CẤU TRÚC CỦA MỘT KẾ HOẠCH QUẢNG CÁO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CẤU TRÚC CỦA MỘT KẾ HOẠCH QUẢNG CÁO":

 2 PHÂN TÍCH CÔNG CỤ MARKETING QUẢNG CÁOĐỐI VỚI MỘT SẢN PHẨM THUỐC CỦA MỘT CÔNG TY

2 PHÂN TÍCH CÔNG CỤ MARKETING QUẢNG CÁOĐỐI VỚI MỘT SẢN PHẨM THUỐC CỦA MỘT CÔNG TY

V.Rohto CoolV. Rohto For KidsII. NỘI DUNG3. Phân tích thông điệp quảng cáo:- Logo được đặt chéo cách điệu trên bao bì, nhãn sản phẩmquảng cáo.- Giác ngộ cho người tiêu dùng về việc chăm sóc mắt quan tr ọngnhư thế nào, vì “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”.- Đến năm 1958, “thuốc nhỏ mắt New Rohto ” được phát hành,đây là sản phẩm mới có tác dụng duy trì mắt khỏe mạnh.- Công ty đã sử dụng rất hiệu quả các phương tiện truyền thông,đã giúp sản phẩm V.ROHTO thành công, thu lợi nhuận cao, đặc biệtlàm cho nhiều người tiêu dùng biết đến công ty một cách rộng rãi.II. NỘI DUNG3. Phân tích thông điệp quảng cáo:“Đôi mắt là cửa sỏ tâm hồn”.Mắt đẹp không chưa đủ mà còn cần phải khỏe.
Xem thêm

18 Đọc thêm

EBOOK THỰC HÀNH BÁN THUỐC (QUYỂN SỐ 1)

EBOOK THỰC HÀNH BÁN THUỐC (QUYỂN SỐ 1)

M C L CỤ ỤPh n 1: Các nhóm thu cầ ốBài 1: Kháng sinh1.Nhóm Betalactam2.Nhóm Macrolid3.Nhóm Lincomycin4.Nhóm Tetracyclin5.Nhóm Phenicol6.Nhóm Quinolon7.Nhóm Sulfamid kháng khu n(Nhóm kháng sinh k khí)ẩ ỵBài 2:Thu c ch ng viêmố ố1.Thu c ch ng viêm th ngố ố ườ2.Thu c ch ng viêm n ng Corticoidố ố ặBài 3: Kháng HistaminBài 4: Thu c ho, long đm, tiêu đm, siro ho th o d cố ờ ờ ả ượ1.Long đm, tiêu đmờ ờ2.Gi m ho, long đmả ờ3.Siro ho th o d cả ượ4.Thu c gi n ph qu nố ả ế ả5.Thu c ch ng d ng d ng siroố ố ị ứ ạ6.Siro ch a c m cúm cho tr emữ ả ẻBài 5: Nhóm Phisteroid thu c nhóm gi m đau h s t, ch ng viêm x ng kh pộ ả ạ ố ố ươ ớ
Bài 6: Nhóm c m, cúm, c m cúmả ảBài 7: Các thu c thu c nhóm gi m đau, h s t, ch ng viêmố ộ ả ạ ố ốBài 8: Thu c b ­ vitaminố ổBài 9: Tìm hi u 1 s đn thu c và cách kê 1 đn thu cể ố ơ ố ơ ốPh n 2: Các b nh th ng g pầ ệ ườ ặBài 1: Các b nh đng hô h pệ ườ ấ1.B nh viêm h ng nhệ ọ ẹ2.B nh viêm h ng n ngệ ọ ặ3.B nh hen ph qu nệ ế ả4.B nh viêm thanh qu nệ ả5.B nh viêm h ng h tệ ọ ạ6.B nh viêm V.A tr em d i 7 tu iệ ở ẻ ướ ổ7.B nh viêm ph i c p tínhệ ổ ấ8.B nh viêm tuy n n c b t (quai b )ệ ế ướ ọ ị9.B nh viêm răng l iệ ợ10.Viêm mũi d ngị ứ11.B nh viêm xoang mũiệ12.S t VIRUSốBài 2: Các b nh v m t, taiệ ề ắ1.B nh viêm đau m t đỆ ắ ỏ2.Đau m t h tắ ộ3.Viêm b miờ4.Lên l o m tẹ ở ắ5.B nh viêm tai thông th ngệ ườ
Bài 3:Các b nh v tu n hoàn nãoệ ề ầ1.B nh r i lo n ti n đìnhệ ố ạ ề2.B nh đau n a đuệ ữ ầ3.B nh r i lo n v n m ch não (đau dây th n kinh)ệ ố ạ ậ ạ ầ4.B nh đau đu do thay đi th i ti tệ ầ ổ ờ ế5.B nh gi m trí nh do căng th ng ho c m t ng , suy nghĩ nhi uệ ả ớ ẳ ặ ấ ủ ềBài 4: Các b nh v x ng kh pệ ề ươ ớ1.B nh viêm đa kh p d ng th pệ ớ ạ ấ2.Viêm kh p (x y ra v i m i đi t ng)ớ ả ớ ọ ố ượ3.B nh thoái hóa kh p d n đn thoát v đĩa đm đt s ng c C4­5, ệ ớ ẫ ế ị ệ ố ố ổL ng L4­5ư4.B nh thoái hóa x ng ng i già do lão hóaệ ươ ở ườ5.Ch n th ng do va đp gây b m tím, phù nấ ươ ậ ầ ề6.S c u các v t th ng ch y máu, m n nh tơ ứ ế ươ ả ụ ọBài 5: B nh goutệBài 6: Các b nh v tiêu hóa:ệ ề1.Viêm loét d dày, tá tràngạ2.Viêm đi tràng mãn tínhạ3.Viêm đi trang co th tạ ắ4.Tiêu ch y do m i nguyên nhânả ọ5.Tiêu ch y do ng đc th c ănả ộ ộ ứBài 7: Các b nh v ti t ni u, sinh d cệ ề ế ệ ụ1.Viêm đng ti t ni u, viêm bàng quangườ ế ệ2.Viêm l h u mônỗ ậ
3.Trĩ n i, trĩ ngo iộ ạ4.N m ph n ph n gi iấ ầ ụ ữ ớ5.N m c a nam gi iấ ủ ớ6.Viêm c t cung, viêm l tuy n, viêm nhi m ph n ph ổ ử ộ ế ễ ầ ụ7.R i lo n kinh nguy tố ạ ệ8.Ph n rong kinhụ ữ9.B nh l u, giang maiệ ậBài 8: B nh viêm c u th n c pỆ ầ ậ ấBài 9: B nh viêm gan, suy gi m ch c năng gan do nguyên nhân bia r uệ ả ứ ượBài 10: D ng do m i nguyên nhânị ứ ọBài 11: Các b nh ngoài daệ1.B nh th y đuệ ủ ậ2.B nh zona th n kinhệ ầ3.Ki n c n, ong đtế ắ ố4.B nh n m, h c làoệ ấ ắ5.Các thu c k t h p đi u tr tr ng cá, m n b cố ế ợ ề ị ứ ụ ọ6.Đi u tr b ngề ị ỏ7.Đi u tr n m da đuề ị ấ ầ8.Chàm, d ng tr s sinh, hăm, nị ứ ở ẻ ơ ẻPh n 3: Các thu c dành cho tr emầ ố ẻ1.Ph n thu c c b nầ ố ơ ả1.Thu c c m tiêu ch yố ầ ả2.Các thu c long đmố ờ3.Các thu c đy h i, ch ng b ngố ầ ơ ướ ụ
2.Ph n kêđn các tri u ch ngầ ơ ệ ứ1.S t, ho, đm , mũi tr emố ờ ở ẻ2.S mũi tr emổ ở ẻ3.B nh tiêu ch y tr emệ ả ở ẻ4.B nh zona th n kinh tr emệ ầ ở ẻ5.B nh th y đu tr emệ ủ ậ ở ẻ6.B nh s t virus tr emệ ố ở ẻ7.Đn thu c tăng cân hi u quơ ố ệ ảPh n 4: Danh m c các thu c kêđnầ ụ ố ơPh n 5: Các thu c c b n khácầ ố ơ ảTái b n và s a ch a ả ử ữTp, HCM ngày 25 tháng 10 năm 2015Tài li u nh m m c đích tham kh o m t s đn trong đi u tr b nh ệằụảộốơềịệth ng g p m i ý ki n đóng góp và ph n h i xin g i v mail ườặọếảồửềgoodforyou8668gmail.comnh m b sung m t cách tr n v n nh t. C m ằổộọẹấản quýđc gi d c s , y sĩ, bác s ......ơộảượỹỹ
Xem thêm

121 Đọc thêm

Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

ĐỀ CƯƠNG MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN.

