nguyen, 2010), cá tráp đ
ầu vàng,
Sparus aurata (Watanabe & VassalloAgius,
2003), cá bơn Nhật, Paralichthys olivaceus (Izquierdo & CTV, 2001) và cáh
ồi Đại Tây D
ương,
Salmo salar (Lie và CTV, 1994). Ngoài ra, vi
ệc nghi
ên cứu
đ

đưa ra các gi
ải pháp
k
ỹ thuật trong sản xuất giống
như: ch
ế độ cho ăn (Curnow &
CTV, 2006), m
ật độ ương
(Hatziathanasius & CTV, 2002), b
ổ sung dinh dưỡng cho
ấu tr
ùng cá (L
ục Minh Diệp, 2010
) và th
ời gian chiếu sáng (Barlow & CTV, 1995)trên các loài cá ch
ẽm (Lates calcarifer), cá ch
ẽm châu
Âu (Dicentrarchus labrax)
c
ũng đã được khá nhiều tác giả thực hiện n
h
ằm nâng cao hiệu quả ương gi
ống.
Như v
ậy
, cá chim vây vàng là đ
ối tượng nuôi
có giá tr
ị kinh tế cao,
đ
ã được
quan tâm nghiên c
ứu sản xuất giống phục vụ cho nhu cầu của người nuôi. Tuy
nhiên, các nghiên c
ứu này mới dừng ở mức sản xuất ra con giống và vẫn c
hưa đi
sâu vào nghiên c
ứu những giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trứng, ấ
u
trùng và hiệu quả ương giống. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu các vấn đề này nhằm
nâng cao hi
ệu quả sản xuất giống cá chim vây v
àng là r
ất cần thiết.
Xu
ất phát từ những v
ấn đề tr
ên, đề tài: “
Nghiên c
ứu ảnh hưởng của một số
gi
ải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá
chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) t
ại Khánh Hòa
đư
ợc đề
xuất thực hiện.
Mục tiêu của đề tài:
- M
ục tiêu tổng
quát: Góp ph
ần hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá chim
vây vàng.
- M
ục tiêu
c
ụ thể: N
h
ằm cải thiện
s
ức
sinh s
ản, chất lượng trứng, ấu trùng và
nâng cao hi
ệu quả ương giống cá chim vây vàng.
Các n
ội dung chính của đề tài
:
1. Ảnh h
ưởng của
lo
ại thức ăn tươi,
kh
ẩu phần ăn và
hàm lư
ợng vitamin E bổ
sung cho cá b
ố mẹ lên khả năng sinh sản và chất lượng trứng, ấu trùng.
2. Ảnh h
ưởng của loại hormone sử dụng để kích thích cá sinh sản lên khả năng
sinh s
ản
, ch
ất l
ư
ợng trứng

ấu tr
ùng.
3. Nghiên c
ứu một số giải pháp kỹ t
hu
ật nhằm nâng cao hiệu quả ương giống
cá chim vây vàng t

khi m
ới nở đến 50 ngày tuổi.
»
Xem thêm

200 Đọc thêm

MẠ BẠC

MẠ BẠC

Trạng thái cân bằng của phản ứng cho thấy:+pH thay đổi với nông độ của Ag và en. Trong trường hợp, bể mạ ổn định (sử dụng 3,5- diiodotyrosine ) để mạtát cả, nhưng sau 24h độ pH của bể giảm.Chất ổn định bao gồm: các kim loại Cocác chất khác.2+2+,, NiNa-2-3 mercaptopropane sunfat ( NaBH4, N2H4, CN- ) vàSự thay đổi pH theo nồng độ ion bạcIICác phương pháp mạ2.4 Quy trỉnh mạ- Đánh bóng bề mặt thủy tinh.- Tẩy sạch dầu, mỡ bằng dung dịch NaOH 15 – 20% đã đun nóng, sao cho be mặtthủy tinh thấm ướt 100%- Rửa sạch thủy tinh trong nước cất- Ngâm thủy tinh trong dung dịch HNO3 loãng (1:1) trong 5-10ph.
Xem thêm

27 Đọc thêm

SMILE assessment user guide v final

SMILE ASSESSMENT USER GUIDE V FINAL

...http://vtcb.org.vn th ẩm đị nh Lễ tâ n Arrival List Tà il iệ u củ a VT C B ph ục v Departure List http://vtcb.org.vn www .smile. vn III Hớng dẫn sử dụng Smile cho thc tập viên Khởi động SMILE đăng... http://vtcb.org.vn www .smile. vn Reservation 1.1 Tạo đặt phòng v th ẩm đị nh Lễ tâ n Press This Button Tà il iệ u củ a VT C B ph ục 1.1.1 Nhập thông tin khách http://vtcb.org.vn www .smile. vn v th... Hoàn thành http://vtcb.org.vn www .smile. vn Registration Form Tà il iệ u củ a VT C B ph ục v th ẩm đị nh Lễ tâ n In http://vtcb.org.vn 12 www .smile. vn th ẩm đị nh Lễ tâ n Nhập dịch v , nhập tiền
Xem thêm

22 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

sàng sử dụng.- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:05-25 năm- Nhà cửa vật kiến trúc:03-10 năm- Máy móc thiết bị:- Phương tiên vận tải:06-10 năm03-05 năm- Thiết bị văn phòng:4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Bất động sản đầu tư:5- Kế toán các khoản đầu tư tài chính:Các khoản đầu tư vào công ty con được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của đơn vị theo giá gốc.Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốcCác khoản đầu tư khác tại thời điểm báo cáo, nếu:- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ng ày mua khoản đầu tư đó được coi là "tươngđương tiền"- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn.- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: không áp dụng6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giátrị của tài sản đó (được vốn hóa), bao gồm các khoản tiền lãi vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụtrội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh li ên quan tới quá trình làm thủ tục vay.Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặcsản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết.3
Xem thêm

17 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN

ủ giá viên ũng nh kết qu t ên t ẻ. Từ đó ó h ớng ồi d ỡng hhhùđạt hiệu qu .* hương há quan sát, điều tra các hoạt động của giáo viên.- T ng quá t ình d gi thăqu n át, h ý đến hớ h ặ giá viên thng há , á h tổ hviên để ó h ớng ồi d ỡng èn uyện thêgi ng tôi uôná h ạt động ủ từng giáh giá viên.* hương há th ng kê:- Và đầu năá h tổ hhọ ,n giá

