MẪU DANH MỤC NHÀ CUNG ỨNG ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Mẫu Danh mục nhà cung ứng đào tạo, tổ chức đào tạo":

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND xã thái xuyên

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND xã thái xuyên

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN 3 1.1.Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu 3 1.1.1.Khái niệm và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3 1.1.2.Các phương pháp đào tạo và phát triển 5 1.1.3.Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực 7 1.2. Khái quát chung về đơn vị thực tập 9 1.2.1.Thông tin liên lạc của UBND xã Thái Xuyên 9 1.2.3.Qúa trình hình thành và phát triển của UBND xã Thái Xuyên 10 1.2.4.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND xã Thái Xuyên 11 1.2.5.Khái quát công tác quản trị nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 12 CHUƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN 14 2.1.Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 14 2.1.1.Đặc điểm nguồn nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 14 2.2.2.Quy trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lúc tại UBND xã Thái Xuyên 14 2.2.2.Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 16 2.2.3.Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 22 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN 25 3.1.Nhóm giải pháp 25 3.1.2.Nhóm giải pháp dành cho tổ chức 25 3.1.2.Nhóm giải pháp dành cho nhà quản lý 25 3.2.3.Nhóm giải pháp dành cho người lao động 26 PHẦN KẾT LUẬN 28 DANH MỤC TAI LIỆU THAM KHẢO 29
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo PPNCKH: Công tác Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Thạch An– Tỉnh Cao Bằng: thực trạng và giải pháp

Báo cáo PPNCKH: Công tác Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Thạch An– Tỉnh Cao Bằng: thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN THẠCH AN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 5 1.1. Khái quát chung về UBND huyện Thạch An và phòng Nội vụ huyện Thạch An 5 1.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của UBND huyện Thạch An 5 1.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND huyện Thạch An 6 1.1.3. Đặc điểm chung của phòng Nội vụ huyện Thạch An 8 1.1.3.1. Thông tin chung 8 1.1.3.2. Cơ cấu tổ chức 8 1.2. Cơ sở lý thuyết về công tác ĐTBD đội ngũ CB, CC. 9 1.2.1. Khái niệm ĐTBD và các khái niệm liên quan: 9 1.2.1.1. Khái niệm CB, CC: 9 1.2.1.2. Khái niệm về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức: 10 1.2.2. Mục tiêu và vai trò của công tác đào tạo bồi dưỡng 11 1.2.2.1. Mục tiêu của công tác đào tạo bồi dưỡng 11 1.2.2.2. Vai trò của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH AN 13 2.1. Tổng quan về công tác ĐTBD đội ngũ CB, CC tại UBND huyện Thạch An giai đoạn 2013 2015 13 2.2. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến công tác ĐTBD đội ngũ CB, CC tại UBND huyện Thạch An 14 2.2.1. Các nhân tố bên trong cơ quan 14 2.2.1.1. Quan điểm của nhà quản lý 14 2.2.1.2. Chiến lược phát triển của UBND huyện Thạch An 15 2.2.1.3. Nguồn nhân lực của UBND huyện Thạch An. 15 2.2.2. Các nhân tố bên ngoài cơ quan 16 2.2.2.1. Hệ thống giáo dục và đào tạo xã hội 16 2.2.2.2. Cơ sở pháp lý của đào tạo tại UBND huyện Thạch An 16 2.3. Thực trạng tổ chức công tác ĐTBD đội ngũ CB, CC tại UBND huyện Thạch An 17 2.3.1. Đánh giá nhu cầu đào tạo 17 2.3.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo 17 2.3.1.2. Xác định mục tiêu đào tạo 17 2.3.1.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 18 2.3.2. Chuẩn bị đào tạo 19 2.3.2.1. Xác định chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo 19 2.3.2.2. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 20 2.3.2.3. Dự tính chi phí đào tạo 20 2.3.3. Tiến hành đào tạo 21 2.3.4. Đánh giá kết quả đào tạo 21 2.4. Đánh giá chung về công tác ĐTBD đội ngũ CB, CC tại UBND huyện Thạch An 22 2.4.1. Những mặt đã đạt được 22 2.4.2. Những mặt còn hạn chế 23 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐTBD CB, CC Ở UBND HUYỆN THẠCH AN 25 3.1. Một số giải pháp 25 3.2. Một số khuyến nghị đối với Phòng Nội vụ huyện Thạch An 28 PHẦN KẾT LUẬN 30 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32
Xem thêm

Đọc thêm

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài: 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Kết cấu đề tài 4 PHẦN NỘI DUNG 5 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 5 1.1. Một số khái niệm cơ bản 5 1.2. Vai trò của đào tạo và bồi dưỡngcán bộ, công chức 6 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức 8 1.4. Quy trình đào tạo và bồi dưỡng CBCC 10 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN 16 2.1. Khái quát chung về Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn 16 2.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm 16 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hệ thống bộ máy tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm 16 2.1.3. Phương hướng trong thời gian tới 17 2.2. Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm 18 2.2.1. Về số lượng cán bộ, công chức 18 2.2.2. Về cơ cấu giới tính, độ tuổi của cán bộ, công chức 19 2.2.3. Về trình độ của cán bộ công chức 20 2.3. Tình hình công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm 21 2.3.1. Quy trình ĐTBD CBCC của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm 21 2.3.3. Chi phí cho đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức 30 2.3.4. Đánh giá hiệu quả công tác sử dụng nguồn nhân lực 31 2.4. Đánh giá chung về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm 34 2.4.1. Những kết quả đạt được 34 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 34 2.5. Đánh giá về hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng CBCC 36 2.5.1. Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm 36 2.5.2. Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm 37 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM 40 3.1. Định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm 40 3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Ðào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức 40 3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu lao động cần đào tạo 41 3.2.2. Hoàn thiện việc xây dựng mục tiêu đào tạo 43 3.2.3. Đào tạo cán bộ chuyên trách làm công tác đào tạo và tạo động lực cho cán bộ làm công tác đào tạo và người học 43 3.2.4. Xây dựng nội dung chương trình đào tạo và lựa chọn giáo viên 44 3.2.5. Ða dạng hoá các hình thức, phương pháp đào tạo và bồi dưỡng CBCC 45 3.2.6. Xây dựng nguồn kinh phí cho Ðào tạo và bồi dưỡng CBCC một cách toàn diện 45 3.2.7. Tăng cường đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng CBCC 46 3.2.8. Tăng cường cơ sở vật chất cho đào tạo, bồi dưỡng 47 3.3. Khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm 47 3.3.1. Đối với cơ quan Nhà nước 47 3.3.2. Đối với UBND huyện Pác Nặm 48 3.3.3. Đối với CBCC 48 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại sở nội vụ tỉnh hải dương

