BÀI TỰ CHỮA PHẦN BINARY TREE.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI TỰ CHỮA PHẦN BINARY TREE.doc":

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn
Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột con l ắc lò xo nếu treo vào đầu d ưới c ủa m ột l ực k ế lò xo r ồi kích thích cho con l ắc dao độ ng v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi c ực ti ểu và c ực đạ i quan sát được trên l ực k ế l ần l ượt là 0 và F max . N ếu đem con l ắc lò xo đó treo tr ực ti ếp vào m ột điểm c ố đị nh trên giá không còn l ực k ế rồi kích thích dao động điều hòa v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi tác d ụng lên giá treo sẽ A. v ẫn gi ữ nguyên nh ư c ũ. B. có giá tr ị c ực đại t ăng và giá tr ị c ực ti ểu không đổ i C. có giá tr ị c ực đạ i gi ảm và giá tr ị c ực ti ểu không đổi D. có giá tr ị c ực đạ i và c ực ti ểu đề u tăng Câu 2. Con l ắc đơn treo vào tr ần c ủa m ột thang máy c ủa m ột tòa nhà cao t ầng. Khi thang máy đi lên nhanh dần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 1. Khi thang máy đi xu ống ch ậm d ần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 2. Khi thang máy chuy ển độ ng th ẳng đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 3. So sánh nào sau đây là đúng? A. T 1 = T 2 < T 3. B. T 1 = T 2 > T 3. C. T 1 > T 3 > T 2. D. T 1 < T 3 < T 2. Câu 3. Một m ạch dao độ ng LC lí t ưởng c ủa m ột máy thu có độ t ự c ảm không đổ i đang b ắt được sóng vô tuy ến. N ếu t ăng điện dung c ủa t ụ điện lên 9 l ần thì t ần s ố c ủa sóng vô tuy ến thu được s ẽ A. t ăng lên 3 l ần B. gi ảm đi 3 l ần C. t ăng lên 9 l ần D. giảm đi 9 l ần Câu 4. Trên m ặt thoáng ch ất l ỏng có hai ngu ồn sóng k ết h ợp dao động cùng pha, cách nhau 18 cm. Sóng trên m ặt ch ất l ỏng có b ước sóng là λ = 4 cm. T ại m ột th ời điểm t, trên đoạn n ối hai ngu ồn, ph ần t ử t ại trung điểm nhô lên cao nh ất. Lúc đó, s ố ph ần t ử nhô lên cao nh ất trên đoạn n ối hai ngu ồn là A. 4 B. 5 C. 8 D. 9 Câu 5. Ch ọn câu phát bi ểu đúng khi nói v ề các lo ại quang ph ổ. A. Ch ỉ có nguyên t ử hi đro phát ra được quang ph ổ v ạch phát x ạ có các v ạch màu thu ộc vùng ánh sáng nhìn th ấy. B. Các v ạch t ối trong quang ph ổ vạch h ấp th ụ c ủa m ột ch ất khí không cùng vị trí so v ới các v ạch màu trong quang ph ổ v ạch phát x ạ c ủa ch ất khí đó. C. Quang ph ổ liên t ục c ủa các ch ất nóng sáng đề u không thay đổi theo nhi ệt độ và không ph ụ thu ộc thành ph ần c ấu t ạo c ủa ngu ồn sáng. D. Các v ạch trong quang ph ổ v ạch h ấp th ụ là các v ạch t ối trên nền c ủa m ột quang ph ổ liên t ục Câu 6. Cho hai ch ất điểm dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố, có ph ươ ng trình dao động t ươ ng ứng lệch pha nhau m ột góc π. Có th ể k ết lu ận r ằng A. Hai ch ất điểm luôn chuy ển độ ng không cùng chi ều. B. Trung điểm c ủa đoạn n ối hai ch ất điểm hoàn toàn không dao động C. Hai ch ất điểm không cùng lúc đi qua v ị trí cân b ằng. D. Hai dao động không th ể cùng g ốc th ời gian. Câu 7. Sóng vô tuy ến và sóng âm cùng có đặc điểm chung là A. cùng bản ch ất sóng điện t ừ vì sóng vô tuy ến có th ể truy ền âm thanh đi xa. B. tốc độ truy ền c ủa chúng đề u ph ụ thu ộc môi tr ường truy ền. C. không th ể truy ền trong chân không. D. tốc độ truy ền c ủa chúng l ớn nh ất khi ở trong ch ất chân không. Câu 8. Một v ật th ực hi ện đồ ng th ời hai dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố có ph ươ ng trình: x1 = A1cos(20t + π6) (cm; s) và x 2 = 6cos(20t + 2 π3) (cm; s). Bi ết t ốc độ c ực đạ i c ủa v ật là 200 cms. Biên độ A1 có giá tr ị là A. 14 cm. B. 10 cm. C. 6 cm. D. 8 cm.
Xem thêm