29 Đọc thêm

Tả cây bút máy em đang dùng

TẢ CÂY BÚT MÁY EM ĐANG DÙNG

Đề: hãy tả cây bút máy em đang dùng.
BÀI LÀM 1
Cứ hàng năm, vào dịp sinh nhật của em, gia đình em đều có tặng một món quà để động viên em học tập. Lần sinh nhật thứ chín của em, chị hoa tặng em một cây bút rất xinh xắn. Nó nang nhãn hiệu Hồng Hà. Cây bút có chiều dài cỡ mười lăm phân, gần bằng gang tay em. Thân bút tròn, thuôn về phía sau và được làm bằng nhựa màu hồng nhạt. Nắp bút có mạ bạc óng ánh, có cái để gài cho bút khỏi rơi. Mở nắp bút ra, ngòi bút sáng loáng được làm bằng thép mạ i-nốc. Ơû đầu ngòi có một chấm nhỏ gọi là hạt gạo , để giúp cho khi em viết khỏi bị gai làm rách giấy. Bên trong thân bút là một ống cao su rỗng có ống mực nối với ngòi giúp cho mực xuống đều. Toàn bộ ruột bút được bao bọc bởi ống kim loại mỏng.Hàng ngày tới lớp, em chỉ cần bơm đầy mực vào bút, em sẽ không phải mang theo bình mực đi nữa. Cây bút rất thuận lợi cho việc ghi bài giảng, làm bài tập và bài kiểm tra của em.Em yêu cây bút vì nó là quà tặng của người thân, kèm theo mong muốn của gia đình là mong em mỗi ngày chăm ngoan và học giỏi. Em hứa sẽ giữ gìn bút cẩn thận, không để nó bị rơi xuống đất. Mỗi khi học xong, em đều cất bút vào hộp. Giữ gìn bút được bền lâu là mong muốn của chị Hoa và của gia đình em. BÀI LÀM 2Em thường ao ước có một cây viết máy như các bạn. Như đọc được ý nghĩ của em, hôm đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh về, bố mua cho em một cây viết hiệu “hero” cực đẹp.Cây viết dài độ mười lăm phân. Thân viết tròn như ngón tay giữa của em, được làm bằng nhựa tổng hợp, nhẵn bóng. Phần thân viết màu xanh lá cây thon thon như viên phấn màu. Nắp viết bằng sắt mạ vàng óng ánh gắn thêm một que cài cũng mạ vàng dùng để cài vào túi áo hay vào chỗ đẻ viết ở trong cặp sách.Mở nắp ra, em thấy ngòi viết sáng loáng được gắn chung với lưỡi gà, cắm chặt vào quản bút. Ơû trong thân bút là một cái ruột gà làm bằng cao su mỏng và dai dùng để đựng mực. Mỗi khi lấy mực em chỉ cần bóp dẹp cái ống sắt bọc ruột gà lại, nhúng ngòi bút vào lọ mực, thả tay ra, là mực từ dưới lọ bị hút lên trên ruột gà dùng suốt cả ngày không hết.Có thể nói rằng, từ khi có chiếc bút, chữ viết của em dường như đẹp hơn, mềm mại, duyên dáng hơn. Những trang viết cũng sạch sẽ sáng sủa hơn hồi viết chiếc bút lá tre.Đã mấy tháng rồi mà cây viết của em vẫn còn như hồi mới mua vè: xinh xắn và rất dễ thương. Mỗi lần viết xong bao giờ em cũng đậy nắp lại cẩn thận bỏ vào hộp viết đặt lên vị trí các đồ dùng học tập ở giá sách. BÀI LÀM 3Trong ngày sinh nhật, mẹ tặng em một cây bút máy. Oâi! Trông chiếc bút mới đẹp làm sao!Cây bút nhỏ nhắn, xinh xinh dài bằng một gang tay, tròn trĩnh như ngón tay trỏ. Nắp úp làm bằng mạ kền vàng óng ánh. Trên nắp bút có khắc dòng chữ trung quốc và số 366. Thân bút là một ống nhựa màu đen, trơn bóng, càng về phía sau càng thon laijn như búp măng non. Mở nắp bút ra, hiện lên trước mắt em là một chiếc ngòi nhỏ xíu sáng lấp lánh như ánh sao đêm. Em xoay thân bút theo chiều kim đồng hồ để lấy mực. Chiếc ruột gà làm bằng cao su phía ngoài là một ống sắt mạ bạc có rãnh khuyết hai bên dùng bóp mạnh để lấy không khí trong ruột gà ra ngoài nhúng vào lọ mực. Chiếc ruột gà trở lại trạng thái ban đầu đồng thời mực trong lọ cũng được hút lên dầy ruột gà. Phía trong ruột gà có một ống nhựa rỗng, nhỏ như que tăm dùng để dẫn mực. Hôm mới dùng chiếc bút lần đầu, nét chữ còn gai gai. Nhưng chỉ một tuần sau, ngòi bút lại trơn, chạy đều trên trang giấy và nét chữ trở nên mềm mại duyên dáng. Kết quả học tập của em ngày càng tiến bộ.Em thầm cám ơn mẹ đã tặng em một món quà kì diệu! Hằng ngày, ở trường cũng như ở nhà, cây bút là người bạn thân thiết nhất của em.em giữ gìn cây bút rất cẩn thận. Mỗi khi làm xong việc của mình là cây bút được nằm gon trong hộp bút, ngủ một giấc ngon lành. loigiaihay.com
Xem thêm

1 Đọc thêm

Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Honda Đức Ân

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH HONDA ĐỨC ÂN

Từ ngày thành lập đến nay Công ty TNHH Honda Đức Ân đã khẳng định được vị thế và uy tín của mình trên thị trường xe gắn máy tại Việt Nam. Điều này có được chính là nhờ công ty đã luôn đạt được hiệu quả kinh doanh ở mức cao trong thời gian dài, tổ chức tốt các biện pháp quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nhằm không ngừng bảo toàn vốn, phát triển nguồn vốn.
Được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Anh cùng với sự giúp đỡ của các anhchị nhân viên của quý công ty TNHH Honda Đức Ân em đã bước đầu tìm hiểu và thu thập được những thông tin về công ty, và những hoạt động tài chính của công ty mà công ty đang áp dụng. Giúp em ứng dụng những kiến thức và kỹ năng có được từ các học phần đã học vào thực tế của các hoạt động của đơn vị thực tập nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng, đồng thời giúp cho việc nghiên cứu phần kiến thức chuyên ngành học của em hoàn thiện hơn.
Tuy nhiên, do kiến thức thực tế còn hạn chế nên không thể tránh những thiếu sót trong quá trình tìm hiều, trình bày và đánh giá về công ty TNHH Honda Đức Ân nên em rất mong nhận được sự thông cảm, đánh giá của các thầy cô giáo .
Báo cáo thực tập gồm 3 phần:
Phần 1 Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Honda Đức Ân
Phần 2 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty TNHH Honda Đức Ân
Phần 3 Đánh giá chung về Công ty TNHH Honda Đức Ân
Xem thêm