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại sở nội vụ tỉnh hải dương

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 6. Ý nghĩa đóng góp của đề tài 2 7. Kết cấu đề tài 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 4 1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương 4 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 4 1.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 4 1.2 Khái quát chung về Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 5 1.2.1 Vị trí và chức năng 5 1.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 5 1.2.3 Qúa trình hình thành phát triển của Sở Nội Vụ tỉnh Hải Dương 12 1.2.4.Cơ cấu tổ chức phòng ban chuyên môn thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 14 1.3 Khái quát về phòng Quản lý công chức viên chức Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 15 1.3.1. Chức năng của phòng Quản lý công chức – viên chức 15 1.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý công chức viên chức 15 1.3.3. Cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý công chức viên chức 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH HẢI DƯƠNG 18 2.1 Lý luận chung về đào tạo, bồi dưỡng CBCC 18 2.1.1 Khái niệm Cán bộ, công chức 18 2.1.2 Khái niệm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 18 2.1.3 Vai trò của đào tạo bồi dưỡng CBCC 19 2.1.4 Mục tiêu,nguyên tắc, nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBCC 20 2.1.5 Quy trình đào tạo,bồi dưỡng CBCC 21 2.2 Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế xã hội tới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 21 2.2.1 Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên 21 2.2.2 Ảnh hưởng của tình hình phát triển kinh tế xã hội 21 2.3 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 22 2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo 22 2.3.2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 23 2.3.3. Chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 25 2.3.4 Hình thức đào tạo 28 2.3.5 Kết quả đạt được 28 2.4 Đánh gía về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của Sở Nội Vụ tỉnh Hải Dương 32 2.4.1 Những mặt đạt được 32 2.4.2. Những tồn tại, hạn chế 33 2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại 34 2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan 34 2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan 34 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH HẢI DƯƠNG 36 3.1 Phương hướng 36 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương. 37 3.1.1 Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng 37 3.1.2 Về phía Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 37 KẾT LUẬN 41 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Phân tích và đánh giá những tồn tại chính cần giải quyết trong các lĩnh vực quản trị chủ yếu của công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt

Báo cáo thực tập: Phân tích và đánh giá những tồn tại chính cần giải quyết trong các lĩnh vực quản trị chủ yếu của công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………2 CHƯƠNG 1:KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 2 1.1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp. 2 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 2 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp. 4 1.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 5 1.1.4 Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 5 1.2 Tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp. 6 1.2.1 Số lượng, chất lượng lao động của doanh nghiệp. 6 1.2.2 Cơ cấu lao động của doanh nghiệp. 7 1.3 Quy mô vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 8 1.3.1 Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 8 1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 10 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP 12 2.1 Tình hình thực hiện các chức năng kế hoạch hóa; vấn đề thu thập thông tin và ra quyết định; kỹ năng lập kế hoạch của nhà quản trị ở các cấp quản trị trong doanh nghiệp................. 12 2.1.1 Tình hình thực hiện các chức năng kế hoạch hóa của doanh nghiệp. 12 2.1.2 Vấn đề thu thập thông tin và ra quyết định quản trị. 13 2.1.3 Kỹ năng lập kế hoạch của nhà quản trị ở các cấp quản trị trong doanh nghiệp. 14 2.2 Công tác kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp (tình thế môi trường chiến lược, hoạch định và triển khai chiến lược cạnh tranh và chiến lược phát triển thị trường, lợi thế và năng lực cạnh tranh…). 14 2.2.1 Các cấp chiến lược trong quản trị chiến lược của DVF. 14 2.2.2 Công tác đánh giá và sử dụng các tình thế môi trường chiến lược của DVF. 15 2.2.3 Tình hình triển khai chiến lược cạnh tranh của DVF. 15 2.3 Công tác quản trị tác nghiệp của doanh nghiệp (kế hoạch mua, bán và kế hoạch dự trữ hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại). 15 2.3.1 Kế hoạch mua hàng của DVF. 15 2.3.2 Kế hoạch bán hàng tại DVF. 16 2.3.3 Kế hoạch dự trữ hàng hóa tại DVF. 17 2.3.4 Cung ứng dịch vụ thương mại tại DVF. 17 2.4 Công tác quản trị nhân lực của doanh nghiệp (phân tích công việc, tuyển dụng nhân lực; đào tạo và phát triển nhân lực; đánh giá nhân lực; bố trí và sử dụng nhân lực; đãi ngộ nhân lực). 18 2.4.1 Chính sách đào tạo của công ty. 18 2.4.2 Đánh giá nhân lực. 18 2.4.3 Bố trí và sử dụng nhân lực. 18 2.4.4 Đãi ngộ nhân lực. 19 2.5 Công tác quản trị dự án, quản trị rủi ro của doanh nghiệp. 19 2.5.1 Công tác quản trị dự án tại DVF. 19 2.5.2 Công tác quản trị rủi ro tại DVF. 20 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………...23
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND xã thọ ngọc

