PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực":

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN TĨNH GIA THANH HÓA

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN TĨNH GIA THANH HÓA

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
5. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4
6. Giả thuyết nghiên cứu 4
7. Phương pháp nghiên cứu 4
8. Kết cấu khóa luận 5
PHẦN NỘI DUNG 6
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 6
1.1. Một số khái niệm liên quan 6
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 6
1.1.2. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 6
1.2. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực 7
1.2.1. Phát triển nguồn nhân lực mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế xã hội 7
1.2.2. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp xây dựng CNH HĐH đất nước 9
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 11
1.3.1. Chính sách của Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực 11
1.3.2. Nhân tố giáo dục đào tạo 12
1.3.3. Nhân tố y tế về phát triển nguồn nhân lực 13
1.3.4. Nhân tố trình độ văn hóa 13
1.3.5. Nhân tố chất lượng và quy mô dân số. 14
1.3.6. Nhân tố truyền thống lịch sử và giá trị văn hóa 15
1.4. Nội dung phát triển nguồn nhân lực 15
1.4.1. Số lượng nguồn nhân lực 15
1.4.2. Phát triển về chất lượng nguồn nhân lực 16
1.4.3. Cơ cấu phát triển nguồn nhân lực 17
1.5. Các yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh CNHHĐH hiện nay. 18
1.5.1. Yêu cầu về thể lực 18
1.5.2. Yêu cầu mặt trí lực 19
1.5.3. Phẩm chất tâm lý xã hội của nguồn nhân lực 19
1.6. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực 20
1.6.1. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới 20
1.6.2. Một số kinh nghiệm cho Việt Nam 22
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI CỦA HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA 24
2.1. Khái quát chung về huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa. 24
2.1.1. Vị trí địa lý, điều kện tự nhiên của huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 24
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Tĩnh GiaThanh Hóa 24
2.1.3. Tình hình phát triển văn hóa xã hội của huyện Tĩnh GiaThanh Hóa 27
2.2. Thực trạng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 28
2.2.1. Quy mô và tốc độ tăng nguồn nhân lực 28
2.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực 30
2.2.3. Chất lượng nguồn nhân lực 38
2.3. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 44
2.3.1. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực của huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 44
2.3.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 48
2.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển nguồn nhân lực 55
2.4.1. Những mặt đạt được và nguyên nhân 55
2.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân. 57
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN TĨNH GIA THANH HÓA. 60
3.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ở huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 60
3.1.1. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực ở huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 60
3.1.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ở huyện Tĩnh Gia 60
3.2. Các giải pháp nâng cao sự phát triển nguồn nhân lực của huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa. 61
3.2.1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phát triển nhân lực 61
3.2.2. Duy trì tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp 62
3.2.3. Tăng cường đầu tư cho giáo dục, đào tạo để nâng cao phát triển trí lực hướng đến phát triển chất lượng nguồn nhân lực của huyện. 62
3.2.4. Giải pháp tăng cường nâng cao thể lực cho người dân, để phát triển chất lượng nguồn nhân lực của huyện. 63
3.2.5. Đổi mới, nâng cao công tác đào tạo và dạy nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của huyện 64
3.2.6. Gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực 65
3.2.7. Thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nhân tài 65
3.2.8. Phát triển thị trường sức lao động. 66
3.3. Một số đề xuất khuyến nghị. 67
3.3.1. Khuyến nghị đối với Tỉnh. 67
3.3.2. Khuyến nghị đối với phía cơ quan ban, ngành trong huyện 68
3.3.3. Khuyến nghị đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn của huyện 69
3.3.4. Khuyến nghi đối với người lao động. 70
KẾT LUẬN 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
Xem thêm

79 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Quản lý nhân lực là một hoạt động tất yếu của tổ chức, nó là một bộ phận cấu thành của quản lý doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động của một tổ chức sẽ không hiệu quả nếu thiếu quản lý nguồn nhân lực. Quản lý con người thường là nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mọi tổ chức đều hướng tới việc sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực sẵn có của mình.Từ xa xưa vai trò của con người đã được khẳng định trong mọi hoạt động. Con người vừa là đối tượng phục vụ của mọi hoạt động kinh tế xã hội, vừa là nhân tố có vai trò quyết định đối với sự phát triển của xã hội.Trong mỗi doanh nghiệp, nguồn lực về con người là một trong những nhân tố cấu thành nên nguồn kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp. Trình độ quản lý của các quản trị viên được đánh giá cao hay thấp tuỳ thuộc vào phương thức sử dụng lao động của họ. Vì vậy, các nhà quản lý và các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu để tìm ra các biện pháp nhằm sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả.Công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) là một trong Công ty được thành lập từ năm 1994, ra đời trong giai đoạn đầu của thời kỳ mở cửa của nền kinh tế đất nước nên gặp không ít khó khăn. Song thực tế cho thấy, công ty luôn cố gắng nỗ lực trong kinh doanh (nhất là trong công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực) và đã phát triển từng bước đi lên trong những khó khăn đó.Trong thời gian thực tập tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài cùng với sự giúp đỡ của TS. Nguyễn Ngọc Quân và các cô, chú, anh, chị công tác tại công ty em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài” để làm luận văn tốt nghiệp.
Xem thêm

