MA TRẬN KHẢ NGHỊCH.PDF

Tìm thấy 5,902 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Ma trận khả nghịch.pdf":

MA TRÂN NGHỊCH ĐẢO MATRIX (ĐẠI HỌC)

MA TRÂN NGHỊCH ĐẢO MATRIX (ĐẠI HỌC)

đảob. Tính chất:Cho A, B là các ma trận khả nghịch và mộtsố k≠0. Khi đó, AB, kA và A-1 là các ma trận khảnghịch và1( i)  AB   B 1 A11 1(ii)  kA  Ak1 1(iii) (A )  A17§3:Matrậnnghịchđảoc. Ma trận phụ hợpCho A  [aij ] là ma trận vuông cấp n. Ma trậnphụ hợp của A, kí hiệu là PA ,được định nghĩanhư sau: A11 A21 ... An1 

30 Đọc thêm

ĐỀ THI ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

ĐỀ THI ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Đại học Đà NẵngKhoa ToánĐỀ THI GIỮA KỲDuyệt đềMôn thi: Đại sốThời gian: 60 phútĐề 1.--------------------------------------------------------------------------------------Câu 1. Giải và biện luận theo m nghiệm hệ phương trình sau: x1 + x2 − 2 x3 + x4 = −12 x − x + x + 2 x = 1 1 2 34 x1 − x2 + x3 + x4 = −3 x1 − 4 x2 + 6 x3 + mx4 = 0Câu 2. Cho các ma trận vuông A, B cấp n sao choma trận B khả nghịch vàB ( A2 B − B 2 ) = 0Chứng minh rằng ma trận A khả nghịch.Câu 3. Tính định thức sau:a1 xx a2x xx xx xxxa3
Xem thêm

