CON NGƯỜI VÀ NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KT TRI THỨC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Con người và nhân tố con người trong sự phát triển nền KT tri thức":

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài khoá luận
Triết học đã nghiên cứu nhiều vấn đề, song vấn đề trung tâm của nó, vấn đề con người vẫn luôn được đề cao. Điều đó thể hiện ngay trong định nghĩa: “Triết học là hệ thống những lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vai trò của con người trong[r]

32 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế trithức ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Quốc gia nào có chiến lượcđúng đắn trong việc phát huy nguồn nhân lực con người, chuẩn bị được nguồnnhân lực chất lượng cao dựa trên nền tảng tr[r]

18 Đọc thêm

CON NGƯỜI và PHÁT HUY NHÂN tố CON NGƯỜI TRONG sự NGHIỆP đổi mới

CON NGƯỜI VÀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI

Triết học, với tư cách là một hình thái ý thức xã hội bao giờ cũng gắn với con người, coi con người là đối tượng trung tâm nghiên cứu của triết học.Ngày nay, lý luận Mác xít về con người đã và đang trở thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học để Đảng ta xác định ra những quan điểm, giải pháp đ[r]

27 Đọc thêm

TIEU LUAN MOI QUAN HE GIUA PT KT XH VOI PHAT TRIEN GD

TIEU LUAN MOI QUAN HE GIUA PT KT XH VOI PHAT TRIEN GD

1.1. Khái niệm về phát triển kinh tế xã hội Phát triển kinh tế là quá trình thay đổi theo hướng tiến bộ về mọi mặt kinh tế xã hội của một quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng. Tiến bộ xã hội là sự phát triển con người một cách toàn diện, phát triển các quan hệ xã hội công bằng và dâ[r]

17 Đọc thêm

thạc sĩ triết học PHÁT HUY NGUỒN lực CON NGƯỜI ở TỈNH KONTUM HIỆN NAY

THẠC SĨ TRIẾT HỌC PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI Ở TỈNH KONTUM HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, nguồn lực con người là nguồn lực cơ bản, quyết định của lực lượng sản xuất và của quá trình phát triển phát triển kinh tế xã hội. Khác với các nguồn lực khác, nguồn lực con người là nguồn lực đặc biệt của quá trình sản xuất; trong quá trình sản xuất các nguồn l[r]

97 Đọc thêm

Tìm hiểu bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

TÌM HIỂU BÀI CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI

I. Đọc, tìm hiểu chung về văn bản 1. Đọc - chú thích a) Đọc. b) Chú thích (SGK) 2. Tác giả - tác phẩm a) Tác giả Vũ Khoan: Nhà hoạt động chính trị, đã từng làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ thương mại, hiện là Phó thủ tướng chính phủ. b) Tác phẩm - Xuất xứ: Bài[r]

2 Đọc thêm

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG TƯƠNG LAI

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nguồn nhân lực là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định đối với tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Nguồn nhân lực con người với tiềm năng tri thức là lợi thế cạnh tranh của các công ty, ngành và nền kinh tế. Sau khi gia nhập tổ chức[r]

39 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC ÁP DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC ÁP DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Ngày nay, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nhân tố con người và việc phát huy vai trò năng động chủ quan của con người là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay đa[r]

12 Đọc thêm

Luận văn: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích chạy 100m cho nữ sinh ngành sinh giáo dục thể chất trường cao đẳng tuyên quang

LUẬN VĂN: LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH CHẠY 100M CHO NỮ SINH NGÀNH SINH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG TUYÊN QUANG

Luận văn: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích chạy 100m cho nữ sinh ngành sinh giáo dục thể chất trường cao đẳng tuyên quang
Con người cần phải có sự phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn thể chất để có thể chiếm lĩnh được tri thức từ đó đưa[r]

31 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

Đổi mới phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra đánh giá là một yêu cầu của toàn cầu hiện nay. Đối với nước ta, đổi mới phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra đánh giá là nhằm phát triển con người mới toàn diện, có tri thức, có học vấn, có năng lực tư duy hành động, có khả năng tiếp thu được nh[r]

17 Đọc thêm

tiểu luận cao học tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

TIỂU LUẬN CAO HỌC TÌNH TRẠNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

MỞ ĐẦU

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay, hoạt động xuất bản được coi là nhân tố hàng đầu góp phần thúc đẩy sự phát triển của trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật của mỗi quốc gia. Hoạt động xuất bản chính là đầu mối để phổ biến rộng rãi các tri thức khoa học về mọi mặt đời sống xã hội mà c[r]