107 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THUỶ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THUỶ

1.Tính cấp thiết của đề tài:
Ngày nay, trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn nhân lực được thừa nhận là yếu tố quan trọng nhất và có tính quyết định đến sự thành bại, uy thế, địa vị, khả năng phát triển bền vững của tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, các quốc gia đều đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển và đề ra các chính sách, chiến lược phát triển con người phục vụ yêu cầu của hiện tại và tương lai.
Trong xu thế phát triển hiện nay, đặc biệt khi nước ta đã gia nhập WTO thì vấn đề nguồn nhân lực cũng như quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong tổ chức sao cho hợp lý để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển trong nền kinh tế đầy cạnh tranh là một việc vô cùng quan trọng. Có thể nói quản trị nguồn nhân lực thành công là nền tảng vững chắc cho những thành công sau này của doanh nghiệp.
Nhận thực rõ tầm quan trọng của yếu tố con người, thời gian qua các doanh nghiệp đã có nhiều chính sách để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, thực tế tại các doanh nghiệp cho thấy việc sử dụng lao động chưa thực sự hiệu quả và phát huy hết tiềm năng nguồn nhân lực cũng như đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực luôn là bài toán hóc búa đối với nhà quản trị và các cấp lãnh đạo bởi muốn làm được điều đó không hề đơn giản, nó đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, kinh nghiệm và tiền bạc.
Qua quá trình học tập, tìm hiểu, nghiên cứu thấy được tầm quan trọng của công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực nên trong thời gian thực tập tại Tổng Công ty Xây dựng Đường thuỷ, bằng kiến thức thực tế thu lượm, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo ThS.Tạ Minh Hà, sự giúp đỡ tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, em chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Xây dựng Đường thuỷ” để nghiên cứu, viết chuyên đề tốt nghiệp.
Xem thêm

64 Đọc thêm

BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGỌC HÀ

BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGỌC HÀ

24Do đặc tính là 1 công ty xây dựng nên số lượng lao động thời vụ tương đốilớn. Lượng lao động nhiều thường vào thời điểm cuối năm ( tháng 10,11,12) và ítvào đầu năm ( tháng 1, 2, 3).Như vậy, tính đến cuối năm 2013, Công ty Cổ phần xây dựng Ngọc Hà cótổng số lao động là 2075 người. Trong đó lao động trực tiếp là 1086 người, chiếm89,98% tổng số cán bộ công nhân viên; lao động nam là 1106 người, chiếm 91,6%.Độ tuổi trung bình của người lao động là 36 tuổi, đây là độ tuổi vẫn đang ởmức sung sức. Số người trong độ tuổi Năm 2011 tăng so với năm 2012 dến năm 2013 do tình hình sản xuất kinh doanhcủa công ty nên số lượng lao động giảm. Cụ thể là: Năm 2010, số người trong độtuổi trong độ tuổi 31 – 45 tuổi là 665 người, chiếm 41,4%. Năm 2011, số người trong độtuổi người trong độ tuổi 31 – 45 tuổi tăng lên 745 người, chiếm 37,4%. Đến năm 2012,số người trong độ tuổi bộ công nhân viên; số người trong độ tuổi 31 – 45 tuổi giảm xuống còn 585 người,chiếm 48,5%. Nhìn chung lao động công ty có cơ cấu trẻ. Đây là nhân tố tích cựcgiúp cho công ty ngày càng phát triển nhưng cũng đặt ra cho ban lãnh đạo Công tynhững khó khăn trước mắt về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.Năm 2013 số lao động có trình độ đại học là 73 người, chiếm 16,5%; caođẳng là 124 người, chiếm 6,2%; lao động phổ thông là 813 người, chiếm 67,4%.Điều này cho thấy trình độ lao động chưa tương xứng với yêu cầu sản xuất kinhdoanh hiện tại của Công ty. Vì vậy để đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài thì Công typhải có kế hoạch đào tạo và phát triển hiệu quả nhằm nâng cao trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ cho người lao động.Do đặc thù là ngành xây dựng nên lao động nam chiếm đa số. Năm 2013 laođộng năm là 1106 người, chiếm 91,6 %.
Xem thêm