2 Đọc thêm

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ TOÁN CAO CẤP

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ TOÁN CAO CẤP

ĐỀ BÀICâu 1A Xét bài toán: Cho hai ma trận A = và B = (m là tham số thực). Tìm điều kiện của m để AB khả nghịch. Một sinh viên giải bài toán này theo các bước dưới đây.Bước 1: Tính detA = 17m – 192 và detB = 5m + 82.Bước 2: Suy ra det(AB) = (17m – 192)(5m + 82).Bước 3: Kết luận AB khả nghịch khi và chỉ khi .Sinh viên đó giải như thế là đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?a) Lời giải đúng; b) Lời giải sai từ bước 1; c) Lời giải sai từ bước 2; d) Lời giải sai ở bước 3.Câu 1B Số nghiệm thực (nghiệm bội được tính là một nghiệm) của phương trình (ẩn x) : = 0 là a) 1; b) 2; c) 3; d) 4.Câu 1C Xét bài toán: Cho hệ phương trình tuyến tính phụ thuộc tham số thực m Tìm m để hệ có nghiệm. Với m tìm được, hệ có duy nhất nghiệm hay vô số nghiệm?Một sinh viên giải bài toán theo các bước dưới đây.Bước 1: Lập ma trận hệ A số và ma trận mở rộng A|B của hệ. Biến đổi sơ cấp ta tính được Hạng(A) = 3 với mọi m, còn Hạng (A|B) = 3 khi và chỉ khi m = 4.Bước 2: Từ đó suy ra hệ có nghiệm khi và chỉ khi m = 4.Bước 3: Khi m = 7, vì hệ có 4 phương trình, mà Hạng(A) = Hạng (A|B) = 3 nên hệ có vô số nghiệm.Lời giải đó hoàn toàn đúng hay có sai lầm? Nếu có sai lầm thì ở bước nào? Lời giải hoàn toàn đúng; b) Lời giải phạm sai lầm ở bước 1;Lời giải phạm sai lầm ở bước 2; d) Lời giải phạm sai lầm ở bước 3.Câu 2 Xét một thị trường gồm ba loại hàng hóa. Hàm cung, hàm cầu và giá của chúng thỏa mãn các điều kiện sau ; ; ; ; ; .Điểm cân bằng thị trường ( )của từng loại hàng hóa là: a) (2, 3, 1); b) (3, 1, 2); c) (1, 2, 3); d) Một bộ ba khác.Câu 3 Xét mô hình ISLM như sauI = 60 – 10r; C = 80 + 0,2Y; L = 4Y – 10r; M0 = 500 và G0 = 320.Ở đây r là lãi suất, C là tiêu dùng dân cư, L lượng cầu tiền mặt, M0 là lượng cung tiền mặt, Y là tổng thu nhập quốc dân, I là đầu tư chính phủ, G0 là chi tiêu chính phủ. Tìm thu nhập và lãi suất cân bằng , . a) ( = 200, = 60); b) ( = , = ); c) ( = 200, = 30); d) Một cặp giá trị khác.Câu 4 Giả sử một quốc gia có ba ngành sản xuất với ma trận hệ số đầu vào và nhu cầu cuối cùng của các ngành lần lượt là 35, 45, 15. Tìm đầu ra cho mỗi ngành. a) = 73,4; = 92,3; = 71,7; b) = 92,3; = 73,4; = 71,7; c) = 71,7; = 92,3; = 73,4; d) Một đáp án khác.Câu 5 (Khó) Lấy là một ma trận thực cấp m, thõa mãn . Tính chất nào sau đây đúng? (hd: sử dụng giá trị riêng và áp dụng định lý Hamilton về phương trình đặc trưng) b) c) d) cả a,b,c đều có thể xảy ra.Câu 6A Xác định giá trị thực của m để hệ ba vector dòng dưới đây độc lập tuyến tính trong R4. a) ; b) c) tùy ýd) Không có giá trị m nào.Câu 6B Xác định điều kiện của tham số thực của m để hệ ba vector dòng dưới đây là cơ sở của R3. a) Không có giá trị m nào;b) m = 234;c) m tùy ý;d) m  234.Câu 6C Xét không gian các vectơ dòng R3với cơ sở (u1 = (1, 1, 0), u2 = (1, 1, 1), u3 = (0, – 1, 1)). Tọa độ (x, y, z) của vectơ dòng v = (m, 0, 1) trong R3đối với cơ sở này là a) (x, y, z) = (2m – 1, 1 – m, m); b) (x, y, z) = (m, 0, m); c) (x, y, z) = (1m, 2m1, m); d) (x, y, z) = (0, m, m). Câu 7 Cho dạng toàn phương 3 biến x, y, z phụ thuộc tham số thực m q = q(x, y, z) = (m + 1)x2 + 2(m + 1)xy + 2(m + 1)xz + (2m + 3)y2 + 2(2m + 3)yz + 3(m + 2)z2.Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây.a) (q không âm)  (cả m+1, m + 2, m + 3 đều không âm)  m ≥ 1.b) (q xác định dương)  (cả m + 1, m + 2, m + 3 đều dương)  m > 1. c) (q không dương)  (cả m + 1, m + 2, m + 3 đều âm)  m < – 3. d) (q đổi dấu)  (trong m + 1, m + 2, m + 3 có ít nhất một cặp trái dấu)  – 3 < m < 1.Câu 8 (khó) Xét A là ma trận vuông cấp 2014, có dạng dưới đây: A= (■(201311⋯1120131⋯1112013⋯1⋮⋮⋮…⋮111⋯2013))Khẳng định nào sau đây đúng?Ma trận A có hạng là 1 nên nghiệm của hệ phương trình có vô số nghiệm phụ thuộc vào 2013 tham số (hay nói cách khác, không gian vectơ nghiệm có số chiều là 2013)Ma trận A có hạng là 2013 nên nghiệm của hệ phương trình có vô số nghiệm phụ thuộc vào 1 tham số (hay nói cách khác, không gian vectơ nghiệm có số chiều là 1)Ma trận A có hạng là 2014 (hay tương đương với định thức của A khác 0) nên hệ phương trình chỉ có nghiệm tầm thường.Ma trận A có hạng là 0 nên nghiệm của phương trình có vô số nghiệm.Câu 9 Cho bài toán QHTT sau: với các điều kiện ràng buộc Xét các vectơ sau: và . Tìm khẳng định sai.a) x0, x1 đều là phương án; b) ít nhất một trong hai x0, x1 là phương án cực biên; c) chỉ có x1 là phương án cực biên ; d) x1 là phương án tối ưu.Câu 10 Xét một bài toán QHTT dạng chính tắc chuẩn (N) có 6 biến xj, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 với hàm mục tiêu đạt min. Giả sử với P.A.C.B x0 = (x1, x2, x3, 0, 0, 0) mà ba biến đầu là các biến cơ sở ta lập được bảng đơn hình tương ứng như sau:Hệ số cơ sởBiến cơ sởPACBx1x2x3x4x5x6 c1c2c3c4c5c6c1x1810041–12c2x2601013 16c3x3800124 – 34Bảng 1…000012Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng? a) PACB đang xét chưa tối ưu nhưng có thể cải tiến để được PATU ;b) PACB đang xét là phương án tối ưu; c) Bài toán có nghiệm và để cải tiến PACB đang xét để được PA tốt hơn, ta cần chọn biến x4 đưa vào làm biến cơ sở mới, loại biến x1 đưa ra làm biến phi cơ sở mới. d) Bài toán vô nghiệm.UCâu 11U Xét các khẳng định dưới đây. 11.1. Xét hàm chi phí TC= TC(Q) theo biến sản lượng Q. Tổng chi phí cận biên tại mức sản lượng Q = Q0 là MTC(Q0) = TC ’(Q0). 11.2. Tổng chi phí cận biên tại mức sản lượng Q0 chính là xấp xỉ lượng chi phí gia tăng tại mức sản lượng Q0 khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. 11.3. Giả sử Qd = D(P) là hàm cầu trong kinh tế biểu thị sự phụ thuộc của lượng cầu Qd theo sự biến đổi của giá P(trong giả thiết các yếu tố khác không đổi). Hệ số co dãn của cầu theo giá tại mức giá P = P0 là (P0) = . 11.4. Nếu hệ số co dãn (P0) < 1 thì ta nói điểm (P0 , Q¬¬0 ) là điểm không co giãn. Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là a)1; b) 2; c) 3; d) 4.UCâu 12U Một công ty độc quyền sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm đó trên thị trường. Giả sử hàm cầu (theo giá P) của sản phẩm đó là Q = 200 – 4P. Tổng doanh thu TR và doanh thu cận biên MR (theo sản lượng Q) tại mức sản lượng Q = 50 (đơn vị sản phẩm) là: a) TR = 50Q – 0,25Q2; MR(50) = 25; b) TR = 50 – 0,2Q; MR(50) = 40; c) TR = 200P – 4P2; MR(50) = 200; d) Một phương án khác.UCâu 13U Cho hàm sản xuất CobbDouglas ở đó A, ,  là các hằng số dương đã cho, K là lượng vốn đầu tư vào sản
Xem thêm