21 Đọc thêm

ĐẨY MẠNH QUẢN TRỊ TRI THỨC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẨY MẠNH QUẢN TRỊ TRI THỨC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1.Tính cấp thiết của đề tàiTừ những năm 90 của thế kỷ 20, ở các nước phát triển, nền kinh tế bắt đầu có sự chuyển dịch nhanh, từ nền kinh tế công – nông sang nền kinh tế tri thức. Lý thuyết về quản trị con người cũng dần dần được thay thế bằng lý thuyết quản trị tri thức. Tuy mới ra đời chỉ hơn 10 n[r]

85 Đọc thêm

ĐƯỜNG LỐI : NGUỒN NHÂN LỰC, CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

ĐƯỜNG LỐI : NGUỒN NHÂN LỰC, CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

LỜI MỞ ĐẦU Việc phát triển nguồn lực con người là nhân tố quan trọng, là động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội; mặt khác, đây cũng là nhân tố tạo bước đột phá trong sự nghiệp CNH, HĐH sản xuất xã hội. CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay đòi hỏi rất lớn[r]

12 Đọc thêm

Đề Tài: Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

ĐỀ TÀI: CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦUTrong quá trình nhận thức và cải tạo thế giới hiện thực để phục vụ cho những lợi ích sống còn của mình, con người ngày càng khám phá ra bí mật của thế giới ấy, càng nắm bắt được quy luật vận động và phát triển của nó, cũng như tìm ra cách vận dụng những quy luật đó vào các lĩnh vực hoạt đ[r]

20 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NHÂN SỰ TRƯỜNG THPT YÊN HÒA – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NHÂN SỰ TRƯỜNG THPT YÊN HÒA – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

Như chúng ta đã biết nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý các tổ chức và doanh nghiệp. Việc quản lý nguồn lực đòi h[r]

21 Đọc thêm

Khách sạn duyên champa

KHÁCH SẠN DUYÊN CHAMPA

Trong thời đại phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá ngày nay, khi mà đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu về đời sống của con người ngày càng nâng cao, việc thưởng thức cuộc sống không còn đơn giản như trước nữa. Ví dụ trước kia nhu cầu ăn no mặc ấm là yếu tố quan trọng còn b[r]

82 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài
Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt mà thế hệ đi trước truyền lại cho thế hệ đi sau những kinh nghiệm tham gia vào đời sống sản xuất và hoạt động. Giáo dục xuất hiện cùng với sự xuất hiện của loài người và chỉ có trong đời sống con người. Trải qua quá trình phát t[r]

45 Đọc thêm

Thuật cai trị trong tư tưởng hàn phi tử và việc vận dụng trong quản lý cán bộ ở nước ta hiện nay

THUẬT CAI TRỊ TRONG TƯ TƯỞNG HÀN PHI TỬ VÀ VIỆC VẬN DỤNG TRONG QUẢN LÝ CÁN BỘ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
HỌC THUYẾT PHÁP TRỊ CỦA TRUNG QUỐC RA ĐỜI ĐÃ TRÊN 2000 NĂM, MẶC DÙ CÓ NHIỀU HẠN CHẾ DO LỊCH SỬ, DO BẢN CHẤT GIAI CẤP NHƯNG VẪN TOÁT LÊN ĐƯỢC NHỮNG GIÁ TRỊ THỰC TIỄN MÀ NGÀY NAY VẪN ÁP DỤNG VÀ PHÁT HUY ĐƯỢC TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN. HỌC THUYẾT PHÁP TRỊ BÊN CẠN[r]

36 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TÂN ĐÔNG PHƯƠNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TÂN ĐÔNG PHƯƠNG

1.Tính cấp thiết của đề tài.Ngày nay, trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn nhân lực đều được thừa nhận là một yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố có tính quyết định đến sự thành bại, uy thế, địa vị, khả năng phát triển bền vững của tổ chức, của doanh nghiệp. Do đó các quốc gia đều đặt con ngườ[r]

99 Đọc thêm

Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự tàn rụi của tâm hồn

KHOA HỌC MÀ KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM CHỈ LÀ SỰ TÀN RỤI CỦA TÂM HỒN

Khoa học ở thế kỉ XVI có nghĩa là tri thức thuộc mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực văn chương, triết học. Người học nhiều, biết rộng mà không có lương tâm hướng dẫn tư tưởng, hành động sẽ sa dần đến chỗ băng hoại tâm hồn. Dàn bài I. Mở bài - Nhân loại như một con người sống mãi và càng ngày càng mở[r]

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề