UNG DUNG HE THONG BIOREACTOR TRONG SAN XUAT SO LUONG LON CAY DUC LIEU VA HOA CANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ung dung he thong bioreactor trong san xuat so luong lon cay duc lieu va hoa canh":

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

- Tiep tvc nghien ciru cac du an dAu to the Wen sau san phAm titan nham nangcao gia tri gia tang dm san phAm, Ice° dai tuOi th9 cua ma, tang hieu qua san xuAt kinhdoanh.- Cong ty da tich cue va dd dirge B6 Tai nguyen va Mai trung cap giAy phepkhai thdc \rung m6 mai vai dien tich 150 ha, tit.' lucmg 334.597 tan. Day la tien de voding quan tr9ng trong viec dap img nhu cAu hien tai cua thi tnrang cling nhu dAu tocho cac du an dAu to the Wen sau mang firth dai hai, phvc vu cho ke hoach phat triendai Iwn cua Cong ty.- Lien doanh lien ket yen cac dOi tac trong va ngoai ntrac tim kiem san phAmmai nham thuc hien chin luqc da dpg hoa san phAm.- Tai cAu true lai m6 hinh t6 chirc quan 1$, nham tang cueing hieu qua cong tacquan ly, dap ling nhu cAu phat trien cua Cong ty trong tuang lai.c. Cac muc tieu dOi vai mai truirng, xi hai va cong dOng cua Cling ty.Trong qua trinh khai thac va the Wen khoang san, Cong ty luon chit tr9ng dencong tac bao ve mai truang. Mvc tieu cua Cong ty dOi vai van de mai tnrerng la:- Huang tai viec hinh thanh nen mot he thOng san xuAt than thien vai maitnrang, giam thieu den muc thAp nhAt cac chAt thai nguy 114i ding nhu cac anh hueyngtieu cuc khac den mai tnrang.5- Quan tam den viec ho trq 'than dan tai nai c6 tai nguyen Cong ty dang khaitilde hoac dia ban ma C6ng ty dirng chart phit hapkha nang tai chinh va ket quakinh doanh cita C6ng ty theo cac phucmg thirc thich hap nham thuc hien c6 hieu quaviec tirng btrac gop phAn cai thien doi sang nhan dan tai dia phtrerng, tao sr d6ng thuancao gift doanh nghiep va dia phtrang ding nhu moi truong thuan lqi cho san xuAt kinhdoanh cita C6ng ty.6. Ceic rui ro cO th'j anh lurong din hoot dOng SXKD hoc dai yeti viec thyvhien cac Inoc lieu ctia ctia ("Ong ty.
Xem thêm

53 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

ben vienTrach nhiem cia ch[ng toi h dua ra y kiiin vi] beo c6o tai chinh hqp nhAt d\ra tren k6t que cia cuocki6m toan. Chung toi de t6n hanh ki6m toan theo c6c Chuan muc ki6m to6n Viet Nam- Cec chuSnmLsc nay yeu cau chtng t6i tuan thi chLran muc ve cec quy dinh vE dao doc nghe nghiep, lap keho?ch va thqc hren cuac ki6m toan d6 dat duoc s\r dam bao hqp li vd viec lleu bao cao €i chlnh hqpnhet cia Nh6m C6ng ty c6 cOn sai s6t trgng y6L.r hay kh6ng.COng viec klEm toan bao gdm thVc hiCn cacthituc nhlm thu thap cac brng chLlng ki6m toan vg c5cs6 li6u vd thuy6t minh tren beo c6o tai chinh hop nh6i. Cec ihi tuc kdm toan duoc lua chon dua trCnx6t 6o6n crla ki6m toan vi6n, bao gdm d5nh gd rir ro c6 sai sot trong yeu lrong bao cao tai chinh hqpnhat do gian lan hoec nham En. Khi thqc hien danh gd cac rii ro ney, kdm toan vidn de xem x6t kiamsoat noibO cia Nh6m C6ng ty lien quanden Mec lapva trinh bay b6o ceo taichinh hqp nh6t trung.tluc, lgp ly rlam thi6t ke cec t1i tJc kran- toan phl hop vo trll^ hilh tfuc t6 tLy nh e r kT 619 nl'aTlmJc dlc, dua ra ti gdm d6nh g 6 tinh thich hqp cLla cec chinh sech kd toan duqc ap dung va tlnh hqp ly crla c6c udctr:nh ke to6; cLla Ban ciam'd6c cung nhu danh gie viec tflnh bay t6ngihe beo c6o Ei chlnh hqp nh6t.Chung t6r trn tudng reng cec bang chung ki6m toan ma ch'lng t6i d5 thu thAp duEc E dey drl va thichhop de bm co so cho y ki6n kdm toan cda chung t6rII,/t
Xem thêm