90 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ FTEX

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ FTEX

nội dung vị trí cần tuyển, số lượng, phòng ban, trình độ.- Công tác phân tích công việc:Văn phòng của Công ty sẽ thu thập cácthông tin, tài liệu và đánh giá có hệ thống nhằm làm rõ bản chất của từng côngviệc cũng như từng vị trí mà Công ty tuyển nhân lực. Khi Ban Giám đốc có chỉtiêu hay quyết định đưa xuống thì Phòng Hành chính Nhân sựsẽ thực hiện phântích công việc và trình lên lãnh đạo Công ty, lãnh đạo sẽ ký và phê chuẩn theođúng thẩm quyền của mình.- Công tác tuyển dụng:Công ty không ngừng chú trọng đến khâu tuyểndụng. Công ty căn cứ vào công việc để tuyển dụng lao động cho phù hợp. Đối12với lao động trực tiếp phải có trình độ từ trung cấp trở lên. Đối với những ngườicó nhu cầu làm việc tại văn phòng thì phải tối thiểu làm đúng ngành nghề côngviệc đang yêu cầu. Sàng lọc kỹ nguồn lao động đầu vào để đảm bảo tuyển dụngđược những nhân viên thật sự có khả năng, tâm huyết với công việc, nhiệt tìnhvà sáng tạo, có hướng gắn bó lâu dài, ưu tiên nguồn tuyển dụng bên trong sau đómới đến nguồn tuyển dụng bên ngoài. Như vậy việc tuyển chọn nhân lực củaCông ty trong những năm qua là tương đối hợp lý. Điều đó đảm bảo cho sốlượng lao động chính thức ở Công ty luôn có việc làm ổn định, chuyên tâm làmviệc và làm tốt vai trò của mình.- Công tác đào tạo và phát triển nhân lực:Hàng năm vào cuối Quý IICông ty thường có những đợt kiểm tra như: làm bài Test, mời chuyên gia vềgiảng dạy, cho nhân viên đi học các khóa học cấp tốc, cho cán bộ nhân viên đitập huấn nước ngoài … nhằmđánh giá lại chất lượng của đội ngũ công nhân viêntrong toàn Công ty để có thể nhận biết được năng lực sản xuất hiện có.Tuy nhiêntrên thực tếCông ty chỉ có chương trình đào tạo cho nhân viên mới vào làm, cònsau đó trong quá trình làm việc nếu muốn nâng cao trình độ chuyên môn phầnlớn cán bộ, công nhân viên Công ty phải tự liên hệ với các cơ sở đào tạo . Đồngthời trong quá trình làm việc, họ tự tìm hiểu và rút ra kinh nghiệm làm việc và
Xem thêm

54 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, sự phân công lao động xã hội trong khu vực và trên thế giới diễn ra mạnh mẽ, sự cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng quyết liệt hơn, thế mạnh có hiệu quả nhất trong cuộc cạnh tranh này là phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực đã qua đào tạo. Bởi vậy, chỉ có nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì mới có thể tận dụng tối đa những cơ hội của toàn cầu hoá để phát triển đất nước một cách toàn diện.
Xem thêm

