HỆ THỐNG THƯ VIỆN VIỆT NAM

Tìm thấy 7,580 tài liệu liên quan tới tiêu đề "HỆ THỐNG THƯ VIỆN VIỆT NAM":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

11người Vi ệt Nam to àn di ện, c ó ạo ức, c ó tri th ức, s ức kho ẻ th ẩm m ỹ v à ngh ềnghiệp, trung th ành v ới lý t ưởng ộc l ập dân t ộc và ch ủ ngh ĩa xã h ội, hình thànhvà b ồi d ưỡng nhân cách, ph ẩm ch ất và năng l ực công dân, á p ứng yêu c ầu c ủa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ[r]

Đọc thêm

DỰ TÍNH MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA TRÊN CÁC MÔ HÌNH HOÀN LƯU CHUNG CHO KHU VỰC BIỂN VIỆT NAM

DỰ TÍNH MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA TRÊN CÁC MÔ HÌNH HOÀN LƯU CHUNG CHO KHU VỰC BIỂN VIỆT NAM

thấp [51].C thể thấy, hiện nay mực nước iển d ng trung ình toàn c u đư c ước tínhcao hơn so với trong c c đ nh gi trước đ y của IPCC dựa trên c c ng chứng: Thứnhất sự thống nhất tương đối cao trong c c đ nh gi trên cơ s kết h p gi a số liệuquan tr c và kết quả tính to n c c thành ph n đ ng g p vào s[r]

86 Đọc thêm

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

môn của các cán bộ thực hiện nghiệp vụ thanh toán không dùng ti ền mặt.Thứ hai, cần ban hành hệ thống văn bản pháp lý bảo vệ quyền l ợi các tổchức và cá nhân tham gia thanh toán qua tài kho ản thanh toán. Ph ối h ợp v ới các c ơquan chức năng khác như: Bộ Công an, bộ Tài chính… và các tổ ch ức c ảnh[r]

13 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CHÈ ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MAHPD

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CHÈ ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MAHPD

1. Đặt vấn đề
MỞ ĐẦU
Chè không chỉ s d ng với m đ ò ý ĩ ă ườ b o
ệ ỏe o ười, do có tác d ng quan trọ ư ò ố ư bệnh về
huy t áp, tim mạch, đường ruộ ă ệng, làm ch o o ă ổi thọ và
được s d ng hiệu qu[r]

176 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn
Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột c[r]

9 Đọc thêm

Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

ĐỀ CƯƠNG MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN.

I. Hàng hóa. 1. Hai thu c tính c a hàng hóa. ộ ủ Câu 2: Có ý ki n cho r ng: “hàng hóa có giá tr vì nó có giá tr s d ng, giá tr s ế ằ ị ị ử ụ ị ửd ng càng l n thì giá tr càng cao”. Đó là ý ki n hoàn toàn sai. Đ cm cho nh n ụ ớ ị ế ể ậđ nh r ng ý ki n trên sai ta đi phân tích 2 pham trù giá tr s d ng[r]

20 Đọc thêm

LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH

LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH

LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
MỞ ẦU
1. í do chọn đề tài
1.1. Phương thức kể chuyện (PTKC) là phương diện cơ bản, là yếu tố quan
trọng tạo nên tác phẩm tự sự. Tuy nhiên, mãi đến giữa thế kỉ XX, khi ngành nghiên
cứu tự sự học phát triển mạnh thì vấn đề nghiên cứu p[r]

130 Đọc thêm

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

KẾT LUẬN77D A N H M Ụ C TÀI LIỆU T H A M K H Ả O79DANH M Ụ C T Ừ VIẾT T Ắ TD A N H M Ụ C B Ả N G BIÊUPHỤ L Ụ CLỜI NÓI ĐẨUì . T í n h cấp thiết của đề tài:Việc V i ệ t Nam trờ thành thành viên chính thức cùa Tô chức thương mại thếgiới ( W T O ) càng đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế gi[r]

20 Đọc thêm

BÀI 17. U, Ư

BÀI 17. U, Ư

2017Häc vÇn: Bµi 17: u-ưnôu u thưưnôthưư• Thứ hai, ngµy 2 th¸ng 10 n¨m2017Häc vÇn: Bµi 17: u-ư Th hai, ngày 2 tháng 10 năm2017Học vần: Bài 17: u-cá thuthứ tự

22 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNHDẠNG CU PB ZN VÀ CD TRONG MỘT SỐ CỘT TRẦM TÍCH THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNHDẠNG CU PB ZN VÀ CD TRONG MỘT SỐ CỘT TRẦM TÍCH THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU

1.1.5.2 Kim loại chìChì là một nguyên tố có độc tính cao đối với con người và động vật. Khi xâm nhậpvào cơ thể kim loại chì kết hợp với một số enzim làm rối loạn hoạt động của cơ thể. Khinồng độ chì trong máu lớn hơn 50 µg/dl sẽ gây ra ra nguy cơ mắc chứng thiếu máu, thiếusắc tố da, hồng cầu kém bền[r]