40 Đọc thêm

QUY TRINH SAN XUAT CAY CAI BAO

QUY TRINH SAN XUAT CAY CAI BAO

tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Sâu rất nhanh quen thuốc nên phải áp dụng biện pháp phòng trừ tổnghợp. Khi cần thiết nên dùng thuốc. Liều lượng phun theo chỉ dẫn in trên nhãn.+ Rệp (Aphis sp.): Khi ruộng cải bao gặp hạn rệp hại càng nhiều, trong chăm sóc cải bao luôn chú ý giữđủ ẩm, tỉa bỏ lá già, lá bệnh sẽ hạn chế được nhiều sâu bệnh hại. Khi rệp nhiiều có thể dùng 1 số thuốcBVTV an toàn. Nồng độ và thời gian cách li của từng loại thuốc sử dụng theo hướng dẫn ghi trên nhãnbao bì.+ Sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae), sâu khoang (Spodoptera liture): trong khi chăm sóc nếu quản lýtốt sâu tơ và rệp sẽ hạn chế được sự xuất hiện và mức độ gây hại của các loại sâu này. Khi những sâunày hại nặng có thể dùng các thuốc an toàn.- Trồng luân canh giữa rau cải bao với lúa nước hoặc các nhóm rau khác họ (đậu, cà). Trên cùng ruộngcó thể trồng xen canh cải bao với cà chua, hành để hạn chế gây hại của sâu tơ.• Bệnh hại:Các bệnh hại chính là: thối nhũn do vi khuẩn (Erwinia carotovora sp.), bệnh thối do nấm (Selrotiniaselerotioum), bệnh đốm lá (Cereospora sp), bệnh thán thư. Hạn chế bệnh bằng cách không để ruộngquá ẩm, úng kéo dài, thường xuyên làm vệ sinh đồng ruộng, làm cỏ, thu gom các lá già, lá bệnh... làmcho ruộng sạch, thông thoáng.Khi sử dụng: nồng độ và thời gian cách ly phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn trên nhãn bao bì của từngloại thuốc.2.9. Thu hoạchCải bao trước khi thu hoạch dùng hai tay ấn mạnh vào bắp thấy rắn chắc, trước khi thu hoạch thấy bắpkhông to thêm nữa, lá xung quanh bên ngoài trở nên trắng và giòn. Cải bao khi thu hoạch phải cắt sátgốc, không làm giập nát bắp. Cắt bỏ bớt lá ngoài, để lại khoảng 2-3 lá ngoài để bảo vệ bắp trong khivận chuyển đưa đi tiêu thụ.Năng suất cải bao phụ thuộc rất nhiều vào thời vụ trồng và giống trồng. Năng suất cải bao có thể từ 10- 60 tấn/ha. Khối lượng trung bình 1 cây cải bao dao động từ 0,5 - 4,5 kg2.10. Sau thu hoạchHầu hết các nước thuộc vùng khí hậu nhiệt đới đều gặp khó khăn trong việc vận chuyển và bảo quảnsản phẩm rau tươi. Sọt tre là vật liệu thường được sử dụng để đóng gói sản phẩm ở Việt Nam và một sốnước Đông Nam á. Sản phẩm rau được đựng quá nhiều vào sọt tre làm cho rau bị dập nát, giá trịthương phẩm bị giảm rất nhiều.
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÔNG VĂN: 60 BGDĐT-SEQAP-XDCB V V: MỘT SỐ YÊU CẦU, LƯU Ý VỀ CÔNG TÁC XDCB | SEQAP.EDU.VN CV 60 XDCB

CÔNG VĂN: 60 BGDĐT-SEQAP-XDCB V V: MỘT SỐ YÊU CẦU, LƯU Ý VỀ CÔNG TÁC XDCB | SEQAP.EDU.VN CV 60 XDCB

crAo DUC vA DAo rAoceNG HO,q, xA ngr cHU xcnia vrT.T NAMcHUoNG rniNH oAvr sAoDQc l$p - Tg do - H4nh phrficcnAr LUqNG crAo DUC TRUoNG HecBQs6: 6o /BGDDT-sEQAp-xDCBV/v : MQtsd YCu cAu,luuf v0 cdng t6c XDCBHd NOi,ngdylthting3ndm 2014Kinh gui: So Gi6o duc vlr Edo tao cilc tinh tham gia SEeApC6ng t6c xdy dUng co bin cua SEQAP dU ki6n sE co b6n ktit thric vio cu6indm 2014. DA dAm b6o cho hoat dQng xdy dpg dugc thuc hi6n ctring k6 hoach,d*g quy dfnh ph6p luAt cua Nhd nudc vd y6u cAu ctra c6c nhi tii trg, Ban quAn ljChuong trinh c6 mQt s6 luu i d6,i voi c6rc dia phucrng tham gia SEQAP nhu sau:
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Doanh thu hoat Ong tai chinh là lqi nhudn dugc chia (n6u co) tir cac lien doanh maCiting ty tham gia gop von va cac khoan lai lien giri ngan hang.tien giri nganhang dugc ghi nhdn dua tren thong bao hang ky cua ngan hang va tien thuc thu dugc.10. Nguyen tic va phiro'ng phap ghi nh#n chi phiChi phi hog dOng san xuat kinh doanh phat sinh, co lien quan denhinh thanhdoanh thu trong ky dugc ghi nhdn theo nguyen tac then tong, dugc tap hgp theo thucto phat sinh va uOc tinh dung ky ke toan.11.Nguyen tic ghi nhan thud N/A cac khoan phai nop Nha nu.6.cThud gta tri gia tang (VAT)Doanh thu cung cap dich vu cho cac chuyen bay Qustic td chiu thud suit 0%; doanhthu cung cap dich vu cho cac chuyen bay Quoc nOi chit' thud suit 10%; doanh thudich vu xir VT hang h6a chili thud suit 10%; thud suit cac dich vu khdc la 10%.Thud thu nhap doanh nghiepThud suit thud thu nhap doanh nghi0 hien hanh la 22%.Thu nhap chiu thud dugc )(de dinh (Iva ten kdt qua hog &ling kinh doanh sau khi dadieu chinh cho cac khoan thu nhap khong chiu thud va cac khoan chi phi khong dugckhau trir. Viec xac dinh lqi nhuan chit' thud va chi phi thud thu nhap doanh nghi0hien hanh can cfr vao cac quy dinh hien hanh ve thud. Tuy nhien, nhang quy dinhnay thay doi theo tirng thoi ky va,v* xac dinh sau ding phu thuOc vao ket qua kiemtra cua quan thud c6 tham quyen.Cdc loai thud khdc dugc thuc hien theo cac qui dinh hien hanh cua Nha !luck.12. Ngoai tgCong ty ap dung Thong to 179/2012/TT-BTC do BO tai chinh ban hanh ngay24/10/2012 ("Thong tu 179") quy dinh ye ghi nhan, danh gid, xir ly cac khoan chenhk'ch tS, gid hoi dodi trong doanh ngh4. Trong nam 2014, v* xi ly chenh lech tygid dugc thuc hien nhu sau:
Xem thêm