121 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Xem thêm

74 Đọc thêm

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ mới toàn cầu

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN CẦU

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT 2
A. PHẦN MỞ ĐẦU 3
1.Lý do chon đề tài. 3
2. Mục tiêu nghiên cứu. 3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3
4. Phạm vi nghiên cứu. 4
5. Phương pháp nghiên cứu. 4
6. Ý nghĩa đề tài. 4
7. Kết cấu đề tài. 5
Chương 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO CÔNG TÁC TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY. 6
1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN CẦU. 6
1.1.1.Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại: 6
1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty: 6
1.1.3.Tóm lược quá trình phát triển của công ty: 7
1.1.4.Sơ đồ cơ cấu tổ chức 8
1.1.5. Phương hướng của Công Ty trong thời gian tới 8
1. 1.6. Khái quát hoạt động công tác quản trị nhân lực tại công ty Cổ phần Công nghệ mới toàn cầu. 9
1.1.6.1. Các hoạt động QTNL tại công ty. 9
1.2.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC. 9
1.2.1. Khái niệm về nguồn nhân lực. 9
1.2.2. Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 10
1.2.3. Lý do, mục đích và vai trò, ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 10
1.2.4. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 13
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 17
1.3.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 17
1.3.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp. 18
1.3.3. Nhân tố con người. 18
1.3.4. Nhân tố nhà quản trị. 19
1.4. Sự cần thiết của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với công ty cổ phần Công Nghệ Mới Toàn Cầu . 20
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN CẦU. 21
2.1.Thực trạng chất lượng đội ngũ nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mới toàn cầu. 21
2.1.1. Chất lượng cán bộ của công ty. 22
2.1.2. Mục tiêu đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty. 23
2.1.3.Kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty. 24
2.2.Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty cổ phần Công Nghệ Mới Toàn Cầu. 24
2.2.1. Cách xác định nhu cầu đào tạo tại công ty. 25
2.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo 27
2.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 28
2.2.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo. 29
2.2.5. Tổ chức quản lý công tác đào tạo 32
2.2.6. Nguồn kinh phí cho đào tạo. 32
2.3. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mới Toàn cầu. 33
2.3.1. Những kết quả đạt được. 33
2.3.2 Những tồn tại cần khắc phục. 34
2.3.3Nguyên nhân của những tồn tại. 34
Chương 3. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NHỆ MỚI TOÀN CẦU 36
3.1. Định hướng về đào tạo và phát triển của công ty trong thời gian tới. 36
3.2. Những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. 37
3.2.1.Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 37
3.2.2.Mở rộng các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 41
3.2.3.Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả đào tạo và phát triển chi tiết, chính xác. 42
3.2.4.Sử dụng lao động sau đào tạo. 42
3.2.5.Một số phương pháp khác. 43
3.3. Những khuyến nghị để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 45
3.3.1.Đối với nhà nước. 45
3.3.2.Đối với công ty. 45
3.3.3.Đối với người lao động. 48
D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
PHỤ LỤC 52
Xem thêm

60 Đọc thêm

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA SGD NHNNO PTNT VIỆT NAM

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA SGD NHNNO PTNT VIỆT NAM

... tiêu SGD 2.2.1.2 Nguồn nhân lực: Theo kết điều tra phòng hành nhân SGD NHNNo& PTNT Việt Nam, Nguồn nhân lực nhân tố ảnh hưởng lớn thứ đến sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực SGD Vì nguồn nhân lực. .. Nội dung sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực NHTM: 1.2.4.1 Nội dung sách đào tạo nguồn nhân lực NHTM: Chính sách đào tạo nguồn nhân lực NHTM bao gồm nội dung chủ yếu sau: * Chính sách điều... trọng tổ chức * Đào tạo phát triển nguồn nhân lực NHTM: Dựa vào khái niệm chung đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức Đối với ngân hàng thương mại, đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhóm chức
Xem thêm

91 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài Với xu thế toàn cầu hoá kinh tế như hiện nay thì nó tạo ra cho các tổ chức nhiều cơ hội mới và cũng không ít thách thức mới. Trong “cuộc chiến” không súng đạn mà bằng công nghệ, bằng tiềm lực tài chính, thương hiệu, … này sự thắng thua phụ thuộc rất lớn vào tài năng của đội ngũ nhân viên. Nhận thức được tầm quan trọng của con người trong tổ chức, hầu hết các doanh nghiệp có xu hướng đặt con người làm trung tâm cho mọi chiến lược, tạo ra lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong tương lai và đó là con đường duy nhất để tồn tại và phát triển. Trong thời gian thực tập tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, em thấy rằng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở đây được xây dựng một cách bài bản nhưng vẫn chưa thu hút được cán bộ công nhân viên tham gia nhiệt tình. Chính vì vậy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm mục tiêu tạo dựng một lực lượng lao động chất lượng cao, sẵn sàng gắn bó và phục vụ cho sự nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam cần phải được đặc biệt quan tâm.Từ những lý do trên em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam”.2. Mục đích nghiên cứuLàm rõ cơ sở lý luận và tầm quan trọng của việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chứcPhân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam để tìm ra những hạn chế cần khắc phụcĐề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Tổng công ty Giấy Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2007.4. Phương pháp nghiên cứuĐề tài này đi theo kết cấu truyền thống từ lý thuyết đến phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Giấy Việt Nam.Sử dụng phương pháp diễn dịch kết hợp với thống kê, tính toán, phân tích, đánh giá và sự khảo sát thực tế thông qua bảng hỏi, phỏng vấn (Bảng hỏi và câu hỏi phỏng vấn trong phần phụ lục).Phương pháp bảng hỏi:Đối tượng điều tra là cán bộ công nhân viên Công ty Giấy Tissue Sông Đuống và cán bộ, nhân viên văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam.Số phiếu phát ra: 100Số phiếu thu lại: 100Số phiếu hợp lệ: 100Số phiếu không hợp lệ: 0. Trong bảng hỏi tập trung điều tra về việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Tổng công ty Giấy Việt Nam, sự tác động của công tác này tới cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty sau khi tham gia các khoá đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty. Thông tin phản hồi từ cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty thông qua bảng hỏi đã được phân tích, tổng hợp, phục vụ cho việc đánh giá thực trạng tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.Phương pháp phỏng vấn: Đối tượng phỏng vấn là cán bộ phụ trách công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Phỏng vấn nhằm tìm kiếm thông tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty xét trên giác độ tổ chức như: các chính sách, kế hoạch trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam,… 5. Kết cấu của đề tàiNgoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề được chia thành 3 phần:Chương 1: Một số lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpChương 2: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt NamChương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam
Xem thêm