28 Đọc thêm

DỰ BÁO NHU CẦU GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2010

DỰ BÁO NHU CẦU GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2010

4. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU4.1. Khách thểCấp học THCS tỉnh Tây Ninh bao gổm các trường THCS, trường cấp 2, 3 của tỉnh.4.2. Đối tượng nghiên cứuNhu cầu giáo viên THCS tỉnh Tây Ninh đến năm 2010.125. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨUĐội ngũ giáo viên THCS tỉnh Tây Ninh sẽ phát triển cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vàhiệu quả, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển, đáp ứngvà đón đầu sự phát triển KT - XH nếu việc xây dựng đội ngũ giáo viên được thực hiện trên cơsở dự báo khoa học đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUĐề tài này sử dụng 4 nhóm phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận. Nghiên cứu các tài liệu:- Các văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, ngành, mang tính chỉ đạo chiến lược vềgiáo dục - đào tạo.- Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2010.- Các tài liệu, đề tài nghiên cứu về dự báo giáo dục của các nhà khoa học, nhà giáo dục.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễnThu thập các số liệu liên quan như: số học sinh, số trường, sổ' lớp, số giáo viên, tình hìnhKT- XH, dân số, các nguồn lực đầu tư cho tỉnh Tây Ninh, cho giáo dục ... với các dữ liệu thựctiễn có liên quan đến đội ngũ giáo viên, học sinh THCS từ đó phân tích, tổng hợp, đánh giáthực trạng vấn đề nghiên cứu.3. Nhóm các phương pháp dự báo:- Phương pháp ngoại suy (xu thế tỷ lệ học sinh đến trường).- Phương pháp sơ đồ luồng- Phương pháp định mức (định mức giáo viên/lớp, định mức học sinh/giáo viên, định mức
Xem thêm

20 Đọc thêm

đồ án thiết kế xưởng mạ kền

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ XƯỞNG MẠ KỀN

Phương pháp mạ điện cũng đã có một lịch sử khá lâu, khoảng trên 200 năm. Kể từ năm 1805 do nhà bác học Luigi V. Brugnatelli khai sinh ra đến nay, ngành mạ điện cũng đã trải qua biết bao thăng trầm lịch sử. Trong suốt 30 năm đầu, kĩ thuật mạ điện chỉ có thể nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nhưng cho đến khi máy phát điện ra đời thì kĩ thuật mạ điện đã bước sang một kỷ nguyên mới. Các sản phẩm mạ mang tính thương mại ra đời và phát triển rực rỡ, bởi ý nghĩa vô cùng to lớn của lớp mạ.Mạ vừa có tính trang trí, lại vừa có tính bảo vệ.Mật độ dòng điện tăng lên, năng suất lao động tăng, quá trình mạ được tự động hóa từ một phần đến hoàn toàn. Những dung dịch cùng với các phụ gia mới làm cho lớp mạ đạt chất lượng tốt hơn. Các lớp mạ được nghiên cứu phát triển để thỏa mãn cả yêu cầu chống ăn mòn lẫn trang trí, làm đẹp... Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, người ta còn nghiên cứu thành công kĩ thuật mạ crom cứng, mạ đa lớp...
Xem thêm

72 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI KHÁT VỌNG CMA

TÀI LIỆU ÔN THI KHÁT VỌNG CMA

_ĐÂP ÂN:THANH NIÍN_ TRANG 2 _ĐÂP ÂN:PHÂPNAPOLEON BON NA PAC_ _CĐU 23:_Ngăy vì người nghỉo: _ĐÂP ÂN:17/10_ _CĐU 24_Cùng với tiíu chí "y tế" vă "thu nhập bình quđn đầu người", tiíu chí năy[r]