29 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Quy 2 narn naydang luu hanhQuy 2 narn truce10.00010.000Thea Nghi quyet cua Dai h9i cd dong thuong nien ngay 12 thang 4 ndm 2006 dil phe duyet viec sua d6i di~u l¢ cua Congc6 phieu cua Cong ty tit 100.000 d6ng/c6 phi€u xuong 10.000 d6ng/c6 phieu, theo d6cd phdu cua Cong ty ciing se tang tit 850.000 cd phdu len 8.500.000 c6 phieu. Vi¢c thay d6i nay nhiim phuc Vl:lcho viec niem y€t c6 phi€u cua Cong ty tren thi truang chung khodn.ty baa g6m viec thay d6i menh giaso luonge- Cac quy cua doanh nghiepg- Thu nhap va chi phi, 1a:ihoac 16 duoc hach toan true ti~p VaGV6n chusa hfrutheo quy dinh cua cac chuan mire k~ toan khac23. Nguan kinh phiQuy 2 nam nayDAu nam
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Thu~ thu nhap hi$n hanh dlJ'Q'cghi nhan vao bao cao k~t qua hoat d¢np kinh doanh ri~nggiCfa nien dQ nqoal trli trlJ'cynghop thu~ thu nhap phat sinh li~n quan den m¢t khoan rnucdlJ'Q'cghi th~ng vao v6n chu sa hCfu,trong trlJ'cynghop nay, thu~ thu nhap hien hanh cOngdlJ'Q'cghi nhan true ti~p vao v6n chu sa hCfu.- Cong ty chi dlJ'Q'cbu trli cac tai san thu~ thu nhap hi~n hanh va thu~ thu nhap hi$n hanhphai tra khi Cong ty c6 quy~n hop phap dlJ'Q'cbu tnr giCfa tal san thu~ thu nhap hien hanhvoi thu~ thu nhap hien hanh phai nop va Cong ty dl,J'dinh thanh toan thu~ thu nhap hi~nhanh phai tra va tai san thue thu nhap hien hanh tren co sa thuan.12Cong ty C6 phan Vang bac Da quy Phu NhuanTHUY~T MINH sAoQUY 4 NAM 2015cAoSOga-DNTAl CHrNH CHON LOCThuiJ thu nh(Jp hotin te!- Thu~ thu nhap hoan lai dU'Q'c xac djnh cho cac khoan chenh I~ch tarn thai tai ngay k~tthuc ky k~ toan giCra co so tinh thu~ thu nhap cua cac tai san va no phai tra va gia tr] ghi s6cua chunq cho rnuc dfch I~p bao cao tal chfnh rieng giCra nien d¢.- Thu~ thu nhap hoan lal phai tra dU'O'c ghi nhan cho tat ca cac khoan chenh I~ch tarn thaichiu thue, nqoai trll' thu~ thu nhap hoan tai phai tra phat sinh tll' ghi nhan ban dau cua mottal san hay no phai tra tll' met giao dich rna giao dich nay khOng c6 anh hU'ang d~n IO'inhuan k~ toan va IO'i nhuan tinh thu~ thu nhap (hoac 10 tinh thue) tal thai di~m phat sinh
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Huyen Tan thanh, Tinh Ba Rja - Wing tauMau so B 09-DN(Ban hanh theo TT 200/2014/TT-BTC ngay22/12/2014 caa BTC)(a) Cong ty da chuyen giao phan Ion rat ro va 10 ich giro lien veri quyen s6 hau san phem hoac hang hOa chonguai mua;(b) Cling ty khong con nim giu quyen quail IY hang h6a nhu ngueri sb hau hang h6a hoac quyen kiem soathang h6a;(c) Doanh thu duoc Vic djnh tuang dOi chic chin;(d) Cong ty se thu duqc lqi ich kinh to tir giao djch ban hang; va(e) Xac djnh duqc chi phi lien quan den giao djch ban hang.Lai tien gviLai tien girl duqc ghi nhan tren ca so den tich, duqc xac djnh tren se du cac tai khoan tien giri va lai suet ap dung.Ngopi toCOng ty ap dung xirlY chenh tech ty gia theo inking can cila Chan muc ke toin Viet Nam se 10 (VAS 10) "Anh huOng cue viec thay delty gia hei doai" va Thong to so 179/2012/TT-BTC ngay 24 thang 10 nam 2012 ciia BO Tai chinh quy djnh ve ghi nhan, dinh gia, xir 15,taicac khan chenh lech ty gia hOi doii trong doanh nghiep. Theo de, cac nghiep vu phat sinh bang ngoai to duqc chuyen doi theongay phat sinh nghiep vu. Se du cac khan muc tien to c6 gee ngoai to tai ngay ket tit& ky ke toin dirge chuyen di theo gia tai newnay. Chenh Lech gia phat sinh duqc hach toan vao bfio cao ket qua hoat Ong kinh doanh. Lai chenh tech gia do danh gia lai cac sedu tai nay ket thiic ky Ice town !thong duqc clang de chia cho cac (long.Chi phi di vayhoinChi phi di vay lien quan true tiep den viec mua, dau to xity dung hopc san xuAt nhang tai san can met thOi gian tucmg Q6i daithinh Qua vao sir dung hoac kinh doanh duqc ceng vao nguyen gifi tai san cho den khi tai san de ducrc dtra vao sir dung hoac kinh doanh.Cfic khoan thu nhap phat sinh tir viec deu to tam thiri cac khoin vay duqc ghi giam nguyen gia tai san c6 lien quan.Cfic chi phi lai vay khac duqc ghi nhan vao bao cao ket qua hoat Ong kinh doanh khi phat sinh.
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NỘI KHOA 1

BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NỘI KHOA 1

pneumoniae bieu hien bang viem phe quan d 25 % cac trifdng hdp (viem mui5hong dOn thuan chiem 60%, viem phoi chi chiem 5%. Mycoplasma pneumoniaeva Chlamydiae pneumoniae la nguyen nhan cua 25 % cac trvfOng hdp viem phequan cap. Tuy nhien ty le mac benh chfnh xac kho xac dinh do trif d cac trUdnghdp viem phoi thi ngUdi ta khong lam cac huyet thanh chan doan, ngay ca d cacnU6c phat trien. Viem phe quan cap do phe cau va hemophillus influenzaethifdng it gap d ngUdi 16n, hay di kem v6i sot va cac dau hieu ngoai dtfdngho hap. Xet nghiem vi khuan thUcing am tmh ci 80 den 95 % cac trtfdng hdpviem phe quan cap.3. Hit phai hoi d ocKhoi thuoc la, chlore, Amoniac, acid, dung moi cong nghiep, hdi docchien tranh.4. Yeu to" di vfngViem phe quan cap xay ra cJ tre con giong nhif cdn hen phe quan, viemphe quan cap cung hay xay ra tren ngtfdi hen, may day, phu Quinck.5. Nguyen nhan thuan lOi-Thay doi thdi tiet, nhiem lanh dot ngot.-Cd the suy mon, coi xufdng, suy dinh difdng cJ tre em, suy giammien dich.-
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

:::::::::g~i:iihi_~~~~-ti-~~-~:1[~~ ::::::::::::::: :_____::··::·:::::::::::::::::::::::::··::: ____::::::::::·::::::::::::::::::::::::.::.:::::::::·· ::::::::::::::::::::::::::::::: :::··:_:_:: ::::~:33s:!o~:9:1~ :·:··______ C:~nl!________________ _ _____________ __________________ ________________ __ _ _______________ _____________________ ___________ ___ __ _________________ __________ __----~0~_3~2-~1~_6_53_ __ _;~:8~2-~~-6~5:34~8!4_9_9~5~8VII- Thong tin b6 sung cho cac khofm m~Jc trinh bay trong Bao cao llfll chuy~n tien t~34- Cac giao djch khong bang lien anh hliang den bao cao lliU chuy~n lien 1$ va cac khoan lien do doanh nghi$p nam gict nhl!ng khong dl!l;tc sii d~ngLKI>N den cu6i quynay nam nayChi tieuMua tai san bang each nh~n cac khOiln nq lien quan lrt!C tiep ho~c thong qua nghi$p v~ cho thue tai chinh: - Mua__do_a_nh_~gh_i$pth()~g t~ mua ho~c thanh ly dliQc thanh loan bang tien va cac khoan !liang dliang lien;- S6 lien va cac khoan !liang dliang lhlfcc6 trong cong ty con ho~c dan vj kinh doanh khac dliQC mua ho~c thanh ly;- Phan gia trj tai san (T6ng hqp theo tlrng lo\litai san) va nq phai Ira khong phai Ia lien va cac khoan !liang dliang lien trong cong ty con ho~c dan vj kinh doanh khac dli__\1C_I1llli.l_h_o_~_c_tha_~h li_tr()~g ky,____ ________________________ _ __ _____ ____________ _ __ _____________ _ -----------------· ··------------ _ _ ---------------------------------Trlnh bay gia trj va ly do cua cac khoan lien va !liang dliang lien lcrn do doanh nghi$p nam gict nhl!ng khong dliQC siidu119 do c6 sli han che cua ohao luilt hoac cac ranq buoc khac ma doanh nqhieo ohai thlic hien.
Xem thêm

26 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Rui ro tai chinh bao g6m rui ro thi tnrongkhoan,(rui ro v~ gia hang h6a), rui ro tin dung va rui ro thanhQuan Iy rui ro th] truong:Nganh nghe chinh cua Cong ty la sari xu~t di~n nang, san pharn dien 6 thi truong Vi~t Nam c6 net d~cthu rieng, voi nguon cung ling chua dap ling nhu du cho san xuat va sinh hoat xa hQi nen san xuat di~nc6 IQ'ithS v~ thi tnrong.QUlin If; rui rov€ giaNgoai von dau nr ban dau c6 gia tri 160, khi cac nha may thuy dien da di vao san xu~t thl dau vao chinhtrong san xuat la nguon mroc thien nhien, chi phi nguyen v~t lieu chiem 15' trong khong 160 trong t6nggia thanh san pham. Gia ban di~n dau ra thirc hien theo hop d6ng voi nganh di~n Viet Nam (ban t6ng)hoac theo khung gia thong nh~t ca mroc (ban le), Vi thS Cong ty it bi tac dQng boi rui ro v~ gia hangh6a trong hoat dQng san xuat kinh doanh.Qulin If; rui ro tin dungCong ty ban hang theo phuong thirc tra cham, cong no phat sinh trong thang nay thong thirong se duQ'cthanh toan vao thang sau. Ngoai ra, khach hang duy nhat cua Cong ty Ia Cong ty C6 phan f)i~n Gia Lai- Cong ty me. Vi thS, Giam d6c cho rang Cong ty khong c6 rui ro tin dung trong ySu voi khach hang.Qulin If rui ro thanh khoanCong ty c6 dong tien nrong d6i 6n dinh tir nguon ban di~n va Iai chia v~ tir lien doanh hang quy, do d6Cong ty luon chu dong trong thanh khoan, dap ling kip thai cac nhu cau v~ tai chinh. Cong ty theo doid~ t6i iru h6a cac dong ti~n nhan r6i, tan dung duoc tin dung tir khach hang va d6i tac, chu dQng kiernscat thu h6i cac khoan no dSn han, s~p dSn han trong SIJ tirong quan voi tai san dSn han va nguon thuc6 th~ tao ra trong thai kY d6, ...T6ng hop cac khoan no tai chinh cua Cong ty theo thai han thanh toan nhir sau:
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

thu, chung tu ngan hang13. Nguyen tic ghi nh?n vay va nq phai tra thue tai chinh.Page 2of1314. Nguyen tic ghi nhan va v6n h6a cac khoan chi phi di vay: La cac chi phi di vay lien quan dSn viec dclu tu xaydung hoac san xudt tai san do dang duce tinh vao gia tri cua tai san do (duce v6n h6a), bao gbm cac khoan lai tienvay, phan b6 cac khoan chiSt khftu hoac phu tn?i khi phat hanh trai phieu, cac khoan chi phi phu phat sinh lien quandSn qua trinh lam thu tuc vay.15. Nguyen tic ghi nhan chi phi phai tra: La chi phi phuc vu cong viec cua Cong ty nhung chua nhan duce boa doncua nha cung clip ban giao cho Cong ty16. Nguyen tic va phuong phap ghi nhan cac khoan du phong phai tra: Dua theo thoi han thanh toan ghi tren hopdbng kinh ts.17. Nguyen tic ghi nhan doanh thu chua thirc hien.18. Nguyen tic ghi nhan trai phieu chuyen d6i.----19. 'Nguyerrtacghrnlrdrrvonclru-sb·-1mu:- Nguyen tic ghi nhan v6n g6p cua chu so· hfru, thang du v6n c6 phan, quyen chon trai phieu chuyen d6i, v6n khaccua chu so· hfru: Nguyen tic ghi nhan v6n dclu tu cua chu so· hfru cua Cong ty duce ghi nhan theo s6 v6n thirc gop cuachu so· htru.- Nguyen tic ghi nhan chenh !~ch danh gia lai tai san.- Nguyen tic ghi nhan chenh lech tY gia: Nguyen tic ghi nhan chenh lech tY gia h6i doai phan anh tren Bang can d6ikS toan la chenh lech tY gia h6i doai phat sinh hoac danh gia lai cuoi ky cua cac khoan muc ti6n t~ co g6c ngoai t~ cuatien giri Ngan hang.- Nguyen tic ghi nhan Ioi nhuan chua phan phoi: L9·i nhuan sau thuS chua phan ph6i la s6 lei nhuan (lai hoac 16) tirhoat d9ng cua doanh nghiep sau khi tnr chi phi thue TNDN cua nam nay.~.
Xem thêm