10 Đọc thêm

NGÔN NGỮ VỚI VIỆC HÌNH THÀNH ÂM ĐIỆU ĐẶC TRƯNG TRONG DÂN CA THÁI DƯƠNG ĐÌNH MINH SƠN, 160 TRANG

NGÔN NGỮ VỚI VIỆC HÌNH THÀNH ÂM ĐIỆU ĐẶC TRƯNG TRONG DÂN CA THÁI DƯƠNG ĐÌNH MINH SƠN, 160 TRANG

127.0.0.1 downloaded 13308.pdf at Sat Aug 11 11:03:21 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 13308.pdf at Sat Aug 11 11:03:21 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 13308.pdf at Sat Aug 11 11:03:21 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 13308.pdf at Sat Aug 11 11:03:21 ICT 2012

160 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 2020

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 2020

nghiệp sẽ đƣợc coi nhƣ là có lợi nhuận nếu nhƣ doanh thu bán hàng lớn hơn chi phíbỏ ra.Nhƣ vậy mô hình chuỗi giá trị đã chỉ ra mối quan hệ giữa các hoạt độngtrong doanh nghiệp và cho thấy cách thức tạo ra giá trị sản phẩm của một doanhnghiệp. Thông qua mô hình, có thể thấy rằng các hoạt động gián tiếp cũng tham giavào quá trình tạo ra giá trị cho sản phẩm bên cạnh các hoạt động trực tiếp.Bằng việcphân tích chuỗi giá trị, nhà lãnh đạo có đƣợc cái nhìn tổng thể trong quy trình hoạtđộng của doanh nghiệp, từ đó có thể giúp nhà lãnh đạo xác định những yếu tố thànhcông cơ bản – những hoạt động có tính quyết định tới sự thành công của doanh nghiệp.1.2.4. Hình thành và lựa chọn chiến lƣợcNghiên cứu môi trƣờng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp là một phần quantrọng trong quá trình hoạch định chiến lƣợc. Các yếu tố, hoàn cảnh bên trong củamột doanh nghiệp thƣờng đƣợc coi là các điểm mạnh (S-Strengths) hay điểm yếu(W-Weaknesses) và các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp đƣợc coi là cơ hội (O-16Opportunities) và nguy cơ (T-Threats). Vì thế, phƣơng pháp phân tích về môitrƣờng chiến lƣợc đƣợc coi là phân tích SWOT. Bản phân tích SWOT cung cấpnhững thông tin hữu ích cho việc kết nối các nguồn lực và khả năng của công ty vớimôi trƣờng cạnh tranh mà công ty đó hoạt động. Đây là công cụ trong việc hìnhthành và lựa chọn chiến lƣợc.1.3. Các công cụ lựa chọn chiến lƣợc1.3.1. Xây dựng chiến lƣợc -Ma trận SWOTMa trận SWOTSWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh:Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats(nguy cơ). Đây là một trong những công cụ hữu ích giúp chúng ta nắm bắt vấn đềvà ra quyết định trong nhiều tình huống với bất cứ tổ chức kinh doanh nào.
Xem thêm