95 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÀ LƠI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÀ LƠI

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong thời đại ngày nay, cùng với những tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng và cuộc Cách mạng công nghệ đang từng bước làm thay đổi bộ mặt sản xuất và đời sống xã hội, vấn đề phát triển nguồn nhân lực là một nhu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ một quốc gia nào. Nhà kinh tế học James L.Hages đã nói rằng: “Không còn là vấn đề chúng ta muốn hay không mà là chúng ta nên phát triển tài nguyên nhân sự, phát triển tài nguyên nhân sự là vấn đề sống còn của chúng ta” và đang trở thành mục tiêu được quan tâm hàng đầu trong chính sách phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Hiện nay, nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhưng cũng đang trong tình trạng khó khăn, thiếu hụt những người lao động có trình độ, năng lực, kỹ năng. Chính vì vậy chúng ta cần phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Nâng cao năng lực thực hiện của người lao động đòi hỏi tư duy tổng thể, toàn diện và chiến lược về nguồn nhân lực. Trong bối cảnh ngày nay, nhân lực đã trở thành một chủ đề có tính chiến lược. Xử lý và giải quyết vấn đề nhân lực phải xuất phát từ tầm nhìn, chiến lược, và các mục tiêu của tổ chức. Chính tầm nhìn, chiến lược phát triển của tổ chức mới giúp xác định nhu cầu nhân lực về số lượng và chất lượng: cần loại người nào, kiến thức, thái độ, kỹ năng gì để từ đó có chiến lược thu hút, hấp dẫn, động viên, và đào tạo phù hợp. Rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay không có chiến lược phát triển hoặc nếu có thì nó cũng có chất lượng chưa cao và vì vậy cần tập trung cho chiến lược này. Vì thế, đồng thời việc đào tạo và phát triển năng lực cho người lao động cần chú trọng nhiều hơn tới ý thức, thái độ, và tình cảm của người lao động cũng như chú trọng vào việc đổi mới việc quản lý nhân lực gắn liền với xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Qua tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi thì công tác hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực đã được chú trọng song chưa toàn diện, sâu sắc, đầy đủ. Chính từ những yếu tố về nguồn lực như trên nên việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty là một vấn đề cấp thiết, vì vậy tôi đã quyết định chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thủy điện Nà Lơi” là đề tài nghiên cứu của luận văn này.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
-Hệ thống hóa những lý luận về chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
-Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần thủy điện Nà Lơi.
-Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thủy điện Nà Lơi.
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
-Đối tượng nghiên cứu: chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.
-Phạm vi nghiên cứu: đề tài nghiên cứu về thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi giai đoạn 2010 – 2014, đồng thời đề xuất các giải pháp cho công ty đến năm 2020.
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài
- Số liệu thứ cấp: Nghiên cứu thu thập từ các tài liệu tại công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi về tình hình hoạt động kinh doanh, về tình hình nhân sự…
- Số liệu sơ cấp: Khảo sát bằng bảng hỏi (Phụ lục)
+ Nội dung khảo sát: về các nội dung liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi (về kỹ năng làm việc, thái độ, tinh thần làm việc của người lao động, hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty áp dụng thời gian qua…)
+ Đối tượng khảo sát: cán bộ nhân viên công ty;
+ Số lượng khảo sát:
Số lượng phiếu phát ra: 52
Số lượng phiếu thu về: 50
Số lượng phiếu hợp lệ: 50
+ Thời gian khảo sát: tháng 4/2015.
+ Địa điểm khảo sát: tại Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi - Xã Thanh Minh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
- Phương pháp xử lý số liệu: Dùng phần mềm Exel để phân tích các số liệu thu thập được, để đưa ra các kết quả liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực của công ty.
Ngoài ra, luận văn còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khác để làm rõ nội dung nghiên cứu như:
+ Phương pháp thống kê mô tả, dùng các chỉ tiêu số tương đối, số tuyệt đối và số bình quân để đánh giá sự biến động cũng như mối quan hệ giữa các hiện tượng.
+ Phương pháp so sánh, đối chiếu được sử dụng nhằm mục đích so sánh, đối chiếu, đánh giá và kết luận về thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trong giai đoạn 2010 – 2014.
5. Kết cấu của đề tài
Nội dung nghiên cứu ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn được trình bày làm 04 chương:
Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn
Chương 2: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Chương 3: Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần thủy điện Nà Lơi.
Chương 4: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần thủy điện Nà Lơi thời gian tới.
Xem thêm