I. Hàng hóa. 1. Hai thu c tính c a hàng hóa. ộ ủ Câu 2: Có ý ki n cho r ng: “hàng hóa có giá tr vì nó có giá tr s d ng, giá tr s ế ằ ị ị ử ụ ị ửd ng càng l n thì giá tr càng cao”. Đó là ý ki n hoàn toàn sai. Đ cm cho nh n ụ ớ ị ế ể ậđ nh r ng ý ki n trên sai ta đi phân tích 2 pham trù giá tr s d ng và giá tr c a ị ằ ế ị ử ụ ị ủhàng hóa Hàng hóa là sp c a lao đ ng, th a mãn đ c nhu c u nào đó c a con ng i thông ủ ộ ỏ ượ ầ ủ ườqua trao đ i ho c mua bán ổ ặ Giá tr s d ng c a hàng hóa: ị ử ụ ủGiá tr c a hàng hóa là công d ng c a hàng hóa th a mãn nhu c u nào đó c a con ị ủ ụ ủ ỏ ầ ủng i. vd g o dung đ ăn v i dung đ m c.. ườ ạ ể ả ể ặĐ c tr ng giá tr s d ng c a hàng hóa ặ ư ị ử ụ ủ giá tr s d ng – thu c tính TN c a v t quy đ nh giá ị ử ụ ộ ủ ậ ị giá tr s d ng thu c ph m trù vĩnh vi n ị ử ụ ộ ạ ễ giá tr s d ng ch th hi n khi tiêu dùng( tiêu dùng cho sx và tiêu dùng cho cá ị ử ụ ỉ ể ệnhân)Hàng hóa có th có 1 hay nhi u công d ng ể ề ụ hàng hóa ngày càng đa d ng phong phú, hi n đ i và thu n ti n, là do nhu c u đò ạ ệ ạ ậ ệ ầh i và KH công ngh cho phép ỏ ệ giá tr s d ng c a hàng hóa t o thành n i dung c a c a c i v t ch t và là c s ị ử ụ ủ ạ ộ ủ ủ ả ậ ấ ơ ởđ cân đ i v m t hi n v t ể ố ề ặ ệ ậ giá tr s d ng c a hàng hóa là giá tr sd xã h i vì giá tr s d ng c a hàng hóa ko ị ử ụ ủ ị ộ ị ử ụ ủph i là giá tr s d ng cho ng i s n xu t tr c ti p mà là cho ng i khác, cho xh, thông ả ị ử ụ ườ ả ấ ự ế ườqua trao đ i mua bán. Đi u đó đòi h i ng i s n xu t ph i luôn luôn quan tâm đ n nhu ổ ề ỏ ườ ả ấ ả ếc u c a xh, làm cho sp c a mình đáp ng đ c nhu c u c a xh ầ ủ ủ ứ ượ ầ ủ giá tr c a hàng hóa ị ủGiá tr s d ng c a hàng hóa là v t mang giá tr trao đ i ị ử ụ ủ ậ ị ổGiá tr trao đ i là quan h t l v l ng mà nh ng GTSD khác nhau trao đ i v i ị ổ ệ ỉ ệ ề ượ ữ ổ ớnhauVD: 1 cái rìu = 20kg thócTrong ph ng trình trao đ i trên có 2 câu h i đ t ra ươ ổ ỏ ặ+ 1 là t i sao rìu và thóc là 2 hàng hóa có giá tr s d ng khac nhau l i trao đ i ạ ị ử ụ ạ ổđ c v i nhau? ượ ớ+ 2 là t i sao chúng l i trao đ i v i nhau theo 1 t l nh t đ nh ạ ạ ổ ớ ỉ ệ ấ ịTr l i cho câu h i th nh t: 2 hàng hóa rìu và búa có th trao đ i đ c v i nhau ả ờ ỏ ứ ấ ể ổ ượ ớvì gi a chúng có c s chung. C s chung đó ko th là giá tr s d ng c a hàng hóa vì ữ ơ ở ơ ở ể ị ử ụ ủcông d ng c a chúng khác nhau. C s chung đó là các hàng hóa đ u là sp c a lao đ ng. ụ ủ ơ ở ề ủ ộsp c a lao đ ng do lđ xh hoa phí đ sx ra nh ng hàng hóa đó ủ ọ ể ữTr l i cho câu h i th 2: th c ch t các ch th trao đ i hàng hóa v i nhau là trao ả ờ ỏ ứ ự ấ ủ ể ổ ớđ i lđ ch a đ ng trong nh ng hàng hóa đó ổ ứ ự ữEmail: wizard_tryyahoo.com.vn 1Bùi Th Ng c, TN4A, Đ i h c Công đoàn Tel: 01656241050 ị ọ ạ ọTrong vd trên ng i th rèn làm ra cái rìu m t 5 h lao đ ng, ng i nông đân làm ra ườ ợ ấ ộ ườ20kg thóc cũng m t 5h lao đ ng. trao đ i 1 cái rìu l y 20kg thóc th c ch t là trao đ i 5h ấ ộ ổ ấ ự ấ ổsx ra 1 cái rìu l y 5h s n xu t ra 20kg thóc. Lao đ ng hao phí đ sx ra hàng hóa là c s ấ ả ấ ộ ể ơ ởchung c a trao đ i g i là giá tr hàng hóa. T phân tích trên ta th y: ủ ổ ọ ị ừ ấGiá tr hàng hóa là lao đ ng xh c a ng i sx hàng hóa k t tinh trong hàng hóa ị ộ ủ ườ ếĐ c tr ng c a giá tr hàng hóa là: ặ ư ủ ị Giá tr hàng hóa là 1 ph m trù l ch s , nghĩa là nó ch t n t i nh ng ph ng ị ạ ị ử ỉ ồ ạ ở ữ ươth c sx có sx và trao đ i hàng hóa ứ ổ Giá tr hàng hóa là bi u hi n quan h sx, t c là nh ng quan h kinh t gi a ị ể ệ ệ ứ ữ ệ ế ữnh ng ng i s n xu t hàng hóa. Trong n n kt h² d a trên nh ng ch đ t h u v t ữ ườ ả ấ ề ự ữ ế ộ ư ữ ề ưli u sx, quan h kinh t gi a ng i v i ng i bi u hi n thành quan h gi a v t v i ệ ệ ế ữ ườ ớ ườ ể ệ ệ ư ậ ớv t. hi n t ng v t th ng tr ng i đ c g i là s sung bái hàng hóa, khi ti n t xu t ậ ệ ượ ậ ố ị ườ ượ ọ ự ề ệ ấhi n thì đ nh cao c a s sung bái này là sung bái ti n t ệ ỉ ủ ự ề ệV m t ph ng pháp lu n, ta đi t gí tr trao đ i, nghĩa là đi t hi n t ng bên ề ặ ươ ậ ừ ị ổ ừ ệ ượngoài, t cái gi n đ n, d th y đ l n mò ra v t tích c a giá tr , nghĩa là cái b n ch t ừ ả ơ ễ ấ ể ầ ế ủ ị ả ấbên trong c a s, hi n t ng. giá tr trao đ i ch là hình th c bi u hi n c a giá tr ; giá tr ủ ệ ượ ị ổ ỉ ứ ể ệ ủ ị ịlà n i dung, là c s c a trao đ i. giá tr thay đ i thì giá tr trao đ i cuang thay đ i theo. ộ ơ ở ủ ổ ị ổ ị ổ ổNghiên c u 2 thu c tính hàng hóa, chúng at rút ra đ c nh ng ph ng pháp lu n ứ ộ ượ ữ ươ ậsau: hàng hóa (thông th ng hay d c bi t) đ u có 2 thu c tính là giá tr và giá tr s ườ ặ ệ ề ộ ị ị ửd ng. thi u 1 trong 2 thu c tính thì không ph i là hàng ụ ế ộ ả 2 thu c tính c a hàng hóa là s th ng nh t trong mâu thu n. ộ ủ ự ố ấ ẫTh ng nh t vì nó cùng 1 lao đ ng s n xu t ra hàng hóa, nh ng lao đ ng sx ra ố ấ ộ ả ấ ư ộhàng hóa l i có tính ch t 2 met. lđ c th t o ra giá tr s d ng; lđ tr u t ng t o ra giá ạ ấ ụ ể ạ ị ử ụ ừ ượ ạtr c a hàng hóa. ị ủHai thu c tính giá tr s d ng và giá tr đ i l p v i nhau, bi u hi n c a s đ i l p ộ ị ử ụ ị ố ậ ớ ể ệ ủ ự ố ậgi a chúng là: ữ Th nh t, ng i sx ra hàng hóa có gtsd nh t đ nh. Nh ng trong kinh t hàng hóa, ứ ấ ườ ấ ị ư ếng i sx t o ra gtsd ko ph i cho mình mà cho ng i khác, cho xh. M c đích sx c a h ườ ạ ả ườ ụ ủ ọko ph i gtsd mà là gt, lf ti n t là l i nhu n. cho dù ng i sx sx ra đ ch i tr em hay ả ề ệ ợ ậ ườ ồ ơ ẻthu c ch a b nh thì đ i v i h đi u đó không quan tr ng, mà đii u quan tr ng là nh ng ố ữ ệ ố ớ ọ ề ọ ề ọ ữhàng hóa đó đem l i cho h bao nhiêu ti n t , bao nhiêu l i nhu n ạ ọ ề ệ ợ ậ Đ i v i ng i tiêu dùng, ng i mua, m c đích c a h là GTSD, nh ng đ có đc ố ớ ườ ườ ụ ủ ọ ư ểGTSD nh m th a mãn nhu c u tiêu dùng c a h thì h ph i tr giá tr , tr ti n t cho ằ ỏ ầ ủ ọ ọ ả ả ị ả ề ệch c a nó. Nh v y ng sx, ng bán c n ti n còn ng mua, ng tiêu dùng c n hàng. Qúa ủ ủ ư ậ ầ ề ầtrình th c hi n giá tr và giá tr s d ng c a hàng hóa là 2 quá trình khác nhau ko di n ra ự ệ ị ị ử ụ ủ ễđ ng th i. Mu n th c hi n giá tr c a hàng hóa ph i tr ti n cho ng i sd… Nh v y, ồ ờ ố ự ệ ị ủ ả ả ề ườ ư ậ>< gi a 2 thu c tính c a hàng hóa và gi i quy t >< đó làm cho các ch th kt và n n kt ữ ộ ủ ả ế ủ ể ềnăng đ ng và linh ho t, suy đ n cùng thúc đ y tăng tr ng và phát tri n kt , nâng cao đs ộ ạ ế ẩ ưở ểnd trình đ văn minh h n. ở ộ ơ Th hai, hàng hóa sx đ n tiêu dùng ko đ ng nh t v i nhau v th i gian và ko ứ ế ồ ấ ớ ề ờgian. Đv i ng sx đó là th i gian v n n m trong hàng hóa, ch a bán đc đ thu ti n v đ ớ ờ ố ằ ư ể ề ề ẻEmail: wizard_tryyahoo.com.vn 2Bùi Th Ng c, TN4A, Đ i h c Công đoàn Tel: 01656241050 ị ọ ạ ọtái sx ti p t c. Lãi ngân hàng ch a tr đc; nguy c hàng hóa b hao mòn vô hình, ch a k ế ụ ư ả ơ ị ư ểđ n ph i b o qu n, ki m kê, ch a đ ng kh năng kh ng ho ng kt … Đv ng i tiêu ế ả ả ả ể ứ ự ả ủ ả ườdùng ch a mua đc hàng hóa đ th a mãn nhu c u, h n n a th i gian c n có hàng hóa ko ư ể ỏ ầ ơ ữ ờ ầdc đáp ng…Nghĩa là qtr th c hi n giá tr và GTSD khác nhau v tg và ko gian. Mu n ứ ự ệ ị ề ốxích l th i gian và ko gain gi a ng sx và ng tiêu dùng, các ch th kt tìm m i cách, m i ạ ờ ữ ủ ể ọ ọbi n pháp, nh h p đ ng kt, lien doanh, lk m r ng m ng l i sx và tiêu th và các ệ ư ợ ồ ở ộ ạ ướ ụph ng pháp bán hàng phù h p. ươ ợ Th ba, trong kt h² đ c sx ra có th bán đ c hay ko bán đ c. N u hàng hóa ứ ượ ể ượ ượ ếbán đ c, >< gi a 2 thu c tính đc gi i quy t và ng c l i. ượ ữ ộ ả ế ượ ạ Ý nghĩa ph ng pháp lu n: ươ ậChúng ta đang trong th i kì phát tri n KTTT, kt h². Hàng hóa sx ra đ bán ch ko ờ ể ể ứph i đ t tiêu dùng. Do đó: ả ể ựĐ i v i ng i sx khi luôn mong mu n thu đc nhi u l i nhu n ph i quan tâm đ n ố ớ ườ ố ề ợ ậ ả ế2 thu c tính c a hàng hóa. T c là ph i làm ra nhi u hàng hóa, phong phú vè ch ng lo i, ộ ủ ứ ả ề ủ ạcông d ng ngày càng nhi u, t đó đ gi m giá giá tr hàng hóa đ thu hút ng mua, tăng ụ ề ừ ể ả ị ểs c c nh tranh. B ng cách c i ti n quy trình KT càng hi n đ ii, nâng cao trình đ cho ứ ạ ằ ả ế ệ ạ ộng lđ, đ i m i t ch c qu n lí sx. ổ ớ ổ ứ ảĐ i v i ng tiêu dùng, khi ch quan tâm đ n giá tr sd thì ph i tr tr cho ng i s ố ớ ỉ ế ị ả ả ị ườ ởh u. T đó ph i có bi n pháp đ tăng thu nh p, tăng kh năng thanh toán. ữ ừ ả ệ ể ậ ả2. Tính 2 m t c a lđsx hàng hóa. ặ ủHàng hóa có 2 thu c tính không ph i do có 2 th lđ khác nhau k t tinh trong nó, ộ ả ứ ếmà là do l đ c a ng i sx h2 có tc 2 m t: v a mang tc c th ( l đ c th ), l i v a ủ ườ ặ ừ ụ ể ụ ể ạ ừmang tc tr u t ng(l đ tr u t ng). C. Mac là ng i đ u tiên phát hi n ra tc 2 m t đó. ừ ượ ừ ượ ườ ầ ệ ặ L đ c th : ụ ểLđ c th là l đ có ích d i d ng 1 hình th c c th c a nh ng ngh nghi p ụ ể ướ ạ ứ ụ ể ủ ữ ề ệchuyên môn nh t đ nh. ấ ịM i l đ c th có th có m đ, ph2 công c l đ , đ i t ng l đ và kq l đ riêng. Chính ỗ ụ ể ể ụ ố ượnh ng cái riêng đó phân bi t các lo i l đ c th khác nhau. Ch ng h n, l đ c a ng i ữ ệ ạ ụ ể ẳ ạ ủ ườth may và l đ c a ng i th m c là 2 lo i l đ c th khác nhau, l đ c a ng i th may ợ ủ ườ ợ ộ ạ ụ ể ủ ườ ợcó m đ là làm ra qu n áo ch o ph i là bàn gh ; còn ph2 là may ch ko ph i bào c a; có ầ ứ ả ế ứ ả ủcông c l đ là kim, ch , máy may ch ko ph i là cái c a, cái bào…; và l đ c a ng i th ụ ỉ ứ ả ư ủ ườ ợmay thì t o ra qu n áo đ m c còn l đ c a ng i th m c thì t o ra gh đ ng i… ạ ầ ể ặ ủ ườ ợ ộ ạ ế ể ồĐi u đó có nghĩa là : l đ c th t o ra g tr sd c a h2
Xem thêm