98 Đọc thêm

ma trận đề kiểm tra giữa kì 1 sủ 7 NH16 17

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 SỦ 7 NH16 17

ma trận chung cho tiết kiểm tra giữa kì. môn lịch sử lớp 7.để chuẩn bị cho tiết kiểm tra chúng ta cần phải chuẩn bị tốt ma trận đề. nếu lập ma trận tốt. giúp chúng ta soạn đề dễ dàng hơn. kính chúc quý thầy cô vui khỏe.

2 Đọc thêm

3 CHUONG 2 GIOI THIEU LED MA TRAN VA BANG QUANG BAO

3 CHUONG 2 GIOI THIEU LED MA TRAN VA BANG QUANG BAO

Các thông số kỹ thuật:- Kích thước hiển thị: chiều cao 122mm, chiều dài tuỳ ý (thường là bội của305mm)- Độ phân giải (số điểm ảnh): 16 x 40 x (chiều dài hiển thị/305)- Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn (RJ45, Bàn phím)- Bảng này có thể hiển thị một dòng chữ cao 122mm (16 điểm ảnh - như hìnhtrên) hoặc hai dòng chữ cao 61mm (8 điểm ảnh) nhưng không dấu Tiếng Việt- Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn (RJ45)2.2.2 MẪU HAI DÒNG CHỮ (32 X 240 ĐIỂM ẢNH)Các thông số kỹ thuật:- Kích thước hiển thị: chiều cao 244mm, chiều dài tuỳ ý (thường là bội của305mm)- Độ phân giải (số điểm ảnh): 32 x 40 x (chiều dài hiển thị/305)- Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn ( RJ45)- Bảng này có thể hiển thị hai dòng chữ cao 122mm (16 điểm ảnh – như hìnhtrên) hoặc một dòng chữ cao 244mm (32 điểm ảnh - như hình dưới)- Kết nối chuẩn (Máy tính, cổng COM) tuỳ chọn ( RJ45)Trang 8QUANG BÁO MA TRẬN GIAO TIẾP MÁY TÍNHChương 22.3 GIỚI THIỆU VỀ BẢNG QUANG BÁO HIỂN THỊ LEDMA TRẬN TRONG ĐỒ ÁN2.3.1 PHẦN CỨNG:- Kích thước hiển thị: chiều cao 12cm,chiều dài 96 cm
Xem thêm

4 Đọc thêm

BIỂU DIỄN MA TRẬN VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÓM ĐỐI XỨNG

BIỂU DIỄN MA TRẬN VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÓM ĐỐI XỨNG

... DIỄN VÀ ĐẶC TRƯNG BẤT KHẢ QUY CỦA NHÓM ĐỐI XỨNG 36 3.1 BIỂU DIỄN BẤT KHẢ QUY CỦA NHÓM ĐỐI XỨNG 36 3.1.1 Nhóm đối xứng 36 3.1.2 Biểu diễn nhóm đối xứng 36 3.2 BIỂU DIỄN CẢM... lý thuyết nhóm hữu hạn, đặc biệt nhóm đối xứng Khảo sát biểu diễn ma trận, đặc trưng nhóm đối xứng đồng thời mô tả biểu diễn bất khả quy nhóm đối xứng 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng... ρ biểu diễn hoán vị G, bậc biểu diễn m 1.1.2 Biểu diễn ma trận Một biểu diễn ma trận xem cách để mô hình hóa nhóm trừu tượng nhóm ma trận cụ thể Trong mục này, đưa định nghĩa biểu diễn ma trận
Xem thêm

65 Đọc thêm

Ma trận bài tập ma trận

MA TRẬN BÀI TẬP MA TRẬN

Cho định thức . Tất cả các giá trị của m để là
Chọn một câu trả lời B)