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND xã thọ ngọc

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Ý nghĩa đóng góp của đề tài 3 7. Kết cấu của đề tài 3 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ UBND XÃ THỌ NGỌC VÀ NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 4 1.1. Khái quát chung về UBND xã Thọ Ngọc 4 1.1.1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, email cơ quan 4 1.1.2. Vị trí – chức năng 4 1.1.3. Nhiệm vụ quyền hạn 5 1.1.4. Tóm lược lịch sử hình thành 5 1.1.5. Cơ cấu tổ chức của UBND xã Thọ Ngọc 6 1.1.6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của UBND xã Thọ Ngọc 7 1.1.7. Công tác Quản Trị Nhân lực tại UBND xã Thọ Ngọc 8 1.1.7.1. Công tác hoạch định nhân lực 8 1.1.7.2. Công tác phân tích công việc 9 1.1.7.3. Công tác tuyển dụng nhân lực 9 1.1.7.4. Công tác bố trí, sắp xếp nhân lực cho các vị trí 10 1.1.7.5. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực 11 1.1.7.6. Công tác đánh giá thực hiện kết quả công việc 11 1.1.7.7. Quan điểm trả lương cho người lao động 11 1.1.7.8. Quan điểm và các phương trình phú lợi cơ bản 12 1.1.7.9. Công tác giải quyết các quan hệ lao động 12 1.2. Cơ sở lý luận về thực trạng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 13 1.2.1. Khái niệm nguồn nhân lực 13 1.2.2. Khái niệm đào tạo và bồi dưỡng 14 1.2.3. Khái niệm cán bộ, công chức 14 1.2.4. Đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức 15 1.2.5. Yêu cầu đối với cán bộ, công chức 15 1.2.6. Năng lực của cán bộ, công chức 16 1.2.7. Phẩm chất đạo đức của người cán bộ, công chức 17 1.2.8. Mục tiêu và vai trò đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 17 1.2.8.1. Mục tiêu 17 1.2.8.2. Vai trò 17 1.2.9. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 18 1.2.9.1. Các nhân tố bên trong tổ chức 18 1.2.9.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức 18 1.2.10. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 19 Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ THỌ NGỌC 20 2.1. Cơ sở pháp lí 20 2.1.1. Chính sách chung của Nhà nước 20 2.1.2. Chính sách của địa phương 20 2.1.3. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 20 2.1.4. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng 21 2.1.5. Nội dung đào tạo bồi dưỡng 26 2.1.5.1. Đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị 26 2.1.5.2. Đào tạo bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn 27 2.1.5.3. Bồi dưỡng tin học 28 2.1.5.4. Hình thức đào tạo bồi dưỡng 28 2.1.6. Kinh phí và cơ sở vật chất cho đào tạo bồi dưỡng 29 2.1.6.1. Nguồn kinh phí 29 2.1.6.2.Cơ sở vật chất cho đào tạo bồi dưỡng 30 2.1.7. Quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng 30 2.1.8. Kết quả đạt được của công tác đào tạo bồi dưỡng 30 2.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Thọ Ngọc 31 2.2.1. Thực trạng công tác quản trị nhân lực 31 2.2.1.1. Vế số lượng 31 2.2.1.2. Về chất lượng 32 2.2.1.3. Về cơ cấu 33 2.3. Thực trạng công tác cải cách hành chính tại UBND xã Thọ Ngọc giai đoạn 20102015 33 2.3.1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 33 2.3.2. Về quá trình tổ chức, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra 34 2.4. Kết quả đạt được trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã 34 2.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC 35 2.6. Đánh giá chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại UBND xã Thọ Ngọc 37 2.6.1. Những mặt đã đạt được 37 2.6.2. Những mặt hạn chế 38 2.6.3. Nguyên nhân 38 CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ THỌ NGỌC 40 3.1. Mục tiêu, phương hướng về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của UBND xã Thọ Ngọc 40 3.1.1. Mục tiêu 40 3.1.2. Phương hướng đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 40 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND xã Thọ Ngọc 41 3.2.1. Đổi mới công tác quản lý 41 3.2.2. Xác định nhu cầu nâng cao chất lượng 41 3.2.3. Đổi mới quy trình, chế độ tuyển dụng công chức 41 3.2.4. Tạo ra cạnh tranh lành mạnh trong nền hành chính 43 3.2.5. Đánh giá cán bộ, công chức 43 3.2.6. Đổi mới phương pháp và nội dung quản lý 43 3.2.7. Đầu tư trang thiết bị hiện đại 44 3.2.8. Tăng cường các nguồn lực 44 3.2.9. Hiện đại hóa nền hành chính 44 3.2.10. Sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng 45 3.3. Những khuyến nghị 45 3.3.1. Khuyến nghị đối với ban lãnh đạo 45 3.3.2. Khuyến nghị đối với người lao động 46 KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cầu 11 thăng long

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cầu 11 thăng long

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 6. Ý nghĩa, đóng góp của để tài 2 7. Kết cấu đề tài 2 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 4 1.1. Khát quát chung về Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long 4 1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty 4 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long. 4 1.1.3. Giới thiệu chung về phòng Tổ chức Hành chính của Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long. 5 1.1.4. Tóm lược quá trình và phát triển của Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long 6 1.1.5. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long. 7 1.1.6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Công ty 8 1.1.7. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực của Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long. 9 1.2. Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 11 1.2.1. Khái niệm 11 1.2.2. Mục tiêu, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 12 1.2.3. Các phương pháp đào tạo và phát triển 13 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 18 1.2.5. Tổ chức hoạt động đào tạo và phát triển 20 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂU 11 THĂNG LONG 24 2.1. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tai Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long 24 2.1.1. Thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty 24 2.1.2. Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty cổ phần câu 11 Thăng Long 27 1.2. Những mặt tích cực và hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long 35 1.2.1. Ưu điểm 36 1.2.2. Hạn chế 36 1.3. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty 37 1.3.1. Những nguyên nhân bên trong 37 1.3.2. Những yếu tố bên ngoài 37 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG 39 3.1. Một số giải pháp nhằm định hướng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty 39 3.1.1. Kế hoạch sử dụng lao động 39 3.1.2. Khuyến kích và tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ lành nghề của mình qua đào tạo, đào tạo lại. 40 3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty 41 3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đao tạo 41 3.2.2. Xây dựng kế hoạch và xác định mục tiêu đào tạo 41 3.2.3. Thực hiện tốt công tác xác định đối tượng đào tạo 41 3.2.4. Hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả đào tạo 42 3.2.5. Khai thác, sử dụng một cách có hợp lý và có hiệu quả nguồn nhân lực đã qua đào tạo 43 3.3. Một số khuyến nghị để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty 43 3.3.1. Đối với nhà nước 43 3.3.2. Đối với Công ty 44 3.3.3. Đối với người lao động 46 KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49
Xem thêm

Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty TNHH xây dựng việt hòe

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty TNHH xây dựng việt hòe

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Kết cấu của đề tài báo cáo 3 PHẦN NỘI DUNG 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT HÒE 4 1.1.Khái quát chung về Công ty TNHH Xây Dựng Việt Hòe 4 1.1.1. Lịch sử hình thành công ty 4 1.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 5 1.1.3. Phương hướng hoạt động của Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hòe trong thời gian tới. 7 1.2. Đặc điểm về nhân lực của Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hòe. 8 1.2.1 Số lượng nhân lực 8 1.2.2 Chất lượng nhân lực. 8 1.2.3 Cơ cấu nhân lực. 9 1.3. Một số hoạt động công tác Quản trị nhân lực tại Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hòe. 9 1.3.1. Công tác lập kế hoạch 9 1.3.2. Công tác tuyển dụng 9 1.3.3. Công tác phân tích công việc 9 1.3.4. Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực cho các vị trí: 10 1.3.5. Công tác đánh giá thực hiện công việc: 10 1.3.6. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực: 10 1.3.7. Công tác trả lương cho người lao động: 10 1.3.8. Các công tác giải quyết các quan hệ lao động: 11 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC VÀ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT HÒE 12 2.1. Cơ sở lý luận chung về công tác đào tạo và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp 12 2.1.1. Khái niệm về đào tạo và phát triển nhân lực 12 2.1.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp 13 2.1.2.1. Đối với các doanh nghiệp nói chung 13 2.1.2.2. Đối với Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hòe 13 2.1.3. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 14 2.1.3.1.Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển 14 2.1.3.2: Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển 14 2.1.3.3: Lựa chọn đối tượng đào tạo và phát triển 14 2.1.3.4: Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo 15 2.1.3.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 18 2.1.3.6. Dự toán chi phí đào tạo 19 2.1.3.7. Đánh giá chương trình đào tạo 19 2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân lực của doanh nghiệp 19 2.1.4.1.Các nhân tố chủ quan 19 2.1.4.2.Các nhân tố khách quan 20 2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hòe. 20 2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo 22 2.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển 23 2.2.3. Xác định đối tượng đào tạo và phát triển 24 2.2.4. Lựa chọn phương pháp đào tạo 25 2.2.5. Lựa chọn và đánh giá giáo viên 27 2.2.6. Dự tính chi phí đào tạo của Công ty 28 2.2.7. Đánh giá chương trình đào tạo và phát triển 28 2.3. Đánh giá kết quả công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Xây Dựng Việt Hòe 29 2.3.1. Kết quả đạt được 29 2.3.2. Những ưu điểm và hạn chế của công tác đào tạo và phát triển. 31 2.4. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hòe. 33 2.4.1. Từ phía nhà quản lý 33 2.4.2. Từ phía người lao động 34 2.4.3. Nguyên nhân khác 34 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT HÒE. 35 3.1. Định hướng đào tạo nhân lực của Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hòe 35 3.2. Phương hướng đào tạo và phát triển nhân lực của Công Ty năm 2016 – 2017. 35 3.3. Môt số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân lực tại công ty . 37 3.3.1. Cần xác định mục tiêu đào tạo một cách cụ thể và rõ ràng. 37 3.3.2. Hoàn thiện kế hoạch và nội dung đào tạo của Công ty trong từng năm, từng giai đoạn cụ thể. 38 3.3.3. Cần lựa chọn chính xác đối tượng đào tạo. 38 3.3.4. Quản lý tốt công tác đào tạo. 39 3.3.5. Tính toán chi phí và hoạch toán chi phí đào tạo đầy đủ 39 3.3.6. Tăng cường đánh giá hiệu quả công việc sau đào tạo . 40 3.3.7. Xây dựng chương trình đào tạo và đa dạng hóa các phương pháp đào tạo 40 3.3.8. Tạo động lực cho cán bộ công nhân viên trong Công ty 41 3.3.9. Đối với Nhà nước 42 3.4. Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hòe. 43 KẾT LUẬN 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

Công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Phòng Nội Vụ huyện Mường Tè Thực trạng và giải pháp

Công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Phòng Nội Vụ huyện Mường Tè Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT A. PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 1 3. Phạm vi nghiên cứu. 2 4. Vấn đề nghiên cứu. 2 5. Phương pháp nghiên cứu. 2 6. Kết cấu đề tài. 3 B. PHẦN NỘI DUNG 4 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ 4 PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 4 1.1.Các khái niệm cơ bản. 4 1.1.1.Nhân lực. 4 1.1.2. Nguồn nhân lực. 4 1.1.3.Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 4 1.1.4. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 5 1.1.5. Khái niệm cán bộ, công chức. 6 1.2. Tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay: 8 1.2.1 Đào tạo và phát triển phục vụ tiêu chuẩn cán bộ, công chức: 8 1.2.2 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH: 8 1.2.3 Đào tạo và phát triển cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính: 8 1.2.4.1 Đối với tổ chức. 9 1.2.4.2 Đối với người lao động. 10 1.3. Các hình thức đào tạo và phát triển nhân lực. 10 1.4. Quy trình xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển. 14 1.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo. 15 1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo. 15 1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 15 1.4.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 15 1.4.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên. 16 1.4.6. Dự tính chi phí đào tạo. 16 1.4.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo. 16 1.4.8. Thiết lập quy trình đánh giá. 17 1.5. Sự cần thiết phải thực hiện đào tạo và phát triển nhân lực. 17 1.5.1. Sự cần thiết của đào tạo phát triển nguồn nhân lực đối với cơ quan, tổ chức. 17 1.5.2. Sự cần thiết phải đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại cơ quan nhà nước. 17 CHƯƠNG 2. 18 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 18 NHÂN LỰC TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN MƯỜNG TÈ. 18 2.1.Tổng quan về UBND huyện Mường Tè –tỉnh Lai Châu 18 2.1.1Vị trí hành chính 18 2.1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND huyện Mường Tè 18 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện Mường Tè 19 2.2. Khái quát về phòng Nội vụ huyện Mường Tè. 20 2.1.1Vị trí, chức năng: 21 2.1.2 Nhiệm vụ và quyền hạn: 21 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Mường Tè. 24 2.3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển CBCC tại UBND huyện Mường Tè 26 2.3.1. Thực trạng đội ngũ CBCC trên địa bàn huyện Mường Tè 26 2.3.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại huyện Mường Tè: 28 2.3.3 Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực tại Phòng Nội Vụ huyện Mường Tè. 29 2.3.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 29 2.3.3.2. Xác định đối tượng đào tạo. 31 2.3.3.3. Lựa chọn phương pháp đào tạo. 32 2.3.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên. 32 2.4. Thực trạng chi phí cho đào tạo và phát triển nhân lực. 33 2.5. Đánh giá chương trình đào tạo. 33 2.6. Hình thức đào tạo phát triển nhân lực của Phòng Nội Vụ huyện Mường Tè. 34 2.6.1 Hình thức đào tạo trong công việc: 34 2.6.2 Hình thức đào tạo ngoài công việc: 35 2.8. Nhận xét về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Mường Tè từ năm 2013 2015 37 2.8.1 Những kết quả đạt được 37 2.8.2 Mặt hạn chế: 39 2.9. Nguyên nhân 41 2.9.1. Nguyên nhân chủ quan 41 2.9.2. Nguyên nhân khách quan 42 2.10.Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyệnMường Tè đến năm 2015 42 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC. 43 3.1. Giải pháp chung 43 3.2. Một số giải pháp cụ thể 44 3.2.1 Giải pháp về quản lí công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 44 3.2.2 Giải pháp về nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 46 3.3. Một số kiến nghị 47 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị văn phòng tại Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị văn phòng tại Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo

MỤC LỤC Lời Mở Đầu 1 PHẦN I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI CƠ QUAN KIẾN TẬP 3 I Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo. 3 1. Chức năng, vị trí. 3 2. Nhiệm vụ quyền hạn: 3 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo. 7 II. Khảo sát tình hình tổ chức, quản lí, hoạt động công tác hành chính văn phòng của TTNCKH và Đào tạo. 11 1. Tổ chức và hoạt động của văn phòng. 11 1.1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của văn phòng. 11 1.1.1 Chức năng: 11 1.1.2 Nhiệm vụ: 11 1.1.3 Sơ đồ cơ cấu của phòng hành chính tổng hợp 13 2. Xây dựng bản mô tả công việc 13 III. Khảo sát tình hình, tổ chức, quản lý, hoạt động công tác hành chính văn phòng của Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo. 14 1.Khảo sát về tổ chức công tác văn phòng 14 1.1 Đánh giá vai trò của văn phòng trong việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc và đảm bảo hậu cần cho cơ quan. 14 1.2 Sơ đồ hóa nội dung quy trình xây dựng công tác thường kỳ của cơ quan. 15 1.3 Sơ đồ hóa công tác tổ chức một hội nghị của cơ quan mà trong đó sinh viên thực tập được tham gia 15 1.4 Sơ đồ hóa quy trình tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo cơ quan 16 1.5 Đánh giá công tác tình hình triển khai và thực hiện nghi thức nhà nước về văn hóa công sở của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo. 17 2. Khảo sát về công tác văn thư 18 2.1 Mô hình tổ chức văn thư của cơ quan 18 2.2 Nhận xét, đánh giá về trách nhiệm của lãnh đạo văn phòng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác văn thư của cơ quan. 20 3.Khảo sát về tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ. 21 3.1 Công tác thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ: 21 3.2 Công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ 21 3.3 Công tác bảo quản tài liệu lưu trữ. 22 3.4 Công tác tổ chức sử dụng tài liệu: 22 Phần II. CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN 23 1. Giúp cơ quan xây dựng mẫu lịch công tác tuần, Kế hoạch công tác năm. 23 1.1 Mẫu lịch công tác tuần của lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo 23 2. Soạn thảo “Quy chế văn thư – lưu trữ” của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo 28 3. Soạn thảo “Quy chế văn hóa công sở” của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo. 42 4. Quy trình tổ chức hội nghị của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo 48 5. Xây dựng mô hình vắn phòng hiện đại cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo. Nhận xét ưu nhược điểm của mô hình văn phòng này. 49 6. Đánh giá về cơ cấu tổ chức, bộ máy văn phòng tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo. 50 Phần III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 51 I. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công táchành chính văn phòng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo. 51 II. Đề xuất những giải pháp để phát huy ưu điểm và khắc phục những nhược điểm. 53 LỜI CẢM ƠN 55 PHẦN PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện công tác đào tạo viên chức tại trường quản lý khoa học và công nghệ

Hoàn thiện công tác đào tạo viên chức tại trường quản lý khoa học và công nghệ

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU 5 1. Lý do chọn đề tài 5 2. Lịch sử nghiên cứu. 6 3. Mục tiêu nghiên cứu 7 4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 7 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8 6. Giả thuyết nghiên cứu 8 7. Phương pháp nghiên cứu 8 8. Kết cấu đề tài 9 CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ VỀ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC 10 1.1 Khái niệm về đào tạo, bồi dưỡng viên chức 10 1.1.1. Khái niệm về đào tạo và bồi dưỡng 10 1.1.2. Khái niệm viên chức 10 1.1.3. Đào tạo, bồi dưỡng viên chức viên chức. 12 1.2. Nhiệm vụ của đào tạo bồi dưỡng viên chức 12 1.3. Hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng viên chức 13 1.3.1. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức. 13 1.3.2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng viên chức 14 1.4. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng viên chức. 15 1.5. Tiêu chí đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng viên chức 21 1.5.1.Mức độ phù hợp giữa nội dung chương trình với yêu cầu tiêu chuẩn ngạch, chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu vị trí việc làm 22 1.5.2. Năng lực của giảng viên và sự phù hợp của phương pháp đào tạo, bồi dưỡng với nội dung chương trình và người học 23 1.5.3. Năng lực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 23 1.5.4. Mức độ tiếp thu kiến thức, kỹ năng của viên chức và thực tế áp dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ 24 1.5.5. Lượng hóa những chi phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng viên chức 25 1.5.6. Một số tiêu chí khác. 25 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo, bồi dưỡng viên chức 25 1.5.1 Các nhân tố bên trong tổ chức 25 1.5.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức 26 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 30 2.1. Tổng quan về Trường Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ 30 2.1.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của trường. 30 2.1.2. Cơ cấu tổ chức: 32 2.2. Thực trạng đội ngũ viên chức 33 2.2.1. Cơ cấu viên chức của trường 33 2.2.2. Về chất lượng đội ngũ viên chức 35 Năng lực thực hiện công việc của viên chức 37 2.3. Hình thức và nội dung đào tạo bồi dưỡng viên chức 37 2.3.1. Hình thức đào tạo bồi dưỡng viên chức 37 2.3.2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng viên chức 38 2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển của Trường. 39 2.4.1. Các yếu tố bên trong tổ chức 39 2.4.2. Các yếu tố bên ngoài tổ chức 41 2.5. Thực trạng quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ 42 2.5.1. Xác định nhu cầu đào tạo bồidưỡng 44 2.5.2 . Xác định mụctiêu 47 2.5.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồidưỡng 47 2.5.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồidưỡng 49 2.5.5 Cấp chứng chỉ choc viên chức theo học 53 2.5.6. Xác định chi phí cho đào tạo, bồi dưỡng 54 2.6 Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng viên chức 55 2.6.1 Ưu điểm và nguyên nhân 56 2.6.2. Những hạn chế, yếu kém trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng viên chức và nguyên nhân 63 CHƯƠNG 3 67 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 67 3.1. Quan điểm, mục tiêu, định hướng đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Trường Quản lý KHCN 67 3.1.1. Quan điểm đào tạo, bồi dưỡng viên chức 67 3.1.2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng viên chức 67 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Trường Quản lý KHCN 68 3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 68 3.2.2. Hoàn thiện xây dựng mục tiêu đào tạo. 69 3.2.3. Nâng cao năng lực của cán bộ chuyên trách làm công tác đào tạobồi dưỡng 70 3.2.4. Xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng và lựa chọn giảng viên 71 3.2.5. Đa dạng hoá các hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng viên chức 73 3.2.6. Xây dựng nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡngviên chức một cách toàn diện 74 3.2.7. Tăng cường đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, viên chức 75 3.2.8. Tăng cường cơ sở vậy chất cho đào tạo và bồi dưỡng 76 3.3. Khuyến Nghị 77 3.3.1. Đối với các cấp ủy đảng, nhà Trường 77 3.3.2. Đối với Khoa. 78 Năng đông, sáng tạo không quá phụ thuộc vào ban giám hiệu trong việc đề cử đi học. 78 3.3.3. Đối với bản thân viên chức Trường. 79 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
Xem thêm

Đọc thêm

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện thạch thất

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện thạch thất

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI CÁM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 2 4. Phương pháp nghiên cứu. 2 5. Kết cấu của đề tài. 2 PHẦN NỘI DUNG 3 Chương 1. Khái quát về UBND huyện Thạch Thất 3 1.1 Khái quát chung về huyện Thạch Thất 3 1.1.1 Khái quát về UBND huyện Thạch Thất 3 1.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND huyện Thạch Thất: 4 1.1.3 Tóm lược quá trình phát triển của UBND huyện Thạch Thất 8 1.1.4 phương hướng hoạt động trong thời gian tới của UBND huyện Thạch Thất 10 1.1.5 Khái quát về văn phòng HĐND UBND huyện Thạch Thất 10 1.1.6 Cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng HĐND UBND huyện: 14 1.2 Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực tại UBND huyện Thạch Thất 15 Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Thạch Thất 19 2.1 Cơ sở lý luận về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 19 2.1.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 19 2.1.2 Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 19 2.1.3 Ý nghĩa, tác động của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Thạch Thất 20 2.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡn cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Thạch Thất 21 2.2.1 Những văn bản pháp lý làm cơ sở cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Thạch Thất 21 2.2.2 Những yếu tố tác động tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 22 2.2.3. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của UBND huyện Thạch Thất 24 2.2.4 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Thạch Thất 25 2.2.5 Nhận xét về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Thạch Thất 29 Chương 3: Giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Thạch Thất 34 3.1 Giải pháp của UBND huyện Thạch Thất 34 3.1.1. Tăng cường đầu tư hợp lý ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ tổ chức. 34 3.1.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy 34 3.1.3 Mời chuyên gia 35 3.2 Một số giải pháp cá nhân đề xuất đối với công tác đào tạo bồi, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Thạch Thất 36 3.2.1 Hoàn thiện quy trình đào tạo, bồi dưỡng 36 3.2.2. Chú trọng đào tạo cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ 37 3.3.3. Thực hiện tốt bước tổ chức đào tạo bằng việc tăng cường đầu tư về mọi mặt áp dụng công nghệ thông tin vào đào tạo, bồi dưỡng 37 PHẦN KẾT LUẬN 38 Danh mục tài liệu tham khảo 39
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND xã thái xuyên

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND xã thái xuyên

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3 PHẦN MỞ ĐẦU 4 1. Lý do chọn đề tài 4 2.Mục tiêu nghiên cứu 4 3.Nhiệm vụ nghiên cứu 5 4.Phạm vi nghiên cứu 5 5.Phương pháp nghiên cứu 5 6.Ý nghĩa và đóng góp của đề tài 5 7.Kết cấu đề tài 5 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN 6 1.1: Khái quát chung về đơn vị thực tập 6 1.1.1.Thông tin liên lạc của UBND xã Thái Xuyên 6 1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của UBND xã Thái Xuyên 6 1.1.3.Qúa trình hình thành và phát triển của UBND xã Thái Xuyên 10 1.1.4.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND xã Thái Xuyên 11 1.1.5.Phương hướng hoạt động của UBND xã Thái Xuyên 14 1.1.6.Khái quát công tác quản trị nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 15 1.2.Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu 16 1.2.1.Khái niệm và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 16 1.2.1.Các phương pháp đào tạo và phát triển 19 1.2.3.Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực 23 CHUƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN 27 2.1.Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 27 2.1.1.Đặc điểm nguồn nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 27 2.2.2.Quy trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lúc tại UBND xã Thái Xuyên 29 2.2.2.Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 31 2.2.3.Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại UBND xã Thái Xuyên 36 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND XÃ THÁI XUYÊN 39 3.1.Nhóm giải pháp 39 3.1.2.Nhóm giải pháp dành cho tổ chức 39 3.1.2.Nhóm giải pháp dành cho nhà quản lý 41 3.2.3.Nhóm giải pháp dành cho người lao động 42 3.2.Khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của xã. 43 PHẦN KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TAI LIỆU THAM KHẢO 46
Xem thêm