9 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

được (PS: Peceived Serices). Nguồn gốc của sự mong đợi là nhữ ng c ảmnhận được khi nghe người khác nói (truyền miệng), nhu c ầu của mỗingười và ki nh nghiệm có được trong quá kh ứ. Bằng việc so sánh với dịchvụ nhận được thô ng qua các tiêu chí đ ánh giá CLD V, khách hàng s ẽ t hấtvọ ng khi dịch vụ không đáp ứ ng được mong đ ợi, hài lòng khi dịch vụ đápứng được mong đ ợi và vô cùng thích t hú khi dịch vụ vượt quá mong đ ợiCác tiêu chí đ ánh giá c hất lượ ng dịch vụ:a) Chất l ượng chức năng và ch ất l ượng do cảm gi ác con ngườiVới cách đánh gi á này CLD V được t hể hiện trên 2 yếu tố: Chấtlượng c hức năng l à nhận được cái gì (What) và Chất lượ ng do cảm giáccon người l à nhận được như thế nào (Ho w). Chất lượ ng do cảm giác conngười là khách hàng c ảm thấy được tôn trọng, hiện đại qua thái đ ộ củanhân viên lúc được hổ trợ, đ áp ứng tốt nhu cầu khách hàng.b) Đánh gi á trên các thành ph ần chất l ượng dị ch vụ (R ATER)Chất lượng được đánh gi á trên các thành ph ần CLD V ( RATER) baogồm: Khả năng th ực hiện một dịch vụ đúng như đã h ứa và chí nh xác(Reliability: Độ tin tưởng) ; N hữ ng phẩm chất của nhân viên như: s ựchuyê n nghiệp, lịch sự , kí nh trọng khách hàng, khả năng giao tiếp củanhân viên ( Assurance: Sự đảm bảo); Vẻ bề ngo ài của cơ sở vật chất, thiếtbị, nhân viên, nhữ ng vật dụng, tài liệu cho thô ng ti n liên l ạc…(Tangibility: Sự hữ u hình); N hân viê n ph ục vụ có pho ng cách dễ gần,quan tâm c hú ý đ ến khách hàng tạo cảm gi ác yên t âm (Em pathy: Sự c ảmthông) ; Sự sẵn sàng gi úp đ ỡ khác h hàng và nhanh chó ng cung c ấp dịch vụ(Response: Độ phản hồi).10c) Đánh gi á d ựa trên 4PChất lượng được đánh giá dự a trên 4P gồm: đặc điểm đặc trưng của
Xem thêm

99 Đọc thêm

THI THỬ VĂN VÀO LỚP 10 D22

THI THỬ VĂN VÀO LỚP 10 D22

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT 2013Môn: Ngữ vănĐỀ CHÍNH THỨCThời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đềPh ần I: (3,0 điểm)Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:“Ông Hai cúi gằm xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà. Về đến nhà, ông Hainằm vật ra giường, mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, len lét đưa nhau ra đầu nhà chơisậm chơi sụi với nhau.Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việtgian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổiđầu...Ông lão nắm chặt hai tay lại mà rít lên:- Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bánnước để nhục nhã thế này.”(Làng - Kim Lân)Câu 1: Đoạn trích trên nói tới nhân vật ông Hai trong hoàn cảnh nào?Câu 2: Chỉ ra chỗ có dùng độc thoại; độc thoại nội tâm trong đoạn trích trên. Có thể đổi chỗ haihình thức ngôn ngữ đó cho nhau được không? Vì sao?Câu 3: Chỉ ra và phân tích câu ghép có trong phần trích trên?Câu 4: Em có nhớ tác phẩm nào trong chương trình Ngữ Văn THCS cũng viết về người nông dân?Hãy viết tên tác phẩm đó (ghi rõ tác giả)Ph ần II: (7,0 điểm)Hát rằng cá bạc biển Đông lặngCá thu biển Đông như đoàn thoiĐêm ngày dệt biển muôn luồng sángĐến dệt lưới ta đoàn cá ơi!Câu 1: Những câu thơ trên trích trong bài thơ nào? Của ai? Em hãy nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ.Câu 2: Vì sao tác giả lại có thể so sánh Cá thu biển Đông như đoàn thoi? Câu thơ trên gợi cho emnghĩ đến một câu thơ nào khác cũng có từ Thoi?
Xem thêm