Cho A, B là các ma trận vuông cùng cấp n và k là một số thực. Đẳng thức nào sau đây là sai ?
Chọn một câu trả lời B)
Ma trận bài tập ma trận cho sinh viên năm nhất năm 2
Tài liệu dành cho kiểm tra kỳ 1 kỳ 2

56 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051 NGÔN NGỮ ASM

GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN 8051 NGÔN NGỮ ASM

Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn ngữ cơ bản ASM, TẤT CẢ CÁC BÀI CODE HIỆU ỨNG LED ĐƠN, 7 ĐOẠN , LCD, MA TRẬN PHÍM.Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn ngữ cơ bản ASM, TẤT CẢ CÁC BÀI CODE HIỆU ỨNG LED ĐƠN, 7 ĐOẠN , LCD, MA TRẬN PHÍM.Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn ngữ cơ bản ASM, TẤT CẢ CÁC BÀI CODE HIỆU ỨNG LED ĐƠN, 7 ĐOẠN , LCD, MA TRẬN PHÍM.Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn ngữ cơ bản ASM, TẤT CẢ CÁC BÀI CODE HIỆU ỨNG LED ĐƠN, 7 ĐOẠN , LCD, MA TRẬN PHÍM.Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn ngữ cơ bản ASM, TẤT CẢ CÁC BÀI CODE HIỆU ỨNG LED ĐƠN, 7 ĐOẠN , LCD, MA TRẬN PHÍM.Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn ngữ cơ bản ASM, TẤT CẢ CÁC BÀI CODE HIỆU ỨNG LED ĐƠN, 7 ĐOẠN , LCD, MA TRẬN PHÍM.Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn ngữ cơ bản ASM, TẤT CẢ CÁC BÀI CODE HIỆU ỨNG LED ĐƠN, 7 ĐOẠN , LCD, MA TRẬN PHÍM.Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn ngữ cơ bản ASM, TẤT CẢ CÁC BÀI CODE HIỆU ỨNG LED ĐƠN, 7 ĐOẠN , LCD, MA TRẬN PHÍM.Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn ngữ cơ bản ASM, TẤT CẢ CÁC BÀI CODE HIỆU ỨNG LED ĐƠN, 7 ĐOẠN , LCD, MA TRẬN PHÍM.Mô phỏng chi tiết, Code dễ hiểu, Sử dụng ngôn ngữ cơ bản ASM, TẤT CẢ CÁC BÀI CODE HIỆU ỨNG LED ĐƠN, 7 ĐOẠN , LCD, MA TRẬN PHÍM.
Xem thêm

109 Đọc thêm

Điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức và phân tích ma trận SWOT tỉnh thừa thiên huế năm 2015

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU CƠ HỘI THÁCH THỨC VÀ PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2015

Điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức và phân tích ma trận SWOT tỉnh thừa thiên huế năm 2015 Điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức và phân tích ma trận SWOT tỉnh thừa thiên huế năm 2015 Điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức và phân tích ma trận SWOT tỉnh thừa thiên huế năm 2015 Điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức và phân tích ma trận SWOT tỉnh thừa thiên huế năm 2015

22 Đọc thêm

Công ty Saigon Ve Wong ma trận GSM và QSPM

CÔNG TY SAIGON VE WONG MA TRẬN GSM VÀ QSPM

báo cáo môn học quản trị chiến lược về 2 ma trận GSM và QSPM. Lấy ví dụ về công ty Saigon Ve Wong. Hướng dẫn cách xây dựng và ví dụ cụ thể về 2 ma trận. báo cáo môn học quản trị chiến lược về 2 ma trận GSM và QSPM. Lấy ví dụ về công ty Saigon Ve Wong. Hướng dẫn cách xây dựng và ví dụ cụ thể về 2 ma trận.

17 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

26 Đọc thêm

BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH VÀ MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ

BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH VÀ MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ

- Khái niệm biến đổi tuyến tính, ảnh, hạt nhân.
- Ma trận biểu diễn một phép biến đổi tuyến tính: cơ sở chính tắc, ma trận chính tắc.
- Ma trận chuyển cơ sở: ánh xạ đồng nhất, công thức liên hệ tọa độ