20 Đọc thêm

đề TÀI xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ lập TRÌNH c++

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

1. Lí do ch n đ tài ọ ề
Trong s phát tri n c a khoa h c cu i th k 20 đ u th k 21, công ngh thông tin ự ể ủ ọ ố ế ỷ ầ ế ỷ ệ
hi n nay là ngành có t c đ phát tri n nhanh nh t. ệ ố ộ ể ấ Công ngh thông tin ệ ở n c ta còn ướ
m i, ớ song t c đ phát tri n c a nó r t nhanh và m nh, chi m m t v trí quan tr ng ố ộ ể ủ ấ ạ ế ộ ị ọ
trong các ngành khoa h c công ngh . ọ ệ M t trong nh ng lĩnh v c đang đ c ng d ng ộ ữ ự ượ ứ ụ
tin h c hóa r t ph bi n n c ta là lĩnh v c qu n lý. Tin h c hóa trong qu n lý đã ọ ấ ổ ế ở ướ ự ả ọ ả
giúp cho các nhà qu n lý đi u hành công vi c m t cách khoa h c, chính xác ả ề ệ ộ ọ và hi u ệ
quả. Vi c ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý sinh viên là c n thi t. vì ệ ứ ụ ệ ả ầ ế
v y tôi ch n đ tài “ ậ ọ ề xây d ng ch ng trình qu n lý đi m c a sinh viên b ng ngôn ự ươ ả ể ủ ằ
ng l p trình C++” ữ ậ làm đ tài nghiên c u c a tôi. ề ứ ủ
2. M c tiêu c a đ tài ụ ủ ề
Xây d ng ch ng trình ự ươ qu n lí sinh viên b ng ngôn ng l p trình C++. ả ằ ữ ậ
3.Ph m vi nghiên c u ạ ứ
Phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên b n ế ế ệ ố ả ằ g ngôn ng l p trình C++. ữ ậ
4. Ph ng pháp nghiên c u ươ ứ
Đ c tham kh o m t s tài li u v ph ng pháp l p trình ọ ả ộ ố ệ ề ươ ậ C++, trên c s đó ơ ở
ti n hành phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên. ế ế ế ệ ố ả
Tham kh o, quan sát các ph n m m qu n lí sinh viên trong th c t . ả ầ ề ả ự ế
Xem thêm

7 Đọc thêm

HẠ T ẦNG M ẠNG LANVÀ KHÔNG DÂY

HẠ T ẦNG M ẠNG LANVÀ KHÔNG DÂY

a) Lớp truy cập (Access)Lớp truy cập cung cấp giao diện cho các thiết bị cuối như PC, máy in, IPPhone, smart phone, tablet… có thể truy cập và giao ti ếp v ới nhau. Các thi ết b ịPage 4Báo cáo thực tập tốt nghiệpmạng trung gian tại lớp truy cập có thể là Router, Switch, Bridge, Hub, ho ặcWireless Access-point (AP).Nhiệm vụ của lớp truy cập là cung cấp các kết nối cuối, và trong ph ạm vi c ủamình, quyết định các thiết bị được cho phép giao tiếp trong mạngb) Lớp phân phối (Distribution)Lớp phân phối trung truyển dữ liệu người dung từ lớp truy cập để chuy ểntiếp lên lớp lõi. Nhiệm vụ chính của lớp phân phối là điều khiển các lu ồng dữliệu khác nhau và ứng xử tùy thuộc vào chính sách của người qu ản tr ị. Chínhsách được triển khai tại đây có thể là lọc, chuyển tiếp gói theo địa ch ỉ l ớp 2 hoặclớp 3, thực hiện QoS để đánh dấu gói tin, hoặc tối ưu multicast cho các ứng d ụngthoại hoặc video. Do đó, các thiết bị chạy trên lớp phân phối th ường có ph ầncứng mạnh, tích hợp định tuyến và các tiện ích nhằm tang tính dự phòng và s ẵnsang.Các giải pháp triển khai tại lớp phân phối như VLAN, định tuyến lien VLAN,VTP, STP sẽ được đề cập tới trong các bài sauc) Lớp lõiLớp lõi trong thiết kế phân lớp thường cung cấp các đường backbone gi ữacác lien mạng. Lớp lõi là cổng ra duy nhất cho toàn bộ mi ền m ạng LAN, do đólien kết giữa lớp lõi và lớp phân phối thường ưu tiên tính dự phòng và đ ảm b ảođộ tin cậy (Trong trường hợp một kết nối gãy thì luôn có 1 kết n ối khác thay
Xem thêm

49 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN LA RESIDENCE

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN LA RESIDENCE

Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S. Hồ Khánh Ngọc Bíchtrong doanh nghiệp có thể nhận thấy những cố gắng của mình trong kết quả kinhdoanh. Chất lượng dịch vụ là công cụ hết sức hữu hiệu làm tăng khả năng cạnhtranh cho doanh nghiệp. Một khách sạn với chất lượng dịch vụ tốt không những giữvững được thị trường khách hiện tại mà còn có thể thu hút thêm khách hàng mớitrong tương lai.Chất lượng dịch vụ là phương tiện quảng cáo có hiệu quả nhất cho khách sạn.Một khi sản phẩm dịch vụ đủ sức thuyết phục khách hàng thì chính người này lại trởthành người quảng cáo nhiệt thành nhất cho khách sạn. Tuy chi phí cho việc bảo trìcKhọvà đảm bảo chất lượng là một con số không nhỏ nhưng một dịch vụ hoàn hảo có ýnghĩa rất lớn, bởi dù lời khen hay chê cũng đều được lan truyền từ người này sangngười khác rất nhanh và kết quả có thể là tích cực hoặc tiêu cực, bỏ ra một khoản chiphí để thu về nguồn lợi lâu dài là điều đáng làm ở tất cả các doanh nghiệp.Chất lượng dịch vụ luôn đi liền với giá cả, khi chất lượng dịch vụ đạt đếninhmức độ hoàn hảo, vượt xa so với đối thủ cạnh tranh thì dù có nâng giá đôi chút,khách hàng vẫn có thể chấp nhận được, đồng thời uy tín và danh tiếng của kháchsạn sẽ ở một vị trí cao hơn trên thị trường.
Xem thêm

