GIÁO TRÌNH THÔNG GIÓ.PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo trình thông gió.pdf":

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 8

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 8

8.2.1 Thông gió t ự nhiín d ướ i tâc d ụ ng c ủ a nhi ệ t th ừ a
Khi nhiệt độ trong phòng lớn hơn nhiệt độ bín ngoăi thì giữa chúng có sự chính lệch âp suất vă do đó có sự trao đổi không khí bín ngoăi với bín trong.
Câc phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượn[r]

9 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 2

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 2

- Đố i v ớ i h ệ th ố ng đ i ề u hoà dân d ụ ng, t ứ c là h ệ th ố ng đ i ề u hoà ch ỉ nh ằ m m ụ c đ ích t ạ o đ i ề u ki ệ n ti ệ n nghi cho con ng ườ i. Các thông s ố tính toán trong nhà đượ c l ự a ch ọ n theo các tiêu chu ẩ n s ẽ nêu ở b ả ng 2-3 d ướ i đ ây.
- Đố i[r]

9 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 3

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 3

Tuy nhiên, l ư u l ượ ng không khí rò r ỉ L rr th ườ ng không theo quy lu ậ t và r ấ t khó xác
đị nh. Nó ph ụ thu ộ c vào độ chênh l ệ ch áp su ấ t, v ậ n t ố c gió, k ế t c ấ u khe h ở c ụ th ể , s ố l ầ n
đ óng m ở c ử a ...vv. Vì v ậ y trong các tr ườ ng h ợ p này có th ể[r]

27 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 4

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 4

TRANG 14 4.2.1 CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ TRÊN ĐỒ THỊ D-T _ 4.2.1.1 Sơđồ thẳng _ Không khí bên ngoài trời có trạng thái NtN,ϕN đi qua thiết bị xử lý không khí để biến đổi trạng thái đến trạng th[r]

25 Đọc thêm

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 5

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 5

- Loại đặt săn (Floor Standing) : Loại đặt nền có cửa thổi gió đặt phía trín, cửa hút đặt bín hông, phía trước. Loại năy thích hợp cho không gian hẹp, nhưng trần cao.
- Loại treo tường (Wall mounted) : đđy lă dạng phổ biến nhất , câc dăn lạnh lắp đặt trín tường, có cấu tạo rất đẹp. Mây[r]

29 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 7

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 7

ồ ị . Các đồ th ị th ườ ng xây d ự ng t ổ n th ấ t áp su ấ t cho 1m chi ề u dài đườ ng ố ng. Khi bi ế t 2 trong ba thông s ố : L ư u l ượ ng n ướ c tu ầ n hoàn (L/s), đườ ng kính ố ng (mm) và t ố c độ chuy ể n
độ và ch ọ n t ố c độ s ẽ xác đị nh đượ c

14 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH THÔNG GIÓ

GIÁO TRÌNH THÔNG GIÓ

8.2.1 Thông gió t ự nhiín d ướ i tâc d ụ ng c ủ a nhi ệ t th ừ a
Khi nhiệt độ trong phòng lớn hơn nhiệt độ bín ngoăi thì giữa chúng có sự chính lệch âp suất vă do đó có sự trao đổi không khí bín ngoăi với bín trong.
Câc phần tử không khí trong phòng có nhiệt độ cao, khối lượn[r]

9 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 1

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 1

ε AB = ∆ I/ ∆ d = m.AD/n.BC
ε AB = (tg α + tg45 o ).m/n = (tg α + 1).m/n
Nh ư v ậ y trên tr ụ c to ạ độ I-d có th ể xác đị nh tia AB thông qua giá tr ị ε AB . Để ti ệ n cho vi ệ c s ử d ụ ng trên đồ th ị ở ngoài biên ng ườ i ta v ẽ thêm các đườ ng ε = const . Các đườ[r]

9 Đọc thêm

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 9

GIÁO TRÌNH : THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ - CHƯƠNG 9

9.2.2.4 B ộ l ọ c b ụ i ki ể u túi v ả i.
Thi ế t b ị l ọ c b ụ i ki ể u túi v ả i đượ c s ử d ụ ng r ấ t ph ổ bi ế n cho câc lo ạ i b ụ i m ị n, khô khó tâch kh ỏ i không khí nh ờ l ự c quân tính vă ly tđm. Để l ọ c ng ườ i ta cho lu ồ ng không khí có nhi ễ m b ụ i đ i qua câc túi v[r]

22 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 1

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 1

1.1.2 Các thông s ố v ậ t lý c ủ a không khí ẩ m 1.1.2.1 Áp su ấ t không khí.
Ap su ấ t không khí th ườ ng đượ c g ọ i là khí áp, ký hi ệ u là B. Nói chung giá tr ị B thay đổ i theo không gian và th ờ i gian. Đặ c bi ệ t khí áp ph ụ thu ộ c r ấ t nhi ề u vào độ cao, ở m[r]