65 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1

c phải TRANG 63 ĐỊNH LÍ 9 Hàm số LIÊN TỤC T TỤC TRÁI VÀ LIÊN TỤ C TẠI MỘT ĐIỂM nếu và chỉ nế ỤC PHẢI tại điểm đó.[r]

82 Đọc thêm

T12-HOC VAN-EN, ÊN

T12-HOC VAN-EN, ÊN

Bµi 38en - ªnc¸i kÌnBµi 38en - ªnngän nÕnBài học của chúng ta đến đây là hếtrồi. Qua bài học các em đã biết vềvần en và vần ên. Về nhà các em cầnluyên tập thêm qua các bài tậpsau: ........ Cô chúc các em ôn bài vàlàm tốt bài tập về nhà để đạt điểmcao trong tiết học sau.Mời các em nghỉ giải lao. Cám ơncác em./.Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy họcMôn Toán lớp 5

37 Đọc thêm

BÁO cáo THÍ NGHIỆM SERVO MITSUBISHI MR

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SERVO MITSUBISHI MR

mitsu http:123doc.orgdocument824014laptrinhmatlabvaungdungdungchosinhvienkhoikhoahocvakythuatnguyenhoanghai.htmhttp:123doc.orgdocument824014laptrinhmatlabvaungdungdungchosinhvienkhoikhoahocvakythuatnguyenhoanghai.htmhttp:123doc.orgdocument824014laptrinhmatlabvaungdungdungchosinhvienkhoikhoahocvakythuatnguyenhoanghai.htmhttp:123doc.orgdocument824014laptrinhmatlabvaungdungdungchosinhvienkhoikhoahocvakythuatnguyenhoanghai.htm

3 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO MẠ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM CỎ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA BC15 Ở VỤ MÙA TẠI TUYÊN QUANG (LV THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO MẠ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM CỎ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA BC15 Ở VỤ MÙA TẠI TUYÊN QUANG (LV THẠC SĨ)

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo mạ và phương pháp làm cỏ đến sinh trưởng và phát triển giống lúa BC15 ở vụ mùa tại Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo mạ và phương pháp làm cỏ đến sinh trưởng và phát triển giống lúa BC15 ở vụ mùa tại Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo mạ và phương pháp làm cỏ đến sinh trưởng và phát triển giống lúa BC15 ở vụ mùa tại Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo mạ và phương pháp làm cỏ đến sinh trưởng và phát triển giống lúa BC15 ở vụ mùa tại Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo mạ và phương pháp làm cỏ đến sinh trưởng và phát triển giống lúa BC15 ở vụ mùa tại Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo mạ và phương pháp làm cỏ đến sinh trưởng và phát triển giống lúa BC15 ở vụ mùa tại Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo mạ và phương pháp làm cỏ đến sinh trưởng và phát triển giống lúa BC15 ở vụ mùa tại Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo mạ và phương pháp làm cỏ đến sinh trưởng và phát triển giống lúa BC15 ở vụ mùa tại Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo mạ và phương pháp làm cỏ đến sinh trưởng và phát triển giống lúa BC15 ở vụ mùa tại Tuyên Quang (LV thạc sĩ)
Xem thêm

101 Đọc thêm

Tụ bù công suất phản kháng

TỤ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

-http:123doc.orgdocument3175487acbmasterpactcircuitbreakers.htm
-http:123doc.orgdocument3175488compact801250circuitbreakers.htm
-http:123doc.orgdocument3175489mcbmccbcircuitbreakers.htm
-http:123doc.orgdocument3175492sm6switchgearcircuitbreakers.htm

7 Đọc thêm

Tiếng anh trong an toàn điện

TIẾNG ANH TRONG AN TOÀN ĐIỆN

-http:123doc.orgdocument3175487acbmasterpactcircuitbreakers.htm
-http:123doc.orgdocument3175488compact801250circuitbreakers.htm
-http:123doc.orgdocument3175489mcbmccbcircuitbreakers.htm
-http:123doc.orgdocument3175492sm6switchgearcircuitbreakers.htm

8 Đọc thêm

Thuật Ngữ Chuyên Ngành Điện p1

THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN P1

-http:123doc.orgdocument3175487acbmasterpactcircuitbreakers.htm
-http:123doc.orgdocument3175488compact801250circuitbreakers.htm
-http:123doc.orgdocument3175489mcbmccbcircuitbreakers.htm
-http:123doc.orgdocument3175492sm6switchgearcircuitbreakers.htm

4 Đọc thêm