19 Đọc thêm

CODE BÀI TOÁN QUẢN LÍ SỬ DỤNG STACK C

CODE BÀI TOÁN QUẢN LÍ SỬ DỤNG STACK C

Code Bài toán quản lí sử dụng Stack C
KHAI BAO DU LIEU 2
KHAI BAO CAU TRUC DU LIEU 2
KHAI BAO DANG STACK CUA DU LIEU 2
KHOI TAO STACK RONG 3
KIEM TRA STACK RONG 3
THEM PHAN TU VAO STACK 3
NHAP 1 NV 4
NHAP DANH SACH NHAN VIEN 5
IN 1 NV 5
IN DSNV 6
TIM NV CO MA X NAO DO 6
TIM VA IN TTNV CO LUONG CAO NHAT 7
TIM VA IN TTNV CO LUONG THAP NHAT 8
TIM VA IN TTNV CO SO CON > 3 9
SAP XEP NV THEO SO LUONG TANG DAN 9
SAP XEP NV THEO SO LUONG GIAM DAN 10
XOA 1 NHAN VIEN KHOI DANH SACH 11
IN PHAN TU DUNG DAU DANH SACH 12
DEM SO NHAN VIEN CO MUC LUONG TREN 4 TRIEU 13
DOI TEN NHAN VIEN CO MA X 14
TIM NV THEO TEN 15
TIM VA IN TTNV CO BANG CAP CAO HOC 16
TIM NHAN VIEN CHUA KET HON 17
THAY DOI THONG TIN NHAN VIEN CO MA X 17
IN THONG TIN NHAN VIEN DAT KET QUA TOT 19
TIM VA IN TTNV CO HE SO LUONG CAO NHAT 20
TIM VA IN TTNV CHUA CO CON 20
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

TSCD trong kj, duqc von hoi vao TSCD Clang duce du tu hooc cai too ning cap do.8.3.2. Chi phi khac: Chi phi khac phut vu cho hoat d6ng du tu xay dung ca ban, cai tao, !tang cap TSCDtrong kS, duqc von hod vat) TSCD dang duqc dau tu hoAc cai tao nfing cap QO.8.4 Phirang phdp phan bd chi phi Ira &troy:Cac loai chi phi tra truck neu chi lien quan den nam tai chinh hien tai thi duqc ghi nhA'n vao chi phisan xuat kinh doanh trong nam tai chinhViec tinh va phan b6 chi phi tra truck dai han vao chi phi san xuat kinh doanh tirng kj, hach townduqc can cu vao tinh chat, mire d6 timg loai chi phi de chqn phuang phap va tieu thirc phan b6 hqp1S,.8.5 Phuvrng phdp phan a Ifri thl thwong mgi: khong phat sinh9.Nguyen tic ki loan chi phi nghien caw va triin khai:9.1 Nguyen nic ICA todn chi phi nghien ciku:Toan b6 chi phi phat sinh trong giai doan nghien ciru duqc ghi nhAn la chi phi san xuat kinh doanhtrong kS,.9.2 Nguyen tdc ki todn chi phi triers khai:Chi phi phat sinh trong giai doan trien khai duqc ghi nhAn la chi phi san xuat kinh doanh trong kS, trirkhi thoa man d6ng then cac dieu kien de ghi nhAn la TSCD vo hinh.10.la loan cdc khan dim to tai chinh:10.1 Nguyen tdc ghi nh4n cdc khodn dim tu vao cong ty con, cong ty lien kift:Khoin du tu vao ding ty con, cong ty lien ket duqc ke toin theo phucmg phi!) gia gOc. Lqi nhuAnthan duqc chia tir cong ty con, cong ty lien ket phat sinh sau ngay dau tu duqc ghi nhAn vac) Bac)cao Ket qua hoat d6ng kinh doanh. Cac khoan duqc chia khic (ngoai lqi nhuAn thuAn) duqc coi laphAn thu hoi cac khoan du to va duqc ghi nhAn la khoan giam trir gia gOc du tu.10.2 Nguyen tdc ghi nlMn cdc khodn dau to cluing khodn ngdn hgn, dai hgn:
Xem thêm

26 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

vi giaNgoai v6n dftu tu ban dftu c6 gia tri 160, khi cac nha may thuy di~n da di vao san xuat thl dftu vao chinhtrong san xuit la nguon mroc thien nhien, chi phi nguyen v~t lieu chiem tY trong khong 160 trong t6nggia thanh san pham. Gia ban di~n dftu ra thtrc hien theo hop d6ng voi nganh di~n Vi~t Nam (ban t6ng)hoac theo khung gia thong nhit ca ruroc (ban le). Vi th€ Cong ty it bi tac d9ng boi rui ro v~ gia hangh6a trong hoat d9ng san xuat kinh doanh.Qulin If rui ro tin dungCong ty ban hang theo phuong thirc tra cham, cong no phat sinh trong thang nay thong thuong se duocthanh toan vao thang sau. Ngoai ra, khach hang duy nhit cua Cong ty la Cong ty C6 phftn Di~n Gia Lai- Cong ty me. Vi the, Giam d6c cho rang Cong ty khong c6 rui ro tin dung trong y€u voi khach hang.Qulin If rUi ro thanh khotinCong ty c6 dong ti~n tirong d6i 6n dinh tir nguon ban dien va lai chi a v~ tir lien doanh hang quy, do d6Cong ty luon chu d9ng trong thanh khoan, dap irng kip thai cac nhu du v~ tai chinh, Cong ty theo d5idS t6i uu h6a cac dong tien nhan r6i, t~n dung duoc tin dung tir khach hang va d6i tac, chu d9ng kiernscat thu h6i cac khoan no d€n han, slip d€n han trong SI,T nrong quan voi tai san d€n han va nguon thuc6 thS tao ra trong thai Icy d6, ...T6ng hop cac khoan no tai chinh cua Cong ty theo thai han thanh toan nhu sau:Don vi tinh: VND30/09/2013Khong qua 1 namTren 1 namTang:;~
Xem thêm

19 Đọc thêm

Blowdown documents of liquid fluid in pipeline

BLOWDOWN DOCUMENTS OF LIQUID FLUID IN PIPELINE

Blowdown system la he thong xa khi gian no trong he thong duong ong cong nghe do qua trinh tang nhiet cua duong ong khi dat o ngoai troi nang hoac duong ong nam trong vung bi chay dan den nhiet do duong ong tang len lam cho khoi chat long trong ong tang va qua trinh bay hoi cua chat long trong ong tang qua kha nang lam viec cua thiet bi xa ap lam cho thiet bi xa ra moi truong

15 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

2 LTnhVI,(~ kinh doanh: san xuat, kinh doanh, xuat nhap kh~u, dich vu, dau tv.3 Nganh nghe kinh doanh: San xuat hang cong nghi~p, ti~u thu cong ngi~p, nang lam thuy hai san; nMp kh~u nguyenli~u v~t tv, may m6c thlet b], v~t Ii~u xay d!,lng...; Dich Vl,l,nha hang khach san, du lich: £lau tv xay d!,lngva kinh doanhco so ha tang khu cong nghi~p,SX va mua ban thu6c la dieu; Dich Vl,lphuc Vl,lcac doanh nghi~p; kinh doanh cho thuekho xLiong,nha, can ho chung cu; gia cong quan ao kimono xuat kh~u; Thi cong xay d!,lng cac cong trlnh; san xuat vagia cong khung keo thep, cac san pham COkhi; Dich Vl,lth~ dl,lcth~ thao, v~n chuy~n hang ho~; kinh doanh v~t tLi phl,lcVl,lnuoi trong thOy san, trong rung...4 £l~c di~m hoq.tdong cua doanh nghiep trong nam tai chinh co anh hvong den bao cao tai chinh: Thang 08/2006 Congty chuy~n sang Cong ty c5 phan, Nha nVDcnam giu19,26% v6n dieu IeII.Ky ke'toan nam, dan vi tien te su dl,lng trong ke toan1 Ky ke' toan nam: bat Mu ttl ngay 01/10/2014 den ngay 30109/20152 £lon vi tien t~ su dl,lng trong ke toan: Tien dong Vi~t NamIII. Chu~n ml,lcva ke toan ap dl,lng1, Che do ke' toan ap dl,lng: Che'do ke toan doanh nghi~p2. Tuyen b6 ve viec tuan thu chu~n ml,lCke toan va che do ke toan: Bao cao tai chinh da dLlQcI~p va trlnh bay phu hQpvDi cac chu~n ml,lc va che' do ke' toan Viet Nam.3. Hlnh thuc ke toan ap dl,lng: Chung ttl ghi s5 tren may vi tinhIV. Cac chfnh sach ke' toan ap dijng1. Cac nguyen tac ghi nh~n cac khoan tien va tvong dvong tien: Theo nguyen tac s6 phat sinhPhvong phap chuy~n d5i cac dong tien kMc ra dong tien su dl,lngtrong ke'toan: £long viet Nam2. Nguyen tac ghi nh~n hang ton kho- Nguyen tac ghi nMn hang ton kho:Ghi nh~n theo gia g6c- Phvong phap tinh gia tri hang ton kho: Blnh quan gia quyen- Phvong phap hq.chtoan hang ton kho: Phvong phap ke khai thvang xuyen.- Phvong phap I~p dl,l phong giam gia hang ton kho:3. Nguyen tac ghi nh~n va khau hao TSC£l va bat dong san dau tv:- Nguyen tac ghi nh~n TSC£l (huu hlnh, va hlnh, thue tai chinh): Nguyen gia. Trong Bang Can d6i ke'toan dVQcphan
Xem thêm

25 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ HỆ THỐNG CÂY TRỒNG LUÂN CANH, XEN CANH CÂY ĐẬU TƯƠNG VÀ CÂY LƯƠNG THỰC TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ HỆ THỐNG CÂY TRỒNG LUÂN CANH, XEN CANH CÂY ĐẬU TƯƠNG VÀ CÂY LƯƠNG THỰC TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1. Cơ sở lý luận của đề tài1.1.1. Lý thuyết hệ thống trong nghiên cứu và đánh giá mô hình sản xuất.Ngày nay lý thuyết hệ thống được ứng dụng ngày càng rộng rãi trongcác lĩnh vực nghiên cứu khoa học, để phân tích và giải thích các mối quan hệtương hỗ. thực tế sản xuất nông nghiệp cho thấy nông nghiệp muốn phát triểnnhanh chóng và hiệu quả thì cần phát triển một cách toàn diện bằng việc tácđộng đồng thời nhiều mặt. tức là giải quyết vấn đề theo quan điểm hệ thống.Hệ thống là một tổng thể có trật tự của các yếu tố khác nhau, có quanhệ tác đông qua lại. Một hệ thống có thể xác lập như một tập hợp các đốitượng hay các thuộc tính liên kết để tạo thành một chỉnh thể.Quan điểm hệ thống là phương pháp luận khoa học chung nhằm nghiêncứu các đối tượng phức tạp gồm nhiều bộ phận có các mối quan hệ mật thiếtvới nhau. Khi nghiên cứu một hệ thống không chỉ nghiên cứu riêng rẽ cácphần tử mà còn nghiên cứu mối quan hệ giữa chúng với các phần tử khác.Theo lý thuyết hệ thống, sự tác động đồng bộ, có tổ chức, có sự phốihợp của các bộ phận có thể tạo nên hiệu quả hơn nhiều so với phép cộng đơnthuần tác động.Sản xuất nông nghiệp của mỗi vùng là một hệ thống bao gồm nhiềungành sản xuất khác nhau, với các mô hình canh tác đa dạng cùng với cácđiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường sinh thái khác nhau. Chínhnhững điểm này đã trở thành những nhân tố kìm hãm hay thúc đẩy hệ thốngphát triển bởi vì nó tác động trực tiếp đến từng bộ phận của hệ thống.Như vậy mục đích của việc vận dụng quan điểm hệ thống là đểnghiên cứu đánh giá một cách hệ thống và điều khiển sự hoạt động của nó.iiLỜI CẢM ƠN
Xem thêm