28 Đọc thêm

ỨNG DỤNG MA TRẬN QSPM ĐỀ XUẤT NHÓM CHIẾN LƯỢC

ỨNG DỤNG MA TRẬN QSPM ĐỀ XUẤT NHÓM CHIẾN LƯỢC

VẬN DỤNG MA TRẬN QSPM ĐỂ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
Tiểu luận MBA môn Hoạch định chiến lược
TS. Lê Cao Thanh
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 3
1.1. Tổng quan về Công ty 3
1.1.1. Một số thông tin cơ bản về Công ty 3
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 3
1.1.3. Ngành nghề kinh doanh 5
1.1.4. Các công ty, nhà máy trực thuộc Công ty Trường Thành 5
1.2. Sơ đồ hệ thống phân phối của Công ty 7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MA TRẬN QSPM 10
2.1. Ma trận QSPM Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng 10
2.2. Các bước để xây dựng ma trận QSPM 11
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MA TRẬN QSPM CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 13
3.1. Ma trận SWOT của Công ty Trường Thành 13
3.2. Thiết lập Ma trận QSPM 14
3.3. Cách chia các nhóm chiến lược 14
3.3.1. Nhóm các chiến lược mở rộng và thâm nhập thị trường 14
3.3.2. Nhóm các chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm 14
3.3.3. Nhóm các chiến lược nâng cao năng lực tài chính 15
3.3.4. Nhóm các chiến lược dài hạn 15
3.4. QSPM của các nhóm chiến lược 16
3.4.1. Mở rộng và thâm nhập thị trường 16
3.4.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm 18
3.4.3. Nâng cao năng lực tài chính 20
3.4.4. Chiến lược dài hạn 22
KẾT LUẬN 24
Xem thêm

5 Đọc thêm

Kỹ thuật quét ma trận phím trong vi điều khiển

KỸ THUẬT QUÉT MA TRẬN PHÍM TRONG VI ĐIỀU KHIỂN

Trong lập trình ứng dụng vi điều khiển việc giao tiếp giữa vi điều khiển và thiết bị ngoại vi điều rất quan trọng. Do số cổng của vi điều khiển thường không nhiều, trong khi vi điều khiển lại thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Để giải quyết bài toán đó bắt buộc phải mở rộng đầu vào cho vi điều khiển. Ta có thể mở rộng đầu vào bằng nhiều phương pháp khác nhau như sử dụng IC ghi dịch 74HC595, kỹ thuật quét ma trận phím. Sử dụng kỹ thuật quét phím để kiểm tra trạng thái của ma trận phím là một trong những kỹ thuật sử dụng cổng đơn giản và hiệu quả hiệu quả.
Để thực hiện quét ma trận phím ta có thể thực hiện quét theo dòng hoặc theo cột. Ở đây tác giả trình bày về cách quétt hàng, quét cột cũng hoàn toàn tương tự.
Thuật toán quét ma trận phím:
Ta có ma trận 16 phím được nối thành 4 hàng và 4 cột
Xem thêm

5 Đọc thêm

THCN GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC KINH DOANH DU LỊCH TRẦN THỊ THU HÀ, 112 TRANG

THCN GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC KINH DOANH DU LỊCH TRẦN THỊ THU HÀ, 112 TRANG

127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 41698.pdf at Sat Jun 23 15:04:10 ICT 2012
Xem thêm

112 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH LÝ SINH Y HỌC

GIÁO TRÌNH LÝ SINH Y HỌC

113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 57931.pdf at Fri Aug 03 22:10:48 ICT 2012
Xem thêm

446 Đọc thêm

LỄ HỘI DÂN GIAN Ở NAM BỘ (NXB VĂN HÓA THÔNG TIN 2003) TS HUỲNH QUỐC THẮNG, 383 TRANG

LỄ HỘI DÂN GIAN Ở NAM BỘ (NXB VĂN HÓA THÔNG TIN 2003) TS HUỲNH QUỐC THẮNG, 383 TRANG

127.0.0.1 downloaded 14350.pdf at Fri Aug 10 10:29:21 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 14350.pdf at Fri Aug 10 10:29:21 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 14350.pdf at Fri Aug 10 10:29:21 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 14350.pdf at Fri Aug 10 10:29:21 ICT 2012

383 Đọc thêm

SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 2 Y HÀ NỘI 2002 NXB Y HỌC

SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 2 Y HÀ NỘI 2002 NXB Y HỌC

113.166.169.127 downloaded 66833.pdf at Fri Aug 03 22:17:37 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 66833.pdf at Fri Aug 03 22:17:37 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 66833.pdf at Fri Aug 03 22:17:37 ICT 2012113.166.169.127 downloaded 66833.pdf at Fri Aug 03 22:17:37 ICT 2012

Đọc thêm