1 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KIM LOẠI NÂNG CAO ÔN THI THPT QUỐC GIA

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KIM LOẠI NÂNG CAO ÔN THI THPT QUỐC GIA

Khóa học LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn)Kim loại kiềmKIM LOẠI KIỀM(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠNCác bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Kim loại kiềm” thuộc Khóa học LTĐH KIT-3: MônHóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được giáoviên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài giảng “Kim loại kiềm” sau đólàm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.I. Bài tập có hướng dẫnBài 1: Cho dung dịch H2SO4 dư từ từ vào 500 ml dung dịch A gồm Na2CO3, NaHCO3 thu được 2,24 lítCO2 (đktc). Cho dư BaCl2 vào 500ml dung dịch A thấy tạo thành 15,76 gam kết tủa. Nồng độ mol mỗimuối trong dung dịch A lần lượt là:A. 0,04 và 0,06.B. 0,16 và 0,04.C. 0,16 và 0,24.D. 0,32 và 0,48.Bài 2: Hoà tan 0,46 gam Na vào 200 ml dung dịch HCl 0,05M thu được dung dịch có giá trị pH bằng (thểtích dung dịch thay đổi không đáng kể):A. 13,0.B. 12,7.C. 2,0.D. 1,3.Bài 3: Cho từ từ đến hết 300 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch Na2CO3 2M, thu được V lít khí(đktc) và dung dịch A. Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch A, được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lầnlượt là:A. 3,36 và 9,85.
Xem thêm

16 Đọc thêm

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 10 CƠ BẢN

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 10 CƠ BẢN

Thư viện giáo án VnDoc.com xin gửi đến các bạn giáo án môn Sinh học lớp 10 cơ bản được thiết kế dựa theo khung chương trình chuẩn bậc Phổ thông trung học. Giáo án lần lượt giải quyết các vấn đề chính như: mục tiêu bài dạy giúp học sinh nắm được các kiến thức và kỹ năng cơ bản mà tác phẩm hướng đến, phương tiện dạy học gồm sách giáo khoa và phần thiết kế bài giảng.

97 Đọc thêm

LUYỆN THI CẤP TỐC 15 BUỔI BUỔI 2 MÔN VẬT LÝ

LUYỆN THI CẤP TỐC 15 BUỔI BUỔI 2 MÔN VẬT LÝ

TÀI LIỆU LUYỆN THI CẤP TỐCGV: VŨ XUÂN QUANGBÀI 2: PHÓNG XẠ1. Định nghĩa phóng xạLà quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững tự nhiên hay nhân tạo. Quá trình phân hủy này kèm theo sự tạo racác hạt và có thể kèm theo sự phóng ra bức xạ đện từ. Hạt nhân tự phân hủy ℓà hạt nhân mẹ, hạt nhân tạo thành gọi ℓà hạt nhân con.+ Phóng xạ có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân+ Có tính tự phát và không điều khiển được, không chịu tác động của các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, áp suất...+ Là một quá trình ngẫu nhiên2. Các dạng phóng xạa) Phóng xạ α: X  Y + He- Bản chất ℓà dòng hạt nhân He mang điện tích dương, vì thế bị ℓệch về bản tụ âm; bị lệc trong điện trường và từ trường- Iôn hóa chất khí mạnh, vận tốc khoảng 20000km/s và bay ngoài không khoảng vài cm.- Phóng xạ α ℓàm hạt nhân con ℓùi 2 ô trong bảng hệ thống tuần hoànb) Phóng xạ β-: X  e + Y- Bản chất ℓà dòng eℓectron, vì thế mang điện tích âm và bị ℓệch về phía tụ điện dương.- Vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng, bay được vài mét trong không khí và có thể xuyên qua tấm nhôm dài cỡ mm.- Phóng xạ β- ℓàm hạt nhân con tiến 1 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ.c) Phóng xạ β+: X  e + Y- Bản chất ℓà dòng hạt pozitron, mang điện tích dương, vì thế ℓệch về bản tụ âm.- Các tính chất khác tương tự β-.- Phóng xạ β+ ℓàm hạt nhân con ℓùi 1 ô trong bảng hệ thống tuần hoànd) Phóng xạ γ:- Tia γ ℓà sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (λ- Tia γ có khả năng đâm xuyên tốt hơn tia α và β rất nhiều.- Tia γ thường đi kèm tia α và β, khi phóng xạ γ không ℓàm hạt nhân biến đổi.- Tia γ gây nguy hại cho sự sống.*** Chú ý: Một chất đã phóng xạ α thì không thể phóng xạ β; và ngược ℓại.2. Định ℓuật phóng xạ
Xem thêm

