LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CNH - HĐH ĐẤT NƯỚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước":

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

đảm bảo được an ninh của dân tộc. Do đó, hơn bao giờ hết trí tuệ Việt Namđòi hỏi vận dụng và phát huy cao độ. Một dân tộc thông minh là phải biết sửdụng trí thông minh của mình cũng như của người đúng lúc, đúng chỗ vàđúng thời điểm.Tóm lại, trong nền kinh tế tri thức, yếu tố quyết định nhất đ[r]

18 Đọc thêm

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGUỒN LỰC NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA ĐẶC ĐIỂM VÀ XU HƯỚNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGUỒN LỰC NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA ĐẶC ĐIỂM VÀ XU HƯỚNG

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).CNH, HĐH là xu thế phát triển chung của các nước trên thế giới, khi các nước đó muốn tiến tới một xã hội hiện đại. Đó cũng là[r]

211 Đọc thêm

“Phát huy nguồn lực con người trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở nước ta hiện nay”.

“PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY”.

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nguồn lực con người không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, có thể nói rằng việc nghiên cứu nguồn lực con người luôn diễn ra thường xuyên, trong tất cả các giai đoạn lịch sử, ở hầu khắp các quốc gia. Như vậy, ta có thể thấy nguồn lực con người luôn là một vấn đề có tính th[r]

50 Đọc thêm

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO CÔNG NHÂN CÔNG TY THAN HÀ LẦM TỈNH QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LOẠI SIÊU XUẤT SẮC

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO CÔNG NHÂN CÔNG TY THAN HÀ LẦM TỈNH QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LOẠI SIÊU XUẤT SẮC

1. Tính cấp thiết của đề tàiCông tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò và vị trí vô cùng quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nước ta nói chung và sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ đời sống xã hội nói riêng. Hiện nay, lợi dụng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu,[r]

69 Đọc thêm

NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
CNH, HĐH là xu thế phát triển chung của các nước trên thế giới và đó cũng là con đường phát triển tất yếu của nước ta. CNH, HĐH không chỉ là công cuộc xây dựng[r]

47 Đọc thêm

Tuyển tập 150 tiểu luận triết học p1 (Đề 01 đến 10)

TUYỂN TẬP 150 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC P1 (ĐỀ 01 ĐẾN 10)

DANH SÁCH TIỂU LUẬNĐỀ 01. Bản sắc dân tộc trong nền KT mởĐỀ 02. Đấu tranh giai cấpĐỀ 03. Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCNĐỀ 04. LLSX và các quan hệ SXĐỀ 05. Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH HĐH đất nướcĐỀ 06. Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con ngư[r]

213 Đọc thêm

Lý luận của chủ nghĩa mác – lênin về con người và vai trò của con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

TIU LUN TRIT HC18chiến tranh. Tuy nhiên quan niệm và cách làm này cũng bộc lộ những hạn chếnhất định trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc hiện.Trong xã hội con ngời không chỉ tạo ra các hệ thống và các quá trìnhkhác nhau của xã hội (giai cấp, đảng phía, nhà nớc, sản xu[r]

32 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO LỢI ÍCH CỦA NÔNG DÂN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO LỢI ÍCH CỦA NÔNG DÂN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY

Sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay đã và đang đặt con người vào vị trí trung tâm vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội. Trong hệ thống các nhân tố tạo nên động lực phát triển xã hội, lợi ích là nhân tố quyết định và xuyên suốt quá trình chuyển hóa những yêu cầ[r]

87 Đọc thêm

Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và thời đại, nó trường tồn, bất diệt, là tài sản vô giá của dân tộc ta bởi không chỉ tiếp thu, kế thừa những giá trị, tinh hoa văn hóa, tư tưởng “vĩnh cửu” của loài người, trong đó của yếu là chủ nghĩa Mác – Lênin, mà còn đáp ứng nhiều vấn đề của thời đại[r]

19 Đọc thêm

NHÂN SINH QUAN CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY.

NHÂN SINH QUAN CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY.

Trong công cuộc xây dựng đất nước quá độ lên CNXH, chủ nghĩa Mác – Leenin là tử tưởng chủ đạo, là vũ khí lý luận của chúng ta nhưng bên cạnh đó, bộ phận kiến trúc hạ tầng của xã hội cũ vẫn có sức sống dai dẳng, tromg đó các triết lý Phật giáo đã ít nhiều in sâu vào tư tưởng tình cảm của một số bộ ph[r]

42 Đọc thêm

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời

TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN THI TRIẾT HỌC VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI

Câu 1:Anh chị hãy phân tích cơ sở lý luận và và nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc này như thế nào vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay ?Câu 2: Phân tích cơ sở l[r]

52 Đọc thêm

Sự vận dụng tư tưởng của lênin về bản chất của đảng của đảng ta

SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG CỦA LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỦA ĐẢNG TA

CHƯƠNG 1: NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG
C.Mác và Ph. Ăngghen là những người đầu tiên xây dựng những lý luận về chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân trong những năm nửa đầu của thế kỷ XIX thông qua việc xác định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Hai ông đã luận giả[r]

19 Đọc thêm

tiểu luận cao học Hoạt động từ thiện của phật giáo trước những vấn đề xã hội trong giai đoạn hiện nay ở nước ta

TIỂU LUẬN CAO HỌC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CỦA PHẬT GIÁO TRƯỚC NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

LỜI MỞ ĐẦUTrong công cuộc xây dựng đất nước quá độ lên CNXH, đất nước đang trên đà hội nhập, chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng, là vũ khí lý luận của chúng ta nhưng bên cạnh đó, bộ phận kiến trúc thượng tầng của xã hội cũ vẫn có sức sống dai dẳng, trong đó Phật giáo đã in sâu vào tư tưởng, t[r]

44 Đọc thêm

111 câu trắc nghiệm mác lênin

111 CÂU TRẮC NGHIỆM MÁC LÊNIN

1. Trắc nghiệm Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MácLênin – Đại học Võ Trường Toản Trang 1 NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN Trắc nghiệm phần triết học Mác Lênin 1.Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a. Triết học MácLênin. b. Kinh tế chính trị MácLênin. c. Lịch[r]

16 Đọc thêm

hướng dẫn tự học ôn thi môn mác lenin 1

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ÔN THI MÔN MÁC LENIN 1

Chương mở đầuNHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNINI. Khái lược về chủ nghĩa và chủ nghĩa Mác Lênin 1. Chủ nghĩa Mác Lênin và ba bộ phận cấu thành. Chủ nghĩa Mác Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học do C.Mác, Ph.Ăngghen xây dựng, V.I.Lênin bảo vệ và phát triển; đư[r]

53 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TIỂU LUẬN CAO HỌC

NHỮNG VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TIỂU LUẬN CAO HỌC

MỞ ĐẦU
1. Lý do và tính cấp thiết nghiên cứu đề tài.
Trong tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn những vấn đề khó lường như hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách nhằm xoá bỏ CNXH. Đặc biệt là từ khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ thì nhựng nguy[r]

31 Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và[r]

46 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Những đóng góp to lớn của V.I.Lênin đối với lý luận về nhà nước không chỉ ở việc làm sáng tỏ những quan điểm căn bản của C.Mác và Ph.Ăngghen về nhà nước, đem lại vũ khí lý luận sắc bén cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, giành lấy, tổ chức và thực thi quyền lực nhà[r]

28 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài khoá luận
Triết học đã nghiên cứu nhiều vấn đề, song vấn đề trung tâm của nó, vấn đề con người vẫn luôn được đề cao. Điều đó thể hiện ngay trong định nghĩa: “Triết học là hệ thống những lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vai trò của con người trong[r]

32 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN CHÍNH TRỊ

Câu 1: vấn đề cơ bản của triết học?
• Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về bản thân con người và vị trí của con người trong thế giới đó.
• Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiện đại, là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giũa ý[r]

26 Đọc thêm