119 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cơ giới và xây dựng Thăng Long

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG

Đối với bất kỳ một tổ chức dù đang hoạt động ở lĩnh vực nào thì cũng không thể phủ nhận vai trò của nguồn nhân lực đối với sự thành công hay thất bại của tổ chức đó. Nhất là trong môi trường toàn cầu hóa như hiện nay thì suy cho cùng cạnh tranh chính là sự cạnh tranh về nguồn nhân lực. Thời đại hiện nay có thể nói là thời đại của nền kinh tế tri thức. Vì vậy, kỹ năng, kiến thức, kỷ luật lao động, tinh thần đổi mới và sáng tạo, khả năng thích nghi, năng lực học hỏi suốt đời là những yếu tố cốt lõi mà lực lượng lao động của kinh tế tri thức cần phải có. Các doanh nghiệp phải chú trọng tới việc thường xuyên nâng cao kỹ năng, kiến thức, đào tạo và tái đào tạo lực lượng lao động của mình, tạo điều kiện cho họ sáng tạo, đổi mới và thích nghi. Đối với Công ty Cổ phần Cơ giới và xây dựng Thăng Long cũng vậy, môi trường kinh doanh không ngừng vận động, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp luôn phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sao cho đáp ứng được yêu cầu của tình hình sản xuất kinh doanh. Do đó, công ty cũng ngày càng đánh giá cao vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của mình. Sau thời gian nghiên cứu tình hình thực tiễn ở công ty, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cơ giới và xây dựng Thăng Long” làm luận văn tốt nghiệp.
Việc nghiên cứu chuyên đề trả lời câu hỏi “thực trạng của công tác đào tạo và phát triển tại Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long như thế nào và hoàn thiện công tác đó ra sao”.
Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hóa các lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dựa trên tình hình thực tiễn của Công ty Cổ phần Cơ giới và xây dựng Thăng Long.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
Đối tượng nghiên cứu là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Phạm vi nghiên cứu: công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ giới và xây dựng Thăng Long trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2008.
Trong quá trình hoàn thành đề tài, em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học: phương pháp thống kê, bảng hỏi, phương pháp phân tích, tổng hợp, tra cứu tài liệu. Đối với bảng hỏi, em đã điều tra 45 người, trong đó có 5 người là cán bộ quản lý, 10 người là cán bộ chuyên môn, 30 người là công nhân kỹ thuật. Thời gian phát phiếu là từ ngày 1442008 đến ngày 2442008, phát ra 60 phiếu, thu về 45 phiếu.
Kết cấu của đề tài: gồm có 3 chương:
 Chương 1 Cơ sở lý luận công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức
 Chương 2 Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ giới và xây dựng Thăng Long
 Chương 3 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cơ giới và xây dựng Thăng Long
Xem thêm

108 Đọc thêm

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Xây Lắp Đà Nẵng

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY XÂY LẮP ĐÀ NẴNG

Hoà mình vào sự phát triển của nền kinh tế, Doanh nghiệp ngày nay luôn tạo cho mình chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Muốn vậy, Doanh nghiệp phải đặt vai trò, nhiệm vụ quan trọng đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên. Doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác thì đòi hỏi doanh nghiệp đó phải có một đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo, tay nghề vững vàng. Để làm được điều đó thì vấn đề sử dụng, quản lý, đào tạo... nguồn nhân lực phải luôn được doanh nghiệp đặt vào mục tiêu chính cho sự phát triển vững mạnh của doanh nghiệp.
Cho nên công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như: sử dụng con người, nâng cao trình độ chuyên môn lẫn đạo đức góp phần không nhỏ trong lợi ích chung của doanh nghiệp. Do đó, sau mỗi khoá học, Nhà trường , khoa luôn tạo một khoảng thời gian nhất định để cho sinh viên đúc kết những kiến thức đã học qua vấn đề tìm hiểu thực tế tại một doanh nghiệp.
Được sự giảng dạy tận tâm của thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh, được sự quan tâm ưu ái và sự chỉ dẫn nhiệt tình của các Cán bộ trong phòng Tổ chức Hành chính của Công ty Xây lắp Đà Nẵng đã giúp cho thấy tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty. Vì vậy tôi đã chọn cho mình chuyên đề Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Xây lắp Đà Nẵng để làm chuyên đề tốt nghiệp, với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn, thực tế hơn và tạo cho mình một kiến thức vững chắc để khi ra trường có thể bắt nhịp một cách tốt nhất.
Xem thêm