6 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH CORELDRAW X6

GIÁO TRÌNH CORELDRAW X6

rê chuột để điều chỉnh đối tượng theo ý muốn. Có thể xoay đối tượng bằng cáchdùng pick tool nhấp 2 lần vào đối tượng và sau đó xoay lại hình.Công cụ Pick bao chọn đối tượng bằng đường bao hình chữ nhật.Công cụ Freehand Pick bao chọn đối tượng bằng đường bao hình bất kỳ. Nhóm công cụ Shape:Dùng để chỉnh sửa đối tượng.- Công cụ Shape: là công cụ chỉnh sửa đối tượng.o Đối với hình phần mềm cho sẵn (Hình vuông, tròn, đa giác, sao…): Nhấp chọnđối tượng bằng Shape tool, sau đó chỉnh sửa đối tượng, Đối tượng sẽ bị biếndạng đều các góc khi sử dụng Shape tool.o Đối với hình Cuves (hình vẽ tự): Kết hợp với thanh công cụ Shape để chỉnh sửa:o Đối với chữ (Text): Sử dụng Shape tool để giãn chữ và giãn dòng:o Đối với bảng (Table)Shape sử dụng để thay đổi độ rộng của các cột, hàng:Giáo trình CorelDRAW X6 - Đậu Ngọc Hiệp * ĐT: 0986 124 145 - www.dohoa360.comTrang 19 Nhóm công cụ Crop:Dùng để cắt đối tượng.Công cụ Crop: Chọn đối tượng, sau đó dùng công cụ Crop rê chuột làm thành vùngbao quanh, kết thúc vùng chọn, nhấp đúp chuột vào vùng chọn hoặc nhấn phímEnter để cắt. (Nếu không chọn trước đối tượng, tất cả các đối tượng ngoài vùng baocủa công cụ crop sẽ bị cắt bỏ). Công cụ Zoom (Z):
Xem thêm

49 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG ĐÃ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH (TT)

ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG ĐÃ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH (TT)

Chuyên ngành: Kiến trúc công trìnhMã số: 60.58.01.02LUẬN VĂN THẠC SỸ KIẾN TRÚCNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.TS. ĐẶNG ĐỨC QUANGHà Nội – 2016LỜI CẢM ƠNLời đầu tiên học viên xin gửi đến thầy giáo PGS.TS Đặng Đức Quang lời cảmơn sâu sắc. Được sự giúp đỡ, hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo, học viênđã cố gắng nghiên cứu, thu thập tài liệu để hoàn thành luận văn đúng thời hạn.Xin cảm ơn các Thầy, Cô giáo trong khoa đã hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiệnthuận lợi cho học viên trong quá trình học tập và hoàn thành bài luận văn này.Song, với trình độ và thời gian có hạn, chắc chắn luận văn không thể tránh khỏinhững khiếm khuyết, vì vậy học viên mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cácthầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp để hoàn thiện và nâng cao đề tài nghiên cứu này.Một lần nữa học viên chân thành cảm ơn.LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận văn với đề tài "Đánh giá kiến trúc nhà ở thấp tầng đã thiếtkế xây dựng trong các khu đô thị mới tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình" nàylà công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quảnghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.Tác giả luận vănNguyễn Đức Hùng
Xem thêm

25 Đọc thêm

ĐỀ 10ĐỀ VẬT LÝ 12 60% 40%

ĐỀ 10ĐỀ VẬT LÝ 12 60% 40%

ĐỀ THI ÔN THI THPT QUỐC GIA (số 10)MÔN VẬT LÝThời gian làm bài: 90 phút;(Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm)NGUYỄN ĐỨC ANH0972 113 246Câu 1. Phương trình dao động có dạng : x  Acosωt. Gốc thời gian là lúc vật :A. có li độ x  +A.C. đi qua VTCB theo chiều dương.B. có li độ x  A.D. đi qua VTCB theo chiều âm.Câu 2. Dao động tắt dầnA. luôn có hại.C. luôn có lợi.B. có biên độ không đổi theo thời gian.D. có biên độ giảm dần theo thời gian.Câu 3. : Mạch LC nếu gắn L với C thì chu kỳ dao động ℓà T. Hỏi nếu giảm điện dung của tụđi một nửa thì chu kỳ sẽ thay đổi như thế nào?A. Không đổiB. Tăng 2 ℓầnC. Giảm ℓầnD. TăngCâu 4. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang
Xem thêm