Đọc thêm

TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

Tiêu chuẩn này mô tả khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong quản lý chất lượng được áp dụng rộng rãi cho: các tổ chức muốn đạt được thành công bền vững thông qua việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng; khách hàng muốn có được sự tin cậy vào khả năng của tổ chức trong việc cung cấp một cách ổn định sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các yêu cầu của mình; các tổ chức muốn có được sự tin cậy vào chuỗi cung ứng của mình trong đó các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ sẽ được đáp ứng; tổ chức và các bên quan tâm muốn cải tiến việc trao đổi thông tin thông qua cách hiểu chung về từ vựng được sử dụng trong quản lý chất lượng; tổ chức thực hiện đánh giá sự phù hợp theo các yêu cầu của TCVN ISO 9001; nhà cung cấp đào tạo, đánh giá hoặc tư vấn về quản lý chất lượng; người xây dựng tiêu chuẩn liên quan.
Xem thêm

Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG DẠY HỌC MODULE TIỆN CƠ BẢN CHO HỌC SINH TRUNG CẤP NGHỀ

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG DẠY HỌC MODULE TIỆN CƠ BẢN CHO HỌC SINH TRUNG CẤP NGHỀ

1.1.3. Giáo dục dạy nghề Hoạt động giáo dục là một bộ phận của đời sống xã hội. Từ khi xã hội loài người xuất hiện, các thế hệ loài người đã gắn bó, kết hợp với nhau trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sáng tạo : trong kinh tế, văn hoá, chính trị và giáo dục…Hoạt động giáo dục (dạy học và giáo dục) luôn luôn phát triển và không ngừng đổi mới, nâng cao dần cùng với sự phát triển và tiến bộ của xã hội loài người. Theo tổng kết của UNESCO, trong hơn 50 năm qua giáo dục “ đã có thể trở thành nhân tố then chốt của phát triển bằng cách thực hiện ba chức năng kinh tế, khoa học và văn hoá” mà cụ thể là đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, đội ngũ các nhà trí thức tham gia có hiệu quả vào cuộc “cách mạng trí tuệ” – động lực của các ngành kinh tế; đào tạo nên các thế hệ công dân “bắt rễ trong chính nền văn hoá của họ và có ý thức hội nhập với các nền văn hoá khác vì sự tiến bộ của xã hội nói chung”. Mặt khác, giáo dục luôn không ngừng thích nghi với những thay đổi của xã hội; đồng thời thực hiện sứ mệnh chuyển giao những thành tựu văn hoá của xã hội loài người từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đã gia nhập WTO thì việc nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng là mục tiêu hàng đầu của ngành giáo dục, các tổ chức, các cơ sở đào tạo và tiến tới nâng cao vị thế của mình trong xã hội. Giáo dục nói chung và đào tạo nghề nói riêng không chỉ dừng lại ở việc tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu trong nước mà nó còn là quá trình tạo ra những sản phẩm mang tính cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo, cung ứng nhu cầu của thị trường lao động.
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng: Tìm hiểu về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của UBND huyện tân kỳ tỉnh nghệ an

Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng: Tìm hiểu về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của UBND huyện tân kỳ tỉnh nghệ an

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 6.Ý nghĩa, đóng góp của đề tài 2 7. Kết cấu đề tài 3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN TÂN KỲ TỈNH NGHỆ AN 4 1.1. Khái quát chung về UBND huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An 4 1.2. Cơ sở lý luận về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An. 16 1.2.1. Khái niệm đào tạo, phát triển và các khái niệm liên quan. 16 1.2.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 17 1.2.3. Các phương pháp đào tạo và phát triển 18 1.2.4. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển. 21 1.2.5. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển 21 CHƯƠNG II. TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ 23 VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 23 TẠI UBND HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN 23 2.1. Khái quát về nguồn nhân lực tại UBND huyện Tân KỳNghệ An. 23 2.2. Thực trạng, kế hoạch công tác đào tạo tại UBND huyện Tân Kỳ 27 2.3. Các phương pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 32 2.4. Tác động của vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 34 2.4.1. Đối với tổ chức: Đào tạo và phát triển phục vụ nhu cầu đáp ứng trình độ của công việc đòi hỏi, hay nói cách khác là để đáp ứng nhu cầu tồn tại của tổ chức, cơ quan. 35 2.4.2. Đối với người lao động: Người lao động tham gia quá trình đào tạo và phát triển được trang bị thêm kiến thức, tạo ra sự thích ứng với công việc hiện tại cũng như tương lai. Nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ lao động, không bị tụt hậu mà theo kịp với thời đại. 35 2.4.3. Những ưu điểm: 35 2.4.4. Những nhược điểm: 36 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN 38 3.1. Một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Tân Kỳ. 38 3.1.1. Đối với Nhà nước: 38 3.1.2. Đối với các tổ chức, cơ quan Nhà nước 41 3.1.3.Đối với cán bộ, công chức, viên chức 44 3.2. Những khuyến nghị. 45 3.2.1. Đối với UBND huyện Tân Kỳ 45 3.2.2. Đối với nhà trường 46 KẾT LUẬN 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 DANH MỤC BẢNG BIỂU 49
Xem thêm

Đọc thêm

TCVN 10857-1:2015

TCVN 10857-1:2015

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn xác định nguyên tắc tổ chức đối với lấy mẫu chấp nhận trong các tình huống khi hợp đồng hay luật pháp yêu cầu tiến hành kiểm tra liên tiếp bởi các bên khác nhau: nhà cung ứng, khách hàng và/hoặc bên thứ ba. Các hướng dẫn này được thiết kế cho việc kiểm tra tổng thể sản phẩm bất kỳ được cung ứng hoặc phân phối theo các cá thể đơn chiếc trong lô.

Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH dahlia devine

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH dahlia devine

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 1 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Kết cấu đề tài 2 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DAHLIA DEVINE. 3 1.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Dahlia Devine. 3 1.1.1. Giới thiệu chung. 3 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ chung của Công ty TNHH Dahlia Devine. 3 1.1.3. Tóm lược quá trình phát triển của Công ty TNHH Dahlia Devine 4 1.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 4 1.1.5. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty 5 1.2. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Dahlia Devine. 5 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DAHLIA DEVINE 10 2.1. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển NNL tại Công ty TNHH Dahlia Devine. 10 2.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực. 10 2.1.2. Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 10 2.1.3. Lý do, mục đích và vai trò, ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 11 2.1.4. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 13 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 16 2.2.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài. 16 2.2.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong. 17 2.2.3. Nhân tố con người. 18 2.2.4. Nhân tố nhà quản trị. 18 2.3. Sự cần thiết của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với Công ty TNHH Dahlia Devine. 19 2.4. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dahlia Devine. 19 2.4.1. Thực trạng chất lượng đội ngũ nhân viên tại Công ty TNHH Dahlia Devine. 19 2.4.2. Đặc điểm về lao động của Công ty TNHH Dahlia Devine. 20 2.4.3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dahlia Devine. 23 2.4.3.1. Tổ chức công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Dahlia Devine. 23 2.4.3.2. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Dahlia Devine. 24 2.5. Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dahlia Devine. 33 2.5.1. Những kết quả đạt được. 33 2.5.2. Những tồn tại cần khắc phục. 34 2.5.3. Nguyên nhân của những tồn tại. 34 Chương 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DAHLIA DEVINE 35 3.1. Định hướng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới. 35 3.2. Những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. 35 3.2.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 35 3.2.2. Mở rộng các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 38 3.2.3. Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả đào tạo và phát triển chi tiết, chính xác. 39 3.2.4.Sử dụng lao động sau đào tạo. 39 3.2.5. Một số phương pháp khác. 40 3.3. Những kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 41 3.3.1. Đối với nhà nước. 41 3.3.2. Đối với công ty. 42 3.3.3. Đối với người lao động. 44 PHẦN KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
Xem thêm

Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần công nghệ và Tư vấn thiết kế Xây dựng RD

Nâng cao hiệu quả đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần công nghệ và Tư vấn thiết kế Xây dựng RD

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Phạm vi nghiên cứu 2 4. Vấn đề nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Kết cấu đề tài 4 Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 6 1.1. Các khái niệm cơ bản 6 1.1.1. Nguồn nhân lực 6 1.1.2. Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 7 1.2. Vai trò và mục tiêu của đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 8 1.2.1. Vai trò của đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 8 1.2.2. Mục tiêu của đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 9 1.3. Các phương pháp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 10 1.3.1. Phương pháp đào tạo trong công việc 10 1.3.2. Phương pháp đào tạo ngoài công việc 11 1.4. Nội dung đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 12 1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 12 1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 13 1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo bồi dưỡng 13 1.4.4. Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng và lựa chọn phương pháp đào tạo bồi dưỡng 13 1.4.5. Dự tính chi phí đào tạo bồi dưỡng 14 1.4.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 14 1.4.7. Đánh giá chương trinh và kết quả đào tạo bồi dưỡng 15 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 17 1.5.1. Các nhân tố môi trường bên trong doanh nghiệp 17 1.5.2. Các nhân tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp 18 Chương 2.THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG RD 19 2.1. Tổng quan về Công ty CPCN TVTKXD RD 19 2.1.1. Giới thiệu chung 19 Chức năng, nhiệm vụ 19 2.1.2. Quá trình phát triển 20 2.1.3. Phương hướng hoạt động 21 2.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 24 2.2. Thực trạng tổ chức đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Công ty CPCN TVTKXD RD 26 2.2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực 26 2.2.2. Quy trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Công ty 30 2.3. Đánh giá chung về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Công ty CPCN TVTKXD RD 38 2.3.1 Ưu điểm 38 2.3.2 Nhược điểm 39 2.3.3. Nguyên nhân 40 Chương 3.GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNCÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG RD 41 3.1. Một số giải pháp 41 3.1.1. Nâng cao việc xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng 41 3.1.2. Xây dựng hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng tại Công ty trong thời gian dài hạn 42 3.1.3. Nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên giảng dạy 42 3.1.4. Hoàn thiện các chính sách liên quan đến đào tạo bồi dưỡng 43 3.1.5. Nâng cao cơ sở vật chất đào tạo 43 3.1.6. Nâng cao chất lượng lao động ngay từ khâu tuyển dụng 44 3.2. Khuyến nghị 44 3.2.1. Những khuyến nghi đối với Ban Giám đốc Công ty CPCN TVTKXD RD 44 3.2.2. Những khuyến nghị đối với Phòng HCNS 44 3.2.3. Những khuyến nghị đối với các Phòng ban trong Công ty 45 KẾT LUẬN 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MÊ LINH

BÁO CÁO KIẾN TẬP: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MÊ LINH

Như vậy. công tác đào tạo- bồi dưỡng CBCC đóng vai trò quan trọngtrong công việc nâng cao trình độ, năng lực thực thi công việc của công chức tạicơ quan, tổ chức; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo; chỉ đạo,hoàn thành tốt mục tiêu của cơ quan nói riêng và Nhà nước nói chung.b) Đối với CBCC, người lao độngĐối với CBCC, người lao động, vai trò của công tác đào tạo – bồi dưỡngthể hiện ở việc họ được cung cấp, cập nhật những kiến thức mới, được truyềnđạt khả năng và kinh nghiệm thực hiện công việc trong lĩnh vực chuyên môn,giúp họ có thể ứng phó được những biến đổi của môi trường bên trong và bênngoài tổ chức; tạo điều kiện để CBCC và người lao động nói chung phát triểnđược khả năng, năng lực cảu bản thân, cho họ sự thăng tiến trong nghề nghiệp;góp phần xây dựng sự gắn bó của đội ngũ cán bộ và ban lãnh đạo, tạo nên sự tự14tin cũng như thay đổi, tân tiến về tầm nhìn, tư duy của đội ngũ CBCC, giúp họphát huy tính sáng tạo trong công việc.c) Đối với sự phát triển kinh tế - xã hộiViệt Nam là một nước đang trong giai đoạn phát triển, với mục tiêu năm2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa - hiện đại hóa thì vấnđề đào tạo con người càng trở nên quan trọng và cần thiết.Từ năm 1986 đến nay, với sự chuyển đổi về nền kinh tế tập trung sangnền kinh tế thị trường mở cửa, đất nước ta đã có nhiều thay đổi và có nhữngthành tựu nhất định. Tuy nhiên , muốn năng cao vị thế cạnh tranh, muốn rútngắn khoảng cách với các quốc gia khác trên thế giới việt nam cần tập trung vàoviệc đào tạo nhân tài.Công tác đào tạo – bồi dưỡng CBCC có đủ phẩm chất, năng lực và trìnhđộ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và phát triển đất nước tại các cơ quanđơn vị hiện nay đã mang lại nền kinh tế - xã hội của nước ta sự phát triển mộtcách ổn định và bền vững; năng suất lao động và hiệu quả thực hiện công việc
Xem thêm

53 Đọc thêm

Cùng chủ đề