MIỄN DỊCH CHƯƠNG 10.PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Miễn dịch chương 10.pdf":

Miễn dịch học chương 12

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 12

Miễn dịch học chương 12

33 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 11

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 11

Miễn dịch học chương 11

19 Đọc thêm

Đánh giá một số chỉ tiêu của vacxin phòng bệnh xuất huyết ở cá rô phi do vi khuẩn Streptococcus Spp. gây ra

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA VACXIN PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT Ở CÁ RÔ PHI DO VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SPP. GÂY RA

MỤC LỤC
LỜI CAM ðOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii
DANH MỤC BẢNG viii
DANH MỤC HÌNH ix
MỞ ðẦU 1
1. ðặt vấn ñề 1
2. Mục ñích của ñề tài 2
3. Ý nghĩa khoa học của ñề tài 2
4. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 2
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. Một số ñặc ñiểm sinh họ[r]

79 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 9

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 9

Miễn dịch học chương 9

25 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 7

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 7

Miễn dịch học chương 7

15 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 6

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 6

Miễn dịch học chương 6

6 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 5

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 5

Miễn dịch học chương 5

11 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 4

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 4

Miễn dịch học chương 4

12 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 2

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 2

Miễn dịch học chương 2

21 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 1

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 1

Miễn dịch học chương 1

17 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HỆ MIỄN DỊCH & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ THS. BS. TRANG THỊ ÁNH TUYẾT

BÀI GIẢNG HỆ MIỄN DỊCH & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ THS. BS. TRANG THỊ ÁNH TUYẾT

TRANG 1 CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 14 HỆ MIỄN DỊCH HỆ MIỄN DỊCH & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ TRANG 2 Cơ quan lymphô nguyên phát = Cơ quan lymphô nguyên phát = cơ quan cơ quan lymphô t[r]

27 Đọc thêm

BÀI GIẢNG VIÊM AMIĐAN VÀ VA

BÀI GIẢNG VIÊM AMIĐAN VÀ VA

a. Da và niêm mạc (NM)Hàng rào ngăn cách luôn tiết ra các thể dịchđể tự làm sạch, rửa và làm trôi đi các vi sinhvà vật lạ theo bám trên bề mặt.Trên bề mặt NM mũi, họng, đường HH: chấtnhầy và sự tiết nhầy.Hệ sinh vật cộng sinh. Cơ thể người có 1014 TBcác loại thì chỉ có 10% các TB cấu tạo c[r]

15 Đọc thêm

Cùng chủ đề