46 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒ THÀNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒ THÀNH

Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất cứ một xã hội hay một tổ chức nào. Chỉ khi nào nguồn nhân lực được tuyển dụng đầy đủ và sử dụng một cách có hiệu quả thì tổ chức đó mới có thể hoạt động một cách trơn tru và đạt được những thành công như mong đợi. Hoạt động của mỗi tổ chức đều chịu ảnh hưởng và chịu sự chi phối bởi các nhân tố và mức độ ảnh hưởng khác nhau qua các thời kỳ, nhưng nguồn nhân lực vẫn luôn giữ được vai trò quyết định trong hoạt động của bất cứ tổ chức nào. Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của mình thì nguồn nhân lực trong các tổ chức cũng phải ngày càng tự hoàn thiện để có thể đáp ứng được những nhu cầu đặt ra. Các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ thì phải tìm mọi cách để trang bị cho mình đội ngũ lao động lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Để làm được điều này doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng thời nhiều công việc và một trong số đó là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp có thể nâng cao cả về mặt số lượng và chất lượng đội ngũ lao động trong công ty, đồng thời cũng tạo điều kiện để có thể thu hút và gìn giữ được lao động tới công ty làm việc và cống hiến. Đào tạo và phát triển là công tác đào tạo những kỹ năng và kiến thức để người lao động có thể vận dụng chúng một cách linh hoạt vào quá trình thực hiện công việc thường ngày và chuẩn bị để thực hiện tốt hơn những công việc trong tương lai.
Nhận thức được vai trò của nguồn nhân lực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Thương Mại Hồ Thành rất quan tâm đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, trong thời gian thực tập tại Công ty em nhận thấy công tác này còn nhiều vấn đề bất cập, chính vì thế em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thương Mại Hồ Thành”
Trong chuyên đề thực tập này ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo, chuyên đề chia làm 3 chương
Chương I: Khái quát về Công ty TNHH Thương Mại Hồ Thành
Chương II: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thương Mại Hồ Thành
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thương Mại Hồ Thành
Trong quá trình thực hiện chuyên đề em đã nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cô giáo Th.s Nguyễn Thị Hồng Thắm.
Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn ông Trương Công Ninh Giám đốc và ông Trần Văn Quang Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Hồ Thành đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại Công ty.
Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

60 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trên cơ sở phân tích thực trạng nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình, từ đó xây dựng hệ thống các giải pháp để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch trong thời gian tới.
Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực du lịch tạo cơ sở khoa học cho việc phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình.
Khảo sát thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình.
Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch nhằm đáp ứng phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình nói chung đến năm 2015.
Xem thêm

105 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THIÊN MINH

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh
Xem thêm

70 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cồ phần xây dựng và đầu tư 492

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỒ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

... phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Tình hình phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư 492 Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần xây dựng. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492 43 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492 43 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty. .. phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư 492 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
Xem thêm

132 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1.Lí do chọn đề tài. 1
2.Mục tiêu chọn đề tài. 1
3.Nhiệm vụ nghiên cứu 2
4.Phạm vi nghiên cứu 2
5.Phương pháp nghiên cứu 2
6.Ý nghĩa đóng góp nghiên cứu của đề tài 2
Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP THÀNH VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 3
1.1 Tổng quan về công ty 3
1.1.1.Thông tin chung về công ty TNHH hợp Thành 3
1.1.2.Tóm lược quá trình hình thành,phát triển của Công ty TNHH Hợp Thành 3
1.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển và lĩnh vực kinh doanh của công ty 3
1.1.4.Định hướng phát triển và công tác quản trị nhân lực của công ty 6
1.1.4.1.Định hướng phát triển của công ty 6
1.1.5Các hoạt động của công tác quản trị nhân lựccủa Công ty TNHH Hợp Thành 6
1.1.5.1 Chính sách tuyển dụng nhân lực 6
1.1.5.2 Chính sách đào tạo và phát triển nhân lực 7
1.1.5.3 Chính sách đãi ngộ thù lao lao động 7
1.2 Cơ sở lí luận về đào tạo nguồn nhân lực lao động trong công ty 8
1.2.1 Các khái niệm liên quan đến vấn đề đào tạo phát triển nhân lực. 8
1.2.2 Phân loại đào tạo và phát triển nhân lực. 9
1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp 10
1.2.3.4. Quy trình đào tạo nhân lực. 11
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH 12
2.1 Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện ở Việt Nam hiện nay. 12
2.2Đặc điểm nguồn lao động ở công ty TNHH Hợp Thành 13
2.3 Bộ máy tổ chức chuyên trách nhân sự tại công ty 15
2.4 .Thực trạng đào tạo và phát triển nguôn nhân lực tại công ty Hợp Thành 16
2.4.1Thực trạng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực 16
2.5 Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty 21
2.5.1 Thuận lợi 22
2.5.2 Hạn chế 23
2.5.3Nguyên nhân của hạn chế 26
Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIÊN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH 28
3.1 Phương hướng,nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hợp Thành trong thời gian tới. 28
3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm đào tạo nhân lực tại công ty TNHH Hợp Thành 30
3.2.1 Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa nhân lực 30
3.2.2 Nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên về sự cần thiết chính bản thân người lao động 31
3.2.3 Xây dựng chiến lược tổng thể về nguồn nhân lực gắn với kết với kế hoạch phát triển của công ty 31
3.2.4 Tập trung đầu tư đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, công nhân kỹ thuật trình độ cao, cán bộ quản lý giỏi. 33
3.2.5 Sắp xếp và sử dụng lao động trong Công ty một cách hợp lý 34
3.2.6 Thực hiện chế độ trả lương, thưởng phạt, trợ cấp cho cán bộ công nhân viên một cách hợp lý 35
3.2.7 Hoàn thiện công tác đào tạo 36
KẾT LUẬN 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 41
Xem thêm