85 Đọc thêm

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM LIDAR VÀ DỮ LIỆU ẢNH SỐ TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ LỚN KHU VỰC THÀNH PHỐ

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM LIDAR VÀ DỮ LIỆU ẢNH SỐ TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ LỚN KHU VỰC THÀNH PHỐ

bản đồ trên màn hình hoặc ra các thiết bị ngoại vi khác như máy in, máy vẽ.- Số liệu Vector: Được trình bày dưới dạng điểm, đường, diện tích, mỗidạng có liên quan đến một số liệu thuộc tính được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.- Số liệu Raster: Được trình bày dưới dạng lưới ô vuông hay lưới chữnhật đều nhau, giá trị được ấn định cho mỗi ô sẽ được chỉ định giá trị củathuộc tính. Số liệu của ảnh vệ tinh và các loại số liệu bản đồ được quét là cácloại số liệu Raster.2.Số liệu thuộc tínhĐược trình bày dưới dạng các ký tự hoặc số, hoặc ký hiệu để mô tả cácthuộc tính của các thông tin thuộc về địa lý.Trong các dạng số liệu trên, số liệu Vector là dạng thường được sử dụngnhất. Tuy nhiên, số liệu Raster rất hữu ích để mô tả các dãy số liệu có tính liêntục như: Nhiệt độ, cao độ,... và thực hiện các phân tích không gian của số liệu.Còn số liệu thuộc tính được dùng để mô tả cơ sở dữ liệu.Có nhiều cách để nhập số liệu, nhưng cách thông thường hiện nay là sốhoá bằng bàn số hoá, hoặc thông qua việc sử dụng máy quét ảnh.1.2.4. Chuyên viên ( Expertise)Công nghệ GIS sẽ bị hạn chế nếu không có con người tham gia quản lýhệ thống và phát triển những ứng dụng GIS trong thực tế. Người sử dụng GIScó thể là những chuyên gia kỹ thuật, người thiết kế và duy trì hệ thống, hoặcnhững người dùng GIS để giải quyết các vấn đề trong công việc.Người dùng GIS là những người sử dụng các phần mềm GIS để giảiquyết các bài toán không gian theo mục đích của họ. Họ thường là nhữngngười được đào tạo tốt về lĩnh vực GIS hay là các chuyên gia.Người xây dựng bản đồ: sử dụng các lớp bản đồ được lấy từ nhiều nguồnkhác nhau, chỉnh sửa dữ liệu để tạo ra các bản đồ theo yêu cầu.Người xuất bản: sử dụng phần mềm GIS để kết xuất ra bản đồ dưới
Xem thêm

85 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG SCADA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG SCADA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

nghiệp.1.2.1.5. Đường truyền vật lýMạng máy tính – mạng công nghiệp là phương pháp tổ chức một tậphợp các máy tính, các thiết bị tự động hóa được nối với nhau bởi các đườngtruyền vật lý theo một cấu trúc nào đó.Đường truyền vật lý dùng để truyền các tín hiệu điện giữa các máy tính,giữa cá thiết bị tự động hóa hay giữa các thiết bị trong mạng với nhau. Các tínhiệu điện đó biểu diễn các giá trị dữ liệu dưới dạng các xung nhị phân (onoff). Tất cả các tín hiệu được truyền đều thuộc một dạng sóng điện từ nào đó.Mỗi loại sóng điện từ có những thiết bị phương tiện truyền dẫn riêng.Khi xem xét lựa chọn đường truyền vật lý cần chú ý tới các đặc trưngcơ bản: Dải thông (band width), độ suy giảm và nhiễu.Dải thông của một đường truyền chính là phạm vi tần số mà nó có thểđáp ứng được (dải thông của cáp truyền phụ thuộc vào độ dài cáp. Cáp ngắnnói chung có dải thông lớn hơn so với cáp dài. Bởi vậy khi thiết kế cáp cho12mạng phải chỉ rõ độ dài chạy cáp tối đa vì ngoài giới hạn đó chất lượng truyềntín hiệu không còn được đảm bảo).Độ suy giảm là độ đo sự yếu đi của tín hiệu trên đường truyền. Nó cũngphụ thuộc vào độ dài cáp.Nhiễu: gây bởi điện từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến tín hiệu trênđường truyền.1.2.2. Cấu trúc của mạng (Topology)Kiến trúc mạng (Network Architecture) thể hiện cách các máy tính, cácthiết bị tự động nối với nhau ra sao và tập hợp các quy tắc, các quy ước mà tấtcả các thực thể tham gia truyền thông trên mạng phải tuân theo để đảm bảocho mạng hệ thống tốt. Cách nối này gọi là cấu trúc (Topology) của mạng(gọi là tôpô của mạng).
Xem thêm

Đọc thêm