102 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

được Ban Điều hành Công ty phê duyệt phát hành ngày 31 tháng 7 năm 2014, được trình bày từtrang 4 đến 56. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này thuộc trách nhiệmcủa Ban Điều hành Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra báo cáo soát xét về báo cáo tàichính hợp nhất giữa niên độ này trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi.Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam về công tác soátxét. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi lập kế hoạch và thực hiện công việc soát xét để có đượcsự đảm bảo vừa phải rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ không chứa đựng những sai sóttrọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của Tập đoàn và áp dụngcác thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính và do vậy công tác soát xét cung cấp một mức độđảm bảo thấp hơn công việc kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán và do đóchúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán.Dựa trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi chorằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên cáckhía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và các công tycon tại ngày 30 tháng 6 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợpnhất cho giai đoạn sáu tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 27 –Báo cáo Tài chính giữa niên độ, các quy định của Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và cácquy định pháp lý có liên quan áp dụng cho các báo cáo tài chính giữa niên độ.3Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và các công ty conBảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 30 tháng 6 năm 2014Mẫu B 01a – DN/HNMã Thuyếtsố minh30/6/2014VND
Xem thêm

57 Đọc thêm

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC (2012) CHƯƠNG 5 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC (2012) CHƯƠNG 5 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

quá trình sản xuất ở kỳ kế hoạch- Hca: Hệ số ca làm việc của máy móc, thiết bị chính- N: Số lượng máy móc, thiết bị do một công nhân kỹthuật phụ trách72/12/20124.2- Thiết kế nội dung chương trình/ LOGOtàiliệu đào tạo™Chọn một chương trình huấn luyện phùhợp™Thiết kế nội dung chương trình sát thựcvới mục đích, yêu cầu của DN™Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn, tài liệu thamkhảo bài tập và các bài tập tình huốngkhảo,huống.LOGO4.3- Tiến hành đào tạoHình thức đào tạoĐào tạo tại nơilàm việc
Xem thêm

11 Đọc thêm

HOÀN THIỆN MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG VÙNG NUÔI NGAO TẠI XÃ GIAO XUÂN GIAO THỦY NAM ĐỊNH

HOÀN THIỆN MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG VÙNG NUÔI NGAO TẠI XÃ GIAO XUÂN GIAO THỦY NAM ĐỊNH

10Trường ĐH Khoa học Tự nhiênĐỗ Thị Huyền Trang - K19 CHMTLuận văn tốt nghiệpquyền thông qua việc thiết lập quyền sở hữu cá nhân hoặc sở hữu công ty; (iii) Sở hữutập thể/sở hữu cộng đồng: trong đó nguồn lợi được kiểm soát bởi cộng đồng nhữngngười sử dụng hoặc tập thể, các quy định có thể được ban hành mang tính địa phương;(iv) Tiếp cận tự do: Không có quyền sở hữu.ĐQL dựa vào chế độ sở hữu chung. Các nguồn lợi sở hữu chung có chung 2 đặctính quan trọng (Ostrom, 1991) [2]. Thứ nhất, là những nguồn lợi mà rất khó ngăncấm (hoặc kiểm soát quyền sử dụng) đối với người sử dụng tiềm năng. Thứ hai,nguồn cung có hạn đó là, nếu người này sử dụng thì sẽ làm giảm lợi ích của ngườikhác.ĐQL là một cách sắp xếp điều hành được đặt giữa 2 chế độ: Sở hữu Nhànước thuần túy và sở hữu tập thể thuần túy. Mức độ giúp đỡ từ Nhà nước sẽ phụthuộc vào thiện ý của Nhà nước trong việc hỗ trợ các hệ thống sở hữu tập thể.1.1.3. ĐQL là một quá trìnhĐQL không phải là một phương thức để giải quyết mọi vấn đề của quản lýnghề cá, mà là một quá trình quản lý nguồn lợi: hoàn thiện kế hoạch, điều chỉnh vàthích nghi các điều kiện thay đổi theo thời gian. ĐQL bao hàm các khía cạnh củadân chủ cơ sở, chia sẻ quyền hành và sự phân cấp quản lý. ĐQL có khả năng thíchnghi thông qua một quá trình học hỏi, thông tin được chia sẻ cho các đối tác, điều đósẽ dẫn đến một quá trình cải tiến và thay đổi liên tục trong quản lý. Thông qua ĐQL,các đối tác sẽ tích cực đóng góp và phối hợp cùng nhau trong việc quản lý nghề cá.
Xem thêm

98 Đọc thêm

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU MULTIFERROIC (LAFEO3 PZT)

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU MULTIFERROIC (LAFEO3 PZT)

MỞ ĐẦUVật liệu perovskite ABO3 thuần được phát hiện rất sớm từ đầu thế kỷ19, perovskite thuần được biết đến như là một chất điện môi, có hằng số điệnmôi lớn và một số trong đó có tính sắt điện, áp điện, như BaTiO3. Vật liệu cócấu trúc perovskite đặc trưng ABO3, trong đó A là cation có bán kính lớnđịnh xứ tại các nút (đỉnh), B là các cation có bán kính nhỏ định xứ tại tâm củahình lập phương. Từ những năm cuối thế kỷ 20, người ta phát hiện ra rằng,khi vật liệu perovskite được biến tính, nghĩa là khi một phần ion ở vị trí Ahoặc B được thay thế bằng các ion kim loại có hoá trị khác, thường là cáccation kim loại đất hiếm (La, Nd, Pr…) hoặc kim loại chuyển tiếp (Fe, Mn,Ni, Co…) thì nó xuất hiện các hiệu ứng vật lý lý thú và hứa hẹn nhiều ứngdụng giá trị trong công nghiệp điện tử, viễn thông, như hiệu ứng từ trở khổnglồ (CMR), hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ (CMCE), hiệu ứng nhiệt điện lớn ởnhiệt độ cao (HTME).Trong những năm gần đây việc tổ hợp hai tính chất sắt điện và sắt từ trêncùng một loại vật liệu (Vật liệu Multiferroic) đang là một hướng nghiên cứumới trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Vật liệu đó có thể được sử dụng đểchế tạo: thiết bị cộng hưởng sắt từ điều khiển bởi điện trường, bộ chuyển đổivới module áp điện có tính chất từ, linh kiện nhớ nhiều trạng thái, hơn nữavới việc tồn tại cả hai trạng thái sắt điện và sắt từ trong cùng một loại vậtliệu có ứng dụng trong việc làm máy phát, máy truyền và lưu dữ liệu.Thực chất, vật liệu multiferroics là một dạng vật liệu tổ hợp mà điểnhình là tổ hợp các tính chất sắt điện-sắt từ, do đó vật liệu ở dạng khối đượcứng dụng làm các cảm biến đo từ trường xoay chiều với độ nhạy cao, cácthiết bị phát siêu âm điều chỉnh điện từ, hay các bộ lọc, các bộ dao động hoặcbộ dịch pha mà ở đó các tính chất cộng hưởng từ (sắt từ, feri từ, phản sắt từ...)được điều khiển bởi điện trường thay vì từ trường.
Xem thêm

64 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG MẦM NON LẠI YÊN HOÀI ĐỨC HÀ NỘI

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG MẦM NON LẠI YÊN HOÀI ĐỨC HÀ NỘI

13-Nguồn cung từ bên trong bao gồm: những cá nhân hiện tại trong trường.Thực chất là phân tích lực lượng nhân viên hiện có của trường về số lượng, chấtlượng, cơ cấu. Các đối tượng này có thể được phân chia thành 3 nhóm: nhà quản lý,giáo viên chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên. Hệ thống thông tin về lực lượngnhân viên này đã có sẵn trong tài liệu quản lý của ban lãnh đạo.-Nguồn cung từ bên ngoài: là lực lượng nhân viên tiềm năng có thể được thuhút để làm việc cho trường. Để dự báo nguồn cung nhân lực từ bên ngoài chúng tacũng tiến hành dự báo đối với các nhóm đối tượng như đã phân loại ở trên.*Cân đối cung – cầu nguồn nhân lựcSau khi dự báo cung và cầu nguồn nhân lực cho kỳ kế hoạch của trường, nhàquản lý sẽ tiến hành so sánh cầu với cung theo các yêu cầu đặt ra của trường như:độ tuổi, ngành nghề, giới tính…Kết quả so sánh này sẽ giúp cho trường biết đượctình hình nhân lực của mình, đồng thời giúp ban lãnh đạo trường đưa ra các giảipháp, chính sách đáp ứng yêu cầu về nhân lực của mình.1.2.3.2 Tuyểndụng nhân lực và biên chế nhân lựcĐể có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của trường mầmnon thì cần phải đề ra kế hoạch tuyển dụng nhân lực tốt. Quá trình tuyển dụng nhânlực được chia cụ thể như sau:Dựa vào những nguồn lực tham gia ứng tuyển, ban lãnh đạo trường sẽ quyếtđịnh chất lượng ứng cử viên nhằm phù hợp với tiêu chuẩn để làm việc cho trường.Tuyển chọn là tiến trình chọn lựa ứng cử viên phù hợp với tính chất của từng loạicông việc, điều này không phải đơn giản, dễ dàng bởi nó bị ảnh hưởng của nhiềuyếu tố như: bầu không khí văn hoá, khung cảnh kinh tế, vai trò của công đoàn...Trong quá trình tuyển chọn, tổ chức có thể sử dụng một số hình thức như dùng thưgiới thiệu hoặc tiến cử, đơn xin việc, kiểm tra lý lịch, hình thức trắc nghiệm, phỏngvấn, câu hỏi tình huống, đánh giá theo phương pháp mô phỏng.Tuyển chọn nhân lực tốt cần phải dựa trên các tiêu chí về nhân lực như sau:
Xem thêm

103 Đọc thêm

H Ự C T R Ạ N G T R I Ể N K H A I T H Ư Ơ N G MẠI Đ I Ệ N T Ử TẠI M Ộ T S Ố D O A N H N G H I Ệ P Ẵ U Ấ T N H Ậ P K H Ẩ U V I Ệ T NAM

H Ự C T R Ạ N G T R I Ể N K H A I T H Ư Ơ N G MẠI Đ I Ệ N T Ử TẠI M Ộ T S Ố D O A N H N G H I Ệ P Ẵ U Ấ T N H Ậ P K H Ẩ U V I Ệ T NAM