8 Đọc thêm

SANG KIEN KINH NGHIEM CONG TAC CHU NHIEM L 7

SANG KIEN KINH NGHIEM CONG TAC CHU NHIEM L 7

Sáng kiến đã được áp dụng thực tiển và đem lại hiệu quả cao, công tác chủ nhiệm là vấn đề quan tâm nhất của giáo viên và phụ huynh. vấn đề học của con em rất nhạy cảm với phụ huynh. Các thầy cô và phụ huynh ần tham khảo để giáo dc5 con mình tốt hơn.

17 Đọc thêm

TÀI LIỆU LUẬT HỌC + KINH TẾ (NEW)

TÀI LIỆU LUẬT HỌC + KINH TẾ (NEW)

TÀI LIỆU LUẬT HỌC1. Trách nhiệm dân sự (Nghĩa vụ ngoài hợp đồng)http://123doc.org/document/1126199-giai-quyet-cac-tinh-huong-boi-thuong-thiethai-ngoai-hop-dong.htmhttp://123doc.org/document/3089998-tong-hop-tinh-huong-boi-thuong-thiet-haingoai-hop-dong.htmhttp://123doc.org/document/3089999-de-thi-boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hopdong.htm2. Luật kinh doanh bảo hiểm – Lý thuyết Bảo Hiểmhttp://123doc.org/document/3034620-tai-lieu-on-tap-luat-kinh-doanh-bao-hiem.htmhttp://123doc.org/document/3036662-tong-hop-cau-hoi-ly-thuyet-ve-bao-hiem.htmhttp://123doc.org/document/3004495-tong-hop-bai-tap-tinh-huong-trac-nghiem-on-taply-thuyet-bao-hiem.htm3.Luật ngân hànghttp://123doc.org/document/3059780-tong-hop-de-thi-luat-ngan-hang.htmhttp://123doc.org/document/3003651-tong-hop-tinh-huong-de-cuong-luat-ngan-hang.htmhttp://123doc.org/document/3332201-cau-hoi-on-tap-luat-ngan-hang.htm4. Luật dân sự 1http://123doc.org/document/3058450-tai-lieu-on-tap-de-thi-luat-dan-su-1.htm5.Tâm lý học đại cươnghttp://123doc.org/document/3058364-tai-lieu-on-tap-tam-ly-hoc-dai-cuong.htm6. Luật thương mại quốc tếhttp://123doc.org/document/3058362-bai-tap-de-thi-luat-thuong-mai-quoc-te.htmhttp://123doc.org/document/3334533-bai-tap-tinh-huong-sps.htmhttp://123doc.org/document/3334531-cau-hoi-ve-hiep-dinh-sps.htmhttp://123doc.org/document/3334530-cau-hoi-ve-ngoai-le-dieu-xx-gatt.htmhttp://123doc.org/document/3334527-cau-hoi-ve-hang-rao-ky-thuat-tbt.htmhttp://123doc.org/document/3334526-cau-hoi-ve-cac-nguyen-tac-doi-xu-toi-huequoc.htmhttp://123doc.org/document/3334525-cau-hoi-on-tap-ve-tiep-can-thi-truong.htmhttp://123doc.org/document/3334524-cau-hoi-on-tap-toan-cau-hoa-kinh-te-va-tong-quanwto.htmhttp://123doc.org/document/3334522-bai-tap-co-che-giai-quyet-tranh-chap-wto-dsu.htmhttp://123doc.org/document/3334509-bai-tap-chong-ban-pha-gia-ada.htm
Xem thêm

14 Đọc thêm

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM VI XỬ LÝ 1

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM VI XỬ LÝ 1

Điều kiện thỏa mãn thì công việc được thực hiện Câu 239: Xét đoạn chương trình sau: MOV CX,0 TRANG 31 DOC: INT 21h CMP AL,0 JE thoat INC CX JMP DOC Thoat: Đoạn chương trình trên dùng cấu[r]

45 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH TÂN HUYỆN VỊ XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2010 - 2013

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH TÂN HUYỆN VỊ XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2010 - 2013