11 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 2

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 2


B ả ng 2-1: Thông s ố vi khí h ậ u ti ệ n nghi ứ ng v ớ i tr ạ ng thái lao độ ng
Mùa Hè Mùa Đ ông
Tr ạ ng thái lao độ ng
t o C ϕ, % ω, m/s t o C ϕ, % ω, m/s Ngh ỉ ng ơ i 22 - 24 60 - 75 0,1-0,3 24 - 27 60 - 75 0,3-0,5 Lao độ ng nh ẹ 22 - 24 60 - 75 0,3-0,5 24 - 2[r]

16 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 4

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 4

- Dùng vòi phun v ớ i b ơ m : Trín hình 4.11 lă thiết bị vòi phun với bơm. Nước có âp suất cao 9 ÷ 90 bar từ bơm đi văo ống dẫn 5 qua bộ lọc 2, trong đó có lưới lọc 6 dạng hình trụ, sau đó theo ống dẫn 7 văo vòi phun 1. Bín trong vòi phun cũng có lưới lọc bằng đồng để tiếp tục lọc nước. Nước sạc[r]

13 Đọc thêm

Giáo trình Điều hòa không khí Và thông gió. pptx

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ. PPTX

Khi nhiệt độ không khí thấp, tốc độ quâ lớn thì cơ thể mất nhiều nhiệt gđy cảm giâc lạnh. Tốc độ gió thích hợp tùy thuộc văo nhiều yếu tố: nhiệt độ gió, cường độ lao động, độ ẩm, trạng thâi sức khỏe của mỗi người vv...
Trong kỹ thuật điều hòa không khí người ta chỉ quan tđm t[r]

314 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 2

GIÁO TRÌNH THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 2

Trường hợp đặt biệt của thông gió định kỳ là thông gió sự cố. Đó là sự thay đổi nhanh chóng thể tích không khí trong phòng đã bị ô nhiễm để khỏi ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân và tác hại đến sản xuất. Trong thông gió sự cố thường dùng hệ thống th[r]

12 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 3

GIÁO TRÌNH THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 3

_ Trên bề mặt phía trong cũng như phía ngoài của kết cấu bao che có hiện tượng trao đổi nhiệt với không khí xung quanh, sự trao đổi nhiệt giữa các bề mặt với không khí xung quanh theo lý[r]

34 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 12

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 12

gió Cửa thải gió
Ph ươ ng phâp thông gió ki ể u th ổ i có ư u đ i ể m lă có th ể c ấ p gió đế n câc v ị trí c ầ n thi ế t, n ơ i t ậ p trung nhi ề u ng ườ i, ho ặ c nhi ề u nhi ệ t th ừ a, ẩ m th ừ a, t ố c độ gió luđn chuy ể n th ườ ng l ớ n. Tu[r]

17 Đọc thêm

Giáo trình điều hòa không khí và thông gió docx

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ DOCX

Đối với một trạng thái nhất định nào đó của không khí ngoài nhiệt độ thực của nó trong kỹ thuật còn có 2 giá trị nhiệt độđặc biệt cần lưu ý trong các tính toán cũng như có ảnh hưởng nhiề[r]

11 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 11

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - CHƯƠNG 11

Hình 11.13. Van đ i ệ n t ừ 3 ngê
a) Van 3 ngê h ổ n h ợ p; b) Van đ i ệ n t ừ 3 ngê by-pass
b) C ử a gió
Câc c ử a gió đ i ề u khi ể n ph ả i lă c ử a gió mă vi ệ c đ óng m ở th ự c hi ệ n b ằ ng mô t ơ . Trín hình 11.14 lă c ử a gió đ i ề u ch ỉ[r]

11 Đọc thêm

Kỹ thuật thông gió chương1.pdf

KỸ THUẬT THÔNG GIÓ CHƯƠNG1.PDF

d
(1-14) (Kcal/Kg không khí khô)
1.2.5 Nhiệt độ không khí:
Nhi ệ t độ không khí là y ế u t ố ả nh h ưở ng r ấ t l ớ n đế n c ả m giác nhi ệ t c ủ a ng ườ i ở trong nhà, nhi ệ t độ không khí ph ụ thu ộ c vào b ứ c x ạ m ặ t tr ờ i, nó luôn thay đổ i t ừ ng gi ờ trong ngày, t ừ ng mùa[r]

22 Đọc thêm

Thông gió, nguyên tắc thông gió hầm hàng doc

THÔNG GIÓ, NGUYÊN TẮC THÔNG GIÓ HẦM HÀNG DOC

NGUYÊN TẮC THÔNG GIÓ _ Hàng hóa xếp trong hầm có thể bị hư hỏng bởi các hiện tượng mồ hôi thân tàu và mồ hôi hàng hóa và các tác động xấu khác của nhiệt độ và độ ẩm không khí trong hầm t[r]

1 Đọc thêm