97Kết luậnTài liệu tham khảoPhụ lục 1: Tác động của T M Đ T đến các hoạt động.Phụ lục 2: Đánh giá website theo tiêu chí ICET.Phụ lục 3: Đơn đăng ký thành viên trên www.ecvn.gov.vnPhụ lục 4: Đơn đăng ký thành viên trên www.vnemart.comPhụ lục 5: Danh mục website nên biết k h i bán hàng vào một sô thị trường,ngành hàng trọng điểm.Phụ lục 6: M ẫ u đăng quảng cáo trẽn www.google.com.vnPhụ lục 7: Đăng ký t r u y cập kho thông tin phục vụ xuất khẩu của V C C I .DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG BIỂUBảng ì-1: Khái niệm T M Đ T từ các góc độBảng 1.2: Các hình thức chủ yếu của T M Đ TBảng 1.3: Giảm chi phí giao dịch khi tham gia T M Đ TBảng 1.4
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tìnhhình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trongquá trình lập báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty khẳng định những vấn đề sau đây:Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toánvà các quy định có liên quan hiện hành;Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục. Công ty tiếp tục hoạtđộng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình trong năm tài chính tiếp theo;Các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực,hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiệnhành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty vàthực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạmkhác;Kể từ ngày kết thúc kỳ hoạt động đến ngày lập Báo cáo tài chính, chúng tôi khẳng định rằngkhông phát sinh bất kỳ một sự kiện nào có thể ảnh hưởng đáng kể đến các thông tin đã được2CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1Báo cáo của Ban Giám đốcĐịa chỉ: Số 18/165, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nộitrình bày trong Báo cáo tài chính và ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty cho năm tài chính tiếptheo.Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tàichính của Công ty tại thời điểm 30/6/2011, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệcho giai đoạn kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toánViệt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2011
Xem thêm

32 Đọc thêm

Chế độ thai sản ở Úc quá tuyệt!

CHẾ ĐỘ THAI SẢN Ở ÚC QUÁ TUYỆT!

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Em không có ý khoe khoang gì đâu nhưng rất muốn chia sẻ với các chị những trải nghiệm tuyệt vời về chuyện đi đẻ của em ở Úc. Gia đình em định cư ở Úc đã 7 năm nay. Em được đi cùng sang đây theo diện bảo lãnh của mẹ. Vậy nhưng nơi đất khách quê người, em chẳng tìm được ai hợp mặc dù bố mẹ đã giới thiệu cho rất nhiều “anh Tây” cao to, đẹp trai là đồng nghiệp của bố mẹ. Em thì vẫn giữ mối tính thời “trẻ trâu” với cậu bạn học cùng cấp 2. Sau khi 2 đứa ra trường, đi làm rồi mà vẫn chẳng thể quên nhau. Bố mẹ em thì nhất định không đồng ý vì bảo nhà có mỗi cô con gái, lấy chồng Việt Nam lại phải xa bố mẹ. Mà thực ra thì bố mẹ em rất muốn em lấy chồng Tây cho sướng. Nhưng duyên phận không đến thì sao ép được. Tình yêu của chúng em cứ lớn dần nhưng người yêu em thì không thể bỏ bố mẹ và công việc để sang Úc theo em được. Em đành về nước làm việc nhưng bố mẹ vẫn không đồng ý cho cưới trừ khi anh phải hứa sau đám cưới sẽ sang Úc để sống. Cuối cùng, bọn em cũng phải thuận theo ý bố mẹ em. Sau đám cưới 3 tháng, chúng em sang Úc định cư. Cũng thời gian này, em có bầu. Vì em đã có thẻ bảo hiểm medicare từ trước rồi nên việc khám thai dễ dàng lắm. Phải công nhận dịch vụ khám thai và chăm sóc sản phụ ở bên này cực tốt. Đấy là em không hề có bảo hiểm tư nhé. Các chị bạn em có bảo hiểm tư thì còn được tự chọn bác sĩ, tự chọn bệnh viện rồi các dịch vụ khác nữa. Em không có bảo hiểm tư nhưng cũng chẳng mất lấy một đồng nào khi khám thai và sinh nở vì đã được nhà nước lo cho hết rồi.  3 tháng cuối thai kỳ, em được bác sĩ gia đình giới thiệu vào bệnh viện để khám thai. Các bác sĩ ở đây khám thai rất nhẹ nhàng, không bao giờ có chuyện quát mắng bệnh nhân. Và mỗi lần khám thai kéo dài đến hàng nửa giờ đồng hồ luôn. Bác sĩ đo huyết áp, nhịp tim, hỏi han về tình hình ăn uống, chế độ dinh dưỡng bổ sung hàng ngày, có ốm nghén không, có đau chỗ này, nhức chỗ kia không? Bác sĩ còn hướng dẫn em tận tình về chế độ ăn uống để tránh tăng cân nhiều mà thai nhi vẫn đủ chất để phát triển. Trong những lần khám thai này, em cũng có nhiều thời gian để trao đổi với bác sĩ về thai kỳ của mình.   Chế độ thai sản ở Úc giúp em có nhiều thời gian để chăm sóc con hơn. (ảnh minh họa) Thích nhất là những ngày đi sinh ở đây. Dù em chỉ có bảo hiểm công nhưng vẫn được nằm một mình một phòng, đặc biệt là không mất một chút kinh phí nào nhé. Khi sinh nở, anh xã còn được ở bên cạnh để lau mồ hôi cho vợ, đau đẻ cùng vợ và cùng nhau đón con chào đời. Anh xã em còn được tự tay cắt dây rốn cho con, giây phút đó hạnh phúc lắm lắm ý. Ca đẻ của em cũng chẳng dễ dàng gì, em lại không biết rặn đẻ. Dù đã được học lớp tiền sản nhưng không hiểu sao vào tới phòng đẻ em không thể rặn được theo đúng những gì đã học. Em toàn làm sai hướng dẫn của bác sĩ nhưng các bác sĩ không hề mắng hay tỏ ra khó chịu gì cả mà còn pha trò để em cười, giúp bớt đau và làm em bình tĩnh lại. Chế độ thai sản ở đây mới thật tuyệt vời. Vì em đang đi làm nên khi sinh nở được nghỉ có lương hoàn toàn (maternity leave) trong vòng 3 tháng đầu. Ngoài ra em còn được nghỉ thêm một tháng có lương theo chính sách ‘parental leave’ và điều đặc biệt là chồng em cũng được nghỉ có lương tới 2 tuần để chăm sóc vợ. Ngoài ra, nếu chị em muốn nghỉ thêm còn được gia hạn thời gian nghỉ không lương đến 52 tuần sau nữa đấy. Con em còn nhận được khoản tiền sữa bỉm là 5.000 đô-la của chính phủ (baby bonus). Với người đi làm thì thế nhưng với những mẹ không đi làm cũng vẫn nhận được khoản tiền 5.000 đô-la (baby bonus) cho con yêu các mẹ ạ. Vì chế độ thai sản ưu đãi thế nên khi sinh nở dù em chẳng được bố mẹ chăm sóc nhiều (vì bố mẹ em vẫn còn đi làm) nên em nghỉ hết chế độ lại tiếp tục xin nghỉ không lương và đến khi con em được 1,5 tuổi, em gửi nhà trẻ mới tiếp tục đi làm lại. Nhờ chế độ thai sản tuyệt vời này mà em có nhiều thời gian chăm sóc con hơn và cũng không hề lo sợ sau sinh bị mất việc. Còn một điều đặc biệt về các bệnh viện ở đây nữa là bệnh viện rất sạch sẽ và không có bất cứ mùi gì các mẹ ạ, cả bệnh viện sản và bệnh viện nhi đều thế. Với bệnh viện nhi còn có rất nhiều đồ chơi cho trẻ em, các bác sĩ khám bệnh lại rất nhẹ nhàng nên Tom nhà em giờ 2 tuổi mà không hề sợ đến bệnh viện mỗi lần bị ốm. Đã có lần em nghĩ đến chuyện trở về Việt Nam sống để phụng dưỡng bố mẹ chồng khoảng vài năm nhưng cứ nghĩ đến các dịch vụ ở trong nước em lại không yên tâm nhất là chuyện sinh nở và nuôi con nhỏ. Vợ chồng em lại đang lên kế hoạch có em bé thứ 2. Vậy nên có lẽ sẽ phải sinh nở và nuôi 2 bé lớn một chút em mới tính đến chuyện về nước một vài năm để chăm sóc bố mẹ chồng.   Chia sẻ của mẹ Ý Lan (thành phố Melbourne, bang Victoria, Úc)
Xem thêm

2 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

cụ thể. Các sự cố môi trường là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm, suythoái môi trường hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng (Điều 3 LuậtBVMT 2014). Do đó có thể thấy rằng, thiệt hại do hành vi làm ÔNMT lànhững thiệt hại phát sinh từ tình trạng môi trường bị ô nhiễm do hành vi gâyÔNMT của con người, có thể là hành vi gây ÔNMT hoặc do hành vi gây sựcố môi trường gây ra.Trên phạm vi thế giới, hiện đang tồn tại song song 2 quan niệm khácnhau về thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường [26,tr 33-36; 27, tr 160-165]:Một là, thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường chỉ gồm thiệt hạiđối với các yếu tố môi trường tự nhiên, như hệ động vật, thực vật, đất, nước,không khí... mà không bao gồm thiệt hại đối với tính mạng, sức khỏe và tàisản của con người. Cụ thể:Cộng đồng chung châu Âu [26, tr 33-36; 27,tr 160-165] quan niệmthiệt hại trong lĩnh vực môi trường là sự thay đổi bất lợi về tài nguyên thiên13nhiên hoặc cản trở đáng kể đến các dịch vụ môi trường có thể xảy ra mộtcách trực tiếp hoặc gián tiếp. Pháp luật các quốc gia như Kazakhstan,Kyrgystan, Phần Lan, Canada, Hàn Quốc cũng quy định tương tự [26, tr 3336; 27, tr 160-165].Quan niệm chung của các quốc gia nêu trên là thiệt hại về môi trườngcó thể được nhận dạng theo nhiều cách phân tầng khác nhau, từ rộng đếnhẹp, từ tổng hợp đến hợp phần, từ môi trường chung đến từng thành phầnmôi trường cụ thể, song cho dù là tiếp cận ở góc độ và cấp độ nào thì thiệthại về môi trường đều không bao gồm thiệt hại đối với con người hoặc tàisản, mặc dù chúng có thể là hậu quả trực tiếp của thiệt hại về môi trường.Hai là, thiệt hại về môi trường không chỉ bao gồm các thiệt hại đếnchất lượng môi trường mà còn cả thiệt hại về sức khỏe, tài sản của cá nhândo ÔNMT gây nên. Thuộc nhóm quốc gia có quan niệm này bao gồm Cộng
Xem thêm

88 Đọc thêm

BAI TAP LON MON QUAN LY BAN HANG DIEN TU SQL SERVER

BAI TAP LON MON QUAN LY BAN HANG DIEN TU SQL SERVER

B Ả NG PHÂN CÔNG: ...........................................................................................................2
1.
Phân tích bài toán.........................................................................................................3
1.1. Xác đ ị nh ki ể u th ự c th ể........................................................................................3
1.2. Xác đ ị nh liên k ế t và ki ể u kiên k ế t .....................................................................3
1.3. Mô hình quan hệ...................................................................................................3

Quy t ắ c 3: chuy ể n các liên k ế t 1n ........................................................................3
Mô hình quan hệ...........................................................................................................4
2.
Th ự c hành trong SQL server .......................................................................................4
PH Ầ N 1 : T Ạ O VIEW CHO B Ả NG ..................................................................8
PH Ầ N 2 : T Ạ O PROCEDURE CHO CÁC B Ả NG ...............................................10
PH Ầ N 3 : T Ạ O TRIGGER ....................................................................................12
PH Ầ N 4 : PHÂN QUY Ề N VÀ B Ả O M Ậ T CHO CSDL ......................................13
3.
TOÀN B Ộ CODE C Ủ A BÀI .....................................................................................14
Xem thêm

15 Đọc thêm

QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA: “ VĂN HÓA NƯỚC ÚC” NỀN VĂN HÓA KHÁ ĐA DẠNG VÀ ĐỘC ĐÁO.

QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA: “ VĂN HÓA NƯỚC ÚC” NỀN VĂN HÓA KHÁ ĐA DẠNG VÀ ĐỘC ĐÁO.

Trong thời đại ngày nay nền kinh tế ngày càng phát triển và các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau thì văn hóa dân tộc ngày càng trở thành trung tâm của sự chú ý. Văn hóa là một lĩnh vực đang ngày càng được quan tâm nghiên cứu nhiều trên thế giới và trong đó văn hóa của Astralia cũng không ngoại lệ. Nền văn hóa xuất hiện trong mọi mặt của cuộc sống với mối quan hệ hai chiều, mọi lĩnh vực đều mang trong mình tính văn hóa và văn hóa bao trùm mọi lĩnh vực và tác động đến mọi lĩnh vực.Văn hóa là nền tảng quyết định của xã hội, một văn hóa cho sự phát triển mạnh mẽ, sâu sắc toàn diện nhất toàn cầu hóa và hội nhập, toàn cầu hóa như một tất yếu. Có thể khẳng định: Văn hóa là cốt hồn của dân tộc, một dân tộc nếu không giữ được bản sắc văn hóa riêng thì dân tộc đó sex bị lu mờ thậm chí không còn dân tộc đó nữa. Vì thế, xây dựng và phát triển văn hóa luôn là trách nhiệm của mỗi quốc gia, dân tộc. Để hiểu rõ hơn về văn hóa của một dân tộc, nhóm chúng tôi xin đi tìm hiểu về “ Văn hóa nước Úc” nền văn hóa khá đa dạng và độc đáo. Trong quá trình làm đề tài, nhóm chúng tôi khó tránh khỏi những thiếu xót, mong các bạn và thầy cô góp ý để bài thảo luận của nhóm được hoàn thiện hơn. Xin cám ơnNội dungIGiới thiệu chung về nước ÚcÚc là vùng đất nước xinh đẹp với những vùng sa mạc rộng lớn, với những ngôi nhà cùng những khu vườn đầy hoa rực rỡ, với những thành phố hiện đại, và những bãi biển nổi tiếng thế giới. Úc nằm ở bán cầu nam, được bao bọc bởi Nam Thái Bình Dương ở phía Đông, Ấn Độ Dương ở phía Tây, biển Arafura ở phía Bắc và Nam Đại Dương ở phía Nam. Với diện tích khoảng 7,7 triệu km2, bao gồm 6 tiểu bang (New South Wales, Queensland, Nam Australia, Victoria, Tasmania, Tây Australia) và 2 vùng lãnh thổ (Vùng Lãnh thổ Thủ đô Australian Capital Territory, và Vùng Lãnh thổ phía Bắc Northern Territory). Là một trong những lục địa có khí hậu khô nhất thế giới. Khí hậu phía bắc là khí hậu nhiệt đới khô. Khí hậu phía Nam là ôn đới. Nhiệt độ trung bình khỏa 27oC (phía Bắc) và 13oC (phía Nam). Úc có khoảng 20,57 triệu người (tính đến 72006). Người châu Âu chiếm 92%, châu Á 6%, thổ dân 2%. 85% dân số sinh sống tại các vùng nông thôn, miền núi. Ngôn ngữ chính ở đây là tiếng anh chiếm 80%.IIVăn hóa nước Úc1.Ngôn ngữTiếng Anh là ngôn ngữ chính của nước Úc song có hơn 200 ngôn ngữ khác cũng được sử dụng tại đây. Trong khi những nước nói tiếng Anh khác lại có sự khác biệt ngữ âm lớn giữa các vùng miền và thành phố trong cùng một nước, giọng AnhÚc nghe đặc biệt dễ hiểu và không có sự khác biệt lớn như ở USA, Vương Quốc Anh hay Canada. Úc không có ngôn ngữ chính thức, song tiếng Anh luôn là ngôn ngữ quốc gia trên thực tế.Tiếng AnhÚc là một dạng chính của ngôn ngữ này với khẩu âm và từ vựng đặc biệt,và có một số điểm khác biệt về chính tả và ngữ pháp đối với các phương ngữ tiếng Anh khác.Theo điều tra dân số năm 2011, tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất được nói tại nhà của gần 81% dân số. Các ngôn ngữ được sử dụng trong gia đình phổ biến tiếp sau là Quan thoại (1,7%), tiếng Ý(1,5%), tiếng Ả Rập (1,4%), tiếng Quảng Đông (1,3%), tiếng Hy Lạp (1,3%), và tiếng Việt (1,2%)một tỷ lệ đáng kể người nhập cư thế hệ thứ nhất và thứ hai là người song ngữ. Một nghiên cứu năm 2010–2011 của AEDI cho thấy ngôn ngữ mà trẻ em Úc nói phổ biến nhất sau tiếng Anh là tiếng Ả Rập, tiếp theo là tiếng Việt, tiếng Hy Lạp, tiếng Trung Quốc, và tiếng Hindi.Từ 200 đến 300 ngôn ngữ Úc bản địa tồn tại vào thời điểm người châu Âu lần đầu tiên tiếp xúc với lục địa, trong đó chỉ còn khoảng 70 ngôn ngữ là còn tồn tại. Nhiều ngôn ngữ trong số đó chỉ còn được những người già nói; chỉ 18 ngôn ngữ bản địa là vẫn được nói ở toàn bộ các nhóm tuổi.Vào thời điểm tiến hành điều tra dân số năm 2006, 52.000 người Úc bản địa, chiếm 12% dân số bản địa, nói rằng họ nói một ngôn ngữ bản địa tại nhà.Úc có một ngôn ngữ ký hiệu được gọi làAuslan, đây là ngôn ngữ chính của khoảng 5.500 người khiếm thính2. Khía cạnh vật chất2.1. Văn hóa ẩm thực ÚcẨm thực Úc nổi tiếng có sự dung hòa, kết tinh của nhiều nền văn hóa khác nhau mà vẫn luôn luôn có bản sắc riêng. Đó cũng chính là điểm đặc biệt khiến người ta sẽ rất khó quên nếu đã một lần thưởng thức các món ăn đến từ đất nước xinh đẹp này.Ngoài những món ăn bản địa truyền thống thì ẩm thực Úc chịu ảnh hưởng nhiều của nền ẩm thực Anh do họ là những người nước ngoài đến đây định cư đầu tiên. Những thứ này bao gồm các loại bánh, các miếng thịt nướng lớn hay xắt nhỏ ăn kèm với các loại xốt đặc biệt cùng vài thứ rau (tổ hợp này còn được gọi là “thịt và ba thứ rau”).Ngày nay, ẩm thực của người Úc bây giờ chịu ảnh hưởng bởi sự đa dạng về thức ăn của người Địa Trung Hải và người Châu Á nhập cư. Dấu ấn ẩm thực Anh vẫn tồn tại ở một mức độ nào đó như trong các quán ăn nhanh, các cửa hàng bán đồ làm sẵn với các miếng cá, khoai tây truyền thống. Bên cạnh đó ẩm thực Úc rất nổi tiếng với những món hải sản tươi ngon, hoa quả cây trái địa phương, thịt bò, thịt cừu và các loại bánh pho mát hàng đầu thế giới. Sau đây là một số món ăn nổi tiếng của người dân Úc:•Bush Tucker: Người dân Úc coi món ăn bản địa truyền thống của mình là Bush Tucker – món ăn đặc biệt có nguồn gốc từ các món ăn nguyên thủy của thổ dân cổ xưa. Ăn theo lối Bush Tucker là tất cả những thứ người ta săn được hoặc những loại rau cỏ mọc ngoài rừng như kỳ đà, kỳ nhông, rắn, con nhộng, con sâu, v.v... cũng như các loại đậu hoang, cà chua hoang, mận hoang ... Thường thường những đồ ăn này phải do đầu bếp bản xứ nấu và người ăn phải có một khẩu vị phóng khoáng thì mới thưởng thức được. Thí dụ như những con sâu, con nhộng đầy mỡ, sống trong trùm rễ của các bụi cây. Ăn sống thì toàn là mỡ, nhưng khi nướng trong tro nóng thì nó trở thành một món ăn tuyệt hảo Không phải ai cũng sẽ thưởng thức được món ăn này tuy nhiên không thể phủ nhận được sự hấp dẫn cũng như ấn tượng của nó. Nếu muốn trải nghiệm món ăn truyền thống của người Úc thì đây sẽ là món ăn bạn không thể bỏ qua trong thực đơn của du khách.•BBQ Nước Úc đất rộng người thưa nên gần như nhà nào cũng đủ không gian cho bữa tiệc nướng ngoài trời. BBQ thường được người Úc thưởng thức vào các dịp đặc biệt, như lễ tết, có bạn bè tới chơi hoặc đi dã ngoại… Để thưởng thức món BBQ hầu như gia đình nào ở Úc cũng có một lò nướng đặt ngoài vườn hoặc ngoài sân và có thể xách được để mang đi dã ngoại. Nguyên liệu để làm món BBQ cũng không khó kiếm trong các chợ và siêu thị ở Úc. Đó có thể là thịt bò, thịt Kanguru, cốt lết cừu, xúc xích… Thịt không cần ướp cứ chặt ra và đặt lên bếp nướng bỏ thêm chút dầu vào là mùi thơm lại nồng nàn lan tỏa.Những người đã từng đến đất nước Úc đều không thể quên được những món ăn như BBQ với những miếng thịt nướng thơm giòn được nướng trong khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng, trong lành. Thưởng thức BBQ là một thú thư giãn của người Úc – cùng với bạn bè, gia đình người ta nướng thịt ngoài vườn hoặc công viên. Khắp nơi trong các công viên đều có chỗ ngồi và chổ để nướng thịt, thậm chí có nơi còn gắn cả lò nướng bằng gas. Những địa điểm này thường được chăm sóc và giữ sạch sẽ, ngay cả củi để đốt cũng không thiếu, còn thịt ướp sẵn thì luôn có ở các cửa hàng và siêu thị•Nhộng mối Nhộng mối là một món ăn kỳ vị và độc đáo ở Úc, rất giàu dinh dưỡng vì chứa nhiều prôtít. Hàng nghìn năm nay người bộ tộc Aborigin ở đây ăn món này. Hiện nay, món nhộng mối được phục vụ khá phổ biến tại nhiều nhà hàng trong thành phố, với nhiều thực đơn phong phú như rán, xào với rau ngon và cả những món ăn theo kiểu Bush Tucker, cũng chính vì vậy mà không phải bất cứ du khách nào khi viếng thăm đã muốn thưởng thức hoặc ngay lúc đầu đã thấy ngon miệng.•Thịt Kanguru Kanguru là một loại linh dương đặc biệt chỉ có ở nước Úc. Món Kanguru nướng nguyên thủy được các thổ dân mang đi khắp các vùng hoang mạc. Kanguru giờ đây đã trở nên quen thuộc với tất cả những người sành ăn trên thế giới với thực đơn vô cùng phong phú từ món luộc, xào, bít tết, nấu canh, hầm, cà ri, thịt viên, chế biến xúc xích, làm bánh hamburger. Nhưng ngon nhất vẫn là món nướng, thịt Kanguru được ướp bằng loại gia vị đặc biệt chuyên dùng, được tinh chế từ những loại cây cỏ của Úc, xiên que nướng trên bếp than. Điểm ưu việt nhất của thịt Kanguru giàu đạm, sắt, chứa nhiều vitamin B12 và tỉ lệ chất béo thấp.•Thịt bò Úc: Thịt bò Úc vốn là loại thịt được xuất khẩu đi khắp thế giới và là một món ăn ưa chuộng của tất cả mọi người. Úc tuy không phải là đất nước có số lượng bò lớn nhưng những con bò ở đây luôn cho những loại thịt đặc biệt thơm ngon. Người Úc chế biến rất nhiều món ăn từ thịt bò như: bò Beefsteak, bò xào tiêu đen, bò xào sate… và đặc biệt là món bò xốt rượu vang thơm lừng, đầy hấp dẫn sẵn sàng chinh phục ngay cả những thực khách khó tính nhất. Đến Úc mà không thưởng thức các món bò thì thật là một thiếu sót lớn trong chuyến đi chuyến du lịch đến “xứ sở Kranguru”.•Bò Tasmania nướng Một món ăn nổi tiếng mang đậm hương vị Úc thơm ngon mà bất kỳ du khách nào cũng muốn được thưởng thức lần nữa, đó là món bò Tasmania nướng. Tiếng tăm của món ăn này lan truyền đến khắp các nước châu Á khiến bất kỳ người đầu bếp nào cũng biết đến nó. Cũng là món nướng nhưng món bò Tasmania được chế biến khá công phu với nhiều nguyên liệu bổ dưỡng khác. Món ăn có vị ngọt đậm đà của thịt bò Úc, mùi thơm của thịt tôm, vị béo ngậy của pho mát, sữa tươi và dậy mùi thơm của nấm rừng. Thưởng thức khi còn nóng để tận hưởng hương vị tuyệt hảo, ngọt và mềm khác biệt không gì sánh bằng.•Cá sấu Úc nướng Các món ăn được chế biến từ cá sấu rất phổ biến với các cư dân Úc và cũng là một món ăn độc đáo lạ miệng được du khách rất ưa chuộng khi đến với đât nước này. Phần ngon nhất của loài cá này phải kể đến là phần đuôi. Đuôi cá sấu chứa nhiều hệ thống dây thần kinh nên thịt ở vùng này rắn chắc và thơm ngon. Thịt cá sấu được ướp với gia vị tổng hợp chế biến từ chanh, dầu ô liu, tỏi, muối và hạt tiêu trong vài giờ sau đó nướng trong vài phút. Thưởng thức khi còn nóng, thịt cá sấu trắng tinh cùng với mùi thơm và độ dai của nó mang lại cảm giác lạ miệng và thú vị.•Hải sảnĐến Úc, bạn không thể bỏ qua những món hải sản ngon tuyệt ở nơi đây. Hầu hết những thành phố lớn của đất nước này đều nằm ở vùng duyên hải nên hải sản chiếm số lượng khá lớn trong thực đơn của các nhà hàng và các món ăn hàng ngày trong những gia đình Úc. Cá ngừ lớn và barramundi là những loại cá đặc sản của nước Úc. Thịt của hai loại cá này được dùng trong các món mì ống, sushi và thịt cá phi lê. Cá ngừ lớn và barramundi là hai loại cá đặc sản của nước Úc.•Bánh Lamington Lamington là tên 1 loại bánh được người Australia rất ưa chuộng. Thậm chí, kể từ năm 2006, ngày 21.7 đã được chọn làm ngày Lamington toàn quốc.Là loại bánh ngọt phổ biến và được xem như niềm tự hào của người bản xứ, bạn có thể tìm thấy lamington ở bất cứ đâu như siêu thị, các quán ăn cao cấp hay nhà riêng. Bánh được làm từ hai nguyên liệu chính là chocolate, dừa tươi cùng một số thành phần khác như mứt trái cây hay kem tươi. Lamington hấp dẫn thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn có thể ngắm nghía những khối bánh vuông bé xinh phủ cơm dừa khô trên nền nâu đen của chocolate trước khi nếm thử.Lớp chocolate phủ bên ngoài là điều quan trọng nhất trong quá trình làm lamington. Theo đó, chúng phải bóng mượt, độ ngọt vừa đủ và không quá dày. Khi lớp phủ còn ẩm, bánh được lăn qua cơm dừa sấy khô.Ngoài dạng truyền thống, bạn cũng có thể tìm thấy nhiều loại biến tấu khác nhưlamington cốt trà xanh kết hợp chocolate trắng, cốt bánh nhân mứt…•Bánh pavlova Kiwi là loại trái cây tạo nhiều cảm giác nhất khi kết hợp cùng bánh pavlova Ảnh:somedayspoon.Đến Australia mà chưa thưởng thức bánh pavlova, chuyến đi của bạn có thể nói là chưa thực sự trọn vẹn. Đây là món bánh rất được ưa chuộng ở đất nước chuột túi. Tên gọi pavlova xuất phát từ một vũ công Nga là Anna Pavlova – người từng bị coi không đủ tiêu chuẩn về hình thể trong nghề múa. Tuy nhiên, chính sự uyển chuyển trong từng điệu nhảy của cô đã mê hoặc công chúng, tạo cảm hứng cho những đầu bếp bản xứ sáng tạo ra chiếc bánh.Thành phần chính của pavlova dường như phá vỡ mọi quy tắc ẩm thực, chỉ sử dụng lòng trắng trứng gà đánh bông cùng sữa hay đường. Bằng sự khéo léo và tài tình, người đầu bếp biến những nguyên liệu mỏng manh ấy thành chiếc bánh vuông vắn, thơm ngon. Pavlova thường ngọt đậm đà, hay ăn cùng các loại trái cây tươi mát có vị chua nhẹ nhàng.•Rượu vang Úc: Nhắc đến rượu vang, bên cạnh Pháp, Ý người ta không quên nhắc đến Úc. Rượu vang Úc từ lâu đã được đánh giá cao về sự thuần khiết, tinh tế và sang trọng nhờ quá trình chiết xuất, tinh chế thủ công dựa theo các bí quyết lâu đời. Việc trồng nho sản xuất rượu vang của Úc bắt đầu sớm ngay sau khi sự khai hoang của những nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên với những trái nho được chuyên chở trong chuyến hàng đầu tiên vào năm 1788. Do đặc điểm khí hậu và thổ nhưỡng, nho Úc có hàm lượng đường cao tự nhiên, các vườn nho nằm trong khu vực có khí hậu nóng phục vụ cho sản xuất rượu vang nặng tức loại vang có độ cồn cao hơn và giữ được lâu hơn và ngon hơn những loại vang khác. Một chuyên gia về rượu vang của Pháp đã phát biểu “uống vang Úc bây giờ đang là mốt”. Vậy còn gì tuyệt vời hơn khi bạn thưởng thức một chai rượu vang Úc ngay tại Sydney?Ngày nay, các loại rượu vang xuất khẩu là một ngành kinh doanh mang lại hàng tỉ đô la và tiếp tục phát triển vì ngày càng có nhiều người tiêu dùng trên thế giới thích thưởng thức chất lượng và sự đa dạng hương vị của rượu vang Úc.•Bơ Vegemite Bơ Vegemite được bán rộng rãi tại Australia từ năm 1923. Một trong những điều thú vị nhất đối với du khách khi khám phá ẩm thực Úc là thưởng thức món bơ Vegemite. Được coi như linh hồn ẩm thực Australia, bơ Vegemite là một loại “gia vị” không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người dân nơi đây. Mọi người dùng Vegemite với bánh mì trong bữa sáng, các món khai vị và cả món chính. Loại bơ này được chế biến từ bọt bia, vị mặn và mùi hơi khó chịu. Tuy vậy, bạn có thể tìm thấy chúng ở bất kỳ góc bếp nhỏ xinh nào của người Australia.2.2. Kiến trúc Úc2.2.1. Kiến trúc nhà ởKhông gian sống của phần đông dân bản địa ở đây mang nét kiến trúc truyền thống ra đời từ đầu thế kỷ 20 đó là các ngôi nhà được xây dựng trên nền kết cấu gỗ. Mặc dù hiện nay có rất nhiều vật liệu và kỹ thuật xây lắp tiên tiến nhưng người dân ở khu vực vẫn chọn gỗ làm vật liệu chính để dựng nhà, việc liên kết các khối gỗ tạo thành hình khối của ngôi nhà không quá phức tạp. Ở đây người thợ không dùng mộc mà dùng đinh và các tấm kim loại hình chữ nhật hay chữ L để kết nối các tấm gỗ lại với nhau, tất cả các thanh gỗ ở đây đều được đánh số và xử lý để tránh mối mọt. Hiện nay các ngôi nhà truyền thống còn được bao thêm một lớp gạch ở bên ngoài, lớp gạch này không có tác dụng chịu lực mà đơn thuần chỉ giúp bảo vệ và làm gia tăng tuối thọ công trình. Có thể nói rằng các ngôi nhà truyền thống với chất liệu gỗ ở các vùng ngoại ô thành phố và một số khu vực khác của nước Úc không chỉ lưu giữ giá trị truyền thống mà đã trở thành một phong cách kiến trúc rất riêng của người dân nơi đây Một điểm đặc biệt: Mọi người ở đây không sống trên những tòa nhà chọc trời, những căn hộ chật hẹp, và dành nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động ngoài trời. Úc yêu được ở ngoài trời. Chơi thể thao, có một đồ nướng, tham gia một chuyến đi đến bãi biển hoặc chỉ thư giãn trong một công viên địa phương là các hoạt động phổ biến. Thể thao dưới nước của tất cả các loại – bơi lội, lướt sóng, lặn và bơi ví dụ – đều rất phổ biến và do đó có luật Bóng đá Úc (AFL). Úc cũng có các đường đi dài ở miền quê, có thể đi dạo dọc theo bãi biển và những buổi dã ngoại gia đình.2.2.2. Một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở ÚcNhà hát con sò một nơi không thể bỏ qua khi đến đất nước Australia . Người ta đã mất 14 năm để có thể hoàn thành nhà hát này và nó thật sự là một trong những công trình nổi tiếng vĩ đại nhất thế giới. Những người tham gia xây dựng nhà hát đều muốn nó trở thành một công trình độc đáo và nổi tiếng nhất thế giới. Nhiều buổi hòa nhạc, những công trình quy mô lớn được tổ chức ở đây. Dù đứng ở góc độ nào, bạn cũng đều thấy nhà hát thật lộng lẫy. Từ khi xuất hiện, nó đã là một trong những công trình tiêu biểu đại diện cho thế kỷ, vì thế, nó rất hãnh diện khi đại diện cho thành phố, giới thiệu hình ảnh đất nước Australia với cả thế giới. Nhà hát có kiến trúc độc đáo hình con sò hay những cánh buồm no gió ra khơi. Đây là công trình kiến trúc độc đáo của Sydney nói riêng và nước Úc nói chung, thu hút nhiều du khách đếm thăm.Đây là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thế kỷ 20 và là một trong các địa điểm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Tọa lạc tại Bennelong Point ở bến cảng Sydney, gần với cây cầu Sydney Harbour cũng nổi tiếng, tòa nhà và khu xung quanh tạo nên một hình ảnh nước Úc đặc trưng. Đây là nhà hát ballet, kịch và sản xuất ca nhạc. Nhà hát này cũng là trụ sở của củaSydney Theatre Company và Sydney Symphony Orchestra. Nhà hát được Quỹ Opera House Trust quản lý (Quỹ này thuộc Sở Nghệ thuật New South Wales).Đặc điểmNhà hát Opera tọa lạc trên diện tích 1,8 ha đất. Nhà hát có kích thước 183 m dài x 120 m rộng (tính ở điểm rộng nhất). Kết cấu có 580 cột bê tông đóng sâu 25 m dưới mực nước biển. Nguồn điện cung cấp cho Nhà hát tương đương công suất cho một thị trấn 25.000 dân. Hệ thống cấp điện có tổng chiều dài dây cáp 645 km.
Xem thêm