72 Đọc thêm

CÔNG TRÌNH DỰ THISINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌCNĂM 2008ĐỀ TÀI HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM TRÊN GIA SÚC GIA CẦM

CÔNG TRÌNH DỰ THISINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌCNĂM 2008ĐỀ TÀI HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM TRÊN GIA SÚC GIA CẦM

6. Phạm vi hệ thốngPhạm vi trong phần này là được dựa trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế và cácyêu cầu cụ thể người quản trị, đóng góp ý kiến của người sử dụng:1. Chương trìnhứng dụngGồm 3 mục :Quản lý các danh mụcNghiệp vụ hệ thốngDanh sách báo cáo2. Điểm triển khaiNhư trong phần “quy[r]

22 Đọc thêm

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Đúng . Tiền xuất hiện làm:- Chức năng lưu thông làm hành vi mua và bán tách rời nhau về mặt không gian , thời gian→ khủng hoảng.- Chức năng phương tiện thanh toán dẫn đến khả năng vay nợ, thanh toán khấu trừ khôngdùng tiền mặt → khủng hoảng.- Gây ra lạm phát. (2đ)DS-2.11Sai. Chức năng giám đốc gồm:[r]

28 Đọc thêm

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

CÁC D Ự ÁN LIÊN QUAN Đ Ế N V Ậ N T Ả I CHI Ế M 10% V Ố N Đ Ầ U T Ư NH Ư NG CH Ỉ Đ EM L Ạ I L Ợ I Ứ NG T ƯƠ NG Đ ƯƠ NG V Ớ I VI Ệ C GI Ả M 2% TRANG 12 TRANG 13 SO SÁNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN[r]

35 Đọc thêm

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO SAO CHÉP DỰA TRÊN ĐIỂM ĐẶC TRƯNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO SAO CHÉP DỰA TRÊN ĐIỂM ĐẶC TRƯNG

MỤC LỤC CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ...................................................................................... 2 1.1. Tổng quan về ảnh giả m o ............................................................................ 2 1.2. Bài toán phát hiện ảnh giả m o ....................................[r]

61 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THỦY VÂN BỀN VỮNG SỬ DỤNG CHO VIỆC XÁC THỰC ẢNH

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THỦY VÂN BỀN VỮNG SỬ DỤNG CHO VIỆC XÁC THỰC ẢNH

thể làm giảm tính xác thực của thủy vân bằng cách nhúng một hoặc nhiều thủy vânbổ sung sao cho thủy vân mới không thể phân biệt được với thủy vân ban đầu.Tấn công loại bỏ: nhằm mục đích phân tích để xác định ra thủy vân hoặc dữliệu gốc, tách dữ liệu đã được nhúng thủy vân thành dữ liệu gốc và thủy v[r]

53 Đọc thêm

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

dựng một thể chế nhằm đảm bảo những lĩnh vực cần thiết phải có sự điềunền hành chính nhà nước, Nhà nước thực hiện các chức năng: định hướngtiết của Nhà nước cũng như những lĩnh vực có thể hạn chế sự can thiệp đó.phát triển, thiết lập khuôn khổ luật pháp, khắc phục những mặt tiêu cực củaThế kỷ XX đã[r]

182 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG

VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ_ _- Đối với công tác kiểm tra thuế: Hi_ện tại thời hạn quy định cho 1 cuộc kiểm tra quyết toán thuế tại trụ sở NNT quá ít, do không có chức năng điều tra nên vi[r]

26 Đọc thêm

BỆNH NHIỆT THÁN

BỆNH NHIỆT THÁN

3. Cơ chế sinh bệnh- Nha bào sau khi xâm nhập vào cơ thể “nảymầm” thành VK. VK nhanh chóng nhân lênvà cướp chất dinh dưỡng của vật chủ, sauđó tiết độc tố và vào hệ tuần hoàn để đếncác cơ quan bộ phận khác trong cơ thể- Trong hệ tuần hoàn, độc tố của VK phá hủythành mạch làm xuất huyết,[r]

57 Đọc thêm

HƯỚNG DẤN KĨ THUẬT TRỒNG RAU AN TOÀN VIỆTGAP

HƯỚNG DẤN KĨ THUẬT TRỒNG RAU AN TOÀN VIỆTGAP

_SÂU HẠI CHÍNH: _ Sâu xanh hại lá, hoa cà chua Sâu đục quả và hoa cà chua Sâu vẽ bùa hại lá cà chua _BỆNH HẠI CHÍNH: _ ệnh sương mai hại cà chua ệnh thán thư _Colletotrichum coccodes_ ện[r]

61 Đọc thêm

11 KI THUAT XU LI HINH THANG BG

11 KI THUAT XU LI HINH THANG BG

Bài 4: [ĐVH]. Cho 3 điểm A(–2; 0), B(0; 4), C(4; 0). Tìm D sao cho ABCD là hình thang cân có một đáy làAB tính diện tích hình thang đó.Bài 5: [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD, biếtA ( 0; −4 ) , B ( 4;0 ) . Tìm tọa độ hai đỉnh C, D biết ABCD n[r]

3 Đọc thêm