LỜI CẢM ƠNTrên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với nhữngsự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác.Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay,em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đìnhvà bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô ở KhoaQuản Lý Tài Nguyên – Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên đã cùngvới tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu chochúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt, Em xin chânthành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông_phó hiệu trưởng Nhà trường, đãtận tâm, tận lực hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoànthành bài báo cáo tốt nghiệp.Từ đáy lòng em xin gửi lời cảm ơn tới các cô, chú, anh, chị trong UBNDxã Minh Tân – huyện Vị Xuyên đã giúp đỡ, chỉ bảo em trong quá trình thựctập tại cơ quan giúp em tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báo trong côngviệc cũng như cuộc sống.Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của thầy, sự giúp đỡ củacác cán bộ trong UBND xã Minh Tân em nghĩ bài thu hoạch này của em rấtkhó có thể hoàn thiện được. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy,cảm ơn các cô, chú, anh, chị đã giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.Bài khóa luận được thực hiện trong khoảng thời gian gần 4 tháng. Bước đầuđi vào thực tế, giải quyết được một số vấn đề về công tác định giá đất tại địaphương. Tuy nhiên do trình độ lý luận, cũng như kinh nghiệm thực tiễn cònhạn chế vì thế không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, em rấtmong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô và các bạnđể khóa luận và kiến thức của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!Thái Nguyên, ngày.......tháng.......năm 2014
Xem thêm

65 Đọc thêm

Đề kiểm tra hệ số 1 Lý 12 Chương II CB

ĐỀ KIỂM TRA HỆ SỐ 1 LÝ 12 CHƯƠNG II CB

MÔN VẬT LÝ LỚP 12C©u 5 : Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm ℓần ℓượt ℓà r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 9 ℓần cường độ âm tại B. Tỉ số bằng

A. 2. B. .
C. .
D. 3.
C©u 6 : Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với một đầu dây cố định, một đầu dây tự do thì chiều dài của dây phải bằng
A. Một số nguyên ℓẻ nữa bước sóng. B. Một số nguyên ℓần bước sóng.
C. Một số nguyên ℓẻ một phần tư bước sóng. D. Một số nguyên ℓần một phần tư bước sóng.
C©u 7 : Đầu A của một dây cao su căng ngang được ℓàm cho dao động theo phương vuông góc với dây, chu kỳ 2 s. Sau 4 s, sóng truyền được 16 m dọc theo dây. Bước sóng trên dây nhận giá trị nào sau đây?
A. 8 m. B. 4 m. C. 12 m. D. 24 m.
C©u 8 : Chọn phát biểu sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây
A. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng ℓiền kề ℓà một phần tư bước sóng.
B. Khoảng cách giữa hai điểm nút ℓiền kề ℓà một nữa bước sóng.
C. Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm nút ℓuôn dao động cùng pha.
D. Khoảng thời gian giữa hai ℓần sợi dây duỗi thẳng ℓà nửa chu kỳ.
C©u 9 : Sóng ngang
A. Truyền được trong chất rắn và bề mặt chất ℓỏng. B. Không truyền được trong chất rắn.
C. Truyền được trong chất rắn, chât ℓỏng và chất khí. D. Chỉ truyền được trong chất rắn.
C©u 10 : Một dao động ℓan truyền trong môi trường từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn 0,9 m với vận tốc 1,2 ms. Biết phương trình sóng tại N có dạng uN = 0,02cos2t (m). Phương trình sóng tại M là
A. uM = 0,02cos(2t + 32 ) (m).
B. uM = 0,02cos(2t + 2) (m).

C. uM = 0,02cos(2t 32 ) (m).
D. uM = 0,02cos2t (m).
C©u 11 : Trên dây có sóng dừng, với tần số dao động ℓà 10 Hz, khoảng cách giữa hai nút liền kề ℓà 5 cm. Vận tốc truyền sóng trên dây ℓà
A. 20 cms. B. 50 cms C. 100 cms. D. 10 cms.
C©u 12 : Một ℓá thép mỏng dao động với chu kỳ T = 102 s. Hỏi sóng âm do ℓá thép phát ra ℓà
A. Tạp âm. B. Siêu âm. C. Âm nghe được. D. Hạ âm.
C©u 13 : Trong giao thoa của hai sóng trên mặt nước từ hai nguồn kết hợp, cùng pha nhau, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách tới hai nguồn (k  Z) ℓà
A. d2 – d1 = k .
B. d2 – d1 = k.
C. d2 – d1 = (2k + 1) .
D. d2 – d1 = k .