33 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG 9 THS ĐỖ THỊ XUÂN LAN

BÀI GIẢNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG 9 THS ĐỖ THỊ XUÂN LAN

Chương 9 Lý thuyết tồn
trữ
• Giới thiệu
• Bài toán tìm lượng đặt hàng tối ưu khi
biết chính xác nhu cầu tiêu thụ
• Bài toán tìm lượng đặt hàng tối ưu khi
bổ sung g hàn liên tục hàng gy n à
• Bài toán đặt hàng có hạ giá

BÀI TOÁN T
ỒN TR
Ữ TÌM LƯỢNG
HÀNG ĐẶ
T T

I
Ư
U KHI BI

T CHÍNH
XÁC NHU C
ẦU TIÊU TH

1. Tác gi
ả: Ford W Harris Ford
W.Harris
– 1915
2. Các gi
ả thi
ết:
– Nhu c
ầu xác định và khôn
g đổi
– Th
ời gian ch
ờ đợi k
ể t
ừ khi đặt hàng đến
khi nh
ập hàng là c
ố định

M
ỗi 1 đợt hàng ch t hàng ch
ỉ có 1 l
ần nh
ập hàng
duy nh

t
– Không có gi
ảm giá hàng theo lượng
hàng đặ
t
– Ch
ỉ có phí đặt hàng và phí b
ảo qu
ản
hàng là thay đổi theo lượng hàng đặ
t
Không có trường h
ợp giao hàng tr

h

n
©2010 của Đ
ỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
– Không có trường
h

p giao hàng tr

h

n
và thi
ếu h
ụt hàng hóa
Xem thêm

30 Đọc thêm

LỆNH CƠ BẢN TRONG AUTOCAD

LỆNH CƠ BẢN TRONG AUTOCAD

Các l nh c ệ ơ b n trong AutoCad ả
1L nh Line ệ : v ẽ đườ ẳ ng th ng
Command : l_Space
+Nh p to ậ ạ độ đi m ể đầ ủ u tiên c a đườ ẳ ng th ng (specìfy fítst point)
+Nh p to ậ ạ độ đi m ti p theo c a ể ế ủ đườ ẳ ng th ng (specify next point)
Các cách nh p to ậ ạ độ ộ m t đi m: ể
_Cách 1 : nh p b ng pick (chu t trái) ậ ằ ộ
_Cách 2 : nh p to ậ ạ độ đề các tuyêt đối
VD : nh p to ậ ạ độ đi m B(x,y) b ng cách gõ x,y_Space

7 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH LŨ CHI TIẾT SÔNG TRÀ LÝ, TỈNH THÁI BÌNH

NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH LŨ CHI TIẾT SÔNG TRÀ LÝ, TỈNH THÁI BÌNH

- Các cống cuối: Sa Lung, Thiên Kiều (sông Trà Lý); cống Trà Linh I, TràLinh II (cuối sông Diêm Hộ)…b. Các sông trục trong đồng khu Nam Thái Bình cũng chảy theo hướng dốcđịa hình, thế đất từ Tây Bắc xuống Đông Nam, sát biển đất đai lại bị nâng cao tạothành hình yên ngựa. Hai huyện Vũ Thư và Kiến Xương có những dải đất chạy dọctheo sông Kiến Giang tạo thành hình sống Trâu bất lợi cho cả tưới và tiêu.* Sông Kiến Giang chạy dọc khu Nam Thái Bình, chia khu này thành haiphần đất tương đối đều nhau. Các sông ngang đổ vào sông Kiến Giang tạo thànhmột hệ thống thuỷ nông khá phức tạp nhưng tương đối hoàn chỉnh. Sông KiếnGiang được liên hệ với sông Trà Lý, sông Hồng nhờ có các cống lấy nước qua đêhữu sông Trà Lý, để tả sông Hồng và các đoạn sông kênh ngang hình xương cá.15Các cống lấy nước tưới ở dọc bờ đê hữu sông Trà Lý: Cự Lâm, Nang, Ô Mễ,Tam Lạc, Vũ Đông, Ngữ, Dục Dương. Các cống lấy nước tưới ở dọc bờ đê tả sôngHồng: Tân Đệ, Ngô Xá, Thái Hạc, Cù Là, Nguyệt Lâm.Các cống tiêu chính là Lãng Đông, Ngũ Thôn, Tam Đồng, Ngặt Kéo, ĐịnhCư (sông Trà Lý), Bồng He, Doãn Đông, Khổng, Sáu (sông Hồng), An Long, NhoLâm, Hoàng Môn, Cống Lân I, Lân II (Cửa Lân ra Vịnh Bắc Bộ).c. Đặc điểm hình thái và diễn biến sông Trà LýSông Trà lý dài khoảng 64 km, sông quanh co uốn khúc, nhiều đoạn sông cóbán kính cong khá nhỏ khoảng trên dưới 500m, nhưng cũng có đoạn bán kính conglớn khoảng một vài nghìn mét. Bề rộng của sông cũng biến thiên lớn, nhiều đoạnsông có bề rộng chỉ khoảng hơn trăm mét, nhiều đoạn rộng đến vài trăm mét.Bảng 1. Các thông số lòng dẫn sông Trà LýTTĐoạn sông cong
Xem thêm

93 Đọc thêm