45 Đọc thêm

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ BỘ NỘI VỤ

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ BỘ NỘI VỤ

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1.Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
3. Phạm vi nghiên cứu: 2
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài 2
5. Kết cấu đề tài 2
PHẦN NỘI DUNG 3
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3
1.Khái niệm 3
1.1.Khái niệm về đào tạo phát triền nguồn nhân lực và một số khái niệm liên quan 3
1.2.Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
1.2.1.Các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
1.2.2 Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
1.2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 4
1.2.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 5
1.2.2.3 Lựa chọn đối tượng 5
1.2.2.4 Xây dựng nội dung chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 5
1.2.2.5.Lựa chọn và đào tạo giáo viên 8
1.2.2.6. Dự tính chi phí đào tạo 8
1.2.2.7 Đánh giá chương trình và hiệu quả đào tạo 9
1.3.Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 10
1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 10
1.4.1.Quan điểm của tổ chức về đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 10
1.4.2 Mục tiêu, chiến lược của tổ chức 11
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VỤ CÁN BỘ TỔ CHỨC BỘ NỘI VỤ 12
2.1.Khái quát chung về đơn vị thực tập: 12
2.1.1.Thông tin chung về Bộ Nội vụ 12
2.1.1.1. Khái lược lịch sử hình thành và phát triển của Bộ Nội vụ 12
2.1.1.2Chức năng, nhiệm vụ chung : 13
1.2.Sơ đồ cơ cấu của tổ chức 25
2.1.2.Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực của đơn vị nơi sinh viên thực tập: 28
2.1.2.1 Công tác lập kế hoạch nhân lực 28
2.1.2.2.Công tác phân tích công việc 30
2.1.2.3.Công tác tuyển dụng nhân lực 32
2.1.2.4.Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực: 33
2.1.2.5.Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc 34
2.1.2.6 Công tác thù lao lao động 35
2.1.2.7 Công tác giải quyết các quan hệ lao động 36
2.2.Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Nội vụ 36
2.2.1 Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 36
2.2.1.1 Xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo 36
2.2.1.2 Lựa chọn đối tượng 39
2.2.1.3 Lựa chọn phương pháp đào tạo 39
2.2.1.4 Xây dựng nội dung chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 42
2.2.1.5 Nguồn kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển. 42
2.2.1.6 Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 44
2.2.2 Đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Nội vụ năm 20122014 44
2.2.2.1 Quy mô đào tạo : 44
2.2.2.2 Chất lượng đào tạo 46
2.2.2.3 Hạn chế và nguyên nhân 47
CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ BỘ NỘI VỤ 49
3.1.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 49
3.1.1.Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 49
3.1.2. Các hình thức đào tạo mới 50
3.1.3.Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 52
3.1.4.Đánh giá khả năng thực hiện công việc và phân tích công việc của người lao động 53
3.1.5.Tạo động lực cho cán bộ , công chức viên chức, người lao động trong tổ chức 53
3.1.6.Nâng cao vai trò công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sau mỗi chương trình học 54
3.2.Một số khuyến nghị về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Nội vụ 55
PHẦN KẾT LUÂN 58
Xem thêm

65 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH VIỆT (BVIS) (LV THẠC SĨ))

Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))
Xem thêm

106 Đọc thêm