C©u 14 : Điều nào sau đây ℓà đúng khi nói về phương dao động của sóng dọc?
A. Theo phương truyền sóng. B. Theo phương thẳng đứng.
C. Theo phương ngang. D. Vuông góc với phương truyền sóng.
C©u 15 : Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng pha S1, S2 cách nhau 10,75 cm Phát ra hai sóng cùng phương trình với tần số góc  = 20 rads. Vận tốc truyền sóng ℓà 3,18 cms và coi biên độ sóng không đổi. Số điểm dao động cực tiểu trên S1S2 ℓà
A. 18. B. 22. C. 16. D. 20.
C©u 16 : Thực hiện giao thoa trên mặt chất ℓỏng với hai nguồn S1, S2 giống nhau. Phương trình dao động tại S1 và S2 đều ℓà: u = 2cos40t (cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất ℓỏng ℓà 8 ms. Bước sóng có giá trị nào trong các giá trị sau?

A. 8 cm. B. 40 cm. C. 12 cm. D. 16 cm.
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12 – HỆ SỐ 1 – BÀI 2
Thời gian làm bài: 25 phút.

Họ và tên: ………………………………………………………….…. Lớp: ………… Mã đề: 110
Dùng bút chì tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời được chọn là đúng nhất.
1
5
9
13

2
6
10
14

3
7
11
15

4
8
12
16


C©u 1 : Trên dây có sóng dừng, với tần số dao động ℓà 10 Hz, khoảng cách giữa hai nút liền kề ℓà 5 cm. Vận tốc truyền sóng trên dây ℓà
A. 50 cms B. 20 cms. C. 100 cms. D. 10 cms.
C©u 2 : Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm ℓần ℓượt ℓà r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 9 ℓần cường độ âm tại B. Tỉ số bằng

A. .
B. 3. C. .
D. 2.
C©u 3 : Một người đứng trước cách nguồn âm S một đoạn d. Nguồn này phát sóng cầu. Khi người đó đi ℓại gần nguồn âm thêm 50 m thì thấy cường độ âm tăng ℓên gấp đôi. Khoảng cách d gần giá trị nào sau đây nhất?
A. 171 m. B. 255 m. C. 30 m. D. 25 m
C©u 4 : Trong giao thoa của hai sóng trên mặt nước từ hai nguồn kết hợp, cùng pha nhau, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách tới hai nguồn (k  Z) ℓà
A. d2 – d1 = k .
B. d2 – d1 = k .

C. d2 – d1 = (2k + 1) .
D. d2 – d1 = k.
C©u 5 : Điều nào sau đây ℓà đúng khi nói về phương dao động của sóng dọc?
A. Theo phương thẳng đứng. B. Vuông góc với phương truyền sóng.
C. Theo phương ngang. D. Theo phương truyền sóng.
C©u 6 : Một ℓá thép mỏng dao động với chu kỳ T = 102 s. Hỏi sóng âm do ℓá thép phát ra ℓà
A. Tạp âm. B. Siêu âm. C. Âm nghe được. D. Hạ âm.
C©u 7 : Một dao động ℓan truyền trong môi trường từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn 0,9 m với vận tốc 1,2 ms. Biết phương trình sóng tại N có dạng uN = 0,02cos2t (m). Phương trình sóng tại M là
A. uM = 0,02cos(2t 32 ) (m).
B. uM = 0,02cos(2t + 2) (m).
Xem thêm

9 Đọc thêm

Các bài tự hoc affiliate

CÁC BÀI TỰ HOC AFFILIATE

Đây là khóa học nhỏ, quà tặng cho các bạn khi muốn tìm hiểu về Jvzoo với phần bán sản phẩm số trên đó.Phần hướng dẫn là biên dịch lại từ một khóa học bằng tiếng anh theo ý hiểu của tôi chứ không phải dịch hoàn chỉnh.

78 Đọc thêm

QUY HOẠCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THỊ XÃ TỪ SƠN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2020

QUY HOẠCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THỊ XÃ TỪ SƠN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2020

hần lớn chất thải rắn chưa được phân loại, thu gom và vận chuyển hợp vệ sinh. Nhiều địa phương chưa có bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh.Cũng như các địa phương khác trên cả nước thì vấn đề chất thải rắn đã và đang trở thành vấn đề bức xúc của thị xã Từ Sơn. Chất thải rắn ở đây chủ yếu được thu gom và xử lý theo hình thức tự phát, với biện pháp xử lý chủ yếu là đổ đống tự nhiên, lộ thiên, mang tính tạm bợ, không có quy hoạch định hướng, không hợp vệ sinh, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường xung quanh. Đặc biệt, rác thải sinh hoạt từ các khu thị tứ, khu chợ đều được xử lý bằng cách đổ đống lộ thiên tại một điểm do địa phương tự lựa chọn mà không tuân theo bất kỳ một tiêu chí cụ thể nào. Hiện nay, chất thải rắn sinh ra tại các khu vực trên địa bàn huyện đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xức cho nhân dân trong toàn huyện.Xuất phát rừ các vấn đề thực tế nêu trên, em xin tiến hành nghiên cứu đề tài “quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn cho thị xã Từ Sơn; tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020

Xem nội dung đầy đủ tại:
http://123doc.org/document/3610073-do-an-tu-son.htm
Xem thêm

93 Đọc thêm

 NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ỀCÂU “G ẦN M ỰC THÌĐE N G ẦN ĐÈ N THÌ SÁNG”

NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ỀCÂU “G ẦN M ỰC THÌĐE N G ẦN ĐÈ N THÌ SÁNG”

Đề bài: Ngh ị lu ận xã h ội v ềcâu “G ần m ực thìđe n, g ần đè n thì sáng” .Bài làmTrong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca của cha ông ta; mỗi câu, mỗi lời nói đều đúc rút kinh nghiệmsống quý báu cho thế hệ sau học tập. Câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” có ý nghĩa răndạy rất lớn đối với mỗi người.Câu tục ngữ này có hai vế đối song song đối lập nhau nhưng lại bổ sung để hoàn thiện ý nghĩa cho nhau.Trong cuộc sống câu tục ngữ này được vận dụng rất nhiều nhằm đưa ra lời khuyên răn, dạy bảo, hướngcon người đến những điều tốt đẹp hơn.“Mực” trong câu tục ngữ này có nghĩa tường minh và nghĩa hàm ngôn. “Mực” theo nghĩa tường minhchính là chỉ màu đen của một loại dung dịch tạo nên nét chữ sau khi viết. Người ta thường dùng mực đểhút vào bút và bắt đầu viết. Nhưng hàm ý sâu xa của nó là chỉ những điều đen tối, xấu xa, không nên dâydưa vào.“Đèn” nghĩa tường minh là vật dụng cần thiết để tạo nên ánh sáng trong mỗi gia đình, nếu thiếu nó thìcăn nhà sẽ trở nên tối tăm. Còn hàm ý của ‘đèn” là ám chỉ những việc tốt đẹp, là chân lý, ánh sáng đángtrân trọng trong xã hội.Cha ông ta rất có dụng ý khi đặt “mực” và “đèn” có ý nghĩa đối lập nhau ở cạnh nhau là nhằm thức tỉnhmỗi chúng ta.Trong cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp, cần học tập và phát huy nhưng ngược lại đâu đó vẫn cònnhững góc khuất, những điều xấu, những con người xấu có thể khiến chúng ta sa vào bùn lầy. Câu tụcngữ vẽ ra hai viễn cảnh, hai con đường đi. Nếu chúng ta ở gần “mực”- gần điều xấu xa thì chắc chắnchúng ta sẽ bị nhiễm, và tồi tệ hơn nữa chúng ta sẽ biến thành những kẻ xấu. Ngược lại nếu được sốngtrong môi trường gần ‘đèn” thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều tốt đẹp, trở thành người tốt giúp íchcho xã hội.Câu tục ngữ nhắc nhở, khuyên răn chúng ta cần biết “chọn bạn mà chơi”, chọn nơi tốt đẹp để sinh sống,chọn điều hay để học. Đừng để những thói hư, tật xấu cám dỗ. Xã hội đầy rẫy những điều xấu, nếuchúng ta không biết cách lựa chọn cách sống, không có lập trường thì rất dễ dàng bị lôi kéo vào đó. Bởi
Xem thêm

2 Đọc thêm

BAI TAP BO TRO TIENG ANH LOP 7

BAI TAP BO TRO TIENG ANH LOP 7

Nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Từ tháng 082016, BQT 123doc.org kêu gọi thành viên chưa chia sẻ tài liệu trong năm vừa qua chia sẻ ít nhất 2 tài liệu miễn phínăm cho cộng đồng. Đây là lời kêu gọi dành cho các bạn biết cảm ơn những giá trị đã nhận được từ 123doc.org, và có trách nhiệm duy trì giá trị đó với cộng đồng. Bạn hãy UPLOAD chia sẻ ngay để trở thành một phần của lý tưởng tốt đẹp này
Upload tài liệu

139 Đọc thêm

luan van tskh....................................

LUAN VAN TSKH....................................

rat hay, nen doc..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

277 Đọc thêm